ĐIỀU TRỊ CHỐNG ĐÔNG CHÓNG MẶT-TAI BIẾN TIỂU NÃO-ĐIỀU TRỊ CHỐNG ĐÔNG (TT) PPT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐIỀU TRỊ CHỐNG ĐÔNG CHÓNG MẶT-TAI BIẾN TIỂU NÃO-ĐIỀU TRỊ CHỐNG ĐÔNG (TT) PPT":

TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 9

TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 9

Câu 1 (2.0 đi m) ể1) Tính giá tr bi u th c A = ị ể ứ 20 45 3 18 72 − + +2) Rút g n bi u th c P = ọ ể ứ 1 1 x x x xx 1 x 1   ÷ ÷  ÷ ÷  + −+ −+ −( x 0, x 1) ≥ ≠Câu 2 (2.0 đi m) ể Gi i các ph ng trình sau: ả ươ1) 2x 8 =2) x 1 4x 4 9x 9 16x 16 2 12− + − + − − − =Câu 3 (2.0 đi m) ể Cho hàm số y (m 1)x m 4 = − + − (x là bi n, m ế ≠ 1)1) Xác đ nh hàm s bi t r ng đ th hàm s đi qua đi m A(2; 3) ị ố ế ằ ồ ị ố ể2) V đ th hàm s tìm đ c trên. ẽ ồ ị ố ượ ởCâu 4 (3.0 đi m) ể Cho đ ng tròn (O) đ ng kính AB, E thu c đo n th ng AO ườ ườ ộ ạ ẳ(E khác A, O và AE > EO). G i H là trung đi m c a AE, k dây CD vuông góc ọ ể ủ ẻv i AE t i H. ớ ạ1) Ch ng minh AC vuông góc v i BC. ứ ớ2) T giác ACED là hình gì, ch ng minh? ứ ứ3) G i I là giao đi m c a DE và BC. Ch ng minh HI là ti p tuy n c a ọ ể ủ ứ ế ế ủđ ng tròn đ ng kính EB. ườ ườCâu 5 (1.0 đi m) ể Cho hàm s y = (m – 1)x + m + 2 ( ố m ≠ 1)Tìm giá tr c a m đ đ th hàm s t o v i tr c tung và tr c hoành m t ị ủ ể ồ ị ố ạ ớ ụ ụ ộtam giác có di n tích b ng 2 (đ n v di n tích)
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo "Đặc trưng cơ bản của quan hệ mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá theo pháp luật việt nam " pdf

BÁO CÁO "ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUAN HỆ MUA BÁN HÀNG HOÁ QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM " PDF

hin nay vn cha cú mt s giao dch hng hoỏ no c thnh lp v i vo hot ng. Lut thng mi nm 2005 mi ch mang tớnh gi m, cũn Ngh nh s 158/2006/N-CP cng mi va c ban hnh. Cú th núi, quan h mua bỏn hng hoỏ qua s giao dch hng hoỏ thc t cha din ra trờn th trng Vit Nam. Tuy nhiờn, quan h mua bỏn hng hoỏ tng lai ó tn ti v phỏt trin Vit Nam t rt sm. Hay núi cỏch khỏc, cỏc cỏc nhõn, t chc dự l thng nhõn hay khụng phi thng nhõn vn kớ vi nhau nhng hp ng m thi im giao kt l thi im hin ti nhng giao hng v thanh toỏn li din ra vo thi im no ú trong tng lai. Vớ d: Ngi nụng dõn cú th bỏn rung lỳa non ca mỡnh cú tin trang tri; mt doanh nghip mun chc chn ngun hng cung cp ó t cc mua vi, nhón ca nhng trang tri khi chỳng mi ra hoa; nhng ngụi nh cao tng dự mi xut hin trờn bn v thit k nhng ó c ng kớ mua ht Tt c cỏc quan h ú u c iu chnh bi cỏc quy phm phỏp lut dõn s v cỏc ch th tham gia giao dch s phi chp nhn ri ro nu cú mt bờn vi phm hp ng. Vi nhng quy nh khỏ y v tớch cc ca cỏc vn bn phỏp lut hin hnh;
Xem thêm

5 Đọc thêm

CÁC HÌNH THỨC MARKETING HIỆU QUẢ pdf

CÁC HÌNH THỨC MARKETING HIỆU QUẢ PDF

DIGITAL MARKETINGVIETNAM – TOP 18 INTERNET USERSDIGITAL MARKETING LÀ GÌ?Digital Marketing, hay ti p th qua m ng, ti p th tr c tuy n là ho t ng cho s n ế ạ ế ự ế ạ độ ảph m và d ch v thông qua m ng k t n i toàn c u Internet.ẩ ụ ạ ế ầL I ÍCH:ỢKhách hàng ang online ngày càng nhi uđ ềLà chi n l c marketing d a trên s thích, xu h ng c a khách hàngế ượ ự ở ướ ủTi p c n c khách hàng liên t c 24/7ế ậ đượ ụT ng tác 2 chi u gi a doanh nghi p và khách hàngươ ề ữ ệTi p c n chính xác t i t ng khách hàng (1 to 1)ế ậ ớ ừD li u và thông tin có th qu lý d dàngữ ệ ể ả ễHi u qu có th o l ng cệ ả ể đ ườ đượChi phí th p.ấDIGITAL MARKETINGGOOGLE SEMFORUM SEEDINGFACEBOOKEMAIL MARKETING
Xem thêm

27 Đọc thêm

NHỮNG CHIẾN LƯỢC CỦA NGƯỜI THÁCH THỨC THỊ TRƯỜNG

NHỮNG CHIẾN LƯỢC CỦA NGƯỜI THÁCH THỨC THỊ TRƯỜNG

nh ng suy nghĩ là đi u đó s d n đ n kh ữ ề ẽ ẫ ế ảnăng sinh l i. Vi c quy t đ nh m c tiêu, dù là ờ ệ ế ụđánh b i đ i th c nh tranh hay làm gi m th ạ ủ ạ ả ịph n c a ng i đó, có tác đ ng qua l i v i v n ầ ủ ườ ộ ạ ớ ấđ ai là đ i th c nh tranh. ề ủ ạ M t ng i ti n công có th l a ch n ộ ườ ế ể ự ọt n công m t trong ba lo i sau :ấ ộ ạ+ Có th t n công ng i d n đ u th tr ng.ể ấ ườ ẫ ầ ườ+ Có th t n công nh ng công ty đ a ph ng ể ấ ữ ươhay khu v c nh , không hoàn thành đ c ự ỏ ượph n s và thi u v n.ậ ự ế + Có th t n công nh ng công ty cùng t m c ể ấ ữ ầ ỡv i mình, không hoàn thành đ c ph n s và ớ ượ ậ ựthi u v n.ế Nh ng chi n l c c a ng i thách ữ ế ượ ủ ườth c th tr ngứ ườ +T n công tr c di nấ ự ệ +T n công bên s nấ ườ +T n công bao vâyấ +T n công đ ng vòngấ ườ +T n công du kích ấ T n công tr c di nấ ự ệ Là chi n l c t n công vào ch m nh c a đ i ế ượ ấ ỗ ạ ủ ốph ng. Ng i thách th c t n công đ i th b ng s n ươ ườ ứ ấ ủ ằ ảph m, qu ng cáo và giá c ... ẩ ả ả VD: Pepsi n y sinh m t ý t ng qu ng bá nhanh ả ộ ưở ảchóng đ c xem nh m t “ượ ư ộ chi n d ch qu ng cáo ế
Xem thêm

17 Đọc thêm

Tài liệu Báo cáo " Tội cướp tài sản trong luật hình sự Việt Nam " pot

TÀI LIỆU BÁO CÁO " TỘI CƯỚP TÀI SẢN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM " POT

ý chí, không dám kháng cự” .(5) Ví dụ: làm cho người bị tấn công bị thương tích, bị trói lại, bị nhốt lại thậm chí bị giết chết nhằm nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 10/2010 5 chim ot ti sn. Khi ngi b tn cụng ó (b trúi, b thng, b cht, b tc t do) nh vy chớnh l h ó lõm vo tỡnh trng khụng th chng c c m iu lut quy nh. õy l du hiu cho phộp phõn bit hnh vi dựng v lc trong ti cp ti sn cú tớnh cht nguy him cao so vi hnh vi dựng v lc nhng ngi cú hnh vi khụng nhm ng u v cng khụng lm tờ lit ý chớ ca ngi b tn cụng m ch d dng thc hin hnh vi chim ot ti sn mt cỏch nhanh chúng trong ti cp git ti sn (iu 136 BLHS) nh ỏnh vo tay cho ri ti sn ri nhanh chúng chim ot, xụ ngó ngi khỏc ri nhanh chúng chim ot ti sn v nhanh chúng tu thoỏt. Vỡ vy nu hnh vi dựng v lc m khụng lm cho ngi b tn cụng lõm vo tỡnh trng khụng th chng c c, khụng n mc lm tờ lit ý chớ phn khỏng ca
Xem thêm

7 Đọc thêm

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ THẢ VƯỜN

CH ƯƠ NG V: L Ị CH DÙNG THU Ố C PHÒNG Ngày tuổi Tên thuốc và cách dùng 1 - 4 Phòng bệnh đường ruột, hô hấp, dùng một trong các loại thuốc sau: - Tetracillin 1g/2lít nước - Bổ sung Vitami[r]

8 Đọc thêm

Phân tích môi trường nội bộ heacor resort

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ HEACOR RESORT

h ng nhìn khác nhau, mướ t bên là ội núi hùng v và m t bên là đồ ĩ ộbi n hi n hòa m áp giúp b n g n ể ề ấ ạ ầh n v i thiên nhiênơ ớ . 10 villa đ c thi t k v i t m ượ ế ế ớ ầnhìn h ng ra bi n giúp b n có ướ ể ạth ng m nhìn i d ng bao la ể ắ đạ ươxanh th mẳHEACOR resortQuý khách có th vể a th ng th c ừ ưở ứnh ng món n ngon v a ng m bi n ữ ă ừ ắ ểxinh p trong không gian t nh l ng đẹ ĩ ặvà bình an. Sau 1 n m xây d ng và i vào ho t ng, tr c ă ự đ ạ độ ướs c ép c nh tranh ngày càng kh c li t t i th và ứ ạ ệ ừđố ủnguy c doanh thu gi m, nay chúng tôi ã quy t ơ ả đ ếnh xem xét ánh giá l i n ng l c n i b đị đ ạ ă ự ộ ộHEACOR resortChu i giá tr lỗ à m t khái ni m t ộ ệ ừqu n lý kinh doanh u tiên ã ả đầ đc mô t và ph c p b i đượ ả ổ ậ ởMichael Porter vào n m 1985 ătrong cu n sách best-seller c a ủông có t a : ự đề Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance
Xem thêm

36 Đọc thêm

Tiểu luận: Phân tích lợi thế cạnh tranh hàng gốm mỹ nghệ Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản pdf

TIỂU LUẬN: PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH HÀNG GỐM MỸ NGHỆ VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN PDF

hiệu, kiểu dáng cho những mặt hàng có truyền thống lâu năm để xuất khẩu. "Thực tế, việc bảo hộ mẫu mã cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ chưa có biện pháp hữu hiệu, vì việc xét duyệt đăng ký kiểu dáng này chưa xong, cơ sở đã cho ra kiểu mới" Qun tr kinh doanh quc t Li th cnh tranh ca gm s Vit Nam khi xut sang th trng Nht Bn 13 - Về chất lượng và giá cả hàng gốm mỹ nghệ xuất khẩu +Chất lượng sản phẩm gốm mỹ nghệ Việt Nam: trong những năm gần đây đã có những tiến bộ rất nhiều do đầu tư trang bị thêm lò nung gaz và lò tuy-nen, đồng thời công nghệ chế biến đất đã có bước cải thiện nhờ một số công ty, cơ sở lớn đầu tư các dây chuyền chế biến đất đẩ đáp ứng cho cơ sở của mình đồng thời cung cấp cho các cơ sở khác…nhờ đó mà chất lượng đất có phần ổn định tương đối. Người tiêu dùng và người sử dụng Nhật Bản thường đòi hỏi cao về chất lượng và tiêu chuẩn. Đặc biệt là người Nhật không bao giờ bỏ qua về mặt chất lượng và độ an toàn của sản phẩm đối với con người Vì vậy, để có thể chiếm lĩnh lại thị trường Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tập trung sản xuất những sản phẩm đảm bảo chất lượng, đúng với sở thích của người Nhật và phải có giá trị sử dụng cao trong cuộc sống hàng ngày. Hàng hoá sản xuất ra nên phát triển theo hướng đa dạng hoá chủng loại, giảm về số lượng thành phẩm để đáp ứng nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần phải đảm bảo sự cân bằng giữa chất lượng và giá thành sản phẩm. Người tiêu dùng Nhật Bản sẵn sàng trả giá cao cho những sản phẩm chất lượng tốt. +Giá cả sản phẩm gốm mỹ nghệ Việt Nam: việc xác định giá cả của hàng gốm mỹ nghệ Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản rất phức tạp - Cục Xúc tiến Thương mại cho biết như vậy. Theo cơ quan này vì hàng gốm mỹ nghệ bao gồm nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau và mỗi loại sản phẩm có giá cả khác nhau. Giá của hàng gốm mỹ nghệ xuất khẩu sang Nhật Bản thường được tính theo hai dạng: một là
Xem thêm

51 Đọc thêm

Tài liệu Kỹ thuật cao áp P7 pdf

TÀI LIỆU KỸ THUẬT CAO ÁP P7 PDF

TRANG 1 CH CHƯƠ ƯƠNG NG 7: THIÊ 7: THIẾÚT T BỊ B Ị CH CH ỐNG Ố NG SÉÏT SE T I CÁC YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CHỐNG SÉT: 1Phải có đặc tính V-S nằm thấp hơn đặc tính V-S của cách điện [r]

3 Đọc thêm

Tài liệu Kỹ thuật cao áp - chương 7+8 ppt

TÀI LIỆU KỸ THUẬT CAO ÁP CHƯƠNG 7 8 PPT

TRANG 1 CH CHƯƠ ƯƠNG NG 7: THIÊ 7: THIẾÚT T BỊ B Ị CH CH ỐNG Ố NG SÉÏT SE T I CÁC YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CHỐNG SÉT: 1Phải có đặc tính V-S nằm thấp hơn đặc tính V-S của cách điện [r]

14 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT CAO ÁP_CHƯƠNG 7 potx

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT CAO ÁP CHƯƠNG 7 POTX

TRANG 1 CH CHƯƠ ƯƠNG NG 7: THIÊ 7: THIẾÚT T BỊ B Ị CH CH ỐNG Ố NG SÉÏT SE T I CÁC YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CHỐNG SÉT: 1Phải có đặc tính V-S nằm thấp hơn đặc tính V-S của cách điện [r]

3 Đọc thêm

thị trường bất động sản việt nam vietnam real estate market forecast

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM VIETNAM REAL ESTATE MARKET FORECAST

CÓ 30% Ý KI Ế N CHO R Ằ NG TH Ị TR ƯỜ NG S Ẽ H Ồ I PH Ụ C TRONG N Ă M 2009 HO Ặ C SAU 2009 VIETREES TH Ố NG KÊ THÁNG 11/2008 Trước diễn biến thị trường bất động sản hiện nay, VietRees th[r]

2 Đọc thêm

LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ HTML5 VÀ CSS3 PHẦN 5.

LÝ THUYẾT LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ HTML5 VÀ CSS3 PHẦN 5.

M Ộ T S Ố GI‡ TR Ị C Ủ A TRANSITION-TIMING-FUNCTION Slide 5 - Lˆm việc với CSS3 17 GIÁ TRỊ GIẢI NGHĨA LINEAR Chỉ định một hiệu ứng chuyển tiếp với c•ng một tốc độ từ đầu đến cuối tương đ[r]

28 Đọc thêm

khang the don dong potx

KHANG THE DON DONG POTX

Hệ thống miễn dịch - Kháng thể đơn dòng H th ng mi n d chệ Chống lại các tác nhân ngoại laiĐịnh nghĩa: một hệ thống của cơ thể gồm cơ quan, mô, tế bào và các sản phẩm của tế bào tự biệt hoá để trung hoà các mềm bệnhHệ thống miễn dịch gồm: Miễn dịch bẩm sinhMiễn dịch thu được Hệ thống miễn dịch của cơ thể Những tế bào của hệ thống miễn dịch Chức năng của hệ thống miễn dịchMiễn dịch dịch thể Miễn dịch tế bàoKháng nguyênHoạt động của những tb bị nhiễm và sự trình diễn kháng
Xem thêm

15 Đọc thêm

Bài giảng Dài hạn Dân Y 5 potx

BÀI GIẢNG DÀI HẠN DÂN Y 5 POTX

„ CHỨC NĂNG SINH LÝ CỦA HỆ THỐNG MD là ngăn TRANG 7 CÁC M Ố C PHÁT TRI Ể N C Ủ A MI Ễ N D Ị CH H Ọ C TRANG 8 TRANG 9 TRANG 10 Louis Pasteur 1885 lần đầu sử dụng vaccine dại trên người TR[r]

31 Đọc thêm

Chương 6 Mô hình hoá use case tự động hoá

CHƯƠNG 6 MÔ HÌNH HOÁ USE CASE TỰ ĐỘNG HOÁ

: Ai đang sử dụng hệ thống? Hoặc ai được tác động bởi hệ thống? Hoặc thống? Hoặc ai được tác động bởi hệ thống? Hoặc nhóm đối tượng nào cần hệ thống trợ giúp để làm công nhóm đối tượng nào cần hệ thống trợ giúp để làm công việc? việc? Khách hàngTrong h th ng ATMệ ốThủ thưTrong h th vi nệ ư ệ5Phân tích & Thiết kế hệ thống hướng đối tượngXác đ nh tác nhân h th ngị ệ ốXác đ nh tác nhân h th ngị ệ Xác định tác nhân (actor)Xác định tác nhân (actor)Một số câu hỏi gợi ý xác định tác nhân:Một số câu hỏi gợi ý xác định tác nhân:Tác nhân hỗ trợ (secondary actor)Tác nhân hỗ trợ (secondary actor): những nhóm đối : những nhóm đối tượng nào hệ thống cần để thực hiện hoạt động của nó tượng nào hệ thống cần để thực hiện hoạt động của nó (vd: quản trị, dọn dẹp,…)
Xem thêm

29 Đọc thêm

Mỹ thuật 7

MỸ THUẬT 7

Tiết 29: vẽ tranh: ĐỀ TÀI :A _N TOÀN GIAO THÔNG_ TRANG 10 Phố xưa Đỗ Thị Tú Oanh Th nh ph pà ố đẹ V Th Maiũ ị Em đi đúng luật giao thông Tạ Thị Phương ng m c Đườ ơ ướ TRANG 11 Đường làng[r]

13 Đọc thêm

tiểu luận the change please purchase a personal license

TIỂU LUẬN THE CHANGE PLEASE PURCHASE A PERSONAL LICENSE

- ĐƠ N HÀNG Đ ANG CHUY Ể N Đ I MU Ộ N H Ơ N SO V Ớ I L Ị CH TRÌNH V Ớ I L Ị CH TRÌNH TRANG 6 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Quản trị sản xuất và tác nghiệp Đ Ố I TH Ủ C Ạ NH TRANH TR Ự [r]

48 Đọc thêm

Bài giảng khoa học môi trường và sức khỏe môi trường part 4 ppsx

BÀI GIẢNG KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG PART 4 PPSX

hóa chất và nguồn nước chảy tràn từ ruộng được phun hóa chất trừ sâu bệnh. Trong các năm 1979-1984 khoảng 25% số trạm quan trắc phát hiện được hóa chất hữu cơ chứa clo như DDT, aldrin, diedrin và PCB với nồng độ thường nhỏ hơn 10 nanogam/L (ng/L). Tuy nhiên, ở một số dòng sông nồng độ các hóa chất này khá cao (100-1000 ng/L) như sông Trent ở Anh, hồ Biwa và Yodo ở Nhật Bản. Ô nhiễm do clo hữu cơ nặng nhất (trên 1000 ng/L) là ở một số sông thuộc Columbia (DDT và diedrin), Indonesia (PCB), Malaysia (diedrin) và Tanzania (diedrin). các sông châu Âu, Bắc Mỹ không bị ô nhiễm nặng do hóa chất bảo vệ thực vật. 4.6. Ô nhiễm nguồn nước ở Việt Nam Cũng tương tự như các quốc gia đang phát triển, các nguồn chính gây ô nhiễm nước ở Việt Nam là chất thải sinh hoạt, phân bón, thuốc trừ sâu và giao thông thủy. Ô nhiễm công nghiệp chỉ tập trung ở một số đô thị, khu công nghiệp. Kết quả quan trắc môi trường nước ở các địa phương trong năm 1995 do hệ thống quan trắc môi trường quốc gia thực hiện cho thấy: 4.6.1. Ô nhiễm nguồn nước mặt ở Hà Nội - Nước sông Hồng không đạt tiêu chuẩn Việt nam về nguồn nước phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên, chất lượng nước sông Hồng thay đổi không đáng kể từ điểm ở đầu đến điểm ở cuối thành phố, chứng tỏ ở đoạn sông Hồng này không có nguồn nước thải lớn nào xả vào, đồng thời khả năng tự làm sạch của sông Hồng cao. - Nước ở các sông thoát nước ở Hà Nội như sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu đã bị ô nhiễm nặng. các thông số BOD5, COD đều cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ 1,2 - 3 lần, tổng coli cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ hàng chục đến hàng trăm ngàn lần. Nước hồ Tây hiện nay bị ô nhiễm nhẹ, nhưng đang biến đổi theo chiều hướng xấu do quá trình đô thị hóa ở khu vực này tương đối nhanh, nước thải, rác thải đổ vào hồ càng ngày càng nhiều. 4.6.2. Ô nhiễm nguồn nước mặt ở thành phố Huế - Các tiêu chuẩn lý hóa trong nước sông Hương trước khi chảy vào thành phố đều đạt tiêu chuẩn nguồn cấp nước sinh hoạt, nhưng tổng coli cao gấp 4 đến 8 lần tiêu chuẩn cho phép đối với nước mặt loại B. Nước sông Hương ở khu vực trung tâm thành phố đã bị ô nhiễm nặng do chất thải sinh hoạt với sự biểu hiện của nồng độ BOD, N, P và vi sinh vật cao. - Nước hồ Tịnh Tâm đã bị ô nhiễm nặng, không thể là nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt.
Xem thêm

20 Đọc thêm

Thiết kế thí nghiệm part 2 ppsx

THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM PART 2 PPSX

KI Ể M ÑỊ NH HAI GIÁ TR Ị TRUNG BÌNH C Ủ A HAI BI Ế N PHÂN PH Ố I CHU Ẩ N Giả sử chúng ta có hai tổng thể và theo dõi một biến ñịnh lượng X nào ñó, ví dụ khối lượng sau 6 tháng nuôi của [r]

13 Đọc thêm