PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN.doc":

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LÊN CHẤT LƯỢNG TRỨNG, ẤU TRÙNG VÀ HIỆU QUẢ ƯƠNG GIỐNG CÁ CHIM VÂY VÀNG (TRACHINOTUS BLOCHII LACEPÈDE, 1801) TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LÊN CHẤT LƯỢNG TRỨNG, ẤU TRÙNG VÀ HIỆU QUẢ ƯƠNG GIỐNG CÁ CHIM VÂY VÀNG (TRACHINOTUS BLOCHII LACEPÈDE, 1801) TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

M
Ở ĐẨU
Cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) là loài cá n
ổi, rộng muối, có thể
nuôi v
ới mật độ cao, cá cũng sử dụng tốt thức ăn công nghiệp, sinh trưởng nhanh và
có giá tr
ị kinh tế nên đã trở thành đối

ợng nuôi hấp dẫn ở nhiều nước thuộc
châu
Á – Thái Bình D
ương (Lan
& CTV, 2007; Juniyanto & CTV, 2008).
Hi
ện nay, cá chim được nuôi khá phổ biến ở nhiều nước
như: loài
Trachinotus carolinus đư
ợc nuôi
khu v
ực
B
ắc Trung Mỹ (Main
& CTV, 2007); loài
Trachinotus ovatus, loài T. falcatus và loài T. blochii nuôi
ở các nước như Đài
Loan, Trung Qu
ốc, Indonesia, Singa
pore và Vi
ệt Nam (Yeh & CTV, 2004
; Thái
Thanh Bình & Tr
ần Thanh, 2008).
Trong đó, loài cá chim vây vàng Trachinotus
blochii đư
ợc sản xuất giống đầu ti
ên t
ại Đài Loan năm 1989. Đến nay đã có khá
nhi
ều công trình nghiên cứu về nuôi thương phẩm
(Lazo & CTV, 1998; McMaster
& CTV, 2003; Mc Master & CTV, 2006; Lan & CTV, 2007; Thái Thanh Bình &
Tr
ần Thanh, 2008) và sản xuất giống loài cá này
(Yeh & CTV, 2004; Liao & CTV,
2001; Juniyanto & CTV, 2008; Ngô V
ĩnh Hạnh, 2007; Lại Văn Hùng & CTV,
2011). Tuy nhiên, v
ấn đề gặp phải trong sản xuất giống hiện nay là tỷ lệ thành thục
c
ủa cá bố mẹ từ (57,14 – 95,45%), t
ỷ lệ thụ tinh (46,34
– 78,53%) và n
ở của trứng
(28,0 – 75,3%) th
ấp, tỷ lệ sống của ấu trùng cá không ổn định (từ 2,38
– 28,20%),
và t
ỷ lệ dị hình ở cá con còn cao từ 6,90
– 9,09% (Ngô V
ĩnh Hạnh, 2007;
Juniyanto
và CTV, 2008; L
ại Văn Hùng và CTV, 2011, Samal và CTV 2014), và đến nay vẫn
chưa có các nghiên c
ứu
đ
ể tìm ra giải pháp khắc phục các vấn đề này.
Nhi
ều nghi
ên cứu trên các loài cá biển khác chỉ ra rằng, chất lượng trứng và
ấu tr
ùng ảnh hưởng rất lớn
lên k
ết quả ương giống, điều này liên quan trực tiếp đến
ch
ế độ dinh dưỡng của cá bố mẹ
(Tucker, 2000; L

i Văn Hùng, 2004; Fernández –
Palacios & CTV, 2011). Trong đó, ngu
ồn thức ăn, hàm

ợng
n-3 HUFA, vitamin E
và astaxanthin có trong th
ức ăn
đóng vai tr
ò
r
ất
quan tr
ọng
đ
ến chất lượng sản phẩm
sinh d
ục (Lee & CTV, 1993; Lie & CTV, 1994; Lavens & CTV, 1999;
Izquierdo &
CTV, 2001; Nortvedt, 2006; Fernández – Palacios & CTV, 2011). Các v
ấn đề n
ày
c
ũng được một số tác giả nghiên cứu trên một số loài cá như: cá giò,
Rachycentron
canadum (Nguyen, 2010), cá tráp đ
ầu vàng,
Sparus aurata (Watanabe & VassalloAgius,
2003), cá bơn Nhật, Paralichthys olivaceus (Izquierdo & CTV, 2001) và cáh
ồi Đại Tây D
ương,
Salmo salar (Lie và CTV, 1994). Ngoài ra, vi
ệc nghi
ên cứu
đ

đưa ra các gi
ải pháp
k
ỹ thuật trong sản xuất giống
như: ch
ế độ cho ăn (Curnow &
CTV, 2006), m
ật độ ương
(Hatziathanasius & CTV, 2002), b
ổ sung dinh dưỡng cho
ấu tr
ùng cá (L
ục Minh Diệp, 2010
) và th
ời gian chiếu sáng (Barlow & CTV, 1995)trên các loài cá ch
ẽm (Lates calcarifer), cá ch
ẽm châu
Âu (Dicentrarchus labrax)
c
ũng đã được khá nhiều tác giả thực hiện n
h
ằm nâng cao hiệu quả ương gi
ống.
Như v
ậy
, cá chim vây vàng là đ
ối tượng nuôi
có giá tr
ị kinh tế cao,
đ
ã được
quan tâm nghiên c
ứu sản xuất giống phục vụ cho nhu cầu của người nuôi. Tuy
nhiên, các nghiên c
ứu này mới dừng ở mức sản xuất ra con giống và vẫn c
hưa đi
sâu vào nghiên c
ứu những giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng trứng, ấ
u
trùng và hiệu quả ương giống. Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu các vấn đề này nhằm
nâng cao hi
ệu quả sản xuất giống cá chim vây v
àng là r
ất cần thiết.
Xu
ất phát từ những v
ấn đề tr
ên, đề tài: “
Nghiên c
ứu ảnh hưởng của một số
gi
ải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng và hiệu quả ương giống cá
chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) t
ại Khánh Hòa
đư
ợc đề
xuất thực hiện.
Mục tiêu của đề tài:
- M
ục tiêu tổng
quát: Góp ph
ần hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá chim
vây vàng.
- M
ục tiêu
c
ụ thể: N
h
ằm cải thiện
s
ức
sinh s
ản, chất lượng trứng, ấu trùng và
nâng cao hi
ệu quả ương giống cá chim vây vàng.
Các n
ội dung chính của đề tài
:
1. Ảnh h
ưởng của
lo
ại thức ăn tươi,
kh
ẩu phần ăn và
hàm lư
ợng vitamin E bổ
sung cho cá b
ố mẹ lên khả năng sinh sản và chất lượng trứng, ấu trùng.
2. Ảnh h
ưởng của loại hormone sử dụng để kích thích cá sinh sản lên khả năng
sinh s
ản
, ch
ất l
ư
ợng trứng

ấu tr
ùng.
3. Nghiên c
ứu một số giải pháp kỹ t
hu
ật nhằm nâng cao hiệu quả ương giống
cá chim vây vàng t

khi m
ới nở đến 50 ngày tuổi.
»
Xem thêm

200 Đọc thêm

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỞ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, THƯC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỞ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, THƯC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

môn của các cán bộ thực hiện nghiệp vụ thanh toán không dùng ti ền mặt.Thứ hai, cần ban hành hệ thống văn bản pháp lý bảo vệ quyền l ợi các tổchức và cá nhân tham gia thanh toán qua tài kho ản thanh toán. Ph ối h ợp v ới các c ơquan chức năng khác như: Bộ Công an, bộ Tài chính… và các tổ ch ức c ảnh sát qu ốctế để kịp thời ngăn chặn các hành vi lừa đảo trong qu ốc gia và trên th ế gi ới, phòngchống các hoạt động gian lận trong thanh toán, đặc biệt là thanh toán bằng th ẻngân hàng. Tiếp tục hoàn chỉnh và thực hiện các đề án thành ph ần trong thanh toánkhông dùng tiền mặt như: phát tri ển thanh toán không dùng ti ền m ặt trong khuvực công, khu vực doanh nghiệp, khu vực dân cư, nhóm đề án phát tri ển h ệ th ốngthanh toán.Thứ ba, cần tăng cường hệ thống máy ATM, máy POS, các đi ểm ch ấp nh ậnthẻ. Song song với đó là tự động hóa và nâng cao ch ất l ượng ph ục v ụ thanh toánthẻ tại các cơ sở này, lắp đặt các máy quẹt thẻ tại các cửa hàng, siêu th ị, trung tâmmua sắm… để tăng cường việc thanh toán tiền mua hàng, trả phí dịch v ụ c ủa kháchhàng.Thứ tư, nhà nước cần đầu tư trang thiết bị để hiện đại hóa ngân hàng, h ệthống kết nối Internet phải đủ nhanh, đủ mạnh, cho phép th ực hi ện các giao d ịchnhanh chóng, không bị gián đoạn. Riêng lĩnh vực thanh toán thẻ, Chính phủ c ần xemxét giảm thuế nhập khẩu cho những máy móc phục vụ cho công nghệ thanh toánthẻ ở Việt Nam hoặc ít nhất cũng tạo điều kiện dễ dàng cho hoạt động nh ập kh ẩunhững máy móc này.Thứ năm, thực hiện quảng cáo qua ti vi, báo đài, trên Internet v ề nh ữngphương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và những tiện ích mà nó mạng l ại đ ểthu hút nhiều khách hàng hơn, lôi cuốn khách hàng theo h ướng đa d ạng hóa, chútrọng những khách hàng có tiềm năng. Giúp khách hàng nh ận th ức rõ h ơn v ề cácsản phẩm dịch vụ của ngân hàng trong đó có các dịch vụ về thanh toán.
Xem thêm

13 Đọc thêm

QU ẢN LÝ TH ỜI GIAN

QU ẢN LÝ TH ỜI GIAN

y làm sao để 24ti ếng đủ cho b ạn th ực hi ện nh ững k ế ho ạch “v ĩ đại ” c ủa mình.Th ứ nh ất: Bu ổi sáng th ức dậy kèm v ới vi ệc v ệ sinh cá nhân, ăn u ống hay t ập th ể d ục bạnhãy li ệt kê xem ngày hôm nay mình c ần ph ải làm nh ững vi ệc gì. T ừ t ừ suy ng ẫm xem vi ệc gì

1 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn Vật lí – Đề số 03 Th ầy Đặ ng Vi ệt Hùng – Hocmai.vn
Cho bi ết: h ằng s ố Pl ăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ l ớn điện tích nguyên t ố e = 1,6.10 –19 C; t ốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 ms; s ố Avôga đrô NA = 6,02.10 23 mol –1. Câu 1. M ột con l ắc lò xo nếu treo vào đầu d ưới c ủa m ột l ực k ế lò xo r ồi kích thích cho con l ắc dao độ ng v ới biên độ A thì l ực đàn h ồi c ực ti ểu và c ực đạ i quan sát được trên l ực k ế l ần l ượt là 0 và F max . N ếu đem con l ắc lò xo đó treo tr ực ti ếp vào m ột điểm c ố đị nh trên giá không còn l ực k ế rồi kích thích dao động điều hòa v ới biên độ A thì l ực đàn h ồi tác d ụng lên giá treo sẽ A. v ẫn gi ữ nguyên nh ư c ũ. B. có giá tr ị c ực đại t ăng và giá tr ị c ực ti ểu không đổ i C. có giá tr ị c ực đạ i gi ảm và giá tr ị c ực ti ểu không đổi D. có giá tr ị c ực đạ i và c ực ti ểu đề u tăng Câu 2. Con l ắc đơn treo vào tr ần c ủa m ột thang máy c ủa m ột tòa nhà cao t ầng. Khi thang máy đi lên nhanh dần đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 1. Khi thang máy đi xu ống ch ậm d ần đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 2. Khi thang máy chuy ển độ ng th ẳng đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 3. So sánh nào sau đây là đúng? A. T 1 = T 2 < T 3. B. T 1 = T 2 > T 3. C. T 1 > T 3 > T 2. D. T 1 < T 3 < T 2. Câu 3. Một m ạch dao độ ng LC lí t ưởng c ủa m ột máy thu có độ t ự c ảm không đổ i đang b ắt được sóng vô tuy ến. N ếu t ăng điện dung c ủa t ụ điện lên 9 l ần thì t ần s ố c ủa sóng vô tuy ến thu được s ẽ A. t ăng lên 3 l ần B. gi ảm đi 3 l ần C. t ăng lên 9 l ần D. giảm đi 9 l ần Câu 4. Trên m ặt thoáng ch ất l ỏng có hai ngu ồn sóng k ết h ợp dao động cùng pha, cách nhau 18 cm. Sóng trên m ặt ch ất l ỏng có b ước sóng là λ = 4 cm. T ại m ột th ời điểm t, trên đoạn n ối hai ngu ồn, ph ần t ử t ại trung điểm nhô lên cao nh ất. Lúc đó, s ố ph ần t ử nhô lên cao nh ất trên đoạn n ối hai ngu ồn là A. 4 B. 5 C. 8 D. 9 Câu 5. Ch ọn câu phát bi ểu đúng khi nói v ề các lo ại quang ph ổ. A. Ch ỉ có nguyên t ử hi đro phát ra được quang ph ổ v ạch phát x ạ có các v ạch màu thu ộc vùng ánh sáng nhìn th ấy. B. Các v ạch t ối trong quang ph ổ vạch h ấp th ụ c ủa m ột ch ất khí không cùng vị trí so v ới các v ạch màu trong quang ph ổ v ạch phát x ạ c ủa ch ất khí đó. C. Quang ph ổ liên t ục c ủa các ch ất nóng sáng đề u không thay đổi theo nhi ệt độ và không ph ụ thu ộc thành ph ần c ấu t ạo c ủa ngu ồn sáng. D. Các v ạch trong quang ph ổ v ạch h ấp th ụ là các v ạch t ối trên nền c ủa m ột quang ph ổ liên t ục Câu 6. Cho hai ch ất điểm dao độ ng điều hòa cùng ph ươ ng, cùng t ần s ố, có ph ươ ng trình dao động t ươ ng ứng lệch pha nhau m ột góc π. Có th ể k ết lu ận r ằng A. Hai ch ất điểm luôn chuy ển độ ng không cùng chi ều. B. Trung điểm c ủa đoạn n ối hai ch ất điểm hoàn toàn không dao động C. Hai ch ất điểm không cùng lúc đi qua v ị trí cân b ằng. D. Hai dao động không th ể cùng g ốc th ời gian. Câu 7. Sóng vô tuy ến và sóng âm cùng có đặc điểm chung là A. cùng bản ch ất sóng điện t ừ vì sóng vô tuy ến có th ể truy ền âm thanh đi xa. B. tốc độ truy ền c ủa chúng đề u ph ụ thu ộc môi tr ường truy ền. C. không th ể truy ền trong chân không. D. tốc độ truy ền c ủa chúng l ớn nh ất khi ở trong ch ất chân không. Câu 8. Một v ật th ực hi ện đồ ng th ời hai dao độ ng điều hòa cùng ph ươ ng, cùng t ần s ố có ph ươ ng trình: x1 = A1cos(20t + π6) (cm; s) và x 2 = 6cos(20t + 2 π3) (cm; s). Bi ết t ốc độ c ực đạ i c ủa v ật là 200 cms. Biên độ A1 có giá tr ị là A. 14 cm. B. 10 cm. C. 6 cm. D. 8 cm.
Xem thêm

9 Đọc thêm

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG

khách hàng trong vi ệc tiếp c ận dịch vụ như r út ng ắn thời gi an chờ đợi củakhách hàng, đ ịa điểm phục vụ và giờ mở cử a t huận lợi cho khách hàng- Lịch sự (courtesy): nói lên tính cách ph ục vụ niềm nở tôn trọng vàthân thiện với khách hàng- Thô ng tin (communication): liên quan đ ến việc giao tiếp, thông đ ạtcho khách hàng b ằng ngôn ngữ m à họ hiểu biết dễ dàng và lắng nghenhững vấn đề liên quan đ ến họ như giải t hích dịch vụ, c hi phí, giải quyếtkhiếu nại thắc m ắc- Tín nhiệm (credibility): nói lên khả năng tạo lòng tin cho kháchhàng, làm cho khách hàng tin c ậy vào công ty. K hả năng này thể hiện quatên tuổi của công t y, nhân cách c ủa nhân viên phục vụ gi ao tiếp trực tiếpvới khách hàng- An toàn (security): liên quan đ ến khả năng đảm bảo sự an toàn chokhách hàng, thể hiện qua sự an toàn về vật chất, t ài chính cũng như bảomật thô ng tin15- Hiểu biết khác h hàng (understading/kno wing the customer): th ểhiện qua khả năng hiểu biết nhu cầu của khác h hàng t hông qua vi ệc tìmhiểu nhữ ng đòi hỏi của khách hàng, quan tâm đ ến cá nhân họ và nhậndạng được khác h hàng thư ờng xuyên- Phương tiện hữu hình (tangi bles): thể hiện qua ngo ại hình, trangphục của nhân viên phục vụ, các trang thiết bị phục vụ cho dịch vụMô hình m ười thành phần CLD V nêu trên có ư u đi ểm là bao quáthầu hết mọi khía cạnh của dịch vụ. Tuy nhiên, mô hình này có nhượcđiểm là phức t ạp trong việc đo lường. Hơn nữ a mô hình này m ang tính lýthuyết, có thể sẽ có nhiều thành phần của mô hì nh CLD V không đ ạt đượcgiá trị phân biệt.
Xem thêm

99 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

đại chúng như á chí in e ne tạp chí,... hoặc dựa vào thông tin của trung tâm việclàm, hội ch việc làm,công ty dịch vụ nhân lực, v.v... và nghiên c u tuyển dụng, lành ng h nh động chủ động của c ngđể nh n diện và loại bỏ ước nh ng ngviên không phù h p với vị trí tuyển dụng v đưa a ết quả là danh sách nh ng ngviên còn lại để tiếp tục liên hệ và thực hiện ước sàng l c và tuyển dụng chính th c.- Sàng l c và tuyển dụng: Thực hiện đánh giá các iến th c đ đư c đạo,kinh nghiệm làm việc thông qua lý lịch công tác và thư in việc, phỏng v n và làmđể đánh giá các ỹ năng ví ụ như giacác bài tiếp,x v n đề, kỹ năngá vi ính; v đánh giá hái độ thông qua buổi phỏng v n và các tình hu ngdụngkhác nhau.Khi cếuả u ển ụng
Xem thêm

117 Đọc thêm

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH1

iền lãi nh n rướ vào:rái phi u ó kỳ hạn 02 năm koán ghi nh n. Tài khoản 511.B. Tài khoản 711.C. Tài khoản 33 7 đ ngL.D. Tài khoản 515.15. Cávào:hi phí liên qu n đ n việán, h nh BĐS đầu ư ẽ đượ ghi nh n. Tài khoản 11.B. Tài khoản 632 đ ngL.C. Tài khoản 642.D. Tài khoản 635.16. V mR nguyên nhân khá h qu n, hợp đồng ung ấp dị h vụ ho huê BĐSđầu ư không đượ i p ụ hự hiện, k oán hạ h oán ố iền phải rả lại hokhá h hàng vào:. Nợ TK 11.B. Nợ TK 33 7.C. Nợ TK 531.D. Nợ TK 33 7mNợ TK 531 đ ngL.17. Chi khấu hương mại đối với người án là mR khoản:. iảm giá vốn hàng án.
Xem thêm

19 Đọc thêm

LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH

LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH

LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
MỞ ẦU
1. í do chọn đề tài
1.1. Phương thức kể chuyện (PTKC) là phương diện cơ bản, là yếu tố quan
trọng tạo nên tác phẩm tự sự. Tuy nhiên, mãi đến giữa thế kỉ XX, khi ngành nghiên
cứu tự sự học phát triển mạnh thì vấn đề nghiên cứu phương thức kể chuyện mới
thực sự được chú ý. Việc ứng dụng lí thuyết tự sự vào nghiên cứu phương thức kể
chuyện của một nhà văn sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa để khám phá những vẻ đẹp
độc đáo, những tầng sâu kín của tác phẩm, đồng thời là cơ sở để xác lập và khẳng
định phong cách tác giả.
1.2. Từ sau 1975, đặc biệt từ sau 1986, văn học Việt Nam bước vào một chặng
mới trong hành trình đổi mới. Sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ VI, Nghị
quyết 05 của Bộ Chính trị và chủ trương “cởi trói” cho văn học nghệ thuật, không
khí cởi mở của đời sống xã hội, quan hệ giao lưu ngày càng rộng rãi với các nước
trong khu vực và thế giới… là bối cảnh thuận lợi thúc đẩy, tạo nên sự phát triển
mạnh mẽ và sâu sắc của văn học. Sự phát triển này không chỉ ở chỗ ngày càng xuất
hiện đông đảo đội ngũ các nhà văn, ngày càng nhiều tác phẩm mới ra đời, mà cái
quan trọng hơn, sự phát triển của văn xuôi được ghi nhận trên việc đổi mới quan
niệm nghệ thuật, tư duy nghệ thuật, đổi mới thể tài và đặc biệt trong phương thức
thể hiện.
1.3. Sau những tên tuổi nổi bật của “thế hệ thứ nhất” như: Dương Thu Hương,
Lê Lựu, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Phạm Thị Hoài, … Tạ Duy Anh được xem
là một trong những cây bút xuất sắc trong lớp nhà văn thuộc “thế hệ thứ hai” của
dòng văn học sau đổi mới. Với khoảng gần hai mươi tập truyện, bốn tiểu thuyết,
một tập tản văn trong khoảng hai mươi năm cầm bút đã đủ nói lên sức lao động và
4
sự chuyên tâm với văn nghiệp của nhà văn. Nhưng, chỉ điều đó vẫn chưa phải là tất
cả để tạo thành một “hiện tượng Tạ Duy Anh” trong lòng bạn đọc và trong nền văn
học Việt Nam những năm 80 của thế kỉ XX. Điểm đặc biệt ở Tạ Duy Anh là sự nỗ
lực làm mới không ngừng. Ông không bao giờ cho phép bản thân đi lại lối mòn của
những thế hệ đi trước và lại càng không được phép lặp lại chính mình: “Điều duy
nhất khiến tôi quan tâm khi viết là chính mình có chán lối viết của mình hay
không?”. “Bất kì sự buông thả nào cũng phải trả giá, suốt nhiều năm tôi đã vất vả
tìm cách thoát khỏi chính mình”. Chính sự quyết tâm đó đã tạo nên một Tạ Duy
Anh mới mẻ trong quan niệm nghệ thuật đến hình thức thể hiện và đưa ông trở
thành người mở đường cho “dòng văn học bước qua lời nguyền” (Hoàng Ngọc
Hiến).
Chọn nghiên cứu P ươn t ức kể c u ện tron tru ện n ắn Tạ Du An , luận
văn đã đáp ứng được niềm đam mê về một hiện tượng độc đáo của nền văn học
Việt Nam hiện đại. Đồng thời, chúng tôi muốn độc giả thấy được sự nỗ lực trong
việc đổi mới nghệ thuật tự sự của tác giả trong tiến trình đổi mới của văn học Việt
Nam hiện đại và góp thêm một cứ liệu làm cơ sở nhận biết, đánh giá những nét mới
trong phương thức kể chuyện của truyện ngắn sau 1975.
2. ịch sử vấn đề
2.1. ịch sử nghiên cứu về phƣơng thức kể chuyện
Lí thuyết tự sự trong đó có vấn đề PTKC đã được nhiều nhà nghiên cứu trên
thế giới quan tâm. Trong công trình Dẫn luận n i n cứu văn c (1960), Pospelov
đã đưa ra ý kiến sâu sắc về sự tác động của người kể chuyện đến PTKC.
N.Friedman với công trình Điểm n ìn tron tiểu t u ết (1976) đã đưa ra cách phân
loại các kiểu kể chuyện dựa trên tiêu chí là điểm nhìn. Tuy nhiên, cách phân loại
này khá phức tạp và chưa thật sự rõ vì còn có sự trùng lặp giữa các kiểu kể chuyện.
5
Đến năm 1972, trong Các p ươn t ức tu từ, G.Genette đã đưa ra cách phân loại
PTKC với một tiêu chí duy nhất là điểm nhìn. Todorov T i p áp cấu
trúc (1971), T i p áp văn xu i (1978) cũng đã đưa ra những ý kiến sâu sắc về
người kể chuyện, về vị trí đặc biệt quan trọng của người kể chuyện và sự chi phối
đến phương thức kể.
Những công trình trên đây đã đưa ra PTKC; về vai trò, vị trí của người kể
chuyện và điểm nhìn trong việc phân loại PTKC, tạo nền tảng lí luận khi tìm hiểu
phạm trù này.
Ở Việt Nam, vấn đề PTKC cũng thu hút nhiều nhà nghiên cứu. Đề cập đến
PTKC một cách gián tiếp có các công trình sau: Tác giả Trần Đình Sử trong giáo
trình Lí luận văn c (1987) và Từ điển t uật n văn c (1992) đã đưa ra khái
niệm, chức năng, cách nhận diện người kể chuyện. Phùng Văn Tửu trong chuyên
luận Tiểu t u ết P áp iện đại, tìm tòi, đổi mới (1990) cũng đề cập đến tiêu chí
điểm nhìn để nhận diện các cách kể. Đặc biệt, cuốn Tự sự c, một s vấn đề lí luận
v lịc sử do Trần Đình Sử chủ biên (2004) là tài liệu khái quát nhất về vấn đề
nghiên cứu tự sự trong nước. Trong đó, vấn đề cách kể chuyện, kiểu NKC, ĐN
được đề cập trong nhiều bài viết như: Vấn đề NKC tron t i p áp tự sự iện đại
(Đỗ Hải Phong); P ươn t ức tự sự c ủ ếu của sử t i Đam San của tác giả Đỗ
Hồng Kỳ; N ệ t uật tự sự của N Tất T trong tiểu t u ết Tắt đèn của tác giả
Trần Đăng Suyền; Tác giả Nguyễn Thị Thanh Minh với bài viết Một p on các tự
sự của N u ễn Tuân; Vấn đề kể c u ện tron tru ện n ắn đươn đại (Bùi Việt
Thắng); Về k ái niệm “tru ện kể ở n i t ứ ba” v “n ười kể c u ện ở n i t ứ
ba” (Nguyễn Thị Thu Thủy)…
Một số luận án Tiến sĩ cũng đã đề cập đến vấn đề PTKC, ngôn ngữ, điểm nhìn
trong truyện ngắn từ sau 1975 như: N n n kể c u ện tron tru ện n ắn Việt
6
Nam sau 1975 (Điểm n ìn v n n n kể c u ện) (2003) của tác giả Nguyễn
Thị Thu Thủy; N n n trần t uật tron tru ện n ắn Việt Nam sau 1975 (Tr n tư
liệu tru ện n ắn của ba n văn n ) (2012) của tác giả Hoàng Dĩ Đình.
Nhiều luận văn Thạc sĩ cũng nghiên cứu về PTKC ở những khía cạnh khác
nhau như: Đặc sắc của tự tru ện viết c o t iếu n i (2003) của Lý Kim Oanh; Điểm
n ìn tron tiểu t u ết của Hồ An T ái (2009) của Hoàng Thu Thủy; N ười kể
c u ện tron văn c mới - 2010 (2011) của Bùi Thị Hải Vân… Bên cạnh đó,
cũng có nhiều bài viết, báo cáo khoa học đề cập đến cách thức kể chuyện như N n
n trần t uật tron tru ện n ắn Việt Nam đươn đại (Thái Phan Vàng Anh),
N ười kể c u ện v m i quan ệ i a n ười kể c u ện v tác iả (Cao Thị Kim
Lan), N n ếu t tu ến tín óa đặc trưn n ân vật n ười kể, điểm n ìn, v
i n điệu của diễn n n tru ện kể (Nguyễn Thị Ngân Hoa)…
Những công trình nghiên cứu về ngôn ngữ kể chuyện, điểm nhìn cũng như
cách thức kể từ góc độ ngôn ngữ và văn học ở trên chính là cơ sở định hướng
cho chúng tôi khi tìm hiểu về PTKC.
2.2. ịch sử nghiên cứu truyện ngắn ạ uy Anh
Tên tuổi Tạ Duy Anh được độc giả biết đến sau khi hai chùm truyện ngắn
Bước qua lời n u ền và Lũ vịt trời đoạt giải trong cuộc thi viết về nông nghiệp,
nông thôn do tuần báo Văn n ệ, báo N n n iệp Việt Nam và Đ i tiến nói Việt
Nam phối hợp tổ chức năm 1989. Báo cáo tổng kết cuộc thi, nhà thơ Hoàng Minh
Châu nhận định về truyện ngắn Bước qua lời n u ền: “báo iệu một tấm lòn lớn,
một tầm n ìn xa v một t i năn viết về s p ận con n ười”.
Tác giả Hoàng Ngọc Hiến với bài bình luận đăng trên báo N n n iệp, số
50, tháng 12/1989 đã đánh giá cao vai trò mở đường của truyện ngắn Tạ Duy Anh :
7
“tru ện n ắn Tạ Du An l tín iệu của một dòn văn c mới, dòn văn c
“Bước qua lời n u ền””.
Trong công trình T ế iới n ệ t uật Tạ Du An , ba tác giả Nguyễn Thị
Hồng Giang, Vũ Lan Hương, Võ Thị Thanh Hà đã có những nhận xét hết sức
khái quát về giá trị nội dung trong truyện ngắn Tạ Duy Anh. Các tác giả này
đánh giá: “Qua tru ện n ắn, Tạ Du An man đến c o độc iả n n da dứt,
trăn trở k n n u i trước ý n ĩa l m n ười Xu n qua một t ế iới đầ
n n ám ản tăm t i, t n ác, vẫn lấp lán niềm tin, sự xót t ươn v câu ỏi
đầ lòn tự tr n của con n ười” [23, 243].
Về nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn của Tạ Duy Anh, trong
bài Tạ Du An i a lằn ran t iện ác (báo Tuổi trẻ Online), tác giả Việt Hoài
cho rằng: “Tạ Du An lu n đặt n ân vật của mìn ở ran iới t iện - ác N ân
vật n o cũn lu n bị đặt tron trạn t ái đấu tran với x ội, với m i trườn ,
với kẻ t ù, với n ười t ân, với c ín bản t ân mìn …”
Ở phương diện quan niệm nghệ thuật, trong bài viết Tạ Du An v Gi
biệt bón t i đăng trên trang evan.vnpress.net, tác giả Trần Thiện Khanh nhận
xét “Bắt đầu từ thay đổi nghề, thay đổi cách sống, thay đổi trạng thái tồn tại, đến
thay đổi cách nghĩ, thay đổi lối viết, văn phong… Tạ Duy Anh đã thự
LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
LUẬN VĂN PHƯƠNG THỨC KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH
Xem thêm

130 Đọc thêm

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC CHƯƠNG III CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC CHƯƠNG III CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

- Khi các khái niệm chủ chốt được xác định và s xế , các đường nối đượcthêm vào để hình thành một bản đ khái niệm s bộ- ác cụm t nối được thêm vào để mô tả mối uan hệ gi a các khái niệm- Khi bản đ khái niệm s bộ được x y dựng, bước tiế theo là tìm kiếm cácđường nối ngang, nó nối các khái niệm thuộc nh ng khu vực khác nhau hay nh ngtiểu khu trong bản đ với nhau ác đường nối ngang cho thấy sự tư ng uan gi acác khái niệm- uối cùng, bản đ được xem xét lại và có thể có nh ng thay đ i cần thiếtvề cấu tr c và nội dung* Một ố lư ý h lập nh n:- ể làm uen với việc x y dựng một bản đ khái niệm, nên b t đầu với mộtlĩnh vực kiến thức khá uen thuộc đối với người l bản đ- ên x y dựng nên một c u h i trọng t m cho mỗi bản đ khái niệm ó làc u h i xác định một cách rõ ràng vấn đề mà bản đ khái niệm hải giải uyết- Nên s dụng t 5 đếnkhái niệm cho một bản đ khái niệm h ngkhái niệm này s được liệt kê ra, t danh sách đó, một danh sách được s xế thứtự s được thiết l t khái niệm chung nhất đến khái niệm cụ thể nhất- ên x y dựng nên một bản đ khái niệm s bộ bằng cách viết tất cả cáckhái niệm trên giấy nhá hay tốt nhất là s dụng hần mềm vi tính IHMC CmapTools (http:// cmap.ihmc.us).- Khi bản đ s bộ được thiết l , các đường nối ngang có thể thêm vào đểthấy nh ng mối liên hệ gi a các khái niệm trong nh ng mảng hay nh ng lĩnh vựckiến thức khác nhau của bản đác đường nối là mấu chốt để thấy rõ người họchiểu mối liên hệ gi a nh ng mảng của bản đ như thế nào- ên tránh “c u trong các hộ ”, nghĩa là một c u hoàn chỉnh được s dụngnhư một khái niệm, vì nó thường cho thấy toàn bộ một tiểu khu vực trên bản đ có
Xem thêm

18 Đọc thêm

SỬA CHỮA ĐIỆN MÁY CÔNG NGHIỆP BÙI VĂN YÊN

SỬA CHỮA ĐIỆN MÁY CÔNG NGHIỆP BÙI VĂN YÊN

Trong cnón sách có nen một sỏ máy cong i ll dược trang Ì)Ịnhững nám 1970-I9S0 (Su'd chữa (hen máy coin; cụ, cùng túcgiá). phần cì)ti Un dược viết kỹ ve các thiết hị dieu từ. hán dânvà ưng dụ/tiỊ 17 much from! he thâm; truyên dông diện, diêu khiếncác tiristo. triac, tranzüo (ông suất à những /náy mới. Hi vọng từdó người doc có them kiến thức can thud, không những dê khaithái, tốt nhữny máy mói dược trang l)Ị trong thập kỷ 90, mit cồncó thê suy ngẫm sáng tao cho việc hiện dại hóa much điện ờnhững máy cũ dùng hê thống diêu khiến hằng diện từ sang hệhán dan. VI much...Shull viết ngắn gọn. hằng những ngôn từ dễ hiểu, quendùng cùa người thợ dể phục vụ cho công nhãn sửa chữa diện,diện tử. tự dộng hỏa W nghiệp vù cũng là tai liệu tham khảo tốtcho các cán hò kỹ thuát. Song, do dẻ cập déh những máy móccóng cu hiện dại nén không tránh khỏi còn hạn chế.Rất mong hạn dọc gópVvà hổ sung.Tác giáKS. B ù i Ván YênCHUƠNGILÍNH KIỆN ĐIỆN, ĐIÊN TỬ, VI MẠCH DÙNG TRONGMÁY CÔNG NGHIỆP.A- THIẾT BỊ ĐIỆN ĐIỀU KHIÊN Tự đ ộ n g
Xem thêm

308 Đọc thêm

BÀI GIẢNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

BÀI GIẢNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Bài giảng Quy hoạch tuyến tính dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

124 Đọc thêm

BÀI GIẢNG BÓNG BÀN CHO SINH VIÊN

BÀI GIẢNG BÓNG BÀN CHO SINH VIÊN

Bài giảng bóng bàn cho sinh viên là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

105 Đọc thêm

Bài giảng thể dục đồng diễn và thể dục thực dụng dành cho sinh viên

BÀI GIẢNG THỂ DỤC ĐỒNG DIỄN VÀ THỂ DỤC THỰC DỤNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Bài giảng thể dục đồng diễn và thể dục thực dụng dành cho sinh viên là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

46 Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC, THI NÂNG NGẠCH NGÀNH KẾ TOÁN

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC, THI NÂNG NGẠCH NGÀNH KẾ TOÁN

Tài liệu ôn thi công chức viên chức, thi nâng ngạch ngành Kế toán là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

155 Đọc thêm

TỰ CHẾ TẠO ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TỰ CHẾ TẠO ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tự chế tạo điều hòa không khí, đồ án tốt nghiệp là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

97 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH HÓA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 2 BÀI GIẢNG DÀNH CHO SINH VIÊN ĐH, CĐ

GIÁO TRÌNH HÓA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 2 BÀI GIẢNG DÀNH CHO SINH VIÊN ĐH, CĐ

Giáo trình Hóa công nghệ môi trường 2 bài giảng dành cho sinh viên ĐH, CĐ là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

86 Đọc thêm

Y HỌC VÀ VỆ SINH THỂ DỤC THỂ THAO CHO SINH VIÊN

Y HỌC VÀ VỆ SINH THỂ DỤC THỂ THAO CHO SINH VIÊN

Y học và vệ sinh Thể dục thể thao cho sinh viên là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

130 Đọc thêm

HÓA HỌC VÔ CƠ 1 BÀI GIẢNG DÀNH CHO SINH VIÊN ĐH, CĐ

HÓA HỌC VÔ CƠ 1 BÀI GIẢNG DÀNH CHO SINH VIÊN ĐH, CĐ

Hóa học Vô cơ 1 bài giảng dành cho sinh viên ĐH, CĐ là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

129 Đọc thêm

BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HÓA HỌC 1 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐH, CĐ

BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HÓA HỌC 1 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐH, CĐ

Bài giảng Phương pháp dạy Hóa học 1 dành cho sinh viên ĐH, CĐ là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

124 Đọc thêm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN THANH TOÁN QUỐC TẾ, QUAN HỆ QUỐC TẾ CÓ GIẢI CHI TIẾT

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN THANH TOÁN QUỐC TẾ, QUAN HỆ QUỐC TẾ CÓ GIẢI CHI TIẾT

Bài tập trắc nghiệm học phần thanh toán quốc tế, quan hệ quốc tế có giải chi tiết là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

52 Đọc thêm

Cùng chủ đề