LOI NHUAN VA RUI RO.PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Loi nhuan va rui ro.pdf":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Khoan tien ling von cho Cong ty Co phan Hoang Lien dugc thuc hi$n tren ca so* Bien ban thoa thuan hop tacdau tu xay dung Dyr an "Cao 6c van phong v£ chung or cao tang" ky giua Cong ty va Cong ty Co phan HoangLien ngay 29 thang 11 nam 2007. Theo Bien ban thoa thuan nay, Cong ty ung cho Cong[r]

21 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BAo cio TAl CHiNHCho IcYki toan tit ngay 0110412015 din ngay 3010612015THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (ti~p theo)(Cac Thuyet minh nay la b9 phdn h9]J thanh va cdn duac d9C d6ng thai voi cac Baa cao tai chlnh)LiiiCO'ban va liii suy giam tren c6 phi~u1123823. Bao cao bQ ph~nTheo quy djnh[r]

23 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

nhuin k6 toen var lqi nhuan tinh thue thu nhap (hoac 16 tinh thue) tai thoi di6m phat sinhgiao dich.Tdi sdn thu6 thu nhap hoan hi can duqc ghi nhan cho tat ca cac chCnh lech tam thoi duqckhdu tru, giatri tluoc khiu tru chuy6n sang cac ki' sau cia c6c khoin 16 tinh thuc va cac-daikhoin uuthu6[r]

36 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Thu€hieudi~unhapthu nhap hien hanh la khoan thue ducc tinh duahrc tai ngay k€t thuc IcY k€ toano Thu nhap chiuchinh cac khoan chenh lech tarn thai gitra thueva chi phi khong phai chju thue hay khong duoctren thu nhap chiu thue trong IcYvoi thue sufit cothu€ chenh lech so voi lei nhuan k€ toan la dov[r]

19 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Chi phi ifi vayChi phi di vay trong giai d01.1nd~u nr xay dung cac cong trinh xay dung co ban de dang duoc tinh vaogia tri cua tai san do. Khi cong trinh hoan thanh thi chi phi di vay diroc tinh vao chi phi tai chinh trong10'.Tftt ca cac chi phi di vay khac duoc ghi nhan vao chi phi tai chinh trong[r]

20 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

9. Nguyen t~c va phuong phap ghi nhan cac khoan du phong phai tra : Theo k~ hoach, hop d6ng10. Nguyen t~c ghi nhan v6n chu so htru- Nguyen t~c ghi nh~n v6n dftu tu chu so htru, thang du v6n c6 phan, v6n khac cua chu so htru :+ V6n dftu nr cua chu so huu : Ghi nh~ theo v6n thuc g6p cua chu so[r]

19 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

cong viec da hoan thanh dugc khach hang xac nhan va dugc phan anh tren hoa don da lap.Cac khoan tang, giam khoi luong xay lap, cac khoan thu boi thuong va cac khoan thu khac chidugc ghi nhan doanh thu khi da dugc thong nhat voi khach hang.Khi ket qua thuc hien hgp dong xay dung khong t[r]

38 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Qui 1nom 2013THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH (ti~p theo){Cdc Thuyh minh nay fa b() phdn hop thanh va can duac doc d6ng thai vai cac Bao cao tai chinh)./C6 tire va loi nhuan duoc chia duoc ghi nhan khi Cong ty diroc quyen nh~ c6 tire hoac duocquyen nhan IQinhuan ttr viec g6p ven,4.[r]

19 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Nguyen tic ghi nhan TSCD hftu hinh, TSCD vo hinh: nguy6n gia ghi theo gia v6n- Phuomg phap khdu hao TSCD hflru hinh, TSCD v6 hinh: duong thing4. Ghi nh£n va khiu hao bdt dong san dau tu:- Nguyen tic ghi nhan bat - Phucmg phap kblu hao BDS diu tu: theo phirong phap duong thingS.Nguyen tic gh[r]

20 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Cac nghiep VI,l phat sinh bang ngoai t~ duoc chuyen d6i theo tY gia thirc t~ cua Ngan hang C6ngthirong tai ngay phat sinh nghiep VI,l.S6 dII cac khoan muc tiSn t~ co g6c ngoai t~ cuoi kY duoc qui d6i theo ty gia binh quan lien nganhang cu6i ky,Chenh lech tY gia phat sinh trong ky va chenh I~c[r]

24 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

- Chi phi khac :- P h ua ng phap phan bo chi phi tra truac :'- P h u a n g phap va thai gian phan bo lai thI thuang m a i :8. Nguyen tic ghi nhan chi phi phai tra :9. Nguyen tic va phu'ang phap ghi nhan cac khoan dip phong phai tra :10. Nguyen tic ghi nhan v6n chu s d hu'u:- Nguyen tac[r]

23 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&AMP C

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&AMP C

Dla bdn kinh doanh: trong nu6'ctin vd md hinh quin tri, td chrfrc kinh doanh vn bQ m6y quin I- MO hinh quAn tri: C6ng ty c6 m6 hinh quan tri bao g6m: HQi d6ng qu6n tri; D4i hQi D6ng cdddng; Ban ki6m so6t; Ban di6u hanh tltmg dAu ld T6ng gi6m d6c vd c6c Ph6 TGD c6c kh6i chric4. Thdngn6ng.-- Co c6u bQ[r]

7 Đọc thêm

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH VĨNH LONG

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH VĨNH LONG

Nha Nc điêu tiêt đc:ăThông qua hoat đông tốn dung cua ngơn hang giup choc nên kinh tê vố mô, phat triênnhơp v i kinh tê quôc tê.ă2.1.2ăHoatăđôngătốnădung:ă-9-ơt Nc theo tiên trốnh hôiTrong cac hoat đông kinh doanh cua ngơn hang, hoat đông tốn dung luôn luônđong vai tro quan trong, thng chiêm khoang[r]

135 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

da thu hoac se thu duoc sau khi tnJ>di cac khoan chiet khau thuonq mal, qiarn gia hangban va hang ban b] tra 1khi ghi nhan doanh thu:Doanh thu ben hangDoanh thu ban hang duoc ghi nhan khi cac rui ro tronq yeu va cac quyen sa hCru hang h6ada duoc chuyen sang nglJ'ai mua, t[r]

35 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

ty trong nam va vao ngay I~p bao cao nay la Ong NguyenKIt:M ToAN VIENCOngty Trach nhi(lm HCru hC;1nErnst & Young Vi(lt Nam la cOng ty ki~m toan cho COng ty.2Cong ty Co phan Xi manq Ha Tien 1BAa cAo COA BAN TONG GIAM DOCBan Tong Giarn doc Cong ty Co phan Xi mang Ha Tiem 1 ("Cong ty") t[r]

46 Đọc thêm

Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp Nhà nước

LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Trong những năm gần đây, trước xu hướng hội nhập và phát triển của kinh tế thế giới, Việt Nam cũng đã mở rộng quan hệ thương mại, hợp tác kinh tế với rất nhiều nước trong khu vực và thế giới. Đi cùng vơi sự mở cửa của nền kinh tế là sự thay đổi của khung pháp chế. Hiện nay, pháp luật Việt Nam đang c[r]

32 Đọc thêm