SKKN: XÂY DỰNG CÔNG THỨC TÍNH NHANH CHO MỘT SỐ DẠNG TOÁN THỰC TẾ LÃI SUẤT VÀ TĂNG TRƯỞNG MŨ TRONG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TOÁN THPT QUỐC GIA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "SKKN: Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT Quốc gia - Trường Đại Học Y Khoa Vinh":

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc gia

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc gia

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc giaSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT quốc gia
Xem thêm

Đọc thêm

SKKN SAI LẦM THƯỜNG GẶP KHI GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT VÀ CÁC SÁNG TẠO KHI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN GÂY NHIỄU Ở CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH 12 TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGHI SƠN, HUYỆN TĨNH GIA’

SKKN SAI LẦM THƯỜNG GẶP KHI GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT VÀ CÁC SÁNG TẠO KHI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN GÂY NHIỄU Ở CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH 12 TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGHI SƠN, HUYỆN TĨNH GIA’

SKKN Sai lầm thường gặp khi giải bất phương trình mũ, logarit và các sáng tạo khi xây dựng phương án gây nhiễu ở câu hỏi trắc nghiệm nhằm nâng cao năng lực giải toán cho học sinh 12 trường THCS và THPT Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia’SKKN Sai lầm thường gặp khi giải bất phương trình mũ, logarit và các sáng tạo khi xây dựng phương án gây nhiễu ở câu hỏi trắc nghiệm nhằm nâng cao năng lực giải toán cho học sinh 12 trường THCS và THPT Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia’SKKN Sai lầm thường gặp khi giải bất phương trình mũ, logarit và các sáng tạo khi xây dựng phương án gây nhiễu ở câu hỏi trắc nghiệm nhằm nâng cao năng lực giải toán cho học sinh 12 trường THCS và THPT Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia’SKKN Sai lầm thường gặp khi giải bất phương trình mũ, logarit và các sáng tạo khi xây dựng phương án gây nhiễu ở câu hỏi trắc nghiệm nhằm nâng cao năng lực giải toán cho học sinh 12 trường THCS và THPT Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia’SKKN Sai lầm thường gặp khi giải bất phương trình mũ, logarit và các sáng tạo khi xây dựng phương án gây nhiễu ở câu hỏi trắc nghiệm nhằm nâng cao năng lực giải toán cho học sinh 12 trường THCS và THPT Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia’SKKN Sai lầm thường gặp khi giải bất phương trình mũ, logarit và các sáng tạo khi xây dựng phương án gây nhiễu ở câu hỏi trắc nghiệm nhằm nâng cao năng lực giải toán cho học sinh 12 trường THCS và THPT Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia’SKKN Sai lầm thường gặp khi giải bất phương trình mũ, logarit và các sáng tạo khi xây dựng phương án gây nhiễu ở câu hỏi trắc nghiệm nhằm nâng cao năng lực giải toán cho học sinh 12 trường THCS và THPT Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia’SKKN Sai lầm thường gặp khi giải bất phương trình mũ, logarit và các sáng tạo khi xây dựng phương án gây nhiễu ở câu hỏi trắc nghiệm nhằm nâng cao năng lực giải toán cho học sinh 12 trường THCS và THPT Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia’
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa

Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa

Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa Đề thi thử môn toán 2018 THPT quốc gia trường THPT chuyên lam sơn – thanh hóa
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án - Trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án - Trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 1)

Các bạn hãy tham khảo và tải về Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án - Trường THPT chuyên Đại học Vinh (Lần 1) sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

Đọc thêm

TÀI LIỆU ôn THI TN THPT môn TOÁN năm 2016 của TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

TÀI LIỆU ôn THI TN THPT môn TOÁN năm 2016 của TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

TÀI LIỆU ôn THI TN THPT môn TOÁN năm 2016 của TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
GỒM CÁC ĐỀ THI , HƯỚNG DẪN VÀ MỘT SỐ ĐỀ CÓ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC.
TÀI LIỆU ôn THI TN THPT môn TOÁN năm 2016 của TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
GỒM CÁC ĐỀ THI , HƯỚNG DẪN VÀ MỘT SỐ ĐỀ CÓ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC.
TÀI LIỆU ôn THI TN THPT môn TOÁN năm 2016 của TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
GỒM CÁC ĐỀ THI , HƯỚNG DẪN VÀ MỘT SỐ ĐỀ CÓ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC.
TÀI LIỆU ôn THI TN THPT môn TOÁN năm 2016 của TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
GỒM CÁC ĐỀ THI , HƯỚNG DẪN VÀ MỘT SỐ ĐỀ CÓ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC.
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017,
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 môn toán,
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017,
Đề thi thử thpt quốc gia và đại học môn toán 2016-2017,
Công bố 14 đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 201,
Luyện thi ĐH môn Toán 2017 - Bám sát đổi mới của Bộ GD,
Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán,
Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Toán THPT Quốc Gia 2017,
Đề thi thử nghiệm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2017,
Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2017,
Tài liệu trắc nghiệm toán 12 ôn thi THPT quốc gia năm 2017,
Luyện trắc nghiệm Toán 2017 - Sách Toán trắc nghiện,
Đề thi thử THPT Quốc Gia ĐGNL Đánh giá năng lực năm 2016, 2017, 2018 các trường chuyên
Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán có đáp án,
CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI THPT QG 2017 toán,
Chinh phục kì thi THPT Quốc gia 2017 - Môn Toán,
Đề thi thử nghiệm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2017,
Dap an de minh hoa 2017 mon toan,
Luyện thi THPTQG môn Toán 2017 - Theo hình thức thi trắc nghiệm‎,
Đề thi thử môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017 mới nhất,
Đề minh họa môn toán - kỳ thi THPT quốc gia 2017 - Thư viện bài tập,
Chữa đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán năm 2017,
Sách trắc nghiệm Toán 12 - Đón đầu xu hướng TRẮC NGHIỆM 2017,
Những cuốn sách hàng hiếm về Trắc nghiệm Toán lớp 12 dành cho kì thi năm 2017,
Bộ GD&ĐT vừa công bố bộ đề thi thử nghiệm THPT quốc gia 2017 với khá nhiều điểm đáng chú ý
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁN - TRẮC NGHIỆM, CÓ ĐÁP ÁN, LỜI GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁN - TRẮC NGHIỆM, CÓ ĐÁP ÁN, LỜI GIẢI CHI TIẾT

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017,
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 môn toán,
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017,
Đề thi thử thpt quốc gia và đại học môn toán 2016-2017,
Công bố 14 đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 201,
Luyện thi ĐH môn Toán 2017 - Bám sát đổi mới của Bộ GD,
Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán,
Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Toán THPT Quốc Gia 2017,
Đề thi thử nghiệm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2017,
Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2017,
Tài liệu trắc nghiệm toán 12 ôn thi THPT quốc gia năm 2017,
Luyện trắc nghiệm Toán 2017 - Sách Toán trắc nghiện,
Đề thi thử THPT Quốc Gia ĐGNL Đánh giá năng lực năm 2016, 2017, 2018 các trường chuyên
Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán có đáp án,
CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI THPT QG 2017 toán,
Chinh phục kì thi THPT Quốc gia 2017 - Môn Toán,
Đề thi thử nghiệm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2017,
Dap an de minh hoa 2017 mon toan,
Luyện thi THPTQG môn Toán 2017 - Theo hình thức thi trắc nghiệm‎,
Đề thi thử môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017 mới nhất,
Đề minh họa môn toán - kỳ thi THPT quốc gia 2017 - Thư viện bài tập,
Chữa đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán năm 2017,
Sách trắc nghiệm Toán 12 - Đón đầu xu hướng TRẮC NGHIỆM 2017,
Những cuốn sách hàng hiếm về Trắc nghiệm Toán lớp 12 dành cho kì thi năm 2017,
Bộ GD&ĐT vừa công bố bộ đề thi thử nghiệm THPT quốc gia 2017 với khá nhiều điểm đáng chú ý
Xem thêm

Đọc thêm

Cách sử dụng máy tính cầm tay để giải nhanh toán thi THPT quốc gia 2018

Cách sử dụng máy tính cầm tay để giải nhanh toán thi THPT quốc gia 2018

GDTĐ Máy tính cầm tay được ứng dụng rộng rãi trong giải các bài toán vì những ưu điếm nổi bật như định hướng tìm cách giải, giải nhanh, tính nhanh kết quả…
Theo thầy Trần Văn Phúc giáo viên Trường THPT Kế Sách (Sóc Trăng), trong kì thi THPT quốc gia năm 2017, môn Toán thi dưới hình thức trắc nghiệm, thời gian để giải quyết một bài toán chỉ khoảng 1,8 phút nên việc giải nhanh một bài toán càng trở nên cần thiết. Bên cạnh tìm cách giải nhanh, học sinh cần tìm hiểu thêm thêm các thủ thuật bấm máy nhằm tìm được đáp án chính xác cho mỗi câu hỏi trắc nghiệm.

Dưới đây là những chia sẻ của thầy Trần Văn Phúc về một số ứng dụng của máy tính cầm tay để giải câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong đề thi minh họa THPT quốc gia môn Toán năm 2017 chủ đề Hàm số lũy thừa hàm số mũ hàm số logarit.
Xem thêm

Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, SKKN - PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN SỬ DỤNG CÔNG THỨC KHAI TRIỂN NHỊ THỨC NEWTON TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, SKKN - PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN SỬ DỤNG CÔNG THỨC KHAI TRIỂN NHỊ THỨC NEWTON TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại họcSáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Phương pháp giải các dạng toán sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton trong các đề thi đại học
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán Lương Thế Vinh năm học 2018 2019

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán Lương Thế Vinh năm học 2018 2019

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2018 2019 của trường THCS THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) có lời giải chi tiết gồm nội dung trắc nghiệm và tự luận với các bài tập cơ bản cũng như nâng cao trong chương trình học kì 1 Toán 6

Đọc thêm

SKKN: Hình thành tư duy - kỹ năng giải nhanh toán trắc nghiệm phần cực trị của hàm số bậc ba cho học sinh trường THPT Như Thanh II luyện thi THPT Quốc Gia

SKKN: Hình thành tư duy - kỹ năng giải nhanh toán trắc nghiệm phần cực trị của hàm số bậc ba cho học sinh trường THPT Như Thanh II luyện thi THPT Quốc Gia


PH N I: Đ T V N Đ Ầ Ặ Ấ Ề
     Đ o hàm và  ng d ng c a đ o hàm chi m vai trò quan tr ng trong ạ ứ ụ ủ ạ ế ọ   ch ươ ng trình Toán THPT. N i dung v  đ o hàm và  ng d ng đ o hàm đ ộ ề ạ ứ ụ ạ ượ c   trình bày trong toàn b  ch ộ ươ ng trình gi i tích 11 và gi i tích 12, trong đó đ o ả ả ạ   hàm đ ượ c trình bày trong h c k  II l p 11,  ng d ng đ o hàm đ ọ ỳ ớ ứ ụ ạ ượ c trình bày   trong h c k  I l p 12. Qua nhi u l n thay sách v i nhi u thay đ i song đ o ọ ỳ ớ ề ầ ớ ề ổ ạ   hàm và  ng d ng đ o hàm là n i dung b t bu c trong các đ  thi T t nghi p ứ ụ ạ ộ ắ ộ ề ố ệ   THPT, ĐH­CĐ và hi n nay là thi THPT Qu c gia. Chúng ta có th  k  đ n m t ệ ố ể ể ế ộ   s   ng d ng c a đ o hàm: Xét tính đ n đi u c a hàm s ; tìm giá tr  l n nh t, ố ứ ụ ủ ạ ơ ệ ủ ố ị ớ ấ   nh  nh t c a hàm s ; c c tr  hàm s … ỏ ấ ủ ố ự ị ố
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Cổ Loa – Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Cổ Loa – Hà Nội

đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 trường THPT Cổ Loa – Hà Nội, đề có mã đề 101 gồm 6 trang với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, yêu cầu học sinh hoàn thành bài làm trong thời gian 90 phút, đề nhằm giúp các em rèn luyện lại các dạng Toán 10, Toán 11 và Toán 12 đã học, tiếp xúc với các bài toán nâng cao thường có trong đề thi THPT để hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2018 – 2019.

Đọc thêm

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Xây dựng hệ thống công thức giải nhanh toán trắc nghiệm chương I – giải tích 12
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường THPT chuyên Đại học Vinh lần 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường THPT chuyên Đại học Vinh lần 3

đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn toán trường THPT chuyên đại học vinh lần 3

Đọc thêm

Đề thi thử toán THPTQG 2019 lần 3 trường chuyên đại học vinh – nghệ an

Đề thi thử toán THPTQG 2019 lần 3 trường chuyên đại học vinh – nghệ an

Theo đúng như kế hoạch đã đề ra từ trước đó, ngày 05 tháng 05 năm 2019, trường THPT chuyên Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) tổ chức kỳ thi thử Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán năm học 2018 – 2019 lần thứ 3, đây cũng là kỳ thi thử THPT Quốc gia cuối cùng mà nhà trường tổ chức trong năm học này.

TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh lớp 12 đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 3 trường THPT chuyên Đại học Vinh – Nghệ An, đề thi có mã đề 209, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với cấu trúc và hình thức tương tự đề tham khảo THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất, đề thi gồm 6 trang với 50 câu hỏi và bài toán
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁN

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁN

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017,
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 môn toán,
luyen thi dh 2017 mon toan,
bo de thi thu thpt qg mon toan 2017,
de thi trac nghiem mon toan 2017 co dap an,
on thi thpt qg toan trac nghiem 2017,
luyen de thi mon toan thpt qg 2017 co dap an,
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017,
Đề thi thử thpt quốc gia và đại học môn toán 2016-2017,
Công bố 14 đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 201,
Luyện thi ĐH môn Toán 2017 - Bám sát đổi mới của Bộ GD,
Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán,
Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Toán THPT Quốc Gia 2017,
Đề thi thử nghiệm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2017,
Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi thử nghiệm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2017,
Tài liệu trắc nghiệm toán 12 ôn thi THPT quốc gia năm 2017,
Luyện trắc nghiệm Toán 2017 - Sách Toán trắc nghiện,
Đề thi thử THPT Quốc Gia ĐGNL Đánh giá năng lực năm 2016, 2017, 2018 các trường chuyên
Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán có đáp án,
CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI THPT QG 2017 toán,
Chinh phục kì thi THPT Quốc gia 2017 - Môn Toán,
Đề thi thử nghiệm môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2017,
Dap an de minh hoa 2017 mon toan,
Luyện thi THPTQG môn Toán 2017 - Theo hình thức thi trắc nghiệm‎,
Đề thi thử môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017 mới nhất,
Đề minh họa môn toán - kỳ thi THPT quốc gia 2017 - Thư viện bài tập,
Chữa đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Toán năm 2017,
Sách trắc nghiệm Toán 12 - Đón đầu xu hướng TRẮC NGHIỆM 2017,
Những cuốn sách hàng hiếm về Trắc nghiệm Toán lớp 12 dành cho kì thi năm 2017,
Bộ GD&ĐT vừa công bố bộ đề thi thử nghiệm THPT quốc gia 2017 với khá nhiều điểm đáng chú ý
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi thử môn toán trường chuyên đại học vinh lần 1 (đáp án chi tiết)

Đề thi thử môn toán trường chuyên đại học vinh lần 1 (đáp án chi tiết)

Đề thi thử môn toán trường Chuyên Đại Học Vinh Lần 1 – Đáp án chi tiết


Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường Chuyên Đại Học Vinh Lần 1 – Đáp án chi tiết. Bao gồm 50 câu hỏi, bám sát chương trình thi 2018. Có đáp án chi tiết từ AZ. Các bạn có thể in đề về. Làm sau đó kiểm tra đáp án.

Đọc thêm

blogtoan com đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên KHTN hà nội lần 3

blogtoan com đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên KHTN hà nội lần 3

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán trắc nghiệm trường THPT chuyên KHTN Hà Nội
không có đáp án hay có chọn lọc ...................................................................................................................................................................

Đọc thêm

Luyện thi ĐH môn Toán 2017 - Bám sát đổi mới của Bộ GD,

Luyện thi ĐH môn Toán 2017 - Bám sát đổi mới của Bộ GD,

Câu 44. Một xí nghiệp chế biến thực phẩm muốn sản xuất những loại hộp hình trụ có thể tích V cho trước để đựng thịt bò. Gọi x, h (x > 0, h > 0) lần lượt là độ dài bán kính đáy và chiều cao của hình trụ. Để sản xuất hộp hình trụ tốn ít vật liệu nhất thì giá trị của tổng x + h là:
A. 3

Đọc thêm