HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KTXH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Học thuyết về hình thái KTXH":

VẬN DỤNG LÍ LUẬN HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM

VẬN DỤNG LÍ LUẬN HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM

Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta có sự thay đổi và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Để có được những thành tựu ấy chúng ta đã trải qua nhiều thời kì đấu tranh gian khó. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã trở thành cột mốc cho bước ngoặt lịch sử trong cơ chế chuyển đổi nền kinh tế đất nư[r]

25 Đọc thêm

HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011 2013

HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011 2013

A. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội được hình thành, phát triển bắt nguồn từ những tư tưởng triết học về lịch sử trước đó của loài người. Từ lịch sử xa xưa, trải qua bao thời gian đến nay dù ở thời đại nào, xã hội nào thì hình thái kinh tế xã hộ[r]

61 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT- LÊNIN BẢO VỆ HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI TRONG TP NHỮNG NGƯỜI BẠN DÂN - Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

TIỂU LUẬN TRIẾT- LÊNIN BẢO VỆ HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI TRONG TP NHỮNG NGƯỜI BẠN DÂN - Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Lịch sử tư tưởng nhân loại phát triển như một dòng chảy liên tục, mặc dù có những bước quanh co, nhưng về cơ bản là không ngừng tiến lên cùng với sự phát triển trình độ nhận thức của con người. Tuy vậy, xuyên suốt lịch sử phát triển cho thấy, chỉ đến khi triết học Mác ra đời, đánh dấu một bước ngoặt[r]

22 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ HÌNH THÁI THỰC VẬT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA BA CHI ELSHOLTZIA, MENTHA VÀ OCIMUM

TỔNG QUAN VỀ HÌNH THÁI THỰC VẬT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA BA CHI ELSHOLTZIA, MENTHA VÀ OCIMUM

Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của[r]

62 Đọc thêm

TRÌNH BÀY CÁC QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC HỌC THUYẾT, CÁC TRƯỜNG PHÁI QUẢN LÝ CON NGƯỜI CÁC NHÀ QUẢN LÝ ĐÃ VÂN DỤNG CÁC TRIẾT LÝ NÀY NHƯ THẾ NÀO KHI XÂY DỰNG MỘT CHÍNH SÁCH

TRÌNH BÀY CÁC QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC HỌC THUYẾT, CÁC TRƯỜNG PHÁI QUẢN LÝ CON NGƯỜI CÁC NHÀ QUẢN LÝ ĐÃ VÂN DỤNG CÁC TRIẾT LÝ NÀY NHƯ THẾ NÀO KHI XÂY DỰNG MỘT CHÍNH SÁCH

Trình bày các quan niệm về con người lao động các học thuyết, các trường phái quản lý con người các nhà quản lý đã vân dụng các triết lý này như thế nào khi xây dựng một chính sách Trình bày các quan niệm về con người lao động các học thuyết, các trường phái quản lý con người các nhà quản lý đã vân[r]

15 Đọc thêm

CÁC HỌC THUYẾT VỀ TỶ GIÁ

CÁC HỌC THUYẾT VỀ TỶ GIÁ

 Hiệu ứng Laursen and Metzler• Cho rằng điều kiện thương mại xấu đi do phá giá gây nên hai hiệuứng đối với chi tiêu: Hiệu ứng thu nhập: giảm thu nhập  giảm chi tiêu Hiệu ứng thay thế: hàng trong nước trở nên rẻ tương đối  chuyển sangtiêu dùng hàng trong nước• Nếu hiệu ứng thay thế lớn hơn hiệu[r]

54 Đọc thêm

Đề cương ôn tập Chính trị

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHÍNH TRỊ

Câu 1: Hình thái kinh tế XH là j? tại sao nói: sự phát triển của HTKT XH là 1quá trình lịch sử - tự nhiên. Vận dụng vấn đề này trong công cuộc xd CNXH ở nước ta?
Hình thái KTXH là 1 phạm trù của CNDVLS, dùng để chỉ XH ở từng gđoạn lsử nhất định, với 1 kiểu QHXH đặc trưng cho XH đó phù hợp với 1 trì[r]

34 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG CỦA C MÁC VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG TRONG TP “GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ” Ý NGHĨA CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA

TƯ TƯỞNG CỦA C MÁC VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG TRONG TP “GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ” Ý NGHĨA CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA

Tác phẩm nổi tiếng của C.Mác “Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị” được viết từ tháng 81858 đến tháng 21859 mới hoàn chỉnh, xuất bản và phát hành tháng 61859. Tác phẩm ra đời đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển học thuyết kinh tế chính trị Mácxít mà còn thể hiện sự ph[r]

21 Đọc thêm

Lý luận hình thái kinh tế xã hội và sự vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Học thuyết về hình thái kinh tế xã hội của Mác, ra đời trên cơ sở quan điểm duy vật biện chứng về xã hội về hình thái kinh tế xã hội, lần đầu tiên cung cấp những tiêu chuẩn thực sự duy vật, khoa học cho việc phân kỳ lịch sử, giúp con người hiểu được logic khách quan của quá trình tiến hoá xã hội.N[r]

14 Đọc thêm

LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆC ÁP DỤNG CÁC HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP

LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆC ÁP DỤNG CÁC HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP

nhân viên tự điều khiển thực hiện mục tiêu của họ, làm cho nhân viên tự đánh giá thànhtích của họ. Để gắn kết với mọi người với công ty, Microsoft có một chính sách để tất cảnhân viên đều sở hữu một phân dự án của mình. Điều này khiến tất cả nhân viên của[r]

15 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC MẶC GIA

TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC MẶC GIA

Nói về triết học, Hồ Thích trong cuốn Trung Quốc triết học sử đại cương đã cho rằng: “ Phàm nghiên cứu những vấn đề thiết yếu, từ nguồn gốc của nhân sinh để tìm ra một giải quyết căn bản, ta gọi đó là triết học”. Trên thế giới, Triết học có thể được chia làm 2 nền tư tưởng chính. Đó là: triết học ph[r]

22 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TIỀN TỆ NGÂN HÀNG CHƯƠNG 8

BÀI GIẢNG TIỀN TỆ NGÂN HÀNG CHƯƠNG 8

Nội dung
1. Học thuyết cổ điển.
2. Học thuyết tân cổ điển.
3. Học thuyết tiền tệ hiện đại.

1. Học thuyết trọng thương
Thuyết trọng thương thiên về trọng kim:
Chủ trương tích trữ vàng bạc càng nhiều càng tốt cho ngân khố
quốc gia. Khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu để vàng
đi vào quốc gia l[r]

7 Đọc thêm

SỰ VẬN DỤNG HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA CỦA ĐẢNG TA TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

SỰ VẬN DỤNG HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA CỦA ĐẢNG TA TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

1. Tính cấp thiết của đề tài
Đường lối đổi mới toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang đi vào cuộc sống, xã hội nước ta đang ở vào một thời kỳ mới có ý nghĩa rất trọng đại trong toàn bộ lịch sử dân tộc, đó là thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Đây là quá trình lịch sử[r]

90 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT LÊ NIN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRONG TP KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI ĐẠI CCVS Ý NGHĨA VIỆC NHẬN THỨC VỀ TKQĐ Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN TRIẾT LÊ NIN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRONG TP KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI ĐẠI CCVS Ý NGHĨA VIỆC NHẬN THỨC VỀ TKQĐ Ở VIỆT NAM

Lịch sử tư tưởng nhân loại phát triển như một dòng chảy liên tục, mặc dù có những bước quanh co, nhưng về cơ bản là không ngừng tiến lên cùng với sự phát triển trình độ nhận thức của con người. Khi triết học Mác ra đời, đánh dấu một bước ngoặt cách mạng vĩ đại trong lịch sử tư tưởng, tạo ra sự nhảy[r]

30 Đọc thêm

HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG

HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG

tóm tắt cơ bản học thuyết âm dương, dành cho các bạn đại học , cao đẳng học môn y học cổ truyền. giúp các bạn nắm bắt 1 cách khái quát hơn, hiểu rõ hơn về học thuyết âm dương ngũ hành và các ứng dụng của học thuyết âm dương trong đời sống

17 Đọc thêm

HỆ THỐNG ĐỀ THI ĐÁP ÁN 08 CÂU KINH TẾ CHÍNH TRỊ CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

HỆ THỐNG ĐỀ THI ĐÁP ÁN 08 CÂU KINH TẾ CHÍNH TRỊ CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Câu 1: Học thuyết giá trị của C.Mác; nội dung, cơ chế hoạt động, chức năng, biểu hiện của quy luật giá trị, ý nghĩa đối với Việt Nam
Một trong những nội dung trọng tâm của học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác Lênin là chỉ rõ các quy luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển và tất yếu diệt vong[r]

35 Đọc thêm

VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HAI YẾU TỐ HERZBERG VÀO CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG

VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HAI YẾU TỐ HERZBERG VÀO CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử nghiên cứu 1
3. Mục tiêu nghiên cứu 3
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
6. Giả thuyết nghiên cứu 4
7. Phương pháp nghiên cứu 4
PHẦN NỘI DUNG 6
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HAI YẾU TỐ CỦA HERZBERG VÀO CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ, C[r]

81 Đọc thêm

BÀI 3 TRANG 62 SGK LỊCH SỬ 8

BÀI 3 TRANG 62 SGK LỊCH SỬ 8

Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân? Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân? Hướng dẫn giải: -Tôn Trung Sơn sinh năm 1866, mất năm 1925, quê ở Quảng Đông. Ông đã đi qua nhiều nước trên thế giới, tốt nghiệp bác sĩ y khoa ở Hồng Công.- Năm 1905, ông thành lậ[r]

1 Đọc thêm

Học thuyết doanh nghiệp - Chương 5: Thuyết ngẫu nhiên

HỌC THUYẾT DOANH NGHIỆP - CHƯƠNG 5: THUYẾT NGẪU NHIÊN

Tài liệu trình bày các nội dung về thuyết ngẫu nhiên, khái quát bối cảnh ra đời và phát triển của học thuyết; nội dung chính của học thuyết, về các các khái niệm, quan điểm, các yếu tố ngẫu nhiên tác động tới hiệu suất của doanh nghiệp; mô hình lý thuyết tác động ngẫu nhiên đến doanh nghiệp.

15 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN(HỌC PHẦN 2).

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN(HỌC PHẦN 2).

1) Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Hồ Quế Hậu
Chức danh, học vị: Giảng viên thỉnh giảng, Tiến sĩ
Nơi công tác: UBND Tỉnh Đồng Nai.
Chức vụ: Phó trưởng ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0919093157 Email: hoquehau57yahoo.com.vn
2[r]

8 Đọc thêm