CHỈ ÐỊNH MỚI CỦA CLOPIDOGREL

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHỈ ÐỊNH MỚI CỦA CLOPIDOGREL ":

Bộ đề trắc nghiệm vi sinh

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VI SINH

A. Môi tr ng c b n: ph i các y u t dinh d ng c n thi t cho a s vi khu n.ườ ơ ả ả đủ ế ố ưỡ ầ ế đ ố ẩB. Môi tr ng c b n: nuôi c y các vi khu n t ng tr ng nhanhườ ơ ả để ấ ẩ ă ưởC. Môi tr ng chuyên bi t: là môi tr ng c b n có thêm h ng c uườ ệ ườ ơ ả ồ ầD. Môi tr ng chuyên bi t: nuôi c y các vi khu n t ng tr ng ch mườ ệ để ấ ẩ ă ưở ậáp ánĐ : Câu A16. Thu c kháng sinh là nh ng ch t ng n ch n vi khu n nhân lên hay tiêu di t vi khu nố ữ ấ ă ặ ẩ ệ ẩb ng c ch :ằ ơ ếA. Tác ng vào s cân b ng lý h c c a t bào vi khu n.độ ự ằ ọ ủ ế ẩB. Tác ng vào các giai o n chuy n hóa c a i s ng vi khu n.độ đ ạ ể ủ đờ ố ẩC. c ch sinh t ng h p protein.Ứ ế ổ ợD. Tác ng vào giai o n phân chia c a t bào vi khu n.độ đ ạ ủ ế ẩ4áp ánĐ : Câu B17. Kháng sinh có c i m:đặ đ ểA. Có ngu n g c c b n t các ch t hóa h c.ồ ố ơ ả ừ ấ ọB. Có ngu n g c c b n t th c v t.ồ ố ơ ả ừ ự ậC. M i lo i kháng sinh ch tác ng lên m t nhóm hay m t lo i vi khu n nh t nh.ỗ ạ độ ộ ộ ạ ẩ ấ địD. Kháng sinh có ho t ph r ng là kháng sinh tiêu di t c nhi u lo iạ ổ ộ ệ đượ ề ạvi khu n gây b nh khác nhau.ẩ ệáp ánĐ : Câu C18. Ch t t y u và ch t sát khu n gi ng nhau i m:ấ ẩ ế ấ ẩ ố ở đ ểA. Có th t ng h p b ng ph ng pháp hóa h c, ly trích t ng v t, th c v t ho cể ổ ợ ằ ươ ọ ừ độ ậ ự ậ ặvi sinh v t.ậB. Có th dùng t i ch nh bôi ngoài da.ể ạ ỗ ưC. Th ng ch dùng t y u v t.ườ để ẩ ế đồ ậD. Gây c h i cho c th .độ ạ ơ ểáp ánĐ : Câu D19. Kháng sinh làm h h i màng nguyên t ng vi khu n theo c ch :ư ạ ươ ẩ ơ ếA. Kháng sinh làm thay i tính th m th u ch n l c c a vách vi khu n.đổ ẩ ấ ọ ọ ủ ẩB. Kháng sinh làm t ng tính th m ch n l c c a màng nguyên t ng vi khu n.ă ấ ọ ọ ủ ươ ẩ
Xem thêm

72 Đọc thêm

KHÓA ĐÀO TẠO CÁN BỘ MỚI TUYỂN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIETIN BANK

KHÓA ĐÀO TẠO CÁN BỘ MỚI TUYỂN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIETIN BANK

đểhạch toán điều chỉnh, đồng thời gửi/fax về Phòng Kế toán Chi nhánh đểhậu kiểm vàxác thực tính chính xác của giao dịch.+ Số tiền sai từ 1 tỷ trở lên hoặc sai sót phát sinh từ tháng trước: Trước khi hạch toánđiều chỉnh PGD phải lập Tờ trình/Biên bản kèm chứng từ gửi/fax về Bộ phận hậu kiểm củaChi nhánh đểxác thực và trình Lãnh đạo CN phê duyệt mới được thực hiện.15II. CH Ế ĐỘ CH ỨNG T Ừ K Ế TOÁN4.Ký ch ứng t ừ k ế toán:-Chứng từ kế toán phải có đủchữ ký; phải ký bằng bút mực, ký từng liên. Không được ký bằng mực đỏhoặcđóng dấu chữ ký khắc sẵn. Ch ữ ký trên ch ứng t ừ k ế toán c ủa m ột ng ười ph ải th ống nh ất.-Chữ ký trên chứng từ phải do người có thẩm quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng t ừ kế toán khi ch ưa ghi đủn ộidung chứng từ.-Chứng từ chi tiền phải do người có thẩm quyền ký duyệt chi và người kiểm soát ký trước khi th ực hi ện.-
Xem thêm

49 Đọc thêm

Giáo trình Hệ điều hành - Phần 2.6

GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH - PHẦN 2.6

■M i b i u khi n thi t b có m t vùng nh riêng(buffer).ỗ ộ đ ề ể ế ị ộ ớ■CPU di chuy n d li u t /t i b nh chính t i/t b nh ể ữ ệ ừ ớ ộ ớ ớ ừ ộ ớriêng(buffer)■Nh p xu t t thi t b t i buffer c a b i u khi n.ậ ấ ừ ế ị ớ ủ ộ đ ề ể■B i u khi n cho CPU bi t r ng nó ã k t thúc hành ộ đ ề ể ế ằ đ ếng c a nó b ng cách phát sinhđộ ủ ằ ng tắ .Silberschatz, Galvin and Gagne 20022.4Operating System ConceptsCác ch c n ng chung c a các ng tứ ă ủ ắ■Ng t chuy n quy n i u khi n t i th t c x lý ng t ắ ể ề đ ề ể ớ ủ ụ ử ắthông qua b ng vector ng t- mà nó ch a các a ch ả ắ ứ đị ỉch ng trình x lý ng t.ươ ử ắ■Ki n trúc ng t ph i l u tr a ch c a ch ng trình x lý ế ắ ả ư ữ đị ủ ươ ửng t.ắ■Các ng t phát sinh s b m t hi u l c(ắ ẽ ị ấ ệ ự disabled) trong khi các ng t khác ang x lý , nh ó ng n ch c hi n t ng ắ đ ử ờ đ ă ặ ệ ượm t ng t.ấ ắ■M t b y là m t ph n m m phát sinh ng t x y ra khi có l i ộ ẫ ộ ầ ề ắ ả ỗhay ng i dùng yêu c u.ừơ ầSilberschatz, Galvin and Gagne 2002
Xem thêm

23 Đọc thêm

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

_B_ả_NG 1.3: CÁC CH_ỉ_ TIÊU C_ủ_A MƠ HÌNH SERVPERF _đ_Ã HI_ệ_U CH_ỉ_NH _ Thành ph n Y u t _N_ộ_I DUNG _ TC1 NH cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng như đã cam kết theo hợp đồng TC2 Thắc mắ[r]

14 Đọc thêm

Mở đầu về thiết kế web ppt

MỞ ĐẦU VỀ THIẾT KẾ WEB PPT

9 GIAO THỨC: PROTOCOL: – Tập hợp các quy tắc được thống nhất giữa các máy tính trong mạng nhằm thực hiện trao đổi dữ liệu được chính xác TRANG 5 Đ Đ Ị Ị A A CH CH Ỉ Ỉ IP: IP ADDRESS IP: [r]

31 Đọc thêm

Giao thức IPv6

GIAO THỨC IPV6

9 9 ĐỊ Đ Ị A CH A CH Ỉ Ỉ IPV4 IPV4 - - MAPPED: MAPPED: Đ Địịa chỉa chỉIPv4IPv4--mapped cũmapped cũng ng đưđượợc tc tạạo nờn từo nờn từ32 b32 bớớt t đđịịa chỉa chỉipv4 vipv4 vààccúú d dạạ[r]

51 Đọc thêm

28 XI MĂNG

28 XI MĂNG

TRANG 6 NHÀ MÁY XI MĂNG HÀ GIANG -T NH HÀ GIANGỈ NHÀ MÁY XI MĂNG HOÀNG THẠCH T NH HẢI DƯƠNG– Ỉ NHÀ MÁY XI MĂNG BỈM SƠN, NGHI SƠN T NH THANH HOÁ– Ỉ NHÀ MÁY XI MĂNG BÚT SƠN - T NH HÀ NAMỈ [r]

18 Đọc thêm

Bai: HO HAP HIEU KHI VA CHUOI CHUYEN ELECTRON

BAI: HO HAP HIEU KHI VA CHUOI CHUYEN ELECTRON

 ACID SUCCINIC À SUCSINYL-COA THAM GIA CẤU TẠO TRANG 16 SƠ ĐỒ TỔNG KẾT ATP TRANG 17 CHU TRÌNH KREBS CH CHU TRÌNH KREBS CH Ỉ Ỉ TẠO RA ĐƯỢC 2 TẠO RA ĐƯỢC 2 ATP, PHẦN NĂNG LƯỢNG CÒN LẠI TÍ[r]

26 Đọc thêm

Đề thi trên máy tính cầm tay THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011 môn Toán doc

ĐỀ THI TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY THPT TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2011 MÔN TOÁN DOC

ĐỐI VỚI CÁC KẾT QUẢ TÍNH TOÁN GẦN ĐÚN G, N ẾU KHÔNG CÓ CH Ỉ ĐỊNH CỤ THỂ CH Ỉ L ẤY ĐẾN 4 CHỮ SỐ TH ẬP PHÂN SAU DẤU PHẨY.. TÍNH G ẦN ĐÚNG DI ỆN TÍCH TAM GIÁC _ABC_ VÀ ĐỘ DÀI ĐƯỜNG CAO _AH_[r]

7 Đọc thêm

Bảng tuần hoàn Mendeleev thêm nguyên tố mới -117

BẢNG TUẦN HOÀN MENDELEEV THÊM NGUYÊN TỐ MỚI 117

tên là "Roenện ra tia quaho biết Hiệp ố 111. ặng 22,48gảng tuần hoàMĩ. n gọi hoàn Mendentgenium", têang tuyến vàhội hóa họcàn. Trên thế lev đã được ên của nhà kào ngày 8/11/c gia quốc tế giới mới chỉcác nhà khokhoa học /1895, cách (IUPAC) đã sản oa đây ã

7 Đọc thêm

щёкин г. культурное разнообразие мира. пути и препятствия. киев, 2003

ЩЁКИН Г КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МИРА ПУТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ КИЕВ 2003

ớốủũỷ ổốõúũ ớ ờợõố ẹốợớốủũỷ ừợũũ ùốờỷũỹủ ớũốủồ-ỡốũốỗỡợỡ, ố ốỡ õỷóợọớợ, ữũợ ùợởốõồũủ ờợõỹ ợủúọủũõợẩỗốởỹ ợỏỗũồởỹớợ ùồờũốũ ủõợồ ủúựồủũõợõớốồ, ùợủờợởỹ-ờú ợớợ ùợũốõợủũợốũ ợóú [27].ựồ õ 1982 ó. ớỷớồứớốộ ốỗốởỹủờốộ ùồỡỹồ-ỡốớốủũ . -ợớ, ớồợọớợờũớợ ợỏõốớồỡỷộ õ ùồủũúùởồớốừ ùợũốõ ữồởợ-õồữồủũõ, ỗõốở ợ ũợỡ, ữũợ ỡỷ ớữớồỡ ớợõúỵ õợộớú, ỏúọồỡ úỏố-õũỹ ố ỗúứũỹ õủồ ỏợởỹứồ ố ỏợởỹứồ, ùợờ ỡố ớờợớồử ủũớồũỏợũỹủ ỡồớ ọợổũỹ ợũ ủũừ ùồồọ ỡợồộ ợủũỹỵ ẽúủũỹọợổũ, ùúủũỹ ớỗỷõỵũ ớủ ỏồỗúỡớỷỡ óợủúọủũõợỡ. ẽúủũỹùợộỡúũ, ữũợ ỡỷ ọốờ ủũớ, ợùủớ ọở ớứồóợ ợờúổồớố,ớồớợỡởỹớ, ữũợ ỡỷ ỡợổồỡ õỗỏồủốũỹủ ỡỷ ỡợổồỡ ợỗõồồũỹ ỡỷ ỡợổồỡ ùợủũợ ớữũỹ ềồũỹỵ ỡốợõúỵ õợộớú! [9]. ẩỡồớ-ớợ ũờợồ ợựúựồớốồ ợựúựồớốồ ỏồứồớủũõ õợỗớốờởợ ú ỡớợ-óốừ ởỵọồộ, ủũợởờớúõứốừủ ủ ồờửốồộ ớ ùúỏởốờửốố ẽồủợ-ớở ốúọồợ-ớửốủũủờốừ ố ùợủốợớốủũủờốừ ẹèẩ, ợờợùõứốừủủồóợọớ õ ểờốớồ ố ọúóốừ ủũớừ ỡố.1.3. èồổọúớợọớỷồ ợóớốỗửốốùợũốõ ủốợớốỗỡốýởỹ ỉợớ ỗõởồũ ợ ũợỡ, ữũợ óỗớ ỏợũ ủốợớốỗỡồựồ ớồ ỗờợớữồớ, ọởồờợ ớồ ỗờợớữồớ [9], ồóợ ùợủởồọợõũồởốũõồọũ ợ ỗớợõốọớợủũừ ủốợớốỗỡ, ữủũỹ ốỗ ờợũợỷừ, ọồủ-ờũỹ, õồủỹỡ ừợợứốồ. íũợ õủồ õớợ ữũợ ủùợốũỹ ợ ụứốỗỡồừợợứồỡ ố ụứốỗỡồ ùởợừợỡ, ừợũ õủồ ởỵọố ỗớỵũ ũợởỹờợợỏỷờớợõồớớỷộ ụứốỗỡ. ẽợýũợỡú ố ẽởỡồớũủờ ủủỡỏ-ởồ ẹợõồũ õợùỷ (ọợờúỡồớũ ạ 9421) óởúỏợờợ ợỏồủùợờợồớ ủợ-ợỏựồớốỡố ợ ớúứồớốừ ỡồổọúớợọớợóợ óúỡớốũớợóợ ù-õ, ủợõồứồớớỷừ ốỗốởỹủờợộ ỡốồộ ùợọ úờợõợọủũõợỡùồỡỹồ-ỡốớốủũ ốýở ỉợớ ớ ùởồủũốớủờốừ ũồốũợ-ốừ, õ ợủợỏồớớợủũố õ ởóồồ ỏồổồớửồõ ổồớốớ ố ùợọọồổốõ-
Xem thêm

43 Đọc thêm

Tài liệu Bài giảng Lác và liệt vận nhãn pdf

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG LÁC VÀ LIỆT VẬN NHÃN PDF

_* Cơ thẳng trong: ch_ỉ có tác dụng đưa nhãn cầu vào trong _* Cơ thẳng ngoài: ch_ỉ có tác dụng đưa nhãn cầu ra ngoài Bảng 1 - Tác dụng của các cơ ngoại nhãn CƠ TÁC DỤNG CHÍNH TÁC DỤNG PH[r]

32 Đọc thêm

hệ thống trả công lao động tại phòng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần âu lạc chi nhánh phú mỹ hưng

HỆ THỐNG TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG TẠI PHÒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ÂU LẠC CHI NHÁNH PHÚ MỸ HƯNG

nhánh thuộc ngân hàng đối với các sản phẩm tín dụng và bảo lãnh. - Thường xuyên nghiên cứu để đề xuất các sản phẩm tín dụng và bảo lãnh mới phù hợp với tình hình phát triển của Ngân hàng. - Nghiên cứu và đề xuất chiến lược phát triển khách hàng. - Tổ chức ghi nhận, tổng hợp ý kiến khiếu nại của khách hàng, tổ chức việc phân tích nguyên nhân, hành động khắc phục phòng ngừa và theo dõi quá trình thực hiện. Kiểm soát rủi ro - Chỉ đạo thực hiện việc quản lý nghiệp vụ tín dụng và ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC HỆ THỐNG TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG PHÒNG TÍN DỤNG CN PHÚ MỸ HƯNG NHTMCP ÂU LẠC 5 tín dụng bảo lãnh theo đúng các quy định của Ngân hàng và Pháp luật. - Phát hiện sớm và phối hợp xử lý rủi ro. Tham mưu cho Giám đốc/Phó Giám đốc Khối về công tác quản lý nghiệp vụ tín dụng, bảo lãnh trong toàn hệ thống ngân hàng. - Kiểm tra định kỳ/đột xuất tình hình theo dõi quá trình sử dụng vốn và tài sản đảm bảo của khách hàng của nhân viên. Báo cáo -
Xem thêm

17 Đọc thêm

Giáo trình cơ sở công nghệ môi trường part 4 ppt

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG PART 4 PPT

Dung môi + chất bẩn Ỉ Chưng chất Ỉ Dung môi + Chất bẩn Đốt 4.5.3 ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT HẤP PHỤ ADSORPTION ISOTHERMS ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT LANGMUIR Đường đẳng nhiệt Langmuir được xây dựng dựa trên [r]

19 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG - Chương 2: Cơ sở lý thuyết chính sách môi trường pptx

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG - CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG PPTX

-BV và phát triển rừng;-Giảm ô nhiễm KK ở các khu CN và ñô thị;-Quản lý chất thải rắn;-BV ña dạng sinh học;- Phát triển nguồn năng lượng mới- Chính sách 3RMột số chỉ thị - chỉ số ñánh giá PTBV• Dấu chân sinh thái (Ecological Footprint - EF)• Chỉ số hạnh phúc hành tinh (HPI)• Chỉ số thịnh vượng xã hội (Social wellbeing Index) – thước ño Barometer of Sustainability-BS•Chỉ số bền vững về môi trường (ESI)Dấu chân sinh tháiðược tính bằng tổng diện tích ñất và nước cần ñể sản xuất ra nguồn tài nguyên mà con người tiêu thụ, ñồng thời hấp thụ lượng chất thải phát sinh trong cuộc sống ñó; Biểu diễn qua ñơn vịdiệ12•Chỉ số bền vững về môi trường (ESI)• Chỉ số thành tích môi trường (EPI)• Chỉ thị phát triển thực (GPI)• Tiết kiệm ròng ñã ñược ñiều chỉnh (ANS)• Chỉ số phúc lợi kinh tế bền vững (ISEW)• Chỉ số hành tinh sống (LPI)• Tổng nhu cầu vật chất (TMR)• Các chỉ số hiệu quả sinh thái (EEI)• …Dấu chân sinh thái
Xem thêm

39 Đọc thêm

Tài liệu Possessive Case ( Sở hữu cách)ỉ pdf

TÀI LIỆU POSSESSIVE CASE ( SỞ HỮU CÁCH)Ỉ PDF

Anh ta là một người bạn của Henry SỞ HỮU CÁCH KÉP ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG ĐỂ PHÂN BIỆT Ý NGHĨA NHƯ TRONG HAI CỤM TỪ SAU ĐÂY: A portrait of Rembrandt - Someone portrayed him Bức chân dung của[r]

4 Đọc thêm

Nguyên tắc thiết kế nhà cao tầng

NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG

có khả năng chòu tải lớn nhưng số lượng ít; mànên phân đều ra trên mặt bằng¾ Gia cố lỗ cửa vách18Vách cứng trong kết cấu khung-vách cứng1.Vách cứng theo phương ngang: đều đặn, đối xứng tại vi trí gần đầu hồi, ô thang máy, …2.Vách cứng theo phương dọc: ở khỏang giữa đơn nguyên. Khi nhà dài, không nên tập trung vách dọc ở hai đầu nhiệt độ, co ngót bố trímạch thi công3.Vách cứng phương dọc nên bố trí thành nhóm: chữ L, T,4.Vách chạy suốt chiều cao nhà; có thể giảm dần (không đột ngột) chiều dày váchVách trong kết cấu Vách cứng 1.Bố trí vách theo hai chiều hay nhiều chiều, nên vuông góc với nhau2.Có thể chia vách cứng dài thành nhiều đọan độc lập, nối với nhau bằng dầm hoặc sàn tầng 3. Lỗ vách cứng phải đều đặn từ trên xuống dưới, không lệch 193. VÁCH CỨNGTHIẾT KẾ TIẾT DIỆN VÀ CẤU TẠO BÊTÔNG CỐT THÉP20THIẾT KẾ TIẾT DIỆN VÀ CẤU TẠO CỐT THÉP VÁCH CỨNG21THIẾT KẾ TIẾT DIỆN VÀ CẤU TẠO CỐT THÉP VÁCH CỨNG22THIẾT KẾ TIẾT DIỆN VÀ CẤU TẠO CỐT THÉP VÁCH CỨNG23
Xem thêm

30 Đọc thêm

ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH LÚA VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ ĐẤT DỐC TẠI XÃ HOÀ PHÚ, HOÀ VANG, TP ĐÀ NẴNG

ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH LÚA VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ ĐẤT DỐC TẠI XÃ HOÀ PHÚ, HOÀ VANG, TP ĐÀ NẴNG

mộl sào (500 m2) ở đây tương đới cao và thường biến động ỏr các mức:130.000 - 150.000đ/ sào (chiếm 50%), iừ 170.000 - 200.Ò00d/sào (chiếmt 20%) và từ 200.000 - 250.000đ/sào (chiếm 30%), thì viẹc không đầu tư phânlân, vổi và bón phân không đúng thời điểm là một trong những hạn chế trựctìốp làm năng suâl lúa hình quân cà năm - chỉ dạt 30,25 tạ/ha (Đỏng Xuân vàXuân Hè đạl 30 tạ/ha, Hè Thu dạl 36 lạ/ha và vụ 3 đạl 25 tạ/ha), và cũng cónlìiổu vụ, nhiổu diộn (íoli khổng cho thu hoạch,Kết quả khảo sát hiộn trạng trôn cho thấy : Trong sản xuất lúa tại HoàPhú, ngoài Ihuận lựi về khí hạu thời liết, đất đai và khả năng đầu tư của các hôsản xuấi, còn những hạn chế chính dẫn đốn năng suấl lúa khỏng thổ đại sảnlưựng cao như sau:+ Chưa có )ộ giống lúa có tiềm năng nãng suất cao, chống chịu tốt vớiiđiều kiện ngoại cảnh. Chất lượng hạt giống đưa vào sản xuất đã bị Ihoái hoá.sđ Khoa học. Cô/Ii> nghệ và Môi trường thành phô Dà NổngDự án Kỉ Ị & CN phục vụ phát triển Ki-Xlỉ nông lìiõn miên núi xà lloà Ffiú64- Chưa chú ý đầu tư phân lãn và vôi đúng mức để hạn chê' lác hại củaphèn trong đất.+ Kỹ ihuật canh lác : Mật đố sạ quá dày, kỹ ihuât bón phân chưa đúngcác thời điểm cần thiết của cây lúa. Trình độ thâm canh ihấp.2. Cây màu: Chủ yếu là sắn, khoai lang, bắp với diện tích khoảng 34ha. Năng suâì sắn dạt khoảng 50 lạ/ha, năng suấi khoai lany dạt khoảng30tạ/ha, năng suất bắp dạl khoảng 16 tạ/ha.3. Cây công nghiệp ngắn ngày: chủ yếu là cây mía, lạc, đậu xanh.năng suất lạc (50 ha) 18tạ/ha, dậu xanh (48 ha) 9,6 tạ/ha, mía ( 147 ha ) năng
Xem thêm

75 Đọc thêm

Luận văn:Đo lường chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng pptx

LUẬN VĂN:ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG PPTX

2.2.4. Triển khai ñiều tra Tiến trình ñiều tra khách hàng ñược thực hiện từ tháng 6 ñến tháng 10 năm 2010. Thực hiện phỏng vấn bằng thư tín hoặc gởi bản câu hỏi qua mail ñối với những khách hàng có email hoặc thực hiện phỏng vấn qua ñiện thoại. 2.2.5. Tổng hợp, xử lý dữ liệu: a) Nhập dữ liệu b) Mô tả mẫu nghiên cứu c) Quy trình xử lý số liệu và xác ñịnh các nhân tố ảnh hưởng ñến chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng: Bước 1: Đánh giá ñộ tin cậy của thang ño bằng hệ số Cronbach’s Alpha nhằm loại các nhân tố không phù hợp. 12 Bước 2: Phân tích nhân tố khám phá (EFA) ñể kiểm ñịnh giá trị khái niệm của thang ño. Bước 3: Đặt tên và giải thích các nhân tố trên cơ sở nhận ra các biến có hệ số tải nhân tố lớn ở cùng một nhân tố trong ma trận nhân tố sau khi xoay. Bước 4: Tính nhân số ñể xác ñịnh trọng số các yếu tố trong từng nhân tố và tính ra giá trị tổng hợp của từng nhân tố. Bước 5: Kiểm ñịnh mô hình nghiên cứu. d) Đo lường chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng Sau khi thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA, mô hình mới ñược xây dựng. Mô hình này sẽ ñược sử dụng ñể ño lường chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng của NHTM. Như tác giả ñã giới thiệu ở Chương 1, chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng của NHTM ñược ño lường gián tiếp thông qua 34 yếu tố, ñược nhóm thành 6
Xem thêm

14 Đọc thêm

BÀI GIẢNG THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH TS HỒ HỮU CHỈNH

BÀI GIẢNG THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH TS HỒ HỮU CHỈNH

Giới thiệu môn họcÂCung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sựlàm việc của các kết cấu công trình bằng các thínghiệm trực quan sinh động.ÂKiểm đònh kết cấu mới xây dựng, đánh gía tuổi thọvà độ bền các kết cấu đã XD hoặc cần sửa chữa.ÂỨng dụng Thí Nghiệm Công Trình (TNCT) trongnghiên cứu, triển khai kết cấu mới.Chương I-3Ý nghóa của trạngng tháiứngng suất – biến dạngng (σ−ε)đo εLực F

75 Đọc thêm

Cùng chủ đề