LOI NHUAN VA RUI RO.PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Loi nhuan va rui ro.pdf":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Khoan tien ling von cho Cong ty Co phan Hoang Lien dugc thuc hi$n tren ca so* Bien ban thoa thuan hop tacdau tu xay dung Dyr an "Cao 6c van phong v£ chung or cao tang" ky giua Cong ty va Cong ty Co phan HoangLien ngay 29 thang 11 nam 2007. Theo Bien ban thoa thuan nay, Cong ty ung cho Cong ty C6 phan Hoang Lienvoi so tien la 7 ty dong de thuc hien cac thu tuc chuan bi dau tu va khoan tien umg truoc nay se dugc tinh vaovon gop cua Cong ty sau khi hoan thanh giai doan chuan bi dau tu.- Khoan tien gop v6n theo HD s6 20/2010/BCC/KT-PIVLS ngay 08/6/2010 hop tac dau tu du an "Khu chung cuHuynh Tan Phat" tai s6 1351 duong Huynh Tan Phat, qu$n 7, TP HCM vai ty le 8% t6ng du an.- Khoan tien gop v6n theo HD s6 20/2010/HDGV-BMM ngay 24/3/2010 v& HD s6 117/2010/HDGV ngay30/3/2010 gop vdn dau tu du an "Khu nha a cao cap BMM" tai Phucmg Phuc La, Ha Dong, Ha noi. Theo do,quyen Igi dugc huong sau khi du an hoan thanh la quyen mua san can ho tai chung cu.- Khoan tien gop v6n theo HD s6 01/PVFC Land-VD ngay 15/7/2010 gop v6n hgp tac kinh doanh dau tu du an" T6 hop van phong, thuong mai va chung cu cao cap Golden Palace" tai xa ml Tri, Huyen Tu Lien, Ha Noi.Theo do, quyen Igi dugc huong sau khi du an hoan thanh la san pham san kinh doanh can ho.- Khoan tien gop v6n theo HD s6 2607/HD-IMICO-PVFC Land vk viec gop v6n dau tu du an "Khu chung cucao cap, dich vu h§n hop - Khu do thi Nam An Khanh" tai xa An Khanh, Huyen Hoai Due, Ha Noi. Theo do,phuong thuc xac dinh ket qua tren san pham, Igi ich cua du an mang lai; phirong thuc phan chia san pham theoty le von gop.- Khoan tiSn gop v6n dl thirc hien dau tu vao du an "Dau tu ha tang khu do thi sinh thai va dich vu Cuu Long" theo Hopdong hop tac kinh doanh s6 60/2010/HBHTKD/PVC5-PVFC Land ngay 26 thing 11 nam 2010 ky giua Cong ty va Cong tyC6 phan Dau tu va Xay lap Dau khi Hoa Binh. Theo noi dung hop dong, Cong ty tien hanh dau tu vao du an va khi du anhoan thanh Cong ty duac phln chia san pham, loi nhuan va cung chiu rui ro theo ty le von gop.- Khoan tien gop von thuc hien dau tu vao du an "Dragon City" theo Hop dong hop tac kinh doanh so14/2010.HDHTKD/PL-PVFC Land ngay 29 thang 3 nam 2010 ky giua Cong ty va Cong ty C6 phan Dia 6c PhuLong. Theo noi dung hop d6ng, Cong ty tien hanh dau tu vao du an va khi du an hoan thanh Cong ty dugc phanchia san pham, Igi nhuan va cung chiu rui ro theo ty le v6n gop.- Khoan tien gop v6n theo HD hop tac dau tir s6 0211/2010/HDHTKD v6 viec gop v6n hop tac kinh doanh duan "Dolphin Plaza" tai s6 28 Tran Binh, My Dinh, Ha Noi. Theo do, quyen Igi dugc huong la Igi nhuan tu du anva quyen ban san pham cua du an theo ty le v6n gop.14-Chi phitratruocdai han
Xem thêm

21 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BAo cio TAl CHiNHCho IcYki toan tit ngay 0110412015 din ngay 3010612015THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (ti~p theo)(Cac Thuyet minh nay la b9 phdn h9]J thanh va cdn duac d9C d6ng thai voi cac Baa cao tai chlnh)LiiiCO'ban va liii suy giam tren c6 phi~u1123823. Bao cao bQ ph~nTheo quy djnh cua Chuan mire k~ toan s6 28 va Thong nr htrong dfuI Chuan rmrc nay thi Cong ty dnI~p bao cao bQ phan. Theo do, bQ phan Ia mot phan co th~ xac dinh rieng biet cua Cong ty tham gia vaoviec cung dp cac san pham hoac dich vu lien quan (bQ phan thee linh V\I'C kinh doanh) hoac cung dpsan phAm hoac dich vu trong mdt moi tnrong kinh t~ cu th~ (bo phan thee khu V\l'C dia Iy), m6i bQ phannay chiu nii ro va thu diroc loi ich kinh t~ khac voi cac bQ phan khac. Ban Giam d6c Cong ty danh giar~ng Cong ty hoat dQng trong mQt bQ phan kinh doanh duy nh~t Ia san xu~t di~n nang va mQt bQ phandia Iy chinh la tinh Gia Lai, Viet Nam.24. Cong c\l tai chinha.Quan If rui ro v6nThong qua cong tac quan tri nguon von, Cong ty xem xet, quyet dinh duy tri s6 dir nguon v6n va no
Xem thêm

23 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

nhuin k6 toen var lqi nhuan tinh thue thu nhap (hoac 16 tinh thue) tai thoi di6m phat sinhgiao dich.Tdi sdn thu6 thu nhap hoan hi can duqc ghi nhan cho tat ca cac chCnh lech tam thoi duqckhdu tru, giatri tluoc khiu tru chuy6n sang cac ki' sau cia c6c khoin 16 tinh thuc va cac-daikhoin uuthu6 chua s& dqng, khi chic ch5n trong tLrong lai s6-c6 loi nhuan tinh thue dAst} dung nhirng chcnh lech t?m thoi dugc khAu trrlr', c6c khodn 16 tinh thue va cAc uu daithua chua srir drlng ndy, ngoqi trrir tai san thu6 hoan l?i phat sinh tLr ghi nhfrn ban d6u crlamOt tdi s6n hoac no phai tra tr.r mot giao dich me giao dich nay khong co anh h-udng den lEinhuAn ko toan va lEi nhudn tinh thuA thu nhap (hoac 16 tinh thuC) tai thoi di6m phat sinhgiao dich.Gia ki ghi s6 cia tii sdn thu6 thu nhap doanh nghrgp hoan lai phai duEc xem xet lai vaongay kdt thUc ky ke toen va phai giam gie tri ghi s6 cria tdi sdn thu6 thu nhAp hodn lqi d6nmuc bao ddm chic ch5n c0 d0 lqi nhuan tinh thu6 cho ph6p lqi ich cia mot phan hoac toanbO tdi san thue thu nhap hoen lai duEc srl dqng. Cdc tii sdn thu6 thu nh6p doanh nghiephoen lai chua duqc ghi nhan kuoc diy duoc xem xet.lai vao ngay ket thuc ki'kd toan vaduEc ghi nhin khi chdc chin co drl loi nhuan tinh thuC trong tuong lai dA c6 the su dqngcac tai san thue thu nhap hoan lai chLra ghi nhan nev.Tdi san thuA thu nhap hoan lai va thu6 thu nhap hodn l4i phdi trd duoc xac dinh theo thuesuSt du tinh se ap dqng cho ky ke toan khi tai san duoc thu hoi hay nE phai tra duoc thanhtoan, dLra tren c6c muc thu6 su5t vd lu?t thu6 c6 hieu l|'rc vao ngay ket thUc ki' ke toan.ThuC thu nhap hoen lai (ttroc ghi nhan vao bao cao ket qud hoat dong kinh doanh riengngoai tru truong hgp thue thu nhap phat sinh lien quan den mot khoan muc dugc ghi thingvdo v6n chrl sd hOu, trong trLrdng hqp nay, thue thu nhap hoan lai cung duqc ghi nhan trLrcti6o vdo v6n chrl sd huu
Xem thêm

36 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Thu€hieudi~unhapthu nhap hien hanh la khoan thue ducc tinh duahrc tai ngay k€t thuc IcY k€ toano Thu nhap chiuchinh cac khoan chenh lech tarn thai gitra thueva chi phi khong phai chju thue hay khong duoctren thu nhap chiu thue trong IcYvoi thue sufit cothu€ chenh lech so voi lei nhuan k€ toan la dova k€ toan cling nhu di~u chinh cac khoan thukhau tnr.Thu€ thu nhap hoan lai dircc xac dinh cho cac khoan chenh lech tarn thai tai ngay k€t thuc IcYk€ toangitra cotinh thue thu nhap cua cac tai san va no phai tra va gia tr] ghi s6 cua chung cho muc dichbao cao tai chinh. Thu€ thu nhap hoan lai phai tra duoc ghi nhan cho tfit ca cac khoan chenh lech tarnthai. Taisan thue thu nhap hoan lai chi dtroc ghi nhan khi chac chan trong nrong lai se co loi nhuantinh thue d~ sir dung nhtrng chenh lech tarn thai diroc khau tnr nay. Gia tri cua thu€ thu nh~p hoan laiduoc tinh thee thue suat du tinh se ap dung cho nam tai san duoc thu h6i hay no phai tra duoc thanhtoan dua tren cac mire thue suat co hieu hrc tai ngay k€t thuc ky k€ toanosaGia tri ghi s6 cua tai san thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phai duoc xem xet lai vao ngay k€t thucIcY k€ toan va phai giam gia tri ghi s6 cua tai san thue thu nhap hoan lai d€n mire dam bao chac chanco du loi nhuan tinh thue cho phep IQ'i Ich cua m9t phan hoac to an b9 tai san thu€ thu nhap hoan lai
Xem thêm

19 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Chi phi ifi vayChi phi di vay trong giai d01.1nd~u nr xay dung cac cong trinh xay dung co ban de dang duoc tinh vaogia tri cua tai san do. Khi cong trinh hoan thanh thi chi phi di vay diroc tinh vao chi phi tai chinh trong10'.Tftt ca cac chi phi di vay khac duoc ghi nhan vao chi phi tai chinh trong 10' khi phat sinh.4.9 Phtin phai l{J'inhu~n thudnLQ'inhuan thuan sau thue duoc trich l~p cac quy va chia cho cac c6 dong theo Nghi quyet cua D1.1ihQiC6 dong.4.10 Ghi nh~n doanh thu••Doanh thu ban hang va cung cftp dich vu duoc ghi nhan khi co kha nang thu duoc cac lei ich kinht€ va co th~ xac dinh diroc mQt each chac chan, d6ng thai tho a man di6u kien sau:y'Doanh thu ban hang dtroc ghi nhan khi nhtrng rui ro dang k~ va quyen s6 htru v6 san pham daduoc chuyen giao cho ngiroi mua va khong con kha nang dang k~ nao lam thay d6i quyet dinhcua hai ben v6 gia ban hoac kha nang tra lai hang.y'Doanh thu cung cftp dich vu diroc ghi nh~n khi da hoan thanh dich vu. Truong hQ'Pdich vuduoc thuc hien trong nhieu 10' k€ toan thi viec xac dinh doanh thu trong tung 10' diroc thirchien can cir vao tY l~ hoan thanh dich vu tai ngay k€t thuc nam tai chlnh.
Xem thêm

20 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

9. Nguyen t~c va phuong phap ghi nhan cac khoan du phong phai tra : Theo k~ hoach, hop d6ng10. Nguyen t~c ghi nhan v6n chu so htru- Nguyen t~c ghi nh~n v6n dftu tu chu so htru, thang du v6n c6 phan, v6n khac cua chu so htru :+ V6n dftu nr cua chu so huu : Ghi nh~ theo v6n thuc g6p cua chu so hfru- Nguyen t~c ghi nhan chenh I~ch danh gia lai tai san : Chua danh gia lai- Nguyen tic ghi nhan chenh I~ch tY gia : Chenh I~ch tY gia h6i doai phan anh tren Bang CDKT la CL tY gia phat sinhtheo tung thai di~m tYgia binh quan lien ngan hang- Nguyen t~c ghi nhan loi nhuan chua phan ph6i : Sau khi trir chi phi thue TNDN hien hanh11. Nguyen t~c va phuong ghi nhan doanh thu: Theo chuan muc s6 14- Doanh thu ban hang: Dii d6ng thai thoa man tM ca 05 di~u kien sau+ DN dii chuyen giao phan Ian rui ro va lei Ich g~ Ii~n voi quyen so httu san pham cho nguoi mua+ DN khong con nam gift quyen quan Iy hang h6a nhu nguoi so httu hang h6a hoac quyen kiern soat hang h6a+ Doanh thu ducc xac dinh tuong d6i chac chan+ DN dii thu duoc hoac se thu dircc loi ich kinh t~ nr giao dich ban hang+ Xac dinh duoc chi phi lien quan d~n giao djch ban hang- Doanh thu cung cfrp djchV\I :- Doanh thu hoat dQng tai chinh : Dii tuan thu dfty du 02 di~u kien sau+ C6 kha nang thu duoc lei ich kinh t~ tir giao dich d6+ Doanh thu duoc xac dinh tuong d6i chac chan- Doanh thu hop d6ng xay dung12. Nguyen t~c va phuong phap ghi nhan chi phi tai chinh .+ Chi phi tai chinh ghi trong bao cao KQKD la t6ng chi phi tai chinh phat sinh.13. Nguyen tic va phuong phap ghi nhan chi phi thu~ TNDN hien hanh, chi phi thue thu nhap hoan lai .+ Chi phi thue TNDN hien hanh diroc xac dinh theota khai thu~ TNDN
Xem thêm

19 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

cong viec da hoan thanh dugc khach hang xac nhan va dugc phan anh tren hoa don da lap.Cac khoan tang, giam khoi luong xay lap, cac khoan thu boi thuong va cac khoan thu khac chidugc ghi nhan doanh thu khi da dugc thong nhat voi khach hang.Khi ket qua thuc hien hgp dong xay dung khong the uac tinh dugc mot each dang tin cay, thi:• Doanh thu chi dugc ghi nhan tuang duang voi chi phi cua hop dong da phat sinh ma viechoan tra la tuong doi chac chan.• Chi phi cua hop dong chi dugc ghi nhan vao chi phi khi da phat sinh.Chenh lech giua long doanh thu luy ke cua hgp dong xay dung da ghi nhan va khoan tien luy keghi tren hoa don thanh toan theo tien do ke hoach cua hop dong dugc ghi nhan la khoan phai thuhoac phai tra theo tien dp ke hoach cua cac hgp dong xay dung.Tien laiTien lai dugc ghi nhan tren ca sa thoi gian va lai suat thuc te tirng ky.Co tire va loi nhuan dirffc chiaCo tire va Igi nhuan dugc chia dugc ghi nhan khi Cong ty dugc quyen nhan co tuc hoac Ipi nhuantu viec gop von. Rieng co tuc nhan bang co phieu khong ghi nhan vao thu nhap ma chi theo doiso luong tang them.Ban thuyet minh nay la mgt by phan hap thanh va phai dugc doc ciing vai Bao cao tai chinh18\l Hi}y|/A Tl/ (cCONG TY CO PHAN XAY DI/NG VA GIAO THONG BINH Dl/CTNGDja chi: 16 G, dirong Dong Khai, phucmg Hoa Phu, TP. Thu Dau Mot, tinh Binh Duong
Xem thêm

38 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Qui 1nom 2013THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH (ti~p theo){Cdc Thuyh minh nay fa b() phdn hop thanh va can duac doc d6ng thai vai cac Bao cao tai chinh)./C6 tire va loi nhuan duoc chia duoc ghi nhan khi Cong ty diroc quyen nh~ c6 tire hoac duocquyen nhan IQinhuan ttr viec g6p ven,4.11 Thui thu nh(ip doanh nghifpChi phi thue thu nhap doanh nghiep trong kYbao g6m thue thu nhap hien hanh va thue thu nh~p hoanlai,Thu€ thu nhap hien hanh la khoan thu€ diroc tinh dira tren thu nhap chiu thue trong kYvoi thue suat c6hieu hrc tai ngay k€t thuc kY k€ toano Thu nhap chiu thue chenh I~ch so voi IQi nhuan k€ toan la dodi€u chinh cac khoan chenh I~ch tam thai gitra thu€ va k€ toan cling nhir di€u chinh cac khoan thunhap va chi phi khong phai chiu thu€ hay khong duoc khau tnr,Thu€ thu nhap hoan lai duoc xac dinh cho cac khoan chenh lech tarn thai tai ngay k€t thuc kYk€ toangitra co sa tinh thu€ thu nhap cua cac tai san va no phai tra va gia tri ghi s6 cua chung cho muc dichbao cao tai chinh. Thu€ thu nhap hoan lai phai tra diroc ghi nhan cho cit ca cac khoan chenh I~ch tarnthai. Tai san thu€ thu nhap hoan lai chi duoc ghi nhan khi chac ch~n trong nrong lai se c6 lei nhuantinh thu€ de sir dung nhtrng chenh I~ch tarn thai dUQCkhdu tnr nay. Gia tri cua thue thu nhap hoan laiduoc tinh theo thue sudt du tinh se ap dung cho nam tai san duoc thu h6i hay no phai tra duoc thanhtoan dua tren cac mire thu€ sudt c6 hieu hrc tai ngay k€t thuc kYk€ toanoGia tri ghi s6 cua tai san thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phai dtroc xem xet lai vao ngay k€t thuckY k€ toan va phai giam gia tri ghi s6 cua tai san thue thu nhap hoan lai d€n mire dam bao chac chanc6 du loi nhuan tinh thu€ cho phep IQi Ich cua mduoc sir dung,4.12 Thui sutit va cdc
Xem thêm

19 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Nguyen tic ghi nhan TSCD hftu hinh, TSCD vo hinh: nguy6n gia ghi theo gia v6n- Phuomg phap khdu hao TSCD hflru hinh, TSCD v6 hinh: duong thing4. Ghi nh£n va khiu hao bdt dong san dau tu:- Nguyen tic ghi nhan bat - Phucmg phap kblu hao BDS diu tu: theo phirong phap duong thingS.Nguyen tic ghi nhan cac khoan diu tu tai chinh: Theo chi do KT- Cac khoan dfiu tu vao cong ty con, cong ty li£n k6t, v6n gop va ca sd kinh doanh d6ng ki§m soat- Cac khoan dau tu chung khoan ngin ban- Cac khoan dlu tu ngin han, d^i han khae- Phucmg phap l£p du phdng giam gia dSu tu ngin han6. Nguyen tic ghi nhan va v6n hoa cac khoan chi phi di vay: Theo ch6 do- Nguyen tic von hoa cac khoan chi phi di vay- Ty le v6n hoa chi phi di vay dugc sir dung de xac dinh chi phi di vay dugc v6n hoa trong kyT.Nguyen tic ghi nMn va v6n hod cac khoan chi phi khac:- Chi phi tra truac: Chi phi thuc ti- Chi phi khac: Chi phi thue ti- PhuroTig phap phan b6 chi phi tra tnidc: Phan b6 tung ky- Phuong phap va thai gian phan b6 loi thS thuomg maiS.Nguyen tic ghi nhan chi phi phai tra: Theo chi d69.Nguye'n tac va phurcmg phap ghi nhan cac khoan du phdng phai tra: Theo ch6 d61 O.Nguyen tac ghi nhan v6n chu sa huu: Theo chi d$ KT- Nguy6n tac ghi nhan von dau tu cua chii sa huu, thang du von co phan, von khdc ciia chu sa hftu- Nguyen tic ghi nhan chenh lech danh gia lai tai san- Nguy6n tic ghi nh$n chenh lech ty gia- Nguyen tic ghi nhan lai nhuan chua phan ph6i1 I.Nguyen tic va phuong phap ghi nhan doanh thu: Theo chi do KT- Doanh thu ban hang- Doanh thu cung cap dich vu
Xem thêm

20 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Cac nghiep VI,l phat sinh bang ngoai t~ duoc chuyen d6i theo tY gia thirc t~ cua Ngan hang C6ngthirong tai ngay phat sinh nghiep VI,l.S6 dII cac khoan muc tiSn t~ co g6c ngoai t~ cuoi kY duoc qui d6i theo ty gia binh quan lien nganhang cu6i ky,Chenh lech tY gia phat sinh trong ky va chenh I~ch ty gia do danh gia lai cac khoan muc tiSn t~cu6i ky diroc ghi nhan vao thu nhap hoac chi phf trong ky.Nguyen t~c ghi nh~n doanh thuKhi ban hang hoa, thanh pham doanh thu duoc ghi nhan khi phan Ian rui ro va loi fch gin liSn voivi~c so htru hang hoa do duoc chuyen giao cho ngtroi rnua va kh6ng con t6n tai y~u t6 kh6ngchic chin dang k€ lien quan d~n viec thanh toan tiSn, chi phi kern theo hoac kha nang hang ban bitra lai.Khi cung cfrp dich VI,l, doanh thu duoc ghi nhan khi kh6ng con nhtrng y~u t6 kh6ng chic chindang k€ lien quan d~n viec thanh toan tiSn hoac chi phf kern theo. Tnrong hop dich vu duoc thuchien trong nhieu ky k~ toan thi viec xac dinh doanh thu trong tung ky diroc thirc hien can err vaotY l~ hoan thanh dich VI,l tai ngay cuoi ky.TiSn lai, c6 tire va lei nhuan diroc chia diroc ghi nhan khi C6ng ty co kha nang thu duoc loi ichkinh t~ tir giao dich va doanh thu duoc xac dinh nrong d6i chic chin. TiSn lai diroc ghi nhan trenco so thai gian va lai suat tirng ky. TiSn ban quyen duoc ghi nhan tren co so d6n tfch phu hop voihop d6ng. C6 tire va loi nhuan diroc chia diroc ghi nhan khi c6 d6ng diroc quyen nhan c6 tirehoac cac ben tharn gia gop v6n diroc quyen nhan loi nhuan tir viec gop v6n.15.Ben lien quanCac ben duoc coi la lien quan n~u rni)t ben co kha nang kiem soat hoac co anh hirong dang k€ d6ivoi ben kia trong viec ra quyet dinh cac chinh sach tai chfnh va hoat dong.Ban thuyit minh nay la mpt hp phqn h(1p thanh va phai GU(1cG(lCcUng vo; biJo cao tai chinh17
Xem thêm

24 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

- Chi phi khac :- P h ua ng phap phan bo chi phi tra truac :'- P h u a n g phap va thai gian phan bo lai thI thuang m a i :8. Nguyen tic ghi nhan chi phi phai tra :9. Nguyen tic va phu'ang phap ghi nhan cac khoan dip phong phai tra :10. Nguyen tic ghi nhan v6n chu s d hu'u:- Nguyen tac ghi nhan von dau tu cua chu s a hu'u, thang d u v6n c6 phan, von khac cua chu s a hCfu.+ Von dau tu cua chu s a hOu : dup'c ghi nhan theo so v6n thue gop cua chu s a hu'u+ T h i n g d u v6n eo p h i n : d u g e ghi nhan theo so chenh lech Ian han giua gia thue te phat hanhva menh gia eo philu a Cong ty eo phIn khi phat hanh eo philu l l n dau, phat hanh bo sung .- Nguyen t i e ghi nhan chenh lech danh gia lai tai san.- Nguyen tac ghi nhan chenh lech Ty gia.- Nguyen t i c ghi nhan lgi nhuan c h u a phan phoi.11. Nguyen tic va phu'ang phap ghi nhan doanh thu:- Doanh thu ban hang :- Doanh thu cung e l p djch vu :- Doanh thu hoat dpng tai chinh :• - D o a n h thu hgp dong xay dung :12. Nguyen tic va phu'ang phap ghi nhan chi phi tai chinh.13. Nguyen tic va phu'ang phap ghi nhan chi phi thul thu nhap doanh nghiep hien hanh, chi phi thul;thu nhap doanh nghiep hoan lai.14. Cac nghiep vu du> phdng rui ro hdi doai :
Xem thêm

23 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&AMP C

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&AMP C

Dla bdn kinh doanh: trong nu6'ctin vd md hinh quin tri, td chrfrc kinh doanh vn bQ m6y quin I- MO hinh quAn tri: C6ng ty c6 m6 hinh quan tri bao g6m: HQi d6ng qu6n tri; D4i hQi D6ng cdddng; Ban ki6m so6t; Ban di6u hanh tltmg dAu ld T6ng gi6m d6c vd c6c Ph6 TGD c6c kh6i chric4. Thdngn6ng.-- Co c6u bQ m6y qudnc6ng, quinlflf:Co c6u t6 chric cira C6ng ty dugc x6y dpg tr6n nguyCn t6c phAntheo c6c kh6i chfc ndng c6ng viQc, c6 m6i quan hQ ch{t ch6 v6i nhau.Dlnh hwdng phrit tridnCdc mqc fiAu chfi ydu cfia COng tyo Ndm 2014-2015: Vuqt qua kh6 khAn, t6 chfc lai vi6c ho4t ilQng sin xu6t kinh doanh v6icrlc chi6n luoc mdi.o Ndm 2015-2020: Muc ti6u tdng trucrng dAu o muc lT%o-llYo ndm.Chiiin ltqc phtit ffi6n tung vd ddi hqnC6ng ty h6i tp lai 3 linh vgc ho4t tlQng chinh:o Kinh doanh truydn th6ng: Hopt ttQng nhn thAu duy tri vcri sg cdn b6ng vA ngu6n lyc ngi5.o
Xem thêm

7 Đọc thêm

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH VĨNH LONG

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH VĨNH LONG

Nha Nc điêu tiêt đc:ăThông qua hoat đông tốn dung cua ngơn hang giup choc nên kinh tê vố mô, phat triênnhơp v i kinh tê quôc tê.ă2.1.2ăHoatăđôngătốnădung:ă-9-ơt Nc theo tiên trốnh hôiTrong cac hoat đông kinh doanh cua ngơn hang, hoat đông tốn dung luôn luônđong vai tro quan trong, thng chiêm khoang 2/3 tông tai san va tao l i nhuơn l ncho ngơn hang. Tuy nhiên, yêu tô nguy c hoat đông tốn dung luôn luôn không đôi vam c cao, do đo cac ngơn hang đa luôn luôn đ t biêt quan tơm đên viêc kiêm soatcung nh cac biên phap đê hô tr , han chê rui ro tốn dung ( Berger – Udell, 1990).2.1.3.ăCh tălngătốnădung:ă
Xem thêm

135 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

da thu hoac se thu duoc sau khi tnJ>di cac khoan chiet khau thuonq mal, qiarn gia hangban va hang ban b] tra 1khi ghi nhan doanh thu:Doanh thu ben hangDoanh thu ban hang duoc ghi nhan khi cac rui ro tronq yeu va cac quyen sa hCru hang h6ada duoc chuyen sang nglJ'ai mua, thlJ'ang la trunq voi thai diem chuyen giao hang h6a.Doanh thu to beet o{)ng gia congDoanh thu duoc ghi nhan khi heat dong gia cong dlJ'OOchoan thanh thlJ'ang la trunq v&i thaigian chuyen giao hang h6a gia congoTifJn lf3iDoanh thu dlJ'OOcghi nhan khi tien lai phat sinh tren co sa don tich (c6 tinh den Iooittrc rna taisan dem lai) trCr khi kha nang thu hoi tien lai khong chac chan.Doanh thuur chothue hoet o{)ngThu nhap tCr cho thue tal san theo hoop dong thue heat dong du'o'c ghi nhan theo phuonqphap dlJ'ang thc§ng trong suet thai gian cho thue.3.12tnu«Thu{; thu nMp hi~n bent:Tai san thue thu nhap va thue thu nhap phai nop cho nam hien hanh va cac narn truocdlJ'OOcxac dinh b~ng so tien dl,l' kien dlJ'OOcthu hoi tCr hoac phai nop cho co quan thue, dvatren cac rmrc thue suat va cac luat thue c6 hieu Il,l'Cden ngay ket thuc ky ke toan narn.Thue thu nhap hien hanh diro'c ghi nhan vao ket qua hoat dong kinh doanh nqoa! trCrtmang hop thue thu nhap phat sinh lien quan den mot khoan muc dlJ'OOcghi thc§ng vao vonchu sa hCru, trong tmang hoop nay, thue thu nhap hien hanh cOng duoc ghi nhan true tiep
Xem thêm

35 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

ty trong nam va vao ngay I~p bao cao nay la Ong NguyenKIt:M ToAN VIENCOngty Trach nhi(lm HCru hC;1nErnst & Young Vi(lt Nam la cOng ty ki~m toan cho COng ty.2Cong ty Co phan Xi manq Ha Tien 1BAa cAo COA BAN TONG GIAM DOCBan Tong Giarn doc Cong ty Co phan Xi mang Ha Tiem 1 ("Cong ty") trinh bay bao cao nay va baocao tal chinh cua Cong ty cho narn tai chinh ket thuc nqay 31 thanq 12 narn 2014.TRAcH NHleM CLIA BAN TONG GIAM DOC DOl val BAo cAo TAl cHiNHBan Tong Giarn doc chiu trach nhiern dam bao bao cao tai chinh cho tung narn tai chinh phan anhtrung thl,J'Cva hoop 19 tlnh hinh tai chinh, ket qua heat d(>ng kinh doanh va tinh hinh luu chuyen ti€!nt$ cua Cong ty trong narn. Trong qua trinh lap bao cao tai chinh nay. Ban Tong Giarn doc can phat;.. ll,J'achon cac chinh sach ke toan thich hop va ap dl,mg cac chinh sach nay mot each nhM quan;.. thuc hi$n cac danh gia va U'6'c trnh mot each hoop 19 va than tronq;.. neu ra cac chuAn ml,J'Cke toan ap dl,mg cho COng ty c6 dU'ooctuc!m thu hay khOng va tat canhCmg sai I$ch trong yeu so v6'i nhG>ngchuan ml,J'Cnay da dU'ooctrinh bay va giai thich trong baocao tai chinh; va.. I~p bao cao tai chinh tr~n cO' sa nguy~n t~c hOGitd(>ng Ii~n il,lc tru tfU'ang hoop khOng the chor~ng Cong ty se tiep il,lc ho~t d(>ng.Ban Tong Giam doc chiu trach nhi~m dam bao vi$c cac so sach ke toan thich hoopdU'OOclU'u giG>dephim anh tinh hinh tai chinh cua COng ty, v6'i m(fc d(> chinh xac hoop 19. t~i bat ky thai diem nao va
Xem thêm

46 Đọc thêm

Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước

LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Trong những năm gần đây, trước xu hướng hội nhập và phát triển của kinh tế thế giới, Việt Nam cũng đã mở rộng quan hệ thương mại, hợp tác kinh tế với rất nhiều nước trong khu vực và thế giới. Đi cùng vơi sự mở cửa của nền kinh tế là sự thay đổi của khung pháp chế. Hiện nay, pháp luật Việt Nam đang cố gắng tạo ra sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Nhà nước không còn bao cấp cho các doanh nghiệp nhà nước như trước đây nữa. Việc này tạo ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp tự chủ trong nền kinh tế, nhưng cũng lại đặt ra rất nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp nhà nước. Để tồn tại và ổn định được trên thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp nhà nước phải có sự chuyển mình, phải nâng cao tính tự chủ, năng động để tìm ra phương thức kinh doanh có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao, từ đó mới có đủ sức để cạnh tranh với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.Kết quả kinh doanh là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh đích thực tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó liên quan chặt chẽ đến chi phí bỏ ra và lợi nhuận sẽ đạt được, do đó nếu xác định đúng đắn kết quả kinh doanh sẽ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá đúng tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý được tốt hơn, từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhất giúp cho doanh nghiệp nâng cao được lợi nhuận.Cùng với việc xác định kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Việc phân phối sử dụng đúng đắn, hợp lý lợi nhuận sẽ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, đảm bảo lợi ích kinh tế của Nhà nước, của doanh nghiệp và người lao động.Tuy nhiên trong thực tế hiện nay, việc xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận cũng còn nhiều bất hợp lý gây nên các hiện tượng “lãi giả lỗ thật” hoặc “lỗ giả lãi thật”, việc sử dụng các quỹ vốn còn nhiều tuỳ tiện chưa theo đúng mục đích. Xuất phát từ những nhận thức trên tôi đã đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài: Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước , làm đề tài cho bài luận văn tốt nghiệp của mình.Nội dung luận văn ,ngoài mở đầu và kết luận, gồm 3 phần :Phần I : Một số vấn đề lý luận về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp thương mại Nhà nước Phần II : Tình hình thực hiện lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của Công ty Viễn Thông quân đội.PHẦN III: Nhận xét đánh giá một số ý kiến đề xuất về phương hướng và biện pháp chủ yếu góp phần tăng lợi nhuận ở Công ty Viễn Thông quân độiVới bài luận văn này, em rất mong muốn được góp một số ý kiến nhỏ bé của mình vào những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với Công ty Viễn Thông quân đội.Tuy nhiên, với vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm làm việc chưa nhiều nên bài viết này của em chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Vậy nên, em rất mong có được sự góp ý, giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn: PGS .TS. Lê Thế Tường cùng các thầy cô giáo và các bạn.
Xem thêm

32 Đọc thêm