CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP:" CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY DANAMECO " DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP:" CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY DANAMECO " DOCX":

Đề tài: Một số giải pháp tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK)

độ rủi ro, nguy cơ mất an toàn cao sẽ được áp dụng các biện pháp xử lý đặc biệt theo quy định của pháp luật. ♣Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” ngân hàn g có cổ phần chi phối của nhà nước (sau đây gọi chung là ngân hàng thương m ại nhà nư ớc) thực sự là lự c lư ợng chủ lực, chủ đạo của hệ thống các tổ chức t ín dụng, đồng thời có đủ năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế. h với các ngân hàng quốc tế. 1.4. Những khuynh hướng tác động đến tái cơ cấu của các NHTM Cơ cấu NHTM có thể t hay đổi do nhiều nhân tố gây ra. Nhữ ng t hay đổi ảnh hưởng đến cơ cấu ngân hàng như : Quá trình toàn cầu hoá về k inh tế và toàn cầu hóa ngân hàng. Quá trình tự do hoá, toàn cầu hoá nền kinh t ế thế giới đang p hát triển ngày càng mạnh m ẽ cả về quy mô và tốc độ. To àn cầu hoá k inh t ế cùng với sự p hát triển m ạnh m ẽ của công nghệ thông t in đã tạo ra sự liên kết thị trư ờng hàng hóa, d ịch vụ và t ài chính xuy ên biên giới. Song song đó sự bành trư ớng địa lý và hợp nhất các ngân hàng cũng đã vư ợt ra k hỏi ranh giới lãnh t hổ của một quốc gia và lan rộng ra với quy mô t oàn cầu. Các ngân hàng mạnh nhất trên th ế giới cạnh tranh với nhau trên t ất cả các lục địa. Mặt khác xu hướng hiện nay là h ội nhập, do vậy việc cho phép những ngân hàng ở nư ớc này sở hữu và quản lý chi nhánh ngân hàng ở nư ớc kia là h oàn toàn có t hể. Điều này đòi hỏi t ất yếu tất cả các ngân hàng đều phải sẵn sàng có sự chuẩn bị để “toàn cầu hoá ”. T hậm chí cần phải thay đổi toàn bộ cơ cấu thự c t ại nếu cần t hiết. Như vậy cơ cấu ngân hàn g chịu ảnh hư ởng cũng như y êu cầu của nền kinh t ế hội nhập rất lớn. Tác động của các quy định đối với hoạt động ngân hàng. N gân hàng thư ơng mại kinh doanh tiền tệ, một trong những lĩnh vực nhạy cảm và có tác động hầu hết đến các lĩnh vực trong nền kinh tế. Do vậy hoạt động của NHTM cũng bị luật pháp kiểm soát một cách chặt chẽ bởi những quy định riêng trong hoạt động của mình. Về tổng th ể, những quy định ràng buộc này tạo thuận lợi cho các NH TM trong việc hạn chế và p hòng chống nhữ ng rủi ro xẩy ra. Tuy nhiên, vì mục đích kinh doanh của NHTM là lợi nhuận, do vậy trong một số trường hợp thì nhữ ng quy định này lại chính là những rào cản trong việc tạo ra lợi nhuận đối với NH . Theo lý thuyết quản lý của nhà k inh tế học G eorge Stigler thì -13-20. Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” các công ty trong nhữ ng ngành chịu sự quản lý chặt chẽ thường tìm cách thoát khỏi hàng rào quy định, tạo ra lợi nhuận mang tính độc quyền bởi vì thự c tế là các q uy định thường ngăn cản sự gia n hập của các công ty khác vào những ngành đư ợc kiểm s oát. Như vậy việc thay đổi các quy định của luật pháp đối với ngành kinh doanh
Xem thêm

12 Đọc thêm

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG31

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG31

công ty phải xây dựng được nguồn cung cấp nguyên liệu v th nh là à ập ban kiểm soát chất lượng từ khâu thu hát, bảo quản để tránh trường hợp mua phải nguyên liệu đã sử dụng nhiều chất kích thích, bảo quản l m à ảnh hưởng tới nước cốt từ quả v l m già à ảm chất lượng vang.*Thị trường đầu ra:Công ty phải đảm bảo chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời tổ chức tốt các dịch vụ sau bán, thực hiện công tác quảng cáo nhằm giới thiệu những sản phẩm mới, những tính năng, lợi ích m sà ản phẩm đem lại cho người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm đồng thời tạo cho họ có những hình ảnh đẹp về công ty. Việc xây dựng các chiếm lược marketing, xây dựng hệ thống thông tin nhằm thu thập v xà ử lý các thông tin để đưa ra các chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp.3.1.2. Xác định chính sách giá hợp lý linh hoạt:Cần phân tích sự tác động của giá đối với cầu, ở vùng nông thôn số lượng người nhiều song khả năng thanh toán hạn chế vì vậy công ty nên định giá ở mức thu lời ít để bán được khối lượng h ng hoá nhià ều, đáp ứng được nhu cầu của khách h ng. Giá th nh sà à ản phẩm l cà ơ sở để xác định giá cả của sản phẩm v nó cà ũng l mà ột chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, có quan hệ đến chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vấn đề giảm giá th nh sà ản phẩm của doanh nghiệp mình so với sản phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh trên thị trường có ý nghĩa trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung v trong vià ệc mở rộng thị trường nói riêng. Mặt khác trong cạnh tranh thì chiến lược về giá được nhiều doanh nghiệp áp dụng, nhất l à ở các quốc gia có thu nhập bình quân trên đầu người còn thấp thì chiến lược về giá lại hết sức quan trọng. Nó giúp doanh nghiệp có được lợi thế trong cạnh tranh v tiêu thà ụ sản phẩm. Xây dựng chính sách giá linh hoạt, đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng khách h ng sà ẽ giúp công ty mở rộng thị trường tiêu thụ v à đẩy mạnh hoạt động bán h ng cà ủa công ty.Xác định cơ cấu sản phẩm thích ứng với cơ cấu thị trường:Mục tiêu của doanh nghiệp l tà ối đa hoá lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu
Xem thêm

12 Đọc thêm

Chiến lược trong kinh doanh.Với tình trạng cung vượt cầu docx

CHIẾN LƯỢC TRONG KINH DOANH.VỚI TÌNH TRẠNG CUNG VƯỢT CẦU DOCX

kẻ bắt chước đầu tiên và khiến họ nản lòng trong suốt quá trình theo đuổi công ty. Mục đích chính của công ty là phải thống trị Đại dương xanh đó trước các đối thủ cạnh tranh đầu tiên càng lâu càng tốt.

9 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " HÀNH VI CHIẾN LƯỢC GIỮA CÁC CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC HÀNH THÀNH CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI" pdf

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " HÀNH VI CHIẾN LƯỢC GIỮA CÁC CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC HÀNH THÀNH CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI" PDF

2. Cân bằng Cournot-Nash là kết quả cân bằng trong trò chơi quyết định sản lượng giữa hai công ty trong thị trường cạnh tranh không hoàn hảo. 3. Thế lưỡng nan của các tù nhân (Prisoners’ Dilemma) - một trong các trò chơi cổ điển, trong đó chỉ ra hai cá nhân khi theo đuổi chiến lược tốt nhất của họ có thể kết thúc trong một tình thế kém tối ưu hơn như thế nào. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(28).2008 157 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Avinash K.Dixit & Bary J.Nalebuff (1991), “Tư duy chiến lược ”, bản dịch (2007) của Nhà xuất bản Tri thức. [2] Gibbons, R. (1992), Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press. [3] Oz Shy (1995), Industrial Organization: Theory and Applications, The MIT Press. [4] Pressman, Steven (1999), “50 Nhà kinh tế tiêu biểu”, bản dịch (2002) của Nhà xuất bản Lao động.
Xem thêm

6 Đọc thêm

CẢM NHẬN CỦA EM VỀ NHÂN VẬT THU TRONG TRUYỆN CHIẾC LƯỢC NGÀ.

CẢM NHẬN CỦA EM VỀ NHÂN VẬT THU TRONG TRUYỆN CHIẾC LƯỢC NGÀ.

Nhân vật Thu, nữ chiến sĩ giao liên đã tô đậm chủ đề của tácphẩm “Chiếc lược ngà\" của Nguyễn Quang Sáng. Qua đó, tacàng thấm thía sự nối tiếp của các thế hệ Việt Nam anh hùng đãlàm cho dáng đứng Việt Nam thêm hào hùng, tráng lệ.Thời chống Mĩ, nhà thơ Tố Hữu có viết:Tuất gươm không chịu sống quỳ,Tuổi xanh chẳng tiếc, sá chi bạc đầu.Lóp cha trước, lóp con sau,Đã thành đồng chí, chung câu quân hành".("Tiếng hát sang xuân" - 1965)Vần thơ ấy gợi nhớ trong lòng ta thế hệ trẻ Việt Nam anh hùng thời đánh Mĩ. Hình ảnh nhân vật Thu - nữgiao liên trong truyện "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng đã cho ta nhiều ngưỡng mộ.Qua nhân vật ông già, Nguyễn Quang Sáng đã dành cho Thu, giao liên bao tình cảm quý mến và trântrọng. Ông cảm thông với cái ương bướng "cứng đầu" của em bé, chỉ vì vết sẹo chiến tranh trên gươngmặt người lính từ mặt trận trở về mà một tiếng "ba" cũng không chịu gọi. Hình ảnh bé Thu "hôn tóc, hôncổ, hôn vai và hôn cá vết thẹo dài trên má của ba", cùng với cử chỉ "dang cả hai chân rồi câu chặt ba nó",không chịu cho ba nó lên đường đi xa, mãi mãi là hình ảnh rất cảm động cảa hai cha-con giữa thời máulửa. Giây phút giã biệt ấy đã trở thành vĩnh biệt. Nỗi buồn đau từ câu chuyện đã cứa một nhát dao ứa máuvà tê tái vào lòng người bấy nay !Năm anh Sáu đi bộ đội, bé Thu mới lên 1 tuổi. Năm hai cha con gặp lại nhau. Thu gần 9 tuổi. Năm 1958,ông già Sáu hi sinh, con gái ông mới 13 tuổi. Năm 16 tuổi mới nhận được chiếc lược ngà của cha côgửi lại, đã trở thành một nữ chiến sĩ giao liên "rất thông minh, mựu trí". Thu giao liên có bao phẩm chất anh hùng. Lọt vào ổ phục kích giặc, vẫn mưu trí đánh lừa chúng,thoát hiểm. có tài phân biệt từ rất xa "thằng nào là thằng Mỹ, thằng nào là ngụy” bằng "cái mũi rấtthính" của mình. Chuyến công tác đưa đoàn cán bộ từ trạm M.G đến trạm L.A, giữa đường gặp bọn biệtkích, đã ở lại chặn địch. Sáng hôm sau, xuất hiện ở binh trạm "quần áo bùn đất bê bết và đầm ướt",vừa bước ra khỏi chỗ nguy hiểm mà gương mặt "cứ phơi phới" lạ thường ! Cặp mắt "trong sáng , nước darám nắng, đôi tai đeo bông tòn teng, vừa duyên dáng, vừa hồn nhiên... đó là đứa con gái của ông Sáu.Chúng ta xúc động cảm thấy chiến sĩ giao liên đang đi tiếp con đừơng chiến đấu gian khổ, vô cùngoanh liệt, vẻ vang của cha anh.Tình tiết giao liên gặp lại ông già, đồng đội của ba mình và nhận chiếc lược ngà nói lên vật kí thác
Xem thêm

2 Đọc thêm

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? pptx

CRM CÓ CẦN THIẾT VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ HAY KHÔNG? PPTX

với những công ty lớn mới có thể mở rộng sản xuất, kinh doanh. Một trong những thế mạnh của các doanh nghiệp nhỏ so với các công ty lớn là các doanh nghiệp nhỏ có thể xây dựng những mối quan hệ cá nhân với từng khách hàng. Nghĩa là khi bạn một bức thư chung đến hàng loạt khách hàng, khách hàng thích họ tên của mình vẫn được viết riêng cho từng bức thư, ví dụ: “Thưa ông Smith”, hơn là viết chung chung: “Thưa ông/bà”. Một hệ thống CRM tốt là một hệ thống có thể làm tốt công việc chăm sóc quan hệ cá nhân với từng khách hàng thật hiệu quả, mà việc gửi thư như trên chỉ là một ví dụ nhỏ. Nhưng doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải mua một gói phần mềm CRM đắt tiền. Hầu hết những doanh nghiệp nhỏ đã có những phần mềm họ cần, mà không biết rằng phần mềm mình sử dụng cũng cho phép quản lý quan hệ khách hàng. Microsoft Outlook chính là một ví dụ tiêu biểu những phần mềm đó. Microsoft Outlook có rất nhiều đặc tính hữu ích mà nhiều người chưa biết. Phần lớn chúng ta chỉ dùng Microsoft Outlook để email và thiết lập lịch làm việc. Nếu bạn chịu khó tìm tòi, bạn sẽ khám phá phần mềm này cho phép người sử dụng dễ dàng cập nhật thông tin về khách hàng hay khách hàng tiềm năng. Bạn có thể gán và phân loại tất cả những thông tin theo từng khách hàng như email, lịch hẹn, và những hoạt động khác. Các doanh nghiệp nhỏ nếu biết sử dụng những phần mềm đơn giản, hữu ích tương tự Microsoft Outlook như một công cụ CRM, sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và làm chủ được toàn bộ hoạt động bán hàng và dịch vụ của mình.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tuyển tập các đề thi thử đại học môn sinh học 2014

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC 2014

Đây là một bộ đề luyện thi đại học được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi đại học. Bên dưới mỗi đề được kèm theo đáp án và thang điểm chấm chi tiết không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo.Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh lớp 12 học tập tốt bộ môn và luyện thi đại học đạt kết quả tốt.
Xem thêm

168 Đọc thêm

Tuyển tập các đề luyện thi đại học môn sinh học

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC

Đây là một bộ đề luyện thi đại học được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi đại học. Bên dưới mỗi đề được kèm theo đáp án và thang điểm chấm chi tiết không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo. Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh lớp 12 học tập tốt bộ môn và luyện thi đại học đạt kết quả tốt.
Xem thêm

140 Đọc thêm

Tuyển chọn các đề thi thử đại học môn hóa của trường chuyên Nguyễn Huệ

TUYỂN CHỌN CÁC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA CỦA TRƯỜNG CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

là: A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 7: n hp X gm các cht có cùng mt loi nhóm chc vi 600ml dung dch c dung dch Y cha mui ca mc và m các ankol. Cho toàn b Z tác dng vc 5,04 lít . cn dung dcht rc vn khi phn ng xc 7,2 gam mt cht khi. Giá tr ca m là A. 34,51 B. 34,30 C. 40,60 D. 22,60 Câu 8: Các chât khí X, Y, Z, R, S và T lt to ra t ng sau: (1) Thuc tím tác dng vi dung dc (2) St sunfua tác dng vi dd axit clohidric (3) Nhi (4) Nhit phân qu (5) Amoni clorua tác dng vi dung dch natri nitrit bão hòa (6) Oxi hóa qung pirit st S cht khí làm mt màu thuc tím là: A. 2 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 9: Cho các chn ng vi nhau:    
Xem thêm

23 Đọc thêm

Tuyển tập 40 đề luyện thi đại học môn toán (có đáp án kèm theo)

TUYỂN TẬP 40 ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN (CÓ ĐÁP ÁN KÈM THEO)

Đây là một bộ đề luyện thi đại học được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi đại học. Bên dưới mỗi đề được kèm theo đáp án và thang điểm chấm chi tiết không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo. Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh lớp 12 học tập tốt bộ môn và luyện thi đại học đạt kết quả tốt.
Xem thêm

162 Đọc thêm

Bộ đề luyện thi đại học môn lịch sử

BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ

Đây là một bộ đề luyện thi đại học được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi đại học. Bên dưới mỗi đề được kèm theo đáp án và thang điểm chấm chi tiết không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo.Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh lớp 12 học tập tốt bộ môn và luyện thi đại học đạt kết quả tốt.
Xem thêm

20 Đọc thêm

54 đề toán luyện thi đại học và cao đẳng

54 ĐỀ TOÁN LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

Đây là một bộ đề luyện thi đại học được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi đại học. Bên dưới mỗi đề được kèm theo đáp án và thang điểm chấm chi tiết không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo. Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh lớp 12 học tập tốt bộ môn và luyện thi đại học đạt kết quả tốt.
Xem thêm

76 Đọc thêm

TDC 2 . tin học đại cương trường đh bách khoa hà nội

TDC 2 . TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

chào các bạn, mình xin tiếp tục chia sẻ với các bạn về slai bài giảng môn tin hocccủa cô Trương Diệu Linh ĐH BKHN . đây là một môn mà các bạn đề phải học trong khi là sinh viên trường ĐHBKHN , mình biệt cô là 1 người dạy rất hay , và slai của cô rất chi tiết. mong các bạn học tập thật tốt môn này , đạt kết quả cao nhé.

100 Đọc thêm

Nghiên cứu và xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CANH TÁC ĐAY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Ở ĐỒNG THÁP MƯỜI

Kết quả nghiên cứu xây dựng Quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy không chỉ có giá trị về mặt khoa học mà còn có ý nghĩa về thực tiễn rất lớn (tác động đến môi trường, giới, xã hội, phát triển vùng nguyên liệu). Từ các kết quả khoa học và thực tiễn, kính đề nghị Hội đồng khoa học Viện KHKTNN miền Nam công nhận kết quả nghiên cứu là công trình khoa học, cho phép cũng như tạo điều kiện để Trung tâm hoàn chỉnh các thủ tục xin công nhận Quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy là tiến bộ kỹ thuật. 14Lời cám ơn Để hoàn thành đề tài nghiên cứu này, chúng tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, sự hợp tác và tham gia trong suốt thời gian triển khai. Chúng tôi xin trân trọng cám ơn: - Ban Giám đốc, Phòng QLKH & HTQT Viện; BGĐ Trung tâm đã chỉ đạo và tạo điều kiện để nhóm thực hiện hoàn thành tốt đề tài. - Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Thạnh Hóa cùng phối hợp chặt chẽ và cử cán bộ nghiên cứu cùng tham gia trong suốt quá trình thực hiện đề tài. - Lãnh đạo địa phương của 2 xã Thạnh Phú và Bình Hòa Đông đã quan tâm trong quá trình đề tài triển khai. - Đặc biệt. các hộ nông dân ở xã Thạnh Phú và Bình Hòa Đông đã nhiệt tình cộng tác, tạo những điều kiện tốt nhất về đất, con người để đề tài có những kết quả tốt đẹp.
Xem thêm

17 Đọc thêm

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PPSX

_ NƠI CẤP NGÀY CẤP CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN : : : TRANG 2 M ẶT SAU: GHI T ÊN CÁC DOANH NGHI ỆP CÓ TRẠM GỐC LẮP ĐẶT C ÙNG V Ị TRÍ V À CÁC THÔNG S Ố K Ỹ THUẬT CƠ BẢN CỦA TỪNG TRẠM GỐC THÔNG SỐ KỸ TH[r]

2 Đọc thêm

60 đề thi thử đại học môn toán (kèm đáp án)

60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN (KÈM ĐÁP ÁN)

Đây là một bộ đề luyện thi đại học được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi đại học. Bên dưới mỗi đề được kèm theo đáp án và thang điểm chấm chi tiết không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo. Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh lớp 12 học tập tốt bộ môn và luyện thi đại học đạt kết quả tốt.
Xem thêm

90 Đọc thêm

Tiểu luận tìm hiểu về cảm biến siêu âm ến SRF05 tài liệu, ebook, giáo trình

Tiểu luận tìm hiểu về cảm biến siêu âm ến SRF05 tài liệu, ebook, giáo trình

Tiểu luận tìm hiểu về cảm biến siêu âm ến SRF05 tài liệu, ebook, giáo trình Tiểu luận tìm hiểu về cảm biến siêu âm ến SRF05 tài liệu, ebook, giáo trình Tiểu luận tìm hiểu về cảm biến siêu âm ến SRF05 tài liệu, ebook, giáo trình Tiểu luận tìm hiểu về cảm biến siêu âm ến SRF05 tài liệu, ebook, giáo trình Tiểu luận tìm hiểu về cảm biến siêu âm ến SRF05 tài liệu, ebook, giáo trình

Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 MÔN SINH MÃ ĐỀ 136

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 MÔN SINH MÃ ĐỀ 136

ĐỘT BIẾN TRUNG TÍNH KHƠNG LI ÊN QUAN V ỚI TÁC DỤNG CỦA CHỌN LỌC TỰ NHI ÊN.. BI ẾN DỊ CĨ LỢI KHƠNG LI ÊN QUAN GÌ T ỚI CHỌN LỌC TỰ NHI ÊN.[r]

5 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN - Khối: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG doc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TOÁN - KHỐI: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG DOC

TRƯỜNG THPT TAM GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN - Khối: 11 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (2,5 điểm): Giải các phương trình sau: 1/. 3 tan( 2 ) cot 06 4x    2/. -6cos2x - 5cosx + 4 = 0 3/. 3sin2 os2 2x c x   Câu 2 (2 điểm): 1/. Tìm số hạng đứng chính giữa trong khai triển (1 - x)n, biết rằng n¥thỏa mãn 2 14

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề