Ô CHỮ VỀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Ô CHỮ VỀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP":

Thiết kế ô chữ bằng Powerpoint

THIẾT KẾ Ô CHỮ BẰNG POWERPOINT

gợi ý không hẳn là một định nghĩa n ên đòi hỏi mọi người phải hết sức tập trung, suy nghĩ nhiều hơn để mong đưa ra đáp án đúng. M ỗi khi người chơi trả lời đúng, người dẫn chương trình sẽ cung cấp một thông tin hoặc một thông điệp tuy ên truyền, giáo dục. Tổ chức trò chơi kiểu này, không những thu hút được đông đảo ng ười chơi tham gia mà còn có tác d ụng giáo dục rất hiệu quả.1.2. Các loại trò chơi ô chữCó nhiều loại ô chữ khác nhau, việc phân loại, phân dạng ô chữ có tính chất tương đối. Theo mục đích sử dụng, chúng tôi chia l àm 2 loại ô chữ tĩnh và ô chữ động.+ Ô chữ tĩnh thường xuất hiện ở một số tờ báo, tạp chí, sá ch giáo khoa, sách tham khảo, sách bài tập. Các yêu cầu, các gợi ý đ ược xuất hiện đồng thời, ng ười tham gia đoán ô chữ không cần phải có ng ười dẫn chương trình, yếu tố thời gian cũng không thực sự cần thiết, số l ượng người tham gia có thể nhiều nh ưng không có tính cạnh tranh gay cấn.+ Ô chữ động thường xuất hiện ở các tr ò chơi truyền hình, các bài giảng điện tử, các hội thi, đố vui để học,… những ô chữ n ày được ứng dụng kĩ thuật vi tính để gia tăng hiệu quả của trò chơi (sinh động, trực quan, bất ngờ, hấp dẫn, gây tò mò,…). Người tham gia ch ơi tùy chọn từ hàng ngang một cách ngẫu nhi ên. Người chơi và khán giả luôn luôn đặt v ào tình huống suy nghĩ, yếu tố thời gian v à tính cạnh tranh trở nên gay cấn, hấp dẫn hơn.Trong loại hình ô chữ động, người ta sử dụng các dạng• Dạng 1 : giải từ hàng ngang và hàng d ọcỞ dạng này, cấu trúc mỗi ô chữ bao gồm các ô chữ h àng ngang, số lượng hàng ngang tùy thuộc vào số lượng đội chơi và số kí tự của từ h àng dọc. Từ hàng dọc được cố định thẳng đứng, mỗi khi đoán đúng ô chữ h àng ngang, một ô chữ hàng dọc được mở ra.• Dạng 2 : giải từ hàng ngang và t ừ chìa khóaKhác với dạng 1, thay v ì từ hàng dọc được cố định thẳng đứng, mỗi khi đoán đúng ô chữ hàng ngang, một, hai hoặc nhiều kí tự của từ chìa khóa được hiện ra ngẫu nhiên ở vị trí tùy chọn (thường là sắp xếp theo một h àng ngang phí dư ới). Dạng ô chữ này dễ thiết kế từ ch ìa khóa và hàng ngang h ơn hẳn dạng 1. Tuy nhiên, để việc xuất
Xem thêm

26 Đọc thêm

skkn phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học công nghệ

SKKN PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ

thống các phần kiến thức liên quan, Ví dụ nh bài 52: Thức ăn của động vật thủy sản sơ đồ 16 mối quan hệ về thức ăn, đây là một mối quan hệ phức tạp nếu chỉ giải thích thì học sinh rất khó hiểu song giáo viên treo sơ đồ, yêu cầu học sinh thảo luận nhóm sau đó lên điền bảng và giải thích thì sẽ giúp học sinh nhớ nhanh và hiểu rõ vấn đề hơn Chú ý: GV trỏnh tỡnh trng s dng quỏ nhiu hỡnh nh, nu lm dng s lm cho tit hc kộm hiu qu vỡ ch ging nh mt tit tham quan hc sinh khụng nm c kin thc trng tõm ca bi hc v vic s dng cỏc hiu ng khụng phự hp cng d gõy mt s chỳ ý, tp ca hc sinh vo kin thc cn t.Nh vy phng phỏp s dng dựng trc quan trong dy hc Công nghệ trng THCS l mt vic lm rt quan trng, rt phong phỳ v cú ý ngha ln cn c mi thy giỏo, cụ giỏo quỏn trit mt cỏch sõu sc v vn dng sỏng to trong cụng tỏc ging dy ca mỡnh, trong hot ng ni khoỏ Bùi Thị Trang Đơn vị công tác: Trờng THCS Tuân Đạo14 Phơng pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ dạy - học Công nghệ cng nh hot ng ngoi khoỏ. Tuy nhiờn lm tt vic ny cn cú s chuyn bin mnh m mang tớnh cỏch mng trong phng phỏp dy hc Công nghệ v phi cú thi gian kim nghim s ỳng n ca nú so vi kiu dy truyn thng. Mi giỏo viờn sau khi vn dng cỏc phng phỏp dy hc ny vo tng bi phi cú s nhn xột, ỏnh giỏ, rỳt kinh nghim v trao i, ph bin vi ng nghip khng nh nhng bin phỏp s phm trong vic nõng cao cht lng b mụn. Cn trỏch khuynh hng tỏch lớ thuyt vi thc t ỏp ng c nhng yờu cu phỏt trin kinh t xó hi ca t nc trong thi i cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ . III. CC NGUYấN TC C BN TRC KHI S DNG PHNG TIN TRC QUAN: dựng trc quan c s dng tt s huy ng c s tham gia ca nhiu giỏc quan, s kt hp cht ch cho c hai h thng tớn hiu vi nhau: tai
Xem thêm

20 Đọc thêm

Ứng dụng mạng nơron truyền thẳng phân tích nhật ký moodle dự báo kết quả học tập trực tuyến

ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRUYỀN THẲNG PHÂN TÍCH NHẬT KÝ MOODLE DỰ BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

Các vấn đề chủ yếu cần giải quyết khi xây dựng mạng Nơron truyền thẳng lan truyền ngược dự báo kết quả học tập là: _Ti_ề_n x_ử_ lý d_ữ_ li_ệ_u _ TRANG 15 o Phương thức chuẩn hĩa dữ liệu:[r]

26 Đọc thêm

doi moi cong tac chu nhiem

DOI MOI CONG TAC CHU NHIEM

Đổi mới công tác chủ nhiệm để nâng cao chất lợng học tập cho hc sinh lp 1. *Nội dung một đổi mới * Năm học 2010-2011* GV: L ơng Thị Loan* Lớp 1D33 Nội dung công việca. Rốn n np hc tp trờn lp:* Khi bt u cp sỏch n trng, hu ht cỏc em u cha cú ý thc v n nptrong hc tp. Mi mụn hc i vi cỏc em l hon ton mi m, khỏc hn vi lp mugiỏo, gõy nhiu lỳng tỳng cho cỏc em trong mi gi hc vớ d nh vic s dng ỳng sỏch,v, dựng hc tp cho tng mụn hc; hay ly c sỏch ri li loay hoay vi vic tỡmbi hc...* n lp hc sinh c rốn nhiu k nng nh nghe, núi, c, vit. Tt c cỏc knng ú c rốn luyn thng xuyờn tr thnh thúi quen, thnh n np trong hc tp.Vớ d: trong gi hc vn, hc sinh khi no phỏt õm, ỏnh vn, khi no c trn,phõn tớch ting hay luyn núi u theo hiu lnh ca giỏo viờn:- Khi ỏnh vn, c trn, giỏo viờn ch tng ch ghi õm hay c ting, t.- Khi phõn tớch, giỏo viờn t ngang thc di ting hay t cn phõn tớch. Hc sinhthc hnh theo dóy, theo nhúm v.v...Tt c nhng vic y u cn cú mt n np tt nu khụng s nh hng ti chtlng hc tp ca mt gi hc.Trờn thc t khi i hc rt nhiu em cũn thiu sỏch v dựng: gi toỏn quờn v bitp; gi hc vn, tp c quờn sỏch Ting Vit; gi vit khụng cú bỳt... cỏ bit cú emkhụng mang c cp sỏch vỡ sỏng ra dy mun, gia ỡnh quờn nhc nh v.v... vỡ vy, cỏc emkhụng hot ng hc tp cựng cỏc bn lm nh hng n khụng khớ hc tp ca c lp.Do ú, cn hỡnh thnh n np hc tp, to thúi quen cho hc sinh gi no vic ny l viclm cn thit khụng th thiu c.* Trong nhng gi hc tp trờn lp, m bo khụng khớ hc m vui, vui mhc, giỏo viờn cn hng cho hc sinh cú np gi tay phỏt biu ý kin, np chm chỳnghe ging hay ý thc tham gia cỏc trũ chi hc tp v.v...
Xem thêm

15 Đọc thêm

tichhop SDNLTK&HQ lop 1

TICHHOP SDNLTK&HQ LOP 1

SỬ DỤNG NĂNG LƯNG TIẾT KIỆM LỚP 1: MÔN ĐẠO ĐỨCNội dung tích hợp mức dộ Bµi 2Gän gµng, s¹ch sÏ- Gän gµng s¹ch sÏ trong ¨n mỈc, sinh ho¹t lµ mét c¸ch gãp phÇn tiÕt kiƯm nước sinh ho¹t, tiÕt kiƯm n¨ng lượng trong viƯc khai th¸c, s¶n xt nước sinh ho¹t, b¶o vƯ m«i trường. - Gi÷ qn ¸o s¹ch sÏ trong sinh ho¹t hµng ngµy lµm cho qn ¸o thªm bỊn, ®Đp, gi¶m được chÝ phÝ trong sinh ho¹t gia ®×nh (®iƯn, nước, chÊt ®èt, ), gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liƯu cho s¶n xt, th©n thiƯn víi m«i tr-êng, tiÕt kiƯm được ngn n¨ng lượng cho s¶n xt. - Gän gµng s¹ch sÏ trong ¨n mỈc, sinh ho¹t gãp phÇn gi÷ g×n søc kh, gi¶m thiĨu c¸c chi phÝ – Sư dơng n¨ng lượng tiÕt kiƯm, hiƯu qu¶ . Liªn hƯ Bài 3Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập- Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập là tiết kiệm được tiền của, tiết kiệm được nguồn tài ngun có liên quan tới sản xuất sách vở, đồ dùng học tập – Tiết kiệm năng lượng trong việc sản xuất sách vở, đồ dùng học tập.Liên hệBài 14 Bảo vệ cây và hoa nơi cơng cộng- Bảo vệ cây và hoa là góp phần bảo vệ tài ngun thiên nhiên, khơng khí trong lành, mơi trường trong sạch, góp phần giảm các chi phí về năng lượng phục vụ cho hoạt động này.
Xem thêm

1 Đọc thêm

thiet_ke_o_chu_bang_powerpoint_

THIET_KE_O_CHU_BANG_POWERPOINT_

lên đỉnh Olympia của VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam đều có sử dụng tr ò chơi đoán ô chữ). Nhiều tạp chí, tờ báo tr ên thế giới, số nào cũng dành riêng một chuyên mục đoán ô chữ (Tờ báo The Newyork Times của Mỹ, báo Thiếu niên Nhi đồng, ). Một số tác giả sách giáo khoa, sách tham khảo đ ã thiết kế ô chữ tron g các phần ôn tập, bài tập củng cố kiến thức. Điều đó cho thấy, tr ò chơi đoán ô chữ rất có sức hấp dẫn ng ười tham gia. Ở bài giảng điện tử, tùy theo từng bài học, nếu có sử dụng tr ò chơi đoán ô chữ để mở bài hoặc củng cố kiến thức th ì tiết học trở nên sinh động hơn, học sinh tích cực tham gia vào hoạt động học tập h ơn.Tác dụng của trò chơi đoán ô chữ trong việc tuyên truyền, giáo dục là rất hữu hiệu. Tuy nhiên, để thiết kế và thực hiện thành công trò ch ơi này đòi hỏi người giáo viên phải có sự chuẩn bị kĩ càng. Mặc chưa có điều tra cụ thể nh ưng qua các h ội thi bài giảng điện tử cấp huyện, tỉnh , qua hoạt động thanh tra kiểm tra, chúng tôi nhận thấy, một số trò chơi ô chữ được thiết kế đơn giản cả nội dung lẫn h ình thức, nhất là yếu tố kĩ thuật. Những yếu tố này có ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức th ành công trò chơi. Một số ô chữ có nội dung hay và hình thức đẹp nhưng kĩ thuật vi tính lại đ ơn giản dẫn đến trò chơi kém hấp dẫn.Có nhiều phần mềm vi tính cho phép thiết kế tr ò chơi đoán ô chữ rất chuyên nghiệp, mỗi phần mềm có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Chẳng hạn phần mềm Violet của Công ty Bạch Kim có cho phép thiết kế ô chữ rất dễ, giao diện đẹp . Tuy nhiên, nhiều giáo viên có chung nh ận định là cách thức thể hiện c òn cứng, đặc biệt l à phần gợi ý ô chữ hàng ngang luôn xuất hiện trước, điều này dẫn đến tính hấp dẫn, bất ngờ của trò chơi bị giảm sút đáng kể. Để khắc phục nh ược điểm này, nhiều giáo viên đã sử dụng hiệu ứng Timing/Triggers trong Microsoft PowerPoint đ ể thiết kế các ô chữ. Tuy nhiên, để có một ô chữ theo kiểu này, đòi hỏi giáo viên mất khá nhiều thời gian và rất dễ bị nhầm lẫn khi sử dụng, thiết kế, đặc biệt l à rất khó chỉnh sửa.Visual Basic trong Microsoft PowerPoint là một ngôn ngữ lập trình, có cấu trúc câu lệnh chặt chẽ, một số tính năng của nó có thể vận dụng thiết kế trò chơi ô chữ, đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm khách quan,… Chỉ cần 3 đến 4 câu lệnh, người giáo viên có thể thiết kế được trò chơi đoán ô chữ trên nền Microsoft PowerPoint.Với những lí do t rên, chúng tôi chọn đề tài “Nghiên cứu, khai thác Visual Basic
Xem thêm

26 Đọc thêm

Thông báo trung tâm đào tạo tiếng anh Yes

THÔNG BÁO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG ANH YES

Bạn sẽ cảm thấy tiến bộ rõ rệt trong cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, tự tin với tiếng Anh chuẩn mực, và sẵn sàng cho môi trường học tập hay làm việc quốc tế. "Ph ươ ng ph á p h ọ c t ạ i YES! r ấ t ph ù h ợ p v ớ i h ọ c vi ê n Vi ệ t Nam, gi ú p b ạ n l à m quen v ớ i á p l ự c k ỳ thi, nh ư ng kh ô ng qu á c ă ng th ẳ ng. T ô i r ấ t th í ch trang thi ế t b ị v à ph ươ ng ph á p gi ả ng d ạ y hi ệ n đạ i ở đâ y."
Xem thêm

2 Đọc thêm

SANG KIEN KN LOP 1

SANG KIEN KN LOP 1

bế đi học, dỗ dành con vào lớp…Các em chưa có tính tự lập trong học tập. Việc đi họcvà học tập cơ bản phụ thuộc vào bố mẹ, ví dụ : Bố mẹ soạn đồ dùng sách vở, thậm chíbài về nhà cũng làm hộ cho con. Còn những gia đình không quan tâm thì: sách vở và đồdùng học tập của các em luôn thiếu. Như vậy vậy sẽ ảnh hưởng tới chất lượng học tậptrên lớp, kết quả kém, đồng thời làm nề nếp không khí học tập của lớp cũng lộn xộn…Từcơ sở thực tế và những vấn đề cần thiết đã nêu để xây dựng cho học sinh lớp một cóđược nề nếp học tập tốt, tôi nhận thấy rằng giáo viên phải kết hợp với cha mẹ học sinhkiên trì và thường xuyên uốn nắn, nghiêm túc và thực hiện tốt yêu cầu do giáo viên haycha mẹ đưa ra khi hướng dẫn các em học tập và tôi đã đề ra phương hướng giải quyếtnhư sau: 4. Ý kiến của tác giả Để các em có sự chuyển biến nếp học tập tốt hơn lên trong từng tuần, từng tháng và hếthọc kỳ 1 các em phải có nếp học tốt, nếp học đó phải trở thành kỹ năng của các em, ở lớpcô không phải nhắc mà các em vẫn thực hiện tốt, ở nhà tự giác ngồi học. Cuối năm vẫnduy trì được nếp đó và tiếp các năm sau các em vẫn thực hiện tốt.Giáo viên cần chú ý xác định rõ học lực và hoàn cảnh từng em, đề ra yêucầu cụ thể, có hướng giúp đỡ học sinh cá biệt.Rèn nếp trong từng môn, từng ngày, từng tuần, hàng tháng (nếu các emchưa thực sự có ý thức - phải sửa nắn kịp thời). Tuy nhiên, trong từng tiết họcmục đích của giáo viên là đảm bảo chất lượng dạy và học - học sinh thực sự họcmà vui, vui mà học, không khí học tập không căng thẳng mà sôi nổi, vui trong sựhướng dẫn của giáo viên, học sinh phải có nề nếp trong học tập của từng môn.Do vy ngi giỏo viờn phi thc hin i mi phng phỏp ging dy,gõy hng thỳ hc tp cho hc sinh vic hc tp tr thnh nim vui to khụngkhớ hc tp phn khi hng say cho hc sinh. Cú nh vy cỏc em mi cú hngthỳ trong hc tp, ng thi giỏo viờn vn m bo vic duy trỡ n np cho hcsinh trong hc tp. T cỏc phng hng v mc ớch trờn tụi tin hnh bng cỏc bin phỏp cth nh sau: c. Cỏc gii phỏp, cỏc bi hc, cỏc bi ng dng .
Xem thêm

14 Đọc thêm

TÍCH HỢP TTHCM MÔM VĂN

TÍCH HỢP TTHCM MÔM VĂN

HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNGHỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINHMÔN NG VĂN CẤP THCS STT Lớp Tên bài Chủ đề tích hợpMức độtích hợpNội dung tích hợp1. 1 6 Con Rồng cháu Tiên Đoàn kết, tự hào dân tộc Liên hệ - Bác luôn đề cao truyền thống đoànkết giữa các dân tộc anh em và niềm tựhào về nguồn gốc Con Rồng cháuTiên.2. 2 6 Thánh Gióng Yêu nước, tự hào dân tộc Liên hệ- Quan niệm của Bác: nhân dân lànguồn gốc sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.3. 6Đêm nay Bác không ngủ(Minh Huệ)Thương dân, quên mình vìmọi ngườiBộ phận- Ngợi ca vẻ đẹp lãnh tụ Hồ Chí Minh:hi sinh quên mình vì hạnh phúc dântộc, tình yêu thương của Bác đối vớinhân dân (đoàn dân công, anh bộ đội).4. 6Lòng yêu nước (I-li-a Ê-ren-bua)Yêu nước, độc lập dân tộc Liên hệ- Liên hệ với tư tưởng độc lập dân tộc,lòng yêu nước của Bác
Xem thêm

8 Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP GHÉP 1+2 TUÀN 1

GIÁO ÁN LỚP GHÉP 1+2 TUÀN 1

trong SGKG: Giới thiệu, kiểm tra cách sắp xếp các chữ cái trong hộp đồ dùng của H Nhận xét , HDẫn cách sử dụng H: Sắp xếp và cất hộp đồ dùng vào chỗ quy địnhG:- Giới thiệu chủ điểm-giới thiệu bài mới.(tranh minh họa)- Giao việc.H:- Đọc thầm bài trong SGK.- Đọc nối tiếp câu.G:- Đọc mẫu - HD luyện đọc a) Đọc nối tiếp câu H đọc từ khó. b) Đọc nối tiếp đoạn.- H Giải nghĩa một số từ khó trong SGK.- H: Đọc từng đoạn, cả bài trong nhóm.G: Cho H thi đọc, nhận xét đánh giá. H: Đọc thầm bài SGKTiết 3 Toán 1: Tiết học đầu tiên Tập đọc 2: Có công mài sắt có ngày nên kim.I/Mục đích, yêu cầu:* Lớp 1: Tạo không khí vui vẻ trong lớp ,HS tự giới thiệu về mình . Bớc đầu làm quen với SGK , đồ dùng học toán , các hoạt động học tập trong giờ học toán *Lớp2:- Dựa theo tranh và gợi ý dới mỗi tranh kể lại đợc từng đoạn của câu chuyệnII/ Đồ dùng dạy học:* lớp 1 : G+H : Sách toán 1, bộ đồ dùng học toán lớp 1*Lớp2: - Bảng phụ III/Các hoạt động dạy học:
Xem thêm

15 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp pptx

TÀI LIỆU MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP PPTX

TỜ KHAI _Dành cho cán bộ nhận đơn_ ĐĂ NG KÝ H Ợ P ĐỒ NG CHUY Ể N NH ƯỢ NG QUY Ề N S Ở H Ữ U CÔNG NGHI Ệ P KÍNH G Ử I: C Ụ C S Ở H Ữ U TRÍ TU Ệ 386 NGUY Ễ N TRÃI, HÀ N Ộ I Chủ đơn D ƯỚ I [r]

2 Đọc thêm

SKKN PHUNG THI SU

SKKN PHUNG THI SU

Phần i: đặt vấn đề1. Lý do chọn đề tài.a. Lý do khách quan:1.Ngay từ khi có nghị quyết TW2 khoá 8. Đảng và nhà nớc ta luôn coi trọng sựnghiệp giáo dục đào tạo, con ngời là nhân tố quyết định, là động lực quan trọng nhất, là chủ thể sáng tạo ra của cải vật chất, phát huy cao độ nhân tố con ngời. Giáo dục đào tạo là của toàn Đảng, toàn dân, thực hiện công bằng dân chủ trong giáo dục. Giáo dục đào tạo là chìa khoá vàng để mở cửa cho tơng lai: Thị trờng giáo dục trở thành thị trờng cạnh tranh về chất xám. Đối với các nớc trong khu vực và thế giới, tạo cơ sở tăng tốc cho chạy đua kinh tế Đầu t cho giáo dục là đầu t cho phát triển tạo điều kiện cho giáo dục đi trớc, phục phụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội . - Thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ giáo dục đào tạo, chấp hành tốt luật giáo dục làđầu t cho phát triển đào tạo, chấp hành tốt luật giáo dục tiểu học, chấp hành nghiêmtúc luật giáo dục công chức, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình về giáo dục đào tạo. - Đối với ngời thầy phải quan tâm đến mọi hoạt động của học sinh, không có học sinh lu ban, bổ túc. Nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện, hoàn thành chơng trình giáo dục đúng độ tuổi.- Thực hiện nghiêm túc chơng trình, thời khoá biểu, dạy đúng, đủ các môn học. Coi trọng giáo dục toàn diện, chú ý rèn luyện hạnh kiểm cho học sinh. - Năm học 2008 2009 ngành giáo dục đào tạo vẫn tiếp tục thực hiện kỷ c-ơng, chất lợng. Quy mô xây dựng trờng chuẩn quốc gia, giảng dạy có đủ đồ dùng dạy học.- Thực hiện nhẹ nhàng hơn, hiệu quả hơn.b. Lý do chủ quan- Căn cứ vào kế hoạch năm học, điều lệ của nhà trờng mỗi giáo viên cần phải nâng cao năng lực chuyên môn học tập thay sách mối đáp ứng đợc yêu cầu của giáodục hiện tại.II. Mục Đích nghiên cứu:
Xem thêm

6 Đọc thêm

TONG KET TU VUNG tiet 53

TONG KET TU VUNG TIET 53

lo¹n, giµy xÐo lªn nhau mµ chÕt. (Hoµng Lª nhÊt thèng chÝ) TiÕt 44 :Tæng kÕt vÒ tõ vng Thø t ngµy 28 th¸ng 10 năm 2009 VI.Từ đồng nghĩa Từ đồng nghĩa là nhng từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Từ đồng nghĩa có hai loại :- nhng từ đồng nghĩa hoàn toàn - nhng từ đồng nghĩa không hoàn toàn.1.Khái niệm: Tiết 44 :Tổng kết về từ vng Thứ t ngày 28 tháng 10 nm 2009 2.Bài tập: Chọn cách hiểu đúng trong nhng cách hiểu sau:a. ồng nghĩa là hiện tợng chỉ có trong một số ngôn ng trên thế giới.b. ồng nghĩa bao giờ cũng là quan hệ nghĩa gia hai từ, không có quan hệ đồng nghĩa gia ba hoặc hơn ba từ.c. Các từ đồng nghĩa với nhau bao giờ cũng có nghĩa hoàn toàn giống nhau.d. Các từ đồng nghĩa với nhau có thể không thay thế nhau đợc trong nhiều trờng hợp sử dụng. Tiết 44 :Tổng kết về từ vng Thứ t ngày 28 tháng 10 nm 2009 Khi ng#ời ta đã ngoài 70 xuân thỡ tuổi
Xem thêm

22 Đọc thêm

BÀI 10. TÔN TRỌNG KHÁCH NƯỚC NGOÀI

BÀI 10. TÔN TRỌNG KHÁCH NƯỚC NGOÀI

Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2011Đạo đứcTôn trọng khách nước ngoài (tiết 2)Bán hàng lưu niệm cho khách nước ngoài.Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2011Đạo đứcTôn trọng khách nước ngoài (tiết 2)Gặp gỡ và giao lưu với khách nước ngoàiChở khách nước ngoài đi tham quan.Bán hàng lưu niệm cho khách nước ngoài.Gặp gỡ và giao lưu với kháchnước ngoài.Kết luậnCư xử lịch sự với khách nướcngoài là một việc làm tốt,chúng ta nên học tập.Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2011

17 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 2 –NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 2 –NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ

Hoạt động 3: Học sinh làm bài tập 3- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm- Hướng dẫn học sinh cách làm bài3. Củng cố – Dặn dò:5’-Khi chào cờ thì tư thế phải như thế nào?-Về nhà tập đứng tư thế nghiêm túc và tập hát quốc ca.Thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 2009TỰ NHIÊN – XÃ HỘI Tiết 12Bài : NHÀ Ở( Không yêu cầu HS vẽ ngôi nhà )I. Mục tiêu: Giúp học sinh biết- Nhà ở là nơi sống của mopị người trong gia đình- Các em biết được địa chỉ nhà của mình- Biết kể về ngôi nhà em đang ở và những vật dụng trong nhà.II. Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh ngôi nhàIII. Các hoạt động dạy học:1. Bài cũ:5’Quan sát tranh – Trả lời câuhỏi
Xem thêm

5 Đọc thêm

TỔNG HỢP CÁC WEBSITE HỮU ÍCH

TỔNG HỢP CÁC WEBSITE HỮU ÍCH

Tổng hợp các website hữu íchCác Website học tập:http://ngoinhachungnet.com - http://www.vatlytuoitre.com/ Tạp Chí Vật Lýhttp://www.hoahocvietnam.com/ Hóa Học Việt Nam http://www.toancapba.com/ Toán Cấp Ba http://www.vatlyvietnam.org/ Vật Lý Việt Namhttp://www.diendantoanhoc.com/ Diễn Đàn Toán Họchttp://www.english-at-home.com/ – Vừa học vừa chơi môn tiếng Anhhttp://www.elearning.com.vn/ Elearninghttp://www.nxbgd.com.vn/toanhoctuoitre Tạp Chí toán học tuổi trẻhttp://www.manguon.com.vn/ Hoặc http://www.cntt.com.vn/ Học Lập Trìnhhttp://www.haneng.com/ Học Lập Trình ASPhttp://www.php.com.vn/ Học Lập trình PHPhttp://www.w3schools.com/html/html_intro.asp Học Lập Trình HTMLhttp://a4esl.org/ Trắc nghiệm tiếng anhhttp://www.fgcu.edu/support/office2000/ Sử Dụng Officehttp://www.cybersky.com/ Thiên văn họchttp://www.svduhoc.org/ Sinh Viên Du Họchttp://ww.tggt.net/ Website du học sinhhttp://www.diendankientruc.com/ : Diễn đàn của SV ngành kiến trúchttp://www.svxd.net.vn/ : Diễn đàn của SV đại học xây dựng HNhttp://www.sv334.com/forum : Diễn đàn của SV ĐH KHTNhttp://www.kienonline.net/ : diễn đàn của SV ngành kiến trúchttp://www.bachkhoa.org/ : diễn đàn của SV ĐH Bách Khoahttp://www.ketcau.com/ : kỹ sư xây dựnghttp://www.xaydung.org/ : khoa Xây dựng ĐH BK TPHCMhttp://www.kcct.info/ : Diễn đàn về kết cấu công trìnhhttp://forum.edu.net.vn/http://www.learnenglish.org.uk/http://www.englishclub.com/
Xem thêm

19 Đọc thêm

BẢN TỰ PHÊ CUỐI NĂM

BẢN TỰ PHÊ CUỐI NĂM

- Dự sinh hoạt lệ chi bộ đều đặn, đóng đảng phí đầy đủ đúng quy định. Có ý thức chấp hành nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, công đòan. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tương trợ nhau thể hiện trong công việc hàng ngày.*Khuyết điểm:Đôi lúc bản thân chưa thực hiện nghiêm nội qui cơ quan về chấp hành giờ giấc từng lúc còn đi trễ về sớm và chưa thường xuyên đeo thẻ công chức. Phương hướng và biện pháp khắc phục sữa chữa khuyết điểm, tồn tại hạn chế:- Dành nhiều thời gian để nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng lên nhận thức về mọi mặt nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.- Bản thân tiếp tục chấp hành và thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.- Bản thân cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc, thực hiện công việc có khoa học, chủ động, sâu sát trong công việc, làm việc có kế hoạch. Kiểm tra kỹ văn bản trước khi trình lãnh đạo.- Thực hiện và chấp hành tốt nội quy giờ giấc làm việc của cơ quan và đeo thẻ công chức.- Cùng với Ban chấp hành công đòan tổ chức họp lệ công đòan hàng tháng theo quy định.Trên đây là bản tự phê bình của tôi về những ưu khuyết điểm của bản thân trong năm 2010, rất mong các đồng chí đóng góp ý kiến để tôi khắc phục những khuyết điểm và phát huy những ưu điểm đã đạt được, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên.Qua một năm công tác đối chiếu với hướng dẫn của cấp trên, bản thân tự đánh giá: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.Người tự phê bình
Xem thêm

4 Đọc thêm

Kỉ niệm đáng nhớ với thầy cô

KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ VỚI THẦY CÔ

Đã hơn 12 năm trôi qua rồi, một khoảng thời gian không phải ngắn, nó đã lớn lên nhiều, đã đi nhiều nơi, đã học qua nhiều thầy cô giáo nhưng có một người mà nó sẽ không bao giờ quên, một người cô đã cho nó những kỉ niệm đẹp nhất thời thơ dại... 12 tuổi, nó là một con bé nhỏ xíu, ham học nhưng cũng hơi nghịch ngợm. Một ngày nọ, nó bỗng thấy chán với những trò chơi vẫn diễn ra hằng ngày của đám con gái, bỗng nó nảy ra ý kiến và một kế hoạch được dựng nên. Bắt đầu là việc phải tìm ra được vài mẩu đất sét, nhưng tìm ở đâu khi trường nó bao quanh là đồng ruộng, thế là một đứa được cử để đèo nó về nhà, cũng dễ dàng tìm thấy mẩu đất đúng yêu cầu khi nhà nó là trường dạy mẫu giáo. Thế là khâu chuẩn bị đã hoàn thành. Giờ ra chơi cả nhóm loay hoay ở phía cuối lớp, hai con rắn nhỏ, một xanh, một vàng nghệ đã được cả bọn tạo nên, nhìn vào không thể nào phân biệt đó lại là rắn giả. Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp đã vang lên. Trống ngực nó đập dồn, hồi hộp, lo lắng, bất an,... là những gì nó cảm nhận lúc ấy, nhưng nghĩ đến sẽ tạo ra một trận cười cho cả lớp lại khiến nó tiếp tục chờ đợi. Và rồi tiết học bắt đầu, nhưng phấn lại không có trên bàn như mọi hôm,(đơn giản nó đã cố tình giấu vào ngăn bàn), cô giáo phải đưa tay vào và ... một tiếng hét vang lên, cả lớp cười ồ(đúng như dự đoán của nó)nhưng rồi bỗng im bặt,nó thấy lạnh nơi sống lưng vì thấy khuôn mặt cô đã chuyển sang tái nhạt và mắt bắt đầu nhắm lại. Cô nằm đó, trong phòng y tế của nhà trường, không nói gì, chỉ nhìn nó, một đứa học trò luôn được cô tin tưởng, là niềm tự hào trong những năm qua... thế mà hôm nay... Chắc nó làm cô thất vọng nhiều lắm! Những ngày sau đó tiết học của cô được thay bởi một giáo viên khác. Nó đâu biết rằng trò đùa của nó ngày hôm ấy đã vô tình khiến bệnh tim của cô tái phát, cô phải nhập viện. Một tuần sau, cô khỏi bệnh và trở lại đứng lớp, nó thấy hối hận và xấu hổ, nó sợ gặp cô nhưng cô vẫn quan tâm đến nó như những ngày trước đây, vẫn tận tình chỉ bảo cho nó những bài tập khó. Lúc đó nó chẳng biết làm thế nào để xin lỗi cô, nó chỉ biết chăm chỉ học tập
Xem thêm

3 Đọc thêm

Sang kien kinh nghiem ket hop cac tro choi trong giang day tieng anh

SANG KIEN KINH NGHIEM KET HOP CAC TRO CHOI TRONG GIANG DAY TIENG ANH

“phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sángtạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành,lòng say mê học tập và ý chí vươn lên.” Việc lấy học sinh là trung tâm của quátrình dạy - học đã được đã được áp dụng nhằm phát huy tính tích cực của học sinhtrong quá trình học tập. Từ việc này đã dấy lên phong trào cải tiến phương phápdạy học trong đội ngũ giáo viên. Phương pháp đọc chép trước đây trong qua trìnhgiảng dạy đã bị loại trừ thậm chí còn bị phê phán nặng. Có rất nhiều phương phápdạy học mới đã được các thầy cô áp dụng như cho học sinh làm việc theo cặp theonhóm để luyên tập cũng như thảo luận để khám phá tìm tòi tìm ra một vấn đề tronghọc tập. Học tập dưới hình thức các trò chơi cũng đã được không ít các thầy cô ápdụng.Năm 2008 Bộ giáo dục cũng phát động phong trào “ Xây dựng trường họcthân thiện, học sinh tích cực” đến các đơn vị giáo dục trên phạm vi cả nước, Từphong trào này, nhằm xây dựng một bầu không khí vui vẻ trong lớp học, trongcông tác giảng dạy các môn học nói chung đặc biệt là môn tiếng Anh, các thầy côđã đẩy mạnh việc kết hợp rất nhiều các trò chơi trong quá trình giảng dạy của mình.Đề án “ Dạy và học ngoại ngữ” trong hệ thống giáo dục quốc gia đã đượcthủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2008. Đặc biệt trong đề án này, dạy và họctiếng Anh có vị trí vô cùng quan trọng, nhất là việc dạy học cho thanh thiếu niên vàthiếu nhi. Có 6 nguyên tắc vàng trong việc dạy tiếng Anh cho thiếu nhi và thiếuniên, những đối tượng còn nhỏ tuổi, để việc dạy và học tiếng Anh có hiệu quả. Mộttrong nhưng nguyên tắc đó là: Chơi hơn dạy. Trong nguyên tắc này giáo viên lênlớp có thể không theo một giáo án nhất định nào cả mà tư tưởng chủ đạo là tạo nênmột sân chơi đa dạng, nhiều sắc màu bằng tiếng Anh cho học sinh. Từ đó, hướngdẫn học sinh làm chủ các sân chơi và từng bước làm chủ các hoạt động khác nhau. 5Kết hợp các trò chơi trong giảng dạy môn tiếng Anh lớp 6II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀQua quá trình trực tiếp giảng dạy lớp 6C qua kết quả tự khảo sát về kết quảhọc học tập của học sinh qua các năm học gần đây đem so sánh với kết quả học tập
Xem thêm

20 Đọc thêm

Kiến thức cha me cần biết - Phần 7 pptx

KIẾN THỨC CHA ME CẦN BIẾT - PHẦN 7 PPTX

mằn, tủn mủn. Nếu chị có con gái mà được tính tình như thế thì chị mừng lắm vì hợp với tính cách của con gái. Đàng này thằng bé lại là con trai, chị sợ cứ cái đà như thế này thằng bé sẽ trở thành "con gái" mất. Cả nhà là cô giáo Ai cũng nói bé Ngọc là chuột sa hũ nếp vì là cháu đích tôn của một đại gia đình giàu có. Tuy nhiên, cái phúc lớn nhất có lẽ xuất phát từ cách dạy học chữ, học đối xử của gia đình đối với Ngọc. Tuy thừa điều kiện nhưng nó không đi học thêm mà cứ theo mô hình gia đình… dạy từ mẫu giáo cho đến nay Ngọc học lớp 5. Sau giờ học ở trường, mẹ chở Ngọc thẳng qua nhà ngoại để dùng cơm với ngoại, với cậu dì và các anh em họ choai choai một lứa. Không phải đợi dọn cơm lên rồi mời ăn mà các bé đều phải nhất tề bưng bê, dọn chén và bới cơm cho mọi người. Ăn xong, mấy ông nội trợ tí hon lúp xúp rửa chén, mấy cái thau rửa nước một, hai, ba được xếp theo dãy y như dây chuyền công nghiệp. Ngọc là đứa nhỏ nhất nên thường xuyên làm bể tô chén mà toàn lựa chén xịn mà bể mới ác chứ. thế nhưng mẹ vẫn muốn Ngọc tập lao động. Sau khi được mẹ chở về đại gia đình bên nội, Ngọc chuẩn bị ngồi vào góc học tập. Bài vở được Ngọc tự làm lấy, rồi mới đến sự kiểm duyệt của người lớn. Những nhân tài trong nhà đều được trưng dụng để dạy bé Ngọc. Con trai của bác Hai học trường chuyên Lê Hồng Phong khối A nên phụ trách mảng khoa học tự nhiên, chị Nhiên làm ở nhà xuất bản nên dạy văn rõ ràng là thuộc sở trường của chị. Giáo sư ông nội không rành phương pháp sư phạm nhưng tới tiết học của ông nội là Ngọc rất thích vì ông thường kể chuyện cổ tích, giải nghĩa từ ngữ bằng ví dụ hài hước và vẽ hình ảnh lên bảng để trực quan sinh động ăn sâu vào trí óc trẻ thơ. Thầy cô giáo khắt khe nhất mà cũng có công cán nhất chính là ba mẹ của Ngọc. Hễ đi đâu về nhà, ba mẹ lại kể cho nhau nghe những tình huống khó xử vừa thấy
Xem thêm

8 Đọc thêm