UDAIPUR: THÀNH PHỐ TRẮNG DOCX

Tìm thấy 3,846 tài liệu liên quan tới tiêu đề "UDAIPUR: THÀNH PHỐ TRẮNG DOCX":

ĐL4. Thành phố Đà Lạt

ĐL4. THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 4B Gv: Nguyễn Thi Thúy Vân HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 1) Nêu một số đặc điểm của sông ở Tây Nguyên và ích lợi của nó?Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010Địa lí:Bài cũ: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên2/ Nêu phần bài học. Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Th nh ph n i ti ng v r ng thông v thác n cà ổ ế ề ừ à ướ .Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010Địa lí: Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. - Nằm trên cao nguyên Lâm Viên. - Cao 1500 m so với mực nước biển. - Mát mẻ quanh năm. Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước.Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010Địa lí: Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước.
Xem thêm

21 Đọc thêm

de_cuong_cau_hoi_va_tra_loi_triet_hoc 8 ppsx

DE_CUONG_CAU_HOI_VA_TRA_LOI_TRIET_HOC 8 PPSX

lo i ng i đ i l p nhau không ph i ch y u v đ a v xã h i mà ch y u là v ph m ch tạ ườ ậ ả ủ ế ề ị ị ộ ủ ế ề ẩ ấ đ o đ c. ạ ứ- Quan ni m v ệ ề lễ: Đ đ t đ c nhân, đ l p l i tr t t , khôi ph c l i k c ng cho xãể ạ ượ ể ậ ạ ậ ự ụ ạ ỷ ươ h i Kh ng T ch tr ng ph i dùng ộ ổ ử ủ ươ ả lễ, đ c bi t là ặ ệ l ễ c a nhà Chu. Vì ủ lễ có th : xác đ nhể ị đ c v trí, vai trò c a t ng ng i; phân đ nh tr t t , k c ng trong gia đình và ngoài xãượ ị ủ ừ ườ ị ậ ự ỷ ươ h i; lo i tr nh ng t t x u và t o ra nh ng ph m ch t cá nhân mà xã h i đòi h i. Do nh nộ ạ ừ ữ ậ ấ ạ ữ ẩ ấ ộ ỏ ậ th y tác d ng to l n c a ấ ụ ớ ủ lễ mà Kh ng T đã d c s c san đ nh l i ổ ử ứ ị ạ l . ễ Kh ng T , tr cỞ ổ ử ướ h t,ế lễ đ c hi u là ượ ể l giáo phong ki n ễ ế nh nh ng phong t c t p quán; nh ng qui t c, quiư ữ ụ ậ ữ đ nh v tr t t xã h i; th ch , pháp lu t nhà n c nh : sinh, t , tang, hôn, t l , lu t l ,ị ề ậ ự ộ ể ế ậ ướ ư ử ế ễ ậ ệ hình pháp…; sau đó, l ễ đ c hi u là ượ ể luân lý đ o đ cạ ứ nh ý th c, thái đ , hành vi ng x ,ư ứ ộ ứ ử n p s ng c a m i con ng i trong c ng đ ng xã h i tr c l nghi, tr t t , k c ng phongế ủ ỗ ườ ộ ồ ộ ướ ễ ậ ự ỷ ươ ki n. Nhân và l có quan h r t m t thi t. Nhân là n i dung bên trong c a l , còn l là hìnhế ễ ệ ấ ậ ế ộ ủ ễ ễ th c bi u hi n nhân ra bên ngoài. ứ ể ệ Nhân gi ng nh cái n n t l a tr ng t t mà trên đó ng iố ư ề ơ ụ ườ ta v lên nh ng b c tranh tuy t đ pẽ ữ ứ ệ ẹ . Kh ng T cho r ng, trên đ i không h t n t i ng i cóổ ử ằ ờ ề ồ ạ ườ Page 70 of 487nhân mà vô lễ. Vì v y, ông khuyên ậ ch xem đi u trái l , ch nghe đi u trái l , ch nói đi uớ ề ễ ớ ề ễ ớ ề trái l và ch làm đi u trái lễ ớ ề ễ. Ngoài quan ni m v ệ ề nhân, nghĩa, l , ễ Nho gia còn bàn đ n: ế trí – t c là ứ s sáng su t nh nự ậ th c th u đáo m i v n đ , hi u đ o tr i, đ o ng i, hi u c thiên h , bi t s ng h p v iứ ấ ọ ấ ề ể ạ ờ ạ ườ ể ả ạ ế ợ ớ nhân; tín – t c là lòng ngay d th ng, l i nói và vi c làm nh t trí v i nhau, ứ ạ ẳ ờ ệ ấ ớ dũng – t c là s cứ ứ m nh tinh th n, lòng can đ m, bi t x u h vì cái sai cái x u đ v t b chúng mà làm theoạ ầ ả ế ấ ổ ấ ể ứ ỏ nhân nghĩa… Chúng là các nguyên t c c b n c a đ o đ c Nho giáo ơ ả ủ ạ ứ17. Kh ng T còn choổ ử r ng, ng i quân t có đ ằ ườ ử ủ trí, nhân, dũng. Do có trí nên ng i quân t không nh m l n, doườ ử ầ ẫ có nhân nên ng i quân t không bu n phi n, do có dũng nên ng i quân t không có gìườ ử ồ ề ườ ử ph i kinh sả ợ. N u Kh ng T ch chú tr ng đ n ế ổ ử ỉ ọ ế Tam đ cứ (nhân, trí, dũng) thì sang th i Chi n qu c,ờ ế M nh T b ạ ử ỏ dũng thay vào đó l ễ và nghĩa thành T đ cứ ứ (nhân, l , nghĩa, tríễ )18.
Xem thêm

11 Đọc thêm

khảo sát và thiết kế xây dựng mạng lan trong cơ quan xí nghiệp

KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MẠNG LAN TRONG CƠ QUAN XÍ NGHIỆP

chung d li u. Không có h th ng m ng thì d li u trên các máy tính cữ ệ ệ ạ ữ ệ độl p mu n chia s v i nhau ph i thông qua vi c in n hay sao chép trên aậ ẻ ờ ả ệ ấ đĩm n, CD Rom i u n y gây nhi u b t ti n cho ng i dùng. ề …đề à ề ấ ệ ườT các máy tính riêng r , c l p v i nhau, n u ta k t n i chúng l i th nhừ ẽ độ ậ ớ ế ế ạ àm ng máy tính thì chúng có thêm nh ng u i m sau:ạ ữ ư đễ- Nhi u ng i có th dùng chung m t ph n m m ti n ích.ề ườ ể ộ ầ ề ệ- M t nhóm ng i cùng th c hi n m t án n u n i m ng h s dùngộ ườ ự ệ ộ đề ế ạ ọ ẽchung d li u c a án, dùng chung t p tin chính (master file ) c aữ ệ ủ đề ệ ủ án, h trao i thông tin v i nhau d d ng.đề ọ đổ ớ ễ à- D li u c qu n lý t p trung nên an to n h n , trao i gi a nh ngữ ệ đượ ả ậ à ơ đổ ữ ững i s d ng thu n l i h n, nhanh chóng h n.ườ ử ụ ậ ợ ơ ơ- Có th dùng chung các thi t b ngo i vi hi m, t ti n (máy in, máyể ế ị ạ ế đắ ềv ).ẽ…7Hình 1-1: Mô hình m ng c n b n.ạ ă ảKhảo sát, thiết kế và xây dựng mạng LAN trong cơ quan xí nghiệp- Ng i s d ng trao i v i nhau th tín d d ng (Email ) v có thườ ử ụ đổ ớ ư ễ à à ểs d ng m ng nh l m t công c ph bi n tin t c, thông báo vử ụ ạ ư à ộ ụ để ổ ế ứ ềm t chính sách m i, v n i dung bu i h p, v các thông tin kinh tộ ớ ề ộ ổ ọ ề ếkhác nh giá c th tr ng, tin rao v t (mu n bán ho c mu n muaư ả ị ườ ặ ặ ốm t cái gì ó ), ho c s p x p th i khoá bi u c a mình chen l n v iộ đ ặ ế ờ ể ủ ẫ ớth i khoá bi u c a các ng i khác ờ ể ủ ườ …- M t s ng i s d ng không c n ph i trang b máy tính t ti n (chiộ ườ ử ụ ầ ả ị đắ ềphí th p m các ch c n ng l i m nh ).ấ à ứ ă ạ ạ- M ng máy tính cho phép ng i l p trình m t trung tâm máy tínhạ ườ ậ ở ộn y có th s d ng các ch ng trình ti n ích c a các trung tâm máyà ể ử ụ ươ ệ ủtính khác cong r i, s l m t ng hi u qu kinh t c a h th ng.ỗ ẽ à ă ệ ả ế ủ ệ - R t an to n cho d li u v ph n m m vì ph n m m m ng s khoáấ à ữ ệ à ầ ề ầ ề ạ ẽcác t p (files ) khi có nh ng ng i không quy n truy xu t các t pệ ữ ườ đủ ề ấ ệtin v th m c ó.à ư ụ đ
Xem thêm

77 Đọc thêm

kỹ năng truyền thông

KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG

(Nh ng bi u hi n sau nói lên i u gì?)ữ ể ệ đ ề-Ng i nhô ra phía tr c, h ng v ng i nóiồ ướ ướ ề ườ-Thay i t thê s liên t cđổ ư ụ-Ng i im sau khi ra b i t p nhómồ à ậ-C g ng vi t ch pố ế ữ đẹ-Tranh lu n gay g t quá m c c n thi tậ ứ ầ ế-i mu n v s mĐ ộ ề ớ………………………………… Kü n¨ng quan s¸tT p hu n viên áp ng nh th n o?ậ ấ đ ứ ư ế à•i u ch nh t c ( nói, l m)Đ ề ỉ độ à•i u ch nh n i dungĐ ề ỉ ộ•i u chính ph ng pháp t p hu nĐ ề ươ ậ ấ•L m rõ b i t p, tr l i b n kho nà à ậ ả ờ ă ă•C i thi n mả ệ i quan h ệ•T ng tính t tină ự•
Xem thêm

42 Đọc thêm

nhạc

KHỞI ĐỘNG GIỌNG Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010m nh c ạBài hát Kh n qu ng th m mãi vai emă à Nhạc và lời : Ngô Ngọc Báu Khi trông ph ng đông v a hé ánh d ng.ươ ừ ươEm reo vang muôn lời ca sáng tươi Khăn quàng trên vai chúng em t i tr ng. ớ ườ Em yêu khăn Lao động kiến thiết chúng em xây đời . Tương lai em em càng gắng học hành. Sao cho xứng cháu Bác Như ngàn đóa hoa tươi. Nở trong ánh nắng tưng Hồ Chí Minh . Nhìn bao khăn thắm tươi, lòng ngậpBừng sớm mai.Bao sướng vui hát vang lên chào đón tương lNh c v l i : Ngô Ng c Báuạ à ờ ọNh p nh ng _ Vui t i ị à ươ lai. Màu khăn tươi nhắc em học tập luôn gắng siêng làm sao cho khăn quàng thắm mãi vai em. Em reo vang...em.... Ho¹t ®éng 1:
Xem thêm

25 Đọc thêm

Đề tài "Một số vấn đề về sử dụng thí nghiệm vật lý và các phương tiện dạy học theo quan điểm công nghệ dạy học hiện đại"

ĐỀ TÀI "MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM CÔNG NGHỆ DẠY HỌC HIỆN ĐẠI"

 %$#&'(%)*)'$%"++,, bài vi t trình bày khái quát v m tế ề ộs quan ni m và nh n th c m i v ph ng ti n d y h c và công ngh d y h c, b nố ệ ậ ứ ớ ề ươ ệ ạ ọ ệ ạ ọ ảch t và vai trò c a thí nghi m trong ho t đ ng nh n th c và rèn luy n k n ng c aấ ủ ệ ạ ộ ậ ứ ệ ỹ ă ủh c sinh. T đó trình bày m t s nguyên t c chungọ ừ ộ -.#/&#01023456&7&89#/5:;<&2#0=>?#/@A-B.: C&D%#7.#!2<&-.#/&1%#7&28?&C#5'<&E8F785689878F=#/87821G'E5:;<&F 7#7FH&I&FJ'K)?)L8M NOP#=2##0&Q&8E2&#%3RC3S1##/T&0&D%&7&238:)#!J'% 0#/&8S#B83456?#/2&7&89#/5:;<&#/ :#-.#/&5:;<&E)U@1?&?&3TIVF1';01?&?W C37:.F#01#/P##%2#K&X3I&&.#7.#!-.1'&'Y=>=2##KZ2&Q-.#P)!)L8F OP#&%.W)T&)GC#1#0I&&D%<&3#F88[\21GWF1G]K.2#J'^5';1.%<&FT)T&2?&&T&-..: C<&E8&D%<&3#1. Quan niệm mới về công nghệ dạy học và phương tiện dạy học'E_&X/5:;<&`a,b B&78562.J'7-\5:;<&=%.O&7&&7&H&I&&7&.: C c : B&&7&6&#!'#7.56&&Q&7&E)#/'2#0=> B&3456-.J'7-\#7.56&a,)2CJ'7-\1.%<&-. &7&'O)T&2E)T& B&3456 c&%.#/'J'K#/&#K5:;2<&E8dL#& C F&X/5:;<& B&J'%#/Csảnphẩm2)2Cquá trình.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Đề Thi Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 2014 _ CQ 49 AOF

ĐỀ THI LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ 2014 _ CQ 49 AOF

C â u 1: Nêu lý thuyết địa tô của A.Smith v à D.Ricardo?Các mác đã kế thừa lý thuyế t này như th ế n à o? C â u 2: Tr ì nh b à y l ý thuy ế t v ề quan h ệ gi ữ a th ị tr ườ ng v à nh à nc c ủ a Keynes v à Samuelson? So s á nh v à gi ả i th í ch s ự gi ố ng v à kh á c nhau c ủ a 2 l ý thuy ế t n à y?

7 Đọc thêm

KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH TRONG 1 SỐ NGÀNH KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH TRONG 1 SỐ NGÀNH KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

Khuôn kh chính sách c nh tranh ổ ạtrong m t s ng nh kinh t t i Vi t ộ à ế ạ ệNami n l c, Vi n Thông v Ngân H ngĐ ệ ự ễ à àNg­êi tr×nh bµy: Ph¹m Hoµng Hµ NGÀNH ĐIỆN LỰC: CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG Khâu phát điện:Số lượng nhà máy phát điện: hơn 46, trong đó 14 nhà máy thuộc EVN;Sản lượng điện thương phẩm: liên tục tăng từ 15,3 tỷ Kwh (năm 1997) lên 39,6 tỷ Kwh (năm 2004);Trong đó, EVN: 94,1% (năm 2002) và 96,2% (năm 2003)Công suất lắp đặt:14 nhà máy của EVN: chiếm 85% tổng công suất32 nhà máy ngoài EVN: chiếm 15% tổng công suấtNhập khẩu: Trung Quốc (0,4%)Khâu truyền tải4 công ty truyền tải điện khu vực;Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Xem thêm

31 Đọc thêm

BAI25_8_TIEU HOA O KHOANG MIENG

BAI25_8_TIEU HOA O KHOANG MIENG

- CÒN NHỮNG LOẠI THỨC ĂN NÀO CHƯA ĐƯỢC - CÒN NHỮNG LOẠI THỨC ĂN NÀO CHƯA ĐƯỢC TRANG 12 TRANG 13 - PH N X NU T L PH N X KH PH N X NU T L PH N X KH Ả Ả Ạ Ạ Ố À Ố À Ả Ả Ạ Ạ Ụ Ụ NG I U NG I [r]

14 Đọc thêm

bài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bản - ts. hà quang thanh

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN - TS. HÀ QUANG THANH

TRANG 10 2.3- YÊU C U S D NG NGÔN Ầ Ử Ụ NG Ữ - ĐƠN NGHĨA; - TH Ố NG NHẤT, NGHIÊM TÚC; TRANG 11 TS.Hà Quang Thanh.APA NGUYÊN T C KI M TRA VĂN B N Ắ Ể Ả  KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LU[r]

41 Đọc thêm

NGÂN HÀNG DỮ LIỆU ĐỀ THI&QUOT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

NGÂN HÀNG DỮ LIỆU ĐỀ THI&QUOT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

T N-2.9 Tron g cá c chứ c n ăn g s au , chứ c n ăn g n ào khôn g phảI là chứ c năn g củatà I chín h:a) Tổ chứ c vốnb) G iá m đốcc) Phân phối lạ i thu n hậ pd) Tìm kiếm đầu và o cho s ản xuấ tT N-2.10 Vốn là :a)Tà I sả nb)Tà I s ản dùn g vào m ục đích kin h doa nh s inh lờ ic) Tà I sả n do cá c chủ doan h nghiệp đón g gópT N-2.11 Chín h s ách tà I khoá quốc gia là một chín h s ách:a) Liên qu an đến thu chi của N gân s á ch nà h nư ớcb) Liên qu an đến việc đI êù chỉn h lư ợn g cu ng tiền tron g lưu thôn gc) Cả ha i câ u a ) và b) đều đún gT N-2.12 Tà I s ản hữu hình là tà I sả n:a) Có thể chu yển thà nh ti ền m ặtb) Có giá trị lớn , thờ i gian sử dụn g lâu dà Ic)Có hình thá I vậ t chấ t cụ thể.T N- 2.13 V n c ủ a ch ủ s ở h ữ u t ro ng do anh nghi ệ p bao g ồ m :a/ Vốn cổ phần .b/ Vốn cổ p hầ n cộn g cỏc khoản dự phũn gc/ Tà i s ản của doa nh nghiệpd/ Vốn cổ p hầ n và lói khôn g chia .T N-2.14 G iá trị còn lạ i TSCĐ thư ờn g đư ợ c đá n h giá bằn g:a/ N guyờn giỏ ba n đầ u trừ đi khấ u ha o.b/ N gu yên giá ban đầu hoặ c giá thị trư ờn g, cá i n ào ca o hơn thỡ lấ y.c/ G iá thị trườ ng tạ i thờ i đi ểm lập bả ng câ n đối kế toánTN-2.15 Đóng góp của chủ doanh nghiệp vào tàI sản của doanh nghiệp được gọi là :a/ Vốnb/ Vốn chủ sở hữu
Xem thêm

28 Đọc thêm

BÀI ÔN SỐ 8 TIẾNG VIỆT

BÀI ÔN SỐ 8 TIẾNG VIỆT

PH N TR C NGHI M:Ầ Ắ Ệ B I1:À Trong các câu sau đây câu viết đúng chính tả là câu: Tôi đang đi trên đờng thị nghe một tíêng động lớn Cô giáo Em là một ngời hết lòng vì học sinh thân yêu.[r]

2 Đọc thêm

Hệ thống lạnh ô tô - Tính toán thiết kế hệ thống đường ống dẫn nước pps

HỆ THỐNG LẠNH Ô TÔ - TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC PPS

ng và ờng g ncồ ị. Các đồ thị thường xây dựng tổn thất áp suất cho 1m chiều dài đường ống. Khi biết 2 trong ba thông số : Lưu lượng nước tuần hoàn (L/s), đường kính ống (mm) và tốc độ chuyển độ và chọn tốc độ sẽ xác định được kícờng hợp ờng vào thù : ớc chuớ u đ nối bằg g ng mặt với cạnh thùng. c ch đ th g r đưa đư n ối bằng mặt với cạnh thùng. ớc chuy độ ống vào thùng và g đưi nốn lên khối nhô lỏi cạnh tên khỏi ùng. ạnh th(4) - Nước chuyển động từ thùng ra đường ùng. 7.2.4.2 Xác định tổn thất áp suất theo đồ thị Ngoài cách xác định theo công thức, trên thực tế người ta hay sử dụng phương pháp đth
Xem thêm

14 Đọc thêm

Giáo trình tính toán thiết kế - Chương 7 ppsx

GIÁO TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ - CHƯƠNG 7 PPSX

ng và ờng g ncồ ị. Các đồ thị thường xây dựng tổn thất áp suất cho 1m chiều dài đường ống. Khi biết 2 trong ba thông số : Lưu lượng nước tuần hoàn (L/s), đường kính ống (mm) và tốc độ chuyển độ và chọn tốc độ sẽ xác định được kícờng hợp ờng vào thù : ớc chuớ u đ nối bằg g ng mặt với cạnh thùng. c ch đ th g r đưa đư n ối bằng mặt với cạnh thùng. ớc chuy độ ống vào thùng và g đưi nốn lên khối nhô lỏi cạnh tên khỏi ùng. ạnh th(4) - Nước chuyển động từ thùng ra đường ùng. 7.2.4.2 Xác định tổn thất áp suất theo đồ thị Ngoài cách xác định theo công thức, trên thực tế người ta hay sử dụng phương pháp đth
Xem thêm

14 Đọc thêm

chương trình mô đun đào tạo khí cụ điện hạ thế

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO KHÍ CỤ ĐIỆN HẠ THẾ

- Khi hồ quang phóng chập chờn, dễ xảy ra hiện tượng cảm ứng, làm điện áp cục bộ trên các thiết bị tăng cao, dẫn tới quá điện áp 2.2 M Ộ T S Ố PH ƯƠ NG PHÁP D Ậ P T Ắ T H Ồ QUANG Đ I Ệ N[r]

66 Đọc thêm

Tính toán thiết kế hệ thống đường dẫn ống nước

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƯỜNG DẪN ỐNG NƯỚC

TRANG 13 7.4 L Ắ P ĐẶ T H Ệ TH Ố NG ĐƯỜ NG Ố NG N ƯỚ C Khi lắp đặt hệ thống đường ống nước cần lưu ý bố trí sao cho trở lực trên các nhánh ống đều nhau, muốn vậy cần bố trí sao cho tổng [r]

14 Đọc thêm

TÀI LIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ P7 DOCX

TÀI LIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ P7 DOCX

TRANG 13 7.4 L Ắ P ĐẶ T H Ệ TH Ố NG ĐƯỜ NG Ố NG N ƯỚ C Khi lắp đặt hệ thống đường ống nước cần lưu ý bố trí sao cho trở lực trên các nhánh ống đều nhau, muốn vậy cần bố trí sao cho tổng [r]

14 Đọc thêm

Tài liệu TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC doc

TÀI LIỆU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC DOC

TRANG 13 7.4 L Ắ P ĐẶ T H Ệ TH Ố NG ĐƯỜ NG Ố NG N ƯỚ C Khi lắp đặt hệ thống đường ống nước cần lưu ý bố trí sao cho trở lực trên các nhánh ống đều nhau, muốn vậy cần bố trí sao cho tổng [r]

14 Đọc thêm

ĐỀ THI KS CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2017 MÔN TOÁN LỚP 11

ĐỀ THI KS CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2017 MÔN TOÁN LỚP 11

TRANG 2 S Ở GD & ĐT B Ắ C NINH ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2016-2017 TRƯỜ NG THPT THU Ậ N THÀNH S Ố 1 MÔN: TOÁN 11 HƯỚNG DẪN CHẤM HƯỚNG DẪN CHẤM CHỈ NÊU MỘT CÁCH GIẢI VỚI NHỮNG Ý [r]

7 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về tầm quan trọng của tế bào hồng cầu đối với các loại bệnh do tổn thương mềm phần 9 potx

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA TẾ BÀO HỒNG CẦU ĐỐI VỚI CÁC LOẠI BỆNH DO TỔN THƯƠNG MỀM PHẦN 9 POTX

PHÂN BIỆT HUYẾT NIỆU VÀ HUYẾT SẮC TỐ NIỆU _HUY_ế_T NI_ệ_U _ _HUY_ế_T S_ắ_C T_ố_ NI_ệ_U _ TRANG 2 ðể lắng Hồng cầu lắng Khơng cĩ Kiểm kính Hồng cầu nguyên vẹn Hồng cầu vỡ từng mảng Lọc nh[r]

5 Đọc thêm