TIỂU LUẬN: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TIỂU LUẬN: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI PPTX":

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

x11 - H s nệ ố ợII. Phân tích tình hình tài chính c a công ty Vinamilkủ1. Gi i thi u chungớ ệ1.1S l c v công ty c ph n s a VINAMILKơ ượ ề ổ ầ ữTính theo doanh s và s n l ng, Vinamilk là nhà s n su t s a hàngố ả ượ ả ấ ữ đ u t i Vi t Nam. Danh m c s n ph m c a Vinamilk bao g m: s n ph mầ ạ ệ ụ ả ẩ ủ ồ ả ẩ ch l c là s a n c và s a b t; s n ph m có giá tr c ng thêm nh s a đ c,ủ ự ữ ướ ữ ộ ả ẩ ị ộ ư ữ ặ yoghurt ăn và yoghurt u ng, kem và phó mát. Vinamilk cung c p cho th tr ngố ấ ị ườ m t nh ng danh m c các s n ph m, h ng v và qui cách bao bì có nhi u l aộ ữ ụ ả ẩ ươ ị ề ự ch n nh t. ọ ấTheo Euromonitor, Vinamilk là nhà s n xu t s a hàng đ u t i Vi tả ấ ữ ầ ạ ệ Nam trong 3 năm k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007. T khi b t đ u đi vàoế ừ ắ ầ ho t đ ng năm 1976, Công ty đã xây d ng h th ng phân ph i r ng nh t t iạ ộ ự ệ ố ố ộ ấ ạ Vi t Nam và đã làm đòn b y đ gi i thi u các s n ph m m i nh n c ép,ệ ẩ ể ớ ệ ả ẩ ớ ư ướ s a đ u nành, n c u ng đóng chai và café cho th tr ng.ữ ậ ướ ố ị ườPh n l n s n ph m c a Công ty cung c p cho th tr ng d i th ngầ ớ ả ẩ ủ ấ ị ườ ướ ươ hi u “Vinamilk”, th ng hi u này đ c bình ch n là m t “Th ng hi u N iệ ươ ệ ượ ọ ộ ươ ệ ổ ti ng” và là m t trong nhóm 100 th ng hi u m nh nh t do B Công Th ngế ộ ươ ệ ạ ấ ộ ươ bình ch n năm 2006. Vinamilk cũng đ c bình ch n trong nhóm “Top 10 Hàngọ ượ ọ Vi t Nam ch t l ng cao” t năm 1995 đ n năm 2007. ệ ấ ượ ừ ế4Hi n t i Công ty t p trung các ho t đ ng kinh doanh vào th tr ngệ ạ ậ ạ ộ ị ườ đang tăng tr ng m nh t i Vi t Nam mà theo Euromonitor là tăng tr ng bìnhưở ạ ạ ệ ưở quân 7.85% t năm 1997 đ n 2007. Đa ph n s n ph m đ c s n xu t t i chínừ ế ầ ả ẩ ượ ả ấ ạ nhà máy v i t ng công su t kho ng 570.406 t n s a m i năm. Công ty s h uớ ổ ấ ả ấ ữ ỗ ở ữ m t m ng l i phân ph i r ng l n trên c n c, đó là đi u ki n thu n l i độ ạ ướ ố ộ ớ ả ướ ề ệ ậ ợ ể chúng tôi đ a s n ph m đ n s l ng l n ng i tiêu dùng. ư ả ẩ ế ố ượ ớ ườ
Xem thêm

18 Đọc thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Th tr ng tài chính nói chung, th tr ng ch ng khốn nói riêng có nhị ườ ị ườ ứ ả h ng l n t i chun mơn, s n ph m, d ch v và kh năng thu l i nhu n c a cácưở ớ ớ ả ẩ ị ụ ả ợ ậ ủ cơng ty ch ng khốn. Th tr ng ch ng khốn càng phát tri n thì càng có kh năngứ ị ườ ứ ể ả t o thêm các cơng c tài chính và đa d ng hóa d ch v , qua đó có thêm các c h iạ ụ ạ ị ụ ơ ộ thu l i nhu n. V i nh ng m c đ phát tri n khác nhau c a th tr ng, c c u tợ ậ ớ ữ ứ ộ ể ủ ị ườ ơ ấ ổ ch c c a các cơng ty ch ng khốn cũng khác nhau đ đáp ng nh ng nhu c uứ ủ ứ ể ứ ữ ầ riêng. Cơng ty ch ng khốn m t s n c nh M , Nh t B n có c c u t ch cứ ở ộ ố ướ ư ỹ ậ ả ơ ấ ổ ứ r t ph c t p, trong khi c c u t ch c cơng ty ch ng khốn m t s n c m i cóấ ứ ạ ơ ấ ổ ứ ứ ở ộ ố ướ ớ th tr ng ch ng khốn nh Đơng Âu và Trung Qu c đ n gi n h n nhi u. ị ườ ứ ư ở ố ơ ả ơ ề- C c u t ch c c a cơng ty ch ng khốnơ ấ ổ ứ ủ ứC c u t ch c c a cơng ty ch ng khốn phu thu c vào nhi u lo i hìnhơ ấ ổ ứ ủ ứ ộ ề ạ nghi p v ch ng khốn mà cơng ty th c hi n cũng nh quy mơ ho t đ ng kinhệ ụ ứ ự ệ ư ạ ộ doanh ch ng khốn c a nó. Tuy nhiên, chúng đ u có đ c đi m chung là h th ngứ ủ ề ặ ể ệ ố các phòng ban ch c năng đ c chia ra làm hai kh i t ng ng v i hai kh i cơngứ ượ ố ươ ứ ớ ố vi c mà cơng ty ch ng khốn đ m nh n:ệ ứ ả ậKh i I (Front office):ố Do m t phó giám đ c tr c ti p ph trách, th c hi nộ ố ự ế ụ ự ệ các giao d ch mua bán kinh doanh ch ng khốn, nói chung là có liên h v i kháchị ứ ệ ớ hàng. Kh i này đem l i thu nh p cho cơng ty b ng cách đáp ng nhu c u c a kháchố ạ ậ ằ ứ ầ ủ hàng và t o ra s n ph m phù h p v i các nhu c u đó.ạ ả ẩ ợ ớ ầTrong kh i này, ng v i m t nghi p v ch ng khốn c th , cơng ty có thố ứ ớ ộ ệ ụ ứ ụ ể ể t ch c m t phòng đ th c hi n. Vì v y cơng ty th c hi n bao nhiêu nghi p v sổ ứ ộ ể ự ệ ậ ự ệ ệ ụ ẽ có th có t ng y phòng và n u cơng ty ch ng khốn ch th c hi n m t nghi p v ,ể ừ ấ ế ứ ỉ ự ệ ộ ệ ụ có th s ch có m t phòng thu c kh i này. Riêng phòng thanh tốn và l u giể ẽ ỉ ộ ộ ố ư ữ ch ng khốn thì m i cơng ty ch ng khốn đ u ph i có và có th kh i I do nó tr cứ ọ ứ ề ả ể ở ố ự ti p liên h v i khách hàng. Xem s đ sau:ế ệ ớ ơ ồ GVHD: PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn 7Đề tài: Cty CK và hoạt động của Cty CK trên thò trường CK Việt Nam
Xem thêm

34 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

BÀI GIẢNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

yăđ nhăth c hi nă TMă ăb ;yăđinh l ăbáoăcáoă TMăchiăti t và trình th măđ nh,Nh nă ét: Vi c th c hi n l ăbáoăcáoă TMă n cătaătrongăgiaiăđo nănàyăđưăch măh năcácăn c trên th gi i m tăb c.ă i ăđóăđưăgâyăn năm t s hóă h năvàăb t c p, nhăh ngđ n k t qu c a vi c th c hi nă TM,ăănh ă à:- Ph n l n các d ánăđưăthi t k xong thì m iă ongăbáoăcáoă TMăđ trình th măđ nh.Không ít d ánăđưăthiăcôngăm t s n măm i l ă ongăbáoăcáoă TMăvàătr nhăth măđ nh. Vì th ,n u trong th mă đ nh có yêu c u d án ph i có m t s thay đ i ho c b sung bi n pháp gi mthi u, b sung thi t k cho phù h p v iămôiătr ng thì m t só ph n trong thi t k ph i làm l igây ch m tr th i gian và t nă émă inhă hí.ă i u này khi n cho vi c l ăbáoăcáoă TMăchiăti tvà th măđ nh báo cáo nhi u khi tr thành hình th căv ăcôngătr nhăđưăthi t k xong r i r t khóthayăđ i;- Doă hôngă cóă áoă cáoă TMă t i th iă đi mă Nhàă n c phê duy t báo cáo NCKT vàchu n b ngu n v n cho d án thì ph n l n các d ánă đ u không d trùă đ c kinh phí choth c hi năbáoăcáoă TMăchi ti tăc ngănh ă inhă híăchoăcácăbi n pháp gi m thi u. Vì th cáckinh phí này ph i xin b sung sau này r hóă h nă vàă ch m ch ,ă th ng ph iă m n trongkinh phí c a thi t k k thu t.ă hóă h nănhi u cho th c hi nă TM.a) Giai đo n t 2006 đ n naykh c ph c s b t c p trên, Lu t B o v Môiătr ngă200 ăđưăcóă đi u ch nhăđ vi cth c hi nă TMătrongăch ătr nhă án n cătaăc ngăg n phù h p v i trình t th c hi n c ath gi i c th nh ă a :- Giaiăđo n quy ho ch và l ăbáoăcáoăđ ăt ă(NCT T):ăătrongăăhaiăgiaiăđo nănàyăhi nănayăNhàă n că hôngă yăđ nh b t bu c có ph i sàng l că môiătr ngă hayăđánhăgiáătácăđ ngmôiă tr ngă ă b hay không. Tuy nhiên ch d án ph i d a vào phân c p c aă Nhàă n c(thôngăt ă0 /2008)ăđ “ăsàng l c d án ”ă emă án c a mình có ph i l ăbáoăcáoă TMăvàă20
Xem thêm

102 Đọc thêm

Thuyết trình chương VI sự sinh trưởng và sinh sản của tế bào

THUYẾT TRÌNH CHƯƠNG VI SỰ SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA TẾ BÀO

ChChng VI:ương VI:ươ S sinh tr ng và ự ưởS sinh tr ng và ự ưởsinh s n c a t bàoả ủ ếsinh s n c a t bàoả ủ ếS PHÂN BÀOỰS PHÂN BÀOỰChu kì t bàoếHai hình th c phân bào sinh v t nhân th cứ ở ậ ựKhái niệm: Phân bào nguyên nhiễm là hình thức phân chia tế bào mà trong đó tế bào con được tạo ra có bộ NST được giữ nguyên như tế bào ban đầu(2n)c đi m: Đặ ểoSố lượng NST không thay đổi trong quá trình phân bàooSự biến đổi hình thái NST trong Phân bào nguyên nhiễm mang tính chất chu kỳoPhân bào nguyên nhiễm là hình thức phân bào đặc trưng cho các loại tế bào :Tế bào sinh dưỡng; tế bào sinh dục sơ khai ; tế bào hợp tửKì đ uầ , Kìø giöõa , Kìø sau , Kìø cuoái
Xem thêm

31 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh tại công ty cptm cần thơ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM CẦN THƠ

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU. Ngày nay, với xu hướng thị trường ngày càng năng đ ộng các Công ty cũng như doanh nghiệp luôn cạnh tranh với nhau một cách gay gắt để tồn tại v à phát triển. Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức th ương mại thế giới (WTO), các Công ty Việt Nam lại phải đối mặt với những thách thức cũng nh ư cơ hội mới. Điều này đặt ra một câu hỏi l à các Công ty Vi ệt Nam cần phải l àm gì để đạt được hiệu quả kinh doanh. Một công ty có năng lực l à công ty có kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lợi nhuận cao, do đó việc phân tích hiệu quả quá trình hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không ch ỉ giúp cho doanh nghi ệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn là m ột trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tượng kinh tế khác liên quan đến Công ty và doanh nghi ệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và d ự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, ho ạt động kinh doanh không ch ỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trư ớc khi bắt đầu quá trình kinh doanh nh ằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghi ệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghi ệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Đi ều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ những cơ sở về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trên, em nh ận thấy việc phân tích hi ệu quả kinh doanh đối với Công ty Cổ phần thương mại Cần Thơ là một đề tài phù hợp. Nó góp ph ần giúp cho công ty hi ểu được khả năng hoạt động và hiệu quả của việc kinh doanh, từ đó có kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới.
Xem thêm

72 Đọc thêm

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài docx

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO TRẺ EM VIỆT NAM LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI DOCX

K Ể T Ừ NGÀY GIAO NH ẬN CON NUÔI, NG ƯỜI NH ẬN CON NUÔI VÀ TR Ẻ EM ĐƯỢC NH ẬN LÀM CON NUÔI CÓ TÊN TRÊN CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ỀN VÀ NGH ĨA V Ụ GI ỮA CHA, M Ẹ VÀ CON THEO QUY ĐỊNH C ỦA PHÁP LU[r]

3 Đọc thêm

xúc tác sử dụng trong nhà máy sử lọc dầu dung quất quất

XÚC TÁC SỬ DỤNG TRONG NHÀ MÁY SỬ LỌC DẦU DUNG QUẤT QUẤT

 KHÍ THOÁT RA TỪ PHÂN XƯỞNG NHT SẼ ĐƯỢC ĐƯA VÀO CỤM XỬ LÝ KHÍ CỦA PHÂN XƯỞNG RFCC VÀ ĐƯỢC LÀM SẠCH BẰNG TRANG 8 8 TÊN TH ƯƠ NG MẠI S-120 KHỐI L ƯỢ NG RIÊNG 850 KG/M 3 HÌNH DẠNG VIÊN VÊ [r]

33 Đọc thêm

Từ con số không trở thành anh hùng: Những ý tưởng không tưởng làm chuyển biến thế giới pdf

TỪ CON SỐ KHÔNG TRỞ THÀNH ANHHÙNG NHỮNGÝ TƯỞNG KHÔNGTƯỞNGLÀM CHUYỂN BIẾN THẾ GIỚI4

Thành công của họphụthuộc nhiều vào sự TRANG 3 T Ừ CON S Ố KHÔNG TR Ở THÀNH ANH HÙNG: NH Ữ NG Ý T ƯỞ NG KHÔNG T ƯỞ NG LÀM CHUY Ể N BI Ế N TH Ế GI Ớ I 3 ĐƯỜNG MỘT RAY _Một chiếc xe hơi ch[r]

5 Đọc thêm

Luận văn: Biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty in nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm trong qua trình đổi mới ppt

LUẬN VĂN: BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TRONG QUA TRÌNH ĐỔI MỚI PPT

TRANG 1 LUẬN VĂN BI ỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HI ỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH C ỦA CÔNG TY IN NÔNG NGHI ỆP V À CÔNG NGHI ỆP THỰC PHẨM TRONG TRANG 2 L ỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế tập t[r]

70 Đọc thêm

kiến thức cơ bản về kinh doanh theo mạng

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KINH DOANH THEO MẠNG

TRANG 1 直销基础知识 KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KINH DOANH THEO MẠNG 营销集团教育发展部 TRANG 2 认识直销 认识直销 HI HI ỂU BIẾT VỀ KINH DOANH THEO MẠNG ỂU BIẾT VỀ KINH DOANH THEO MẠNG  理论依据——倍增学 TRANG 3 直销鼻祖 KHỞI NG[r]

18 Đọc thêm

Luận văn: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH THAN HẠ LONG docx

LUẬN VĂN: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ VÀ KINH DOANH THAN HẠ LONG DOCX

TRANG 1 LU ẬN VĂN TÌNH HÌNH S ẢN XUẤT KINH DOANH C ỦA XÍ NGHI ỆP DỊCH VỤ V À KINH DOANH THAN TRANG 2 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆPCƠ SỞ THỰC TẬP I.TÊN DOANH NGHIỆP: XÍ NGHIệp dịch vụ [r]

25 Đọc thêm

Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta hiện nay

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Quá trình thực hiện chính sách kinh tế và chính sách xã hội giảm bất bình đẳng ở Hàn Quốc , Malaixia cho ta một số kinh nghiệm như sau: 3.1 .CHÍNH SÁ CH K INH TẾ HƯỚNG T ỚI SỰ TĂ NG T R [r]

44 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA OXY HÒA TAN LÊN TĂNG TRƯỞNG, TIÊU HAO OXY VÀ NGƯỠNG OXY CỦA CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO) pptx

ẢNH HƯỞNG CỦA OXY HÒA TAN LÊN TĂNG TRƯỞNG, TIÊU HAO OXY VÀ NGƯỠNG OXY CỦA CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO) PPTX

TRANG 1 Ả NH H ƯỞ NG C Ủ A OXY HÒA TAN LÊN T Ă NG TR ƯỞ NG, TIÊU HAO OXY VÀ NG ƯỠ NG OXY C Ủ A CÁ CHÉP _CYPRINUS CARPIO_ _Nguyễn Thúy Liễu1, Đỗ Thị Thanh Hương1, Nguyễn Thị Kim Hà1 và [r]

8 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HÀM LƯỢNG CORTISOL CỦA CÁ TRA NUÔI (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) potx

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HÀM LƯỢNG CORTISOL CỦA CÁ TRA NUÔI (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) POTX

TRANG 1 Ả NH H ƯỞ NG C Ủ A ĐỘ M Ặ N LÊN S Ự T Ă NG TR ƯỞ NG VÀ HÀM L ƯỢ NG CORTISOL C Ủ A CÁ TRA NUÔI _PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS _ Nguyễn Loan Thảo1, Võ Minh Khỏe2, Hồ Văn Tỏa2, Nguyễn[r]

10 Đọc thêm

Bài giảng Kinh doanh Xuất nhập khẩu

BÀI GIẢNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Tìm hiểu 01 tập quán mua bán quốc tế được các quốc gia áp dụng rộng rãi trong giao nhận hàng hóa: “Các điều kiện thƣơng mại quốc tế” (International commercial terms – Incoterms). Vận dụng Incoterms vào trong hợp đồng xuất. nhập khẩu: Lập bảng báo giá xuất nhập khẩu. Xác định thời điểm chuyển giao rủi ro về. hàng hóa trong thƣơng mại quốc tế...

333 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả tiếp thị bằng nội dung pot

NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIẾP THỊ BẰNG NỘI DUNG

V Ì V ẬY, DOANH NGHI ỆP CẦN NHẬN THỨC ĐƯỢC TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHƯƠNG TR ÌNH TI ẾP THỊ NỘI DUNG ĐANG TRANG 2 KHI NHÌN NH ẬN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TR ÌNH, KHÔNG ÍT CHUYÊN GIA G ẶP NH[r]

4 Đọc thêm

Luận văn: Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I-Ngân hàng Công thương Việt Nam pot

LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH I-NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM POT

Luận văn tốt nghiệp Trần Ngọc Dũng 3 Chơng I Lý luận chung về thẩm định dự án đầu t của ngân hàng thơng mại. I-Những vấn đề cơ bản về đầu t và dự án đầu t. 1. Đầu t 1.1. Khái niệm về đầu t Đầu t là hoạt động bỏ vốn dài hạn nhằm thu lợi trong tơng lai. Hoạt động đầu t có vai trò vô cùng to lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế. Nhờ có đầu t mà nền kinh tế mới tăng trởng, các xí nghiệp, nhà máy đợc mở rộng sản xuất và xây dựng mới. Nếu xem xét góc độ vi mô thì việc đầu t là nhằm đạt đợc những mục tiêu cụ thể trớc mắt và rất đa dạng, có thể là nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng khối lợng sản phẩm sản xuất, nâng cao chất lợng sản phẩm, tận dụng năng lực sản xuất hiện có để sản xuất hàng xuất khẩu hoặc thay thế hàng nhập khẩu. ở góc độ vĩ mô thì hoạt động đầu t góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của nền kinh tế, của xã hội, của địa phơng hoặc của ngành 1.2. Phân loại các hoạt động của đầu t Để thuận tiện cho hoạt động theo dõi, quản lý và đề ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu t. Theo lĩnh vực đầu t có các hoạt động đầu t phát triển sản xuất kinh doanh, đầu t phát triển cơ sở hạ tầng, đầu t phát triển khoa học kỹ thuật. *Theo thời gian thực hiện: - Đầu t ngắn hạn: Là hình thức đầu t có thời hạn thờng nhỏ hơn 1 năm. - Đầu t trung dài hạn: Là hình thức đầu t có thời hạn thờng từ 5 năm
Xem thêm

80 Đọc thêm

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu ảnh hưởng tán xạ nhiều lần từ vật liệu xung quanh đầu dò lên phổ năng lượng gamma của đầu dò HPGE bằng chương trình MCNP docx

BÁO CÁO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG TÁN XẠ NHIỀU LẦN TỪ VẬT LIỆU XUNG QUANH ĐẦU DÒ LÊN PHỔ NĂNG LƯỢNG GAMMA CỦA ĐẦU DÒ HPGE BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP DOCX

TRANG 1 NGHIẤN C Ứ U Ả NH H ƯỞ NG TÁN X Ạ NHI Ề U L Ầ N T Ừ V Ậ T LI Ệ U XUNG QUANH ĐẦ U DỀ LẤN PH Ổ N Ă NG L ƯỢ NG GAMMA C Ủ A ĐẦ U DỀ HPGE B Ằ NG CH ƯƠ NG TRÈNH MCNP MAI VĂN NHƠN, TRƯƠ[r]

12 Đọc thêm

Thông tin toán học tập 12 số 2 pptx

THÔNG TIN TOÁN HỌC TẬP 12 SỐ 2 PPTX

TITS _GI_ _Ả_ _I TH_ _ƯỞ_ _NG ABEL-2008 _ D ƯƠ NG M Ạ NH H Ồ NG _VI_ _Ệ_ _N TOỎN H_ _Ọ_ _C_ Viện Hàn Lõm Khoa Học Na Uy đó quyết định trao tặng Giải thưởng Abel-2008 chung giải cho GS [r]

24 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 - Mã đề thi 120 potx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 MÃ ĐỀ THI 120 POTX

BI ỂU THỨC NÀO SAU ĐÂY XÁC ĐỊNH BƯỚC SÓNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TỰ DO TRONG M ẠCH DAO ĐỘNG C : L À V ẬN TỐC TRUYỀN SÓNG ĐIỆN TỪ.. KHI ÂM THANH TRUY ỀN TỪ KHÔNG KHÍ VÀO NƯỚC TH Ì B ƯỚC SÓN[r]

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề