QUYẾT ĐỊNH SỐ 2084/2019/QĐ-UBND TỈNH HƯNG YÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Quyết định số 2084/2019/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên - Trường Đại Học Y Khoa Vinh":

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND về việc bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh ban hành kèm theo quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An.

Đọc thêm

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND tỉnh Sơn La

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND tỉnh Sơn La

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đọc thêm

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND tỉnh Nam Định

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND tỉnh Nam Định

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Đọc thêm

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Đọc thêm

Quyết định số 731/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước

Quyết định số 731/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước

Quyết định số 731/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2019-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm

Quyết định số 315/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 315/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 315/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, phân công công tác đối với sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Đọc thêm

Quyết định số 863/2019/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 863/2019/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 863/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi Phụ lục Thông tin dự án kêu gọi đầu tư kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018, định hướng giai đoạn 2019-2020.

Đọc thêm

Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND tỉnh Long An

Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND tỉnh Long An

Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An.

Đọc thêm

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, công nhận quy ước của khóm, ấp và Bản quy ước mẫu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Đọc thêm

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Đọc thêm

Quyết định số 169/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Quyết định số 169/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Quyết định số 169/2019/QĐ-UBND việc đính chính thời gian có hiệu lực của Quyết định số 06/2019/QĐ- UBND ngày 09/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Đọc thêm

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai:

Đọc thêm

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Cao Bằng.

Đọc thêm

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu và Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Xem thêm

Đọc thêm

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh,

Đọc thêm

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Đọc thêm

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 9 của Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Lào Cai.

Đọc thêm

Quyết định số 1054/2019/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 1054/2019/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận

Quyết định số 1054/2019/QĐ-UBND công bố kèm theo Quyết định này là Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận.

Đọc thêm

Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Đọc thêm

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 1576/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về quy định mức chi hoạt động sự nghiệp văn hóa thông tin - tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Đọc thêm