CÁC GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG TIN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Các giao thức truyền thông tin":

TÀI LIỆU MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

TÀI LIỆU MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

Chương 1: MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 1
1.1. Mạng truyền thông công nghiệp là gì? ............................................................................ 1
1.2 Phân loại và đặc trưng các hệ thống mạng công nghiệp .................................................. 2
Chương 2: CƠ SỞ KỸ THUẬT .................................................................................................... 6
2.1 Các khái niệm cơ bản ....................................................................................................... 6
2.1.1 Thông tin, dữ liệu và tín hiệu .................................................................................... 6
2.1.2 Truyền thông, truyền dữ liệu và truyền tín hiệu ........................................................ 7
2.2.2 Truyền đồng bộ và truyền không đồng bộ............................................................... 11
2.2.3 Truyền một chiều và truyền hai chiều ..................................................................... 11
2.2.4 Truyền tải dải cơ sở, dải mang và dải rộng ............................................................. 12
2.1.3 Tính năng thời gian thực.......................................................................................... 13
2.2 Chế độ truyền tải ............................................................................................................ 14
2.2.1 Truyền bit song song và truyền bit nối tiếp............................................................. 14
2.3 Cấu trúc mạngTopology................................................................................................ 16
2.3.1 Cấu trúc bus ............................................................................................................. 17
2.3.2 Cấu trúc mạch vòng (tích cực) ................................................................................ 18
2.3.3 Cấu trúc hình sao ..................................................................................................... 20
2.3.4 Cấu trúc cây ............................................................................................................. 21
2.4 Kiến trúc giao thúc ......................................................................................................... 21
2.4.1. Dịch vụ truyền thông .............................................................................................. 22
2.4.2 Giao thức ................................................................................................................. 23
2.4.3 Mô hình lớp ............................................................................................................. 25
2.4.4 Kiến trúc giao thức OSI........................................................................................... 27
2.4.5 Kiến trúc giao thức TCPIP ..................................................................................... 33
2.5 Truy nhập bus ................................................................................................................. 36
2.5.1 Đặt vấn đề ................................................................................................................ 36
2.5.2 Chủtớ (Masterslaver)............................................................................................. 38
2.5.3 TDMA ..................................................................................................................... 40
2.5.4 Token Passing.......................................................................................................... 41
2.5.5 CSMACD ............................................................................................................... 43
2.5.6 CSMACA ............................................................................................................... 44
2.6 Bảo toàn dữ liệu.............................................................................................................. 46
2.6.1 Đặt vấn đề ................................................................................................................ 46
2.6.2 Bit chẵn lẻ (Parìty bit) ............................................................................................. 49
2.6.3 Bit chẵn lẻ hai chiều ................................................................................................ 49
2.6.4 CRC ......................................................................................................................... 51
2.6.5 Nhồi bit (Bit Stuffing) ............................................................................................. 53
2.7 Mã hóa bit....................................................................................................................... 53
2.7.1 Các tiêu chuẩn trong mã hóa bit .............................................................................. 54
2.7.2 NRZ, RZ .................................................................................................................. 55
2.7.3 Mã Manchester ........................................................................................................ 56

2.7.4 AFP.......................................................................................................................... 56
2.7.5 FSK.......................................................................................................................... 57
2.8 Chuẩn truyền tin ............................................................................................................. 57
2.8. Phương thức truyền dẫn tín hiệu ................................................................................... 58
2.8.3 RS232 ..................................................................................................................... 61
2.8.3 S422........................................................................................................................ 64
2.8.4 RS485 ..................................................................................................................... 65
2.8.5 MBP (IEC 1158 2) ................................................................................................. 70
2.9 Môi trường truyền dẫn.................................................................................................... 72
2.9.1 Đôi dây xoắn............................................................................................................ 73
2.9.2 Cáp đồng trục .......................................................................................................... 75
2.9.3 Cáp quang ................................................................................................................ 76
2.9.4 Vô tuyến .................................................................................................................. 78
2.10 Thiết bị liên kết mạng................................................................................................... 78
2.10.1 Bộ lặp..................................................................................................................... 79
2.10.2 Cầu nối................................................................................................................... 80
2.10.3 Router .................................................................................................................... 80
2.10.4 Gateway ................................................................................................................. 81
Chương 3: CÁC HỆ THỐNG BUS TIÊU BIỂU ........................................................................ 83
3.1 PROFIBUS ..................................................................................................................... 83
3.1.1 Kiến thức giao thức ................................................................................................. 83
3.1.2 Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn..................................................................... 84
3.1.3 Truy nhập bus .......................................................................................................... 86
3.1.4 Dịch vụ truyền dữ liệu ............................................................................................. 87
3.1.5 Cấu trúc bức điện..................................................................................................... 89
3.1.6 PROFIB USFMS.................................................................................................... 91
3.1.7 PROFIB USDP....................................................................................................... 97
3.1.8 PROFIBUS PA.................................................................................................... 102
3.2 CAN.............................................................................................................................. 104
3.2.1 Kiến trúc giao thức ................................................................................................ 104
3.2.2 Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn................................................................... 105
3.2.3 Cơ chế giao tiếp..................................................................................................... 106
3.2.4 Cấu trúc bức điện................................................................................................... 106
3.2.5 truy nhập bus ......................................................................................................... 109
3.2.6 Bảo toàn dữ liệu..................................................................................................... 110
3.2.7 Mã hoá bit.............................................................................................................. 111
3.2.8 Các hệ thống tiêu biểu dựa trên CAN.................................................................... 111
3.3 DeviceNet ..................................................................................................................... 113
3.3.1 Cơ chế giao tiếp..................................................................................................... 113
3.3.2 Mô hình đối tượng ................................................................................................. 114
3.3.3 Mô hình địa chỉ...................................................................................................... 115
3.3.4 Cấu trúc bức điện................................................................................................... 116
3.3.5 Dịch vụ thông báo ................................................................................................. 116
3.4 Modbus ......................................................................................................................... 119


3.4.1 Cơ chế giao tiếp..................................................................................................... 120
3.4.2 Chế độ truyền ........................................................................................................ 121
3.4.3 Cấu trúc bức điện................................................................................................... 122
3.4.4 Bảo toàn dữ liệu..................................................................................................... 125
3.4.5 Modbus Plus .......................................................................................................... 126
3.5 Interbus ......................................................................................................................... 128
3.5.1 Kiến trúc giao thức ................................................................................................ 128
3.5.2 Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn:.................................................................. 129
3.5.3 Cơ chế giao tiếp:.................................................................................................... 131
3.5.4 Cấu trúc bức điện................................................................................................... 132
3.5.5 Dịch vụ giao tiếp: .................................................................................................. 134
3.6 AS i............................................................................................................................. 135
3.6.1 Kiến trúc giao thức ................................................................................................ 136
3.6.2 Cấu trúc mạng và cáp truyền: ................................................................................ 136
3.6.3 Cơ chế giao tiếp..................................................................................................... 137
3.6.4 Cấu trúc bức điện................................................................................................... 138
3.6.5 Mã hoá bit.............................................................................................................. 139
3.6.6 Bảo toàn dữ liệu:.................................................................................................... 141
3.7 Foundation Fieldbus ..................................................................................................... 141
3.7.1. Kiến thức giao thức: ............................................................................................. 142
3.7.2 Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn:.................................................................. 142
3.7.3 Cơ chế giao tiếp:.................................................................................................... 144
3.7.4 Cấu trúc bức điện:.................................................................................................. 145
3.7.5 Dịch vụ giao tiếp ................................................................................................... 146
3.7.6 Khối chức năng ứng dụng: .................................................................................... 148
3.8 Ethernet......................................................................................................................... 149
3.8.1 Kiến trúc giao thức: ............................................................................................... 150
3.8.2 Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn:.................................................................. 150
3.8.3 Cơ chế giao tiếp:.................................................................................................... 153
3.8.4 Cấu trúc bức điện:.................................................................................................. 153
3.8.5 Truy nhập bus: ....................................................................................................... 154
3.8.6 Hiệu suất đường truyền và tính năng thời gian thực: ............................................ 155
3.8.7 Mạng LAN 802.3 chuyển mạch: ........................................................................... 156
3.8.8 Fast Ethernet:......................................................................................................... 157
3.8.9 High speed Ethernet: ............................................................................................. 158
3.8.10 Industrial Ethernet: .............................................................................................. 160
Chương IV: CÁC THÀNH PHẦN HỆ THỐNG MẠNG ......................................................... 161
4.1 Phần cứng ..................................................................................................................... 161
4.1.1 Cấu trúc chung các phần cứng giao diện mạng:.................................................... 161
4.1.2 Ghép nối PLC: ....................................................................................................... 163
4.1.3 Ghép nối PC: ......................................................................................................... 164
4.1.4 Ghép nối vàora phân tán....................................................................................... 166
4.1.5 Ghép nối các thiết bị trường: ................................................................................. 166

Chương 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG TÍCH HỢP HỆ THỐNG........................................... 167
5.1 Thiết kế hệ thống mạng ................................................................................................ 167
5.1.1 Phân tích yêu cầu:.................................................................................................. 167
5.1.2 Các bước tiến hành: ............................................................................................... 168
5.2. Đánh giá và lựa chọn giải pháp mạng ......................................................................... 169
5.2.1. Đặc thù của cấp ứng dụng: ................................................................................... 169
5.2.2. Đặc thù của lĩnh vực ứng dụng:............................................................................ 170
5.2.3. Yêu cầu thiết kế chi tiết: ....................................................................................... 172
5.2.4. Yêu cầu kinh tế:.................................................................................................... 173
5.3. Một số chuẩn phần mềm tích hợp hệ thống................................................................. 173
5.3.1. Chuẩn IEC 611315:............................................................................................. 173
5.3.2. OPC (OLE for Process Control)........................................................................... 176
Xem thêm

184 Đọc thêm

GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN TRUYỀNTIN TRANSMISSION CONTROLPROTOCOL – TCP

GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN TRUYỀNTIN TRANSMISSION CONTROLPROTOCOL – TCP

Giao thức điều khiển truyền tin (Transmission Control Protocol – TCP)Giao thức điều khiển truyềntin (Transmission ControlProtocol – TCP)Bởi:Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng YênMột số ứng dụng đòi hỏi giao thức giao vận cung cấp dịch vụ chuyển giao thông tin tincậy sử dụng TCP bởi nó cung cấp dịch vụ kiểm tra đúng đắn và dữ liệu được truyền vớimột sự phối hợp thích hợp. Một số đặc điểm của dịch vụ tin cậy mà TCP cung cấp là:• Hướng dòng (Stream Orientation): TCP coi dữ liệu nó gửi đi là một dòng bytekhông phải là gói tin. Do đó, TCP đảm bảo số thứ tự của các byte gửi nhận.Trường sequence number và Acknowledgment number trong TCP header giữdấu của các byte. TCP tiêu chuẩn không bắt hệ thống phải sử dụng một số đặcbiệt nào để đánh số dòng byte, mỗi hệ thống tự chọn một số mà nó sẽ dùng làmđiểm bắt đầu. Để giữ dấu dòng byte một cách chính xác, mỗi trạm cuối phảibiết số thứ tự mà trạm kia dùng. Chúng phải đồng bộ hệ thống số để trao đổiSYN segment trong quá trình bắt tay. Trường “Sequent number” trong SYNsegment chứa số bắt đầu (ISN) của dòng số đánh thứ tự, số này được chọn ngẫunhiên. Mỗi byte trong dữ liệu được giữ dấu bởi số ISN do đó byte đầu tiên củadữ liệu mang số ISN+1. Sequent number chứa vị trí của dòng byte trong gói tinnếu ISN=0 và 4000 byte đã được chuyển giao thì con số tiếp theo sẽ là 4001.• Chuyển giao bộ đệm (Buffered Transfer): Vì dữ liệu được coi là dòng byte nênđơn vị truyền có thể là byte. Để giảm số lượng truyền thông, giao thức cố gắngsử dụng số lượng tối đa của segment để truyền tải thông tin. Trường windowtrong TCP header cho biết số byte tối đa mà trạm đích có thể nhận được, nếutrạm đích có khả năng chấp nhận 6000 byte thì trường window sẽ là 6000, trạmgửi có thể điều chỉnh lại dữ liệu cho phù hợp. Nếu trường window mang giá trị0 có nghĩa là trạm gửi phải chờ tới khi nhận được một số khác 0.• Kết nối hai chiều (Full Duplex Connection): TCP/IP cung cấp kết nối cho cảhai đầu của liên kết. Có nghĩa là tầng phía dưới cung cấp khả năng gửi trả
Xem thêm

3 Đọc thêm

NGHIỄN CỨU XÂY DỰNG BÀN THÍ NGHIỆM MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

NGHIỄN CỨU XÂY DỰNG BÀN THÍ NGHIỆM MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

12khiển Đo lường và các hệ thống điều  Nghiên cứu xây dựng bàn thí nghiệm mạng truyền thông công nghiệp trình, tự động hóa xí nghiệp, tự động hóa tòa nhà, điều khiển giao thông,… Trongđiều khiển quá trình, các hệ thống bus trường đã dần thay thế các mạch dòng tươngtự (Current loop ) 4-20mA. Trong các hệ thống tự động hóa xí nghiệp, tự động hóatòa nhà, một số lượng lớn các phần tử trung gian được bỏ qua nhờ các hệ bus ghépnối trực tiếp các thiết bị cảm biến và chấp hành. Nói tóm lại, sử dụng mạng truyềnthông công nghiệp là không thể thiếu được trong việc tích hợp các hệ thống tự độnghóa hiện đại.1.3. Phân loại và đặc trưng các hệ thống mạng công nghiệpĐể sắp xếp, phân loại và phân tích đặc trưng của các mạng truyền thông côngnghiệp, ta dựa vào mô hình phân cấp quen thuộc cho các công ty, xí nghiệp sản xuất.Với loại mô hình này, các chức năng được phân thành nhiều cấp khác nhau, nhưđược minh họa trên hình.Càng ở cấp dưới thì các chức năng càng mang tính chất cơ bản hơn và đòi hỏi caohơn về độ nhanh nhạy, thời gian phản ứng. Một chức năng ở cấp trên được thực hiệndựa trên các chức năng ở cấp dưới, tuy không đòi hỏi thời gian phản ứng nhanh nhưở cấp dưới, nhưng ngược lại, lượng thông tin cần trao đổi và xử lý lại lớn hơn nhiều.Có thể coi đây là mô hình phân cấp chức năng cho cả hệ thống tự động hóa nóichung cũng như cho hệ thống truyền thông nói riêng của một công ty.Tương ứng với năm cấp chức năng là bốn cấp của hệ thống truyền thông. Từ cấpđiều khiển giám sát trở xuống thuật ngữ “bus” thường được thay cho “mạng”, với lýdo phần lớn các hệ thống mạng phía dưới đều có cấu trúc vật lý hoặc logic kiểu bus.
Xem thêm

Đọc thêm

TRUYỀN VIDEO DÙNG GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN TẮC NGHẼN ĐA ĐƯỜNG (TT)

TRUYỀN VIDEO DÙNG GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN TẮC NGHẼN ĐA ĐƯỜNG (TT)

Truyền Video dùng giao thức điều khiển tắc nghẽn đa đườngTruyền Video dùng giao thức điều khiển tắc nghẽn đa đườngTruyền Video dùng giao thức điều khiển tắc nghẽn đa đườngTruyền Video dùng giao thức điều khiển tắc nghẽn đa đườngTruyền Video dùng giao thức điều khiển tắc nghẽn đa đườngTruyền Video dùng giao thức điều khiển tắc nghẽn đa đườngTruyền Video dùng giao thức điều khiển tắc nghẽn đa đườngTruyền Video dùng giao thức điều khiển tắc nghẽn đa đườngTruyền Video dùng giao thức điều khiển tắc nghẽn đa đườngTruyền Video dùng giao thức điều khiển tắc nghẽn đa đườngTruyền Video dùng giao thức điều khiển tắc nghẽn đa đườngTruyền Video dùng giao thức điều khiển tắc nghẽn đa đườngTruyền Video dùng giao thức điều khiển tắc nghẽn đa đường
Xem thêm

27 Đọc thêm

Xây dựng chương trình trao đổi thông tin mạng dựa trên giao thức IPv6

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN MẠNG DỰA TRÊN GIAO THỨC IPV6

Xây dựng chương trình trao đổi thông tin mạng dựa trên giao thức IPv6

26 Đọc thêm

Truyền text sử dụng giao thức sip

TRUYỀN TEXT SỬ DỤNG GIAO THỨC SIP

Truyền text sử dụng giao thức sip

15 Đọc thêm

Mô phỏng giao thức OSPF trên packet tracer

MÔ PHỎNG GIAO THỨC OSPF TRÊN PACKET TRACER

I. KHÁI QUÁT CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN 3
1. Khái niệm 3
2. Phân loại 3
a. Định tuyến tĩnh 3
b. Đinh tuyến động 4
II. GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN OSPF 6
1. OSPF giải quyết các vấn đề 6
2. Đóng gói bản tin OSPF 6
3. Các loại gói tin OSPF 7
4. Giao thức Hello 7
a. Thiết lập hàng xóm 9
b. OSPF Hello và Dead Interval 10
c. OSPF linkstate Updates 10
d. Bầu DR và BDR 11
5. Thuật toán OSPF 11
6. Xác thực 12
7. Các xác định Router ID 13
8. Bảng định tuyến 15
9. Kiểu mạng của OSPF 17
10. Quá trình lan tràn bản tin LSAs và bầu chọn DR và BDR trong mạng Multiaccess 17
a. Quá trình lan tràn bản tin LSAs 17
b. Bầu chọn DR và BDR 18
11. Metric OSPF 20
Giao thức là một kiểu cách thức giao tiếp, đối thoại. Cũng như con ngưòi máy móc muốn làm việc vói nhau cũng cần có những cách thức giao tiếp riêng . Trong việc truyền tin cũng vậy các Router muốn giao tiếp với nhau cũng cần phái có những giao thức để làm việc với nhau. Các giao thức đó thường là RIP, IGRP, EGRP, ISIS,BGP4 và OSPF.
OSPF là giao thức định tuyến nhóm linkstate thường được triển khai trong các hệ thống mạng phức tạp. Giao thức OSPF tự xây dựng những cơ chế riêng cho mình, tự bảo đảm những quan hệ của chính mình với các router khác. Nó có thể dò tìm nhanh chóng sự thay đổi của topology (cũng như lỗi của các interface) và tính toán lại những route mới sau chu kỳ hội tụ. Chu kỳ hội tụ của OSPF là rất ngắn và cũng tốn rất ít lưu lượng đường truyền.
Xem thêm

30 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VIDEO CONFFERENCE

PHÂN TÍCH CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VIDEO CONFFERENCE

Mục lục
Lời mở đầu………………………………...1
I. Tổng quan về Video Conference……………………….2
1.Khái niệm, lịch sử, lợi ích……………………………….3
1.1. Khái niệm…………………………….
1.2. Lịch Sử………………………..
1.3. Lợi ích…………………………….
2.Các thành phần của Video Conference………………..4
2.1. Các thiết bị cơ bản…………………...
2.2. Hệ thống điều khiển chính của Hội nghị truyền hình………………….
2.3. Hệ thống hình ảnh……………….
2.4. Hệ thống âm thanh…………………..
2.5. Hệ thống kết nối mạng và đường truyền……………………………
2.6. Các thiết bị phụ trợ …………………………….
3.Các kiểu video conference…………………………...5
3.1 Điểm-điểm (Site to site)...................
3.2 Đa điểm (Multisites)...........................
4. Hệ thống Video Conference……………………….
II. Các giao thức hoạt động của video conference………………...6
Giao thức truyền thời gian thực RTP & RTCP………………..
1. Giao thức RTP (Real-time transport protocol).................
1.1. Vai trò của RTP…………………………...
1.2. Các ứng dụng sử dụng RTP………………….
1.2.1. Hội nghị đàm thoại đơn giản…………………
1.2.2. Hội nghị điện thoại truyền hình………….
1.2.3. Translator (bộ dịch) và Mixer (bộ trộn).....................
2. RTCP(Real-time Transport Control Protocol).....................
2.1. Đặc điểm của RTCP……………….
2.2. Các dịch vụ mà RTCP cung cấp……………………..
2.3. Các loại gói điều khiển RTCP………………….
2.4. Cấu trúc packet RTCP…………………
2.5.Khoảng thời gian giữa hai lần phát hợp gói RTCP………………
III. Cơ chế hoạt động của video conference…………………..
IV. Ứng dụng video conference ở Việt Nam…………………….
Kết luận………………
Tài liệu tham khảo……………………...

Lời mở đầu

Hiện nay hội nghị thông thường gặp rất nhiều hạn chế, tốn nhiều chi phí và thời gian. So với sự phát triển của công nghệ nó đã dần lạc hậu để có thể phát triển tốt hiệu quả và tiết kiệm cho mỗi lần tổ chức hội nghị. Tính cấp bách về việc ứng dụng Video conference vào hội nghị và sử dụng là vấn đề quan tâm hang đầu cho mỗi doanh nghiệp, công ty, tổ chức. Thậm chí trong cuộc sống, con người không thể họp mặt với người thân để tham dự một buổi lễ trọng đại hay các bữa tiệc quan trọng như lễ cưới, tết,…vì lí do bất khả kháng nào đó thì Video conference có thể một phần khắc phục được điều này. Đây là dịch vụ đang rất được phát triển ở nước ngoài và ở VIệt Nam, các công ty hàng đầu thế giới đang bắt đầu cung cấp dịch vụ, thiết bị này, điển hình là Polycom, Tandberg, Lifesize…
Vậy Video Conference là gì? Cơ chế hoạt động của nó ra sao?...Nội dung về Video Conference Sẽ được trình bày trong các phần dưới đây.


I. Tổng quan về Video Conference
1.Khái niệm, lịch sử, lợi ích
1.1. Khái niệm:
Video Conference là một phương thức thông tin liên lạc mới, được kết hợp bởi những đặc tính của công nghệ viễn thông và công nghệ thông tin nhằm đem đến cho người sử dụng nhiều tiện ích hơn một cuộc điện thoại bình thường. Về cơ bản Video Conference giống như liên lạc bằng điện thoại nhưng được
Xem thêm

20 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ AN NINH MẠNG VÀ KỸ THUẬT SQL INJECTION

TÌM HIỂU VỀ AN NINH MẠNG VÀ KỸ THUẬT SQL INJECTION

VPN là dữ liệu trong quá trình truyền được mã hóa, người sử dụng đầu xa đượcchứng thực, VPN sử dụng đa giao thức như IPSec, SSL nhằm tăng thêm tínhbảo mật của hệ thống, bên cạnh đó tiết kiệm được chi phí trong việc triển khai.Hình 1.11 Bảo mật bằng VPN Bảo mật bằng IDS (Phát hiện tấn công)IDS (Intrusion Detection System) là hệ thống phát hiện xâm nhập, hệ thốngbảo mật bổ sung cho firewall với công nghệ cao tương đương với hệ thốngchuông báo động được cấu hình để giám sát các điểm truy cập có thể theo dõi,phát hiện sự xâm nhập của các attacker. Có khả năng phát hiện ra các đoạn mãđộc hại hoạt động trong hệ thống mạng và có khả năng vượt qua được firewall.Có hai dạng chính đó là network based và host based1.3.5. Bảo mật ứng dụng Hệ thống thư điện tửThư điện tử hay email là một hệ thống chuyển nhận thư từ qua các mạngmáy tính, là một phương tiện thông tin rất nhanh. Một mẫu thông tin (thư từ) cóthể được gửi đi ở dạng mã hoá hay dạng thông thường và được chuyển qua cácmạng máy tính đặc biệt là mạng Internet. Nó có thể chuyển mẫu thông tin từ mộtmáy nguồn tới một hay rất nhiều máy nhận trong cùng lúc.Ngày nay, email chẳng những có thể truyền gửi được chữ, nó còn có thểtruyền được các dạng thông tin khác như hình ảnh, âm thanh, phim, và đặc biệtNhóm 12Trang 13CCMM03AĐồ án môn học an ninh mạng
Xem thêm

37 Đọc thêm

SỬ DỤNG KỸ THUẬT DIFFSERV MPLS ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ IPTV

SỬ DỤNG KỸ THUẬT DIFFSERV MPLS ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ IPTV

LỜI CẢM ƠNTrước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến PGS.TS PhạmHồng Liên - Giảng viên trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh, người đãhết lòng chỉ bảo và dẫn dắt tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn.Cảm ơn quý thầy cô, những người đã tận tình dạy dỗ và truyền đạt cho tôi nhữngkiến thức và kinh nghiệm quý báu.Cảm ơn gia đình và bạn bè những người đã giúp đỡ và động viên tôi rất nhiềutrong suốt quá trình học tập và làm luận văn.Xin cảm ơn các anh chị đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ để tôi có thểhoàn thành các chương trình trong suốt khóa học.Lâm Đạo TườngiiiLuận văn tốt nghiệpHDKH: PGS.TS. Phạm Hồng LiênTÓM TẮTĐề tài “Sử dụng kỹ thuật DiffServ–MPLS để đánh giá chất lượng dịch vụ IPTV” đãđược thực hiện từ tháng 02 năm 2012 đến tháng 08 năm 2012 tại trường Đại Học SưPhạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.IPTV-Truyền hình qua giao thức Internet, là dịch vụ truyền hình tương tác, trong đócác tín hiệu truyền hình được phân phối trên nền mạng băng rộng. Do nhu cầu kháchhàng ngày càng cao nên yếu tố chất lượng dịch vụ QoS đóng vai trò quan trọng đối vớicác nhà cung cấp dịch vụ. Xu hướng hiện nay, các nhà cung cấp dịch vụ muốn nâng caochất lượng, tiết giảm đầu tư nhưng vẫn duy trì ổn định hạ tầng mạng IP. Kỹ thuậtDiffServ–MPLS là một trong những kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu đảm bảo chất lượng
Xem thêm

22 Đọc thêm

Bảo mật trong WiMAX và thuật toán mã hóa AES_ Có Code

BẢO MẬT TRONG WIMAX VÀ THUẬT TOÁN MÃ HÓA AES_ CÓ CODE

II.Các kỹ thuật bảo mật trong WiMAX:WiMAX thực hiện vấn đề bảo mật bằng cách mã hóa các kết nối giữa SS và BS. BS ngăn cản việc truy cập trái phép bằng cách giám sát việc mã hóa các luồng dịch vụ trong mạng. Giao thức bảo mật và quản lý khóa được dùng tại các BS để điều khiển việc phân phát khóa dữ liệu cho các SS. Điều này cho phép SS và BS được đồng bộ khóa dữ liệu.Liên kết bảo mật SA (Security Association): SA chứa các thông tin bảo mật của một kết nối gồm các khóa và các thuật toán mã hóa được lựa chọn. SA có 2 loại là DSA (Data SA) và ASA (Authentication SA).DSA có 16 bit nhận dạng SA, thông tin phương thức mã hóa nhằm bảo vệ dữ liệu khi truyền chúng trên kênh truyền và 2 TEK (Traffic Encrytion Key) để mã hóa dữ liệu.ASA bao gồm một khóa cấp phép dài 60 bit (AK) và 4 bit nhận dạng AK.Cơ sở chứng thực:HMAC (Hashed Message Authentication Code): bản tin HMAC được sử dụng để cung cấp bản tin nhận thực, có thể xác định nguồn gửi bản tin thông qua ban tin HMAC.Chứng nhận X.509: được sử dụng để cho phép BS nhận diện SS. Mỗi chứng thực, người dùng phải mang một dấu hiệu để truy cập.Giao thức chứng thực mở rộng (EAP): Chuẩn IEEE 802.16e giới thiệu một giải pháp để thực hiện sơ đồ chứng thực dựa trên cơ sở chứng nhận X.509. Sơ đồ mới này được coi là mềm dẻo hơn và dựa trên giao thức EAP. Để thực hiện được chứng thực trong suốt thời gian thiết lập đường truyền, các bản tin EAP được mã hóa trực tiếp vào bên trong các khung quản lý. Cộng thêm với hai bản tin PKM, đó là PKM EAP request và PKM EAP response, được thêm vào để truyền dữ liệu EAP.Về giao thức bảo mật và quản lý khóa thì SS sử dụng PKM để chứng thực và thu khóa lưu lượng từ BS. Giao thức PKM được chia ra làm 2 phần: Chứng thực và trao đổi khóa AK, trao đổi khóa TEK.Mã hóa dữ liệu: Để cung cấp tính bảo mật dữ liệu trong khi truyền trong mạng Wimax, chuẩn IEEE 802.16 đưa ra chuẩn mã hóa DES. Tuy nhiên, hiện nay DES được coi không còn an toàn nữa. Gần đây DES đã được thay bằng AES và chuẩn IEEE 802.16e đã sử dụng AES để mã hóa thông tin. Và thuật toán mã hóa AES sẽ được giới thiệu trong phần tiếp theo.III.Thuật toán mã hóa AES:Thuật toán AES (Advanced Encryption Standard) là một thuật toán mã hóa khối. Hầu hết các phép toán trong thuật toán AES đều thực hiện trong một trường hữu hạn. AES làm việc với từng khối dữ liệu 4×4 byte (state). Quá trình mã hóa bao gồm 4 bước:1.AddRoundKey — mỗi byte của khối được kết hợp với khóa con, các khóa con này được tạo ra từ quá trình tạo khóa con Rijndael.2.SubBytes — đây là phép thế (phi tuyến) trong đó mỗi byte sẽ được thế bằng một byte khác theo bảng tra (Rijndael Sbox).3.ShiftRows — đổi chỗ, các hàng trong khối được dịch vòng.4.MixColumns — quá trình trộn làm việc theo các cột trong khối theo một phép biến đổi tuyến tính.Tại chu trình cuối thì bước MixColumns được thay thế bằng bước AddRoundKeyQuá trình mở rộng khóa của AES:AES thực hiện một quá trình mở rộng khóa từ khóa mật mã để tạo ra các khóa mới gọi là khóa vòng. Quá trình mở rộng khóa mang lại một chuỗi khóa có độ dài là 16 byte và sử dụng liên tục ma trận rcon và đồng thời dựa vào hộp S để tạo ra một khóa có độ dài 176 byte, sẽ được sử dụng trong suốt quá trình mã hóa và giải mã.Quá trình giải mã AES:Quá trình giải mã của thuật toán AES là ngược lại với quá trình mã hóa. Bên cạnh đó khóa vòng của quá trình giải mã có thứ tự ngược lại với khóa vòng ở quá trình mã hóa. Tương tự như quá trình mã hóa, quá trình giải mã dùng các thủ tục biến đổi là InvShiftRows(), SubBytes(), InvMixColumns(), và AddRoundKey().Các phương pháp tấn công: có 3 phương thức tấn công phổ biến vào thuật toán mã hóa: + Phương pháp Brute Force là phương pháp kiểm duyệt toàn bộ. + Phương pháp tấn công kênh bên: dò tìm xung đột bên trong ma trận state. + Tấn công từ chối dịch vụ DoS: có thể mô tả như hành động ngăn cản những người dùng hợp pháp khả năng truy cập và sử dụng vào một dịch vụ nào đó.Để mô tả thuật toán AES ở trên ta có phần mô phỏng sẽ trình bày tiếp theo.
Xem thêm

81 Đọc thêm

Topology mạng theo thuật toán mentor_Full code Java

TOPOLOGY MẠNG THEO THUẬT TOÁN MENTOR_FULL CODE JAVA

Báo cáo quy hoạch mạng viễn thông _ Viện điện tử viễn thông ĐHBK Hà NộiViết phần mềm tạo topology mạng viễn thông theo thuật toán MentorViết phần mềm tạo topology mạng viễn thông theo thuật toán MentorĐể giải quyết bài toán trên, ta nhìn hệ thống viễn thông trên cả phương diện phần cứng và phần mềm:Về phương diện phần cứng, hệ thống viễn thông gồm các thiết bị như: Thiết bị đầu cuối thông tin, thiết bị chuyển mạch, thiết bị truyền dẫn.Về phương diện phần mềm, hệ thống viễn thông cho biết các phần cứng liên hệ với nhau như thế nào (Topo mạng, với Topo mạng ta sẽ phân biệt được mạng AN (Access Netwwork) và mạng lõi), các giao thức mạng, các giao thức để liên kết, giao thức để trao đổi thông tin (giữa hai giao thức này có thể tách rời, có thể kết hợp với nhau), quản lý và khai thác mạng.Trên phương diện phần mềm, để xây dựng mạng, ta phải xây dựng được cấu hình của các phần tử mạng. MENTOR (Mesh Network Topology Optimization Routing) là một thuật toán rất hữu ích cho việc thiết kế mạng thông tin vì nó không phụ thuộc vào đặc điểm của bất kỳ một công nghệ hay kiến trúc mạng nào. Nó chỉ phụ thuộc vào nguyên tắc thiết kế mạng. MENTOR có thể ứng dụng cho nhiều loại mạng, đặc biệt là ATM (Asynchronous Transfer Model). Và chương trình MENTOR là một ứng dụng tin học trong việc thiết kế Topology cho mạng bằng chính thuật toán MENTOR.
Xem thêm

14 Đọc thêm

MIMO – công nghệ truyền dẫn vô tuyến tốc độ cao

MIMO – CÔNG NGHỆ TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN TỐC ĐỘ CAO

Cùng với sự phát triển của xã hội thông tin, nhu cầu về thông tin mọi lúc mọi nơi đang
ngày càng trở nên cần thiết. Từ những nhu cầu đơn giản về thông tin thoại hay điện báo ban đầu,
đến nay nhu cầu truy cập và trao đổi các nguồn thông tin đa phương tiện, hình ảnh video chất
lượng cao đang ngày càng trở nên bức thiết. Bên cạnh nhu cầu về tốc độ truy cập, tính di động
cho phép truy cập mọi lúc, mọi nơi cũng là một yêu cầu không thể thiếu. Các hệ thống thông tin
di động thế hệ thứ 3 đang được triển khai sử dụng công nghệ WCDMA (Wideband Code
Division Multiple Access) kết hợp với giao thức truy cập tốc độ cao HSPDA (High Speed
Downlink Protocol Access) cho phép download dữ liệu với tốc độ lên tới 14.4 Mbps. Tuy nhiên,
đối với các dịch vụ truyền hình trực tuyến tốc độ cao, nhu cầu truy cập tốc độ hàng trăm Mbps,
thậm chí lên tới Gbps, vẫn còn là một thách thức đòi hỏi phải có đầu tư nghiên cứu nhiều hơn
nữa. Để đáp ứng được yêu cầu truyền dữ liệu tốc độ cao ở thế hệ thứ 4 của thông tin vô tuyến di
động, thì các hệ thống truyền dẫn đa đầu vào đa đầu ra (MIMO: Multiple Input Multiple Output)
đang là một ứng cử viên triển vọng nhất.
Bài báo này trình bày tổng quan về công nghệ MIMO vô tuyến và các kỹ thuật mã hóa, tách tín
hiệu đi kèm với nó, đồng thời chỉ ra một số hướng phát triển nghiên cứu về MIMO đang được quan tâm.
Xem thêm

6 Đọc thêm

TIM HIEU CHUAN 802 15

TIM HIEU CHUAN 802 15

CHƯƠNG 2. TIÊU CHUẨN BLUETOOTH2.1. Khái niệm BluetoothBluetooth là công nghệ không dây cho phép các thiết bị điện, điện tử giaotiếp với nhau trong khoảng cách ngắn, bằng sóng vô tuyến qua băng tần chungISM Industrial, Scientific, Medical) trong dãy tầng 2.40- 2.48 GHz.Đây là dãybăng tầng không cần đăng ký được dành riêng để dùng cho các thiết bị khôngdây trong công nghiệp, khoa học, y tế.Bluetooth được thiết kế nhằm mục đích thay thế dây cable giữa máy tính vàcác thiết bị truyền thông cá nhân, kết nối vô tuyến giữa các thiết bị điện tử lạivới nhau một cách thuận lợi với giá thành rẻ.Khi được kích hoạt, Bluetooth có thể tự động định vị những thiết bị kháccó chung công nghệ trong vùng xung quanh và bắt đầu kết nối với chúng. Nóđược định hướng sử dụng cho việc truyền dữ liệu lẫn tiếng nói.2.2. Lịch sử, hình thành và phát triển của Bluetooth2.2.1. Lịch sử tên BluetoothBluetooth là tên của nhà vua Đan Mạch- Harald I Bluetooth (Danish HaraldBlåtand) (910-985). Harald Bluetooth đã hợp nhất Đan Mạch và Norway. Ngàynay Bluetooth là biểu tượng của sự thống nhất giữa Computer và Telecom, giữacông nghệ máy tính và công nghệ truyền thông đa phương tiện.2.2.2. Hình thành và phát triển của BluetoothNăm 1994: Lần đầu tiên hãng Ericsson đưa ra một đề án nhằm hợp nhấtliên lạc giữa các loại thiết bị điện tử khác nhau mà không cần phải dùng đến cácsợi cáp nối cồng kềnh, phức tạp. Ðây thực chất là một mạng vô tuyến không dâycự ly ngắn chỉ dùng một vi mạch cỡ 9mm có thể chuyển các tín hiệu sóng vôtuyến điều khiển thay thế cho các sợi dây cáp điều khiển rối rắm.Năm 1998: 5 công ty lớn trên thế giới gồm Ericsson, Nokia, IBM, Intel vàToshiba đã liên kết, hợp tác thiết kế và triển khai phát triển một chuẩn côngnghệ kết nối không dây mới mang tên BLUETOOTH nhằm kết nối các thiết bịvi điện tử lại với nhau dùng sóng vô tuyến.
Xem thêm

21 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ FTP VÀ CÀI ĐẶT FTP SERVER TRÊN SERVER 212

TÌM HIỂU VỀ FTP VÀ CÀI ĐẶT FTP SERVER TRÊN SERVER 212

FTP (viết tắt của File Transfer Protocol dịch ra là Giao thức truyền tập tin) thường được dùng để trao đổi tập tin qua mạng lưới truyền thông dùng giao thức TCPIP (chẳng hạn như Internet mạng ngoại bộ hoặc Intranet mạng nội bộ). Hoạt động của FTP cần có hai máy tính, một máy chủ và một máy khách). Máy chủ FTP, dùng chạy phần mềm cung cấp dịch vụ FTP, gọi là trình chủ, lắng nghe yêu cầu về dịch vụ của các máy tính khác trên mạng lưới. Máy khách chạy phần mềm FTP dành cho người sử dụng dịch vụ, gọi là trình khách, thì khởi đầu một liên kết với máy chủ. Một khi hai máy đã liên kết với nhau, máy khách có thể xử lý một số thao tác về tập tin, như tải tập tin lên máy chủ, tải tập tin từ máy chủ xuống máy của mình, đổi tên của tập tin, hoặc xóa tập tin ở máy chủ v.v. Vì giao thức FTP là một giao thức chuẩn công khai, cho nên bất cứ một công ty phần mềm nào, hay một lập trình viên nào cũng có thể viết trình chủ FTP hoặc trình khách FTP. Hầu như bất cứ một nền tảng hệ điều hành máy tính nào cũng hỗ trợ giao thức FTP. Điều này cho phép tất cả các máy tính kết nối với một mạng lưới có nền TCPIP, xử lý tập tin trên một máy tính khác trên cùng một mạng lưới với mình, bất kể máy tính ấy dùng hệ điều hành nào (nếu các máy tính ấy đều cho phép sự truy cập của các máy tính khác, dùng giao thức FTP). Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các trình khách và trình chủ FTP, và phần đông các trình ứng dụng này cho phép người dùng được lấy tự do, không mất tiền.
Xem thêm

21 Đọc thêm

Giao thức phân phối nhãn CR LDP trong MPLS

GIAO THỨC PHÂN PHỐI NHÃN CR LDP TRONG MPLS

Sự phát triển của Chuyển Mạch Nhãn Đa Giao Thức MPLS chắc chắn là kết quả của một thực tế là nó cho phép mạng thực hiện tất cả các loại lưu lượng, từ lưu lượng IP đến lưu lượng VoiIP đến lưu lượng lớp 2. MPLS cung cấp phương tiện cho mạng IP để thống nhất nhiều mạng lưới thành một. MPLS có thể thống nhất ATM, Frame Relay, Voice, và mạng IP thành một cơ sở hạ tầng mạng lưới thống nhất, do đó tạo ra một ưu thế về chi phí rất lớn.
Trong đồ án này, em sẽ khái quát và phân loại các giao thức phân phối nhãn trong MPLS. Tập trung vào giao thức phân phối nhãn dựa trên các ràng buộc, với thuật toán định tuyến ràng buộc CSPF, xác định các tuyến tường minh, truyền lưu lượng tận dụng tối ưu tài nguyên mạng. Để giải quyết các vấn đề đó đầu tiên chúng ta cần phải hiểu MPLS là gì, các lợi ích mà nó đem lại, các khái niệm và hoạt động cơ bản trong MPLS sẽ được giới thiệu trong chương 1. Chương 2, giải thích cách thức nhãn được phân phối trên mạng như thế nào và các cơ chế tái định tuyến trên mạng. Cuối cùng, sử dụng công cụ NS2 mô phỏng mô hình mạng sử dụng công nghệ MPLS với giao thức phân phối nhãn CRLDP ưu điểm hơn so với mạng IP truyền thống và so sánh 2 cơ chế tái định tuyến Kakam và Haskin.
Xem thêm

86 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ MẠNG BẰNG PHẦN MỀM LANSWEEPER

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ MẠNG BẰNG PHẦN MỀM LANSWEEPER

họa cho sự bùng nổ mạnh mẽ và có ảnh hưởng lớn đến khả năng chia sẻ thông tin củacon người ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai. Truyền thông số liệu, truyềnthông video, phương tiện truyền thông vô tuyến và hữu tuyến… tất cả đều đóng gópvai trò quan trọng, làm tăng khả năng điều khiển xuyên suốt thông tin trong hoạt độngkinh doanh hay các tổ chức,doanh nghiệp lớn và toàn cầu.- Mạng máy tính là tập hợp các máy tính độc lập được kết nối với nhau thôngqua các đường truyền vật lí và tuân theo các quy ước truyền thông nào đó.Và hệ thốngquản lý mạng la một hệ thống chuyên hóa nhằm mục đích gián sát và điều khiển mộthệ thống rộng lớn bao gồm các tài nguyên mạng và các hệ thống máy tính,được sửdụng trong lĩnh vực truyền thông,trong sản xuất, kinh doanh,trong lĩnh vực tàichính,ngân hang hay giáo dục cũng như trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.- Sự ra đời của các hệ thống quản lý mạng cũng là một yêu cầu cấp thiết đểngăn ngừa,chuẩn đoán,định cấu hình và giải quyết cá vấn đề phát sinh do sự lớnmạnh,phức tạp và không đồng nhất của mội trường,đa nhà cung cấp,đa giao thức,đacông nghệ của hệ thống mạng và các máy tính.- Mặc dù cá hệ thống quản lý mạng là thành phần giá trị gia tăng của công nghêtruyền thông nhưng nó lại đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý,khai thác và bảodưỡng cá hệ thống truyền dẫn,chuyển mạch và điều hành,đảm bảo cho các quá trìnhtrao đổi thông tin được diễn ra bình thường.2.Mô hình tổng quát hệ thống mạng- Hệ thống quản lý bao gồm:Quản lý các thành phần mạng,quản lý thành phầnhệ thống,và quản lý các ứng dụng thành phần.- Nhiệm vụ của nhà quản lý mạng là theo dõi,giám sát và điều khiển tất cả cáthành phần tham gia vào quá trình truyền thông từ điểm đầu đến điểm cuối hay từnguồn điến đich.Các thành phần tham gia vào quá trình truyền thông này rất khácnhau.Đó có thể là các máy chủ,máy trạm đóng vai trò như là nguồn và đích thông tinvà các thiết bị chuyển đổi dữ liệu/tín hiệu như bộ chuyển đổi giao thức,bộ tập trung,bộghép kênh,các thiết bị điều khiên việc truy nhập vào mạng như nhận thực,bảo mật truyNHÓM 2
Xem thêm

24 Đọc thêm

ỨNG DỤNG XEM BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN

ỨNG DỤNG XEM BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN

MỤC LỤC
Chương 1: MỞ ĐẦU 4
1.1 Lý do và Mục đích chọn đề tài 4
1.2 Phạm vi nghiên cứu của đề tài 4
Chương 2: TỔNG QUAN 6
2.1 Một số khái niệm căn bản 6
2.1.1 Email và Internet 6
2.1.2 Email Server 6
2.1.3 Protocol Communication 7
2.2 Một số khái niệm trong quản lý MailServer 8
2.2.1 User và Group 8
2.2.2 Mailling 9
2.2.3 Domain 9
2.2.4 Rule và Routing 11
2.2.5 Replay Forward. 11
2.2.6 Filter và Security 13
Chương 3: GIAO THỨC VÀ CÁC CHUẨN 14
3.1 Giao thức gửi Email SMTP (RFC2821) 14
3.1.1 Ý nghĩa các lệnh SMTP 14
3.1.2 Cú pháp của các lệnh 17
3.1.3 Tiến trình của giao thức SMTP 17
3.1.4 Ví dụ về một giao dịch của SMTP 20
3.2 Giao thức nhận Email 21
3.2.1 Giao thức POP3(RFC1081, RFC1082) 21
3.2.1.1 Các lệnh của POP3: 22
3.2.1.2 Tiến trình của giao dịch POP3 25
3.2.1.3 Ví dụ về một session của POP3: 27
3.2.2 Giao thức IMAP4 (RFC2060, RFC2193…) 28
3.2.2.1 Các lệnh của IMAP4 28
3.2.2.2 Tiến trình giao dịch IMAP 4 39
3.2.2.3 Sự khác biệt giữa hai giao thức POP3 và IMAP4 43
3.2.2.4 Những tính năng xuất sắc nhất của IMAP 44
3.3 Định dạng MIME 45
3.3.1 RFC 2045: Định dạng Internet Message Bodies 47
3.3.2 RFC 2046 – Media Type 56
3.3.3 RFC 2047 Message Header Extensions cho văn bản NonASCII 61
3.3.4 RFC 2048 Thủ tục đăng ký 64
3.3 Giao thức truyền tin NNTP 68
3.3.1 Tổng quan và các đặc điểm 68
3.3.2 Phân phối tin đối với NNTP 69
3.3.3 NNTP cho UNIX 70
3.3.4 Ðặc điểm kỹ thuật của NNTP 72
3.4 Giao thức bảo mật SSL TLS 76
3.4.1 Khái niệm Lịch sử 76
3.4.2 Cấu trúc giao thức SSL 77
3.4.3 SSL Record Protocol 83
3.4.4 SSL Handshake Protocol 85
3.5 Giao thức truyền tin FTP 92
Chương 4: ANTIVIRUS VÀ SPAM MAIL 94
4.1 Khái niệm 94
4.2 Phương thức lây nhiễm của Virus thông qua Email 94
4.3 Phòng chống Virus lây lan qua Email 96
4.4 Spam Mail 97
4.4.1 Khái niệm Spam mail và tác hại của nó 97
4.4.2 Cách thức gửi Spam Mail của các Spamer 97
4.4.3 Chống Spam 99
Chương 5: CHƯƠNG TRÌNH EMAIL SERVER 105
5.1 Lập trình mạng trong Visual Studio C 105
5.1.1 Lớp IP Address 105
5.1.2 Lớp IPEndpoint 105
5.1.3 Lớp IPHostEntry 106
5.1.4 Lớp DNS 106
5.1.5 Lớp UDP 106
5.1.6 Lớp TCP (TCP Client) 107
5.1.7 Lớp TCP Listener 107
5.2 Cơ sở dữ liệu 107
5.2.1 Lý do lựa chọn XML làm cơ sở dữ liệu 107
5.2.2 Mô tả cơ sở dữ liệu: 107
5.2.3 Ràng buộc dữ liệu 112
5.2.4 Mô hình UseCase 113
5.3 Giao diện và chức năng chương trình 114
5.3.1 Yêu cầu hệ thống 114
5.3.2 Giao diện và Chức năng chương trình 115
Chương 6: KẾT LUẬN 129
6.1 Kết quả đạt được của đề tài 129
6.2 Hạn chế và hướng phát triển của đề tài 129
6.2.1 Hạn chế 129
6.2.2 Hướng phát triển 130
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 131
Xem thêm

127 Đọc thêm

Mạng máy tính

MẠNG MÁY TÍNH

Mạng máy tính hay hệ thống mạng (tiếng Anh: computer network hay network system) là sự kết hợp các máy tính lại với nhau thông qua các thiết bị nối kết mạng và phương tiện truyền thông (giao thức mạng, môi trường truyền dẫn) theo một cấu trúc nào đó và các máy tính này trao đổi thông tin qua lại với nhau.
ợi ích của mạng máy tính
Nhiều người có thể dùng chung một phần mềm tiện ích.
Một nhóm người cùng thực hiện một đề án nếu nối mạng họ sẽ dùng chung dữ liệu của đề án, dùng chung tập tin chính (master file) của đề án, họ trao đổi thông tin với nhau dễ dàng.
Dữ liệu được quản lý tập trung nên bảo mật an toàn, trao đổi giữa những người sử dụng thuận lợi, nhanh chóng, backup dữ liệu tốt hơn.
Sử dụng chung các thiết bị máy in, máy scaner, đĩa cứng và các thiết bị khác.
Người sử dụng và trao đổi thông tin với nhau dễ dàng thông qua dịch vụ thư điện tử (Email), dịch vụ Chat, dịch vụ truyền file (FTP), dịch vụ Web,...
Xóa bỏ rào cản về khoảng cách địa lý giữa các máy tính trong hệ thống mạng muốn chia sẻ và trao đổi dữ liệu với nhau.
Một số người sử dụng không cần phải trang bị máy tính đắt tiền (chi phí thấp mà chức năng lại mạnh).
Cho phép người lập trình ở một trung tâm máy tính này có thể sử dụng các chương trình tiện ích, vùng nhớ của một trung tâm máy tính khác đang rỗi để làm tăng hiệu quả kinh tế của hệ thống.
Xem thêm

32 Đọc thêm

công nghệ chuyển mạch gói

CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH GÓI

Chuyển mạch gói (Packet switching) là một loại kỹ thuật gửi dữ liệu, thông tin từ máy tính nguồn tới nơi nhận (máy tính đích) qua mạng dưới dạng gói 3ung một loại giao thức thảo mãn 3 điều kiện sau: − Dữ liệu cần vân chuyển được chia nhỏ ra thành các gói (hay khung) có kích thước (size) và định dạng (format) xác định. – Mỗi gói như vậy sẽ được chuyển riêng rẽ và có thể đến nơi nhận bằng các đường truyền (route) khác nhau. Như vậy, chúng có thể dịch chuyển trong cùng thời điểm. – Khi toàn bộ các gói dữ liệu đã đến nơi nhận thì chúng sẽ được hợp lại thành dữ liệu ban đầu. Mỗi gói dữ liệu có kích thước được định nghĩa từ trước (đối với giao thức TCPIP thì kích thước tối đa của nó là 1500 bytes) và thường bao gồm 3 phần: – Phần mào đầu (header): chứa địa chỉ máy gửi , địa chỉ máy nhận và các thông tin về loại giao thức sử dụng và số thứ tự của gói. – Phần tải dữ liệu (data hay payload): là một trong những đoạn dữ liệu gốc đã được cắt nhỏ – Phần đuôi (trailer): bao gồm tín hiệu kết thúc gói và thông tin sửa lỗi dữ liệu (data correction). Kĩ thuật này rất hiệu quả để vận chuyển dữ liệu trong các mạng phức tạp bao gồm rất nhiều hệ thống máy tính nối với nhau.
Xem thêm

28 Đọc thêm