ĐẤU TRANH GIAI CẤP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Đấu tranh giai cấp":

TIỂU LUẬN TRIẾT SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỪ SAU ĐỔI MỚI ĐẾN NAY

TIỂU LUẬN TRIẾT SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỪ SAU ĐỔI MỚI ĐẾN NAY

vẫn nảy sinh những mâu thuẫn về kinh tế - xã hội, cần có sự điều chỉnh kịpthời của Đảng và Nhà nước, tránh để những mâu thuẫn ấy phát triển theohướng xấu.Cùng với sự biến đổi của cơ cấu giai cấp - xã hội, các vấn đề xã hộicũng có nhiều phức tạp, đặc biệt là vấn đề tham nhũng, thoái hoá biến c[r]

26 Đọc thêm

ĐẤU TRANH GIAI cấp TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM HIỆN NAY

ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Đấu tranh giai cấp là những nội dung cơ bản cửa học thuyết Mác Lê nin. là động lực trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Ngày nay, nhận dạng đấu tranh giai cấp trong nền kinh tế thị trường ở nước ta là vấn đề hết sức đa dạng và phức tạp. Cần giữ vững lập trưởng và nhìn nhận một cách khách[r]

23 Đọc thêm

TIỂU LUẬN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ GẮN LIỀN VỚI ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI XÉT LẠI, Ý NGHĨA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ GẮN LIỀN VỚI ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI XÉT LẠI, Ý NGHĨA HIỆN NAY

Quá trình phát triển phong trào cộng sản vả công nhân quốc tế luôn phải tiến hành đấu tranh chống lại giai cấp tư sản và chế độ tư bản chủ nghĩa nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng của mình là xoá bỏ tư hữu, xoá bỏ áp bức bóc lột, giải phóng loài người. Đồng thời quá trình đó, để cho phong trào tồn tạ[r]

27 Đọc thêm

NHỮNG CUỘC ĐẤU TRANH CỦA CÔNG NHÂN ANH, PHÁP, ĐỨC HỒI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX PHẢN ÁNH ĐIỀU GÌ ? 

NHỮNG CUỘC ĐẤU TRANH CỦA CÔNG NHÂN ANH, PHÁP, ĐỨC HỒI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX PHẢN ÁNH ĐIỀU GÌ ? 

Cuộc khởi nghĩa không duy trì được lâu nhưng có tác dụng mở đầu phong trào đấu tranh sôi nổi của công nhân Đức sau này. Cuộc khởi nghĩa không duy trì được lâu nhưng có tác dụng mở đầu phong trào đấu tranh sôi nổi của công nhân Đức sau này.Những cuộc đấu tranh trên của giai cấp công nhân Anh, Pháp[r]

1 Đọc thêm

NHỮNG HÌNH THỨC ĐẤU TRANH ĐẦU TIÊN CỦA CÔNG NHÂN. Ý NGHĨA CỦA NÓ.

NHỮNG HÌNH THỨC ĐẤU TRANH ĐẦU TIÊN CỦA CÔNG NHÂN. Ý NGHĨA CỦA NÓ.

Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng là hình thức đấu tranh tự phát đầu tiên của giai cấp vô sản. Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng là hình thức đấu tranh tự phát đầu tiên của giai cấp vô sản. Phong trào này diễn ra từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XIX, trước hết ở Anh rồi lan r[r]

1 Đọc thêm

HÃY NÊU NHẬN XÉT VỀ GIAI CẤP LÃNH ĐẠO VÀ CON ĐƯỜNG ĐẤU TRANH CỦA CÁCH MẠNG ẤN ĐỘ TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1939

HÃY NÊU NHẬN XÉT VỀ GIAI CẤP LÃNH ĐẠO VÀ CON ĐƯỜNG ĐẤU TRANH CỦA CÁCH MẠNG ẤN ĐỘ TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1939

Lãnh đạo : Đảng Quốc đại - chính đảng của giai cấp tư sản. -  Lãnh đạo : Đảng Quốc đại - chính đảng của giai cấp tư sản. -  Đường lối đấu tranh : bất bạo động, bất hợp tác. Đường lối này phù hợp với tình hình Ấn Độ là quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng của đạo Phái. Tuy nhiên đường lối này[r]

1 Đọc thêm

Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

EM CÓ NHẬN XÉT GÌ VỀ HÌNH THỨC ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX

Từ sau thế kỉ XIX, các nước đế quốc mở rộng và hoàn thành việc thống trị các nước Đông Nam Á. Hầu hết các nước trong khu vực này, trừ Xiêm (Thái Lan) đều trở thành thuộc địa. Sự áp bức bóc lột của chủ nghĩa thực dân là nguyên nhân thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ngày càng phát triển[r]

1 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG VÔ THẦN KHOA HỌC TRONG TÁC PHẨM “VỀ THÁI ĐỘ CỦA ĐẢNG CÔNG NHÂN ĐỐI VỚI TÔN GIÁO” CỦA LÊNIN

TƯ TƯỞNG VÔ THẦN KHOA HỌC TRONG TÁC PHẨM “VỀ THÁI ĐỘ CỦA ĐẢNG CÔNG NHÂN ĐỐI VỚI TÔN GIÁO” CỦA LÊNIN

Tác phẩm “Về thái độ của đảng công nhân đối với tôn giáo” ra đời có ý nghĩa to lớn cả về lý luận và thực tiễn.Góp phần quan trọng đấu tranh chống lại bọn cơ hội, bọn xét lại, bọn vô chính phủ ở Nga trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo, chống lại thuyết tìm thần và tạo thần trong giới trí thức Nga.[r]

13 Đọc thêm

Sự vận dụng tư tưởng của lênin về bản chất của đảng của đảng ta

SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG CỦA LÊNIN VỀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỦA ĐẢNG TA

CHƯƠNG 1: NHỮNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA LÊNIN VỀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG
C.Mác và Ph. Ăngghen là những người đầu tiên xây dựng những lý luận về chính Đảng cách mạng của giai cấp công nhân trong những năm nửa đầu của thế kỷ XIX thông qua việc xác định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Hai ông đã luận giả[r]

19 Đọc thêm

TIỂU LUẬN VẬN DỤNG LÍ LUẬN VỀ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN VẬN DỤNG LÍ LUẬN VỀ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học một nấc thang cao hơn trong lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa nhân loại qua các giai đoạn của nó gắn liền với sự phát triển của hiện thực xã hội và thực tiễn cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân quốc tế. Toàn bộ lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học[r]

29 Đọc thêm

TIỂU LUẬN SỰ PHÁT TRIỂN LÍ LUẬN CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN CỦA CÁC NHÀ KINH ĐIỂN MÁC LÊ NIN, VÀ VIỆC VẬN DỤNG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN SỰ PHÁT TRIỂN LÍ LUẬN CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN CỦA CÁC NHÀ KINH ĐIỂN MÁC LÊ NIN, VÀ VIỆC VẬN DỤNG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học một nấc thang cao hơn trong lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa nhân loại qua các giai đoạn của nó gắn liền với sự phát triển của hiện thực xã hội và thực tiễn cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân quốc tế. Toàn bộ lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học[r]

35 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG VẤN ĐỀ CHI TIẾT HỎI ĐÁP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG VẤN ĐỀ CHI TIẾT HỎI ĐÁP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong 3 bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác Lênin, luận giải dưới góc độ chính trị xã hội quá trình chuyển biến cách mạng từ hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa lên hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa.
Sự thay thế hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ ngh[r]

95 Đọc thêm

QUỐC TẾ THỨ HAI LỚP 10

QUỐC TẾ THỨ HAI LỚP 10

Ngày 14 - 7 — 1889. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức ở Pa-ri. Ngày 14 - 7 — 1889. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức ở Pa-ri.Đại hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, nêu lên sự cần thiết phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản mỗi nước, đề cao vai trò đấu[r]

1 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC MÁC KHÔNG PHẢI LÀ SỰ “DUNG HỢP” GIỮA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY TÂM KHÁCH QUAN CỦA HÊ GHEN VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT PHOIƠBẮC

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC MÁC KHÔNG PHẢI LÀ SỰ “DUNG HỢP” GIỮA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY TÂM KHÁCH QUAN CỦA HÊ GHEN VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT PHOIƠBẮC

Sự xuất hiện triết học Mác là một cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử triết học. Đó là kết quả tất yếu của sự phát triển lịch sử tư tưởng triết học và khoa học của nhân loại, trong sự phụ thuộc vào những điều kiện kinh tếxã hội, mà trực tiếp là thực tiễn đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản với gi[r]

19 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HCM VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

TƯ TƯỞNG HCM VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Nếu mâu thuẫn chủ yếu ở các nước tư bản phương Tây là mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, thì mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa phương Đông là mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân. Dưới chính sách khai thác thuộc địa hà khắc và chính sách cai trị tàn bạo của[r]

7 Đọc thêm

HÃY NÊU NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA QUỐC TẾ THỨ HAI TRONG THỜI GIAN ĂNG-GHEN LÃNH ĐẠO.

HÃY NÊU NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA QUỐC TẾ THỨ HAI TRONG THỜI GIAN ĂNG-GHEN LÃNH ĐẠO.

Ngày 14 - 7 — 1889. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức ở Pa-ri. Ngày 14 - 7 — 1889. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức ở Pa-ri.Đại hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, nêu lên sự cần thiết phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản mỗi nước, đề cao vai trò đấu[r]

1 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC GIÁ TRỊ CỦA TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TIỂU LUẬN MÔN TÁC PHẨM KINH ĐIỂN

TIỂU LUẬN CAO HỌC GIÁ TRỊ CỦA TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TIỂU LUẬN MÔN TÁC PHẨM KINH ĐIỂN

Nội dung xã hội.Thực hiện công bằng bình đẳng xã hội, thực hiện mọi biện pháp làm mất dầnsự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, xã họi không còn giai cấp đối kháng.Nội dung văn hóa t tởng.Chống lại các trào lu t tởng của các giai cấp bóc lột, phản động, thực hiệngiáo dục công cộng n[r]

32 Đọc thêm

tiểu luận cao học Đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất bản ở việt nam hiện nay phương hướng và giải quyết

TIỂU LUẬN CAO HỌC ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI QUYẾT

Hoạt động xuất bản vừa là hoạt động văn hoá, tư tưởng, vừa là hoạt động sản xuất vật chất. Nó là kết quả lao động sáng tạo của con người, là phương tiện quan trọng phản ánh đời sống tinh thần, bộ mặt văn hoá của mỗi dân tộc ở mọi thời đại. Mặt khác, từ khi xã hội loài người phân chia thành giai cấp[r]

59 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc mấy vấn đề bàn luận
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc mang tính khoa học và cách mạng sâu sắc. Đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, nhấn mạnh sự kết hợp vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, độc lập dâ[r]

18 Đọc thêm

TIỂU LUẬN XÂY DỰNG ĐẢNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

TIỂU LUẬN XÂY DỰNG ĐẢNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, là điều kiện tiên quyết để giai cấp công nhân Việt Nam thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân v[r]

27 Đọc thêm

Cùng chủ đề