ĐỀ TÀI “MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ XI MĂNG CỦA TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP AFTA” DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ TÀI “MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ XI MĂNG CỦA TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP AFTA” DOC":

GIẢI PHÁP ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM

GIẢI PHÁP ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM

các ki m toán viên đ c l p t i Canada và b sung hi u bi t v tác đ ng chu n m cki m toán đ n th c hành ki m toán. K t qu c a nghiên c u đư ch ra r ng các tht c phân tích đc áp d ng r ng rãi trên th c t , đ c bi t t i các công ty ki m toánl n và ch y u t p trung vào giai đo n cu i c a cu c ki m toán và m c đ áp d ngnày ph thu c vào quy mô c a công ty ki m toán. M c dù ki m toán viên có tin vàoth t c phân tích giúp gi m th nghi m chi ti t, nh ng m c đ tin tng còn gi ih n.Trong giai đo n th nghi m c b n, th t c phân tích có th giúp c i thi n tínhhi u qu c a cu c ki m toán b ng vi c gi m th t c ki m tra chi ti t m t nhi u th igian và ngu n l c. Vi c áp d ng th t c có th hi u qu h n n a n u th t c phântích càng chi ti t nh theo tháng, theo khách hàng, theo đ a đi m kinh doanh và theos n ph m, đ ng th i vi c phân tích d li u phi tài chính c ng có th đ a đ n nh ngk t qu b t ng theo nghiên c u c a Flemming và Wortmann (2005).H n n a, theo Vuchnich (2008) các ph n m m ki m toán có th h tr ki mtoán viên đ th c hi n các th t c phân tích ban đ u liên quan đ n vi c đánh giá r i12ro có sai sót tr ng y u hay không, đánh giá vi c ho t đ ng liên t c, suy gi m tàichính hay gian l n c a Ban Giám đ c. Tác gi c ng đ a đ n k t lu n th t c phântích c ng có th giúp xác đ nh r i ro ti m n và r i ro ki m soát liên quan đ n cu cki m toán nh vi c gian l n ghi nh n doanh thu mà th t c cut-off không hi u qu .G n đây có nghiên c u c a Trompeter và Wright (2010) th c hi n đ c p nh t
Xem thêm

96 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " VẤN ĐỀ HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH TRONG QUAN NIỆM VÀ NGHI LỄ PHẬT GIÁO HUẾ" ppt

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VẤN ĐỀ HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH TRONG QUAN NIỆM VÀ NGHI LỄ PHẬT GIÁO HUẾ PPT

mỡnh. V tu thuc vo phong tc tp quỏn, chun mc o c, phỏp lut, ca tng vựng, mi mt tụn giỏo u cú nhng iu chnh thớch ng nhm hng tớn theo nh ch, tụn ch ca mỡnh. Thc ra, trong nghi l Pht giỏo hon ton khụng cp n nghi thc hay th tc iu hnh mt bui hụn l ti chựa. Cú chng ch n thun s hin din ca cỏc v Tng cựng nhng li chỳc phỳc v thuyt ging v ý ngha ca hụn nhõn, bn phn v chng cho ụi tr. “Các sư Phật giáo không hành lễ trong đám cưới, vì sự cưới hỏi là một lẽ không phù hợp với nếp sống độc thân của các bậc xuất gia. Nhưng nếu muốn cho nó có đôi chút danh tánh tôn giáo, người ta thường mời các bạn thanh niên nam nữ Phật tử đến tụng những bài kệ chúc lành. Các bậc xuất gia không bao giờ tham dự lễ cưới. Tuy nhiên, trước hoặc sau đôi ba ngày, gia chủ thường tổ chức lễ trai tăng cúng dường đến các bậc phẩm hạnh và trong dịp ấy một vị sư đứng ra giảng một thời pháp, nhắc lại những lời huấn từ của đức Phật và khuyên đôi tân hôn hãy chung sống thuận hòa hầu lo xây đắp hạnh phúc gia đình ” (Walpola Rahula, 1965). Vì khi thực hiện nghi lễ này, theo quan niệm của Phật giáo sẽ khơi dậy dục vọng thế gian, làm lay động tâm niệm “diệt dục” trong chúng tăng trên bước đường tu học. Tuy vậy, trên tinh thần nhập thế, “tùy duyên” hoá độ, Phật giáo Huế thuận theo nhu cầu của tín đồ, đồng thời hướng tín đồ của mình đến với niềm tin tôn giáo, các chùa Huế đã vận dụng những lời dạy của Đức Phật làm phương tiện để tổ chức nghi thức cầu an “Hằng thuận” cho những đám cưới của tín đồ, nhân đó khuyến hoá theo tinh thần Phật giáo. 2. Từ những ghi nhận qua kinh điển… Phật giáo với tinh thần nhập thế, bình đẳng, từ bi là phương tiện để hòa nhập với xã hội. Khi còn tại thế, Thích Ca Mâu Ni vẫn xem hôn nhân - gia đình là một cách thể hiện đúng nghĩa của con người về hiếu đạo, nghĩa vụ của họ trong xã hội và nghĩa vụ đó được cụ thể bằng những hành động, việc làm. Mỗi người khi trưởng thành, lập gia đình có nhiều mối quan hệ ràng buộc về nhân sinh, luân lý, đạo đức đối với chính mình và tha nhân. Làm tròn bổn phận của người chồng và người vợ cũng được Phật nói khá nhiều trong các kinh điển, bài thuyết giảng cho chúng đệ tử. Trong những kinh điển và các bài thuyết giảng về hôn nhân gia đình, chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: Bổn phận của vợ, chồng, cha, con; quan hệ xã hội; vấn đề hiếu
Xem thêm

12 Đọc thêm

To chu hoat dong tiep thu kien thuc hinh hoc lop 5.

TO CHU HOAT DONG TIEP THU KIEN THUC HINH HOC LOP 5.

n v o di thc hnh thnh tho cỏc bi tp i, so sỏnh, thc hin cỏc phộp tớnh.+ Bit cỏch trỡnh by chớnh xỏc, rừ rng, d hiu.2. Din tớch cỏc hỡnh:Ngy nay trong yờu cu mi v ci cỏch giỏo dc cỏc mc tiờu thc dng gn trc tip vi cỏc vn thc tin nh tớnh toỏn chu vi, din tớch khụng cũn gi v trớ c tụn nh trc. Nhng hỡnh hc lp 5 vn l phm vi thun li kt hp cỏc kin thc s v hỡnh, lý lun vi thc tin. Trờn thc t cỏc bi toỏn v tớnh toỏn chu vi, din tớch bo gm hai hot ng tng hp. Cỏc hot ng hỡnh hc, cỏc hot ng o lng v cỏc hot ng tớnh toỏn s hc. Hc sinh din t trờn bỡnh din s, vn dng cỏc quan h s vo h o lng cỏc i lng. Cỏc bi toỏn cú ni dung hỡnh hc thng cú nhiu chc nng, kt hp hỡnh hc, s hc, h o lng. Vỡ vy, cú th to ra nhng tỡnh hung kim tra cỏc kin thc ó hc. Vic dy din tớch cỏc hỡnh ngoi vic cung cp cho cỏc em nhng kin thc v hỡnh hc cũn cng c ý ngha v k nng tớnh toỏn ca hc sinh, cng c kh nng suy din v lp lun ca hc sinh. Dy din tớch hỡnh hc cú th thụng qua dựng trc quan hỡnh thnh cho hc sinh biu tng v din tớch cỏc hỡnh. Trờn c s nm biu tng cỏc em cú th so sỏnh trc tip cỏc hỡnh hc cú cựng hỡnh dng hoc khụng cựng hỡnh dng. Nh vy cỏc em cú th s b nm c din tớch cỏc Ngổồỡi thổỷc hióỷn: Ló Quang Thờch - Trổồỡng Tióứu hoỹc sọỳ 2 Lao Baớo 10Saùng kióỳn kinh nghióỷm: Tọứ chổùc hoaỷt õọỹng tióỳp thu kióỳn thổùc yóỳu tọỳ hỗnh hoỹc ồớ hoỹc sinh lồùp 5.hỡnh sau ú hỡnh thnh cỏch tớnh (cụng thc) din tớch cỏc hỡnh. Dy cỏch tớnh din tớch cỏc hỡnh cụng c trc quan cú hiu qu nht l k vuụng, dng cỏc hỡnh vuụng trong cỏc hỡnh v m s vuụng, õy l ch da minh ho hỡnh thnh cụng thc ch, t ú mi ln gp bi toỏn tớnh din tớch hỡnh hc no thỡ cỏc em cú th vn dng cụng thc tớnh. gii c mt bi toỏn v tớnh din tớch hỡnh hc ngoi vic hỡnh thnh biu tng din tớch, hc sinh cn nm vng cỏc n v o bi vy vic hỡnh thnh
Xem thêm

15 Đọc thêm

Bài Giảng Hóa Đại Cương 1 - Chương 7 pot

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG 1 CHƯƠNG 7 POT

=à. Nhng thng slà<<à. - Thun t : Khi mt cht ó cú momen t vnh cu di tỏc dng ca t trng ngoi thỡ momen t vnh cu s nh hng theo t trng ngoi - Vỡ vy nú b hỳt bi nam chõm. - Nghch t : Khi phõn t khụng cú electron c thõn thỡ phõn t khụng cú momen t lỳc khụng cú t trng ngoi. Khi cú t trng ngoi tỏc dng lờn phõn t, thỡ phõn t s sinh ra mt momen t cm ng ngc chiu vi t trng ngoi. Momen t cm ng ny ch do momen t orbital gõy ra - nờn momen cm ng rt nh - cũn momen spin thỡ khụng b nh Chương 7 : KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TỬ VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC HOÁ ĐẠI CƯƠNG 1 54 hưởng do nó đã ghép cặp nên đã bù trừ lẫn nhau. Do momen từ cảm ứng ngược chiều với từ trường nên bị đẩy bởi từ trường ngoài - gọi là nghịch từ. 7.5.SỰ PHÂN CỰC CỦA LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ : Nếu phân tử được tạo bởi 2 nguyên tử đồng nhân thì đôi electron dùng chung sẽ nằm giữa 2 nguyên tử một cách đối xứng - ta nói liên kết cộng hoá trị không cực. Còn khi liên kết giữa những nguyên tử của các nguyên tố khác nhau, ít nhiều đều luôn có cực, ta nói liên kết cộng hoá trị có cực - Đó là do sự khác nhau về kích thước và độ âm điện của các nguyên tử. Ví dụ như trong HCl thì H bị phân cực dương +δ còn Cl bị phân cực âm -
Xem thêm

10 Đọc thêm

ĐẶC TRƯNG KẾT CẤU CA DAO TRỮ TÌNH

ĐẶC TRƯNG KẾT CẤU CA DAO TRỮ TÌNH

18Ngoài những công trình nghiên cứu về kết cấu ca dao đề cập đến mộtgóc độ của kết cấu như đã nêu trên, còn có những công trình mà trong đó kếtcấu ca dao được nhìn nhận không phải từ một mà từ hai hay ba góc độ nhưđã nêu. Chẳng hạn như công trình của tác giả Hoàng Tiến Tựu “Bước đầutìm hiểu sự khác nhau giữa ca dao và thơ lục bát”, của Đặng Văn Lung“Những yếu tố trùng lặp trong ca dao trữ tình”, chương sách của Chu XuânDiên “Cấu tứ trong thơ trữ tình dân gian và những truyền thống nghệ thuậtcủa ca dao, dân ca Việt Nam”, “Thi pháp ca dao” của Nguyễn Xuân Kính,“Những thế giới nghệ thuật ca dao” của Phạm Thu Yến và các công trìnhcủa N.I.Cravxốp và X.G.Lazuchin mà chúng tôi đã dẫn.Những truyền thống nghiên cứu trên, những đóng góp của các thế hệnghiên cứu rất đáng trân trọng. Luận án tiếp thu những ý kiến quý báu, trêncơ sở đó tiếp tục đào sâu và mở rộng một số vấn đề thuộc đặc trưng kết cấuca dao.7. Các khái niệm, quan niệm liên quan đến đề tài7.1. Khái niệm ca daoCó nhiều quan niệm khác nhau về cách gọi “ca dao”, “dân ca”. Theosách Mao truyện, từ “ca” là hát có kèm theo nhạc. Còn trong sách “Thuyếtvăn”, “dao” là hát không có đàn sáo. Nhĩ Nhã cũng viết: “Dao vi vô ti trúcchi loại, độc ca chi”, ca dao là thuật ngữ chỉ những bài hát có nhạc hoặckhông có nhạc.Trong thực tế, những bài hát cổ ở Trung Quốc và Việt Nam khi ghi lạitrong các tập sách, chỉ còn phần lời ca, giống như ca dao mà thôi. Nhà vănSơn Nam đã nhận xét: “Trong ngôn ngữ bình dân không nghe nói đến từ cadao. Căn cứ vào nhạc điệu, trường hợp sử dụng, họ gọi đó là hát đưa em, háthuê tình, hát đối, hò chèo ghe, hò xay lúa, hò cấy,…”[73, tr.55]. Phạm Duythì cho rằng: “Dân ca Việt là những bài thơ bốn chữ, năm chữ, lục bát, hay
Xem thêm

172 Đọc thêm

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT TRẠM TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG DÙNG PLCS7 300 PHẦN 1

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT TRẠM TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG DÙNG PLCS7 300 PHẦN 1

AI HOĩC Aè NễNGTRặèNG AI HOĩC BAẽCH KHOAKHOA INBĩ MN : Tặ ĩNG HOAẽ - O LặèNGệ AẽN TT NGHIPệ TAèI:NGHIN CặẽU, KHAO SAẽT, THIT K CHặNG TRầNH PLC S7-300 ỉ IệU KHIỉN GIAẽM SAẽTTRAM TRĩN B TNG XI MNG Giaùo vión hổồùng dỏựn: Th.S Lỏm Tng ổùc Giaùo vión duyóỷt : Sinh vión thổỷc hióỷn : Trỏửn Thở Haỷ oan Lồùp : 04LT Ngaỡnh : Tổỷ õọỹng hoaù - õo lổồỡngÂaì Nàông - 2006ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc oo KHOA ĐIỆNNHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPSinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu TâmLớp: 04ĐLTNgành: TỰ ĐỘNG HOÁ – ĐO LƯỜNG A. NỘI DUNG:I. ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ PLC CHO TRẠM TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNGII. SỐ LIỆU BAN ĐẦU : TÀI LIỆU VÀ KHẢO SÁT TRẠM TRỘN CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ. III. NỘI DUNG PHẦN THUYẾT MINH:• Chương 1: Tổng quan về công nghệ bê tông xi măng
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ VIỆC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

ĐÁNH GIÁ VIỆC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

trong công ty, tổ chức các ngày làm việc không lỗi, tuần lễ chất lượng,khen thưởng kịp thời các công nhân, cán bộ có thành tích tốt trong côngviệc cũng như các sáng kiến cải tiến kỹ thuật..2. Tăng cường sử dụng các công cụ quản trị chất lượng- Mục tiêu: đảm bảo quản lý chất lượng có căn cứ thực tế và khoa học khi raquyết định, tổ chức chỉ đạo sản xuất một cách khoa học nâng cao năngsuất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí.- Nội dung giải pháp: Quản trị chất lượng sử dụng rất nhiều công cụ đểđảm bảo cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong đó kiểm soátquá trình bằng thống kê đóng một vai trò quan trọng. Đó là việc áp dụngphương pháp thống kê để thu thập, phân tích các dữ liệu một cách đúngđắn, chính xác và kịp thời theo dõi kiểm soát, cải tiến quá trình hoật độngcủa một đơn vị một tổ chức bằng việc giảm tính biếm động của nó.2.2. Các giải pháp cụ thể trước mắt2.2.1. Quản trị chặt chẽ hậu cần đầu vào- Mục tiêu: trong điều kiện vùng NVL bị cạn kiệt cộng với giá cả ngày mộttăng công ty cần duy trì chất lượng NVL đầu vào; đảm bảo cung cấp NVLliên tục cho sản xuất; quản lý, bảo quản, sử dụng NVL một cách hiệu quả.- Nội dung giải pháp: công ty cần tập trung kiểm soát các NVL có tỷ lệ lỗicao trong các báo cáo kiểm tra, cần đưa vào sử dụng các loại máy kiểmtra thử NVL đầu vào, tạo một dây chuyền thử nghiêm NVL một cách liêntục trước khi đưa vào nhập kho. Hiện tại, quy trình kiểm tra của công tychỉ dựa vào phương pháp lấy mẫu một số sản phẩm theo từng lô. phươngpháp này có ưu điểm nhanh chóng nhưng nếu không áp dụng tốt phươngpháp lấy mẫu thống kê thì rất có thể bỏ sot những NVL kém chất lượng.Các NVL mới lần đầu nhập để sản xuất cần được đưa ra các tiêu chuẩnchọn lựa kỹ lưỡng, xây dựng cụ thể và chính xác các hướng dẫn công việccho bộ phận kiểm tra. Cần đào tạo huấn luyện thường xuyên, nâng cao kỹ
Xem thêm

20 Đọc thêm

Các hệ đếm và mã hoá thông tin trong máy tính

CÁC HỆ ĐẾM VÀ MÃ HOÁ THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

Hình1.1. Các đơn vị đo độ dài của số hệ hai dẫn xuất từ bitVì con người chỉ quen tính toán với hệ mười, trong khi các bộphận tính toán của máy tính chỉ biết làm việc với hệ hai, nên để đảmbảo sự giao tiếp thuận tiện giữa người và máy (khi đưa số liệu vào vàlúc lấy ra kết quả tính toán) thường xuyên phải có việc chuyển đổi qualại giữa hai hệ đếm này. Chúng ta cùng xem xét nhanh các vấn đề trênthông qua các ví dụ đơn giản dưới đây.Một số hệ mười viết như sau: 12345,67Sẽ có giá trị số bằng tổng của các tích giữa các hệ số 1,2,3,4,5,6,7 vớicác trọng số 10i như sau:212345,67=1.104 +2.103 +3.102 +4.101 +5.100 +6.10-1 +7.10-2 Tng t nh vy, mt s h hai vit nh sau: 10111,01S cú giỏ tr s bng tng ca cỏc tớch gia cỏc h s 1,0,1,1,1,01,1 vicỏc trng s 2
Xem thêm

9 Đọc thêm

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " potx

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " POTX

chiều là họ đốt vải vụn. Mùi bốc lên khét lẹt như mùi đốt lốp cao su, rất khó thở. Khói bụi theo chiều gió bay sang thôn chúng tôi khiến người già, trẻ con ho hen”. Bên cạnh đó, bệnh phổi do nhiễm bụi xơ vải là điều ám ảnh nhất đối với những người phải thường xuyên tiếp xúc với vải vụn. Tuy nhiên đối với những ai phải mưu sinh bằng vải vụn thì dù biết là ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng họ vẫn lờ đi để kiếm sống. Các cán bộ y tế khẳng định: “Những người làm vải vụn phải sống chung với bụi bặm nên đến hơn 50% số người có nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp gấp hơn chục lần người bình thường”. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường Tp. Đà Nẵng cũng cho biết, việc tái chế rác thải của thành phố trong những năm qua còn nhiều hạn chế do lâu nay không thực hiện phân loại rác nên tất cả rác (bao gồm vải vụn từ các ngành dệt may) đều được thực hiện chung một biện pháp xử lý duy nhất là chôn xuống đất. Biện pháp này là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm cho môi trường sinh thái, nhất là môi trường nước ngầm và ảnh hưởng đến môi trường không khí. Tiếp đến, thành phố cũng phải dành ra một diện tích đất khá lớn (bãi rác Khánh Sơn) để chôn lấp rác và một khoản chi phí khá lớn cho việc chuyển rác từ nội thành đến các bãi rác. I.3. Bài học kinh nghiệm trong việc tái chế vải vụn ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam Là một trong những quốc gia chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu cho các hãng thời trang danh tiếng của phương Tây, Bangladesh có hơn 4.500 xưởng may mặc và thải ra mỗi ngày hàng tấn vải vụn. Chỉ có một công ty đứng ra thu gom số vải vụn này để tạo ra những sản phẩm rẻ tiền phục vụ cho thị trường nội địa.Trước tình hình 4đó, ông Tauhid Bin Salam - chủ công ty Classical Handmade Produts Bangladesh - đã tìm ra một biện pháp hữu hiệu nhằm “thanh toán” hết loại phế liệu gây ô nhiễm môi trường này và đó là dùng chúng làm thảm để xuất khẩu. Hay, hàng năm, Santa Barbara County thải ra hơn 11 triệu kg quần áo cũ và rác thải dệt may. Lượng rác thải này chủ yếu đem đi chôn lấp nhưng giải pháp này gây tốn không gian của địa phương. Giải pháp Dệt thải cung cấp một giải pháp thay thế
Xem thêm

12 Đọc thêm

Bài soạn Tiết 48: TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 2

BÀI SOẠN TIẾT 48: TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 2

•Không biệt x/ s.- Sem như, sa , vui xướng, xúc tích, xâu sắc, sáng xủa, ...-> Xem như, xa , vui sướng, súc tích, sâu sắc, sáng sủa,...Không biệt được âm cuối n/ nh.- Tinh tức, xinh nhận, vui tín, chín xác, xin đẹp,... -> Tinh tức, xin nhận, vui tính, chính xác, xinh đẹp,...• Không phân biệt được âm gi/ d.- Dảng bài, dày đỏ, dận dữ, dìu giắt,...- >Giảng bài, giày đỏ, giận dữ, dìu dắt,...• Không phân biệt o/ ô.- Mái tốc, trong mông, vận đọng,...-> Mái tóc, trông mong, vận động,...
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tài liệu Tiết 48: TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 2

TÀI LIỆU TIẾT 48: TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 2

•Không biệt x/ s.- Sem như, sa , vui xướng, xúc tích, xâu sắc, sáng xủa, ...-> Xem như, xa , vui sướng, súc tích, sâu sắc, sáng sủa,...Không biệt được âm cuối n/ nh.- Tinh tức, xinh nhận, vui tín, chín xác, xin đẹp,... -> Tinh tức, xin nhận, vui tính, chính xác, xinh đẹp,...• Không phân biệt được âm gi/ d.- Dảng bài, dày đỏ, dận dữ, dìu giắt,...- >Giảng bài, giày đỏ, giận dữ, dìu dắt,...• Không phân biệt o/ ô.- Mái tốc, trong mông, vận đọng,...-> Mái tóc, trông mong, vận động,...
Xem thêm

12 Đọc thêm

Bài giảng Tiết 48: TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 2

BÀI GIẢNG TIẾT 48: TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 2

•Không biệt x/ s.- Sem như, sa , vui xướng, xúc tích, xâu sắc, sáng xủa, ...-> Xem như, xa , vui sướng, súc tích, sâu sắc, sáng sủa,...Không biệt được âm cuối n/ nh.- Tinh tức, xinh nhận, vui tín, chín xác, xin đẹp,... -> Tinh tức, xin nhận, vui tính, chính xác, xinh đẹp,...• Không phân biệt được âm gi/ d.- Dảng bài, dày đỏ, dận dữ, dìu giắt,...- >Giảng bài, giày đỏ, giận dữ, dìu dắt,...• Không phân biệt o/ ô.- Mái tốc, trong mông, vận đọng,...-> Mái tóc, trông mong, vận động,...
Xem thêm

12 Đọc thêm

xây dựng công trình 4 docx

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 4 DOCX

: - Căn cứ vào đặc trưng thiên văn giả định một số giá trị Q có khả năng nhất từ đó tính ra mực nước thượng hạ lưu. - Căn cứ vào mực nước xác định cao trình đỉnh đê quây, hình thức cấu tạo → khối lượng công trình và giá thành xây dựng. - Tính ra các phí tổn gián tiếp và trực tiếp do ngập lụt hố móng. (Phí tổn trực tiếp: bơm nước, nạo vét hố móng, di chuyển thiết bị, sửa chữa đê quây và công trình bị hư hỏng, tổn thất về vật liệu). (Phí tổn gián tiếp: Lương cho công nhân chờ việc, chi phí các công trình phục vụ (do phải tăng người, thiết bị, máy móc → ct phục vụ tăng). - Dựa vào tài liệu thuỷ văn, lý luận về tần suất tìm ra số lần Q > Qgiả định → tìm ra tần suất ngập lụt. Ví dụ: Tài iệu 20 năm có 40 giá trị Q > Qgiả định. Khi đó tần suất ngập lụt hố móng p = 4020 x 100 = 200%. www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn 19Trờn c s ú tớnh c cỏc phớ tn ngp lt trong thi gian thi cụng. Vớ d: Thi on dn dũng mt nm thỡ s 2 ln ngp lt h múng. - Cn c vo s liu trờn v quan h lu lng v phớ tn dn dũng, gia Q v phớ tn ngp lt h múng lờn mt th t ú ta s tỡm c giỏ tr Q kinh t nht. Phờ tọứn dỏựn doỡng
Xem thêm

6 Đọc thêm

Mẫu phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng potx

MẪU PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG POTX

Khi có khiếu nại của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, Cơ quan làm nhiệm vụ BT,HT&TĐC , UBND xã (phường, thị trấn) là nơi tiếp nhận hồ sơ và phối hợp giải quyết mọi thắc mắc của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 2. Phương pháp giải quyết Thủ tục khiếu nại tố cáo phải tuân thủ theo đúng Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH01 được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Công bố ban hành bằng Lệnh số 09L/CTN ngày 11/12/1998. Trong khi giải quyết khiếu nại, người bị thu hồi đất vẩn phải chấp hành Quyết định thu hồi đất, giao đất đúng kế hoạch và thời gian đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định. Những hộ cố ý từ chối hay gây chậm trễ việc bàn giao mặt bằng xây dựng dự án, tùy theo mức độ vi phạm sẽ được các cấp chính quyền xem xét, xử lý theo Pháp luật. VIII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN. - Tổ chức họp dân thông báo kế họach giải phóng mặt bằng: Từ ngày Đến ngày - Tổ chức kiểm kê thực tế lập hồ sơ đền bù cho các đối tượng nằm trong khu vực giải tỏa: Từ ngày Đến ngày - Thẩm định điều kiện bồi thường về đất: Từ ngày Đến ngày - Áp giá đền bù và thẩm định phê duyệt đền bù: Từ ngày Đến ngày - Công bố công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: ngay sau khi có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Giải quyết thắc mắc khiếu nại: Từ ngày Đến ngày - Chi trả bồi thường hỗ trợ và thu tiền sử dụng đất: Từ ngày Đến ngày - Giải tỏa bàn giao mặt bằng thực hiện dự án: Từ ngày Đến ngày IX. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 1. Báo cáo về công tác tài chính kế toán: thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Thống kê kế toán hiện hành . 2. Báo cáo thống kê kế hoạch thực hiện bao gồm:
Xem thêm

6 Đọc thêm

HÓA TRỊ HỖ TRỢ CARCINÔM ĐẠI TRÀNG GIAI ĐOẠN III BẰNG PHÁC ĐỒ OXALIPLATIN, 5-FLUOROURACIL VÀ LEUCOVORIN (FULL TEXT)

HÓA TRỊ HỖ TRỢ CARCINÔM ĐẠI TRÀNG GIAI ĐOẠN III BẰNG PHÁC ĐỒ OXALIPLATIN, 5-FLUOROURACIL VÀ LEUCOVORIN (FULL TEXT)

Hình 2.1: Bơm tiêm ngoài cơ thể 2 ngày .............................................................37MỞ ĐẦUCarcinôm đại tràng là một trong các bệnh lý ác tính thường gặp. Theo ghinhận xuất độ ung thư toàn cầu năm 2012, carcinôm đại trực tràng đứng hàng thứba ở nam (10%) và thứ hai ở nữ (9,2%). Tại Việt Nam, carcinôm đại trực tràngđứng hàng thứ tư ở nam với xuất độ chuẩn tuổi là 11,5/100.000 và hàng thứ sáu ởnữ với xuất độ chuẩn tuổi là 9/100.000. Tại TP. HCM, theo kết quả ghi nhận ungthư quần thể năm 2007 - 2011, carcinôm đại trực tràng đứng hàng thứ ba ở namvới xuất độ chuẩn tuổi là 16,2/100.000; ở nữ đứng hàng thứ tư với xuất độ chuẩntuổi là 8,8/100.000 [5]. Có sự gia tăng về xuất độ carcinôm đại tràng ở cả haigiới, phản ánh mối liên hệ giữa carcinôm đại tràng với chế độ ăn ở một thành phốcông nghiệp đang phát triển.Theo Hiệp hội ung thư Mỹ năm 2010, có 35% các trường hợp carcinôm đạitràng ở giai đoạn III vào thời điểm chẩn đoán. Phẫu trị có khả năng điều trị tậngốc carcinôm đại tràng. Tuy nhiên, hơn 50% số trường hợp carcinôm đại trànggiai đoạn III tái phát sau phẫu trị do những di căn vi thể.Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh vai trò của hóa trị hỗ trợcarcinôm đại tràng giai đoạn III và giai đoạn II có nguy cơ cao trong việc tăng tỉlệ sống còn không bệnh và sống còn toàn bộ [36], [58], [81]. Bên cạnh những tiếnbộ về sinh bệnh học, phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị tại chỗ trong hai thậpniên qua, hoá trị cũng có những tiến bộ đưa đến kết quả làm tăng thời gian sốngcòn và chất lượng sống cho bệnh nhân. Từ năm1990, hóa trị hỗ trợ 5-Fluorouracil - Leucovorin được xem là điều trị tiêu chuẩn cho carcinôm đại trànggiai đoạn III. Từ 12/2004 tại Pháp và 11/2004 tại Mỹ, Oxaliplatin đã được chấpthuận sử dụng cho việc hóa trị hỗ trợ carcinôm đại tràng giai đoạn III; cho thấy
Xem thêm

Đọc thêm

Điều trị ARV ở người có HIV đang sử dụng ma tuý pot

ĐIỀU TRỊ ARV Ở NGƯỜI CÓ HIV ĐANG SỬ DỤNG MA TUÝ POT

nhân vẫn uống thuốc đúng giờ và đều đặn. Điều trị bằng methadone để ổn định sinh hoạt , loại trừ trạng thái phê thuốc là một giải pháp đã được WHO khuyến khích áp dụng. Đây là một giải pháp rất hữu hiệu. Điều trị bằng methadone đang được triển khai ở Việt Nam. Hy vọng trong một thời gian không xa, nhiều NCH không từ bỏ được ma tuý sẽ tiếp cận với loại điều trị này. Phương pháp quan sát uống thuốc trực tiếp (DOT-Direct Observation Theapy) đã được áp dụng thành công ở Brazil, nơi hơn 30.000 NCH sử dụng ma tuý đang điều trị ARV. Theo phương pháp này – người chăm sóc - có thể là người nhà, bạn bè cùng nhóm tự lực, hoặc nhân viên y tế, trực tiếp đưa thuốc cho bệnh nhân để họ uống thuốc trước mặt mình. Các biện pháp khác như gọi điện nhắc nhở, để chuông điện thoại… cũng có thể áp dụng ở những người sử dụng nhưng điều độ và vẫn làm chủ được hành vi của mình. Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh cũng nhấn mạnh, đây là một lĩnh vực rất cần sự tham gia của gia đình, sự thấu hiểu và cảm thông của cán bộ y tế, và đặc biệt sự hỗ trợ của các nhóm tự lực. Hơn ai hết, NCH, đặc biệt là những người đã từng sử dụng ma tuý hiểu những khó khăn trong tuân thủ điều trị khi vẫn đang dùng ma tuý. Sự hỗ trợ lẫn nhau này không chỉ giúp cho các bạn đang sử dụng ma tuý mà còn giúp cho toàn bộ chương trình điều trị ARV cả dự phòng kháng thuốc thể hiện vai trò đặc biệt của các nhóm tự lực.
Xem thêm

3 Đọc thêm

TẬP THỂ LỰC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 potx

TẬP THỂ LỰC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 POTX

Tập tăng sức cơ giúp làm việc nhà dễ hơn, giữ thăng bằng tốt hơn và làm xương chắc khỏe. Tập giãn cơ: Giúp cơ thể dẻo dai, giảm nguy cơ té ngã, làm tăng biên độ hoạt động khớp, hạn chế cứng khớp Thường là cách khởi động và thư giãn sau tập, ngừa đau cơ sau tập Các chuyên gia về tập luyện sẽ hướng dẫn bài tập giãn cơ thích hợp cho từng bệnh nhân Vận động mọi lúc, mọi nơi: Giúp cơ thể tiêu hao bớt năng lượng dư thừa. Nên thường xuyên vận động khi có thể, ví dụ: chơi với trẻ,làm việc nhà, rửa xe, đậu xe xa nơi mua sắm, đi thang bộ, thay vì đứng một chỗ để nghe điện thoại thì vừa nghe vừa đi lanh quanh , không dùng bộ điều khiển ti vi mà nên bấm trực tiếp Chọn lựa kiểu tập luyện: Bệnh nhân ĐTĐ cần đến bác sỹ khám và phát hiện các biến chứng để chọn lựa kiểu tập luyện thích hợp. Việc chọn lựa kiểu tập tùy thuộc vào: o Biến chứng của bệnh ĐTĐ ( huyết áp, mắt, thận, bàn chân…) o Bệnh lý đi kèm o Sức khỏe tổng quát o Điều kiện luyện tập o Năng lượng tiêu hao Khi tập luyện, nên : o Phối hợp các kiểu tập khác nhau o Tập nặng tăng dần o Tập đều đặn và thường xuyên o Thời điểm tập trong ngày: tùy thời gian làm việc trong ngày, không tập ngay sau bữa ăn chính, không tập quá xa bưã vì nguy cơ hạ đường huyết, tránh đỉnh tác dụng của insulin nếu đang dùng insulin chích, nếu tập ngoài trời nên tránh thời điểm quá nóng hoặc quá lạnh
Xem thêm

8 Đọc thêm

Định hướng công tác thẩm định tài chính dự án tại Vietcombank - 6 potx

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI VIETCOMBANK - 6 POTX

Ngân hàng phấn đấu mức tăng trưởng dư nợ tín dụng chung đến 31/12/2003 tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2002 và tỷ lệ nợ quá hạn/ tổng dư nợ luôn thấp hơn 3,5%. Bám sát định hướng của Nhà nước về chiến lược phát triển kinh tế, sớm tiếp cận với các dự án, các chương trình kinh tế trọng điểm để chủ động bố trí vốn, trực tiếp tham gia hoặc tham gia theo phần, đồng tài trợ với các ngân hàng thương mại khác để phát huy sức mạnh về vốn, kinh nghiệm cũng như hạn chế rủi ro. Tiếp tục mở rộng các đối tượng cho vay nhằm khai thác mọi tiềm năng trong nền kinh tế, có cơ chế thoả đáng trong chính sách tín dụng cho mục tiêu xã hội. Tuy nhiên, với thế mạnh về vốn Ngân Hàng Ngoại Thương sẽ tập trung một tỷ trọng vốn thích đáng đầu tư vào các dự án lớn thuộc các doanh nghiệp có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân (các tổng công ty 90, 91). Còn đối với các đối tượng khách hàng khác Ngân hàng cũng nên thực hiện các chính sách mềm dẻo để thu hút những khách hàng tiềm năng như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp thuộc loại vừa và nhỏ bên cạnh việc củng cố đội ngũ khách hàng truyền thống. Ngoài ra, Ngân Hàng Ngoại Thương cũng phải cạnh tranh mạnh mẽ với các ngân hàng khác. Vì vậy Ngân hàng cần nâng cao Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comkhả năng cạnh tranh bằng những ưu thế và sự khác biệt như cạnh tranh bằng công cụ lãi suất, phí giao dịch hấp dẫn, phong cách phục vụ, công tác marketing…đặc biệt đối với các khoản vay lớn, các dự án có tính khả thi và độ an toàn cao. Tuy nhiên, mở rộng tín dụng không thể bỏ qua việc nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo vốn được đầu tư vào các dự án có hiệu quả không chỉ hiệu quả về mặt kinh tế mà cũng cần đến hiệu quả về mặt xã hội của dự án, đảm bảo khả năng thu hồi vốn. Vậy thực chất của việc mở rộng tín dụng chính là lấp đầy những
Xem thêm

12 Đọc thêm

Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS Năm học 2009-2010 Môn thi: Sinh học tỉnh Hà Nam ppt

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2009 2010 MÔN THI SINH HỌC TỈNH HÀ NAM PPT

nhiêu NST? NST giới tính trong giao tử đó là NST nào? b. Nếu là nam: có bao nhiêu giao tử đực (tinh trùng) được tạo ra? Mỗi giao tử chứa bao nhiêu NST? NST giới tính trong giao tử đó là NST nào? c. Do sự kết hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực và một giao tử cái trong quá trình thụ tinh thì hợp tử tạo ra có bao nhiêu NST và chứa cặp NST giới tính nào? Câu III. (2,0 điểm) So sánh quá trình tự nhân đôi ADN và quá trình tổng hợp ARN. Câu IV. (2,0 điểm) 1/ Trình bày cơ chế hình thành thể đa bội chẵn. Nêu đặc điểm thể đa bội. 2/ Phân biệt thể đa bội và thể lưỡng bội. Câu V. (2,0 điểm) 1/ Kể tên các phương pháp nghiên cứu di truyền người. 2/ Qua nghiên cứu, người ta xác định được ở người: bệnh máu khó đông là do gen a quy định, máu bình thường do gen A quy định. Gen quy định tính trạng này nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên NST Y. a. Đây là kết quả của phương pháp nghiên cứu di truyền người nào? b. Trong quần thể người có bao nhiêu kiểu gen quy định tính trạng trên? Đó là những kiểu gen nào? Câu VI. (2,0 điểm) Nhà ông B có một đàn gà ri gồm 1 trống và 5 mái. Cứ sau vài tháng ông lại cho gà ấp, nuôi lớn và giữ lại một vài con mái để làm giống. a. Trong sinh học gọi tên phép lai này là gì? Những con gà con trong đàn sẽ như thế nào? b. Người ta khuyên ông thay con trống bằng dòng gà móng tốt. Lời khuyên này có đúng không? Tại sao? Phép lai này tên là gì? Câu VII. (4,5 điểm) 1/ Quần thể sinh vật là gì? Cho ví dụ. Trình bày các đặc trưng cơ bản của một quần thể. 2/ Các cá thể trong quần thể có mối quan hệ sinh thái nào? ý nghĩa của từng mối quan hệ đó. 3/ Cho chuỗi thức ăn: Lúa
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu Kỹ thuật nuôi cá sấu hộ gia đình pdf

TÀI LIỆU KỸ THUẬT NUÔI CÁ SẤU HỘ GIA ĐÌNH PDF

Kỹ thuật nuôi cá sấu hộ gia đình Nguồn: vietlinh.com.vn I. Xây dựng chuồng nuôi: Chuồng nuôi cá sấu thương phẩm thường là một khu vực ngoài trời được quây lại (còn gọi là chuồng quây) có hệ thống rào chắc chắn, có bể chứa nước (bể đất hoặc bể xi măng) có khu vực cho cá sấu ăn và nhiều cây bóng mát. Địa điểm làm chuồng quây cần chọn nơi có nhiều ánh sáng mặt trời, kín gió (có thể trồng cây để chắn gió), chú ý là cây không được che khuất ánh sáng mặt trời buổi sáng và buổi chiều chiếu vào chuồng quây. Có thể dùng gỗ, lưới kim loại, các tấm tôn để rào quây chuồng hoặc xây tường bao bằng gạch pa panh. Rào sâu ngập trong đất ít nhất 50cm để tránh cá dũi đất tẩu thoát. Tường rào xây cao khoảng 1,4m có thể nuôi cá sấu cỡ dài 2m an toàn. Trong chuồng nuôi nhất thiết phải có nước cho cá sấu đầm mình vì vậy phải có ao hoặc bể xây. Ao đất (hoặc bể đất) nếu đào nông khó giữ nước, đào sâu cá sấu đã xuống nước sẽ khó lên bờ nên cần dùng các khúc gỗ, tảng đá hoặc tấm xi măng nhẵn xếp vào bờ hoặc kè ao giúp cho cá lên bờ dễ dàng. Ao có dòng nước chảy vào-ra nhưng vẫn giữ được mức nước ổn định là tốt nhất. Bể xi măng chìm không sâu quá 75cm. Nếu cùng một chuồng các bể xây có độ cao thấp khác nhau, thì cá sấu có xu hướng tụ tập ở phía dưới. Chuồng nuôi cá sấu kích thước 30x30m có hệ thống hai bể song song, thành bể có bờ thoải dốc, độ sâu trung bình ở giữa bể là 60cm. Khi cần cọ rửa vệ sinh cần tháo cạn nước ở một bể, tất cả cá sấu sẽ sang bể bên cạnh. Nhờ thế công việc dọn dẹp nước sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cá sấu đang nuôi. Các chuồng nuôi cần có khu vực rộng láng xi măng để cá sấu nằm phơi nắng. Nên trồng các loại cây có lá xanh quanh năm, cây thân gỗ có tán thấp và rộng để tạo được nhiều bóng râm. Trung tâm nghiên cứu gia cầm ở Thụy Phương (Viện Chăn nuôi) còn nuôi cá sấu trong nhà kết hợp với sàn phơi nắng, bể chứa nước và cây bóng mát ở ngoài trời, nhờ vậy cá sấu được bảo vệ tốt hơn và khỏi bị
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề