CÁCH ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART 3 PPT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CÁCH ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART 3 PPT":

Cách đánh giá kinh tế tư bản tư nhân part 2 pdf

CÁCH ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART 2 PDF

nền kinh tế và là chỗ dựa vững chắc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nớc trở thành một nớc công nghiệp hoá hiện đại hoá. IV. thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 1. Quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế. Sự phát triển của kinh tế t bản t nhân đã đặt ra những yêu cầu mới thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa. Đã xuất hiện nhiều doanh nhân kinh doanh thành đạt, đa doanh nghiệp của mình phát triển, cải thiện đợc đời sống ngời lao động, đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội, đợc xã hội tôn vinh. Trình độ sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế t bản t nhân ngày càng tiến bộ hơn, số lợng hàng hoá tham gia xuất khẩu ngày càng tăng. Nhiều sản phẩm của khu vực kinh tế t bản t nhân đợc xuất khẩu uỷ thác qua doanh nghiệp nhà nớc và doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài. Khu vực kinh tế t bản t nhân còn tham gia nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu. Xuất khẩu trực tiếp của khu vực kinh tế t bản t nhân đến nay đã tăng khá, 9 tháng đầu năm 2001 đạt 2.189.330.000 USD, trong đó các công ty cổ phần đạt 1.606.489.900 USD, công ty trách nhiệm hữu hạn đạt 211.900.000 USD (số liệu của Tổng cục hải quan). Các doanh nghiệp t nhân đã tham gia tích cực vào xuất nhập khẩu trực tiếp, đến năm 2000 số doanh nghiệp t nhân tham gia xuất khẩu trực tiếp tăng lên 16.200 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp t nhân đã xuất khẩu đợc những sản phẩm từ hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến (nh khô đi Nhật Bản, kho tộ đi Mỹ), đến cả rơm sạch là những mặt hàng mà các doanh nghiệp nhà 19 nớc cha quan tâm đến. Vì thế khu vực ngoài quốc doanh trong nớc từ chỗ chỉ chiếm 11% giá trị xuâts khẩu vào năm 1997 nhng đến quýI-2002 đã tăng lên khoảng 31% (không tính giá trị xuất khẩu dầu thô). Gýa trị xuất khẩu từ mức
Xem thêm

11 Đọc thêm

Vai trò thực trạng kinh tế của tư bản tư nhân đánh giá kinh tế tư bản tư nhân part2 potx

VAI TRÒ THỰC TRẠNG KINH TẾ CỦA TƯ BẢN TƯ NHÂN ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART2 POTX

nền kinh tế và là chỗ dựa vững chắc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nớc trở thành một nớc công nghiệp hoá hiện đại hoá. IV. thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 1. Quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế. Sự phát triển của kinh tế t bản t nhân đã đặt ra những yêu cầu mới thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa. Đã xuất hiện nhiều doanh nhân kinh doanh thành đạt, đa doanh nghiệp của mình phát triển, cải thiện đợc đời sống ngời lao động, đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội, đợc xã hội tôn vinh. Trình độ sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế t bản t nhân ngày càng tiến bộ hơn, số lợng hàng hoá tham gia xuất khẩu ngày càng tăng. Nhiều sản phẩm của khu vực kinh tế t bản t nhân đợc xuất khẩu uỷ thác qua doanh nghiệp nhà nớc và doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài. Khu vực kinh tế t bản t nhân còn tham gia nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu. Xuất khẩu trực tiếp của khu vực kinh tế t bản t nhân đến nay đã tăng khá, 9 tháng đầu năm 2001 đạt 2.189.330.000 USD, trong đó các công ty cổ phần đạt 1.606.489.900 USD, công ty trách nhiệm hữu hạn đạt 211.900.000 USD (số liệu của Tổng cục hải quan). Các doanh nghiệp t nhân đã tham gia tích cực vào xuất nhập khẩu trực tiếp, đến năm 2000 số doanh nghiệp t nhân tham gia xuất khẩu trực tiếp tăng lên 16.200 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp t nhân đã xuất khẩu đợc những sản phẩm từ hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến (nh khô đi Nhật Bản, kho tộ đi Mỹ), đến cả rơm sạch là những mặt hàng mà các doanh nghiệp nhà 19 nớc cha quan tâm đến. Vì thế khu vực ngoài quốc doanh trong nớc từ chỗ chỉ chiếm 11% giá trị xuâts khẩu vào năm 1997 nhng đến quýI-2002 đã tăng lên khoảng 31% (không tính giá trị xuất khẩu dầu thô). Gýa trị xuất khẩu từ mức
Xem thêm

11 Đọc thêm

Luận văn: Lý luận về các thành phần kinh tế và tư bản tư nhân ppt

LUẬN VĂN: LÝ LUẬN VỀ CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ VÀ TƯ BẢN TƯ NHÂN PPT

với một cơ cấu xã hội nhiều giai cấp, giai tầng có mâu thuẫn gay gắt về lợi ích kinh tế, song thống nhất trong mục tiêu vận động. Từ đó chúng ta phải có những thái độ đúng đắn trong nhìn nhận về kinh tế tư bản tư nhân và nhận rõ triển vọng phát triển của kinh tế tư bản tư nhân trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. Ngay sau khi cách mạng tháng tám 1945 thành công, nhận định về vai trò của kinh tế tư bản tư nhân ở Việt Nam lúc bấy giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố "…để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới công - thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới công - thương trong cuộc kiến thiết này". Sau khi cuộc kháng chiến 9 năm kết thúc , năm 1951, miền Bắc bước vào thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế theo mô hình kế hoạch hoá tập trung. Kinh tế tư bản tư nhân bị hạn chế, bị cải tạo và dần dần bị xoá bỏ vì nó được coi là "hàng ngày hàng giờ " đẻ ra chủ nghĩa tư bản nên luôn là đối tượng của cải tạo xã hội chủ nghĩa và không được khuyến khích phát triển. Sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế ở nước ta, tại Đại hội Đảng VI với đường lối đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trước hết là đổi mới tư duy với tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật", Đảng ta đã thừa nhận "sai lầm trong bố trí cơ cấu kinh tế" và "trong nhận thức cũng như trong hành động, chúng ta chưa thực sự thừa nhận cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta còn tồn tại trong một thời gian tương đối dài". Theo đó thừa nhận sự tồn tại khách quan của kinh tế tư bản tư nhân bao gồm kinh tế tiểu sản xuất hàng hoá, tiểu thương, tư sản nhỏ. Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới đã được đề ra từ Đại hội VI, tại Đại hội Đảng VIII tư tưởng quan điểm và chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần đã được khẳng định rõ: lấy việc giải phóng sức sản xuất động viên tối đa mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài cho quá trình công nghiệp hoá, hiện §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ đại hoá, nâng cao hiệu qủa kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân là mục tiêu hàng đầu trong việc khuyến khích các thành phần kinh tế. Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo cùng các kinh tế khác góp phần xây dựng nền kinh tế nước nhà, trong đó kinh tế tư bản tư nhân được xác định là thành phần kinh tế quan trọng. Với quan
Xem thêm

45 Đọc thêm

Quá trình hình thành và phương pháp nắm bắt vai trò thực trạng kinh tế của tư bản tư nhân đánh giá kinh tế tư bàn tư nhân p2 doc

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NẮM BẮT VAI TRÒ THỰC TRẠNG KINH TẾ CỦA TƯ BẢN TƯ NHÂN ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BÀN TƯ NHÂN P2 DOC

VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NHANH CHÓNG CỦA KHU VỰC KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN ĐÃ ĐÓNG GÓP rất lớn vào sự phát triển của đát nước, với số vốn huy động lớn trong toàn xã hội, khu vực kinh tế tư bản tư [r]

11 Đọc thêm

chính sách tài khóa hay chính sách tiền tệ sẽ hiệu quả hơn đối với sự phát triển kinh tế tại các nước nam á

CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA HAY CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ SẼ HIỆU QUẢ HƠN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI CÁC NƯỚC NAM Á

nhau, và những khác biệt này phải được phản ánh trong mục tiêu của nó [Levy (2001)]. Vì Keynes cho rằng kích thích tổng cầu và sự sụt giảm tổng cầu lần lượt sẽ cắt giảm được suy thoái và kiềm chế lạm phát, nhưng hai mục tiêu này hầu như không thể đạt được cùng lúc. Để đáp lại Keynes, Mundell (1971) ủng hộ chính Phát triển kinh tế tại các nước Nam Á GVHD: PGS.TS Sử Đình Thành Nhóm 6- NH Đêm 2-K22 Trang 3 sách tiền tệ nếu mục đích là để kiềm chế lạm phát, và chính sách tài khóa nên được thực hiện để kích thích thị trường lao động và gia tăng sản lượng tiềm năng. Có một sự thống nhất giữa các nhà kinh tế cho rằng các nhà xây dựng chính sách cần dựa trên việc kết hợp các chính sách. Về cơ bản, có bốn kết hợp chính sách có thể được dùng thay thế cho nhau. Nếu mục đích là tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế, chính sách tài khóa mở rộng và nới lỏng tiền tệ nên được thực hiện, nhưng nếu nền kinh tế đang gánh chịu tình trạng lạm phát, chính sách nới lỏng tài khóa và thắt chặt tiền tệ cần được thực hiện. Nếu tình trạng thâm hụt tài khóa tăng trưởng cung tiền lớn xảy ra, gây tác động tăng trưởng kinh tế và cái giá phải gánh chịu là lạm phát, thì sự kết hợp của các chính sách này là có hiệu quả. Ngoài ra cũng có kết hợp thắt chặt tài khóa, nới lỏng tiền tệ và nới lỏng tài khóa, thắt chặt tiền tệ, nhưng những kết hợp này không đem lại kết quả tốt hơn trong thực tiễn [Brimmer & Sinai (1986)]. Mục đích của bài nghiên cứu này là nghiên cứu một cách thực nghiệm vấn đề đã gây nhiều tranh cãi: liệu chính sách tài khóa hay chính sách tiền tệ mới có ảnh hưởng quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế tại 4 quốc gia Châu Á: Pakistan, Ấn Độ, Srilanka và Bangladesh. Tác giả đã tiến hành kiểm tra mối tương quan của cả hai chính sách với phân tích các bảng dữ liệu. Bảng 1 mô tả các biến kinh tế được chọn của các quốc gia Nam Á bao gồm: tốc độ tăng trưởng GDP, cân bằng tài khóa (Fiscal balance) và cung tiền(Money Supply). Theo đó, Pakistan và Bangladesh có tỷ lệ tăng trưởng GDP thực hàng năm trong giai đoạn 1990 và 2000-2007 như nhau ( đều tăng 0.7%), trong khi Ấn
Xem thêm

18 Đọc thêm

đặc điểm và bản chất chủ nghĩa tư bản hiện đại

ĐẶC ĐIỂM VÀ BẢN CHẤT CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI

+ Trình độ nghiệp vụ và cơ cấu đội ngũ.Trong thời đại cách mạng khoa học kĩ thuật lao đông rập khuôn và nửa rập khuôn đã được thay thế bằng lao động sáng tạo.Ở các nước tư bản phát triển lao động sáng tạo chiếm 50% trong nền sản xuất. Lao động có trình độ đại học là những lao động có kĩ năng và trình độ nghiệp vụ cao, là những lao động có sáng tạo giúp phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa. 4. Vai trò kinh tế của Nhà nước trong các nước tư bản phát triển có những thay đổi lớn so với thời kì tư bản chủ nghĩa tự do cạnh tranh, chủ nghĩa tư bản lũng đoạn tư nhân và cả chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước.Trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, quan niệm chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước là sự phát triển cao nhất của chủ nghĩa tư bản không còn nữa vì: Thế kỉ XX, vai trò điều tiết nền kinh tế thị trường của nhà nước có sự thay đổi nhanh chóng do sự phát triển của cách mạng khoa
Xem thêm

29 Đọc thêm

I TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VÀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC MỞ RỘNG QUAN HỆ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI1

I TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VÀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC MỞ RỘNG QUAN HỆ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI1

tình, + + tủa Ti “ n ân la £5 HE rz “ li khai thác tối đa lựi thể tuyệt đối và lợi t = _ ca ~ z _ nh LÐ, lm & ^ ấn riêng v củ Vì vậy thị trường của nền kính tế vừa là đầu vào vừa là đầu [r]

6 Đọc thêm

Kinh nghiệm nuôi cá chọi (Betta) ppt

KINH NGHIỆM NUÔI CÁ CHỌI BETTA

phải được vệ sinh thật kỹ. - Tần suất cho ăn: một ngày 2 lần sáng và chiều, tránh cho ăn quá no. - Không được làm kinh động hay hỏang sợ thường xuyên, tốt nhất nên tập cho con quen với bóng người. - Nuớc nuôi ngày xưa chủ yếu là nước máy và nước mưa, nên phơi nước 02 ngày trước khi sử dụng. 3. Giai đọan tách bầy - đá quan trọng nhất là bộ răng sắc bén, vì thế khi con có dấu hiệu đánh nhau quyết liệt thì ta nên tách những cá thể ưu tú nuôi riêng, chính thức trở thành những chiến binh dự bị. - Chắc ai trong chúng ta cũng từng nghe đến câu “lên keo xuống hủ”. Đó là những người chơi muốn huấn luyện thể chất cho của mình, thực tế trong hũ khá rộng rãi, nội thất tiện nghi với cây cảnh đủ lọai, giúp mấy em chiến binh có cảm giác được làm vua một cõi, rồi cứ vài ngày chàng ta được cho lên keo để thấy rằng “đời không như là mơ”, rằng có mấy thằng đáng chết dám ngang nhiên nhìn đểu. - Ngày nay chỉ cần một chậu kính (20x20cm), có rong, có lá bàng khô và một tí nước muối là đã đủ tiêu chuẩn “5 sao” cho em rồi. - Chế độ ăn uống vẫn vậy sáng chiều 2 bữa và không ăn quá no. 4. Huấn luyện - Điều cốt yếu là làm sao khơi dậy bản năng “sát thủ” của con , bằng cách kích thích lòng “hận thù” vu vơ của nó hàng ngày. - Một con đá thực thụ thì ra trường đấu không quá 2 lần trong đời, đến lần thứ 3 chắc nó chỉ còn biết cạp thôi. - Cho đá bóng trên keo thường xuyên thì phải đặc biệt cẩn trọng, vì không khéo sẽ làm hư bộ răng của -> công toi. Phương pháp của tôi là cho trống làm quân xanh vào bọc ni lông, sau đó cho chúng nó đá bóng thỏai mái, thỉnh thỏang cho luôn một con mái vào, như thế sẽ kích thích tính hiếu chiến của nó. - Vấn đề luyện thể lực cho : thường thì theo phương pháp bơi ngược dòng,
Xem thêm

5 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TÍCH TỤ TƯ BẢN VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN

TIỂU LUẬN TÍCH TỤ TƯ BẢN VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN

LỜI MỞ ĐẦUMột quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và phồn thịnh, khi màquốc gia đó tập trung mạnh cho quá trình tích lũy tư bản. Tích lũy đãđóng vai trò quan trọng với sự hình thành và phát triển phương thứcsản xuất TBCN.Liên hệ với quốc gia Việt Namta đang trong quá trình hội nhập,phát triển năng động nhất từ trước đến nay vàđãđạt được nhiều thànhtựu quan trọng cả về kinh tế, chính trị, nâng cao vị thếđất nước trênthế giới. Đó là những thành quả rất đáng tự hào mà mỗi chúng ta đềucảm nhận được, là kết quả của sự lựa chọn đúng đắn đường lối pháttriển kinh tế thị trường định hướng XHCN và sự vận dụng sáng tạocác phương pháp, nguyên lý cơ bản của phát triển kinh tế vào điềukiện Việt nam. Với xuất phát điểm thấp, tiềm lực kinh tế rất yếu, tỉ lệtích lũy dưới 10% thu nhập, chúng ta đối mặt với thực tế trình độ kỹthuật, năng suất lao động thấp.Để giữđược nhịp độ phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao vàbền vững, một trong những khó khăn lớn nhất đặt ra là phương thứchuy độngvốn. Nguồn vốn có thểđược huy động từ tích lũy trong nướcvà vốn vay nướcngoài. Lý luận và thực tiễn cho thấy tích luỹ và huyđộng vốn từ trong nước làquan trọng nhất, đảm bảo sự bền vững củanền kinh tế và không bị phụ thuộcvào bên ngoài.Như vậy, để có thể đưa đất nước thoát khỏi tình trạng này bảnthân chúng ta cần phải hiểu rõ tích tụ tư bản và tập trung tư bản là gì ?Bên cạnh đó cũng cần phải nắm chắc mối quan hệ giữa tích tụ bảnvà tập trung tư bản cũng như vai trò của tích tụ và tập trung tư bản đối1với sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa từ đó rút ra ý nghĩacủa việc nghiên cứu tích tụ và tập trung tư bản đối với sự phát triển
Xem thêm

10 Đọc thêm

MÔN NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN doc

MÔN NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN DOC

Thuận lợi- Thông qua những kinh nghiệm thành công của các nước trên TG, chúng ta có thể ra đc nhiều b` học cho sự/ng CNH-HĐH.- VN có nguồn LĐ dồi dào.- TNTN phong phú.`2. Khái niệm CNH-HĐH:a. CNH,HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sx dịch vụ và quản lý KT-XH từ sử dụng lao động thủ công sang sử dụng phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện hiện đại dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ KH-KT, tạo ra năng suất lao động cao3. Tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoáa. Do yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của mỗi phương thức sx•.Mỗi phương thức SX có một cơ sở v/c kỹ thuật tương ứng: CSVCKT của một phương thức SX XH là tổng thể hữu cơ các yếu tố v/c của LLSX đạt được trong những đk nhất định của tiến bộ KHKT, dựa trên đó, lực lượng lao động XH ấy SX ra của cải v/c,để thỏa mãn nhu cầu XH
Xem thêm

14 Đọc thêm

BÀI 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI

BÀI 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI MỘT SỐ NƯỚC PHÁT TRIỂN KINH TẾ, CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA.. SỰ XÂM LƯỢC CỦA THỰC DÂN PHƯƠNG TÂY ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC Á, PHI.[r]

28 Đọc thêm

Lịch sử 10: bài 34 - CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA docx

LỊCH SỬ 10: BÀI 34 - CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA DOCX

Vì sao có sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền? Các hình thức chủ yếu và bản chất kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền là gì?*Chủ nghĩa tư bản độc quyền là giai đoạn phát triển cao của chủ nghĩa tư bản. Nó xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, làsự phát triển tất yếu từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh.Đó là vì:Một là, với sự phát triển của khoa học tự nhiên, những phát minh kỹ thuật được áp dụng làm cho lực lượng sản xuất cuối thế kỷ XIX có những bước nhảy vọt như phương pháp luyện kim mới,máy cắt gọt kim loại, những động cơ đốt trong và những phương tiện vận tải mới ra đời. Muốn sử dụng những thành tựu nói trên của khoa học - kỹ thuật, cần có nguồn vốn lớn. Điều này đòi hỏi sự tập trung tư bản và tập trung sản xuất.Hai là, trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, tư bản vừa và nhỏ bị phá sản hàng loạt, còn các nhà tư bản lớn thì phát đạt, tư bản được tập trung với quy mô ngày càng lớn.Ba là, khủng hoảng kinh tế của thế giới tư bản chủ nghĩa, đặc biệt là cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1873, càng đẩy nhanh sự tích tụ, tập trung tư bản và tập trung sản xuất.Sự tập trung sản xuất được thực hiện bằng cách thôn tính lẫn nhau giữa những xí nghiệp lớn và nhỏ và bằng cáchtự nguyện thỏa thuận giữa các nhà tư bản.Tích tụ và tập trung sản xuất đến mức độ nào đó tất yếu dẫn đến độc quyền, vì số ít các xí nghiệp lớn dễ thỏa hiệp thống nhất với nhau hơn là nhiều xí nghiệp nhỏ.Mặt khác, sự cạnh tranh giữa các xí nghiệp quy mô lớn sẽ gay gắt hơn, đề ra khuynh hướng thỏahiệp để nắm độc quyền.Mới đầu, các tổ chức độc quyền phát triển trong một số ngành nhất định;sau đó, theo mối liên hệ dây chuyền, nó được mở rộng ra các ngành khác, với các hình thức chủ yếu:+ Các-ten là loại liên minh độc quyền về giá cả, thị trường; các thành viên trong tổ chức độc quyền này vẫn độc lập cả trong sản xuất lẫn lưu thông.+ Xanh-đi-ca là loại tổ chức độc quyền mà các thành viên độc lậpvề mặt sản xuất; ban quản trị đảm nhiệm việc lưu thông.+ Tờ-rớt là tổ chức độc quyền điều hành tập trung. Các hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đều do một ban quản trị đảm nhiệm. Các nhà tư bản tham gia tờ-rớt mất hết quyền độc lập cả trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Tài liệu Những điều cần biết về cán cân thanh toán quốc tế doc

TÀI LIỆU NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ DOC

thích hợp để thu hút được nhiều tư bản ngắn hạn từ các thị trường nước ngoài di chuyển đến nước mình, làm tăng thêm phần thu nhập ngoại tệ của cán cân thanh toán, thu hẹp khoản cách về sự thiếu hụt giữa thu và chi trong cán cân thanh toán đó. Trong số những chính sách tiền tệ tín dụng được sử dụng để thu hút tư bản vào, thì chính sách chiết khấu được sử dụng phổ biến hơn. Để thu hút được một lượng tư bản từ thị trường nước ngoài vào nước mình thì Ngân hàng Trung ương sẽ nâng lãi suất chiết khấu, dẫn đến lãi suất tín dụng trên thị trường tăng lên làm kích thích tư bản nước ngoài dịch chuyển vào. Thế nhưng biện pháp này chỉ góp phần tạo ra sự cân bằng cho cán cân thanh toán trong trường hợp bội chi không lớn lắm và cũng chỉ giải quyết nhu cầu tạm thời. Cần lưu ý rằng, biện pháp nâng lãi suất chiết khấu chỉ có hiệu quả khi tình hình kinh tế, chính trị, xã hội...của quốc gia đó tương đối ổn định, tức là ít rủi ro trong đầu tư tín dụng. Phá giá tiền tệ: Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay, một số nước tư bản đã sử dụng chính sách phá giá tiền tệ như là một công cụ hữu hiệu, góp phần cân bằng cán cân thanh toán quốc tế và bình ổn tổng giá hối đoái. Phá giá tiền tệ là sự công bố của Nhà nước về sự giảm giá đồng tiền của nước mình so với vàng hay so với một hoặc nhiều đồng tiền nước khác. Phá giá tiền tệ để tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu từ đó cải thiện điều kiện cán cân thanh toán. Nhưng chúng ta cũng cần nhận thấy rằng, phá giá tiền tệ chỉ là một trong những yếu tố có tính chất tiền đề cho việc đẩy mạnh xuất khẩu mà thôi. Còn kết quả hoạt động xuất khẩu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh... trên thị trường quốc tế. Như vậy, có nhiều biện pháp cải thiện cán cân thanh toán quốc tế,
Xem thêm

4 Đọc thêm

"Học mà chơi..." đối với trẻ em lứa tuổi mẫu giáo doc

HỌC MÀ CHƠI ĐỐI VỚI TRẺ EM LỨA TUỔI MẪU GIÁO

động. Nhiều kinh nghiệm cho thấy có thể giáo dục các môn khoa học tự nhiên theo phương châm "học mà chơi, chơi mà học", ngay từ khi các cháu nhỏ mới lên 5, lên 6. Sau đây, chúng tôi xin nêu một thí nghiệm rất lý thú mà chắc chắn sẽ cuốn hút trẻ em. Câu hỏi được đặt ra là tại sao một số đồ vật lại nổi, còn một số khác thì chìm dưới nước? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy đổ đầy ba phần chậu nước và lấy một viên đá to (từ khay đá của tủ lạnh), một mẩu gỗ còn to hơn thế nữa, một hòn đá nhỏ và một đồng xu. Hãy để các cháu bé thả những vật này xuống nước và chúng sẽ thấy ngay kết quả: khúc gỗ và viên đá tủ lạnh nổi trên mặt nước, còn hòn đá và đồng xu thì chìm. Có thể rút ra một kết luận: một vật chìm hay nổi trên mặt nước không phụ thuộc vào độ lớn và khối lương, mà phụ thuộc vào độ "đặc" của nó. Đa số các cháu nhỏ, khi nghe đến đây, sẽ đặt câu hỏi: "Đặc" nghĩa là gì? Đối với trẻ em ở lứa tuổi ấy thì không thể dùng những khái niệm vật lý "cao siêu" để giải thích. Hãy nói đơn giản: "đặc" có nghĩa là mỗi một đồ vật được tạo ra bởi một chất khác nhau. Chất nào cũng có vô số phần tử nhỏ li ti, mắt thường không thấy được. Những phần tử ấy càng gần nhau bao nhiêu thì đồ vật ấy "đặc" bấy nhiêu.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học pdf

TÀI LIỆU CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC PDF

nguyên thủy xuất hiện kiểu gia đình tập thể, hôn nhân cùng huyết thống, hôn nhân đối ngẫu và hôn nhân cặp đôi là dotrình độ của lực lượng sản xuất còn quá thô sơ thấp kém. Nhưng đến chế độ chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản và xãhội chủ nghĩa thì về hình thức tổ chức, quy mô và kết cấu cũng như tính chất của gia đình cũng có sự khác nhau từ giađình một vợ, một chồng bất bình đẳng sang gia đình một vợ, một chồng ngày càng bình đẳng hơn giữa nam và nữ, giữaTrang 17các thành viên trong gia đình. Tất cả những bước tiến đó của gia đình đều phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế ở mỗithời đại lịch sử.+ Gia đình là tổ ấm thân yêu, là chiếc nôi nuôi dưỡng cả đời người từ khi còn là trẻ thơ cho đến khi khôn lớn, đếnlúc về già có nơi nương tựa và sau những ngày lao động mệt nhọc là nơi nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe, thoải mái tinhthần… Ở đó, hằng ngày diễn ra các quan hệ thiêng liêng sâu đậm giữa vợ chồng, cha con, anh em, những người đồngtâm, đồng cảm, nâng đỡ nhau suốt cả cuộc đời. Có rất nhiều vấn đề, ngoài môi trường gia đình, không ở đâu có thể đápứng và giải quyết có hiệu quả hơn. Chỉ khi nào được sự êm ấm trong gia đình thì mỗi cá nhân mới thực sự yên tâm laođộng và một trong những bất hạnh lớn nhất của con người là lâm vào cảnh vô gia cư, gia đình lục đục, tan nát hoặc cảnhnghèo đói, khốn cùng… Vì vậy, việc xây dựng gia đình mới là một trong những vấn đề quan trọng của sự nghiệp cáchmạng xã hội chủ nghĩa, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thìgia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xãhội nên phải chú ý hạt nhân cho tốt”.c.Các chức năng cơ bản của gia đình:+ Chức năng tái sản xuất ra con người, sinh đẻ là một nhu cầu tự nhiên của mỗi người, mỗi gia đình. Nó vừa lànhu cầu phát triển của xã hội, nếu không có hoạt động này thì xã hội loài người sẽ bị diệt vong. Nhưng sinh bao nhiêu làvừa, là đủ. Vấn đề này nó còn tùy thuộc vào trình độ
Xem thêm

24 Đọc thêm

Tập đọc 4: Đoàn thuyền đánh cá

TẬP ĐỌC 4: ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ

TRƯỜNG TiỂU HỌC ĐẠI PHÚCLíp 4bM«n: TËp ®äcThứ t ngày 3 tháng 3 năm 2010Tập đọcĐoàn thuyền đánh cáHuy cậnNéi dung: Bµi th¬ ca ngîi vÎ ®Ñp huy hoµng cña biÓn c¶ vµ vÎ ®Ñp cña nh÷ng con ngêi lao ®éng trªn biÓn.Thứ t ngày 3 tháng 3 năm 2010Tập đọcĐoàn thuyền đánh cáMặt trời xuống biển nh hòn lửaSóng đã cài then, đêm sập cửaĐoàn thuyền đánh lại ra khơiCâu hát căng buồm cùng gió khơi..Ta hát bài ca gọi vào,Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao,Biển cho ta nh lòng mẹNuôi lớn đời ta tự buổi nào. Luyện đọc diễn cảm:Thứ t ngày 3 tháng 3 năm 2010Tập đọc
Xem thêm

9 Đọc thêm

Đầu tư docx

ĐẦU TƯ DOCX

KINH TẾ VĨ MÔ IICHƯƠNG VIII: ĐẦU TƯ25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University2CHƯƠNG VIII: ĐẦU TƯCác nhà kinh tế phân biệt 3 loại đầu tư:Đầu tư cố định cho kinh doanh: chi tiêu của doanh nghiệp cho việc xây dựng nhà máy mới, mở rộng nhà máy cũ, mua sắm máy móc, thiết bị mới để sản xuất, Đầu tư vào nhà ở: chi tiêu của các hộ gia đình cho bảo dưỡng nhà đang sử dụng và xây dựng nhà mới (để ở hoặc cho thuê).25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University3CHƯƠNG VIII: ĐẦU TƯĐầu tư vào hàng tồn kho: giá trị thay đổi của hàng tồn kho thành phẩm, bán thành phẩm và nguyên vật liệu.Trong bài này chúng ta sẽ chỉ giới thiệu các mô hình giải quyết các quyết định của doanh nghiệp về đầu tư cố định cho kinh doanh.25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University4
Xem thêm

27 Đọc thêm

Bài soạn Bài 3/. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

BÀI SOẠN BÀI 3/. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI

được nhiều thành tựu lớn.- Những năm 1850-1860 máy móc được sử dụng trong tất cả các nền kinh tếCách mạng công nghiệp ở Đức như thế nào ? Năm 1840, cách mạng công nghiệp được tiến hành, đạt được nhiều thành tựu lớn.- Những năm 1850-1860 máy móc được sử dụng trong tất cả các nền kinh tế3/. Hệ quả của cách mạng công nghiệp:Em hãy cho biết hệ quả của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức-Kinh tế: phát triển nhanh, hình thành các trung tâm công nghiệp, xuất hiện các thành phố lớn, dân số thành thị tăng.- Xã hội hình thành 2 giai cấp cơ bản: tư sản và vô sản  các cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Tài liệu Đầu tư pdf

TÀI LIỆU ĐẦU TƯ PDF

KINH TẾ VĨ MÔ IICHƯƠNG VIII: ĐẦU TƯ25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University2CHƯƠNG VIII: ĐẦU TƯCác nhà kinh tế phân biệt 3 loại đầu tư:Đầu tư cố định cho kinh doanh: chi tiêu của doanh nghiệp cho việc xây dựng nhà máy mới, mở rộng nhà máy cũ, mua sắm máy móc, thiết bị mới để sản xuất, Đầu tư vào nhà ở: chi tiêu của các hộ gia đình cho bảo dưỡng nhà đang sử dụng và xây dựng nhà mới (để ở hoặc cho thuê).25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University3CHƯƠNG VIII: ĐẦU TƯĐầu tư vào hàng tồn kho: giá trị thay đổi của hàng tồn kho thành phẩm, bán thành phẩm và nguyên vật liệu.Trong bài này chúng ta sẽ chỉ giới thiệu các mô hình giải quyết các quyết định của doanh nghiệp về đầu tư cố định cho kinh doanh.25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University4
Xem thêm

27 Đọc thêm

Lịch sử 8 Bài 3

LỊCH SỬ 8 BÀI 3

Lịch sử 8 Bài 3Tuần 3Tiết 5 Bài 3CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚII/ Cách mạng công nghiệp: 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh:Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII, máy móc được phát minh và sử dụng ở Anh:• Năm 1764, Máy kéo sợi Gien-ny. • Năm 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi. • Năm 1785, Ét-mơn-các-rai chế tạo ra máy dệt. • Năm 1784, Giêm Oát phát minh ra máy hơi nướcàTàu thuỷ chạy bằng hơi nước,đường sắt,xe lửa. • Đến năm 1840, ở Anh đã chuyển sang sản xuất lớn bằng máy móc. Từ 1760 – 1840:Ở Anh diễn ra quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằngmáy móc: Đây là cuộc cách mang côngnghiệpKết quả: Anhtừ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới.2/ Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức:* Ở pháp:- Bắt đầu từ năm 1830, nhưng phát triển nhanh trở thành đứng thứ hai châu Âu* Ở Đức: Diễn ra vào khoảng 1840 đến 1850- 1860, kinh tế phát triển tốc độ nhanh và đạt được nhiều kết quả.3/ Hệ quả của cách mạng công nghiệp:• Làm thay đổi hẳn bộ mặt của các nước tư bản: nhiều khu công nghiệp, thành phố lớn ra đời, cư dân đô thị tăng • Xã hội:hình thành 2 giai cấp cơ bản trong xã hội TBCN: Tư sản và vô sản Tuần 3 Tiết 6 Bài 3 (TT)II.CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI1./ Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX: • Ở Mỹ La-tinh nổi dậy đấu tranh mạnh mẽ, hàng loạt các quốc gia tư sản mới ra đời
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề