VAI TRÒ KÍCH THÍCH TỐ NỮ ESTROGEN DOCX

Tìm thấy 3,158 tài liệu liên quan tới tiêu đề "VAI TRÒ KÍCH THÍCH TỐ NỮ ESTROGEN DOCX":

Vai Trò Kích Thích Tố Nữ Estrogen docx

VAI TRÒ KÍCH THÍCH TỐ NỮ ESTROGEN DOCX

Vai Trò Kích Thích Tố Nữ Estrogen Trong bản tường trình vừa đăng trong báo JAMA tuần này April 12, 2006, thì phụ nữ sau khi cắt bỏ tử cung, uống kích thích tố estrogen “dường như” không tăng cao nguy cơ ung thư vú. Dùng chữ “dường như” là bởi vấn đề đúng hay sai còn chờ thêm nhiều nghiên cứu khác và thời gian trả lời. Các tác giả khuyến cáo chất progesterone tổng hợp (synthetic progesterone) có thể là chất đã tăng cao nguy cơ ung thư vú phụ nữ, khi phối hợp estrogen vơí progestin trong kích thích tố trị liệu phụ nữ mãn kinh. Theo Bs Wulf Utian thì tăng cao nguy cơ ung thư vú phụ nữ trong thơì kỳ mãn kinh có lẽ là ở đúng thời điểm phân hóa tế bào (mitosis) mà chính progestin đã đột ngột tác dụng. Hiện tượng chỉ xẩy ra trong phần hai của chu kỳ kinh nguyệt phụ nữ. Theo Bs Jacques Rousseau thì có lẽ không phải chỉ do progestin mà là hợp lực (synergy) của cả 2: progestin và estrogen. (Trong môt nghiên cứu khác cũng đăng trong báo Archives of Internal Medicine tuần này thì chỉ dùng estrogen không thôi, tăng cao nguy cơ nghẹt máu cục tĩnh mạch. Nguy cơ thành lập máu cục trong tĩnh mạch tăng cao hơn nữa khi phối hợp estrogen với progestin). Theo Bs Marcia Stefanick thuộc Ðại Học Stanford thì nguy cơ ung thư vú thấp đối với phụ nữ đã có tiểu sử nguy cơ vú thấp, và nguy cơ ung thư vú cao hơn đối với phụ nữ đã có tiểu sử nguy cơ ung thư vú cao (mẹ bị ung thư vú). Tuy nhiên còn quá sớm để kết luận phản ứng tương tác giữa estrogen (lấy từ ngựa) với di thể (gene). Bs Ganet Anderson thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Ung Thư Fred Hutchinson tại Ðại Học Seattle hiện đang dự tính nghiên cứu so sánh SNPs (single Nucleotide Polymorphisms) cho phụ nữ bình thường với phụ nữ ung thư vú: một bước tiến gần hơn tìm hiểu phản ứng tương tác giữa kích thích tố và di thể (gene). Tài Liệu Tham Khảo:
Xem thêm

3 Đọc thêm

Giáo án đại số 10 cơ bản đẹp về hình thức. nội dung chất lượng download về chỉ cẩn chỉnh sửa ngày tháng và in

Giáo án đại số 10 cơ bản đẹp về hình thức. nội dung chất lượng download về chỉ cẩn chỉnh sửa ngày tháng và in

Ch­¬ng I: mÖnh ®Ò tËp hîp §1: mÖnh ®Ò Ngµy so¹n: 1882015. PPCT: TiÕt 1. I. Môc tiªu. 1 VÒ kiÕn thøc. HiÓu ®­îc kn mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò chøa biÕn, mÖnh ®Ò phñ ®Þnh. N¾m ®­îc kÝ hiÖu phæ biÕn ( ), kÝ hiÖu tån t¹i ( ). N¾m ®­îc mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ì t­ơng ®­¬ng. Ph©n biÖt ®­îc kiÖn cÇn vµ ®iÒu kiÖn ®ñ, gi¶ thiÕt vµ kÕt luËn. 2 VÒ kü n¨ng. BiÕt lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò, X§ ®­îc tÝnh ®óng, sai cña mét mÖnh ®Ò trong nh÷ng tr­êng hîp ®¬n gi¶n. Nªu ®­îc VD vÒ mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. BiÕt lËp mÖnh ®Ò ®¶o cña mét mÖnh ®Ò cho tr­íc. 3 VÒ t­ duy th¸i ®é. RÌn luyÖn t­ duy l«gÝc, t­ duy lËp luËn CÈn thËn, chÝnh x¸c trong tÝnh to¸n vµ trong lËp luËn II. ChuÈn bÞ. 1 Gi¸o viªn: Th­íc kÎ + compa + b¶ng phô + phiÕu häc tËp. 2 Häc sinh: Th­íc kÎ + compa III. Ph­¬ng ph¸p. Chñ yÕu sö dông ph­¬ng ph¸p d¹y häc nªu vÊn ®Ò, ph¸p vÊn, gîi më. IV. TiÕn tr×nh bµi häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò: Nªu mét sè lo¹i c©u ®• häc. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu Kn mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò chøa biÕn. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Cho HS ®äc vµ so s¸nh c¸c c©u trong hai bøc tranh. C¸c c©u ë bøc tranh bªn tr¸i lµ nh÷ng c©u kh¼ng ®Þnh (cã thÓ ®óng hoÆc sai) ®­îc gäi lµ c¸c mÖnh ®Ò. C¸c c©u cña bøc tranh bªn ph¶i kh«ng ph¶i lµ c¸c mÖnh ®Ò. LÊy thªm VD ®Ó HS hiÓu râ h¬n ? Yc HS nªu Kn mÖnh ®Ò. HS lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò. §äc vµ so s¸nh Nghe vµ hiÓu c¸ch cho mét mÖnh ®Ò. T×m c¸ch ph¸t biÓu Kn mÖnh ®Ò. LÊy VD vÒ mÖnh ®Ò. MÖnh ®Ò . (SGK) VÝ dô: +) MÖnh ®Ò. a) Hµ néi lµ thñ ®« cña ViÖt Nam. (MÖnh ®Ò ®óng) b) 2 3 = 5. (MÖnh ®Ò sai) +) Kh«ng ph¶i mÖnh ®Ò a) Trêi h«m nay n¾ng qu¸ b) Chñ nhËt nµy cËu cã r¶nh kh«ng? Trong to¸n häc ta th­êng gÆp c¸c ph¸t biÓu nh­: +) “n chia hÕt cho 3” +) “ 2 + x = 5” Tuy ch­a kh¼ng ®Þnh ®­îc tÝnh ®óng, sai cña c¸c kh¼ng ®Þnh trªn. Nh­ng nÕu ta g¸n cho n (hoÆc x) mét gi¸ trÞ cô thÓ th× sÏ nhËn ®­îc mét mÖnh ®Ò. Yc HS chän cho n (hoÆc x) nh÷ng gi¸ trÞ cô thÓ ®Ó xÐt tÝnh ®óng, sai cña mÖnh ®Ò Yc HS so s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a mÖnh ®Ò vµ mÖnh ®Ò chøa biÕn. Yc HS lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò chøa biÕn. Cho HS lµm BT trong H§ 3 ®Ó cñng cè lý thuyÕt Nghe vµ hiÓu c¸ch cho mÖnh ®Ò chøa biÕn LÊy VD kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng, sai cña mÖnh ®Ò. So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a mÖnh ®Ò vµ mÖnh ®Ò chøa biÕn. LÊy VD vÒ mÖnh ®Ò chøa biÕn. Lµm BT trong H§ 3 ®Ó cñng cè lý thuyÕt MÖnh ®Ò chøa biÕn. VÝ dô. a) n chia hÕt cho 3 b) 2 + x = 5 Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu Kn mÖnh ®Ò phñ ®Þnh. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Cho HS t×m hiÓu VD1 SGK. ? Dùa vµo VD1 h•y lËp mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña c¸c mÖnh ®Ò sau. a) A “Pari lµ thñ ®« cña ViÖt Nam” b) B: “3 lµ sè nguyªn tè”. c) C: “15 lµ mét sè ch½n”. ? Tõ ®ã t×m mèi quan hÖ gi÷a mÖnh ®Ò phñ ®Þnh vµ mÖnh ®Ò ®• cho. §äc vµ hiÓu c¸ch lËp mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò. Suy nghÜ lËp mÖnh ®Ò cña mét mÖnh ®Ò theo yc cña GV T×m mèi quan hÖ gi÷a mÖnh ®Ò phñ ®Þnh vµ mÖnh ®Ò ®• cho. Th«ng b¸o kq t×m ®­îc Phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò. KÝ hiÖu mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mÖnh ®Ò P lµ . Ta cã: +) ®óng th× P sai. +) sai th× P ®óng. Yc HS tù lÊy VD. Yc HS lµm BT trong H§4 SGK Lµm BT cñng lý thuyÕt Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu c¸ch lËp mÖnh ®Ò kÐo theo. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Nªu vÊn ®Ò: Cho hai mÖnh ®Ò P: “ Tr¸i ®Êt kh«ng cã n­íc” Q: “Tr¸i ®Êt kh«ng cã sù sèng” ? H•y nèi hai mÖnh ®Ò trªn b»ng côm tõ “NÕu… th×…”. Tõ ®ã nªu nhËn xÐt vÒ mÖnh ®Ò võa lËp. Ta nãi mÖnh ®Ò d¹ng: “NÕu P th× Q” gäi lµ mÖnh ®Ò kÐo theo. LÊy VD thÓ hiÖn tÝnh ®óng, sai cña mÖnh ®Ò P => Q. ? MÖnh ®Ò P => Q chØ ®óng khi nµo. Yc HS lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò kÐo theo. Nèi hai mÖnh ®Ò ®• cho thµnh mét mÖnh ®Ò vµ nhËn xÐt. Ghi nhí c¸ch lËp mÖnh ®Ò kÐo theo: nèi hai mÖnh ®Ò trªn b»ng côm tõ “NÕu … th×…” NhËn xÐt tÝnh ®óng, sai cña m®. Suy nghÜ t×m VD. MÖnh ®Ò kÐo theo. +) MÖnh ®Ò “NÕu P th× Q” gäi lµ mÖnh ®Ò kÐo theo KÝ hiÖu: P => Q. +) MÖnh ®Ò P => Q chØ sai khi P sai vµ Q ®óng vµ ®óng trong c¸c tr­êng hîp cßn l¹i Nªu vÊn ®Ò: Ta cã ®Þnh lÝ sau: NÕu cã hai c¹nh bªn b»ng nhau th× c©n. ? H•y t×m gi¶ thiÕt, kÕt luËn cña ®Þnh lÝ trªn. Ta thÊy r»ng ®Þnh lÝ trªn ®­îc ph¸t biÓu d­íi d¹ng m® P => Q ®óng, khi ®ã ta nãi: P lµ gt, Q lµ kl cña ®Þnh lÝ, hay P lµ ®k ®ñ ®Ó cã Q, hay Q lµ ®k cÇn ®Ó cã P Suy nghÜ t×m gi¶ thiÕt, kÕt luËn cña bµi to¸n. NhËn diÖn c¸c ®Þnh lÝ th­êng ®­îc ph¸t biÓu d­íi d¹ng m® ®óng P => Q. Ghi nhí c¸ch gäi tªn cña P vµ Q trong ®Þnh lÝ d¹ng P => Q Trong to¸n häc ta th­êng gÆp c¸c ®Þnh lÝ cã d¹ng P => Q. Khi ®ã ta nãi: P lµ gt, Q lµ kl cña ®Þnh lÝ, hay P lµ ®k ®ñ ®Ó cã Q, hay Q lµ ®k cÇn ®Ó cã P Cho HS lµm BT trong H§6 SGK Lµm BT cñng cè lý thuyÕt Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu c¸ch lËp mÖnh ®Ò ®¶o, hai mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Cho HS lµm BT trong H§7 SGK C¸c m® Q => P gäi lµ mÖnh ®Ò ®¶o cña m® P => Q Yc HS lÊy VD Suy nghÜ lµm BT . Th«ng b¸o kq t×m ®­îc. Ghi nhí c¸ch cho mét m® ®¶o. Suy nghÜ t×m VD. MÖnh ®Ò ®¶o. MÖnh ®Ò Q => P gäi lµ mÖnh ®Ò ®¶o cña mÖnh ®Ò P => Q Chó ý: P => Q ®óng kh«ng nhÊt thiÕt Q => P ph¶i ®óng ë trong H§7b ta thÊy r»ng c¶ hai m® P => Q vµ Q => P ®Òu ®óng. Khi ®ã ta nãi m® P => Q t­¬ng ®­¬ng víi m® Q => P L­u ý HS c¸c tr­êng hîp kh¸c kh¸c kh«ng gäi lµ mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. LÊy VD vÒ hai mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. Yc HS tù lÊy VD vÒ hai m® Ghi nhí c¸ch cho mét m® t­¬ng ®­¬ng . Suy nghÜ t×m VD MÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng NÕu c¶ hai m® P => Q vµ Q => P ®Òu ®óng ta nãi r»ng P vµ Q lµ hai mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. KÝ hiÖu: vµ ®äc lµ: P t­¬ng ®­¬ng Q, hoÆc P lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó cã Q, hoÆc P khi vµ chØ khi Q
Xem thêm

Đọc thêm

Công dụng của mầm đậu nành doc

CÔNG DỤNG CỦA MẦM ĐẬU NÀNH

Công dụng của mầm đậu nành Trong những năm gần đây, đậu nành được các nhà khoa học thông báo với rất nhiều giá trị về dinh dưỡng và trị liệu từ loài thảo mộc này. Từ hơn 50 nghiên cứu khoa học độc lập, cơ Quan Dược Phẩm và Thực Phẩm Hoa Kỳ đã công nhận giá trị quan trọng của đậu nành trong việc làm giảm các nguy cơ bệnh tim, loãng xương và duy trì thời kỳ xuân sắc cho phụ nữ. Trong thành phần đậu nành có chứa rất nhiều protein. Ảnh: internet Quan trọng hơn cả của đậu nành trong đậu nành có một hóa chất tương tự như kích thích tố nữ estrogen mà nhiều công trình khoa học chứng minh giá trị rất tốt trong việc điều trị và ngừa một số bệnh đặc biệt là sức khỏe phụ nữ. Ðó là chất isoflavones hay còn được mệnh danh là estrogen thảo mộc. Estrogen là kích thích tố tự nhiên trong cơ thể được noãn bào tiết ra, rất cần thiết cho sự tăng trưởng của cơ quan sinh dục phụ nữ giúp cơ thể tạo dáng hình mềm mại, giữ nước trong cơ thể và mỡ ở dưới da để da dẻ người phụ nữ mềm mỏng và hồng hào. Estrogen quyết định và chi phối các hoạt động phát triển những tính chất sinh dục ở phụ nữ như mọc lông nách, lông mu, vú, tử cung âm đạo, tâm sinh lý, ham muốn và khả năng tình dục của phụ nữ. Estrogen cũng có vai trò quan trọng bảo vệ tim mạch, ngăn chặn loãng xương. Tuy nhiên, sau tuổi 30 khi buồng trứng dần thoái hóa dẫn đến lượng estrogen suy giảm cơ thể người phụ nữ bắt đầu có những thay đổi, những dấu hiệu của sự thoái hóa, già nua bắt đầu xuất hiện. Ðể kéo dài thời kỳ sinh sản, phụ nữ cần đến các kích thích tố sản xuất từ buồng trứng, các nhà khoa học đã chứng minh liệu pháp thay thế estrogen là một liệu pháp giúp phụ nữ trẻ mãi không gìa vì ta biết sự thiếu hụt estrogen là nguyên nhân của gìa nua. Đậu nành được xem như thực phẩm gia tăng nữ tính và bảo vệ phụ nữ. Ảnh: internet Trong nhiều năm, liệu pháp estrogen đã được sử dụng để điều trị cho phụ nữ khi bước vào độ tuổi mãn kinh. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của WHI (Women's Health Initiative) vào năm 2002 và tháng 3/2004 thực hiện trên 27.347 phụ nữ ở độ tuổi từ 50 đến 79 (tuổi trung bình là 63) sử dụng liệu pháp estrogen hoặc liệu pháp estrogen/progestin. Họ được theo dõi trong khoảng thời gian trung bình từ 5 năm rưỡi đến 7 năm. Và nghiên cứu này
Xem thêm

5 Đọc thêm

Y HỌC THƯỜNG THỨC SẢN PHỤ KHOA

Y HỌC THƯỜNG THỨC SẢN PHỤ KHOA

Thông thường, thời gian dùng thuốc kích thích tố nữ khi mãn kinhlà 5 năm.Đôi khi thuốc kích thích tố nữ khi mãn kinh cũng có thể gây phảnứng phụ tương tự như thuốc ngừa thai. Khi dùng thuốc này dài hạntrên 5 năm, nguy cơ ung thư vú cũng gia tăng nhẹ (khoảng 6%).Tóm tắtCác kích thích tố nữ dùng bào chế thuốc ngừa thai để kế hoạch hóagia đình và cũng sử dụng để điều trị các triệu chứng thời kỳ mãnkinh.Khi dùng các loại thuốc này, cần chú tâm quan sát các triệu chứngtrong trường hợp xảy ra phản ứng phụ để kịp thời tìm phương cáchđiều trị. Cảm giác nóng bừng ở mặt và cổ, toát mồ hôi ban đêm, ớn lạnhsau lưng, dễ mệt mỏi. Khó ngủ, nhức đầu. Âm đạo khô, ngứa, hoặc nóng bỏng, giảm tình dục, tiểu tiệnkhó khăn. Tính tình bất ổn, dễ nóng nảy hoặc trầm cảm.Nếu triệu chứng mãn kinh trầm trọng làm trở ngại sinh hoạt thườngngày, bệnh nhân nên gặp bác sĩ để tư vấn việc dùng thuốc bổ túckích thích tố nữ. Thông thường bệnh nhân sẽ uống phối hợp hai loạithuốc viên chứa estrogen hoặc progestin, người nào đã cắt bỏ tửcung thì dùng estrogen mà không cần progestin. Ngoài hiệu lựcchữa triệu chứng mãn kinh, thuốc bổ túc kích thích tố nữ còn ngănngừa bệnh loãng xương là một chứng bệnh phổ thông khi mãn kinh.400401
Xem thêm

14 Đọc thêm

Một vài loại thuốc không nên dùng lúc mang thai potx

MỘT VÀI LOẠI THUỐC KHÔNG NÊN DÙNG LÚC MANG THAI POTX

Một vài loại thuốc không nên dùng lúc mang thai Vài loại thuốc điều trị mụn không nên dùng cho phụ nữ mang thai hay nghi ngờ mang thai vì thuốc có hại cho thai nhi. Nhóm thuốc này gồm có: - Điều trị bằng kích thích tố: estrogen, flutamid, spironolacton. - Isotretinoin. - Nhóm tetracyclin uống: doxycyclin, minocyclin, tetracyclin. - Thuốc retinoids thoa da: adapalen, tazaroten, tretinoin. Để an toàn, phụ nữ trong tuổi mang thai không nên dùng thuốc trên khi điều trị mụn. Tác dụng bất lợi của thuốc trên như sau: Điều trị bằng kích thích tố: Kích thích tố nữ, estrogen và các loại kháng kích thích tố nam, flutamid và spironolacton đôi khi được dùng để điều trị mụn. Tuyệt đối không nên dùng bất cứ loại nào khi mang thai. Flutamin và spironolacton có thể gây tật bẩm sinh. Hiện nay chưa biết rõ các thuốc này có qua sữa mẹ không, tuy nhiên để an toàn cũng không nên dùng khi cho con bú sữa mẹ. Isotretinoin: Isotretinoin không được dùng cho phụ nữ đang mang thai, chuẩn bị mang thai hay cho con bú sữa mẹ. Thuốc được dùng cho những trường hợp mụn nặng, kéo dài và kháng với các thuốc điều trị thông thường. Tuy nhiên isotretinoin gây vài tác dụng phụ rất nặng. Tác dụng quan trọng nhất là gây tật bẩm sinh nặng cho thai nhi đang lớn. Vì lý do này, phụ nữ dùng isotretinoin, phải dùng cả hai loại thuốc ngừa thai liên tục bắt đầu một tháng trước khi điều trị và đến sau khi ngưng điều trị isotretinoin một tháng. Phụ nữ dùng isotretinoin cũng phải được bác sĩ theo dõi kỹ, nếu lỡ mang thai phải ngưng thuốc isotretinoin ngay. Nhóm tetracyclin uống: tetracyclin và các loại thuốc cùng nhóm như
Xem thêm

4 Đọc thêm

Giáo trinh Kỹ thuật số part 1 pot

GIÁO TRINH KỸ THUẬT SỐ PART 1 POT

TRANG 1 CH ƯƠ NG 1: CÁC H Ệ TH Ố NG S Ố & MÃ U NGUYÊN LÝ CỦA VIỆC VIẾT SỐ U CÁC HỆ THỐNG SỐ Ò Hệ cơ số 10 thập phân Ò Hệ cơ số 2 nhị phân Ò Hệ cơ số 8 bát phân Ò Hệ cơ số 16 thâp lục phâ[r]

17 Đọc thêm

Bài giảng điện- Chương 1: Các hệ thống Số và Mã pdf

BÀI GIẢNG ĐIỆN- CHƯƠNG 1: CÁC HỆ THỐNG SỐ VÀ MÃ PDF

TRANG 1 CH ƯƠ NG 1: CÁC H Ệ TH Ố NG S Ố & MÃ U NGUYÊN LÝ CỦA VIỆC VIẾT SỐ U CÁC HỆ THỐNG SỐ Ò Hệ cơ số 10 thập phân Ò Hệ cơ số 2 nhị phân Ò Hệ cơ số 8 bát phân Ò Hệ cơ số 16 thâp lục phâ[r]

11 Đọc thêm

Tài liệu CHƯƠNG 1: CÁC HỆ THỐNG SỐ & MÃ docx

TÀI LIỆU CHƯƠNG 1: CÁC HỆ THỐNG SỐ & MÃ DOCX

TRANG 1 CH ƯƠ NG 1: CÁC H Ệ TH Ố NG S Ố & MÃ U NGUYÊN LÝ CỦA VIỆC VIẾT SỐ U CÁC HỆ THỐNG SỐ Ò Hệ cơ số 10 thập phân Ò Hệ cơ số 2 nhị phân Ò Hệ cơ số 8 bát phân Ò Hệ cơ số 16 thâp lục phâ[r]

11 Đọc thêm

Làm đẹp cho mái tóc pot

LÀM ĐẸP CHO MÁI TÓC POT

Làm đẹp cho mái tóc 1. Khắc phục tình trạng rụng tóc sau khi sinh: Sau khi sinh, mái tóc óng đẹp xưa kia bỗng rụng rất nhiều bởi kích thích tố nữ oestrogen gia tăng trong thai kỳ đã khiến cho các chân tóc luôn ở trạng thái nghỉ, chu kỳ mọc và rụng tóc bình thường bị gián đoạn. Khi lượng kích thích tố nữ trở lại như cũ, tất cả những sợi tóc bị giữ lại sẽ rụng cùng một lúc. Hiện tượng rụng tóc lên cao điểm khoảng 6 tháng sau sinh. Sau đó phải một thời gian rất lâu tóc mới trở lại bình thường nhưng chưa chắc đã được nguyên vẹn như ngày xưa. Vậy phải làm sao để lấy lại mái tóc dài óng mượt trước? Sau đây là bí quyết cho mái tóc đẹp của bạn chỉ với những nguyên liệu đơn giản từ thiên nhiên cùng với chút công phu của bạn sẽ cho bạn lấy lại tự tin ban đầu. Lá bạc hà Rửa sạch lá bạc hà, vò nhẹ và ngâm vào cốc nước sôi rồi hoà với dầu dưỡng và thoa lên da đầu để chống gầu và kích thích tóc mọc nhanh hơn. Hoa dâm bụt Để hạn chế tóc rụng, bạn hái mười bông dâm bụt đỏ, vò nát, rồi xoa chất nhờn đều lên tóc và da đầu. Để trong một giờ rồi gội sạch. Hỗn hợp hoa cúc và chè khô Nguyên liệu: - 200ml nước - 10g búp chè khô - 50g hoa cúc - 200ml rượu trắng Cách làm: - Dùng nước trộn với búp chè khô và hoa cúc. - Đun sôi trong 5 phút, lọc nước trong, để nguội, trộn thêm rượu trắng và ngâm 2-3 ngày.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 12 pdf

BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHẦN 2 CÁC GIAI ĐOẠN TRONG CHU TRÌNH SỐNG CỦA PHẦN MỀM CHƯƠNG 12 PDF

.3 3 3 P PH P H H  ÂN N N T TÍ T Í Í C CH C H H D D D Ò Ò Ò N N N G G G D D D Ữ Ữ Ữ L L L I I I Ệ Ệ Ệ U U U DATA FLOW ANALYSIS - DFA ƒ Thiết kế h−ớng sự kiện, tạo ra các mô-đun với tín[r]

14 Đọc thêm

Nội tiết tố nữ thay thế pdf

NỘI TIẾT TỐ NỮ THAY THẾ

Chế độ ăn uống bình thường nhưng tăng cường thức ăn, uống sinh estrogen: Ăn uống bình thường, thay gạo bằng gạo lứt càng tốt. Thay một phần thịt, cá, sữa, trứng bằng đậu nành, tàu hũ, sữa đậu nành (tổng cộng tương ứng với 50 - 60 g đậu nành khô/ngày). Đậu nành và chế phẩm đều phải được nấu cho thật chín để diệt chất soyin cản iod và mới tiêu hóa hấp thu được tốt. Nửa lít sữa đậu nành, chế biến đúng tiêu chuẩn, nấu sôi 20 phút kể từ khi sôi, từ 60 g đậu nành khô sẽ cung cấp cho phụ nữ một lượng phytoestrogen tương ứng với lượng nội tiết tố nữ cần thiết cho phụ nữ mãn kinh hoặc vô kinh (không còn buồng trứng) hàng ngày. Chế độ ăn kiêng sinh estrogen (cho người mãn kinh): Thay thế một trong ba bữa ăn thường hàng ngày bằng 5 loại đậu (50 g đậu nành và 60 g gồm đậu Hà Lan, xanh, đen, trắng, đỏ, gạo lứt. Vo sạch, ngâm nở, nấu chín và thêm gia vị tùy thích hoặc có thể thêm thịt, xương, tôm, tép Rau quả thì chọn: cam, quýt, bưởi, táo, thì là, cần tây, ngò tây, xà lách…). Thuốc uống sinh estrogen: Đương quy 12 g, Mạn kinh tử 12 g, Thăng ma 8 g, Ngải diệp 8 g. Sắc uống hàng ngày, hoặc 2 ngày 1 thang (ngày kế sắc nước nhì để dùng). Có thể uống thêm thuốc có Bạch quả (Ginkgo biloba) và vitamin E 100 IU/ngày. BS. HOÀNG PHƯớC
Xem thêm

4 Đọc thêm

Bí quyết ăn đu đủ cho vòng một căng tròn pdf

BÍ QUYẾT ĂN ĐU ĐỦ CHO VÒNG MỘT CĂNG TRÒN

Bí quyết ăn đu đủ cho vòng một căng tròn Đu đủ là loại quả giàu dinh dưỡng. Chất papain trong đu đủ có khả năng “tiêu hóa” protein, carbohydrate và chất béo; các enzyme có trong đu đủ rất hữu ích, kích thích sự tiết nội tiết tố nữ, tăng kích cỡ của vòng một, nhưng ăn đu đủ sống không phải là cách ăn tốt mà chính món đu đủ hầm mới là phương thuốc bổ dưỡng nhất cho kích thước vòng một Có hai món canh với đu đủ, phụ nữ có thể ăn 1-2 lần/tuần để tăng cỡ ngực trong vòng 3 tháng. Đu đủ hầm nấm tuyết: 15g nấm tuyết, ½ quả đu đủ xanh, một viên đường phèn và hạnh nhân. Tất cả các nguyên liệu trên cùng ninh trong khoảng 20 phút. Ăn món này 2 lần/tuần giúp da luôn mịn màng, đặc biệt mang lại sự mềm mại và săn chắc cho vòng một đồng thời còn giúp ngăn ngừa nếp nhăn. Đu đủ hầm móng và đậu tương: Đu đủ, móng giò, đậu tương, gừng… ninh nhừ với nhau trong khoảng hai giờ, không những tốt cho riêng bà bầu mà còn cho những phụ nữ muốn cải thiện "núi đôi" của mình.
Xem thêm

2 Đọc thêm

2 món canh đu đủ giúp ngực căng tròn. potx

2 MÓN CANH ĐU ĐỦ GIÚP NGỰC CĂNG TRÒN. POTX

2 món canh đu đủ giúp ngực căng tròn Có hai món canh với đu đủ, các chị em có thể ăn 1-2 lần/tuần để tăng cỡ ngực trong vòng 3 tháng. Đu đủ là loại quả giàu dinh dưỡng. Chất papain trong đu đủ có khả năng “tiêu hóa” protein, carbohydrate và chất béo; các enzyme có trong đu đủ rất hữu ích, kích thích sự tiết nội tiết tố nữ, tăng kích cỡ của vòng một, nhưng ăn đu đủ sống không phải là cách ăn tốt mà chính món đu đủ hầm mới là phương thuốc bổ dưỡng nhất cho kích thước vòng một. Dưới đây là 2 món canh đu đủ: Đu đủ hầm nấm tuyết: 15g nấm tuyết, ½ quả đu đủ xanh, một viên đường phèn và hạnh nhân. Tất cả các nguyên liệu trên cùng ninh trong khoảng 20 phút. Ăn món này 2 lần/tuần giúp da luôn mịn màng, đặc biệt mang lại sự mềm mại và săn chắc cho vòng một đồng thời còn giúp ngăn ngừa nếp nhăn. Đu đủ hầm móng và đậu tương: Đu đủ, móng giò, đậu tương, gừng… ninh nhừ với nhau trong khoảng hai giờ, không những tốt cho riêng bà bầu mà còn cho những phụ nữ muốn cải thiện "núi đôi" của mình.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Phương Pháp Thu Hoạch Và Bảo Quản Mít Tố Nữ docx

PHƯƠNG PHÁP THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN MÍT TỐ NỮ DOCX

Phương Pháp Thu Hoạch Và Bảo Quản Mít Tố Nữ 1. Thu hoạch: Mít Tố Nữ cho rất nhiều trái Mít đang sắp thu hoạch - Thu hoạch khi gai mít nở, lá yếm chuyển sang màu vàng - Thu hoạch từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Hái nhẹ nhàng. - Khi hái không quăng ném. Giữ không làm gãy gai mít hay làm sứt cuống mít. - Sau khi hái, đặt mít nằm ngang, cuống trái quay xuống thấp cho mủ chảy ra. Không để mít chồng lên nhau. 2. Tỉa bỏ, phân loại - Cắt bỏ các lá còn lại trên cuống. - Loại bỏ những quả bị sâu bệnh, xấu mã - Phân loại tuỳ theo trọng lượng Loại 1: những trái nặng trên 1 kg Loại 2: những trái nặng dưới 1 kg 3. Đóng gói - Xếp mít tố nữ thành từng lớp vào cần xé hoặc sọt có lót lá hoặc rơm dưới đáy hoặc xung quanh thành cần xé. - Khi xếp quay cuống trái lên phía trên 4. Vận chuyển - Dùng giấy hoặc lá có khổ lớn bọc xung quanh từng trái để tránh xây sát khi vận chuyển. - Tránh va lắc khi vận chuyển. Không dùng sọt quá lớn hay quá nhỏ. - Bảo đảm mít được thông thoáng, không bị nóng khi vận chuyển. 5. Bảo quản - Để nơi khô ráo và thoáng mát. - Tránh để mít bị mưa, nắng.
Xem thêm

3 Đọc thêm

NHỮNG THUỐC CÓ TÁC DỤNG PHỤ GÂY DƯ CÂN VÀ BÉO PHÌ doc

NHỮNG THUỐC CÓ TÁC DỤNG PHỤ GÂY DƯ CÂN VÀ BÉO PHÌ DOC

Khi cần thiết vẫn phải dùng các thuốc hướng tâm thần, nhưng cần tránh lạm dụng tác dụng phụ này với mục đích tăng cân. 2. Nhóm thuốc corticoid Do có tác dụng phụ là giữ muối trong các mô, kích thích sản xuất mỡ và làm rối loạn hấp thu các chất đường, nên bệnh nhân dùng Cortison có khuôn mặt tròn và bụng phệ to, tăng cân béo phì. Trong quá trình dùng Cortison, nếu không hạn chế chất đường và muối trong khẩu phần ăn, sẽ càng dễ tăng cân, béo phì. Tuy vậy, nhiều trường hợp cần thiết vẫn phải điều trị bằng Cortison, không vì lý do sợ tăng cân, béo phì mà để bệnh tiến triển có hại, chẳng hạn như trường hợp thấp khớp cấp thì cần sử dụng Cortison, dù có tăng lên vài cân, mất vòng eo đẹp còn hơn là bị biến chứng về tim do thấp khớp. 3. Nhóm thuốc nội tiết tố nữ Nội tiết tố nữ thường được sử dụng cho các phụ nữ mãn kinh để đề phòng những rối loạn trong thời kỳ này như chứng bốc hỏa, loãng xương, nhưng có nhược điểm là làm tăng cân, béo phì vì giữ nước trong các mô và làm tăng khối lượng mỡ trong cơ thể, đồng thời kích thích ăn ngon miệng và thèm ăn ngọt. Trong quá trình sử dụng nội tiết tố nữ, nếu thấy tăng lên 2-3kg, cần thông báo cho bác sĩ để điều chỉnh vấn đề điều trị cho thích hợp. 4. Nhóm thuốc kháng viêm có steroid Nhóm thuốc này thường được sử dụng trong trường hợp đau thấp khớp, cũng có tác dụng phụ là làm tăng cân, gây béo phì như các nhóm thuốc kể trên. Tuy có tác dụng phụ ngoài mong muốn là làm tăng cân gây
Xem thêm

5 Đọc thêm

KHI NAO, BAO NHIÊU

KHI NÀO BAO NHIÊU

Khi nào? Bao nhiêu?Đây là băn khoăn của nhiều cặp vợ chồng và họ muốn có những lờikhuyên hữu ích, khoa học để dựa vào đó mà làm theo. Trong bài viết này tác giả đã dựavào các tài liệu cổ thư cùng các nghiên cứu khoa học về tình dục hiện đại để đưa ra mộtsố quan điểm của mình. Khi nào?Trong sách Vệ sinh yếu quyết của Hải Thượng Lãn Ông có nhắc nhở đến các trườnghợp tránh, kiêng ân ái như sau:“Trong những khi trời đất chấn động, mưa gió sấm chớp, nắng nóng, giá rét, hoặc khinằm giữa trời, trong đền miếu, trước tượng vị thánh hiền, trước bếp, sau giếng, tronglúc tinh thần hay sức khỏe đang mỏi mệt, hoặc tức giận sợ hãi, trong khi yếu đau, đi xa,say rượu, ăn no, bệnh vừa mới khỏi, hoặc khi phụ nữ đang hành kinh, những hôm thứckhuya hay dậy sớm sẽ phải đi xa, lúc mới đi xa về đang mệt, đều nhất thiết phải kiêngchớ nên giao hợp, giữ gìn được thì tốt.Sách Tố Nữ ghi 6 điều cấm :Thứ nhấtKhông được giao hợp vào ngày đầu tháng âm lịch (thượng ngươn) giữa tháng (lúc trăngtròn) và cuối tháng. Phạm vào cấm kỵ này con cái sinh ra sẽ bị thương tổn, còn mình thì“không còn giương lên được”. Trong mình lúc đó bị “dục hỏa thiêu trung”, nghĩa là hỏathị dục thiêu đốt tâm can của mình nên nước tiểu phát ra có màu đỏ hay vàng lườm.Nhiều khi mang thêm di tinh. Tuổi thọ bị giảm.Thứ haiKhi có sấm sét, mưa gió, đất thảm trời sầu, động đất, tránh không được giao hợp. Giaohợp thì con cái sinh ra sẽ bị câm điếc, mù lòa hay tinh thần suy nhược. Về phương diệntâm lý thì đứa nhỏ sẽ có một tinh thần suy nhược, đa sầu, đa cảm, luôn luôn ủ dột.Thứ ba Không nên giao hợp khi đã ăn quá no hay khi đương cơn say. Phạm cấm kỵ này nộitạng bị tổn thương, nước tiểu màu đỏ, mặt tái xanh, lưng đau mỏi, phù thủng, tuổi thọ bịrút xuống rất nhanh. Thứ tư Không nên giao hợp khi vừa mới đi tiểu xong. Lúc này cơ thể chưa trở về trạng thái bình
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tranh Tố Nữ pot

TRANH TỐ NỮ

Tranh Tố Nữ Bộ tranh Tố Nữ Tranh Tố Nữ là tên một loại tranh dân gian thuộc dòng tranh Hàng Trống của Việt Nam. Tranh Tố Nữ thuộc thể loại tranh Tứ Bình (bao gồm 4 bức tranh), thể hiện 4 thiếu nữ Việt Nam có trang phục xưa, vấn tóc, mặc áo dài và đều đang đứng với 4 cử chỉ khác nhau: cô thổi sáo, cô cầm xênh phách, cô cầm quạt và cô gảy đàn nguyệt. Mỗi người một vẻ đẹp và mang nét mặt thể hiện tâm hồn thiếu nữ Việt Nam xưa. Đi kèm theo mỗi bức tranh là có một bài thơ tứ tuyệt, viết bằng chữ Hán. Bộ tranh này mang đậm nét văn hoá dân tộc. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã làm bài thơ Đề tranh Tố Nữ: Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình Chị cũng xinh mà em cũng xinh Đôi lứa như in tờ giấy trắng Ngàn năm còn mãi cái xuân xanh Xiếu mai chi dám tình trăng gió Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh Còn thú vui kia sao chẳng vẽ Trách người thợ vẽ khéo vô tình Nhà thơ Chế Lan Viên cũng có nhắc đến bức tranh này trong thơ của mình: Điệu lục bát và mầu xanh nơi ruộng rẫy Bức tranh làng Hồ, cô tố nữ dáng quê hương Còn trong dân gian, có câu truyện Bích Câu kỳ ngộ liên quan đến bức tranh Tố Nữ. Truyện kể rằng vào đời Lê Thánh Tông, có một thư sinh tên là Trần Tú Uyên. Khi đi chơi chợ Cầu Đông, chàng đã mê mẩn một bức tranh Tố Nữ và mua, đem về nhà treo ở thư phòng. Rồi cứ mỗi bữa ăn, chàng lại dọn hai cái bát, hai đôi đũa, mời Tố Nữ cùng ăn và thỉnh thoảng lại chuyện trò, đối đãi như người thực. Một hôm Tú Uyên ở trường học về, thấy mâm cơm đã dọn sẵn. Hôm sau chàng giả cách ra đi, nhưng lẻn về đứng rình một chỗ. Quả nhiên, thấy Tố Nữ trong tranh hiện ra thành người thực
Xem thêm

5 Đọc thêm

Người đẹp trong tranh potx

NGƯỜI ĐẸP TRONG TRANH POTX

Người đẹp trong tranhVào đời Hồng Đức, có một người học trò nghèo, cha mẹ chết sớm, trọ học ở phường Bích Câu, phía Nam thành Thăng Long. Chàng rất hay chữ, tuy chưa đỗ đạt gì người ta cũng gọi chàng là Tú Uyên.Một ngày, vào mùa xuân, chúa Ngọc Hồ mở hội Vô gia, thiện nam tín nữ ở kinh đô và bốn phương tụ hội rất đông. Tú Uyên không bỏ lỡ cơ hội đi tìm người đẹp. Chàng vui chân đi quanh quẩn mãi đến tận chiều, bèn ngồi nghỉ gốc đa gần chùa. Chợt trông thấy một cái lá bay đến trước mặt, chàng nhặt lên xem, thì ra sau lưng lá có đề một bài thơ đầy những lời trêu ghẹo. Chàng tưởng có người nào đó ở trên lầu cao ném xuống rồi nấp vào một chỗ. Nhưng ngước nhìn mọi nơi, chẳng thấy gì cả. Đương lúc ngơ ngác, Tú Uyên bỗng thấy một đám người từ trong chùa đi ra, trong đó có một cô gái rất đẹp. Thấy nàng liếc mắt đưa tình, chàng lại bắt chuyện. Hai người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Lòng Tú Uyên như nở hoa. Nhưng khi sắp đến đình Quảng Văn thì người con gái bỗng nhiên biến mất. Tú Uyên đứng ngẩn ra rất lâu, mãi đến tối mới trở về nhà. Từ đấy, Tú Uyên đêm mơ ngày tưởng không thiết gì ăn uống, học hành. Nghe tin đền Bạch Mã rất thiêng, chàng đến xin quẻ rồi ngủ đêm tại đền cầu mộng. Đêm ấy, thần hiện ra trong giấc mộng của chàng bảo rằng: “Này anh chàng mê sắc kia, sáng mai hãy đến cầu Đông, ta sẽ cho biết một tin rất tốt”.Hôm sau, chàng y hẹn đến cầu Đông, đợi mãi mới gặp một ông già bán tranh, đưa tới mời chàng mua một bức tố nữ. Chàng mở ra xem thì hình dạng người tố nữ trong tranh chẳng khác gì người mà mình mong đợi. Chàng mua ngay, đem về treo bên cạnh chỗ ngồi. Đến bữa ăn chàng dọn ra hai đôi đũa, hai cái bát mời người trong tranh ăn cùng như mời người thật. Chàng hơi ngạc nhiên cảm thấy tố nữ trong tranh hai má đỏ bừng như có ý thẹn. Một hôm, Tú Uyên đi học về thì thấy giữa giường đã có sẵn sàng một mâm cơm có thức ăn ngon, khác với mâm cơm rau thường ngày. Tuy chưa hiểu có ai cho nhưng đói bụng, chàng cũng ngồi vào ăn. Tiếp mấy hôm sau, mâm cơm đều dọn như thế. Chàng nửa ngờ nửa mừng không hiểu ra làm sao. Hôm khác chàng giả tảng đi học, nửa đường lộn về nấp ngoài cửa sổ dòm vào. Chàng thấy tố nữ từ trong tranh bước ra dọn dẹp nhà cửa và xuống bếp làm cơm.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Người Đẹp Trong Tranh docx

NGƯỜI ĐẸP TRONG TRANH DOCX

biết một tin rất tốt”. Hôm sau, chàng y hẹn đến cầu Đông, đợi mãi mới gặp một ông già bán tranh, đưa tới mờichàng mua một bức tố nữ. Chàng mở ra xem thì hình dạng người tố nữ trong tranh chẳng khácgì người mà mình mong đợi. Chàng mua ngay, đem về treo bên cạnh chỗ ngồi. Đến bữa ănchàng dọn ra hai đôi đũa, hai cái bát mời người trong tranh ăn cùng như mời người thật. Chànghơi ngạc nhiên cảm thấy tố nữ trong tranh hai má đỏ bừng như có ý thẹn. Một hôm, Tú Uyên đi học về thì thấy giữa giường đã có sẵn sàng một mâm cơm có thức ănngon, khác với mâm cơm rau thường ngày. Tuy chưa hiểu có ai cho nhưng đói bụng, chàng cũngngồi vào ăn. Tiếp mấy hôm sau, mâm cơm đều dọn như thế. Chàng nửa ngờ nửa mừng không hiểu ra làmsao. Hôm khác chàng giả tảng đi học, nửa đường lộn về nấp ngoài cửa sổ dòm vào. Chàng thấy tốnữ từ trong tranh bước ra dọn dẹp nhà cửa và xuống bếp làm cơm. Chàng đột ngột xô cửa bướcTrang 1/2 http://motsach.infoNgười Đẹp Trong Tranh Dân gianvào nắm lấy tay nàng mà rằng: - Để tôi bấy lâu trông đợi mòn mỏi con mắt! Thôi, bây giờ nhất định không cho nàng ra khỏi đâyđâu!
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề