CHUYEN DE 2 OXIT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HCL, H2SO4(L)

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYEN DE 2 OXIT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HCL, H2SO4(L) ":

Đề thi môn hóa học hay nhất năm 2015

ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC HAY NHẤT NĂM 2015

III. Mét sè ®Ò minh ho¹
I. §Ò kiÓm tra miÖng
§Ò 1
H•y khoanh trßn mét ch÷ c¸i A hoÆc B, C, D ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.
C©u 1. Nhãm chÊt chØ gåm c¸c khÝ nÆng h¬n kh«ng khÝ:
A. Cl2, H2, O2, CO, CO2, SO2.
B. Cl2, CO, CO2, SO2.
C. Cl2, O2, CO2, SO2.
D. Cl2, CH4, O2, CO, CO2, SO2.
C©u 2. Nhãm chÊt chØ gåm c¸c khÝ ®­îc thu b»ng c¸ch ®Èy kh«ng khÝ ra khái b×nh ®­îc ®Æt óp ng­îc lµ:
A. Cl2, H2, NH3, CH4, CO2, SO2.
B. Cl2, H2, NH3, CH4, CO2.
C. H2, NH3, CH4, CO2, SO2.
D. H2, NH3, CH4 .
H­íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm:
C©u1. C dóng ®­îc 5 ®iÓm
C©u 2. D ®óng ®­îc 5 ®iÓm
§Ò 2:
H•y khoanh trßn mét ch÷ c¸i A hoÆc B, C, D ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.
C©u1. Cã c¸c baz¬ sau: Cu(OH)2, Ca(OH)2, NaOH, Al(OH)3 .
Nhãm chÊt chØ gåm c¸c oxit t­¬ng øng víi c¸c baz¬ trªn lµ:
A. CuO, CaO, Na2O, MgO.
B. Cu2O, CaO, Na2O, Al2O3.
C. CuO, CaO, Na2O2, Al2O3.
D. CuO, CaO, Na2O, Al2O3.

C©u 2. Cã c¸c gèc axit sau: Cl, = SO4, NO3, = CO3
Nhãm c«ng thøc c¸c axit t­¬ng øng víi c¸c gèc axit trªn lµ:
A. HCl, H2SO4, HNO2, H2CO2.
B. HCl, H2SO4, HNO3, H2CO2
C. HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3
D. HCl, H2SO4, HNO2, H2CO3
H­íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm:
C©u1. D ®óng ®­îc 5 ®iÓm
C©u 2. C ®óng ®­îc 5 ®iÓm

§Ò 3
Trong nh÷ng chÊt sau ®©y:
a. KClO3
b. CaCO3
c. CuSO4
d. KMnO4
e. Na2CO3
Nh÷ng chÊt nµo cã thÓ dïng ®Ó ®iÒu chÕ oxi trong phßng thÝ nghiÖm ? ViÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc cña ph¶n øng ®iÒu chÕ oxi tõ c¸c chÊt ®ã.
H­íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm
a vµ d (2 ®iÓm)
2KClO3 2KCl + 3O2 (4 ®iÓm)
2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 (4 ®iÓm)§Ò 4
Cho c¸c s¬ ®å ph¶n øng:
1. H2 + Fe2O3 > Fe + H2O
2. C + H2O > CO + H2
3. Al + Fe2O3 > Al2O3 + Fe
a. LËp ph­¬ng tr×nh c¸c ph¶n øng ho¸ häc trªn
b. C¸c ph¶n øng trªn lµ ph¶n øng oxi ho¸ khö ®óng hay sai ? T¹i sao ?
c. Trong c¸c ph¶n øng oxi ho¸ khö trªn, chÊt nµo lµ chÊt oxi ho¸, chÊt nµo lµ chÊt khö ? T¹i sao ?
2. H­íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm
1. 1. 3H2 + Fe2O3 2Fe + 3H2O (1 ®iÓm)
2. C + H2O CO + H2 (1 ®iÓm)
3. 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe (1 ®iÓm)
2. C¸c ph¶n øng trªn lµ ph¶n øng oxi ho¸ khö v× cã sù cho, nhËn oxi. (3 ®iÓm)
3. ChÊt oxi ho¸ trong c¸c ph¶n øng oxi ho¸ khö trªn lµ: Fe2O3, H2O v× lµ nh÷ng chÊt cho oxi. (2 ®iÓm)
ChÊt khö trong c¸c ph¶n øng oxi ho¸ khö trªn lµ H2, C, Al v× lµ nh÷ng chÊt nhËn oxi. (2 ®iÓm)
Xem thêm

55 Đọc thêm

Bài tập vật lý ôn thi đại học 2015

BÀI TẬP VẬT LÝ ÔN THI ĐẠI HỌC 2015

BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
Tuyển tập 165 câu trắc nghiệm hay và khó
1 Tr¶n mët sñi d¥y n d i 120 cm câ sâng døng. C¡c iºm câ bi¶n ë dao ëng 3:5mm n¬m
c¡ch nhau o¤n 15cm. T¼m bi¶n ë cüc ¤i. Dao ëng n y t÷ìng ùng vîi håa ¥m n o?
A: Bªc 4 B: Bªc 3 C: Bªc 1 D: Bªc 2
H÷îng D¨n
I Bi¶n ë 3,5mm ch½nh l bi¶n ë böng (bi¶n ë cüc ¤i):
= )

2
= 15cm = ) = 30 = )
L

2
= 8 = ) Håa ¥m bªc 8.
I Bi¶n ë 3,5mm khæng ph£i l bi¶n ë cüc ¤i = ) kho£ng c¡ch tø iºm â ¸n nót l :
d = 7; 5cm = )

2
= 30 = ) = 60
I Ph÷ìng tr¼nh bi¶n ë:
3; 5 = Aböng
:sin(
2 d

) = ) Aböng =
7
p
2
2
= )
L

2
= 4 = ) Håa ¥m bªc 4
2 L¦n L÷ñt °t c¡c i»n ¡p xoay chi·u u
1 = U
p
2(cos(100 t + 1
)), u
2 = U
p
2(cos(120 t +
2
)); u
1 = U
p
2(cos(110 t + 3
)) v o hai ¦u o¤n m¤ch gçm i»n trð thu¦n R, cuën c£m thu¦n
câ ë tü c£m L v tö i»n C m­c nèi ti¸p th¼ c÷íng ë dáng i»n trong m¤ch câ biºu thóc t÷ìng
ùng l i
1 = I
p
2(cos(100 t)); I
2 = I
p
2(cos(120 t +
2
3
)); i
3 = I
0
p
2(cos(110 t +
2
3
)). So
s¡nh I v I ta câ:
A: I = I
0
B: I < I
0
C:I > I
0
D: :I = I
0
p
2
H÷îng D¨n
I 2 tr÷íng hñp ¦u ·u câ còng U v I = ) L:1
1
C:1
= L:2
1
C:2
= ) LC =
1
1:
2
= )

cëng h÷ðng
=
p
1:
2
= 109; 5:
I C£ 3 tr÷íng hñp ·u câ còng i»n ¡p ch¿ kh¡c nhau t¦n sè (t÷ìng ÷ìng nguçn câ i»n ¡p khæng
êi ch¿ thay çi t¦n sè) = ) 1 < < 3 < 2
trong â 3
l»ch g¦n vîi
cëng h÷ðng
nh§t = ) I>I
3 Cho m¤ch i»n xoay chi·u gçm o¤n AM nèi ti¸p vîi o¤n MB.o¤n AM l hëp k½n ( X
chùa 2 trong 3 ph¦n tû R,L,C); o¤n m¤ch MB l tö i»n câ: C =
20

F.°t hi»u i»n th¸ xoay
chi·u f = 50 Hz v o hai ¦u o¤n m¤ch AB th¼ th§y hi»u i»n th¸ giúa 2 trong 3 iºm b§t k¼
A,M,B ·u l 120V.T½nh cæng su§t b¶n trong hëp X?
A: PX
= 24; 94 W B: PX
= 12; 45 C:PX
= 21; 49 D: PX
= 25; 32
H÷îng D¨n
IV³ gi£n ç vecto ra ta th§y tam gi¡c ABM l tam gi¡c ·u câ BM vuæng gâc vîi
~
i = ) AM = 

6
PX = ui cos AM
= 120:
120
ZC
:
p
3
2
= 24; 94 W
4 X²t nguy¶n tû Hidro ð tr¤ng th¡i cì b£n câ r = r
o
= 5; 3:10
11
(m).T½nh c÷íng ë dáng i»n
do chuyºn ëng cõa e tr¶n quÿ ¤o K g¥y ra:
A: 0:05mA B: 0:95mA C:1:05mA D: 1:55mA
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 1
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
H÷îng D¨n
I Ph÷ìng tr¼nh II Niuton cho chuyºn ëng trán, lüc t¾nh i»n âng vai trá lüc h÷îng t¥m.
k:
q
2
r
2
0
= m:r0:
2
==> =
q
r
0
:
r
k
m:r0
IC÷íng ë dáng i»n.
I =
q
T
=
q:
2
5 1 ng÷íi ùng c¡ch 1 c¡i loa kho£ng 20cm, truîc loa, nghe ÷ñc ¥m ð mùc c÷íng ë kho£ng
60dB . T½nh cæng su§t ph¡t ¥m cõa loa. Cho r¬ng loa câ d¤ng 1 h¼nh nân câ nûa gâc ð ¿nh l
30
o
. Cho bi¸t c÷íng ë chu©n l 10
12
(
W
m
2
)
A: 0; 0336 W B: 0; 2336 W C: 0; 3216 W D: 5; 421 W
H÷îng D¨n
IC÷íng ë ¥m t¤i và tr½ ng÷íi â ùng: I = I
o
:10
L
10 = 10
6
W
m
2
IGåi R = 20m l kho£ng c¡ch tø loa ¸n ng÷íi â = ) Di»n t½ch chäm c¦u l : S = 2Rh
IV¼ 1 nûa gâc mð cõa chäm c¦u l 30
o
n¶n h = R(1 cos30
o
) = ) Cæng su§t ph¡t ¥m: P = IS =
2IR
2
(1 cos30
o
) = 0; 0336 W
6 Nguçn sâng ð O câ t¦n sè 10Hz; v = 0; 4m=s. Tr¶n 1 ph÷ìng truy¶n câ 2 iºm, PQ c¡ch
nhau15cm. Bi¸t bi¶n ë l 1 cm. Khi P câ ly ë cüc ¤i th¼ ly ë cõa Q l m§y?
A: x = 0 B: x = 1 C:x = 2 D: x = 3
H÷îng D¨n
I =
2df
v
=
20; 15:10
0; 4
= 7; 5 = (2:3 + 1)

2
= ) PQ vuæng pha vîi nhau ... khi P câ li ë cüc
¤i = ) Q câ li ë x = 0
7 1 sâng cì lan truy·n tr¶n mët ÷íng th¯nh tø M ¸n N (MN =
17
4
) tai 1 thíi iºm n o
â tèc ë dao ëng cõa iºm M l : 2fA .Khi â tèc ë dao ëng cõa iºm N l : ?
A: vN
= 0 B: vN
= 1 C:vN
= 2 D: vN
= 3
H÷îng D¨n
I d
MN =
17
4
= ) dao ëng cõa ph¦n tû sâng t¤i M v N vuæng pha nhau. (kho£ng c¡ch giúa hai
iºm dao ëng vuæng pha b¬ng l´ ph¦n t÷ b÷îc sâng) = ) vM = 2fA = v
max = ) v
N
= 0
8 Mët sâng cì håc câ b÷îc sâng lamda, t¦n sè f v câ bi¶n ë l A khæng êi khi truy·n i
trong mët mæi tr÷íng. Sâng truy·n tø iºm M ¸n iºm N c¡ch nhau
7
3
. V o mët thíi iºm
n o â tèc ë dao ëng cõa M l 2fA th¼ tèc ë dao ëng t¤i N l ?
A: vN = A:f B: vN
= 2A:f C:vN
= 0 D: vN
= 3A:f
H÷îng D¨n
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 2
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
I Ta câ ph÷ìng tr¼nh sâng t¤i M :
8
<
:
uM = Acos(2ft)
vM = A:2:f:sin(2ft)
() A:2:f = A:2:f:sin(2ft)
() sin(2ft) = 1
() 2ft =

2
+ 2k
I Ph÷ìng tr¼nh sâng t¤i N :
8
<
:
u
N = Acos(2ft +
14
3
)
v
N = A:2:f:sin(2ft +
14
3
)
() v
N = A:2:f:sin(

2
+
2
3
+ 4)
() v
N = A:2:f:sin(

6
)
= ) v
N = A:f
9 Tr¶n m°t n÷îc câ 2 nguçn k¸t hñp S1,S2 dao ëng theo ph÷ìng tr¼nh l¦n l÷ñt
u1 = acos(50t +

2
)cm; u2 = acos(50t)cm. vªn tèc truy·n song 1ms. hai iºm P, Q
thuëc h» v¥n giao thoa,vîi P S1 P S2 = 5cm; QS 1 QS2 = 7cm.Häi P,Q n¬m tr¶n ÷íng cüc
¤i hay cüc tiºu ?
A: P cüc ¤i, Q cüc tiºu B: P cüc tiºu, Q cüc ¤i
C: P, Q thuëc cüc tiºu D: P,Q thuëc cüc ¤i
H÷îng D¨n
IHai nguçn vuæng pha câ = vT = 4(cm)
Vîi P:S1 P S2
= 5cm = (1 +
1
4
) = ) cüc ¤i
Vîi Q:QS1 QS2 = 7cm = (1 +
3
4
) = ) cüc tiºu
10 T¤i hai iºm A v B tr¶n m°t n÷îc c¡ch nhau 16 cm câ hai nguçn ph¡t sâng k¸t hñp dao
ëng theo ph÷ìng tr¼nh u
1 = a cos (30t); u
2 = a cos (30t +

2
): Tèc ë truy·n sâng tr¶n m°t
n÷îc 30 cms. Gåi E, F l hai iºm tr¶n o¤n AB sao cho AE = FB = 2 cm. T¼m sè cüc tiºu
tr¶n o¤n EF.
A: 28 B: 12 C: 13 D: 21
H÷îng D¨n
8
<
:
d
1 d
2 = (M ):

2
M = (2k + 1)
= ) d
1 d
2
= 2k + 0; 5
= ) (16 4) 2k + 0; 5 (16 4) = ) 12
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 3
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
11 T¤i m°t n÷îc n¬m ngang, câ hai nguçn k¸t hñp A v B dao ëng theo ph÷ìng th¯ng ùng
vîi ph÷ìng tr¼nh l¦n l÷ñt l u
A = a
1
:sin(40t +

6
) cm; u
B = a
2
sin(40t +

2
)cm. Hai nguçn â
t¡c ëng l¶n m°t n÷îc t¤i hai iºm A v B c¡ch nhau 18cm. Bi¸t tèc ë truy·n sâng tr¶n m°t
n÷îc v = 120 cms. Gåi C v D l hai iºm thuëc m°t n÷îc sao cho ABCD l h¼nh vuæng. Sè
iºm dao ëng vîi bi¶n ë cüc tiºu tr¶n o¤n CD l ?
A: 2 B: 12 C: 13 D: 21
H÷îng D¨n
8
>
>
>
<
>
>
>
:
d
1 d
2 = (M ):

2
M = (2k + 1)
 =

2

6
= ) d
1 d
2
= 6k + 2
= ) AD BD 6k + 2 AC BC = ) 1; 5 k 0; 9 = ) 2
12 Hai nguçn k¸t hñp A v B dao ëng tr¶n m°t n÷îc theo c¡c ph÷ìng tr¼nh
u
1
= 2cos(100t +

2
)cm; u
2
= 2cos(100t)cm . Khi â tr¶n m°t n÷îc, t¤o ra mët h»
thèng v¥n giao thoa. Quan s¡t cho th§y, v¥n bªc k i qua iºm P câ hi»u sè PA PB = 5 cm
v v¥n bªc (k + 1),còng lo¤i vîi v¥n k i qua iºm P câ hi»u sè P
0
A P
0
B = 9cm. T¼m tèc ë
truy·n sâng tr¶n m°t n÷îc, c¡c v¥n nâi tr¶n l v¥n cüc ¤i hay cüc tiºu?
A: v = 200cm=s B: v = 130cm=s C: v = 100cm=s D: v = 230cm=s
H÷îng D¨n
8
<
:
9 = (k + 1) = k + 
k = 5
= ) = 4 = ) v = 200cm=s
13 Trong th½ nghi»m giao thoa sâng tr¶n m°t n÷îc, hai nguçn AB c¡ch nhau 14,5 cm dao
ëng ng÷ñc pha. iºm M tr¶n AB g¦n trung iºm I cõa AB nh§t, c¡ch I l 0,5 cm luæn dao
ëng cüc ¤i. Sè iºm dao ëng cüc ¤i tr¶n ÷íng el½p thuëc m°t n÷îc nhªn A, B l m ti¶u
iºm l :
A: 18 iºm B: 30 iºm C: 28 iºm D: 14 iºm
H÷îng D¨n
I Vîi 2 nguçn ng÷ñc pha, th¼ t¤i I l cüc tiºu, m M l iºm g¦n I nh§t ¤t cüc ¤i. Vªy kho£ng
v¥n i = 2:0; 5 = 1cm
I Và tr½ cüc ¤i s³ l : x = (0; 5 + k):i = 0; 5 + k
I M°t kh¡c: 0 x 14; 5 = ) 0; 5 k 14 = ) câ 14 gi¡ trà k (v¼ k nguy¶n)
= ) 28 iºm cüc ¤i (c­t núa tr¶n elip ð 14 iºm, c­t núa d÷îi 14 iºm).
14 Tr¶n m°t n÷îc n¬m ngang câ hai nguçn sâng k¸t hñp còng pha A, B c¡ch nhau 6,5 cm,
b÷îc sâng = 1cm. X t iºm M câ MA = 7,5 cm, MB = 10 cm. Sè iºm dao ëng vîi bi¶n ë
cüc tiºu tr¶n o¤n MB l :
A: 6 iºm B: 7 iºm C: 8 iºm D: 9 iºm
H÷îng D¨n
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 4
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
IGåi N l 1 iºm b§t k¼ thuëc MB. Vîi 2 nguçn ng÷ñc pha, N s³ l cüc tiºu n¸u: d
0
d = k
IM°t kh¡c: AB d
0
d jMA MBj = ) 6; 5 k 2; 5 = ) 6; 5 k 2; 5 = ) câ 8
gi¡ trà k = ) Câ 8 iºm cüc tiºu tr¶n MB .
15 Trong giao thoa sâng tr¶n m°t n÷îc, hai nguçn A, B c¡ch nhau 14,5 cm dao ëgn ng÷ñc
pha. iºm M tr¶n AB g¦n trung iºm I cõa AB nh§t, c¡ch I l 0,5 cm luæn dao ëng cüc ¤i.
Sè iºm dao ëng cüc ¤i tr¶n ÷íng elip thuëc m°t n÷îc nhªn A, B l m ti¶u iºm l ?
A: 18 iºm B: 30 iºm C: 28 iºm D: 14 iºm
H÷îng D¨n
I V¼ AB ng÷ñc pha n¶n I dao dëng cüc tiºu, iºm dao ëng cüc ¤i g¦n I nh§t s³ c¡ch I:

4
= ) = 21cm
I X²t i·u ki»n: AB k AB = ) 7; 25 k 7; 25 = ) câ 14 ÷íng cüc ¤i = ) tr¶n
elip Câ 28 iºm dao ëng cüc ¤i ( 1 ÷íng cüc ¤i c­t elip n y t¤i 2 iºm)
16 Tr¶n b· m°t ch§t läng câ 2 nguçn ph¡t sâng k¸t hñp S1, S2 d còng pha, S1S2 = 40 cm.
Bi¸t sâng do méi nguçn ph¡t ra câ t¦n sè: f = 10hz; v = 2 (
m
s
). X²t M n¬m tr¶n ÷íng th¯ng
vuæng gâc vîi S1S2 t¤i S1. o¤n S1M câ gi¡ trà lîn nh§t l bao nhi¶u º t¤i M câ d vîi bi¶n
ë cüc ¤i?
A: 30 B: 15 C: 20 D: 13
H÷îng D¨n
I =
v
f
= 20cm iºm M s³ n¬m tr¶n ÷íng cüc ¤i thù nh§t kº tø trung iºm AB: = ) MB =
MA + 20 = ) MB
2
= MA
2
+ 40MA + 400
I L¤i câ MB
2
= MA
2
+ AB
2
= ) 40MA + 400 = AB
2
= ) MA = 30cm
17 cho giao thoa 2 nguçn sâng k¸t hñp çng pha S1 v S2 tr¶n b· m°t ch§t läng bi¸t 2 iºm
dao ëng cüc ¤i tr¶n o¤n th¯ng S1 v S1 c¡ch nhau 1 cm . hai iºm M v N tr¶n m°t ch§t
läng M c¡ch S1 8 cm ,c¡ch S2 l 11cm .N c¡ch S1 l 14cm ,S2 l 10cm sè iºm dao ëng cüc ¤i
tr¶n MN
A: 18 iºm B: 4 iºm C: 28 iºm D: 14 iºm
H÷îng D¨n
I 2 iºm dao ëng cüc ¤i tr¶n S1S2 c¡ch nhau 1cm = ) = 2cm
IX²t b§t ph÷ìng tr¼nh sau: MS1 MS2 6 k 6 NS1 NS2 = ) 3 6 2k 6 4 = ) 1; 5 6 k 6 2
I Vªy câ 4 iºm cüc ¤i ùng vîi k = 1; 0; 1; 2
18 Chi¸u 1 bùc x¤ i»n tø câ b÷îc sâng 0; 25(m)v o ca tèt t¸ b o quang i»n câ cæng tho¡t
3; 559(eV ).Hi»u i»n th¸ giúa anot v catot l 1; 25V t¤o ra i»n tr÷íng ·u trong kho£ng khæng
gian cõa 2 cüc.Vªn tèc cõa e quang i»n khi ¸n anot l v thãa m¢n:
A: 0m=s v 0; 97:10
6
m=s B: 0; 66:10
6
m=s v 0; 97:10
6
m=s
C: 0; 71:10
6
m=s v 0; 97:10
6
m=s D: 0m=s v 0; 71:10
6
m=s
H÷îng D¨n
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 5
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
Ta câ:
hc

= Ao + Wd
1
= ) Wd
1
= 2; 2556:10
19
(J )
Tr÷íng hñp c¡c e bùc ra vîi vªn tèc cüc ¤i:
p döng ành l½ ëng n«ng:
1
2
mv2
2
Wd
1
= eU
AK = ) v
2
= 0:97:10
6
m=s
èi vîi c¡c e bùc ra vîi vªn tèc ¦u b¬ng 0 v ¸n Anot:
1
2
mv2
2
= eU
AK = ) v
2
= 0:66:10
6
m=s
Vªy 0; 66:10
6
 v
2 0; 97:10
6
19 Cho d¥y AB cè ành cè thº thay êi l b¬ng ráng råc. f = 20 Hz, khi thay êi l ta th§y giúa
2 l¦n câ sâng døng li¶n ti¸p th¼ l l¦n l÷ñt l 90 v 100cm. T¼m V?
A: v = 200cm=s B: v = 130cm=s C: v = 100cm=s D: v = 400cm=s
H÷îng D¨n
I Giúa 2 l¦n câ sâng døng li¶n ti¸p (m chi·u d i d¥y l¦n thù 2 lîn hìn chi·u d i d¥y l¦n thù 1)
m 2 ¦u d¥y cè ành n¶n khi câ sâng døng th¼ chi·u d i d¥y luæn = sè nguy¶n l¦n bâ sâng .
I Ta câ : Gåi sè bâ sâng ( méi bâ sâng câ l = =2) l n th¼ sè bâ sâng cõa l¦n thù 2 khi d¥y câ
chi·u d i l 100cm l n+1 . = )
90
n
=
100
n + 1
=

2
= ) n = 9Tø â gi£i ra ÷ñnc = 20cm = )
V = :f = 400cm=s
20 H¤t nh¥n 92; 234U phâng x¤ alpha, ngay sau khi sinh ra h¤t a bay v o tø tr÷íng
·u câ B = 0:5T , theo ph÷ìng vuæng gâc vîi c¡c ÷íng sùc tø, bi¸t khèi l÷ñng c¡c h¤t
U = 233:9904T h = 229:9737; a = 4:0015:1u = 1:66:10 27 = 931; 5MeV=C
2
A: 5; 27m B: 2; 37m C: 1; 27m D: 1; 07m
H÷îng D¨n
(
K1 + K2
= 14; 1588
229; 9737:K
1 4; 0015:K
2
= 0
= ) KHe = 13; 92MEV =
m:v
2
2
=> v =
p
13; 92:1; 6:10
13
:24; 0015:1; 66
p
6; 7:10
14
Ta câ: q:v:B =
m:v
2
r
=> r =
m:v
q:B
()
4; 0015:1; 66:10
27
:
p
6; 7:10
14
2:1; 66:10
19
:0; 5
= 1; 07m
21 Mët sñi d¥y c«ng giúa 2 iºm cè ành c¡ch nhau 75 cm.Ng÷íi ta t¤o song døng tr¶n d¥y.2
t¦n sè g¦n nhau nh§t còng t¤o ra song døng tr¶n d¥y l 150 hz v 200 hz.T¦n sè nhä nh§t t¤o
ra sâng døng tr¶n d¥y l ?
A: fmin
= 22Hz B: fmin
= 50Hz C: fmin
= 100Hz D: fmin
= 25Hz
H÷îng D¨n
8
>
>
>
>
<
>
>
>
>
:
f =
kv
2l
=
kv
1; 5
(k=1)
= ) f min =
v
1; 5 8
<
:
k
1
v = 225
k
2
v = 300
= )
8
<
:
k
1
= 3
k
2
= 4
= ) f
min
= 50Hz
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 6
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
22 B i 1: Mët con l­c ìn dao ëng nhä t¤i nìi câ gia tèc trång tr÷íng 9; 8(m=s
2
) vîi d¥y
d i 1(m) qu£ c¦u con l­c câ khèi l÷ñng 80(g).Cho con l­c dao ëng vîi bi¶n ë gâc 0,15(rad)
trong mæi tr÷íng câ lüc c£n t¡c döng th¼ nâ ch¿ dao ëng 200(s) th¼ ngøng h¯n.Duy tr¼ dao
ëng b¬ng c¡ch dòng mët h» thèng l¶n d¥y cât sao cho nâ ch¤y ÷ñc trong 1 tu¦n l¹ vîi bi¶n ë
gâc 0,15(rad). Bi¸t 80% n«ng l÷ñng ÷ñc dòng º th­ng lüc ma s¡t do h» thèng c¡c b¡nh r«ng
c÷a.cæng c¦n thi¸t º l¶n d¥y cât l ?
A: 133; 5J B: 266; 1J C: 103; 5J D: 117; 2J
H÷îng D¨n
IDo trong dao ëng i·u háa chu ký dao ëng cõa vªt l 1 h¬ng sè, n¶n trong dao ëng t­t d¦n th¼
¤i l÷ñng n y công khæng êi:T = 2
q
l
g
= 2s
IM°t kh¡c n«ng l÷ñng gi£m trong 1 chu ký công khæng êi. Tø ¥y ta câ n«ng l÷ñng gi£m trong 1s
b§t ký l b¬ng nhau, v b¬ng:
W1s =
W0
200
=
0; 5:m:g:l
2
0
200
= 8; 82:10
3
J
ICæng c¦n thi¸t º l¶n d¥y cât gçm cæng º th­ng lü c£n v cæng º th­ng lüc ma s¡t b¡nh r«ng
ICæng º th­ng lüc c£n: W1t = W1s:7:24:60:60
IV¼: 80% n«ng l÷ñng ÷ñc dòng º th­ng lüc ma s¡t do h» thèng c¡c b¡nh r«ng c÷a, n¶n cæng c¦n
thi¸t º l¶n d¥y cât l : W1t
:5 = 133; 5J
23 Mët o¤n m¤ch khæng ph¥n nh¡nh gçm 1 i»n trð thu¦n R = 80
,mët cuën d¥y câ i»n
trð thu¦n r = 20
,ë tü c£m L=0,318 H v mët tö i»n câ i»n dung C = 15; 9F ,câ t¦n sè f
thay êi ÷ñc.Vîi gi¡ trà n o cõa f th¼ i»n ¡p giúa 2 b£n tö ¤t gi¡ trà cüc ¤i:
A: 71Hz B: 71Hz C: 61Hz D: 55Hz
H÷îng D¨n

2
=
2LC R
2
C
2
2L
2
C
2
= ) f = 61(Hz)
24 °t v o 2 ¦u d¥y thu¦n c£m câ ë tü c£m 0; 3=(H) mët i»n ¡p xoay chi·u.Bi¸t gi¡ trà
tùc thíi cõa i»n ¡p v c÷íng ë dáng i»n t¤i thíi iºm t1 l : 60
p
6(V )v
p
2(A), t¤i thíi iºm
t2 l 60
p
2(V ) v
p
6(A). T¦n sè cõa dáng i»n l :
A: 60Hz B: 50Hz C: 100Hz D: 40Hz
H÷îng D¨n
V¼ u, i l»ch pha nhau 1 gâc

2
n¶n ta câ h» thùc:
Uo
I
o
=
s
u
2
1
u
2
2
i
2
i
2
1
= ZL = ) ZL = 60 = ) w = 200 = ) f = 100
25 Hai con l­c gièng nhau câ còng T = 0,2 s. bi¸t A2 = 3.A1. BAi¸t r¬ng lóc ¦u 2 vªt g°p
nhau ð và tr½ c¥n b¬ng v chuyºn ëng ng÷ñc chi·u nhau.Kho£ng thíi gian giúa 2 l¦n vªt n°ng
g°p nhau li¶n ti¸p l ?
A: 0; 02s B: 0; 04s C: 0; 03s D: 0; 01s
H÷îng D¨n
I Khi 2 vªt dao ëng vîi còng chu ký m ban ¦u l¤i g°p nhau t¤i và tr½ c¥n b¬ng th¼ cù sau
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 7
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
T
2
= 0; 01s hai vªt l¤i g°p nhau t¤i và tr½ c¥n b¬ng, kho£ng thíi gian n y khæng phö thuëc v o t¿
l» bi¶n ë 2 vªt (C¦n chó þ r¬ng 2 vªt n y câ còng và tr½ c¥n b¬ng)
26 Cho o¤n m¤ch i»n xoay chi·u gçm 2 ph¦n tû X v Y m­c nèi ti¸p. Khi °t v o hai ¦u
o¤n m¤ch i»n ¡p xoay chi·u câ gi¡ trà hi»u döng l U th¼ i»n ¡p hi»u döng giúa 2 ¦u ph¦n
tû X l
p
3U , giúa 2 ¦u ph¦n tû Y l 2U. hai ph¦n tû X v Y t÷ìng ùng l ?
A: Tö i»n v i»n trð thu¦n B: Cuën d¥y thu¦n c£m v i»n trð thu¦n
C: Tö i»n v cuën day thu¦n c£m D: Tö i»n v cuën d¥y khæng thu¦n c£m
H÷îng D¨n
I¡p ¡n A, B lo¤i v¼: N¸u m¤ch câ R, C ho°c R, L th¼: U
2
= U
2
X
+ U
2
Y
= ) UX
; UY
i·u n y khæng
thäa m¢n
I ¡p ¡n C lo¤i v¼: N¸u m¤ch ch¿ câ L, C th¼: UX UY
j= (2
p
3)U i·u n y khæng thäa m¢n
I ¡p ¡n D thäa m¢n (v³ h¼nh s³ gi£i th½ch ÷ñc t¿ l» giúa c¡c ¤i l÷ñng ho n to n thäa m¢n
27 Cho dáng i»n gçm R nèi ti¸p L nèi ti¸p C( vîi tö C câ thº thay êi ÷ñc), ð hai ¦u tö
C câ mët væn k¸ o trà sè i»n ¡p i qua tö. i»n ¡p hi»u döng 2 ¦u m¤ch khæng êi, t¦n
sè cõa dáng i»n, i»n trð v c£m kh¡ng cõa cën d¥y khæng êi. Khi C = C 1 = 10(F ) v
C = C 2 = 20(F ) ng÷íi ta th§y væn k¸ cho k¸t qu£ o nh÷ nhau. T¼m C º gi¡ trà cõa væn k¸
¤t lîn nh§t. Bi¸t L thu¦n c£m?
H÷îng D¨n
I Khi thay êi C nh÷ng P khæng êi chùng tä = ) I khæng êi = ) Z khæng êi
= ) ZL =
ZC1
+ ZC2
2
I Khi thay êi C º UC
max th¼ ta câ:UC = I:Z
C =
U
s
R
2
+ Z
2
L
Z
2
C
2
ZL
ZC
+ 1
=
U
p
y
I Nh÷ vªy º UC
max th¼ y min, theo t½nh ch§t tam thùc bªc 2 th¼
1
ZC
=
ZL
R
2
+ Z
2
L
= ) C
28 °t v o 2 ¦u d¥y thu¦n c£m câ ë tü c£m
0; 3

(H) mët i»n ¡p xoay chi·u.Bi¸t gi¡ trà tùc
thíi cõa i»n ¡p v c÷íng ë dáng i»n t¤i thíi iºm t1 l 60
p
6(V ) v
p
2(A), t¤i thíi iºm t2
l 60
p
2(V ) v
p
6(A). T¦n sè cõa dáng i»n l :
A: 60Hz B: 50Hz C: 100Hz D: 40Hz
H÷îng D¨n
Do cuën d¥y ch¿ chùa cuën thuçn c£m L n¶n ta th§y lóc n o u v i công vuæng pha vîi nhau.Do vªy
ta câ: t¤i thíi iºm t b§t ký n¸u i»n ¡p tùc thíi l u v i th¼:
(
u
U0
)
2
+ (
i
I
0
)
2
= 1
Thay sè ta câ:
8
>
>
<
>
>
:
(
60
p
6
U0
)
2
+ (
p
2
I
0
)
2
= 1
(
60
p
2
U0
)
2
+ (
p
6
I
0
)
2
= 1
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 8
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
= )
(
U0
= 120
p
2(V )
I
0
= 2
p
2(A)
= ) ZL
= 2fL =
U0
I0
= 60 = ) f =
60
2L
= 100(Hz)
29 Mët con l­c lá xo gçm vªt M v lá xo câ ë cùng k dao ëng i·u háa tr¶n m°t ph¯ng
n¬m ngang, nh®n vîi bi¶n ë l A1
. óng lóc vªt M ang ð và tr½ bi¶n th¼ mët vªt m câ khèi
l÷ñng b¬ng vîi vªt M chuyºn ëng theo ph÷ìng ngang vîi vªn tèc v
o
b¬ng vªn tèc cüc ¤i cõa
M , ¸n va ch¤m vîi M.Bi¸t va ch¤m giúa 2 vªt l ho n to n n hçi xuy¶n t¥m, sau va ch¤m
vªt M ti¸p töc dao ëng i·u háa vîi bi¶n ë A2
.T¿ sè bi¶n ë dao ëng cõa vªt M tr÷îc v sau
va ch¤m l :
A:
A1
A2
=
p
2
2
B:
A1
A2
=
p
3
2
C:
A1
A2
=
2
3
D:
A1
A2
=
1
2
H÷îng D¨n
Lóc vªt M ð bi¶n th¼ M ang câ 1 Wtmax
= 0; 5:k:A
2
1
v óng lóc n y vªt m ¸n v truy·n cho
M1
: Wdmax
= W = 0; 5:k:A
2
1
Tø â: = ) Ws = k:A
2
1
= 0; 5:k:(
p
2A2
)
2
= )
A1
A2
=
p
2
2
30 Mët con l­c lá xo, vªt câ khèi l÷ñng m dao ëng c÷ïng bùc d÷îi t¡c döng cõa ngo¤i lüc
bi¸n thi¶n i·u háa vîi t¦n sè f .Khi f =f
1
dao ëng c÷ïng bùc khi ên ành câ bi¶n ë l A1
, khi
f =f
2
(f
12
<2f
1
) th¼ dao ëng c÷ïng bùc khi ên ành câ bi¶n ë A2
bi¸t A1 =A2
.ë cùng lá
xo câ thº l :
A: 4
2
m(f
2 f
1
)
2
B: 4
2
m(f
2 + f
1
)
2
C:

2
m(f
1
+ 3f
2
)
4
D:

2
m(2f
1 f
2
)
3
H÷îng D¨n
A A: k = 4
2
:m(f
2
2
f
2
1
) = )
2
= 4
2
:(f
2
2
f
2
1
) = ) f = f
2 f
1
< f1
(væ lþ)
A B: k = 4
2
:m(f
2
2
+ f
2
1
) = )
2
= 4
2
:(f
2
2
+ f
2
1
) = ) f = f
2 + f
1 > 1; 5f
2
(væ lþ)
A D:3
k
m
= 
2
(2f
1 f
2) = ) 12f
2
= 2f
1 f
2
< f1
(væ lþ)
= ) A (C)
31 Mët m¤ch dao ëng LC l½ t÷ðng gçm cuën c£m thu¦n v tö i»n câ i»n dung C = 5F .
Trong m¤ch ang dao ëng i»n tø tü do vîi c÷íng ë dáng i»n i = 0; 6cos(2000t) (i t½nh b¬ng
A, t t½nh b¬ng s). Ð thíi iºm m c÷íng ë dáng i»n trong m¤ch b¬ng mët nûa c÷íng ë dáng
i»n hi»u döng th¼ hi»u i»n th¸ giúa 2 b£n tö câ ë lîn b¬ng:
A: 15
p
14 B: 30
p
14 C: 15
p
34 D: 25
p
23
H÷îng D¨n

i
I
0

2
+

u
U0

2
= 1
= ) juj =
r
1
1
(2
p
2)
2 =
p
7
2
p
2
U0
U0 =
Qo
C
=
I
o
C
= 60V
= ) juj =
p
7
2
p
2
:60 = 15
p
14
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 9
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
32 cho hai nguæn k²t hñp °t c¡ch nhau 2m dao ëng còng pha di chuyºn tr¶n o¤n AB .ng÷íi
ta th§y câ 5 và tr½ ¥m câ ë to cüc d¤i bi¸t tèc ë ¥m trong khæng kh½ 350(
m
s
) t¦n sè câ gi¡ trà
thäa m¢n n¬m trong kho£ng n o?
H÷îng D¨n
IDi chuyºn th§y 5 và tr½ ¥m to nh§t = ) trong o¤n AB câ 5 böng = ) 5

2
 2f 437:5HZ
IM°t kh¡c ta công l÷u þ ch¿ câ 5 cüc ¤i t÷ìng 5 bâ sâng v tø bâ sâng thù 1 v thù 5 câ thº cán
câ kho£ng c¡ch tîi nguçn 1 o¤n<

4
.
Do vªy n¸u ta l§y:5

2
+

2
< 2 = ) f < 525Hz = ) 437:5 6 f < 525Hz
33 Mët vªt dao ëng ·u háa theo ph÷ìng tr¼nh x = Acos(
4
3
t) vîi t o b¬ng s.T¤i thíi iºm
n o vªn tèc câ ë lîn b¬ng mët nûa vªn tèc cüc ¤i?
H÷îng D¨n
I khi v =
v
max
2
= ) Wd =
Wt
4
= ) x =
p
3
2
A Khi cho t÷ìng ÷ìng giúa dao ëng i·u háa v
chuyºn ëng trán ·u. Ta x¡c ành ÷ñc 4 iºm tr¶n ÷íng trán ùng vîi và tr½ x = 
p
3
2
A
I M°t kh¡c tr¶n ÷íng trán ta x¡c ành ÷ñc và t¤i thíi iºm t=0 l t¤i và tr½ bi¶n +A
I Tø ¥y ta s³ t½nh thíi iºm (kº tø t=0 khi vªt ð và tr½ bi¶n +A) ¸n c¡c và tr½: x = 
p
3
2
A Tø
¥y ta ÷ñc c¡c k¸t qu£: ()
2
6
4
t =
1
8
+ n
T
2
=
1
8
+ n
3
4
t =
5
8
+ n
T
2
=
5
8
+ n
3
4
34 Mët con l­c dao ëng t­t d¦n .Cù sau méi chu k¼,bi¶n ë gi£m 3%.Ph¦n n«ng l÷ñng cõa
con l­c bà m§t i trong mët dao ëng to n ph¦n l bao nhi¶u ?
A: 23% B: 6% C: 2% D: 8%
H÷îng D¨n
ITrong dao ëng t­t d¦n gåi ë gi£m bi¶n ë trong 1 chu ký l :A , v n«ng l÷ñng gi£m trong 1
chu ký l : W Khi â ta s³ câ:W =
1
2
k(A
2
2
A
2
1
) =
1
2
k(A2 + A1
):(A2 A1) =
1
2
k(A2 + A1
):A =
1
2
k:2A1
:A. Ph¦n n«ng l÷ñng cõa con l­c bà m§t i t½nh theo ph¦n tr«m trong mët d to n ph¦n
l :
W
W
=
1
2
k:2A1
:A
1
2
k:A
2
1
= 2
A1
A1
= 6%
35 Mët l«ng k½nh câ gâc chi¸t quang A = 6

. Chi¸u chòm ¡nh s¡ng tr­ng v o m°t b¶n cõa
l«ng k½nh theo ph÷ìng vuæng gâc vîi m°t ph¯ng ph¥n gi¡c cõa gâc chi¸t quang t¤i mët iºm
r§t g¦n A. Chòm tia lâ ÷ñc chi¸u v o mët m n £nh °t song song vîi m°t ph¯ng ph¥n gi¡c nâi
tr¶n v c¡ch m°t ph¯ng n y mët kho£ng 2m. Chi¸t su§t cõa l«ng k½nh vîi ¡nh s¡ng ä l 1,5 v
¡nh s¡ng t½m l 1,54. T¼m b· rëng quang phê tr¶n m n.
H÷îng D¨n
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 10
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
IGâc l»ch D cõa tia s¡ng qua l«ng k½nh : D = A(n 1)
IX²t tia t½m: D
t½m
= A(n
t½m
1)
ITia ä D

= A(n

1)
I Gâc l»ch giúa tia hai tia ä v t½m: A = D
t½m
D

I Chi·u rëng quang phê : l = D:L trong â L = 2m.
36 Mët con l­c ìn dao ëng nhä t¤i nìi câ gia tèc trång tr÷íng 9; 8(m=s
2
) vîi d¥y d i 1(m)
qu£ c¦u con l­c câ khèi l÷ñng 80(g).Cho con l­c dao ëng vîi bi¶n ë gâc 0,15(rad) trong mæi
tr÷íng câ lüc c£n t¡c döng th¼ nâ ch¿ dao ëng 200(s) th¼ ngøng h¯n.Duy tr¼ dao ëng b¬ng c¡ch
dòng mët h» thèng l¶n d¥y cât sao cho nâ ch¤y ÷ñc trong 1 tu¦n l¹ vîi bi¶n ë gâc 0,15(rad).
Bi¸t 80 n«ng l÷ñng ÷ñc dòng º th­ng lüc ma s¡t do h» thèng c¡c b¡nh r«ng c÷a.cæng c¦n
thi¸t º l¶n d¥y cât l ?
A: 183; 8J B: 133; 5J C: 113; 2J D: 193; 4J
H÷îng D¨n
IDo trong dao ëng i·u háa chu ký dao ëng cõa vªt l 1 h¬ng sè, n¶n trong dao ëng t­t d¦n th¼
¤i l÷ñng n y công khæng êi. T = 2
r
l
g
IM°t kh¡c n«ng l÷ñng gi£m trong 1 chu ký công khæng êi. Tø ¥y ta câ n«ng l÷ñng gi£m trong 1s
b§t ký l b¬ng nhau, v b¬ng:W1s =
W0
200
=
0; 5:m:g:l
2
0
200
= 8; 82:10
3
J
ICæng c¦n thi¸t º l¶n d¥y cât gçm cæng º th­ng lü c£n v cæng º th­ng lüc ma s¡t b¡nh r«ng
Cæng º th­ng lüc c£n: W1t = W1s:7:24:60:60
IV¼: 80% n«ng l÷ñng ÷ñc dòng º th­ng lüc ma s¡t do h» thèng c¡c b¡nh r«ng c÷a, n¶n cæng c¦n
thi¸t º l¶n d¥y cât l : W1t
:5 = 133; 5J
37 ¦u O cõa mët sñi d¥y n hçi n¬m ngang dao ëng i·u háa theo ph÷ìng th¯ng ùng vîi
bi¶n ë 3 cm vîi t¦n sè 2 Hz. Sau 2 s sâng truy·n ÷ñc 2 m. Chån gèc thíi gian l lóc iºm O
i qua và tr½ c¥n b¬ng theo chi·u d÷ìng. Li ë cõa iºm M c¡ch O mët kho£ng 2 m t¤i thíi
iºm 2 s l :?
A: x = 0 B: x = 1 C: x = 2 D: x = 3
H÷îng D¨n
ITøf = ) T = 0; 5s; 2s = 4T = ) 4 = 2m = ) = 0; 5m
IVªy M dao ëng còng pha vîi 0 v¼ M c¡ch 0 mët sè nguy¶n l¦n b÷îc sâng (hay t¤i thíi iºm b§t
ký 0 câ li ë n o th¼ M công câ li ë â). Sau 2 s vªt thüc hi»n trån vµn 4 chu ký n¶n li ë óng
b¬ng li ë t¤i thíi iºm ban ¦u: = ) Li ë x=0
38 sâng câ t¦n sè 20Hz truy·n tr¶n m°t tho¡ng n¬m ngang cõa 1 ch§t läng, vîi tèc ë 2ms,
g¥y ra c¡c dao ëng theo ph÷ìng th¯ng ùng cõa c¡c ph¦n tû ch§t läng. 2 iºm M,N thuëc
m°t tho¡ng cõa ch§t läng còng ph÷ìng truy·n sâng, c¡ch nhau 22,5 cm. Bi¸t iºm M n¬m g¦n
nguçn sâng hìn. t¤i thíi iºm t, iºm N h¤ xuèng th§p nh§t. Häi sau â thíi gian ng­n nh§t l
bao nhi¶u th¼ iºm M s³ h¤ xuèng th§p nh§t?
A: t =
7
10
s B: t =
3
20
s C: t =
4
80
s D: t =
3
80
s
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 11
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
H÷îng D¨n
ITa nhªn th§y kho£ng c¡ch giúa 2 iºm MN b¬ng mët sè l´ l¦n

4
( v¼ d
2 d
1
= (2k + 1):

4
)
I i·u â chùng tä M v N dao ëng vuçng pha vîi nhau.L¤i câ M g¦n nguçn hìn do â M s³ dao
æng nhanh pha hìn N 1 gâc

2
INh÷ vªy, khi iºm N th§p nh§t th¼ iºm M ang dao ëng ð VTCB v câ xu h÷îng i l¶n. Nh÷
vªy thíi gian º M dao ëng xuèng và tr½ th§p nh§t l :
3T
4
. Thay v o ta s³ ÷ñc gi¡ trà : t =
3
80
s
39 Mët con l­c lá xo dao ëng i·u háa.Bi¸t trong mët chu k¼, kho£ng thíi gian º vªt nhä
cõa con l­c câ th¸ n«ng khæng vuñt qua mët nûa ëng n«ng cüc ¤i l 1s.T¦n sè dao ëng cõa
vªt l ?
A: f = 0; 6Hz B: f = 0; 9Hz C: f = 20Hz D: f = 0; 5Hz
H÷îng D¨n
IX²t và tr½ t¤i â Wt
= 1=2:W
d
max , x = 
A
p
2
ITùc l s³ câ 4 và tr½ tr¶n ÷íng trán Khi x²t trong 14 chu ký th¼ thíi gian º th¸ n«ng khæng
v÷ñt qu¡ 12 ëng n«ng max l 14s, thíi gian n y t÷ìng ùng vîi gâc qu²t tr¶n ÷íng trán l tø
iºm M ¸n iºm M tr¶n ÷íng trán: gâc =

4
= ) =
t
= = ) f = 0; 5Hz
40 cho mët cì h» con l­c lo xo câ hai vªt m v M ÷ñc treo v o b¶n d÷îi M ð tr¶n m.
Gia tèc trång tr÷íng g . C­t ùt nhanh d¥y nëi M v m th¼ vªt dao ëng dh vîi bi¶n ë bao nhi¶u?
H÷îng D¨n
I A = l
0 l
0
0
=
(m + M )g
k
mg
k
=
Mg
k
41 Mët sâng døng tr¶n d¥y n hçi câ d¤ng: u = Asin(bx)cost(mm); (x : cm; t : s). Bi¸t b÷îc
sâng l 0,4 (m) v mët iºm tr¶n d¥y c¡ch 1 nót 5cm câ bi¶n ë dao ëng l 5mm. Bi¶n ë A
(mm) cõa böng sâng b¬ng:
A: 5
p
2 B: 4
p
2
C: 5
p
3 D: 4
p
3
H÷îng D¨n
I Nh¼n ph÷ìng tr¼nh ph¦n (t) gièng d¥y câ 1 ¦u tü do, nh÷ng ph¦n (x) l¤i l Asin(bx) l¤i l d¥y
câ 2 ¦u cè ành l¤ qu¡.
I Gi£ sû x l kho£ng c¡ch ¸n nót nh²(D¥y câ 2 ¦u cè ành) (b =
2

)
Asin(bx) = 5 = ) Asin(
2:5
40
) = 5 = ) A =
10
p
2
= 5
p
2
42 C÷íng ë dáng i»n tùc thíi ch¤y qua mët o¤n m¤ch l : i = 2 cos 100t (A), t o b¬ng
gi¥y. T¤i thíi iºm t1 n o â, dáng i»n ang gi£m v câ c÷íng ë b¬ng 1 A . ¸n thíi iºm t
= t1 + 0,005 (s), c÷íng ë dáng i»n b¬ng:?
H÷îng D¨n
IThíi gian 0,005 s gâc qu²t ÷ñc s³ l : t = 100:0; 005 = 0; 5 (1 vuæng)
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 12
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
IVªy quay iºm ngån theo chi·u d÷ìng 1 vuæng, c÷íng ë t÷ìng ùng l :
p
3A
43 Con l­c ìn m = 0; 5; l = 0:5; g = 9:8.Sau 5 chu k¼ bi¶n ë gi£m tø 6

xuèng4

.T½mh cæng
su§t cõa m¡y cung c§p n«ng?
H÷îng D¨n
I A = lsin 0:5xsin6 = 5cm = ) E = 1=2mw
2
A
2
= 1=2x0:5x(9:8=0:5)x0:05
2
= 0:01225J = )
I Sau 5T A = lsin
0
= 3; 5cm = ) E
0
= 4:41x10 3J = )
I Vªy sau 5 chu k¼ cì n«ng gi£m E = E E
0
= 7:84x10 3 1 chu k¼ E gi£m =
A
5
= 1:568x10 3J
I Vªy c¦n cung c§p 1:568x10 3J sau méi chu k¼ dao ëng
44 Cho o¤n m¤ch xoay chi·u RLC m­c nèi ti¸p, tö i»n câ i»n dung C thay êi ÷ñc. Bi¸t hi»u
i»n th¸ hi»u döng hai ¦u méi thi¸t bà R,L v C t÷ìng ùng l UR = 80V; UL = 240V; Uc = 160V .
Thay êi i»n dung C º i»n ¡p hi»u döng 2 ¦u C l U
0
c = 100V th¼ i»n ¡p hi»u döng 2 ¦u
i»n trð b¬ng bao nhi¶u ?
H÷îng D¨n
IT½nh U =
p
(UL UC
)
2
+ U
2
R
= 80
p
2; U
R = UL
=3
IKhi thay C th¼ U = const; U
R = UL
=3 = ) U
2
= (3UR 100)
2
+ R
2
= ) 12800 =
10U
2
R
600UR + 10000 = ) UR
= 30 + 2
p
7(
)
45 Cho m¤ch i»n AB, iºm M ð giúa, o¤n AM câ cuën d¥y khæng thu¦n c£m, o¤n MB
câ i»n trð th¦un R. Bi¸t hi»u i»n th¸ 2 ¦u m¤ch u
AB
= 83; 23
p
2cos(100:t)V .uAM =
40V ; u
MB = 50V . Cæng su§t ti¶u thö tr¶n cuën d¥y l 200W. i»n trð thu¦n v ë tü c£m cõa
cuën d¥y l bao nhi¶u?
H÷îng D¨n
I Dòng gi£n ç ¡p döng quy t­c cëng vecto : U
2
AB
= U
2
AM
+ U
2
MB
+ 2:UAM :U
MB:cos(phi
L;r) = )
cos(phi
r ; L)
I M°t kh¡c Pr;L =
U
2
AM
r
:(cos(L;r
))
2
= ) T¼m r
I cos(r;L) =
r
Zr;L
= ) Zr;L
I tan(shiftcos(r;L)) =
ZL
r
= ) ZL
I UR =
5
4
Ur;L = ) R =
5
4
Zr;L
46 Cuën d¥y câ i»n trð thu¦n R v ë tü c£m L, m­c v o hai ¦u cuën d¥y hi»u i»n th¸
xoay chi·u câ biºu thùc u = 250
p
2cos(100::t)V th¼ c÷íng ë dáng i»n hi»u döng qua cuën
d¥y l 5A v l»ch pha vîi hi»u i»n th¸ mët gâc

3
. M­c nèi ti¸p cuën d¥y vîi o¤n m¤ch X th¼
c÷íng ë dáng i»n hi»u döng qua m¤ch l 3A v ë l»ch pha giúa hi»u i»n th¸ 2 ¦u cuën d¥y
v X l

2
. T½nh cæng su§t ti¶u thö cõa X:
H÷îng D¨n
I R
2
+ ZL
2
=
250
5
2
= 50
2
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 13
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
I 250
2
= (3:50)
2
+ UX
2
) UX
= 200(V )
I Ur = cos30:U
X
= 100
p
3(V ) ) PX
= 3:100
p
3) = 300
p
3(W )
47 Cho m¤ch i»n xoay chi·u RLC nèi ti¸p, dáng i»n qua m¤ch câ biºu
thùci
1
= 3cos(100::t)(A). N¸u nèi t­t tö i»n th¼ c÷íng ë dáng i»n trong m¤ch
l :i
2
= 3cos(100::t

3
)(A). T½nh h» sè cæng su§t trong 2 tr÷íng hñp tr¶n:
H÷îng D¨n
I I = const; U = const = ) Z1 = Z2 = ) jZL ZC
j = ZL = ) ZC
= 2ZL = ) tan
1 =
tan
2 = ) 1 = 2
I 1 2 =

3
; 1 = 2 = ) 1 =

6
; 2 =

6
= ) cos
1 = cos
2 =
p
3
2
48 x²t sâng truy·n theo 1 sñi d¥y c«ng th¯ng d i. pt dao ëng t¤i nguçn O câ d¤ng
u = acos(t). vªn tèc truy·n sâng 0; 5m=s: gåi M,N l 2 iºm g¦n O nh§t l¦n l÷ñt dao ëng
còng pha v ng÷ñc pha vîi O. kho£ng c¡ch tø O ¸n M, N l ?
H÷îng D¨n
IM dao ëng còng pha ta câ:
2::OM

= k:2:; = v:T = 50:2 = 100(cm) , v¼ M g¦n O nh§t
= ) k = 1; = ) OM = 100cm
IT÷ìng tü vîi iºm N:
2::ON

= k:2: + ; k = 1; = 100cm; = ) ON = 50cm
49 Sâng truy·n tr¶n d¥y vîi vªn tèc 4m=s t¦n sè sâng thay êi tø 22Hz ¸n 26Hz. iºm M
c¡ch nguçn 1 o¤n 28cm luæn dao ëng l»ch pha vuæng gâc vîi nguçn. b÷îc sâng truy·n tr¶n
d¥y l ?
H÷îng D¨n
IDo M vuæng pha vîi nguæn = ) (k=2 + 1=4) = 0:28 (1)
 = v=f thuëc 4=26 4=22 (2)k thuëcN

I T¼m ra k = 3 = ) = 0:16m
50 Ng÷íi ta truy·n t£i i»n n«ng tø A ¸n B. Ð A dòng m¡y t«ng th¸ v ð B dòng m¡y h¤
th¸, d¥y d¨n tø A ¸n B câ i»n trð 10
. C÷íng ë dáng i»n tr¶n d¥y l 100A. Cæng su§t hao
ph½ tr¶n d¥y b¬ng b¬ng 5% cæng su§t ti¶u thö ð B v i»n ¡p ð cuën sì c§p cõa m¡y t«ng th¸
tr÷îc khi truy·n t£i i»n n«ng l 210V . Bi¸t dáng i»n v i»n ¡p luæn còng pha v bä qua hao
ph½ cõa m¡y bi¸n th¸. T¿ sè sè váng d¥y cõa cuën sì c§p v cuën thù c§p trong m¡y t«ng th¸
°t t¤i Bl bao nhi¶u? T½nh t sè bi¸n th¸ cõa m¡y h¤ th¸ ð B.
H÷îng D¨n
ICæng su§tt ti¶u thö ÷íng d¥y:p = R:I
2
= 10:100
2
= 100000:W = 100KW
I Gåi PB
l cæng su§t ti¶u thö ð B ta câ :PB =
P
5%
= 2000(KW )
I Gåi U l hi»u i»n th¸ ð cuën sì c§p cõa m¡y h¤ th¸ ð B ta câ : PB = U
0
:I ) U
0
= 20000(V )
I T sè bi¸n th¸ cõa m¡y h¤ th¸ ð B l :
U
0
U
=
20000
210
= 95; 238
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 14
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
51 M¡y bi¸n th¸ l½ t÷ðng câ t¿ sè váng d¥y cõa cuën sì c§p v thù c§p l
2
3
. Cuën
thù c§p nèi vîi m¤ch i»n gçm i»n trð R = 60
, tö i»n câ i»n dung C =
10
3
p
3
(F ),
cuën d¥y thu¦n c£m câ L =
0; 6
p
3

(H). Cuën sì c§p nèi vîi hi»u i»n th¸ xoay chi·u câ
gi¡ trà hi»u döng U = 120V v t¦n sè f = 50Hz. Cæng su§t ti¶u thö ð m¤ch thù c§p l bao nhi¶u?
H÷îng D¨n
I
U1
U2
=
N1
N2
=
2
3
) U2
= 180(V ) ) P = R:I
2
= R:
U2
2
Z
2
= 135(W )
52 Mët m¤ch i»n gçm mët cuën d¥y câ i»n trð thu¦n R v h» sè tü c£m L m­c nèi ti¸p vîi
mët tö ÷ñc m­c v o mët hi»u i»n th¸ xoay chi·u. C÷íng ë hi»u döng o ÷ñc cõa dáng i»n
qua m¤ch l I = 0; 2A. Hi»u i»n th¸ hi»u döng giúa hai ¦u m¤ch giúa hai ¦u cuën d¥y, giúa
hai ¦u tö i»n l¦n l÷ñt l 100V; 160V; 100V . i»n trð cõa cuën d¥y nhªn gi¡ trà?
H÷îng D¨n
ITheo gi£ thi¸t ta câ:
8
>
>
>
<
>
>
>
:
U
2
R
+ (UL UC
)
2
= 100
2
U
2
R
+ U
2
L
= 160
2
UC
= 100
IGi£i h» tr¶n ra ÷ñc: UL
= 128V ; UR
= 96V
ISuy ra: R =
UR
I
= 480

53 Trong mët gií thüc h nh, håc sinh m­c nèi ti¸p mët thi¸t bà vîi mët i»n trð R rçi m­c
hai ¦u o¤n m¤ch n y v o mët i»n ¡p xoay chi·u câ gi¡ trà hi»u döng l 381V . Bi¸t thi¸t bà
n y câ gi¡ trà ành mùc 220V 122W v khi ho¤t ëng óng cæng su§t ành mùc th¼ i»n ¡p
ð 2 ¦u thi¸t bà v c÷íng ë dáng i»n qua nâ l vîi cos = 0; 85. º thi¸t bà n y ch¤y óng
cæng su§t ành mùc th¼ R b¬ng?
H÷îng D¨n
ITheo · b i ta câ:
(UR + Ucos)
2
+ (Usin)
2
= 381
2
IThay sè v o ph÷ìng tr¼nh tr¶n gi£i ra ÷ñc: UR
= 175; 95V
IDo ho¤t ëng óng cæng su§t ành mùc n¶n I =
P
Ucos
= 0; 65A
IVªy R =
UR
I
= 270

54 Con l­c lá xo n¬m ngang câ k = 100N=m vªt câ m = 400g .K²o vªt ra khäi VTCB mët
o¤n 4cm rçi th£ nhµ cho vªt dao ëng .Bi¸t h» sè ma s¡t giúa vªt v m°t s n l 5:10
3
.Xem
chu k¼ dao ëng khæng thay êi g = 10m=s
2
.Qu¢ng ÷íng vªt i ÷ñc trong 1; 5 chu k¼ ¦u ti¶n l ?
H÷îng D¨n
Ië gi£m bi¶n ë sau 1,5T l
4::m:g
K
:1; 5 = 0; 0012 = ) A2
= 0; 04 0; 12 = 0; 0388 = ) Qu¢ng
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 15
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
֒ng i ֖c
1
2
:K (A
2
1
A
2
2
) = F c:S = ) S = 23; 64(cm)
55 Con l­c lá xo dao ëng tr¶n m°t ph¯ng ngang câ m = 100g; k = 10N=m h» sè ma
s¡t giúa vªt v m°t ph¯ng ngang l 0; 1 .K²o vªt ¸n và tr½ lá xo d¢n mët o¤n 10cm sau
â th£ khæng vªn tèc ¦u cho vªt dao ëng .Têng qu¢ng ÷íng vªt i ÷ñc trong 3 chu k¼ ¦u l ?
H÷îng D¨n
Ië gi£m bi¶n ë sau 3T l 0; 12 > 0; 1 = ) Vªt ¢ døng l¤i
A1
A
= 2; 5 = ) Vªt døng l¤i ð và
tr½ c¡ch O 1 kho£ng 0,02 (m) I Qu¢ng ÷íng vªt i c:
1
2
:K (x
2
1
x
2
2
) = F c:S Vîi x
1
= 0; 1; x
2 =
0; 02 = ) s = 48(cm)
56 Mët o¤n m¤ch xoay chi·u gçm i»n trð R, cuën d¥y thu¦n c£m L v mët hëp X m­c nèi
ti¸p. Hëp X gçm 2 trong 3 ph¦n tû RX
; LX
; CX
. °t v o hai ¦u o¤n m¤ch mët hi»u i»n th¸
xoay chi·u câ chu k¼ dao ëng Tnlóc â ZL =
p
3R. V o thíi iºm n o â th§y URL
¤t cüc ¤i,
sau â thíi gian
T
12
th¼ hi»u i»n th¸ giúa hai ¦u hëp X l UX
¤t cüc ¤i. Hëp X chùa nhúng
ph¦n tû n o?
H÷îng D¨n
ICâ tan

u
RL
i
=
p
3 =
p
3 = ) u
RL
nhanh pha hìn i 1 gâc =3
ICâ u
RL
nhanh pha hìn u
X
1 gâc

6
= ) Trong m¤ch X câ t½nh c£m kh¡ng = ) X ph£i câ L
IN¸u X câ C = ) UX
nhanh pha hìn u
RL = ) lo¤i
IVªy X chùa LX ; R
X
57 N¸u tèc ë quay cõa roto t«ng th¶m 60 váng trong mët phót th¼ t¦n sè cõa dáng i»n do
m¡y ph¡t ra t«ng tø 50Hz ¸n 60Hz v su§t i»n ëng hi»u döng do m¡y ph¡t ra thay êi 40V
so vîi ban ¦u. Häi n¸u ti¸p töc t«ng tæc ë cõa roto th¶m 60 vángphót núa th¼ su§t i»n
ëng hi»u döng khi â do m¡y ph¡t ra l bao nhi¶u?
H÷îng D¨n
IN¸u roto quay t«ng 60 v1ph = 1v1s
f
0
f
=
6
5
= n +
1
n
) n = 5
IDo m¡y ph¡t ra thay êi 40V so vîi ban ¦u n¶n ta câ:
NBScosA =
40
w
0
w
=
2

ITi¸p töc t«ng tæc ë cõa roto th¶m 60 vángphót IVªy n = 7 = ) f = 70Hz; w = 140 = ) =
140:
2

= 280
58 Trong th½ nghi»m IY¥ng v· giao thoa ¡nh s¡ng cho kho£ng c¡ch giúa hai khe l 1mm tø
hai khe ¸n m n l 1m.Ta chi¸u v o hai khe çng thíi hai bùc x¤ 
1
= 0; 5m v 
2
.Tr¶n b·
rëng L = 3mm ng÷íi ta quan s¡t ÷ñ câ t§ c£ 9 cüc ¤i cõa c£ hai bùc x¤ trong â câ 3 cüc ¤i
tròng nhau hai trong sè â tròng nhau ð hai ¦u 
2
b¬ng?
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 16
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
H÷îng D¨n
1
ICâ 9 C + 3 C tròng nhau ) Tr¶n L câ t§t c£ 12 C
I Sè C h» 1
L
2:i
1
2+1 = 7 ) sè cüc ¤i h» 2 l : 12 7 = 5 )
L
2:i
2
2+1 = 5 ) 
2 =
a:i
2
D
= 0; 75
2
I9 cüc ¤i trong â câ 3 cüc ¤i v¥n tròng = ) 6 cüc ¤i khæng tròng = ) x²t dfrac12 vòng th¼
câ 3 cüc ¤i khæng tròng
IKho£ng c¡ch 2 cüc ¤i tròng nhau : i
0
= dfracL2 = 1; 5mm (GT nâi 2 v¥n ngo i l v¥n tròng).
IKho£ng c¥n i1 cõa v¥n 
1
l : i1 =

1:D
a
= 0; 5mm = ) k1 =
i
0
i1
= 3 v¥n 1 tròng bi¶n l v¥n bªc
3 (k1=3) = ) vªn 2 tròng bi¶n l v¥n bªc 2.
IK v¥n tròng k1:1 = k2:2 = ) 2 = 0; 75m
59 Mët cuën d¥y m­c nèi ti¸p vîi tö i»n câ i»n dung thay êi c rçi m­c v o nguçn i»n
xoay chi·u u = U0
cos(t) . Th¥y êi C º cæng su§t täa nhi»t tren cuën d¥y cüc ¤i th¼ khi â
, i»n ¡p hi»u döng giúa 2 b£n tö l ?
H÷îng D¨n
IKhi thay êi C º Pcdmax
th¼ x£y ra cëng h÷ðng = ) ZL = ZC = ) UL = UC
= 2U0 = )
Urmax =
U0
p
2
= ) Ucd =
p
U
2
r
+ U
2
L
=
r
4U
2
0
+
U
2
0
2
=
3U0
p
2
60 Mët con l­c ìn gçm mët sñi d¥y nhµ.khæng d¢n v mët vªt nhä câ khèi l÷ñng m = 100g
dao ëng i·u ho ð mët nìi g = 10m=s
2
vîi bi¶n ë gâc b¬ng 0:05rad.N«ng l÷ñng cõa dao
ëng i·u ho b¬ng 5:10
4
J .Chi·u d i cõa d¥y treo b¬ng?
H÷îng D¨n
I W = mgl(1 cos
0
) ) l =
W
mg(1 cos
0
)
=
5:10
4
0; 1:10:(1 cos(0; 05))
= 0; 4m = 40cm
61 Hai nguçn k¸t hñp A v B c¡ch nhau L = 21cm dao ëng còng pha vîi t¦n sè 100Hz.Vªn
tèc truy·n sâng b¬ng 4ms.Bao A,B b¬ng mët váng trán (C) t¥m O n¬m t¤i trung iºm AB,b¡n
k½nh lîn hìn 10cm.T½nh sè v¥n lçi (dao ëng bi¶n ë cüc ¤i) c­t nûa váng trán (C) n¬m v·
mët ph½a AB?
H÷îng D¨n
I =
v
f
=
400
100
= 4cm .2 nguçn dao ëng còng pha n¶n t¤i O dao ëng vîi bi¶n ë cüc ¤i. Kho£ng
c¡ch 2 cüc ¤i li¶n ti¸p l

4
= 1cm > 0; 5cm K¸t hñp v³ h¼nh th§y câ 11 iºm tho£ m¢n
62 Dao ëng i»n tø trong m¤ch LC l dao ëng i·u ho .Khi i»n ¡p giúa 2 ¦u cuën
c£m b¬ng 1; 2mV th¼ c÷íng ë dáng trong m¤ch l 1; 8mA.Cán khi i»n ¡p giúa 2 ¦u cuën
c£m b¬ng 0,9mV th¼ c÷íng ë dáng i»n trong m¤ch b¬ng 2; 4mA.Bi¸t ë tü c£m cuën d¥y
L = 5mH.i»n dung cõa tö b¬ng?
H÷îng D¨n
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 17
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
I 0; 5Li1
2
+ 0; 5Cu1
2
= 0; 5Li2
2
+ 0; 5Cu2
2
= ) C =
i
1
2
i
2
2
u
2
2
u
1
2
= 20F
63 Mët con l­c lá xo dao ëng i·u háa tr¶n m°t ph¯ng ngang vîi chu k¼ T = 2. Khi con l­c
¸n và tr½ bi¶n d÷ìng th¼ mët vªt câ khèi l÷ñng m chuyºn ëng còng ph÷ìng ng÷ñc chi·u ¸n
va ch¤m n hçi xuy¶n t¥m vîi con l­c. Tèc ë chuyºn ëng cõa m tr÷îc v sau va ch¤m l
2(cm=s) v 1(cm=s). Gia tèc cõa con l­c lóc â l 2(cm=s
2
).
Häi sau khi va ch¤m con l­c i ÷ñc qu¢ng ÷íng bao nhi¶u th¼ êi chi·u chuyºn ëng.
H÷îng D¨n
IVa ch¤m n hçi xuy¶n t¥m n¶n ëng l÷ñng v ëng n«ng b£o to n, câ:
mv = m1
v
1 + mv
0
= ) 2m = m1
v
1 m(v = 2; v
0
= 1) = ) m1
v
1
= 3m(1)
I v
1
2
mv
2
=
1
2
mv
2
1
+
1
2
mv
02
= ) m1
v
2
1
= 3m(2)
Tø (1) v (2) câ v
1
= 1(cm=s)
I L¤i câ gia tèc con l­c t¤i bi¶n d÷ìng a =
2
A = 2(cm=s
2
) = ) A = 2(cm)(T = 2 = ) =
1)
IT¤i và tr½ x = A câ vªn tèc v
1
n¶n câ A1 =
r
x
2
+
v
2
1

2
=
p
5(cm)
I Vªt i ÷ñc qu¢ng ÷íng S = A + A1 = 2 +
p
5(cm) (tîi bi¶n kia) th¼ êi chi·u chuyºn ëng
64 T¤i hai iºm A, B còng pha c¡ch nhau 20cm l 2 nguçn sâng tr¶n m°t n÷îc dao ëng vîi
t¦n sè f = 15Hz v bi¶n dë b¬ng 5cm. Vªn tèc truy·n sâng ð m°t n÷îc l v = 0; 3m=s. Bi¶n ë
dao ëng cõa n÷îc t¤i c¡c iºm M, N n¬m tr¶n ÷íng AB vîi AM = 5cm; AN = 10cm l ?
A. AM = 0, AN = 10 cm
B. AM = 0, AN = 5 cm
C. AM = AN = 10 cm
D. AM = AN = 5 cm
H÷îng D¨n
IVîi 2 nguçn còng pha,
iºm dao ëng vîi bi¶n ë cüc ¤i thäa m¢n: d1 d2 = k:
iºm dao ëng vîi bi¶n ë cüc tiºu thäa m¢n: d1 d2 = (k + 0:5)
= v f = 0.3 15 = 0.02 m = 2 cm
Ivîi iºm M ta câ hi»u ÷íng i:d
1 d
2
= 5 (20 5) = 10 = 5:2 M dao ëng vîi bi¶n ë cüc
¤i = ) A(M) = 5 cm
Ivîi iºm N ta câ hi»u ÷íng i: d
1 d
2
= 10 (20 10) = 0 = 0:2 N dao ëng vîi bi¶n ë cüc
¤i = ) A(N) = 5 cm
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 18
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
65 T¤i hai iºm S1, S2 c¡ch nhau 5cm tr¶n m°t n÷îc °t hai nguçn k¸t hñp ph¡t sâng ngang
còng t¦n sè f = 50Hz v còng pha. Tèc ë truy·n sâng trong n÷îc l 25cm=s. Coi bi¶n ë sâng
khæng êi khi truy·n i. Hai iºm M, N n¬m tr¶n m°t n÷îc vîi S 1M = 14; 75cm; S 2M = 12; 5cm
v S 1N = 11cm; S 2N = 14cm: K¸t luªn n o óng:
A. M dao ëng bi¶n ë cüc ¤i, N cüc tiºu
B. M dao ëng bi¶n ë cüc tiºu, N cüc ¤i
C. M, N dao ëng bi¶n ë cüc ¤i
D. M, N dao ëng vîi bi¶n ë cüc tiºu
H÷îng D¨n
I =
v
f
= 0:5cm
IHi»u ÷íng i vîi iºm M:d
1 d
2
= 14; 75 12; 5 = 2; 25 = (4 + 0; 5):0; 5 = )
M dao dëng vîi bi¶n ë cüc tiºu
I Vîi iºm N ta câ hi»u ÷íng i: d
1 d
2
= 11 14 = 3 = 6:0; 5 = )
N dao dëng vîi bi¶n ë cüc ¤i
66 Cho 2 nguçn k¸t hñp S1,S2 còng pha c¡ch nhau 20cm; = 2cm. Trung iºm cõa S1S2 l
O. Gåi M l iºm n¬m tr¶n ÷íng trung trüc cõa S1S2 v g¦n O nh§t dao ëng còng pha vîi
S1. T¼m OM?
H÷îng D¨n
I OS1 =
20
2
pha dao ëng t¤i 1 iºm trong mi·n giao thoa:
(d
1 + d
2
)

º còng pha:
(d
1 + d
2
)

= k2; d
1 = d
2 = ) d
1
= 2k
I d1 l kho£ng c¡ch tø S1 iºn iºm thuëc trung trüc cõa S1S2 (kh¡c O ) = ) d
1 > OS1 = ) k > 5
v¼ l iºm g¦n nh§t:k=6. OM l c¤nh gâc vuæng cõa tam gi¡c OMS1 vuæng t¤i O = ) OM =
p
d
2
1
OS
2
1
=
p
12
2
10
2
= 4
p
11 6; 63cm
67 Mët vªt nhä khèi l÷ñng m °t tr¶n mët t§m v¡n n¬m ngang h» sè ma s¡t ngh¿ giúa vªt
v t§m v¡n l 0,2. Cho t§m v¡n dao ëng i·u ho theo ph÷ìng ngang vîi t¦n sè 2hz . º vªt
khæng bà tr÷ñt tr¶n t§m v¡n trong qu¡ tr¼nh dao ëng th¼ bi¶n ë dao ëng cõa t§m v¡n ph£i
tho£ m¢n i·u ki»n n o ?
H÷îng D¨n
IGia tèc cüc ¤i cõa vªt m º khæng bà tr÷ñt l amax = k:g = 0; 2:10 = 2m=s
2
I ¥y công l gia
tèc cüc ¤i cõa t§m v¡n trong qu¡ tr¼nh dao ëng:
= ) a
max = 2 = w
2
:A
max ) Amax =
2
w
2
=
2
(4)
2
= 0; 0125m = 1; 25cm
I Vªy i·u ki»n l A 6 1; 25cm
68 Tø mët m¡y ph¡t i»n ng÷íi ta muèn chuyºn tîi nìi ti¶u thö mët cæng su§t i»n l 196KW
vîi hi»u su§t truy·n t£i l 98%. Bi¸t bi¸n trð cõa ÷íng d¥y d¨n l 40
, h» sè cæng su§t b¬ng
1. C¦n ph£i ÷a l¶n ÷íng d¥y t£i t¤i nìi °t m¡y ph¡t i»n mët i»n ¡p b¬ng bao nhi¶u?
H÷îng D¨n
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 19
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
ICæng thùc t½nh hi¶u su§t : H = (1
R:P
U
2
:cos()
2
) = 0; 98 = ) U
69 Trong qu¡ tr¼nh truy·n t£i i»n n«ng i xa, gi£ thi¸t cæng su§t ti¶u thö nhªn ÷ñc khæng
êi, i»n ¡p v dáng i»n luæn còng pha. Ban ¦u ë gi£m i»n th¸ tr¶n ÷íng d¥y b¬ng 15%
i»n ¡p nìi ti¶u thö. º gi£m cæng su§t hao ph½ tr¶n ÷íng d¥y i 100 l¦n c¦n t«ng i»n ¡p cõa
nguçn i»n l¶n bao nhi¶u???
H÷îng D¨n
I U1 = U2 + :U = 1; 15U2 = ) U2 =
U1
1; 115
= ) P2 = U2
:I = ) I =
1; 115:P
2
U1
I Cæng su§t hao ph½ do tãa nhi»t lóc ban ¦u :P = R:
(1; 115:P
2
)
2
U
2
1
I º gi£m hao ph½ 100 = ) U1 t«ng l¶n 10 l¦n
70 Mët i»n trð m­c v o nguçn i»n xoay chi·u th¼ cæng su§t cõa i»n trð l P. Häi khi m­c
i»n trð nèi ti¸p vîi mët ièt l½ t÷ðng rçi m­c v o nguçn i»n tr¶n th¼ cæng su§t to£ nhi»t tr¶n
i»n trð l bao nhi¶u?
H÷îng D¨n
Ikhi m­c diot th¼ dáng bà ch°n:
T
2
= ) P
0
=
P
2
71 Mët m¤ch dao ëng LC l½ t÷ðng câ t¦n sè dao ëng ri¶ng f
0
= 90MHz. M¤ch n y nèi vîi
mët anten º thu sâng i»n tø. Gi£ sû 2 sâng i»n tø câ còng n«ng l÷ñng nh÷ng câ c¡c t¦n sè
t÷ìng ùng f
1
= 92MHz; f2
= 95MHz truy·n v o còng anten. Gåi bi¶n ë dao ëng cõa m¤ch
ùng vîi 2 t¦n sè l I
1
; I
2
th¼ I
1
lîn hìn hay nhä hìn I
2
H÷îng D¨n
Vi»c thu sâng theo nguy¶n t­c cëng h÷ðng. do vªy c¡c t¦n sè m Angten thu câ gi¡ trà g¦n b¬ng vîi
t¦n sè ri¶ng th¼ sâng â rã nh§t (bi¶n ë m¤nh nh§t) = ) f
1
g¦n f
0
hìn n¶n I
1
> I2
72 Cho m¤ch i»n xoay chi·u ABgçm: o¤n m¤ch AM ch¿ chùa C v o¤n m¤ch MB ch¿ chùa
cuën d¥y m­c nèi ti¸p. Bi¸t UAM =
p
2UMB, u
AB
nhanh pha 30
0
so vîi uAM
. Nh÷ vªy u
MB
nhanh pha so vîi dáng i»n 1 gâc l :?
H÷îng D¨n
IL§y UC =
p
2 => UMB = 1
IV³ gi£n ç ra câ
UC
sin
=
UMB
sin30
= ) sin =
p
2
2
Vi»c thu sâng theo nguy¶n t­c cëng h÷ðng. do vªy c¡c t¦n sè m Angten thu câ gi¡ trà g¦n b¬ng
vîi t¦n sè ri¶ng th¼ sâng â rã nh§t (bi¶n ë m¤nh nh§t) = ) f
1
g¦n f
0
hìn n¶n I
1
lîn hìn
I
2 = 135( > 60) = ) UMB nhanh pha hìn I 1 gâc 135

60

= 75

http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 20
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
73 N¸u nèi cuën d¥y 2 ¦u o¤n m¤ch gçm cuën c£m L m­c nèi ti¸p i»n trð R ,R=1(æm) v o
2 cüc cõa nguçn i»n mët chi·u câ S ko êi v i»n trð trong r th¼ trong m¤ch câ dong i»n
khæng êi I. Dòng nguçn n y º n¤p i»n cho mët tö i»n câ i»n dung C = 2:10 6F khi i»n
t½ch tr¶n tö ¤t gi¡ trà cüc ¤i th¼ ng­t tö i»n khäi nguçn pçi nèi vîi cuën c£m L th nh m¤ch
dao ëng th¼ trong m¤ch câ d i»n tø vîi chu ký T = :10 6 v I
0
= 8I . Gi¡ trà cõa r=?
H÷îng D¨n
I Ta câ w =
2pi
T
= 2:10
6
;Q0 =
I
0
w
U0 =
Q0
C
=
I
0
wC
=
I
0
4
(ché n y thay sè v o thæi)
I M I
0
= 8I = ) U0
= 2I I Ta câ U0 = E = I (r + R) = 2I = ) r = 1
74 Mët håc sinh l m m§t nh¢n ch¿ sè i»n trð . Håc sinh n y sû döng 2 m¤ch i»n l AB v
CD trong â AB chùa cuën c£m câ 36a(H ) v CD chùa c¡i tö i»n câ 4a(F ) . Sau â sû döng
nguçn i»n câ cæng thùc l u = Uocost. K¸ ¸n g­n c¡i i»n trð v o m¤ch AB v sû döng
nguçn i»n tr¶n v cuèi còng g­n c¡i i»n trð v o m¤ch CD th¼ thu ÷ñc k¸t qu£ l gâc hñp bði
giúa u AB v u CD l 1 gâc

2
. i»n trð câ gi¡ trà l ?
H÷îng D¨n
I X²t m¤ch AB tana =
ZL
R
=
36a
R
.X²t m¤ch CD tanb =
ZC
R
=
1
4aR
= ) tana:tanb = 1 = )
R = 3
.
75 Con l­c lá xo treo th¯ng ùng k = 10; m = 0; 01kg.÷a vªt l¶n và tr½ c¥n b¬ng 8cm rçi
buæng tay.T¡c döng cõa lüc c£n b¬ng 0; 01N .Li ë lîn nh§t vªt ¤t ÷ñc sau khi qua và tr½ c¥n
b¬ng?
H÷îng D¨n
I A1 A2 =
2Fcan
K
=
2:0; 01
10
= 0; 002 = ) A2
= 0; 08 0; 002 = 0; 078(m)
77 Mët con l­c gçm vªt n«ng câ khèi l÷ñng 200g v mët lá xo câ ë cùng 20N=m. T¤i thíi
iºm t, vªn tèc v gia tèc cõa vªt n°ng l¦n l÷ñt l 20cm=s v 2
p
3m=s
2
. Bi¶n ë dao ëng cõa
vªt n°ng l bao nhi¶u?
H÷îng D¨n
I Cæng thùc li¶n h» giúa vªn tèc v gia tèc t¤i thíi iºm t tòy þ:v
2

2
+ a
2
= A
2
:
4
I Câ
2
= k=m = 20=0; 2 = 100; thay v o (0; 20)
2
:100+(2
p
3)
2
= A
2
:100
2
= ) A = 0; 04m = 4cm
78 Cho m¤ch i»n AB gçm 1 tö i»n câ i»n dung C, mët i»n trð ho¤t ëng R v 1 cuën
c£m câ i»n trð thu¦n r v câ ë tü c£m L (theo thù tü â) m­c nèi ti¸p vîi L=rRC. °t
v o 2 ¦u o¤n m¤ch mët i»n ¡p xoay chi·u th¼ i»n ¡p giúa 2 ¦u cuën c£m câ biºu thùc
u = 100cos(:t +

12
) (V). V o thíi iºm i»n ¡p giúa 2 ¦u cuën c£m b¬ng 80V th¼ i»n
¡p giúa 2 ¦u m¤ch AM(AM gçm C v R) l 30V. Biºu thùc i»n ¡p giúa 2 ¦u o¤n m¤ch AM l ?
H÷îng D¨n
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 21
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
I Tø L = rRC ) Zcd
vuæng pha ZAM Ita câ:
(
u
cd
= 80 = 100cost
uAM = 30 = xsint
) x = 50
Vªy uAM
= 50cos(:t
5
12
)
79 Cho m¤ch i»n AB gçm 1 cuën c£m câ i»n trð ho¤t ëng r m­c nèi ti¸p vîi 1 hëp k½n X
chùa 2 trong 3 ph¦n tû: i»n trð ho¤t ëng R, cuën c£m thu¦n L v tö i»n C. °t v o 2 ¦u
AB mët i»n ¡p xoay chi·u câ gi¡ trà hi»u döng 130V th¼ i»n ¡p hi»u döng giúa 2 ¦u cuën
c£m v 2 ¦u hëp X l¦n l÷ñt l 78V v 104V. Hëp X ph£i chùa?
H÷îng D¨n
I Th§y u
cd
vuæng pha u
X = ) u
X
thuëc gâc ph¦n t÷ thù 2 vªy X ph£i chùa C v R .
80 Con l­c ìn câ d¥y treo d i l = 1m, khèi l÷ñng m = 20g.K²o hán bi khäi và tr½ c¥n b¬ng
cho d¥y treo l»ch mët gâc = 30

so vîi ph÷ìng th¯ng ùng rçi th£ nhµ cho chuyºn ëng .Gâc
nhä nh§t hñp bði gia tèc ti¸p tuy¸n v gia tèc to n ph¦n l ?
H÷îng D¨n
I a
t = gsin( )
I a
n
= 2gl(cos cos30

)
I a =
p
a
2
n
+ a
2
t
I Gåi l gâc hñp bði at v a = ) cos() =
at
a
=
sin
p
4(cos cos30

)
2
+ sin
2
= ) cos =
sin
p
4cos
2
+ 3 4
p
3cos + sin
2
=
sin
q
3(cos
2
+ 4 4
p
3cos
=
sin
q
(
p
3cos 2)
2
= ) cos =
1
p
3cos 2
sin
=
1
2
p
3cos
sin
= ) min khi cos
max khi = 30

81 Mët con l­c lá xo gçm mët vªt nhä khèi l÷ñng 0,02 kg v lá xo câ ë cùng k = 1Nm. Vªt
nhä ÷ñc °t tr¶n mët gi¡ ï cè ành n¬m ngang dåc theo tröc lá xo. H» sè ma s¡t tr÷ñt giúa
gi¡ dï v vªt nhä l 0,1. Ban ¦u giú vªt ð và tr½ lá xo bà n²n 10cm rçi buæng nhµ º con l­c
dao ëng t­t d¦n. L§y g = 10ms2. Tèc ë lîn nh§t vªt nhä ¤t ÷ñc trong qu¡ tr¼nh dao ëng l ?
H÷îng D¨n
I = 5
p
2(rad=s) Ta câ:kx mg = kA Thay sè: = ) A = 0; 08m = ) vmax = A = 40
p
2(cm)
82 ­c nèi ti¸p R vîi cuën c£m L câ r rçi m­c v o nguçn xoay chi·u. Dòng vænk¸ câ R
r§t lîn o U ð hai ¦u cuën c£m, i»n trð v c£ o¤n m¤ch ta câ c¡c gi¡ trà t÷ìng ùng l
100V; 100V; 173; 2V . Suy ra h» sè cæng su§t cõa cuën c£m l ?
H÷îng D¨n
I Tam gi¡c AOB c¥n t¤i A, dòng ành l½ h m cos trong tam gi¡c AOB = ) gâc O1 = 30

= )
gâc A2 = 60

= ) H» sè cæng su§t cõa cuën c£m (coi nh÷ m¤ch L, r) : cos = 0; 5
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 22
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
83 Cho m¤ch i»n xoay chi·u RLC ( cuën d¥y thu¦n c£m). °t v o hai ¦u m¤ch mët i»n ¡p
khæng êi nh÷ng t¦n sè thay êi. khi f = f 1 th¼ Ulmax, khi f = f 2 th¼ Ucmax, cæng su§t m¤ch
cü ¤i khi t¦n sè f li»n h» nh÷ th¸ n o vîi f1 v f2?
H÷îng D¨n
I UC max khi:1 =
r
1
LC
R
2
2L
2
I UL max khi :2 =
r
2
2LC R
2
C
2
I Cæng su§t ti¶u thö c÷c ¤i khi:
2
=
1
LC
I Bi¸n êi:
2
1
=
2L R
2
C
2L
2
C

2
2
=
2
C:(2L R
2
C )
;
4
=
2
1

2
2
= ) =
p
12 = ) f =
p
f
1
f
2
84 Cho m¤ch i»n xoay chi·u AB chùa R, L,C nèi ti¸p, o¤n AM câ i»n trð thu¦n v cuën
d¥y thu¦n c£m 2R = ZL, o¤n MB câ tö C i»n dung câ thº thay êi ÷ñc. °t hai ¦u m¤ch
v o hi»u i»n th¸ xoaychi·u u = U0
cost(V ), câU0 v khæg êi. Thay êi C = C0 cæng su§t
m¤ch ¤t gi¡ trà cüc ¤i, khi â m­c th¶m tö C1 v o m¤ch MB cæng su§t to¤n m¤ch gi£m mët
nûa, ti¸p töc m­c th¶m tö C2 v o m¤ch MB º cæng su§t cõa m¤ch t«ng g§p æi. Tö C2 câ thº
nhªn gi¡ trà n o sau ¥y?
H÷îng D¨n
ILóc ¦u do cëng h÷ðng n¶n: ZC = ZL
= 2R .º cæng su§t o¤n m¤ch gi£m 1 nûa tùc l sau khi
gh²p th¶m C1 th¼ dung kh¡ng cõa bë tö ph£i thäa m¢n :jZC ZL
j = R n¶n x£y ra 2 tr÷íng hñp:
I T H 1 : ZC > ZL
n¶n l­p tö C1 nèi ti¸p vîi C0 ta câ: ZC
= 3R = 3=2ZC0
lóc â .Vªy º cæng
su§t l¤i t«ng 2 l¦n th¼ lóc â l¤i câ: ZC
= 2R .Tùc ph£i m­c tö C2 song song vîi Co v C1 khi â:
ZC2
= 6R = 3ZC0 = ) C2 =
1
3
C0
...
I T÷ìng tü cho: ZC < ZL
tùc lóc â :ZC = R = ) ZC2
= R =
ZC0
2
= ) C2
= 2C0
85 Mët con l­c lá xo ngang gçm lá xo câ ë cùng k = 100N=m v vªt m = 100g, dao ëng
tr¶n m°t ph¯ng ngang, h» sè ma s¡t giúa vªt v m°t ngang l = 0; 02. K²o vªt l»ch khäi
VTCB mët o¤n 10cm rçi th£ nhµ cho vªt dao ëng. Qu¢ng ÷íng vªt i ÷ñc tø khi b­t ¦u
dao ëng ¸n khi døng h¯n l ?
H÷îng D¨n
I S =
k:A
2
2::mg
= 25(m)
86 Con l­c lá xo gçm vªt m = 100g v k=100Nm .dao ëng n¬m ngang.k²o ra khäi vtcb 1
o¤n 3cm. t¤i t=0 truy·n cho v = 30
p
3(cm=s) theo chi·u ra xa vtcb ´ vªt b­t ¦u d...h
.t½nh t ng­n nh§t tø khi vªt b­t ¦u d. ¸n khi lá xo bà n²n Max ?
H÷îng D¨n
IT=0,2s.Khi lá xo n²n max tùc l vªt ð li ë x=6cm
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 23
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
I Vªt i tø li ë 3cm = ) 6cm, quay 1 gâc:

3
h¸t
T
6
.Tø 6cm = ) 6cm h¸t thíi gian
T
2
= ) thíi gian ng­n nh§t l :
T
2
+
T
6
=
2T
3
=
2
15
(s)
87 Mët con l­c lá xo, vªt m dao ëng c÷ïng bùc khi t¦n sè ngo¤i lüc l f=f1 v vªt dao ëng
ên ành th¼ bi¶n ë o ÷ñc A1, khi t¦n sè ngo¤i lüc f = f 2(f 1 < f 2 < 2f 1)th¼ khi ên ành
bi¶n ë o ÷ñc A2 = A1. ë cùng lo xo câ thº câ gi¡ trà n o?
H÷îng D¨n
I N¸u gåi l t¦n sè goc cõa dao ëng ri¶ng.
l t¦n sè gâc cõa ngo¤i lüc c÷ïng bùc th¼.Coi lüc m
s¡t l h¬ng sè v khæng phö thuëc v o vªn tèc th¼:Bi¶n ë cõa dao ëng c÷ïng bùc ÷ñc t½nh theo
cæng thùc: A =
F0
mj
2

2
j
Vªy khi A1=A2 th¼:
2
1
+

2
2
= 2
2
= ) 4
2
f
2
1
+ 4
2
f
2
2
= 2:
K
m
= )
K = 2
2
:m:(f
2
1
+ f
2
2
)
88 Mët con l­c çng hç ÷ñc coi nh÷ mët con l­c ìn câ chu k¼ dao ëng T=2s; vªt n°ng câ
khèi l÷ñng m=1kg. Bi¶n ë dao ëng ban ¦u l : = 5

. Do chàu t¡c döng cõa lüc c£n khæng
êiF = 0; 001N nâ dao ëng t­t d¦n. Thíi gian çng hç ch¤y ¸n khi døng l¤i l bao nhi¶u ?
H÷îng D¨n
ITa câ, ë gi£m cì n«ng trong 1 chu ký b¬ng cæng cõa lüc ma s¡t sinh ra:
E = mgl
0
2
2
mgl
0
0
2
2
= Fms:4S0 = )
1
2
mgl( 0
2 0
0
2
) =
1
2
mgl( 0
0
0
):( 0 +
0
0
)) =
1
2
mgl :2 0 Fms:4S0 = Fms4 0
l , 0 =
4Fc
mg
= 4:10
4
0
ISè ëng: N =
0
 0
= 12500
I Thíi gian døng l¤i h¯n l : t=N.T=12500.2= 250000s
89 D÷îi t¡c dung cõa mët lüc câ d¤ng F = 0; 8sin5t(N ) mët vªt câ khèi l÷ñng 400 dao ëng
·u háa bi¶n ë dao æng cõa vªt l : 8cm
A: 8cm B: 20cm C: 12cm D: 32cm
H÷îng D¨n
I ta câ lüc k²o v· : F = Fhl = ma = m
2
xF = 0; 8sin5t(N ) = ) F0
= 0; 8
I m Fmax = F0 = m
2
A = ) A =
F0
m
2
Ivªy A=0,08m = 8cm
I Coi lüc â l l lüc phöc hçi â em F = kx = m
2
:Asin5t, tø ¥y so s¡nh vîi · b i rçi suy
ra k¸t qu£ thæi.
90 cho con l­c ìn câ chi·u d i l gia tèc trång tr÷íng g ang dao ëng v chàu £nh h÷ðng cõa
lüc c£n mæi tr÷íng b¬ng
1
500
l¦n trång l÷ñng t¡c döng l¶n vªt. Häi sè l¦n con l­c qua và tr½ c¥n
b¬ng ¸n khi con l­c ìn døng h¯n ?
H÷îng D¨n
IN«ng l÷ñng ban ¦u cõa con l­c: W =
mg
2l
:S
2
0
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 24
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
Ië bi¸n thi¶n n«ng l÷ñng trong 1 chu k¼: W = Ams 4:Fms:S
0
ISau 1 chu k¼ n«ng l÷ñng cán l¤i l : W1 =
mg
2l
:S
2
1
ITa câ: W = W W1 =
mg
2l
:(S
2
0
S
2
1
) =
mg
2l
:(S0 + S1
):(S0 S1
) 
mg
2l
:S
0
:S
IVªy:4FmsS0 =
mg
2l
S0S = ) 8lFms = mgS = ) 8l
mg
500
= mgS = )
8l
500
= S ISè dao
ëng thüc hi»n ÷ñc tîi khi døng l¤i l : n =
S0
S
) sè l¦n i qua VTCB l 2n
ICæng cõa lüc ma s¡t: Ams = Fms:S , trong â S l qu¢ng ÷íng di chuyºn cõa vªt, Trong 1 chu k¼
coi S 4S0
, do â ta s³ câ: Ams = Fms:4S0 = W
91 Mët o¤n m¤ch khæng ph¥n nh¡nh câ dáng i»n sîm pha hìn hi»u i»n th¸ mët gâc nhä
hìn

2
:
A: Trong o¤n m¤ch khæng thº câ cuën c£m
B: H» sè cæng su§t cõa o¤n m¤ch b¬ng khæng
C: N¸u t«ng t¦n sè cõa dáng i»n l¶n mët l÷ñng nhä th¼ cüc ¤i hi»u döng qua o¤n m¤ch gi£m
D: N¸u t«ng t¦n sè cõa dáng i»n l¶n mët l÷ñng nhä th¼ cüc ¤i hi»u döng qua o¤n m¤ch t«ng
H÷îng D¨n
IDo u ang tr¹ pha hìn i mët gâc nhä hìn

2
, chùng tä m¤ch câ RLC v ZC > ZL
IKhi f t«ng ) w t«ng,ZL
t«ng,ZC
gi£m. ta th§y r¬ng mët sè lîn hìn th¼ gi£m i, cán sè b² hìn th¼
t«ng l¶n nh÷ vªy kho£ng c¡ch sai kh¡c giúa ZL
v ZC
gi£m, hay ZL ZC ) gi£m Z gi£m ) I t«ng
IC¦n chó þ trong c¥u n y lóc ¦u: ZC > ZL
, cán trong c¥u 1 lóc ¦u ZC = ZL
n¶n khi ZL
v ZC
thay êi th¼ d¨n ¸n ZL ZC ) t«ng )Z t«ng
92 Trong o¤n m¤ch RLC nèi ti¸p ang x£y ra cëng h÷ðng. T«ng d¦n t¦n sè dáng i»n v giú
nguy¶n c¡c thæng sè kh¡c cõa m¤ch, k¸t luªn n o sau ¥y l óng:
A: H» sè cæng su§t cõa o¤n m¤ch gi£m B: C÷íng ë hi»u döng cõa dáng i»n t«ng
C: Hi»u i»n th¸ hi»u döng tr¶n tö t«ng D: Hi»u i»n th¸ hi»u döng tr¶n cuën c£m gi£m
H÷îng D¨n
IN¸u t«ng t¦n sè dáng i»n th¼ çng ngh¾a vîi vi»c t«g W. Khi t«ng W th¼ ZL
t«ng cán ZC s³ gi£m
) ZC > ZL = ) Z t«ng. m°t kh¡c R khæng êi.
ITa bi¸t l cos =
R
Z
= ) chån A
93 Mët con l­c ìn câ chi·u d i 1m dao ëng i·u háa t¤i nìi câ gia tèc trång tr÷íng l
10(m=s
2
). Gâc lîn nh§t v d¥y treo hñp vîi ph÷ìng th¯ng ùng gâc a
0
= 0:1rad. T¤i và tr½ d¥y
treo hñp vìi ph÷ìng th¯ng ùng gâc a = 0:01rad th¼ gia tèc cõa con l­c câ ë lîn l
A: 0; 1 B: 0; 0989 C: 0; 14 D: 0; 17
H÷îng D¨n
Gia tèc to n ph¦n cõa vªt a
tp =
p
a
2
tt
+ a
2
ht
vîi a
tt
; a
ht
l¦n l÷ñt l gia tèc ti¸p tuy¸n v gia tèc h÷îng t¥m cõa vªt
Ta câ: a
ht =
v
2
R
=
v
2
l
; a
tt =
2
x
T½nh v : v =
p
2gl(cos cos
0
)
Thay sè ÷ñc v=0,3145 ms t½nh ÷ñc a
ht
= 0; 0989
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 25
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
a
tt =
2
x =
2
:l: = 0; 1
vªy a to n ph¦n a
tp =
p
a
2
tt
+ a
2
ht
=
p
0; 1
2
+ 0; 0989
2
= 0; 14
94 Mët con l­c ìn câ chi·u d i 0; 992m, qu£ c¦u nhä 25(g). Cho nâ dao ëng t¤i nìi câ gia
tèc trång tr÷íng 9; 8m=s2 vîi bi¶n ë gâc 4
0
, trong mæi tr÷íng câ lüc c£n t¡c döng. Bi¸t con
l­c ìn ch¿ dao ëng ÷ñc 50(s) th¼ døng h¯n. X¡c ành ë hao höt cì n«ng trung b¼nh sau 1
co n«ng trung b¼nh sau 1 chu k¼ :
A: 22J B: 23J C: 20J D: 24J
H÷îng D¨n
I T = 2
q
l
g
= 2(s) ) W = mgl(1 cos 0
) = 5; 92:10
4
(J ) Sè chu ký thüc hi»n =
50
2
= 25(chu
ký)
IVªy trung b¼nh 1 chu ký gi£m:
5; 92:10
4
25
 23; 7:10
6
95 Mët con l­c ìn dao ëng t­t d¦n, cù sau méi chu k¼ dao ëng th¼ cì n«ng cõa con l­c l¤i
bà gi£m 0,01 l¦n. Ban ¦u bi¶n ë gâc cõa con l­c l 900. Häi sau bao nhi¶u thíi gian th¼ bi¶n
ë gâc cõa con l­c ch¿ cán 300. Bi¸t chu k¼ con l­c l :
A: T = 0; 5s B: T = 100s C: T = 50s D: T = 200
H÷îng D¨n
I ë gi£m cì n«ng l :W = mghcos

6
=
p
3
2
W Cho ë gi£m cì n«ng trong méi chu k¼ l 0,01 l¦n
= ) cì n«ng cán l¤i sau n chu k¼ l :W1
= 0:99
n
:W = ) W W 1 = W ) n = 200 = ) t =
n:T = 100s
96 Mët o¤n m¤ch xoay chi·u gçm R thu¦n nèi ti¸p vîi cuën d¥y thu¦n c£m L thay êi
÷ñc.i»n ¡p hi»u döng hai ¦u L ÷ñc o b¬ng mët væn k¸.Gåi l gâc l»ch pha giúa i»n ¡p
hai ¦u o¤n m¤ch v c÷íng ë dáng i»n trong m¤ch.Khi L = L1
th¼ væn k¸ ch¿ V
1
khi L = L2
th¼ væn k¸ ch¿ V
2
.Bi¸t V
1
= 2V
2
v 1 + 2 =

2
.T½nh t¿ sè
P2
P1
H÷îng D¨n
Sin(1) =
V
1
V
; Sin(2) = cos(1) =
V
2
V
==>
V
2
1
V
2
+
V
2
2
V
2
= 1 = ) V
2
= V
2
1
+ V
2
2
= 5V
2
2
= ) V
2
R2
=
5V
2
2
V
2
= 4V
2
2
= )
P2
P1
=
U
2
:cos(2)
2
R
U
2
:cos(1
)
2
R
=
cos(2
)
2
cos(1
)
2
= cotan((2
)
2
) =
V
2
R2
V
2
2
= 4
97 Con l­c lá xo gçm vªt n°ng m = 100g v lá xo nhµ câ ë cùng k=100Nm. T¡c döng mët
ngo¤i lüc c÷ïng bùc bi¸n thi¶n i·u háa bi¶n ë F0 v t¦n sè f1=6Hz th¼ bi¶n ë dao ëng A1.
N¸u giú nguy¶n bi¶n ë F0 m t«ng t¦n sè ngo¤i lüc ¸n f2=7Hz th¼ bi¶n ë dao ëng ên ành
l A2. So s¡nh A1 v A2 :
A: :A1 = A2 B: A1 > A2 C: A2 > A1 D: Ch÷a õ i·u ki»n º k¸t luªn
H÷îng D¨n
ITa câ t¦n sè dao ëng ri¶ng cõa h» l fo = 5Hz;So s¡nh ta th§y fo < f1 < f2;Tø â câ thº k¸t luªn
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 26
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
l A1 > A2
( t¦n sè cõa lüc c÷ïng bùc c ng xa t¦n sè dao ëng ri¶ng th¼ bi¶n ë dao ëng c ng gi£m ( ch¿ so
s¡nh ÷ñc v· 1 ph½a))
98 Mët çng hç qu£ l­c ¸m gi¥y câ chu k¼ b¬ng 2s, qu£ l­c ÷ñc coi nh÷ mët con l­c ìn vîi
¥y treo v vªt n°ng l m b¬ng çng câ khèi l÷ñng ri¶ng l : 8900 kg=m
3
. Gi£ sû çng hç treo
trong ch¥n khæng. ÷a çng hç ra ngo i khæng kh½ th¼ chu k¼ dao ëng cõa nâ b¬ng bao nhi¶u?
Bi¸t khèi l÷ñng ri¶ng cõa khæng kh½ trong kh½ quyºn l : 1,3 kg=m
3
. Bä qua £nh huðng cõa lüc
c£n khæng kh½ ¸n chu k¼ dao ëng cõa con l­c. Chån ¡p ¡n óng.
A: :2; 00024s B: 2; 00035s C: 2; 00012s D: 2; 00015s
H÷îng D¨n
I
T
T
=
Dkk
2D
= 7; 3:10
5
= ) T
0
= 2; 00015
99 M­c mët t£i thu¦n trð 3 pha èi xùng h¼nh tam gi¡c v o 3 d¥y pha cõa m¤ng i»n xoay
chi·u 3 pha, to n t£i ti¶u thö cæng su§t l 600 W. N¸u ùt mët d¥y pha to n t£i ti¶u thö cæng
su§t l bao nhi¶u?
H÷îng D¨n
I 3 t£i èi xùng m­c tam gi¡c = ) Cæng su§t méi pha : P =
Ud
2
R
= 200W
I Khi ùt 1 d¥y = ) RntR==R = ) Cæng su§t ti¶u thö l : P
0
=
Ud
2
2R=3
=
3
2
Ud
2
R
= 300W
100 Nèi 2 cüc cõa mët m¡y ph§t i»n xoay chi·u mët pha v o 2 ¦u o¤n m¤ch AB gæmg
i»n trð thu¦n R = 30
m­c nèi ti¸p vîi tö i»n.Bä qua i»n trð c¡c cuën d¥y cõa m¡y ph¡t.
khi roto quay ·u vîi tèc ëi n váng phót th¼ I hi»u döng trong m¤ch l 1 A. Khi roto quay
·u vîi tèc ë 2n vong phót th¼ I hi»u döng trong o¤n m¤ch l
p
6 A. N¸u roto quay vîi tèc
ë 3n váng phót th¼ dung kh¡ng cõa tö l :
A: 4
p
5 B: 2
p
5 C: 16
p
5 D: 6
p
5
H÷îng D¨n
INhªn x²t E = NBS t l» thuªn vîi n (tèc ë váng) v ZC =
1
C:
t l» nghàch (tèc ë váng)
ITh1 : E = k:n; Z
C = k
0
=n = ) I
2
=
k
2
:n
2
R
2
+
k
02
n
2
= 1 = ) R
2
+
k
02
n
2
= k
2
:n
2
ITh2 : E = k:2n; Z
C = k
0
=2n = ) I
2
=
k
2
:4n
2
R
2
+
k
02
4n
2
= 6 = ) 6R
2
+
3k
02
2n
2
= k
2
:4n
2
Khû k tø 2 PT tr¶n = )
k
02
n
2
= 24 = )
k
0
n
= 12
p
5 ITH3: ZC =
k
0
3n
= 4
p
5
http.boxmath.vn TUYšN TŠP CC B€I TŠP VŠT LÞ BOXMATH 27
BI–N SO„N: HÇ HO€NG VI›T
101 Cho m¤ch i»n xoay chi·u gçm cuën d¥y thu¦n c£m câ ë tü c£m L v i»n trð R nèi ti¸p
vîi mët tö i»n C.°t v o hai ¦u o¤n m¤ch i»n ¡p u = 100
p
2cos100:t(V ) .Khi â i»n ¡p
hi»u döng tr¶n tö câ gi¡ trà g§p 1,2 l¦n i»n ¡p hai ¦u cuën d¥y .N¸u nèi t­t hai d¦u tö i»n
th¼ c÷íng ë hi»u döng khæng thay êi v câ gi¡ trà l : 0,5A.C£m kh¡ng cõa cuën d¥y câ gi¡ trà
l :
A: 50 B: 160 C: 100 D: 120
H÷îng D¨n
IGi£ thi¸t cho 2 TH ·u câ còng I = ) Trong c£ hai TH chóng còng câ Z = ) ZC
= 2ZL
(1)
IGT cho TH1 câ UC
= 1; 2Ud = ) ZC
= 1; 2ZRL = ) Z
2
C
= 1; 44(Z
2
L
+ R
2
):(2)
IM°t kh¡c Z = U=I = 200 = ) 200
2
= (ZL ZC
)
2
+ R
2
th¸ (1) v (2) v o ta ÷ñc ZC = 240
= )
ZL = 120

102 M­c v o m¤ch RLC khæng ph¥n nh¡nh mët nguçn i»n xoay chi·u câ f thay êi 
Xem thêm

48 Đọc thêm

C C BI N PH P PH NG NG A R I RO L I SU T

C C BI N PH P PH NG NG A R I RO L I SU T


on- line đã cho pháp ngân hàng định giá tài sản tại bất cứ thời đIểm nào. Xét từ góc độ này, mô hình định giá lại trở lên có ý nghĩa hơn trong thực tế.
Vấn đề tài sản đến hạn: Trong phần trước chúng ta đã giả thiết rằng toàn bộ tín dụng ngắn hạn đều đến hạn trong vòng 1 năm, 2 năm … Trong thực tế thì Ngân hàng thường xuyên cho vay mới và thu hồi nợ cũ đối với tín dụng ngắn hạn và ngay cả đối với tín dụng dài hạn, giống như Ngân hàng luôn huy động vốn mới và thanh toán những khoản vốn huy động đã đến hạn. Trong thực tế những khoản tín dụng dàI hạn thường được trả góp định kỳ hàng thàng hoặc hàng quý. Do đó Ngân hàng có thể tái đầu tư những khoản tiền được này trong năm với lãi suất thị trường hiện hành, nghĩa là những khoản tiền thu được trong năm thuộc loại tài sản có nhạy cảm với lãi suất. Nhà quản trị Ngân hàng có thể dễ dàng xử lý trường hợp trả góp trong mô hình định giá lại bằng cách xác định được tỷ lệ sẽ thu hồi vốn trong năm của từng tài sản thuộc loại này. cần lưu ý rằng các khoản tiền đến hạn về bản chất là không nhạy cảm với lãi suất (bởi vì chúng đến hạn theo quy định hợp đồng, chứ không phụ thuộc vào sự thay đổi lãi suất ). Tuy nhiên, khi lãi suất thị trường giảm, thì họ thường tìm cách hoàn trả trước hạn.
Xem thêm

20 Đọc thêm

222 SẮP XẾP

SẮP XẾP

Ti ế p t ụ c s ắ p x ế p đệ quy cho m ả ng con bên trái và m ả ng con bên ph ả i.
V ớ i m ả ng con bên trái a[1]..a[5], hai ph ầ n t ử đầ u tiên có khóa khác nhau là là a[1] và a[2] v ớ i khoá t ươ ng ứ ng là 5 và 4, ta ch ọ n ch ố t v = 5.
Để phân ho ạ ch, kh ở i đầ u ta cho L := 1 ( đặ t Lcc trái) và R := 5 ( đặ t R ở cc ph ả i). Do a[L] có khoá là 5 b ằ ng ch ố t nên không th ể di chuy ể n L. Do a[R] có khoá là 5 b ằ ng ch ố t nên di chuy ể n R sang trái (R := R-1 = 4). Khoá c ủ a a[R] bây gi ờ là 1 nh ỏ h ơ n ch ố t nên d ừ ng li. T ạ i các đ i ể m d ừ ng c ủ a L và R ta có L < R (L= và R=4) nên hoán đổ i a[L] và a[R] (a[1] và a[4]) cho nhau. Sau khi hoán đổ i, a[L] li có khoá là 1 nh ỏ h ơ n ch ố t nên di chuy ể n L sang ph ả i (L := L+1 = 2). Khoá c ủ a a[L] là 4 nh ỏ h ơ n ch ố t nên li di chuy ể n L sang ph ả i (L := L+1 = 3). Khoá c ủ a a[L] là 2 nh ỏ h ơ n ch ố t nên li di chuy ể n L sang ph ả i (L := L+1 = 4). Khoá c ủ a a[L] là 5 b ằ ng ch ố t nên d ừ ng li. V ớ i R, khoá c ủ a a[R] bây gi ờ là 5 b ằ ng ch ố t nên di chuy ể n R sang trái (R := R-1 = 4). Khoá c ủ a a[R] là 5 b ằ ng ch ố t nên di chuy ể n R sang trái (R := R-1 = 3). Khoá c ủ a a[R] là 2 nh ỏ h ơ n ch ố t nên d ừ ng li. T ạ i các đ i ể m d ừ ng c ủ a L và R ta có L > R (L=4 và R=3) nên ta đ ã xác đị nh đượ c đ i ể m phân ho ạ ch ứ ng v ớ i L = 4. T ứ c là m ả ng bên trái phân thành hai m ả ng con bên trái a[1]..a[3] và m ả ng con bên ph ả i a[4]..a[6].
Xem thêm

27 Đọc thêm

Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành du lịch hà nội luận văn thạc sĩ 2015

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỤM NGÀNH DU LỊCH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ 2015

... tri n du l ch nh ngăn măquaăđƣăkhôngăphátăhuyăđ tác d ng,ăkhôngănơng cao đ c ngăl c tr nh tranh c a c m ngành du l ch Hà N i T đó, g i ý sách đ nâng cao n ng l c c nh tranh c m ngành du l ch Hà. .. 12 HÌNH THÀNH C M NGÀNH DU L CH HÀ N I 13 3.1 S hình thành c m ngành du l ch Hà N i 13 3.2 Các tác nhân c m ngành du l ch Hà N i 14 3.2.1 Tài nguyên s n ph m du l ch ... hai câu h i (1) C m ngành du l ch Hà N i đ c hình thành nh th đâu nh ng tác nhân c m ngành du l ch Hà N i? (2) ơu nh ng y u t làm nâng cao làm gi m n ng l c c nh tranh c a c m ngành? Qua phân tích,
Xem thêm

118 Đọc thêm

GA 5 TUAN 12

GA 5 TUAN 12

+ c¸c tõ th¬m , h¬ng ®îc lƯp ®i lƯp l¹i cho ta thÍy th¶o qu¶ cê mïi h¬ng ®Ưc biÖt
GV: Th¶o qu¶ b¸o hiÖu vµo mïa b»ng h¬ng th¬m ®Ưc biÖt cña nê. c¸c tõ h¬ng, th¬m lƯp ®i lƯp l¹i cê t¸c dông nhÍn m¹nh mïi h¬ng ®Ưc biÖt cña th¶o qu¶. t¸c gi¶ dïng c¸c tõ Lít thít, quyÕn, r¶i, ngôt lùng, th¬m nơng gîi c¶m gi¸c h¬ng th¶o qu¶ lan to¶, kÐo dµi trong kh«ng gian. c¸c c©u ng¾n: giê th¬m, c©y câ th¬m, ®Ít tríi th¬m nh t¶ mĩt ngíi ®ang hÝt vµo ®Ó c¶m nhỊn mïi th¬m cña th¶o qu¶ trong ®Ít tríi.
Xem thêm

39 Đọc thêm

C NG T C QAUNR L V N C NH T I C NG TY C GI I V X Y L P S 13

C NG T C QAUNR L V N C NH T I C NG TY C GI I V X Y L P S 13

Mặt khác ta cũng thấy đợc những khó khăn mà công ty đang phải đối mặt, Tuy là một doanh nghiệp nhà nớc, năm 2002 công ty mới chỉ nhận đợc 2 triệu đồng từ nguồn ngân sách để xây dựng khu nhà nghỉ cho khách chiếm 2,2% trong tổng nguồn vốn cố định tăng. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt nh hiện nay cộng với việc nhà nớc chậm thanh toán những dự án đầu t bằng vốn ngân sách nên nguồn vốn chủ sở hữu của công ty rất hạn chế. Đó là một trong những lý do giải thích tại sao trong năm 2002 công ty chỉ đầu t thêm đợc 90 triệu đồng cho tài sản cố định và mới chỉ đầu t vào những tài sản cố định phục vụ thiết thực cho sản xuất kinh doanh.
Xem thêm

36 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP HK I

CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP HK I


L ớ ẽ ượ p s đ c chia thành hai đ i: ộ Đ i 1 và đ i 2. Theo th t m i đ i ộ ộ ứ ự ỗ ộ s l n l ẽ ầ ượ t ch n m t con s và tr ọ ộ ố ả l i câu h i; n u đúng thì đ ờ ỏ ế ượ c 10 đi m, n u sai thì đ i còn l i đ ể ế ộ ạ ượ c tr l i, đúng thì đ ả ờ ượ c 10 đi m, sai thi ể không có đi m. Có nh ể ữ ng s may ố m n ắ “Lucky number ” n u đ i nào ế ộ ch n đúng thì không ph i tr l i mà ọ ả ả ờ đ ượ c ngay 10 đi m. Sau khi ch n ể ọ h t 8 s n u đ i nào đ ế ố ế ộ ượ c nhi u ề
Xem thêm

21 Đọc thêm

Bài Toán tần số thay đổi để URLmax, URCmax

BÀI TOÁN TẦN SỐ THAY ĐỔI ĐỂ URLMAX, URCMAX

Bài toán  thay đổi để URL max
2 2
RL L
RL 2 2 2 2
L L C C C L C
2 2
2 2
L
2 2 2
U.Z R Z 1 1
U U U. U.
Z R Z 2Z .Z Z Z 2Z .Z 1 2L
1
R Z 1 C . C
R L .

   
   
 
 

 
.
Xét hàm 2 2
2 2 2 2 2
1 1 2L 2L 1
. x
C Cx C C
y
R L .x L x R x
  
 
 
với x  2 . Để
URL max thì ymin  y 0 .
Ta có
   
2 2 2 3 2 2
2
2 2 2 2
2 2
2 2
2 2 2 2 2 2
2L 1 2L 1
0 0
C x 2 xC CC 2L 2L R
x x
L R L 0 R 0 C C C
y 0 0 0
L x R x L x R x
 
 
 
    
 
.
với
4 3
2
4 3
L 2L
.R 0
C C
   
2
2
2
L L 2L
.R
C CC
   
2 2
2
2 2
3
2 2
2
2 2
3
L L L 2L
.R
C CC C
x 0
2L
C
L L L 2L
.R
C CC C
x 0
2L
C

  

 

 

  
  

Ta có bảng biến thiên
x 
x 01  0 x 02  
y  0 
y
 0
ymin
URL
URL max
0 U
Biến đổi nghiệm
2 2
2
2 2
2
3
L L L 2L
.R
C CC C
2L
C
 
  
2
2
2
2
2
L L 2L
.R
C CC
2L
 
 
Nhân cả hai vế với L2 ta được
2
2
2
2L
L L 2L
R
C CC
Z
2
 
 hay
2
2
L
L L L
Z R
2C 2C 2C
 
   
 
Xem thêm

15 Đọc thêm

T CH C C NG T C K TO N TI N L NG V C C KHO NG TR CH THEO L NG T I C NG TY X Y D NG S 2 TH NG LONG

T CH C C NG T C K TO N TI N L NG V C C KHO NG TR CH THEO L NG T I C NG TY X Y D NG S 2 TH NG LONG


Công ty xây dựng số 2 Thăng Long
2.2.1. Tình hình chung về quản lý lao động
Trong điều kiện hiện nay việc quản lý nguồn lao động có ý nghĩa vô cùng to lớn giải quyết tốt mối quan hệ giữa ngời lao động, t liệu lao động, và môi tr- ờng lao động sẽ góp phần làm tăng NSLĐ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp. Thấy đợc tầm quan trọng của công tác quản lý lao động, Công ty đã cố gắng ngày một hoàn thiện công tác quản lý lao động sao cho hợp lý và đạt hiệu quả công việc cao hơn.
Xem thêm

48 Đọc thêm

Hoạt động tập thể tháng 5 lớp 1

Hoạt động tập thể tháng 5 lớp 1

Ho¹t ®éng tËp thÓ
Chñ ®Ò: B¸c Hå kÝnh yªu ( TiÕt 1)
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc HS biÕt ch¬i trß ch¬i: L¨n bãng vµ ch¬i c¸c trß ch¬i yªu thÝch.
2. Kü n¨ng:
3. Gi¸o dôc: GD HS ch¬i ®oµn kÕt, cã tÝnh thÇn tËp thÓ, rÌn luyÖn sù nhanh nhÑn.
II. §å dung:
Gi¸o viªn:
III. Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

TG Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS

1’
1. æn ®Þnh líp:
YC líp h¸t tËp thÓ.


HS h¸t TT
32’
2. Bµi míi:
a) Giíi thiÖu bµi: GV giíi thiÖu trùc tiÕp
HS l¾ng nghe.


b) Néi dung :
Ho¹t ®éng 1: Ch¬i trß ch¬i: L¨n bãng
GV giíi thiÖu trß ch¬i, nªu Ých lîi cña trß ch¬i.
HD c¸ch ch¬i.
GV lµm mÉu.
Tæ chøc cho HS ch¬i.
GV lµm träng tµi.
NX, tuyªn d­êng, nh¾c nhë HS sau mçi l­ît ch¬i.

Ho¹t ®éng 2: Chän trß ch¬i m×nh yªu thÝch.
YC HS th¶o luËn theo nhãm ®Ó chän trß ch¬i m×nh yªu thÝch nhÊt trong c¸c trß ch¬i ®• häc.
GV lÊy ý kiÕn c¸c tæ vµ quyÕt ®Þnh trß ch¬i cho líp cïng ch¬i.
GV yªu cÇu häc sinh nªu l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i cña c¸c trß ch¬i võa chän.
GV lµm träng tµi cho HS ch¬i c¸c trß ch¬i.
Sau mçi l­ît ch¬i, GV nhËn xÐt, tuyªn d­êng, nh¾c nhë HS.


Nghe.


HS tham gia ch¬i.
HS thùc hiÖn.

HS ph¸t biÓu ý kiÕn.

Vµi HS nªu.

HS tham gia ch¬i.
2’ 3. Cñng cè DÆn dß:
NhËn xÐt giê häc.
L¾ng nghe.
Xem thêm

Đọc thêm

HỢP CHẤT DỊ VÒNG 5 CẠNH

HỢP CHẤT DỊ VÒNG 5 CẠNH

S I 2-iodo thiophen 2-nitro thiophen S NO2 acid 2-thienyl sulfonic S SO3H 2-cloromethyl thiophen S CH2Cl 2-benzoyl thiophen S C O C6H5COCl AlCl3 HCl HCHO H2SO4 HNO3 CH3CO2O I2 HgO S TRAN[r]

33 Đọc thêm

N A L Y T I C A C H I M I C A A C

N A L Y T I C A C H I M I C A A C

GAYDOU_ _B_ a_Biodiversité Terrestre et Marine, Université de la Polynésie Franc¸aise, BP 6570, 98702 Faa’a, Tahiti, French Polynesia_ b_UMR CNRS 6263, Equipe AD2M Phytochimie, Case 461,[r]

7 Đọc thêm

KRONE - Datasheet - Cat 6 - Cable - TN6SR(M)

KRONE - DATASHEET - CAT 6 - CABLE - TN6SR(M)

T S p e c T y p i c a l S p e c T y p i c a l S p e c T y p i c a l S p e c
1 9 4 . 4 7 4 . 3 8 7 . 5 7 2 . 3 9 3 . 1 6 7 . 8 8 7 . 4 6 4 . 8 4 8 6 . 4 6 5 . 3 7 8 . 9 6 3 . 3 8 3 . 6 5 5 . 8 7 6 . 2 5 2 . 8 8 8 7 . 6 6 0 . 8 7 7 . 7 5 8 . 8 7 7 . 9 4 9 . 7 7 0 . 8 4 6 . 7

2 Đọc thêm

bài tập ôn tập chương oxi lưu huỳnh hay

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH HAY

Bài 1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:(Mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng).
a. FeS > SO2 > SO3 > H2SO4 > SO2 > S > FeS > H2S > SO2.
b. S SO2 SO3 H2SO4 CuSO4 BaSO4

FeS H2S Na2S PbS
c. KClO3 O2 Na2O NaOH NaCl Cl2 FeCl3
MgO MgSO4 Mg(OH)2 MgO
d. S SO2 SO3 H2SO4 CuSO4 Cu(OH)2 CuO Cu
FeS H2S PbS

Bài 2. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
a. Mg + H2SO4 > MgSO4 + H2S + H2O
b. Al + H2SO4 > Al2(SO4)3 + S + H2O
c. FeO + H2SO4 > Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
d. Fe3O4 + H2SO4 > Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
Xem thêm

3 Đọc thêm