ĐỀ THI TỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG MÔN SINH (LẦN 2) PPS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ THI TỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG MÔN SINH (LẦN 2) PPS":

Đề thi tử Đại học - Cao đẳng môn sinh (lần 2) pps

ĐỀ THI TỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG MÔN SINH (LẦN 2) PPS

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN 2Môn: Sinh họcĐề gồm: 50 câu Thời gian làm bài: 60 phút 1: Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi:A. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phảnB. Không có hiện tượng tương tác gen và di truyền liên kết với giới tínhC . Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng 1 cặp NST tương đồngD. Các gen nằm trên các cặp NST đồng dạng khác nhau2 : Nếu thiếu tirôxin sẽ dẫn đến hậu quả gì đối với trẻ em ?A. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém. B. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ.C. Hội chứng Đao. D.Các đặc điểm sinh dục phụ kém phát triển3 : Vì sao ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não ?A. Vì mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.B. Vì thành mạch bị dày lên, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áo cao dễ làm vỡ mạch.C. Vì mạch bị xơ cứng , máu bị ứ đọng, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.D. Vì mạch bị xơ cứng nên không co bóp được, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.4 : Vùng mã hoá của gen ở SV nhân thực có 51 đoạn exon và intron xen kẽ. số đoạn exon và intron lần lượt là :A. 25 ; 26. B. 26 ; 25. C. 24 ; 27. D. 27 ; 24.5 : Các thành phần sau đây : ADN plimeraza, ARN polimeraza, mạch khuôn, đoạn mồi giúp ta nhớ đến cơ chế nào ?A. Phiên mã. B.Dịch mã. C. Tái bản. D. Nhân đôi NST.6 :Hoạt động của gen chịu sự kiểm soát chủ yếu của :A. gen ức chế B. gen điều hoà. C.gen sản xuất. D. gen khởi động7 : Mã di truyền là :A. mã bộ ba được đọc liên tục trên mARN theo chiều 3’ – 5’B. mã bộ ba trên ADN.C. mã bộ ba trên ADN được đọc liên tục. D. Mã bộ ba được đọc liên tục trên mARN theo chiều 5
Xem thêm

4 Đọc thêm

Phương pháp giải nhanh đề trắc nghiệm môn hóa học part 3 ôn thi đại học 2015

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC PART 3 ÔN THI ĐẠI HỌC 2015

được dung dịch A và 6,72 lít khí (đktc). Thêm từ từ dung dịch FeCl3 vào dung dịch A cho đến dư. Lọc kết tủa, rửa sạch, sấy khô và nung đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 1,6 gam. B. 3,2 gam. C. 4,8 gam. D. 6,4 gam. Câu 10: Để chứng minh trong phân tử của đường glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với: A. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. B. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng. C. kim loại Na. D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Câu 11: pH của dung dịch HCl 10-7M là: A. 6,79.0 B. 7,00. C. 6,86. D. 7,05. Tài liệu ôn thi Tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học – Cao đẳng môn Hóa học Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 59 ĐỀ THI ÔN TẬP HÓA HỌC 12 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG MÃ ĐỀ: 315 Môn thi: HÓA HỌC (Đề thi này gồm có 4 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh: Số báo danh: ĐỀ LUYỆN THI SỐ 4 Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3:4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là: A. C3H8O B. C3H8O3 C. C3H4O D. C3H8O2 Câu 2: Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu, có thể dùng: A. K2CO3 B. KHSO4 C. K2SO4 D. NaNO3 Câu 3: Dãy đồng đẳng của Axit acrylic (CH2=CH-COOH) có công thức chung là: A. (C2H3COOH)n B. C2nH3nCOOH C. CnH2n – 1COOH D. CnH2nCOOH Câu 4: Trộn 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M với 100ml dung dịch KOH 0,5M , được dung dịch X. Nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch là: A. 0,25M B. 0,75M C. 0,5M D. 1,5M Câu 5: Este X phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng tạo ra rượu metylic và natri axetat. Công thức cấu tạo của X là: A. HCOOCH3 B. C2H5COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. CH3COOCH3 Câu 6: Nguyên tố X có cấu hình electron phân lớp ngoài là: np4. Ion X có điện tích là: A. 1- B. 2- C. 1+ D. 2+ Câu 7: Cho 1,8 gam một axit (A) đơn chức phản ứng hết với NaHCO3. Dẫn hết khí thu được vào bình dung dịch KOH dư; thấy khối lượng chất tan trong
Xem thêm

24 Đọc thêm

Phương pháp giải nhanh đề trắc nghiệm môn hóa học part 4 ôn thi đại học 2015

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC PART 4 ÔN THI ĐẠI HỌC 2015

Tài liệu ôn thi Tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học – Cao đẳng môn Hóa họcPart: 4PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC I. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN THƯỜNG DÙNG TRONG HÓA HỌC1. Phương pháp bảo toàn điện tích- Nguyên tắc: Tổng điện tích dương luôn luôn bằng tổng điện tích âm về giá trị tuyệt đối. Vì thế ddluôn luôn trung hoà về điện.- Các ví dụ: Ví dụ 1: Kết quả xác định nồng độ mol của các ion trong một dd ghi ở bảng dưới đây:Ion Na+Ca2+NO3-Cl-HCO3-Số mol 0,05 0,01 0,01 0,04 0,025Hỏi kết quả đó đúng hay sai? Tại sao? Giải: Do điện tích của một ion trong dd bằng tích của điện tích và số mol của nó, nên ta có:Tổng điện tích dương là: (+1).0,05 + (+2).0,01 = + 0,07Tổng điện tích âm là: (-1).0,01 + (-1).0,04 + (-1).0,025 = - 0,075.Giá trị tuyệt đối của điện tích dương khác điện tích âm. Vậy kết quả trên là sai.Ví dụ 2: Dung dịch A chứa các ion Na+: a mol ; HCO3-: b mol; CO32-: c mol; SO42-: d mol. Để tạo ra kết tủa lớn nhất người ta dùng 100 ml dd Ba(OH)2 nồng độ x mol/l.Lập biểu thức tính x theo a và b.Giải: HCO3- + OH- → CO32- + H2O b mol b mol Ba2+ + CO32- → BaCO3↓ Ba2+ + SO42- → BaSO4↓Dd sau phản ứng chỉ có Na+: a mol. Vì bảo toàn điện tích nên cũng phải có: a mol OH-. Để tác dụng vớiHCO3- cần b mol OH-.Vậy số mol OH- do Ba(OH)2 cung cấp là (a + b) molTa có: ( )22banOHBa+= và nồng độ 2,01,02babax+=+= mol/l2. Phương pháp bảo toàn khối lượng- Nguyên tắc: + Trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của cácchất phản ứng. + Khi cô cạn dd thì khối lượng hỗn hợp muối thu được bằng tổng khối lượng của các cation kimloại và anion gốc axit.- Các ví dụ:Ví dụ 1: Cho từ từ một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 đunnóng thu được 64g sắt, khí đi ra sau phản ứng cho đi qua dd Ca(OH)2 dư được 40g kết tủa. Tính m.Giải: Khí đi ra sau phản ứng gồm CO2 và CO dưCO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O0,4 4,010040=Phan Cường Huy – Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 63Tài liệu ôn thi Tốt nghiệp THPT
Xem thêm

9 Đọc thêm

 2ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1MÔN NGỮ VĂNKHỐI C D

2ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1MÔN NGỮ VĂNKHỐI C D

SỞ GD & ĐT THANH HÓATRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1Môn Ngữ VănKhối C - DThời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đềA/ Phần chung cho tất cả thí sinhCâu 1(2 điểm): Anh/ chị hãy trình bày ngắn gọn đặc điểm phong cách nghệ thuật của Nam CaoCâu 2(3 điểm): Viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) với nhan đề:Có những thứ quan trọng hơn tiềnB/ Phần riêngThí sinh chỉ được làm một trong hai câu: câu 3a hoặc câu 3bCâu 3a(5 điểm): Theo chương trình chuẩnTính dân tộc trong đoạn trích Việt Bắc của Tố HữuCâu 3b(5 điểm): Theo chương trình nâng cao“Tập Sông Đà còn tìm đến vẻ đẹp của con người Tây Bắc, Nguyễn Tuân gọi đó là chất vàng mười của tâm hồn” (SGK Ngữ Văn 12 nâng cao, tập 1, trang 151).Qua đoạn trích “Người lái đò Sông Đà”, anh/chị hãy làm sáng tỏ nhận định trên.…………………………..Hết………………………..
Xem thêm

1 Đọc thêm

Những điều cần biết về tuyển sinh đại học cao đẳng 2011 - Phần 2 doc

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2011 - PHẦN 2 DOC

thêm một chương trình đào tạo thứ hai ở các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng đại học chính quy. Thông tin chi tiết thường xuyên được cập nhật trên website của các đơn vị đào tạo. 12. Ngoài các chương trình đào tạo trên, các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN tổ chức các chương trình đào tạo liên kết quốc tế với các trường đại học uy tín trên thế giới, do trường đối tác cấp bằng. Chi tiết xem trên website của các đơn vị đào tạo. 13. ĐHQGHN chưa có chương trình đào tạo đặc biệt dành cho SV khiếm thị hoặc khiếm thính. II. Các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN 1. Trƣờng ĐH Công nghệ - Điểm trúng tuyển theo nhóm ngành. Thí sinh trúng tuyển sau khi nhập học sẽ được phân vào các ngành cụ thể dựa theo nguyện vọng đăng kí, điểm thi tuyển của 336 đường Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội; ĐT: (04) 38585237; 35575892; Website: http://www.ussh.edu.vn http://dt.ussh.edu.vn
Xem thêm

105 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY- HỌC MÔN ĐỊA LÝ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG1

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY- HỌC MÔN ĐỊA LÝ CẤPTRUNG HỌC PHỔ THÔNG:I. THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC MÔN ĐỊA LÝ THPT:1.Thuận lợi:- Môn địa lý được chú trọng trong chương trình giáo dục phổ thông, giảng dạy đầy đủ cho tất cả các khối lớp với số tiết phân phối chương trình từ 1- 1,5 tiết/ tuần/ lớp.- Thường xuyên mở các lớp tập huấn về chuyên môn: bồi dưỡng thường xuyên, thay sách, chuẩn kiến thức kỹ năng - Được quan tâm trong các kỳ thi cấp cơ sở hay quốc gia: Olimpic 30- 4, học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, thi tốt nghiệp, thi đại học- cao đẳng - Giáo viên đa số nhiệt tình trong giảng dạy, có đầu tư đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin khá tốt.- Học sinh cố gắng trong học tập, còn nhiều em thích bộ môn.2. Khó khăn:- Theo quan niệm của của xã hội, của cha mẹ học sinh và một số bộ môn khác thì đây là môn học phụ. Cho nên có sự thiên lệch trong nhận thức về tầm quan trọng của môn học, không khuyến khích học sinh học tốt môn địa lý.- Học sinh nhiều em học lệch, không quan tâm nhiều đến môn học (học đối phó) nhất là học sinh khối 12 ban khoa học tự nhiên.- Thực tế của môn địa lý chưa đáp ứng nhu cầu thực tế về việc lựa chọn ngành nghề trong tương lai hoặc lựa chọn được rất ít ngành nghề.- Tâm lý giáo viên giảng dạy bị hụt hẫng, dạy không nhiệt tình.3. Nguyên nhân:- Môn địa lý là môn học khó (vừa có kiến thức tự nhiên vừa có kiến thức xã hội ), khô khan, ít thực dụng.- Chương trình nặng, mang tính hàn lâm, thiếu thực tiễn.- Học sinh ngán học bài.- Hình thức kiểm tra đánh giá chưa phù hợp.II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY- HỌC MÔN ĐỊA LÝ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:1. Về phía giáo viên:
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC Đề 3 TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC ĐỀ 3 TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP PPTX

Bài 23: Để xác định được chất nhiễm sắc giới tính ở người, người ta thường lấy mẫu ở tế bào: A. Nước ối B. Tóc C. Niêm mạc miệng D. Hồng cầu Bài 24: Nhược điểm nào dưới đây không phải là của chọn lọc hàng loạt: A. Chỉ đạt hiệu quả với những tính trạng có hệ số di truyền cao B. Việc tích luỹ các biến dị có lợi thường lâu có kết quả C. Mất nhiều thời gian; D. Do căn cứ trên cả kiểu hình và kiểu gen nên phải theo dõi chặt chẽ và công phu Bài 25: Phương thức truyền đạt vật chất di truyền ở vi khuẩn được thực hiện qua: A. Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh B. Sự tự nhân đôi và phân cắt đơn giản của vật chất di truyền; C. 3 quá trình: Biến nạp, tải nạp, tiếp hợp D. Quá trình truyền nhân tố giới tính; Bài 26: Trường hợp cơ thể sinh vật bị mất hẳn một cặp NST tương đồng nào đó, Di truyền học gọi là: A. Thể khuyết nhiễm B. Thể không nhiễm C. Thể đơn nhiễm D. Thể tứ nhiễm Bài 28: Trong tế bào ADN và prôtêin có những mối quan hệ sau: 1. ADN kết hợp với prôtêin theo tỉ lệ tương đương tạo thành sợi cơ bản 2. Các sợi cơ bản lại kết hợp với prôtêin tạo thành sợi nhiễm sắc
Xem thêm

18 Đọc thêm

Đề ôn thi đại học môn hóa học

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC

dung dịch BaCl2 10,4% tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 2M thì khối lượng kết tủa sinh ra là:a 93,2g b 2,33g c 23,3g d 9,32g 15/ Chất X tác dụng với H2SO4 đặc nóng vừa đủ giải phóng SO2. Nếu tỉ lệ số mol của H2SO4 với SO2 là 2:3 thì X là chất nào cho dưới đây?a FeS2b FeS c S d H2S 16/ Trong số các Halogen, chất nào có thể cháy khi tiếp xúc với nước?a Iod b Flo c Brom d Clo 17/ Phản ứng của axit Sunfuric loãng với chất nào sau đây là phản ứng ôxi hóa khử?a Cu(OH)2b Fe c Na2S d FeO 18/ Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là:1750000đvC. Số lượng gốc Glucozơ trong loại xenlulozơ đó là:a 8103 b 10803 c 12803 d 36420 19/ Cho 4,6g Na vào 200ml dung dịch HCl 0,5M thu được dung dịch A. Tổng nồng độ CM của các chất trong dung dịch A là:a 1 b 0,75 c 1,2 d 0,5 20/ Cho 4,6g Na vào 300ml dung dịch HCl 0,5M thu được dung dịch A. Thể tích dung dịch H2SO4 0,1M cần dùng để trung hòa A là:a 0,75 lit b 0,25 lit c 0,5 lit d 0,625 lit 21/ Có những khí ẩm (khí có lẫn hơi nước) sau đây:a. Amoniac b.Sunfurơ c. CO2 d. Hiđro cloruae.Oxi.Khí ẩm nào có thể làm khô bằng dd Canxi oxit?a a,b,d b a,e c b,c,d,e d c,d,a 22/ Rót dung dịch H2SO4 vào cốc đựng chất A màu trắng, thấy A dần chuyển màu sang vàng, sang nâu, cuối cùng thành một khối xốp đen, bị bọt khí đẩy lên miệng cốc. A là:a CO2 rắn b NaCl c C6H12O6d CuSO4 khan 23/ Tỉ khối của một hỗn hợp oxi và ozon so với H2 là 18. % thể tích của ozon trong hỗn hợp là:a 75% b 45% c 25% d 10% 24/ Những chất có thể làm khô khí H2S là:a NaOH rắnb H2SO4 đặcc P2O5d CaO 25/ Trong các chất khí sau, khí nào được làm khô bằng H2SO4 đặca SO2b HBr c HI d H2S 26/ Dãy oxit nào sau đây đều là oxit axit?a Al2O3 ,CO ,P2O5 ,SiO2,NO b N2O5 ,P2O5 ,SiO2 ,Mn2O7c Al2O3 ,SiO2 ,NOd P2O5 ,N2O5 ,ZnO,Mn2O7 27/ Nguyên tử của nguyên tố M có 15e trên phân lớp p. Kí hiệu hóa học của M là:a Ge b Br c As d Se 28/ Cho 13,6g Phenylaxetat tác dụng vừa đủ với m gam KOH. Giá trị của m là:a 8,96g b 5,6g c 11,2g d 6,72g 29/ Cho 5g Brôm có lẫn tạp chất là Clo vào một dung dịch
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề và hướng dẫn giải thi thử đại học và cao đẳng môn Hóa pptx

ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG MÔN HÓA PPTX

Đề và hướng dẫn giải thi thử ĐH và CĐ môn hóa học Đề và hướng dẫn giải thi thử đại học và cao đẳng môn hóa họcĐề và hướng dẫn giải thi thử ĐH và CĐ môn hóa học Nội dungĐề và hướng dẫn giải thi thử đại học và cao đẳng môn hóa học (50 câu).Đề và hướng dẫn giải thi thử ĐH và CĐ môn hóa học Câu 1: Đun nóng mạnh 23 gam etanol với 100gam dung dịch H2SO4 98% sau một thời gian thu được dung dịch H2SO4 80% và hỗn hợp khí X chỉ gồm các chất hữu cơ (giả sử chỉ xảy ra phản ứng loại nước). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X thu được m gam H2O. Trị số của m làA. 4,5. B. 5,4. C.18. D. Tất cả đều sai. Đề và hướng dẫn giải thi thử ĐH và CĐ môn hóa học Câu 1 (tt)Bài giảiQuá trình biến hóa của etanol:C2H
Xem thêm

109 Đọc thêm

Đề Thi 35

ĐỀ THI 35

Trường THPT Lý Tử Tấn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG (số 35)Môn: HÓA HỌCThời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)I. PHẦN CHUNG CHO CÁC THÍ SINHCâu 1 Cho từ từ V lít dung dịch HCl 0,2M vào 200 ml dung dịch X chứa NaAlO2 0,15M thu được m g kết tủa. Nếu cho 3V lít HCl vào X thìcũng thu được m g kết tủa. giá trị của V làA. 0,1 lít B. 0,15 lít C. 0,2 lít D. 0,3 lítCâu 2 Cho 11,04 g hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch chứa 400 ml dung dịch Fe(NO3)3 0,1M và H2SO4 0,5M. Sau phản ứng thu được dung dịch X, 1,28 g kim loại không tan và khí NO duy nhất .% khối lượng Fe trong hỗn hợp là A. 88,40% g B. 60,87% C. 76,46% D. 71,01% Câu 3 Cho phản ứng sau : N2 + 3 H2  2 NH3 ∆ H<0 . Phát biểu nào sau đây đúngA. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận nếu giảm áp suấtC. Phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận khi thêm xúc tác D. Phản ứng chuyển dịch theo chiều nghịch khi thêm N2Câu 4 Hỗn hợp X gồm Na
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 VẬT LÝ LẦN 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 VẬT LÝ LẦN 2

với 1 2tan A Aϕ= −;C. Chất điểm không dao động điều hoà, chỉ chuyển động tuần hoàn với chu kỳ T = 2π/ω;D. Chất điểm dao động điều hòa nhưng không xác định được tần số, biên độ và pha ban đầu.Câu 14: Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: 2 2 11 1 0H H X n+ → +. Biết độ hụt khối của các hạt nhân 21H và X lần lượt là 0,0024u và 0,0083u. Phản ứng này tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng?A. Tỏa ra 32,6MeV; B. Thu 3,26MeV; C. Tỏa 3,26MeV; D. Thu 32,6MeV.Câu 15: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 0.5 kg. Lò xo có độ cứng k = 0.5 N/cm đang dao động điều hòa. Khi vận tốc của vật là 20 cm/s thì gia tốc của nó bằng 23m/s. Biên độ dao động của vật là:A. 16cm; B. 203 cm; C. 8cm; D. 4 cm.Câu 16: Chọn phát biểu đúng về điện từ trường trong khung dao động:A. Điện trường biến thiên trong tụ điện sinh ra một từ trường đều, giống như từ trường ở khe của nam châm chữ U;B. Trong khoảng không gian giữa hai bản tụ điện có một từ trường do điện trường biến thiên trong tụ gây nên;
Xem thêm

5 Đọc thêm

Đề số 16 - Đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban doc

ĐỀ SỐ 16 - ĐỀ TỔNG HỢP LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG PHÂN BAN DOC

− + + < ++ >Câu III (2,5 điểm)1) Cho tam giác ABC có diện tích S = 1,5 và A(2;-3) , B(3;-2). Trọng tâm G của tam giác thuộc đường thẳng :3 8 0d x y− − =. Tìm tọa độ đỉnh C.2) Trong không gian Oxyz, cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác tại C với AB = 2a, chiều cao từ C bằng 1; chiều cao hình lăng trụ bằng b.a) Tính khoảng cách giữa B’C và AC’ theo a và b.b) Cho a, b thay đổi nhưng luôn thỏa mãn a + b = 4. Tìm a,b để khoảng cách giữa B’C và AC’ là lớn nhất.c)Câu IV (2 điểm)1) Giải bất phương trình : 2 4 2 20032 2 22 1xx x xC C C+ + + ≥ −K2) Tính tích phân : 324cos 1 cos
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, LẦN II NĂM HỌC 20122013 MÔN TOÁN 12. KHỐI D TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, LẦN II NĂM HỌC 20122013 MÔN TOÁN 12. KHỐI D TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC TRANG 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN II NĂM 2012 MÔN: TOÁN 12.. Hàm số không có cực trị.[r]

5 Đọc thêm

BAI GIAI DE THI CUOI KI QUANG HOC 2016 LAM

BAI GIAI DE THI CUOI KI QUANG HOC 2016 LAM

Đề thi quang lượng tử dành cho sinh viền khối tự nhiên và học sinh đang học môn vật lí, học phần vật lý đại cương tại các trường đại học phần quanglượng tử.... đề cuối kỳ giải rất chi tiết và cụ thể. mọi người tham khảo qua.

Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn Toán khối D có đáp án năm 2014 (P4)

Đề thi thử đại học môn Toán khối D có đáp án năm 2014 (P4)

 Tuyensinh247 cập nhật đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 các khối D phần 4 gồm 2 đề thi và đáp án (từ đề số 7 - đề số 8), ngày 21/2/2014 Đề thi thử đại học môn Toán khối D năm 2014 - đề số 7 (Vĩnh Phúc lần 3) Tóm tắt đề thi số 7: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x3 − 3x 2 + 2 có đồ thị là (C ) . a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số. b) Gọi (d ) là đường thẳng qua A(1; 0) và có hệ số góc k .Tìm tất cả các giá trị thực của k để (d ) cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt có hoành độ x1, x2, x3 thỏa mãn... Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Gọi M , N , P, K lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BC, CD, SD, SB . Tính thể tích của khối chóp S.ABMN và khoảng cách giữa hai đường thẳng MK và AP theo a . Câu 6 (1,0 điểm). Cho x, y là hai số thực dương thay đổi thoả mãn điều kiện 4( x + y) − 5 = 0 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức... Chi tiết đề thi: Đáp án đề thi thử đại học môn Toán khối D năm 2014 - đề số 7 Đề thi thử đại học môn Toán khối D năm 2014 - đề số 8 (Lương Thế Vinh lần 1) Đáp án đề thi thử đại học môn Toán khối D năm 2014 - đề số 8 Trên đây là đề thi thử môn Toán khối D phần 4. Tuyensinh247.com sẽ tiếp tục cập nhật đề thi thử đại học môn toán các khối thi năm 2014. Các em chú ý thường xuyên theo dõi. Xem thêm: 
Xem thêm

Đọc thêm

Đề số 15 - Đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban doc

ĐỀ SỐ 15 - ĐỀ TỔNG HỢP LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG PHÂN BAN DOC

420I xtg xdxπ=∫.2) Với n là số nguyên dương, gọi 3 3na− là hệ số của 3 3nx− trong khai triển thành đa thức của ( )( )21 2nnx x+ +. Tìm n để 3 326na n−

1 Đọc thêm

Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)

Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)

Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 2)
Xem thêm

Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNHCHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNHCHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNHCHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNHCHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

7 Đọc thêm

Giải Nhanh Đề Thi Đại Học Môn Toán 2016

Giải Nhanh Đề Thi Đại Học Môn Toán 2016

Để luyện đề được tốt chúng ta phải chọn lọc những đề hay và sát với chương trình đại học, đặc biệt là phải có đáp án. Nguyên tắc luyện đề: Chúng ta cần phải làm kỹ từng đề một và phải biết cách khai thác đề mình làm. Như thế nào là biết cách khai thác đề ? Lần đầu tiên: Chúng ta bấm giờ và bắt đầu làm, trong khi thi đại học thì thời gian cho môn vật lý là 90 phút, ở nhà chúng chỉ làm trong 60 75 phút.

Đọc thêm

80 Đề Vật Lý Luyện Chắc 7 Điểm Thi THPT Quốc Gia 2017 Tài Liệu Ôn Thi THPT Quốc Gia

80 Đề Vật Lý Luyện Chắc 7 Điểm Thi THPT Quốc Gia 2017 Tài Liệu Ôn Thi THPT Quốc Gia

80 Đề Vật Lý Luyện Chắc 7 Điểm Thi THPT Quốc Gia 2017 Tài Liệu Ôn Thi THPT Quốc Giaài liệu ôn thi môn vật lý×tài liệu ôn thi môn vật lý×Luyện Chắc 7 Điểm Thi THPT×Đề Vật Lý×tài liệu ôn thi đại học môn vật lý chuyên đề 2 sóng cơ học×Thi THPT Quốc Gia 2017×Từ khóatài liệu ôn thi vật lýtài liệu ôn thi vật lý 11tài liệu ôn thi đại học môn vật lýtài liệu ôn thi đại học vật lýtài liệu ôn thi vật lý 2013tài liệu ôn thi đại học môn vật lý 2013

Đọc thêm

Cùng chủ đề