LÝ LUẬN THỰC TIỄN VÀ SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐÓ VÀO QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI Ở VN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề " Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở VN":

VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

+ Dương Văn Thịnh (chủ biên), Một số chuyên đề triết học Mác –Lênin: Dùng cho sinh viên chuyên ngành triết học, Nxb. Đại học quốc gia HàNội, năm1997.3+ Trần Văn Thụy , Triết học – lý luậnvận dụng, Học viện Chính trịquốc gia, Hà Nội. Giới thiệu về triết học và vai trò của tr[r]

106 Đọc thêm

Quan điểm của chủ nghĩa mác lênin về vai trò của lý luận đối với thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó trong quá trình đổi mới kinh tế ở việt nam hiện nay

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN ĐỐI VỚI THỰC TIỄN VÀ SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐÓ TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Tính cấp thiết của đề tài
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, lý luận và thực tiễn có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong mối quan hệ đó thì thực tiễn quyết định lý luận, tuy nhiên lý luận cũng có sự tác động mạnh mẽ trở lại thực tiễn: nếu lý luận đúng đắn thì nó sẽ tác động mạnh mẽ, tích[r]

87 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VÀO CÔNG TÁC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN VÀO CÔNG TÁC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

pháp thường đi theo lối mòn, ít có sự đổi mới mà GV đã trở thành người cảm nhận,truyền thụ tri thức một chiều. GV nên là người hướng dẫn học sinh chủ động trongquá trình lĩnh hội tri thức Địa lý.Trong thời đại siêu công nghiệp hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, nhấtlà cuộc cách mạng[r]

25 Đọc thêm

SỰ vận DỤNG lý LUẬN HÌNH THÁI KINH tế xã hội của CHỦ NGHĨA mác LÊNIN TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH đạo CÔNG CUỘC đổi mới của DCSVN

SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA DCSVN

LỜI MỞ ĐẦU

Đất nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới đất nước để đi lên chủ nghĩa xã hội ,nên việc nghiên cứu và vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa MácLênin vào thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước là rất quan trọng.Mục tiêu của đất nước ta là tới năm 2020 cơ bản trở[r]

39 Đọc thêm

Triết học mác lênin về nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng của đảng ta trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN VỀ NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY

Triết học mác lênin về nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng của đảng ta trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay Triết học mác lênin về nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng của đảng ta trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay Triết học mác lênin[r]

29 Đọc thêm

ĐỀ THI TRIẾT 1,2_VCU

ĐỀ THI TRIẾT 1,2_VCU

ĐỀ THI TRIẾT 1,2_VCU

I. Triết 1
Đề 1:
Câu 1: Nhận thức là gì? Phân tích những nguyên tắc cơ bản của hoạt động nhận thức theo quan điểm duy vật biện chứng? Sự vận dụng lý luận này vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam?
Câu 2: Vì sao nói ngày nay khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp? Ý nghĩ[r]

6 Đọc thêm

Tổng hợp câu hỏi ôn thi triết học và gợi ý trả lời

TỔNG HỢP CÂU HỎI ÔN THI TRIẾT HỌC VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI

Câu 1:Anh chị hãy phân tích cơ sở lý luận và và nêu ra các yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc khách quan của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang vận dụng nguyên tắc này như thế nào vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay ?Câu 2: Phân tích cơ sở l[r]

52 Đọc thêm

Luận văn thạc sĩ - vận DỤNG QUAN điểm TRIẾT học mác lê NIN về mối QUAN hệ GIỮA KINH tế và CHÍNH TRỊ TRONG PHÁT HUY VAI TRÒ của hệ THỐNG CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ - VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC LÊ NIN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Quan hệ giữa kinh tế và chính trị là mối quan hệ cơ bản của đời sống xã hội. Việc nhận thức và xử lý mối quan hệ này trong thực tiễn có ý nghĩa quyết định đối với sự hưng vong của nền kinh tế và chế độ chính trị xã hội của đất nước. Do hạn chế về nhận thức, vận dụng mối quan hệ giữa kinh tế và chín[r]

66 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐÓ CỦA ĐẢNG TA QUA CÁC GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG

TIỂU LUẬN CAO HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐÓ CỦA ĐẢNG TA QUA CÁC GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG

MỞ ĐẦU

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về nông nghiệp là một bộ phận hợp thành hệ thống tư tưởng kinh tế của Người, bao gồm hệ thống những luận điểm lý luận toàn diện và sâu sắc được rút ra từ thực tiễn cách mạng, từ sự kế thừa và phát triển những kinh nghiệm, truyền thống đặc sắc của dân tộc và trí tuệ c[r]

15 Đọc thêm

Giá trị tư tương Hồ Chí Minh áp dụng tư tưởng HCM

GIÁ TRỊ TƯ TƯƠNG HỒ CHÍ MINH ÁP DỤNG TƯ TƯỞNG HCM

Giá trị tư tương Hồ Chí Minh áp dụng tư tưởng HCM
1. Danh sách nhóm 4: 1.Đỗ Thị Thu Huệ (Nhóm trưởng) 2.Nguyễn Thị Huệ (Thư kí) 3.Vũ Thị Huệ 4.Trần Văn Huy 5.Đinh Thị Huyền 6.Nguyễn Thị Huyền 7.Nguyễn Thị Hương 8.Lê Thị Hương 9.Lê Thị Hương (U2) 10.Phạm Thanh Hương 11.Hà Thế Nhân
2. Đề tài thảo luậ[r]

29 Đọc thêm

tư tưởng hồ chí minh về phương pháp giáo dục và sự vận dụng sáng tạo của đảng ta trong giai đoạn hiện nay tiểu luận cao học

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC VÀ SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

1. Tính cấp thiết của vấn đề
Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục đã đặt nền móng và xây dựng nền giáo dục dân chủ mới cho nước ta. Với hệ thống những luận điểm khoa học rộng lớn, sâu sắc và phong phú trên nhiều lĩnh vực[r]

23 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT & KT CHÍNH TRỊ & CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HỆ LIÊN THÔNG

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT & KT CHÍNH TRỊ & CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HỆ LIÊN THÔNG

Môn Triết Học
Câu 1: Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin? ý nghĩa của định nghĩa?
Câu 2: Hãy trình bày nguồn gốc và bản chất của ý thức? Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức? ý nghĩa của vấn đề này?
Câu 3 : Trình bày nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập? Cho ví dụ? ý n[r]

19 Đọc thêm

ĐÁP ÁN 30 CÂU ÔN TẬP TRIẾT HỌC PHẦN 2

ĐÁP ÁN 30 CÂU ÔN TẬP TRIẾT HỌC PHẦN 2

ĐÁP ÁN 30 CÂU TRIẾT PHẦN 2
Câu 1: Phân tích nội dung và bản chất của Chủ nghĩa duy vật biện chứng (CNDVBC) với tính cách là hạt nhân lý luận của Thế gới quan khoa học (TGQKH).
Câu 2: Anh ( chị) hảy phân tích cơ sở lý luận, nêu ra các yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc khách quan của chủ nghĩa d[r]

45 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH HỆ QUẢ CỦA TOÀN CẦU HÓA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP CỦA NƯỚC TA

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH HỆ QUẢ CỦA TOÀN CẦU HÓA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP CỦA NƯỚC TA

Trong bối cảnh thế giới hiện nay, dưới tác động của các nhân tố thời đại. Toàn cầu hoá trở thành một xu thế khách quan với những hiện tượng sôi động, phức tạp, tác động và diễn ra ở hầu khắp mọi nơi trên thế giới. Những năm gần đây toàn cầu hoá được bàn luận sôi nổi trên thế giới cũng như ở nước ta,[r]

22 Đọc thêm

TIỂU LUẬN GIÁO DỤC CÔNG DÂN: HỌC SINH PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT

TIỂU LUẬN GIÁO DỤC CÔNG DÂN: HỌC SINH PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT

MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.1.Trong xu thế phát triển của thế giới hiện nay, cả dân tộc ta đang nỗ lực thực hiện một nhiệm vụ hết sức quan trọng là “phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” . Để thực hiện được nhiệm vụ lớn lao này, một trong những vấn đề[r]

29 Đọc thêm

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

PHẦN 1. MỞ ĐẦU
Sự phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá đặt ra những yêu cầu mới đối với người lao động, do đó cũng đặt ra những yêu cầu mới cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và đào tạo nguồn nhân lực. Giáo dục cần đào tạo đội ngũ nhân lực có khả năng đáp ứng được những đòi hỏi mới c[r]

14 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO QUÁN TRIỆT TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, PHÒNG CHỐNG THAM Ô LÃNG PHÍ HIỆN NAY

TÀI LIỆU THAM KHẢO QUÁN TRIỆT TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, PHÒNG CHỐNG THAM Ô LÃNG PHÍ HIỆN NAY

I. Khái quát về cơ sở lý luận, thực tiễn và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.1. Khái quát về cơ sở lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.Tư tưởng Hồ Chí[r]

28 Đọc thêm

DẠY HỌC CHỦ ĐỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN LÝ THUYẾT KIẾN TẠO NHẬN THỨC

DẠY HỌC CHỦ ĐỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN LÝ THUYẾT KIẾN TẠO NHẬN THỨC

MỞ ĐẦU1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa IV, 1993) nêu rõ: Mục tiêu giáo dục đào tạo phải hướng vào việc đào tạo những con người lao động tự chủ, sáng tạo, có năng lực giải quyết những vấn đề thường gặp, qua đó mà góp[r]

89 Đọc thêm

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Văn hóa đã trở thành nền tảng quan trọng tạo nên nguồn sức mạnh to lớn giúp dân tộc Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù xâm l¬ược, khắc phục mọi khó khăn, thử thách tro[r]

48 Đọc thêm

ĐÀO TẠO NGHỀ MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG THEO CHUẨN ĐẦU RA

ĐÀO TẠO NGHỀ MAY THỜI TRANG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG THEO CHUẨN ĐẦU RA

Thực tiễn đào tạo nghề May thời trang trong hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn xa rời thực tiễn sản xuất. Ở đây, nhà trường và giáo viên vẫn tổ chức quá trình đào tạo và sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống trong đào tạo nghề; phương pháp đào tạo nghề vẫn chưa tiếp cận khả năng[r]

198 Đọc thêm

Cùng chủ đề