SỰ THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC HỒ CHÍ MINH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh":

Tiểu luận môn Triết học MácLênin: Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiểu luận môn Triết học MácLênin: Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiểu luận môn Triết học MácLênin: Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Tiểu luận môn Triết học MácLênin: Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Tiểu luận môn Triết học MácLênin: Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Tiểu luận môn Triết học MácLênin: Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Xem thêm

Đọc thêm

BAN THU HOACH 4 NAM

BAN THU HOACH 4 NAM

Thực hiện đúng lời dạy: "Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư " nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
Xem thêm

2 Đọc thêm

SỰ THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

SỰ THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN


KẾT LUẬN
Lí luận và thực tiễn có mối quan hệ biện chứng trong thực tế công tác ở cơ quan đơn vị ta không được đề cao thực tiễn, hạ thấp vai trò của lí luận để xa rời thực tiễn, rơi vào bệnh chủ quan duy ý chí. Mắc vào những điều kiện trên đều ảnh hưởng tới hiệu quả công tác, làm hạn chế sự phát triển của cơ quan đơn vị, ảnh hưởng tới công cuộc cách mạng XHCN của nước ta hiện nay. Đổi mới tư duy trong sự gắn liền với hoạt động thực tiễn là một trong những chủ trương lớn hiện nay của Đảng ta. Chỉ có đổi mới tư duy lí luận, gắn lí luận với thực tiễn thì mới có thể nhận thức được các quy luật khách quan và trên cơ sở đó đề ra được đường lối cách mạng đúng đắn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.
Xem thêm

10 Đọc thêm

BỒI DƯỠNG NIỀM TIN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHO THANH NIÊN pps

BỒI DƯỠNG NIỀM TIN XÃ HỘI CHỦ NGHĨACHO THANH NIÊN

T Niềm tin xã hội chủ nghĩa XHCN của thanh niên là sự thống nhất biện chứng giữa nhận thức khoa học, nhất là nhận thức về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, qu[r]

4 Đọc thêm

Tiểu luận Ý nghĩa của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc chống bệnh giáo điều

Tiểu luận Ý nghĩa của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc chống bệnh giáo điều

1. Mở đầu:
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác Lênin. Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không có liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”. Như vậy, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được hiểu trên tinh thần biện chứng: thực tiễn cần tới lý luận (khoa học) soi đường, dẫn dắt, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng. Còn lý luận phải dựa trên cơ sở thực tiễn, nảy sinh từ thực tiễn, phản ánh thực tiễn, luôn liên hệ với thực tiễn và được bổ sung, hoàn thiện, phát triển thông qua tổng kết thực tiễn. Nghĩa là thực tiễn, lý luận cần đến nhau, nương tựa vào nhau, hậu thuẫn, bổ sung cho nhau.
Xem thêm

Đọc thêm

BAI THU HOACH 4 NAM THUC HIEN CUOC VAN DONG LAM THEO TAM GUONG DAO DUC HO CHI MINH

BAI THU HOACH 4 NAM THUC HIEN CUOC VAN DONG LAM THEO TAM GUONG DAO DUC HO CHI MINH


4. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình đoàn kết quốc tế bắt nguồn từ tình yêu thương đối với con người, với nhân loại và đoàn kết toàn nhân loại vì mục tiêu giải phóng các dân tộc bị áp bức, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Nhờ đó mà nhân dân thế giới kính yêu Người, trao tặng Người danh hiệu nhà văn hóa kiệt xuất trên thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Từ chủ nghĩa quốc tế cao cả, Người đã xây dựng nên tình đoàn kết quốc tế rộng lớn của dân tộc ta với các dân tộc trên thế giới, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và phong trào cách mạng thế giới.
Xem thêm

9 Đọc thêm

BAI THU HOACH 4 NAM HOC TAP VÀ LAM THEO TAM GUONG DAO DUC HỒ CHÍ MINH

BAI THU HOACH 4 NAM HOC TAP VÀ LAM THEO TAM GUONG DAO DUC HỒ CHÍ MINH

Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ.
Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động, tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình, bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới, áp dụng triệt để và linh hoạt các Nguyên tắc của Người tùy theo vị trí của mình như: Tập trung dân chủ, Tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh tự giác, trong cơ quan cũng như trong cuộc sống cộng đồng, gia đình, lối xóm,...
Xem thêm

3 Đọc thêm

HOC TAP VA LAM THEO TAM GUONG DAO DUC HO CHI MINH

HOC TAP VA LAM THEO TAM GUONG DAO DUC HO CHI MINH

- Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần nâng cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, kiên quyết đấu tranh chống tâm lý tự ty, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi; phê phán các biểu hiện vong bản, vọng ngoại, ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản.
Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. Hơn lúc nào hết, hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức đúng đắn, tiến bộ; đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện và
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu Quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh. doc

TÀI LIỆU QUAN HỆ GIỮA SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH. DOC


tự lực, tự cường. Trong truyền thống dân tộc ấy Hồ Chí Minh nhìn thấy nổi bật lên sức mạnh của lòng yêu nước. Tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam có những đặc điểm riêng biệt, đặc sắc, vì phải luôn luôn đối đầu với nhiều khó khăn của tự nhiên và chiến tranh xâm lược, sự đô hộ của kẻ thù từ nhiều phương kéo đến. Lòng yêu nước Việt Nam đã trở thành sức mạnh, một thứ đạo lý, một lẽ sống của mỗi người dân, cũng là một tiêu chí cao nhất để đánh giá con người trong xã hội ta. Theo suy nghĩ của Người, "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước". "Từ xưa tới nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước". "Làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn" ấy, thực chất là sức mạnh của lòng yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sức mạnh ấy là nền tảng vững bền bảo đảm cho dân tộc ta vượt qua bao nhiêu gian nan, thử thách trên dặm dài lịch sử - một lịch sử lắm gian truân, nhọc nhằn nhưng cũng đầy chiến công hiển hách. Hồ Chí Minh xác định con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc đã phát huy lòng yêu nước truyền thống và nâng thành lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa. Tinh thần, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường, đấu tranh anh dũng,bất khuất và lòng yêu nước nồng nàn phát huy được sức mạnh to lớn, tạo nên truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân. Hồ Chí Minh đã làm nổi bật sức mạnh của con người Việt Nam, đó là sức mạnh thể lực và trí tuệ, sức mạnh của bề dày lịch sử và trong cuộc đấu tranh hiện tại, sức mạnh của sự thông minh và dũng cảm, của lòng tin chân chính không gì lay chuyển. Sức mạnh ấy bền vững và được nhân lên nhiều lần dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Tiểu luận triết học: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam

Tiểu luận triết học: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam

Tiểu luận triết học: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học Mác-Lênin, áp dụng lý luận thực tiễn trong quá trình đổi mới kinh tế Việt Nam,..Mời các em cùng tham khảo!

Đọc thêm

Vận dụng nguyên tắc thống nhất lý luận và thực tiễn để phân tích tình trạng tách rời lý luận và đổi mới thời kỳ trước đổi mới”

Vận dụng nguyên tắc thống nhất lý luận và thực tiễn để phân tích tình trạng tách rời lý luận và đổi mới thời kỳ trước đổi mới”

Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một trong những nguyên tắc cơ bản, là linh hồn của triết học Mác Lênin. Lần đầu tiên trong lịch sử triết học, C.Mác đã phát hiện ra sức mạnh của lý luận chính là mối liên hệ của nó với thực tiễn, cũng như sức mạnh của thực tiễn là ở mối quan hệ của nó với lý luận. Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là sự thống nhất biện chứng và cơ sở của sự tác động qua lại ấy chính là thực tiễn

Đọc thêm

TIỂU LUẬN NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VIỆC VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC NÀY TRONG PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VỀ CNXH Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VIỆC VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC NÀY TRONG PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VỀ CNXH Ở VIỆT NAM

Theo quan điểm của chủ nghĩa MácLênin, giữa lý luận và thực tiễn có mối quan hệ biện chứng với nhau, quy định, tác động qua lại với nhau, trong đó: Thực tiễn là cơ sở, động lực, mục đích của lý luận và là tiêu chuẩn của chân lý; sự hình thành và phát của lý luận xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; lý luận phải được kiểm nghiệm, được bổ sung và phát triển trong thực tiễn.Thực tiễn phải được chỉ đạo bởi lý luận khoa học; lý luận đề ra mục tiêu, phương hướng, biện pháp cho thực tiễn. Coi trọng thực tiễn không có nghĩa là xem thường lý luận, hạ thấp vai trò của lý luận. Không nên đề cao cái này, hạ thấp cái kia và ngược lại. Lý luận có vai trò rất lớn đối với thực tiễn, tác động trở lại thực tiễn, góp phần làm biến đổi thực tiễn thông qua hoạt động của con người. Lý luận là “kim chỉ nam” cho hành động, soi đường, dẫn dắt, chỉ đạo thực tiễn. Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc, và luôn luôn là một yêu cầu tối cao của chủ nghĩa MácLênin. Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông. Đó cũng là đòi hỏi tất yếu, mang tính quy luật của hoạt động thực tiễn xã hội, của sự vận động lịch sử và sự phát triển nhân loại. Nếu đảm bảo sự thống nhất này thì hoạt động của con người sẽ có được hiệu quả cao và có đóng góp nhất định cho cộng đồng; đối với sự vận động xã hội sẽ có thêm cơ sở và động lực để phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa MácLênin. Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không có liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”. Như vậy, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được hiểu trên tinh thần biện chứng: thực tiễn cần tới lý luận khoa học soi đường, dẫn dắt, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng để không mắc phải bệnh kinh nghiệm. Còn lý luận khoa học phải dựa trên cơ sở thực tiễn, nảy sinh từ thực tiễn, phản ánh thực tiễn, luôn liên hệ với thực tiễn và được bổ sung, hoàn thiện, phát triển thông qua tổng kết thực tiễn, nếu không sẽ mắc phải bệnh giáo điều. Nghĩa là thực tiễn, lý luận cần đến nhau, nương tựa vào nhau, hậu thuẫn, bổ sung cho nhau. Ngày nay, Đất nước Việt Nam bước vào thế kỷ XXI với những thành tựu to lớn đạt được qua hơn 30 năm đổi mới. Có được những kết quả đó là do Đảng ta đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo lý luận của chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng nước ta. Một trong những nguyên tắc lý luận cơ bản mà Đảng ta đã vận dụng là nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học MácLênin. Bởi lẽ, trên cơ sở quán triệt sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước không ngừng được bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam; những căn bệnh giáo điều, kinh nghiệm, chủ quan duy ý chí đã dần được khắc phục, góp phần đắc lực vào sự nghiệp đổi mới đất nước.Em xin chọn vấn đề: “Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Việc vận dụng nguyên tắc này trong phát triển lý luận về CNXH ở Việt Nam”
Xem thêm

Đọc thêm

tieu luan triet hoc

tieu luan triet hoc

Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một trong những nguyên tắc cơ bản, là linh hồn của triết học Mác – lênin. Lần đầu tiên trong lịch sử triết học, C.Mác đã phát hiện ra sức mạnh của lý luận chính là mối liên hệ của nó với thực tiễn, cũng như sức mạnh của thực tiễn là ở mối quan hệ của nó với lý luận. Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là sự thống nhất biện chứng và cơ sở của sự tác động qua lại ấy chính là thực tiễn. Thực tiễn luôn vận động, biến đổi, do đó lý luận cũng không ngừng đổi mới, phát triển; sự thống nhất biện chứng giữa chúng vì thế cũng có những nội dung cụ thể và những biểu hiện khác nhau trong mỗi giai đoạn lịch sử. Đất nước Việt Nam bước vào thế kỷ XXI với những thành tựu to lớn đạt được trong hơn 20 năm đổi mới. Có được những kết quả đó là do Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn nước ta. Để tìm hiểu sâu hơn vấn đề trên, tôi tập trung làm rõ đề tài: “Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nguyên tắc này ở Việt Nam hiện nay”.
Xem thêm

Đọc thêm

MÔN LỊCH SỬ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỚI CÔNG TÁC LÝ LUẬN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

MÔN LỊCH SỬ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỚI CÔNG TÁC LÝ LUẬN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh và là một trong những yếu tố góp phần làm cho tư tưởng của Người có sức sống trường tồn và sức mạnh cải tạo vĩ đại.
Những tư tưởng của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn có ý nghĩa hết sức to lớn đối với đất nước ta hiện nay, nhất là trong công tác tư tưởng, lý luận. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới với nhiều thách thức, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, mà trọng tâm là công tác lý luận đã trở thành vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết. Điều này bắt nguồn từ sự phát triển mạnh của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế, tác động sâu rộng đến giao lưu hợp tác văn hóa, sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo nhất là sự cạnh tranh gay gắt thị trường kinh tế, cũng như cuộc đấu tranh giải quyết những vấn đề toàn cầu: chạy đua vũ trang, cuộc chiến chống đói nghèo, bệnh tật và vấn đề nóng lên của trái đất…
Thực tiễn đặt ra yêu cầu và đòi hỏi lý luận phải đổi mới và phát triển để tìm được câu trả lời cho những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, cung cấp cơ sở lý luận cho Đảng và Nhà nước hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với sự phát triển của đất nước và cuộc sống của nhân dân. Trước những vai trò to lớn của công tác lý luận cũng như yêu cầu bức thiết được đặt ra từ công cuộc đổi mới, em chọn đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với công tác lý luận ở nước ta hiện nay” làm đề tài tiểu luận của mình.
2. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu:
Trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, tiểu luận chỉ ra sự vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn theo quan điểm của Hồ Chí Minh vào công tác lý luận, đáp ứng những yêu cầu đang đặt ra trong quá trình đổi mới ở nước ta.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Tiểu luận nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, sự vận dụng nguyên tắc này trong công tác lý luận ở nước ta hiện nay.
Xem thêm

Đọc thêm

TIỂU LUẬN vai trò của chủ nghĩa yêu nước đối với việc hình thành tư tưởng hồ chí minh

TIỂU LUẬN vai trò của chủ nghĩa yêu nước đối với việc hình thành tư tưởng hồ chí minh

Tiểu Luận vai trò chủ nghĩa yêu nước trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, những tiền đề lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.phát huy tinh thần yêu nước trong gia đoạn hiện nay

Đọc thêm

Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong Tư tưởng Hồ Chí Minh ppt

THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH PPT


tập, nâng cao trình độ lý luận cũng như chuyên môn nghiệp vụ. Mặt khác, phải có phương pháp học tập đúng đắn, học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế. Nếu không, chưa khắc phục được bệnh kinh nghiệm thì đã mắc phải bệnh giáo điều, bệnh sách vở. Người chỉ rõ, "lý luận rất cần thiết, nhưng nếu cách học tập không đúng thì sẽ không có kết quả. Do đó, trong lúc học tập lý luận, chúng ta cần nhấn mạnh: lý luận phải liên hệ với thực tế (Hồ Chí Minh, 1995, tập 8, tr. 496). Điều quan trọng nữa theo Người là phải thống giáo điều ngay trong học tập chủ nghĩa Lênin. Khi còn sống Người luôn phê phán kiểu học học thuộc lòng chủ nghĩa Mác- Lênin, "học sách vở Mác - Lênin nhưng không học tinh thần Mác - Lênin" (Hồ Chí Minh, 1995, tập 9 tr. 292). Đó là học theo kiểu "mượn những lời của Mác, Lênin dễ làm cho người ta lầm lẫn" (Hồ Chí Minh, 1995, tập 6, tr. 247). Theo Hồ Chí Minh, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là "phải học tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng của chúng ta" (Hồ Chí Minh, 1995, tập 8, tr. 497). "Học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình, là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta. Học để mà làm" (Hồ Chí Minh, 1995, tập 9, tr. 292). Hồ Chí Minh cũng căn dặn cán bộ, đảng viên "học tập lý luận thì nhằm mục đích để vận dụng chứ không phải học lý luậnlý luận, hoặc để tạo cho mình một cái vốn lý luận để sau này đưa ra mặc cả với Đảng" (Hồ Chí Minh, 1995, tập 8, tr. 498). Như vậy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin không phải vì chủ nghĩa Mác - Lênin, cũng không phải vì học tập thuần túy, càng không phải học tập vì mục đích cá nhân nhằm có cái để mặc cả với tổ chức. Học tập
Xem thêm

14 Đọc thêm

 TỪ TRIẾT LÝ “DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN” ĐẾN TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG HỒ CHÍ MINH

TỪ TRIẾT LÝ “DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN” ĐẾN TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG HỒ CHÍ MINH

Như vậy, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn được Hồ Chí Minh hiểu trên tinh thần biện chứng: thực tiễn cần tới lý luận soi đường, dẫn dắt, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng để không mắc p[r]

2 Đọc thêm

Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về thống nhất giữa lý luận và thực tiễn nhằm khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều pptx

TÀI LIỆU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NHẰM KHẮC PHỤC BỆNH KINH NGHIỆM VÀ BỆNH GIÁO ĐIỀU PPTX

Như vậy, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn được Hồ Chí Minh hiểu trên tinh thần biện chứng: thực tiễn cần tới lý luận soi đường, dẫn dắt, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng để không mắc p[r]

6 Đọc thêm

NGUYÊN TẮC THÓNG NHẮT GIỮA LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN VÀ Ý NGHĨA TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA.

NGUYÊN TẮC THÓNG NHẮT GIỮA LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN VÀ Ý NGHĨA TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA.

NGUYÊN TẮC THÓNG NHẮT GIỮA LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN VÀ Ý NGHĨA TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA.MỤC LỤCChương I.NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN51.Lịch sử ra đời52.Phạm trù thực tiễn53.Phạm trù Lý luận6a.Khái niệm6b.Phân loại tri thức kinh nghiệm và tri thức lý luận.7Chương II.NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN81.Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức lý luận8a.Thực tiễn là cơ sở của lý luận8b.Thực tiễn là động lực chủ yếu của lý luận8c.Thực tiễn là mục đích của lý luận (Hay nói cách khác thực tiễn định hướng cho sự phát triển nhận thức, lý luận)8d.Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý của lý luận82.Vai trò của lý luận đối với thực tiễn.93.Những sai lầm nếu không ứng dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong thực tế10a.Bệnh kinh nghiệm:10b.Bệnh giáo điều:11Chương III.VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA NƯỚC TA.121.Việt Nam trước đổi mới 198612a.Quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trước đổi mới12b.Lý luận của Đảng và những đường lối chỉ đạo của nhà nước13c.Kết quả đạt được15d.Bài học kinh nghiệm:172.Việt Nam sau đổi mới (từ năm 1986 đến nay)17a.Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam sau 198617b.Lý luận của Đảng và Những đường lối chỉ đạo của Nhà nước18c.Bài học kinh nghiệm32Chương IV.Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG NƯỚC TA HIỆN NAY331.Lý luận phải luôn bám sát thực tiễn, phản ánh được yêu cầu của thực tiễn, khái quát được khái niệm của thực tiễn.332.Hoạt động thực tiễn phải lấy lý luận chỉ đạo, khi vận dụng lý luận phải phù hợp với điều kiện lịch sử - cụ thể.333.Khắc phục bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều34a.Bệnh kinh nghiệm34b.Bệnh giáo điều34Chương V.VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.361.Vận dụng sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn vào việc tự học36a.Lý luận về việc tự học:36b.Thực tiễn áp dụng:372.Vận dụng lý thuyết trò chơi vào thực tiễn ở Việt Nam37
Xem thêm

42 Đọc thêm

Tiểu luận Triết học: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và vận dụng nguyên tắc trong quá trình học tập của sinh viên

Tiểu luận Triết học: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và vận dụng nguyên tắc trong quá trình học tập của sinh viên

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một trong những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung và của Triết học Mác – Lênin nói riêng. Đây không chỉ là nguyên tắc được đề xuất trong nhận thức luận mà còn là lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin cho quá trình hình thành tri thức khoa học, tri thức lý luận và phương pháp luận cho hoạt động cải tạo hiện thực khách quan vì mục đích tiến bộ xã hội.
Lý luận và thực tiễn luôn song hành, bổ sung lẫn nhau. Lý luận phải luôn bám sát thực tiễn, phản ánh được yêu cầu của thực tiễn, khái quát được những kinh nghiệm của thực tiễn. Đồng thời, hoạt động thực tiễn phải lấy lý luận chỉ đạo, vận dụng lý luận phải phù hợp với điều kiện lịch sử - cụ thể.
Tiểu luận nghiên cứu về nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn bao gồm các nội dung sau: phạm trù lý luận, phạm trù thực tiễn; những yêu cầu cơ bản của nguyên tắc; những căn bệnh do vi phạm nguyên tắ và cách khắc phục; vận dụng nguyên tắc trong quá trình học tập của sinh viên.
Xem thêm

Đọc thêm