BÁO CÁO TỐT NGHIỆP:" TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CỦA NHÂT BẢN RA NƯỚC NGOÀI VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHO VIỆC TĂNG CƯỜNG NGUỒN VỐN CỦA NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM " POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP:" TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CỦA NHÂT BẢN RA NƯỚC NGOÀI VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHO VIỆC TĂNG CƯỜNG NGUỒN VỐN CỦA NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM " POTX":

NHƯNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA NHO GIÁO VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI NƯỚC TA

NHƯNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA NHO GIÁO VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI NƯỚC TA

Lời nói đầu Nhìn vào lịch sử xã hội loài ngời, ai cũng thấy xã hội mỗi ngày một tiến bộ từ thấp tới cao, từ thô sơ , đơn giản đến đa dạng và phức tạp. Nhng muốn hiểu nguồn gốc phát triển của xã hội thì chúng ta phải tìm đến căn nguyên kinh tế của nó; nghĩa là phải tìm xem xã hội tiến hành sản xuất nh thế nào và quá trình phát triển của nó theo dòng lịch sử ra sao? Để biết đợc điều đó chúng ta hãy nghiên cứu sơ qua quan điểm của chủ nghĩa Mác- Anghen mà ở đây chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về mối quan hệ giữa QHSX và LLSX. Kể từ khi con ngời mới xuất hiện trên hành tinh đã trải qua năm phơng thức sản xuất đó là: Nguyên thuỷ; chiếm hữu nô lệ; xã hội phong kiến; tu bản chủ nghĩa; xã hội chủ nghĩa. T duy, nhận thức của loài ngời không dừng lại một chỗ mà theo dòng thời gian nó phát triển ngày càng hoàn thiện hơn, từ đó kéo theo sự thay đổi phát triển LLSX cũng nh cơ sở sản xuất. Từ sản xuất bằng săn bắt hái lợm, trình độ KHKT lạc hậu thì ngày nay khoa học đã đạt tới đỉnh cao trí tuệ nhân loại và trong tơng lai sẽ còn hơn thế nữa. Với sự phân tích của Mac-Anghen chúng ta thấy đơc sự phát triển ấy chính là do những tác động qua lại biện chứng giữa LLSX và QHSX đợc khái quát thành quy luật về sự phù hợp giữa LLSX và QHSX. Với ba trờng phái của triết học: Chủ nghĩa duy vật; chủ nghĩa duy tâm; và trờng phái nhị nguyên luân tuy có những quan điểm khác nhau nhng họ đều thống nhất rằng thực chất của triết học đó là sự thống nhất biện chứng giữa LLSX và QHSX nh thống nhất giữa hai mặt đối lập tạo nên chỉnh thể của nền sản xuất xã hội. Không chỉ trên ph-ơng diện triết học mà cả chính trị kinh tế học và các môn khoa học khác, dới những hình thức và mức độ khác nhau, dù con ngời có ý thức dợc hay không thì nhận thức của Mac-Anghen về quy luật vẫn xuyên suốt lịch sử phát triển. Nghiên cứu về kinh tế học, biện chứng LLSX và QHSX tạo điều kiện cho một sinh viên năm thứ nhất nh tôi có đợc nhận thức nhất định về xã hội, đồng thời mở mang nhiều về lĩnh vực kinh tế. Tuy trình độ nhận thức còn hạn hẹp, vẫn còn những sai sót bỡ 1ngỡ của lần đầu tiên viết tiểu luận nhng em cũng mạnh dạn đa ra nhận thức của mình về đề tài: Qua lịch sử phát triển của 3 ph ơng thức sản xuất trớc CNTB, chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX"2
Xem thêm

11 Đọc thêm

Đề tài: Quá trình hình thành và phát triển của Kiểm toán độc lập ở Việt Nam pot

ĐỀ TÀI: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM POT

nghiệp (trừ doanh nghiệp kiểm toán ) mà bạn hàng giúp các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong cạnh tranh. Hơn thế nữa, nền kinh tế thị trờng đòi hỏi các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế muốn quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh cần phải có thông tin chính xác kịp thời và tin cậy. Để đáp ứng đợc yêu cầu này đòi hỏi phải có bên thứ ba độc lập khách quan, có trình độ chuyên môn cao đợc pháp luật cho phép cung cấp thông tin tin cậy cho đối tợng quan tâm. Vì vậy đã hình thành nên loại hình kiểm toán độc lập này. Luật pháp nhiều quốc gia có nền kinh tế thị trờng phát triển đã quy định chỉ có các báo cáo tài chính đã đợc kiểm toán độc lập mới có giá trị pháp lý và độ tin cậy. Sự ra đời và phát triển của các tổ chức kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trờng là xu hớng tất yếu khách quan có tính quy luật của cơ chế thi trờng. Các công ty kiểm toán độc lập ra đời Hoạt động kiểm toán độc lập đã hình thành và phát triển ở nớc ta từ trớc ngày giải phóng miền Nam: Các văn phòng hoạt động độc lập với các kế toán viên công chứng hoặc các giám định viên kế toán và cả văn phòng kiểm soát quốc tế nh SGV, Arthur Andersen Sau thống nhất đất nớc, trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung, kiểm toán độc lập không còn tồn tại. Vì vậy kiểm toán độc lập mới đợc hình thành từ sau khi chuyển đổi cơ chế kinh tế Với chủ chơng đa dạng hoá các loại hình sở hữu đa phơng hoá các loại hình đầu t đã đặt ra những đòi hỏi của kiểm toán độc lập. Ngày 13/5/1991 theo giấy phép số 957/PPLT của Thủ tớng Chính phủ, Bộ tài chính đã ký quyết định thành lập hai công ty: Công ty kiểm toán Việt Nam với tên giao dịch là VACO (QĐ 165-TC/QĐ/TCCB) và công ty dịch vụ kế toán Việt Nam với tên giao dịch là ASC (QĐ164-TC/QĐ/TCCB) sau này đổi tên thành Công ty dịch vụ t vấn tài chính, kế toán, kiểm toán - AASC (quyết định 639-TC /QĐ/ TCCB ngày 14/9/1993).Với cơng vị là công ty đầu ngành, VACO và AASC đã có nhiều đóng góp không chỉ trong việc phát triển công ty, mở Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Xem thêm

19 Đọc thêm

209287

209287

lực uy tín với cả chủ doanh ngiệp và ngời quan tâm đến bản báo cáo tài chính. Những ngời quan tâm có thể kể đến là : - Các cơ quan Nhà nớc cần có thông tin trung thực để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Nhà nớc căn cứ vào báo cáo tài chính đã đợc kiểm toán để xem xét các doanh nghiệp sử dụng ngân sách Nhà nớc, tài sản quốc gia để hoạt động kinh doanh có đem lại hiệu quả không, có phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đất nớc hay không. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính đã đợc kiểm toán để tính và thu thuế trừ khi có nghi vấn mới kiêm tra lại. Về nghĩa vụ thuế đối với Nhà nớc, các doang nghiệp thờng muốn nộp ít để chiếm chiếm dụng phần thếu phải nộp Nhà nớc nên họ sẽ khai tăng các khoản chi phí để làm giảm lợi nhuận và nh thế thuế phải nộp sẽ ít THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN 7 đi. Tuy nhiên nếu đợc kiểm toán thì sai phạm này sẽ bị phát hiện và điều chỉnh. - Các cổ đông góp vốn kinh doanh hoặc mua cổ phiếu của doanh nghiệp tuy không có trình độ để kiểm tra kỹ lỡng bản báo cáo tài chính, do đó khi có trên tay bản báo cáo tài chính đã đợc kiểm toán viên độc lập xác nhận là trung thực hợp lý thì họ có thể yên tâm ăn chia lợi tức và quyết định tiếp tục đầu t hoặc không đầu t vào doanh nghiệp đó. - Các ngân hàng và các tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp vay vốn cũng phải nắm chắc tình hình kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng để quyết định cho vay, thu hồi vốn hoặc không cho vay. Kiểm toán viên sẽ giúp ngân hàng hoặc những ngời cho vay làm việc đó. - Trong quan hệ kinh doanh các khách hàng có thể mua chịu.Tuy nhiên nếu có báo cáo tài chính của ngời mua hàng đợc kiểm toán viên có danh tiếng kiểm tra xác nhận là tốt thì ngời bán sãn sàng bán chịu. Ngợc lại xác nhận là tình hình tài chính khó khăn thì không gì ngời mua mua đợc hàng khi
Xem thêm

18 Đọc thêm

Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ổnđịnh, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luậtnhằm mục đích thực hiệnổn định các hoạtđộng kinh doanh". Tùy theo đặc thù về lĩnh vực hoạtđộng, hình thứctổ chức trong các lĩnh vực khác nhau, doanh nghiệp có thể hiểu dưới các thuật ngữkhác nhau: nhà máy, xí nghiệp,công ty, cửa hàng, 1.1.1.2. Các loại hình doanh nghiệpCăn cứ vào những tiêu chí khác nhau, doanh nghiệp có thể được phân loại nhưsau:- Căn cứ vào hình thức pháp lý doanh nghiệpCăn cứ vào hình thức pháp lý, doanh nghiệp được phân chia thành các loại hìnhchủ yếu sau đây:Công ty trách nhiệm hữu hạn(bao gồmcông ty trách nhiệm hữu hạn một thànhviên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) là doanh nghiệp mà cácthành viên trong công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản kháccủa công ty trong phạm visố vốn điều lệ của công ty.Công ty cổ phầnlà doanh nghiệp mà vốnđiều lệ của công ty được chia thànhnhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần của doanhnghiệpđược gọi là cổ đông và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tàisản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.Công ty hợp danhlà doanh nghiệp trongđó có ít nhất hai thành viên là chủ sởhữu của công ty, cùng kinh doanh dưới một cái tên chung (gọi là thành viên hợp danh).2Thành viên hợp danh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản củamình về các nghĩa vụ của công ty. Ngoài ra trongcông ty hợp danh còn có các thànhviên góp vốn.Doanh nghiệp tư nhânlà doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu tráchnhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạtđộng của doanh nghiệp. Mỗi cá nhânchỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.Các doanh nghiệp có vốnđầu tư nước ngoàiđược thành lập theoquy định củapháp luật bằng nguồn vốn chủ sở hữu của người nước ngoài.- Căn cứ vào chếđộ trách nhiệmCăn cứvào chế độ trách nhiệm có thể phân loại các doanh nghiệp thành02 loại+ Doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạnDoanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn là loại hình doanh nghiệp
Xem thêm

257 Đọc thêm

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " potx

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " POTX

loại đã qua sử dụng và bùn thải ra từ trạm xử lý chất thải. Ngoài ra, trong công tác quản lý nguồn chất thải này thì công ty HACHIBA nói riêng và ngành dệt may nói chung đã thực hiện các giải pháp trong vận hành như: quản lý nội vi; kiểm soát quá trình tốt hơn; thay đổi nguyên liệu; cải tiến thiết bị; công nghệ sản xuất mới; tận thu, tái sử dụng tại chỗ (tuần hoàn). Tuy nhiên, lượng CTRCN thải ra vẫn chưa được quản lý triệt để. Cụ thể: - Chất thải từ các phân xưởng dệt, nhuộm tẩy…chủ yếu là vải đầu cây, khăn vụn, sợi vụn, vải vụn… được thu gom vào cuối ca và bán cho người thu mua. Tuy nhiên, lượng vải vụn được thu mua không đáng kể. - Bao bì được thu gom riêng và bán cho người thu mua và dịch vụ. Riêng bao bì hóa chất độc hại sẽ được quản lý riêng, CTRCN (bao gồm cả vải vụn) được thu gom hàng ngày và hợp đồng với Công ty MTĐT chở đi và xử lý tại Bãi rác Khánh Sơn. 3Một thực tế là nếu đốt vải vụn trong lò chuyên biệt ở nhiệt độ 1000oC thì mới đảm bảo an toàn tuyệt đối nhưng kinh phí cho giải pháp này là không nhỏ. Do đó vải vụn chủ yếu đem chôn lấp. I.2. Tác động của vải vụn đối với môi trường sống Theo PGS.TS Trịnh Lê Hùng, Khoa Hóa Đh KHTH Đại học Quốc Gia Hà Nội: “Khói do đốt các sản phẩm may công nghiệp cực kỳ nguy hiểm, nếu đốt trong lò chuyên biệt ở nhiệt độ 1000oC thì mới đảm bảo an toàn tuyệt đối, còn đốt âm ỉ thì sẽ sản sinh ra vô số chất độc hại trong đó có dioxin. Ngửi phải khí độc này lâu ngày có thể gây ung thư”. Hay, theo tác giả Mỹ Hằng có bài viết “Bảy năm ngửi mùi vải cháy” đăng trên Việt Báo (23/72007) đã cho thấy những tác động không nhỏ của vải vụn đến môi trường và sức khỏe con người ở các làng chăn bông dọc bờ sông Nhuệ. “Từ 7 năm nay, cứ chiều
Xem thêm

12 Đọc thêm

Mẫu phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng potx

MẪU PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG POTX

Khi có khiếu nại của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, Cơ quan làm nhiệm vụ BT,HT&TĐC , UBND xã (phường, thị trấn) là nơi tiếp nhận hồ sơ và phối hợp giải quyết mọi thắc mắc của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 2. Phương pháp giải quyết Thủ tục khiếu nại tố cáo phải tuân thủ theo đúng Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH01 được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Công bố ban hành bằng Lệnh số 09L/CTN ngày 11/12/1998. Trong khi giải quyết khiếu nại, người bị thu hồi đất vẩn phải chấp hành Quyết định thu hồi đất, giao đất đúng kế hoạch và thời gian đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định. Những hộ cố ý từ chối hay gây chậm trễ việc bàn giao mặt bằng xây dựng dự án, tùy theo mức độ vi phạm sẽ được các cấp chính quyền xem xét, xử lý theo Pháp luật. VIII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN. - Tổ chức họp dân thông báo kế họach giải phóng mặt bằng: Từ ngày Đến ngày - Tổ chức kiểm kê thực tế lập hồ sơ đền bù cho các đối tượng nằm trong khu vực giải tỏa: Từ ngày Đến ngày - Thẩm định điều kiện bồi thường về đất: Từ ngày Đến ngày - Áp giá đền bù và thẩm định phê duyệt đền bù: Từ ngày Đến ngày - Công bố công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: ngay sau khi có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Giải quyết thắc mắc khiếu nại: Từ ngày Đến ngày - Chi trả bồi thường hỗ trợ và thu tiền sử dụng đất: Từ ngày Đến ngày - Giải tỏa bàn giao mặt bằng thực hiện dự án: Từ ngày Đến ngày IX. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 1. Báo cáo về công tác tài chính kế toán: thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Thống kê kế toán hiện hành . 2. Báo cáo thống kê kế hoạch thực hiện bao gồm:
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tài liệu Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài bên ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).(Cấp BQL)* docx

TÀI LIỆU ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI BÊN NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU KINH TẾ (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN DƯỚI 300 TỶ ĐỒNG VÀ KHÔNG THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN).(CẤP BQL)* DOCX

Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài bên ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).(Cấp BQL)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoàiCơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao và Khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao và Khu kinh tế. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cảTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư. 2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư trình cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư xem xét cấp hoặc hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Hồ sơ
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài bên ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) pdf

TÀI LIỆU ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI BÊN NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU KINH TẾ (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN DƯỚI 300 TỶ ĐỒNG VÀ KHÔNG THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN) PDF

Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài bên ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).(Cấp BQL)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoàiCơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao và Khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao và Khu kinh tế. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cảTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư. 2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư trình cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư xem xét cấp hoặc hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
Xem thêm

3 Đọc thêm

Quyết toán Dự án hoàn thành các Dự án sử dụng vốn Nhà nước (cấp tỉnh) doc

QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC (CẤP TỈNH) DOC

Giải thích nguyên nhân chênh lệch: II. Nhận xét đánh giá và kiến nghị: 1. Nhận xét: - Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng. - Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư. 2. Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện Dự án: 3. Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư và chi phí đầu tư đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý. Ngày tháng năm Chủ đầu tư Ngày tháng năm Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên) Trưởng phòng (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên) Mẫu số: 09/QTDA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH Của Dự án: (Dùng cho Dự án Quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và Chuẩn bị đầu tư bị hủy
Xem thêm

16 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM PVFC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM PVFC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM PVFC3.1 ĐỊNH HƯỚNG CỦA PVFC TRONG THỜI GIAN TỚICác nhà dự báo đã đưa ra nhận định năm 2010 sẽ là một năm với nhiều biến động đối với thị trường Tài chính, gây khó khắn cho các doanh nghiệp nói chung và các Công ty tài chính nói riêng. Tuy nhiên, trước tình hình này, PVFC vẫn đưa ra mục tiêu của mình về doanh thu là 3,9 nghìn tỷ đồng năm 2009, tăng 61% so với 2,42 nghìn tỷ đồng của năm 2008, trong đó chủ yếu là do tăng trưởng từ hoạt động cho vay. Đầu tháng 4 năm 2009, PVFC đã tuyên bố sẽ cho vay 20 nghìn tỷ đồng theo gói hỗ trợ lãi suất của Chính phủ để giúp đỡ các Doanh nghiệp trong nước chống đỡ với khủng hoảng tài chính. Thành công lớn nhất của PVFC khi chuyển đổi sang Tổng công ty cổ phần là đã xây dựng thành công bộ máy hoạt động khá chuyên nghiệp. Việc quản lý, điều hành cũng được thay đổi toàn diện theo nguyên tắc đảm bảo sự tập trung thống nhất quản lý tại Tổng công ty, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động của các đơn vị; gắn trách nhiệm tới từng thành viên; cơ chế lương thưởng được thực hiện theo kết quả công việc và vị trí công việc đảm nhận nhằm tôn vinh những cán bộ xuất sắc. PVFC đã xác định rõ hướng đi của mình năm 2010 bằng các hoạt động đột phá đổi mới như phải liên tục tạo ra các sản phẩm mới có tính cạnh tranh và phù hợp với thị trường. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn cần đổi mới toàn diện công tác quản lý hành chính, tạo ra sự cạnh tranh từ ngay trong nội tại đơn vị với mục tiêu chiến lược là đưa lại lợi nhuận cho khách hàng. Để đạt mục tiêu đó, PVFC sẽ quyết liệt thực hiện việc đổi mới trong mọi lĩnh vực: từ chất lượng sản phẩm dịch vụ, cung cách phục vụ khách hàng đến việc phát huy thế mạnh đối với các dịch vụ hiện có.Trong lĩnh vực tín dụng, PVFC tập trung khai thác các đối tượng khách hàng trong ngành Dầu khí; phấn đấu thu xếp 100% vốn cho các dự án lớn trong ngành có sử dụng ngoại tệ. Công tác tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn bán tài sản và cơ cấu danh mục đầu tư, phát triển các dịch vụ tiện ích cho khách hàng… cũng được đẩy mạnh.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Tài liệu CHIẾN LƯỢC KINH DOANH_ CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH NỘI BỘ docx

TÀI LIỆU CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH NỘI BỘ DOCX

 Mức hiệu quả sử dụng các đơn vị gia công  Mức độ hôi nhập dọc, tỷ lệ lợi nhuận, giá trị gia tăng  Hiệu năng, phí tổn, lợi ích của thiết bị  Các phương pháp kiểm tra tác nghiệp, thiết kế, lập kế hoạch, mua, kiểm tra chất lượng III. Tài chính kế toán  Phân tích quyết định đầu tư phân phối vốn, và phân phối lại vốn cho dự án, tài sản, bộ phận của tổ chức  Quyết định tài chính cơ cấu vốn tốt cho công ty, làm sao gia tăng vốn, ngắn , dài hạn, lưu động dùng các chỉ số tài chính (như: nợ trên vốn, chỉ số nợ trên tổng vốn)  Quyết định tiền lãi cổ phần Phân tích tài chính:  Khả năng huy động vốn, ngắn dài hạ  Tỷ lệ giữa vốn vay và vốn cổ phần  Nguồn vốn công ty, chi phí vốn so với toàn ngành vàđối thủ  Thuế, quan hệ chủ sở hữu, người đầu tư, cổ đông  Vay, thế chấp, khả năng tận dùng tài chính thuê, cho thuê, bán  Phí hội nhập, rào cản hội nhập, tỉ lệ lãi  Vốn lưu động linh hoạt của vốn đầu tư, quy mô tài chính  Kiểm soát giá và khả năng giảm giá, hệ thống kế toán, lợi nhuận Chỉ số  Các chỉ số luân chuyển năng lực của công ty nghĩa vụ tài chính ngắn hạn Khả năng thanh toán hiện thời – Khả năng thanh toán nhanh  · Các chỉ số về đòn bẩy biểu thị về rủi ro tài chính của công ty, phạm vi tài trợ của các khoản nợ của công ty. Nợ trên toàn bộ tài sản – Nợ trên số vốn cổ phần thường - Nợ dài hạn trên số vốn cổ phần
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỒ THỊ HÌ N H NẾN N H ẬT BẢN

ĐỒ THỊ HÌ N H NẾN N H ẬT BẢN

Cũng như tất cả những phương pháp sử dụng biểu đồ, những mẫu hình biểu đồ hình nến tùy thuộc vào sự giải thích của người sử dụng. Điều này có thể coi là một hạn chế. Nếu bạn có nhiều kinh nghiệm với biểu đồ hình nến trong lĩnh vực của mình, bạn sẽ thấy những mẫu hình, và những sự biến đổi nào của những mẫu hình này, hoạt động tốt. Trong trường hợp này, chủ quan có thể không phải là nguy hiểm. Với những kinh nghiệm bạn có được qua kỹ thuật hình nến, bạn sẽ khám phá ra những sự kết hợp nào hoạt động tốt trong thị trườngcủa bạn. Điều này có thể mang lại cho bạn một lợi thế đối với những người đã không dành thời gian và sức lực trong việc theo dõi sát sao thị trường như bạn.Như sẽ đề cập về sau, việc vẽ cây nến đòi hỏi phải có giá đóng. Bởi vậy, bạn có thể phải đợi kết thúc để có một dấu hiệu buôn bán có giá trị.Thỉnh thoảng, tôi có thể sử dụng những biểu đồ từng giờ để có được một dấu hiệu mua bán hơn là đợi đến khi đóng cửa của ngày đó. Ví dụ, có một mẫu hình tăng giá tiềm năng trong biểu đồ ngày. Lúc đó, tôi nên đợi giá đóng cửa để hoàn thành mẫu hình. Nếu biểu đồ hàng giờ cũng cho thấy một cái chỉ báo tăng giá trong ngày ấy, thì tôi có thể khuyến cáo mua(nếu xu hướng là tăng) thậm chí trước khi đóng cửa.Những biểu đồ hình nến cung cấp nhiều dấu hiệu mua bán rất hữu ích. Tuy nhiên, chúng không cung cấp những mục tiêu giá. Có những phương pháp khác để dự báo những đích giá đó (như những ngưỡng hỗ trợ hoặc chống cự trước đó, sự hiệu chỉnh, v.v …). Một số người thực hiện việc mua bán dựa vào các dấu hiệu, và giữ thương vụ đó cho đến khi có sự xuất hiện mẫu hình khác. Những mẫu hình luôn luôn cần được nhìn trong bối cảnh khi nó xuất hiện và trong quan hệ với những dấu hiệu kỹ thuật khác.Với hàng trăm biểu đồ trong suốt cuốn sách này, đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy có những mẫu mà tôi bỏ qua trong những biểu đồ. Đó cũng là những ví dụ về những mẫu hình, đôikhi không hoạt động. Những hình nến sẽ không cung cấp một công cụ thương mại chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên chúng bổ sung thêm vào bảng mẫu kỹ thuật của bạn.Những biểu đồ hình nến cho phép bạn sử dụng những phương pháp kỹ thuật như khi bạn sử dụng với biểu đồ then chắn. Nhưng những biểu đồ hình nến cho bạn những dấu hiệu màbiểu đồ then chắn không thể. Vậy tại sao phảI sử dụng biểu đồ then chắn? Trong tương laigần, biểu đồ hình nến có thể trở nên phổ biến như biểu đồ then chắn. Thật ra, tôi đã đưa ra dự đoán rằng khi ngày càng có nhiều nhà kỹ thuật cảm thấy thoải mái, thích nghi với những
Xem thêm

7 Đọc thêm

Báo cáo danh sách trích ngang người nước ngoài đối với người nước ngoài là học sinh, sinh viên; phu quân, phu nhân của người nước ngoài làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài,... pot

BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀ HỌC SINH, SINH VIÊN; PHU QUÂN, PHU NHÂN CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ NƯỚC NGOÀI,... POT

Báo cáo danh sách trích ngang người nước ngoài đối với người nước ngoài là học sinh, sinh viên; phu quân, phu nhân của người nước ngoài làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống liên hiệp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực; người giúp việc gia đình của người nước ngoài; người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam không theo các hình thức: thực hiện hợp hợp đồng lao động, di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có hiện diện thương mại tại Việt Nam, thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định xử lý vi phạm hành chính nếu không thực hiện Các bước Tên bước Mô tả bước 1.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu “Se duyên” với quỹ đầu tư doanh nghiệp tư nhân doc

TÀI LIỆU “SE DUYÊN” VỚI QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DOC

hoặc báo cáo tài chính nội bộ của hai năm gần nhất, bản kế hoạch kinh doanh của năm hiện tại và kế hoạch kinh doanh của năm năm sau đó, mô hình công ty, sơ đồ tổ chức kèm với bản tóm tắt trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc của ban quản lý… Trong suốt cuộc gặp này, có thể bạn được yêu cầu trả lời những câu hỏi như cần thêm vốn đầu tư để làm gì, những lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp/sản phẩm của bạn là gì, mức tăng trưởng bình quân trong ngành là bao nhiêu và các yếu tố để tạo nên mức tăng trưởng này, bạn đang gặp phải những mối đe dọa nào từ sản phẩm thay thế hoặc từ đối thủ cạnh tranh hay các rào cản để gia nhập thị trường là gì?… Những câu hỏi như vậy sẽ giúp quỹ đầu tư doanh nghiệp tư nhân đánh giá sự hiểu biết và kinh nghiệm của bạn về ngành và lĩnh vực mà bạn đang kinh doanh. Nếu có thể, tất cả mối quan tâm của quỹ đầu tư doanh nghiệp tư nhân nên được viết ra trong bản chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Không phải doanh nghiệp Việt Nam nào cũng có thể chuẩn bị tốt công việc này, do đó việc sử dụng dịch vụ tư vấn bên ngoài vào lúc này là rất cần thiết. Sau lần gặp đầu tiên ấy, quỹ đầu tư doanh nghiệp tư nhân sẽ thu thập thêm thông tin từ phía doanh nghiệp và từ những nguồn khác nhau để phục vụ cho việc định giá doanh nghiệp. Vì vậy, chất lượng thông tin mà doanh nghiệp đã cung cấp sẵn cho quỹ phần nào quyết định thời gian định giá doanh nghiệp. Có đề nghị cho rằng doanh nghiệp cũng nên tiến hành định giá doanh nghiệp mình theo giá thị trường (market capitalization) lúc định giá là bao nhiêu để có cơ sở khi đàm phán về giá với quỹ đầu tư doanh nghiệp tư nhân. Nếu không có kinh nghiệm làm việc này, doanh nghiệp có thể nhờ chuyên viên phân tích đầu tư độc lập hoặc một tổ chức định giá chuyên nghiệp giúp đỡ. Sau khi hai bên đã thỏa thuận xong giá cả và những điều khoản chính liệt kê trong bản điều khoản đầu tư (term sheet), phía quỹ đầu tư sẽ tiến hành thẩm định toàn diện doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư. Thẩm định toàn diện doanh nghiệp thể hiện ở những khía cạnh về pháp lý, thương mại và kế toán-tài chính. Lúc này, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về việc thành lập doanh nghiệp,
Xem thêm

5 Đọc thêm

Áp dụng với trường hợp điều chỉnh Giấy phép đầu tư

ÁP DỤNG VỚI TRƯỜNG HỢP ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

3….. (Tên và thông tin của nhà đầu tư tiếp theo (nếu có))Dự án có sự tham gia của…(tên đối tác tại nước ngoài, nếu có)Điều 1:Điều…, Điều… và Điều… của Giấy phép đầu tư số … ngày … tháng… năm… được sửa đổi như sau:Điều…;Điều…;Điều 2:Mọi điều khoản khác của Giấy phép đầu tư số… ngày…tháng…năm…và Giấy phép điều chỉnh số…ngày …tháng…năm…(nếu có) vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.Điều 3:Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh này là bộ phận không tách rời của Giấy phép đầutư số… ngày…tháng …năm…và thay thế Giấy phép điều chỉnh số…ngày… tháng…năm…(nếu có).Điều 4:Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh được lập thành…(bằng chữ) bản gốc: ...bản cấp cho nhà/ các nhà đầu tư, một bản đăng ký tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sao gửi Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,…(Bộ quản lý ngành),…(cơ quan chủ quản nếu có) và Ủy ban nhân dân…(nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính/hoặc cư trú). [G-14] BỘ TRƯỞNG
Xem thêm

2 Đọc thêm

TÍNH TRUNG THỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỨNG KHOÁN CHƯA ĐƯỢC CẢI THIỆN

TÍNH TRUNG THỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỨNG KHOÁN CHƯA ĐƯỢC CẢI THIỆN

Rất khó để có thể khẳng định các báo cáo tài chính đó minh bạch, rõ ràng hay không vì các doanh nghiệp đều tuân thủ các báo cáo tài chính của Bộ Tài chính. Nhưng vấn đề đang được các nhà đầu tư quan tâm là doanh nghiệp cần phải đưa ra bản báo cáo thuyết phục chứ không phải các bản báo cáo không rõ ràng và thiếu sự minh bạch thông tin. Trên thực tế, các nhà đầu tư cũng không trách các doanh nghiệp bị thua lỗ trong năm 2008, bởi lẽ trong điều kiện khó khăn như vậy kinh doanh thua lỗ là chuyện đương nhiên. Vì vậy, các doanh nghiệp nên có cách hành xử cũng như cung cấp thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho nhà đầu tư cảm thấy yên tâm khi gửi gắm niềm tin vào doanh nghiệp. Qua đó sẽ giúp doanh nghiệp dần từng bước vượt qua khó khăn. Trích dự phòng rủi ro lớn là điều thường thấy trong các báo cáo tài chính năm 2008, nên một số quan điểm cho rằng điều này đã ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của nhà đầu tư. Vậy quan điểm của ông với vấn đề này như thế nào? Không thể khẳng định việc trích lập dự phòng rủi ro lớn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư. Bởi lẽ, khi đầu tư vào cổ phiếu một doanh nghiệp nào đó, ngoài việc nhìn nhận lợi nhuận của doanh nghiệp trong ngắn hạn, nhà đầu tư còn quan tâm đến tiềm năng của doanh nghiệp trong tương lai.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Công nhận cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình pot

CÔNG NHẬN CƠ SỞ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH POT

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình. - Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ GIẢNG VIÊN (đính kèm theo thủ tục) Kính gửi: Bộ Xây dựng 1. Họ và tên giảng viên: 2. Ngày tháng năm sinh: 3. Nơi sinh: 4. Địa chỉ thường trú: 5. Nơi công tác: 6. Bằng cấp: (Ghi bằng cấp, tổ chức cấp, năm được cấp kèm theo bản sao có chứng thực hợp pháp) 7. Chứng chỉ các khoá đào tạo, bồi dưỡng: 8. Ngoại ngữ: 9. Điện thoại: 10. Fax: 11. E-mail: 12. Kinh nghiệm thực tế: (liệt kê các công việc đã thực hiện liên quan đến các chuyên đề tham gia giảng dạy- ghi rõ tên công việc, thời gian thực hiện) Tôi đề nghị Bộ Xây dựng xem xét cho phép tôi đăng ký là giảng viên bồi dưỡng nghiệp
Xem thêm

9 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHIỀU HƯỚNG LỊCH SỬ CỦA LỢI NHUẬN THU ĐƯỢC TỪ TÀI SẢN DOC

TÀI LIỆU CHIỀU HƯỚNG LỊCH SỬ CỦA LỢI NHUẬN THU ĐƯỢC TỪ TÀI SẢN DOC

Chiều Hướng Lịch Sử Của Lợi Nhuận Thu Được Từ Tài Sản Campbell R. Harvey Kinh Nghiệm Tích Luỹ Từ 5 Loại Tài Sản Của Mỹ Kinh nghiệm lịch sử về lợi nhuận có từ những loại tài sản trong nước Mỹ được liệt kê dưới đây. Có sáu loại lợi nhuận tài sản cơ bản sau đây: lợi nhuận trái phiếu kho bạc Mỹ1, lợi nhuận trái phiếu do chính phủ Mỹ2 phát hành, lợi nhuận trái phiếu do các công ty cổ phần3 phát hành, lợi nhuận vốn NYSE-AMEX4, và lợi nhuận từ những cổ phần nhỏ5. Những loại tài sản này thường mang một đặc điểm chung là "rủi ro". Nghĩa là người ta sẽ cân nhắc trái phiếu kho bạc ít rủi ro hơn so với danh mục đầu tư đòi hỏi ít vốn (giá thị trường nhân với số cổ phần chưa phân phối). Một trong những vấn đề chính của tài chính là phải hiểu được mức cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Người ta thường cho rằng hầu hết các nhà đầu tư không ưa thích gì rủi ro cả. Điều đó nghĩa là để thu hút mọi người mua cổ phần vốn thay vì mua trái phiếu kho bạc, thì cổ phần đó phải được trả nhiều lợi nhuận hơn (để bù lại phần rủi ro). Từ việc phân tích lịch sử những loại tài sản này cho ta một kết luận là vẫn tồn tại một mối liên hệ mật thiết giữa rủi ro và lợi nhuận. Hãy chú ý xét đến các chỉ số tài sản của các loại danh mục đầu tư này. Những chỉ số này cho thấy $1 khi được đầu tư vào tháng 12 năm 1925 và tất cả doanh thu thu được được tái đầu tư (chưa tính thuế) vào trong cùng một loại tài sản. Đồ thị này cũng cho ta thấy được quá trình xảy ra lạm phát. Hãy chú ý đến thứ tự của chúng. Những chỉ số tích luỹ tài sản diễn ra như trực giác của chúng ta về rủi ro. Trái phiếu kho bạc chỉ cho lợi nhuận tích luỹ thấp và vốn cổ phần nhỏ nhất lại cho lợi nhuận cao nhất. Sự khác biệt giữa sự cao thấp này rất rõ nét. Với $1.000 đầu tư vào vốn cổ phần thì vào năm 1995 nó là hơn $3,4 triệu trong khi đó với $1.000 đầu tư vào trái
Xem thêm

13 Đọc thêm

 TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ11

Ebook.VCU - www.ebookvcu.comCh­¬ngCh­¬ng 7 7 Tµi chÝnh quèc tÕ Tµi chÝnh quèc tÕEbook.VCU - www.ebookvcu.com1. Những vấn đề chung về tài chính quốc tế1. Những vấn đề chung về tài chính quốc tế1.1. Cơ sở hình thành các quan hệ tài chính quốc tế1.1. Cơ sở hình thành các quan hệ tài chính quốc tế1.2. Khái niệm, đặc điểm của tài chính quốc tế1.2. Khái niệm, đặc điểm của tài chính quốc tế1.3. Vai trò của tài chính quốc tế1.3. Vai trò của tài chính quốc tế2. Các quan hệ tài chính quốc tế chủ yếu2. Các quan hệ tài chính quốc tế chủ yếu2.1. Đầu tư trực tiếp2.1. Đầu tư trực tiếp2.2. Đầu tư gián tiếp2.2. Đầu tư gián tiếp2.3. Viện trợ quốc tế không hoàn lại2.3. Viện trợ quốc tế không hoàn lại2.4. Các quan hệ tài chính quốc tế khác2.4. Các quan hệ tài chính quốc tế khác3. Một số tổ chức tài chính quốc tế chủ yếu3. Một số tổ chức tài chính quốc tế chủ yếuEbook.VCU - www.ebookvcu.com
Xem thêm

12 Đọc thêm

Mẫu bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư pptx

MẪU BẢN ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PPTX

Phụ lục I-13 1/5 Mẫu bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư (đối với trường hợp đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ [01] Kính gửi: [02] Nhà đầu tư: Phụ lục I-13 2/5 Đang thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp) Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư với nội dung sau: (Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây) I. Nội dung đăng ký lại doanh nghiệp [03] 1. Tên doanh nghiệp: [04] 2. Địa chỉ trụ sở chính: [05] Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)
Xem thêm

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề