VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT 1

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT 1 ":

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LÊN CHẤT LƯỢNG TRỨNG, ẤU TRÙNG VÀ HIỆU QUẢ ƯƠNG GIỐNG CÁ CHIM VÂY VÀNG (TRACHINOTUS BLOCHII LACEPÈDE, 1801) TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LÊN CHẤT LƯỢNG TRỨNG, ẤU TRÙNG VÀ HIỆU QUẢ ƯƠNG GIỐNG CÁ CHIM VÂY VÀNG (TRACHINOTUS BLOCHII LACEPÈDE, 1801) TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

M Ở ĐẨU Cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) là loài cá n ổi, rộng muối, có thể nuôi v ới mật độ cao, cá cũng sử dụng tốt thức ăn công nghiệp, sinh trưởng nhanh và có giá tr ị kinh tế nên đã trở thành đối tư ợng nuôi hấp dẫn ở nhiều nước thuộc châu Á – Thái Bình D ương (Lan & CTV, 2007; Juniyanto & CTV, 2008). Hi ện nay, cá chim được nuôi khá phổ biến ở nhiều nước như: loài Trachinotus carolinus đư ợc nuôi khu v ực B ắc Trung Mỹ (Main & CTV, 2007); loài Trachinotus ovatus, loài T. falcatus và loài T. blochii nuôi ở các nước như Đài Loan, Trung Qu ốc, Indonesia, Singa pore và Vi ệt Nam (Yeh & CTV, 2004 ; Thái Thanh Bình & Tr ần Thanh, 2008). Trong đó, loài cá chim vây vàng Trachinotus blochii đư ợc sản xuất giống đầu ti ên t ại Đài Loan năm 1989. Đến nay đã có khá nhi ều công trình nghiên cứu về nuôi thương phẩm (Lazo & CTV, 1998; McMaster & CTV, 2003; Mc Master & CTV, 2006; Lan & CTV, 2007; Thái Thanh Bình & Tr ần Thanh, 2008) và sản xuất giống loài cá này (Yeh & CTV, 2004; Liao & CTV, 2001; Juniyanto & CTV, 2008; Ngô V ĩnh Hạnh, 2007; Lại Văn Hùng & CTV, 2011). Tuy nhiên, v ấn đề gặp phải trong sản xuất giống hiện nay là tỷ lệ thành thục c ủa cá bố mẹ từ (57,14 – 95,45%), t ỷ lệ thụ tinh (46,34 – 78,53%) và n ở của trứng (28,0 – 75,3%) th ấp, tỷ lệ sống của ấu trùng cá không ổn định (từ 2,38 – 28,20%), và t ỷ lệ dị hình ở cá con còn cao từ 6,90 – 9,09% (Ngô V ĩnh Hạnh, 2007; Juniyanto và CTV, 2008; L ại Văn Hùng và CTV, 2011, Samal và CTV 2014), và đến nay vẫn chưa có các nghiên c ứu đ ể tìm ra giải pháp khắc phục các vấn đề này. Nhi ều nghi ên cứu trên các loài cá biển khác chỉ ra rằng, chất lượng trứng và ấu tr ùng ảnh hưởng rất lớn lên k ết quả ương giống, điều này liên quan trực tiếp đến ch ế độ dinh dưỡng của cá bố mẹ (Tucker, 2000; L ạ i Văn Hùng, 2004; Fernández – Palacios & CTV, 2011). Trong đó, ngu ồn thức ăn, hàm lư ợng n-3 HUFA, vitamin E và astaxanthin có trong th ức ăn đóng vai tr ò r ất quan tr ọng đ ến chất lượng sản phẩm sinh d ục (Lee & CTV, 1993; Lie & CTV, 1994; Lavens & CTV, 1999; Izquierdo & CTV, 2001; Nortvedt, 2006; Fernández – Palacios & CTV, 2011). Các v ấn đề n ày c ũng được một số tác giả nghiên cứu trên một số loài cá như: cá giò, Rachycentron canadum (Nguyen, 2010), cá tráp đ ầu vàng, Sparus aurata (Watanabe & VassalloAgius, 2003), cá bơn Nhật, Paralichthys olivaceus (Izquierdo & CTV, 2001) và cáh ồi Đại Tây D ương, Salmo salar (Lie và CTV, 1994). Ngoài ra, vi ệc nghi ên cứu đ ể đưa ra các gi ải pháp k ỹ thuật trong sản xuất giống như: ch ế độ cho ăn (Curnow & CTV, 2006), m ật độ ương (Hatziathanasius & CTV, 2002), b ổ sung dinh dưỡng cho ấu tr ùng cá (L ục Minh Diệp, 2010 ) và th ời gian chiếu sáng (Barlow & CTV, 1995)trên các loài cá ch ẽm (Lates calcarifer), cá ch ẽm châu Âu (Dicentrarchus labrax) c ũng đã được khá nhiều tác giả thực hiện n h ằm nâng cao hiệu quả ương gi ống. Như v ậy , cá chim vây vàng là đ ối tượng nuôi có giá tr ị kinh tế cao, đ ã được quan tâm nghiên c ứu sản xuất giống phục vụ cho nhu cầu của người nuôi. Tuy nhiên, các nghiên c ứu này mới dừng ở mức sản xuất ra con giống và vẫn c hưa đi sâu vào nghiên c ứu những giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng trứng, ấ u trùng và hiệu quả ương giống. Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu các vấn đề này nhằm nâng cao hi ệu quả sản xuất giống cá chim vây v àng là r ất cần thiết. Xu ất phát từ những v ấn đề tr ên, đề tài: “ Nghiên c ứu ảnh hưởng của một số gi ải pháp kỹ thuật lên chất lượng trứng, ấu trùng và hiệu quả ương giống cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) t ại Khánh Hòa đư ợc đề xuất thực hiện. Mục tiêu của đề tài: - M ục tiêu tổng quát: Góp ph ần hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá chim vây vàng. - M ục tiêu c ụ thể: N h ằm cải thiện s ức sinh s ản, chất lượng trứng, ấu trùng và nâng cao hi ệu quả ương giống cá chim vây vàng. Các n ội dung chính của đề tài : 1. Ảnh h ưởng của lo ại thức ăn tươi, kh ẩu phần ăn và hàm lư ợng vitamin E bổ sung cho cá b ố mẹ lên khả năng sinh sản và chất lượng trứng, ấu trùng. 2. Ảnh h ưởng của loại hormone sử dụng để kích thích cá sinh sản lên khả năng sinh s ản , ch ất l ư ợng trứng và ấu tr ùng. 3. Nghiên c ứu một số giải pháp kỹ t hu ật nhằm nâng cao hiệu quả ương giống cá chim vây vàng t ừ khi m ới nở đến 50 ngày tuổi. »
Xem thêm

200 Đọc thêm

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT N ƯỚC MẮM

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT N ƯỚC MẮM

bùn lỏng. Khí metan tạo ra ở giữa lớp bùn. Hỗn hợp khí lỏng và bùn làm cho nùn tạo thànhdạng hạt lơ lửng. Với quy trình này bùn hoạt tiếp xúc được với nhiều chất hữu cơ có trongnước thải và quá trình phân huỷ xảy ra tích cực. Một số bọt khí và hạt bùn có khí bám vào sẽnổi lên trên mặt hỗn hợp phía trên bể. Khí va phải lớp lưới chắn phía trên, các bọt khí bị vỡvà các hạt bùn được tách ra, lắng xuống dưới. Khí (chủ yếu là CH4 và CO2) thoát ra ngoài.Nước thải sau khi qua bể UASB sẽ tự chảy vào bể anoxic . Bể Anoxic là một công đoạn quantrọng quá trình khử Nitrat của hệ thống xử lý. Tại đây quá trình khử nitrat thành nitơ phân tửnhờ các vi khuẩn khử nitrat trong điều kiện thiếu khí (cung cấp 1 lượng oxy rất ít). Dựa trêncơ chế hoạt động của vi sinh vật trong điều kiện hiếu khí và thiếu khí (NH4 trong điều kiện cóoxy → NO3 trong điều kiện thiếu khí → N2 (khí) + H2O). Để đảm bảo bể hoạt động hiệu quảvà phản ứng được xảy ra hoàn toàn, thiết bị khuấy trộn được lắp đặt nhằm cung cấp 1 lượngoxy thấp và trộn đều nước thải mới, nước thải hiếu khí, bùn vi sinhSau đó nước thải sau bể anoxic được đưa qua bể aerotank . Trong bể aerotank thực hiện quátrình phân hủy hiếu khí các chất hữu có khả năng phân hủy sinh học ở dạng lơ lửng. Trong bểAerotank được cấp khí và khuấy trộn nhằm tăng hàm lượng oxy hòa tan và quá trình oxy hóacác chất hữu cơ trong nước thải. Từ đây nước được phân phối vào ống trung tâm của bể lắngvà được hướng dòng từ trên xuống . Các bông cặn vi sinh sẽ va chạm , tăng kích thước vàkhối lượng trong quá trình chuyển động trong ống trung tâm. Bùn được lắng xuống đáy bể .Một phần bùn được tuần hoàn lại bể Aerotank, một phần được đưa đến bể chứa bùn. Nướctrong chảy tràn qua máng răng cưa của bể lắng và sau đó được bơm vào bể trung gian . Sauđó được bơm lên bể keo tụ rồi tới bể lắng , ở đây bùn được lắng xuống đáy bể và được đưavào bể chứa bùn . Sau đó nước thải được đưa qua bồn lực áp lực để loại bỏ triệt để các cặncòn sót lại trong nước trước khi ra nguồn tiếp nhận. Bồn lực áp lực sử dụng vật liệu lọc chủyếu là soi,cát. Bể lọc phải được rửa định kì nhằm tăng khả năng lọc cảu vật liệu , nước thảirửa lọc được đưa vào bể điều hòa để tiếp tục xử lý.Cuối cùng nước thải được tiếp tục đưa tới bể khử trùng. Tại bể khử trùng , nước thải đượckhử trùng bằng NaOCl là chất khử trùng được sử dụng phổ biến do hiệu quả diệt khuẩn caovà giá rẻ. Qúa trình khử trùng xảy ra hai giai đoạn . Đầu tiên chất khử trùng khuếch tán xuyênqua cỏ tế bào vi sinh vật, sau đó phản ứng với men bên trong tế bào và phá hoại quá trình traođổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt.
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Quản lý sản xuất sản phẩm truyền thông nghe nhìn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN LÝ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG NGHE NHÌN

Đây là môn học thuần thực hành, trong đó sinh viên được yêu cầu thực hiện ít nhất 2 dự án sản xuất sản phẩm truyền thông nghe nhìn ở vai trò sản xuất (có thể ở những mức độ khác nhau). Sinh viên sẽ cần trải nghiệm trong mỗi dự án tất cả các công đoạn của qui trình sản xu ất: xây dựng hồ sơ ý tưởng, lập kế hoạch tài chính và kế hoạch sản xuất và thực hiện quản lý sản xuất. Các dự án sẽ được xây dựng trong bối cảnh thực tế của môi trường doanh nghiệp, xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp. Các sản phẩm đồ án sẽ được chính doanh nghiệp nghiệm thu.
Xem thêm

6 Đọc thêm

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT BAO BÌ GI ẤY

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT BAO BÌ GI ẤY

Thuyết minh sơ đồ công nghệ trên:Nước thải từ các nguồn phát sinh theo mạng lưới thu gom nước thải chảy vào hố thu của trạmxử lý theo đường ống chính. Nước thải trước khi vào hố thu đi qua song chắn rác để loại bỏnhững rác thô nhằm bảo vệ thiết bị, hệ thống đường ống…Hố chứa rác được kiểm tra và thugom định kỳ.Nước thải từ hố thu được chảy tràn sang bể điều hòa. Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưulượng và hàm lượng chất thải trong nước thải đi vào trạm xử lý. Bể điều hòa được lắp đặt hệthống sục khí để khuấy trộn và giảm 1 phần BOD, COD, SS…Sau khi xử lý sơ bộ bằngphương pháp cơ học, nước thải được tiếp tục chuyển sang bể keo tụ, tạo bông cặn mục đíchđể xử lý lượng SS có trong nước thải. Trong bể keo tụ bố trí thiết bị khuấy trộn để tăng sựtiếp xúc giữa các hạt điện tích trong nước, giúp cho quá trình keo tụ xảy ra nhanh hơn. Hóachất dùng trong quá trình keo tụ là PAC. Trong quá trình này phải sử dụng chất trợ keo giúpcho quá trình keo tụ diễn ra nhanh và hiệu quả hơn. Cần tính toán sao cho lượng chất keo tụcho vào vừa đủ. Khi ta cho dư thì lượng polymer trên sẽ cuộn lại tạo hiện tượng tái bền hạtkeo, làm cho nước vẫn đục, kém tạo bông và tạo ra sản phẩm phụ không mong muốn. Vớimột lượng TSS lớn trong nước thải đầu vào sẽ tính ra một lượng bùn lắng lớn. Lượng bùn thutrong quá trình đông keo tụ sẽ chuyển tới bể nén bùn. Thu bùn ở bể lắng theo định kỳ. Nướcsau khi xử lý keo tụ được chuyển tới bể nén bùn. Thu bùn ở bể lắng theo định kỳ. Nước saukhi xử lý keo tụ được chuyển sang bể lắng 1 để loại bỏ bùn cặn. Sau đó vào bể Aerotank diễnra quá trình sinh học hiếu khí được duy trì nhờ không khí cấp từ máy thổi khí. Tại đây, các visinh vật ở dạng hiếu khí ( bùn hoạt tính) sẽ phân hủy các chất hữu cơ còn lại trong nước thảithành các chất vô cơ ở dạng đơn giản theo phản ứng sauChất hữu cơ + Vi sinh vật hiếu khí H2O + CO2 + Sinh khối mới + …ESau khi nước thải được xử lý ở bể Aerotank trong một thời gian nhất định sẽ được chuyểnđến bể lắng 2 để tách bùn hoạt tính, làm trong nước ra.Bùn được giữ lại ở bể lắng. Một phần được tuần hoàn lại bể Aerotank, một phần được đưađến bể chứa bùn để xử lý bùn due.Cuối cùng nước thải được đưa qua bể khử trùng bằng NaOCl, nhằm tiêu diệt hết những visinh vật còn trong nước thải, nước sau khi qua bể khử trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT sẽ
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn Vật lí – Đề số 03 Th ầy Đặ ng Vi ệt Hùng – Hocmai.vn Cho bi ết: h ằng s ố Pl ăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ l ớn điện tích nguyên t ố e = 1,6.10 –19 C; t ốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 ms; s ố Avôga đrô NA = 6,02.10 23 mol –1. Câu 1. M ột con l ắc lò xo nếu treo vào đầu d ưới c ủa m ột l ực k ế lò xo r ồi kích thích cho con l ắc dao độ ng v ới biên độ A thì l ực đàn h ồi c ực ti ểu và c ực đạ i quan sát được trên l ực k ế l ần l ượt là 0 và F max . N ếu đem con l ắc lò xo đó treo tr ực ti ếp vào m ột điểm c ố đị nh trên giá không còn l ực k ế rồi kích thích dao động điều hòa v ới biên độ A thì l ực đàn h ồi tác d ụng lên giá treo sẽ A. v ẫn gi ữ nguyên nh ư c ũ. B. có giá tr ị c ực đại t ăng và giá tr ị c ực ti ểu không đổ i C. có giá tr ị c ực đạ i gi ảm và giá tr ị c ực ti ểu không đổi D. có giá tr ị c ực đạ i và c ực ti ểu đề u tăng Câu 2. Con l ắc đơn treo vào tr ần c ủa m ột thang máy c ủa m ột tòa nhà cao t ầng. Khi thang máy đi lên nhanh dần đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 1. Khi thang máy đi xu ống ch ậm d ần đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 2. Khi thang máy chuy ển độ ng th ẳng đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 3. So sánh nào sau đây là đúng? A. T 1 = T 2 < T 3. B. T 1 = T 2 > T 3. C. T 1 > T 3 > T 2. D. T 1 < T 3 < T 2. Câu 3. Một m ạch dao độ ng LC lí t ưởng c ủa m ột máy thu có độ t ự c ảm không đổ i đang b ắt được sóng vô tuy ến. N ếu t ăng điện dung c ủa t ụ điện lên 9 l ần thì t ần s ố c ủa sóng vô tuy ến thu được s ẽ A. t ăng lên 3 l ần B. gi ảm đi 3 l ần C. t ăng lên 9 l ần D. giảm đi 9 l ần Câu 4. Trên m ặt thoáng ch ất l ỏng có hai ngu ồn sóng k ết h ợp dao động cùng pha, cách nhau 18 cm. Sóng trên m ặt ch ất l ỏng có b ước sóng là λ = 4 cm. T ại m ột th ời điểm t, trên đoạn n ối hai ngu ồn, ph ần t ử t ại trung điểm nhô lên cao nh ất. Lúc đó, s ố ph ần t ử nhô lên cao nh ất trên đoạn n ối hai ngu ồn là A. 4 B. 5 C. 8 D. 9 Câu 5. Ch ọn câu phát bi ểu đúng khi nói v ề các lo ại quang ph ổ. A. Ch ỉ có nguyên t ử hi đro phát ra được quang ph ổ v ạch phát x ạ có các v ạch màu thu ộc vùng ánh sáng nhìn th ấy. B. Các v ạch t ối trong quang ph ổ vạch h ấp th ụ c ủa m ột ch ất khí không cùng vị trí so v ới các v ạch màu trong quang ph ổ v ạch phát x ạ c ủa ch ất khí đó. C. Quang ph ổ liên t ục c ủa các ch ất nóng sáng đề u không thay đổi theo nhi ệt độ và không ph ụ thu ộc thành ph ần c ấu t ạo c ủa ngu ồn sáng. D. Các v ạch trong quang ph ổ v ạch h ấp th ụ là các v ạch t ối trên nền c ủa m ột quang ph ổ liên t ục Câu 6. Cho hai ch ất điểm dao độ ng điều hòa cùng ph ươ ng, cùng t ần s ố, có ph ươ ng trình dao động t ươ ng ứng lệch pha nhau m ột góc π. Có th ể k ết lu ận r ằng A. Hai ch ất điểm luôn chuy ển độ ng không cùng chi ều. B. Trung điểm c ủa đoạn n ối hai ch ất điểm hoàn toàn không dao động C. Hai ch ất điểm không cùng lúc đi qua v ị trí cân b ằng. D. Hai dao động không th ể cùng g ốc th ời gian. Câu 7. Sóng vô tuy ến và sóng âm cùng có đặc điểm chung là A. cùng bản ch ất sóng điện t ừ vì sóng vô tuy ến có th ể truy ền âm thanh đi xa. B. tốc độ truy ền c ủa chúng đề u ph ụ thu ộc môi tr ường truy ền. C. không th ể truy ền trong chân không. D. tốc độ truy ền c ủa chúng l ớn nh ất khi ở trong ch ất chân không. Câu 8. Một v ật th ực hi ện đồ ng th ời hai dao độ ng điều hòa cùng ph ươ ng, cùng t ần s ố có ph ươ ng trình: x1 = A1cos(20t + π6) (cm; s) và x 2 = 6cos(20t + 2 π3) (cm; s). Bi ết t ốc độ c ực đạ i c ủa v ật là 200 cms. Biên độ A1 có giá tr ị là A. 14 cm. B. 10 cm. C. 6 cm. D. 8 cm.
Xem thêm

9 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC NGHIÊN CỨU SỰ CHÚ Ý TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC NGHIÊN CỨU SỰ CHÚ Ý TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

sinh, sinh viên và phương pháp giảng dạy thiếu sáng tạo của giáo viên là nhữngnguyên nhân gây nên sự thiếu tập trung trong lớp. Việc giúp người học phát triển kỹnăng tập trung cần có giải pháp lâu dài và học sinh, sinh viên nên rèn luyện trí nãothông qua hoạt động thể thao, các bài tập giữ thăng bằng. Còn nhà trường nênhướng dẫn các em lắng nghe, ghi chép, đọc tài liệu, tìm kiếm, quản lý và sử dụngthông tin hiệu quả. Phòng học đúng chuẩn về diện tích, âm thanh, ánh sáng, thiết bịhọc tập cũng giúp các em không bị phân tâm [22].* Nghiên cứu về “Các phẩm chất chú ý của lứa tuổi thanh niên sinh viên”được tác giả Hoàng Mộng Lan tiến hành trên một số sinh viên của Trường Đại họckhoa học xã hội và nhân văn thuộc Đại học quốc gia Hà Nội (tháng 3/2009) đã bướcđầu cho thấy những có sự khác biệt nhất định về phẩm chất chú ý ở các lứa tuổi vàgiới tính sinh viên [8, tr.3].Kết quả nghiên cứu bước đầu đã luận giải khá thuyết phục về điểm số mà cácđối tượng nghiên cứu đạt được trên cơ sở các thang đo. Tuy nhiên, phạm vi nghiêncứu còn hẹp, chưa mang tính phổ quát và đặc trưng về các phẩm chất của lứa tuổithanh niên sinh viên.* “Nghiên cứu một số biện pháp nhằm tập trung sự chú ý của học sinh vàobài học văn thông qua việc dự giờ của giáo viên trong tổ bộ môn” của tác giả BùiTuý Phượng [33].đề cập đến một vấn đề bức thiết trong ngành giáo dục hiện nay đólà thực trạng dạy và học môn Ngữ văn trong trường phổ thông cũng như tình trạnghọc sinh “lơ là” trên lớp.Tác giả đã thẳng thắn chỉ ra thực trạng của sự không tập trung chú ý của họcsinh vào bài học Ngữ văn qua một số biểu hiện như: hiện tượng học sinh gục, hoặcnằm dài trên bàn, ngao ngán, uể oải; nhiều học sinh lo làm việc riêng như giờ họcmôn này lại đem bài của môn học khác ra học, lén lút sử dụng điện thoại di độngnhắn tin, nghe nhạc,…, tệ hơn là đùa giỡn, nói chuyện riêng, ăn quà vặt, chơi cờ carô,…; ngoài ra, còn hay mơ màng, nghĩ vẩn vơ chuyện đâu đó, ló ra bên ngoài, hoặckhông hiểu bài nhưng hay phát biểu lung tun,…Tìm hiểu nguồn gốc của thực trạng trên xuất phát từ cả hai nguyên nhân:
Xem thêm

143 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỘC BÌNH TỈNH LẠNG SƠN

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỘC BÌNH TỈNH LẠNG SƠN

đó GPMB cũng được tiến hành với những đặc điểm riêng biệt.-Tính phức tạp: Đất đai là tài sản có giá trị cao, có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội đối với mọi người dân. Ở khu vực nông thôn thì dân cư chủ yếu sống vào hoạt độngnông nghiệp mà đất đai lại là tư liệu sản xuất trong khi trình độ sản xuất lại thấp, khả năngchuyển đổi nghề nghiệp lại rất khó khăn, do đó tâm lí của người dân vùng này là giữ đất đểsản xuất, thậm chí họ cho thuê đất còn thu được lợi nhuận cao hơn là sản xuất nhưng họ vẫnkhông cho thuê. Mặt khác do tập quán canh tác và sinh hoạt nên đa phần người dân đềukhông muốn mất đi mảnh đất cha ông để lại. Tình hình đó đã dẫn đến công tác tuyên truyềnvận động dân cư tham gia di chuyển là rất khó khăn. Bên cạnh đó công tác kiểm kê, địnhgiá để bồi thường, hỗ trợ gặp nhiều khó khăn do các tài sản như công trình, vật kiến trúcgắn liền với đất rất đa dạng. Chính vì vậy khi thực hiện công tác bồi thường GPMB cần cósự phối hợp hài hòa giữa các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể có liên quan vàngười dân. Cần áp dụng kịp thời những chính sách của Nhà nước để đảm bảo quyền và lợiích của các bên tham gia theo đúng quy định của pháp luật (Đỗ Thị Lan và cs, 2007) [9].2.1.3Một số quy định chung về công tác giải phóng mặt bằngThực chất của việc GPMB là việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sửdụng đất dưới sự điều tiết của Nhà nước.Theo điều 42 Luật Đất đai 2003 [12] của nước ta thì:1. Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất mà người sử dụng đất có giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) hoặc đủ điền kiện để được cấp GCNQSDĐ theo quy định50 của luật này thì được bồi thường, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11 và 12 điều 38 và các điểm b, c, d, đ và g khoản 1 điều 43 của luật này.2. Người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đíchsử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng
Xem thêm

66 Đọc thêm

TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG SỐ 3 2015

TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG SỐ 3 2015

nếp sống, thói quen giữ gìn vệsinh môi trường, xóa bỏ hủtục gây hại đến môi trường(Khoản 11).VVLuật BVMT năm 2014 khuyến khích cộng đồng dân cưthành lập tổ tự quản BVMT nơi mình sinh sống và hoạt độngtheo nguyên tắc tự nguyệnluật pháp &amp; chính sáchĐiều 7 nêu ra một số hành vi gây ô nhiễmmôi trường bị cấm như: Xả thải chất thải chưađược xử lý đạt quy chuẩn ra môi trường; Chấtđộc, phóng xạ và các loại chất thải nguy hạikhác vào đất, nguồn nước, không khí (Khoản5); Đưa vào nguồn nước hóa chất độc hại,chất thải, vi sinh vật chưa được kiểm định vàtác nhân độc hại khác đối với con người, sinhvật (Khoản 6); Che dấu hành vi hủy hoại môitrường, cản trở hoạt động BVMT, làm sai lệchthông tin dẫn đến hậu quả xấu đối với môitrường (Khoản 15); Người có thẩm quyền lợidụng chức vụ, vượt quá quyền hạn để làm tráiquy định về quản lý môi trường (Khoản 16).Điều 56 quy định, nguồn nước hồ, ao, kênh,mương, rạch phải được điều tra, đánh giá trữlượng, chất lượng và bảo vệ để điều hòa nguồnnước; Hồ, ao, kênh, mương, rạch trong đô thị,
Xem thêm

74 Đọc thêm

Giáo án đại số 10 cơ bản đẹp về hình thức. nội dung chất lượng download về chỉ cẩn chỉnh sửa ngày tháng và in

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN ĐẸP VỀ HÌNH THỨC. NỘI DUNG CHẤT LƯỢNG DOWNLOAD VỀ CHỈ CẨN CHỈNH SỬA NGÀY THÁNG VÀ IN

Ch­¬ng I: mÖnh ®Ò tËp hîp §1: mÖnh ®Ò Ngµy so¹n: 1882015. PPCT: TiÕt 1. I. Môc tiªu. 1 VÒ kiÕn thøc. HiÓu ®­îc kn mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò chøa biÕn, mÖnh ®Ò phñ ®Þnh. N¾m ®­îc kÝ hiÖu phæ biÕn ( ), kÝ hiÖu tån t¹i ( ). N¾m ®­îc mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ì t­ơng ®­¬ng. Ph©n biÖt ®­îc kiÖn cÇn vµ ®iÒu kiÖn ®ñ, gi¶ thiÕt vµ kÕt luËn. 2 VÒ kü n¨ng. BiÕt lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò, X§ ®­îc tÝnh ®óng, sai cña mét mÖnh ®Ò trong nh÷ng tr­êng hîp ®¬n gi¶n. Nªu ®­îc VD vÒ mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. BiÕt lËp mÖnh ®Ò ®¶o cña mét mÖnh ®Ò cho tr­íc. 3 VÒ t­ duy th¸i ®é. RÌn luyÖn t­ duy l«gÝc, t­ duy lËp luËn CÈn thËn, chÝnh x¸c trong tÝnh to¸n vµ trong lËp luËn II. ChuÈn bÞ. 1 Gi¸o viªn: Th­íc kÎ + compa + b¶ng phô + phiÕu häc tËp. 2 Häc sinh: Th­íc kÎ + compa III. Ph­¬ng ph¸p. Chñ yÕu sö dông ph­¬ng ph¸p d¹y häc nªu vÊn ®Ò, ph¸p vÊn, gîi më. IV. TiÕn tr×nh bµi häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò: Nªu mét sè lo¹i c©u ®• häc. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu Kn mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò chøa biÕn. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Cho HS ®äc vµ so s¸nh c¸c c©u trong hai bøc tranh. C¸c c©u ë bøc tranh bªn tr¸i lµ nh÷ng c©u kh¼ng ®Þnh (cã thÓ ®óng hoÆc sai) ®­îc gäi lµ c¸c mÖnh ®Ò. C¸c c©u cña bøc tranh bªn ph¶i kh«ng ph¶i lµ c¸c mÖnh ®Ò. LÊy thªm VD ®Ó HS hiÓu râ h¬n ? Yc HS nªu Kn mÖnh ®Ò. HS lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò. §äc vµ so s¸nh Nghe vµ hiÓu c¸ch cho mét mÖnh ®Ò. T×m c¸ch ph¸t biÓu Kn mÖnh ®Ò. LÊy VD vÒ mÖnh ®Ò. MÖnh ®Ò . (SGK) VÝ dô: +) MÖnh ®Ò. a) Hµ néi lµ thñ ®« cña ViÖt Nam. (MÖnh ®Ò ®óng) b) 2 3 = 5. (MÖnh ®Ò sai) +) Kh«ng ph¶i mÖnh ®Ò a) Trêi h«m nay n¾ng qu¸ b) Chñ nhËt nµy cËu cã r¶nh kh«ng? Trong to¸n häc ta th­êng gÆp c¸c ph¸t biÓu nh­: +) “n chia hÕt cho 3” +) “ 2 + x = 5” Tuy ch­a kh¼ng ®Þnh ®­îc tÝnh ®óng, sai cña c¸c kh¼ng ®Þnh trªn. Nh­ng nÕu ta g¸n cho n (hoÆc x) mét gi¸ trÞ cô thÓ th× sÏ nhËn ®­îc mét mÖnh ®Ò. Yc HS chän cho n (hoÆc x) nh÷ng gi¸ trÞ cô thÓ ®Ó xÐt tÝnh ®óng, sai cña mÖnh ®Ò Yc HS so s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a mÖnh ®Ò vµ mÖnh ®Ò chøa biÕn. Yc HS lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò chøa biÕn. Cho HS lµm BT trong H§ 3 ®Ó cñng cè lý thuyÕt Nghe vµ hiÓu c¸ch cho mÖnh ®Ò chøa biÕn LÊy VD kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng, sai cña mÖnh ®Ò. So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a mÖnh ®Ò vµ mÖnh ®Ò chøa biÕn. LÊy VD vÒ mÖnh ®Ò chøa biÕn. Lµm BT trong H§ 3 ®Ó cñng cè lý thuyÕt MÖnh ®Ò chøa biÕn. VÝ dô. a) n chia hÕt cho 3 b) 2 + x = 5 Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu Kn mÖnh ®Ò phñ ®Þnh. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Cho HS t×m hiÓu VD1 SGK. ? Dùa vµo VD1 h•y lËp mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña c¸c mÖnh ®Ò sau. a) A “Pari lµ thñ ®« cña ViÖt Nam” b) B: “3 lµ sè nguyªn tè”. c) C: “15 lµ mét sè ch½n”. ? Tõ ®ã t×m mèi quan hÖ gi÷a mÖnh ®Ò phñ ®Þnh vµ mÖnh ®Ò ®• cho. §äc vµ hiÓu c¸ch lËp mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò. Suy nghÜ lËp mÖnh ®Ò cña mét mÖnh ®Ò theo yc cña GV T×m mèi quan hÖ gi÷a mÖnh ®Ò phñ ®Þnh vµ mÖnh ®Ò ®• cho. Th«ng b¸o kq t×m ®­îc Phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò. KÝ hiÖu mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mÖnh ®Ò P lµ . Ta cã: +) ®óng th× P sai. +) sai th× P ®óng. Yc HS tù lÊy VD. Yc HS lµm BT trong H§4 SGK Lµm BT cñng lý thuyÕt Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu c¸ch lËp mÖnh ®Ò kÐo theo. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Nªu vÊn ®Ò: Cho hai mÖnh ®Ò P: “ Tr¸i ®Êt kh«ng cã n­íc” Q: “Tr¸i ®Êt kh«ng cã sù sèng” ? H•y nèi hai mÖnh ®Ò trªn b»ng côm tõ “NÕu… th×…”. Tõ ®ã nªu nhËn xÐt vÒ mÖnh ®Ò võa lËp. Ta nãi mÖnh ®Ò d¹ng: “NÕu P th× Q” gäi lµ mÖnh ®Ò kÐo theo. LÊy VD thÓ hiÖn tÝnh ®óng, sai cña mÖnh ®Ò P => Q. ? MÖnh ®Ò P => Q chØ ®óng khi nµo. Yc HS lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò kÐo theo. Nèi hai mÖnh ®Ò ®• cho thµnh mét mÖnh ®Ò vµ nhËn xÐt. Ghi nhí c¸ch lËp mÖnh ®Ò kÐo theo: nèi hai mÖnh ®Ò trªn b»ng côm tõ “NÕu … th×…” NhËn xÐt tÝnh ®óng, sai cña m®. Suy nghÜ t×m VD. MÖnh ®Ò kÐo theo. +) MÖnh ®Ò “NÕu P th× Q” gäi lµ mÖnh ®Ò kÐo theo KÝ hiÖu: P => Q. +) MÖnh ®Ò P => Q chØ sai khi P sai vµ Q ®óng vµ ®óng trong c¸c tr­êng hîp cßn l¹i Nªu vÊn ®Ò: Ta cã ®Þnh lÝ sau: NÕu cã hai c¹nh bªn b»ng nhau th× c©n. ? H•y t×m gi¶ thiÕt, kÕt luËn cña ®Þnh lÝ trªn. Ta thÊy r»ng ®Þnh lÝ trªn ®­îc ph¸t biÓu d­íi d¹ng m® P => Q ®óng, khi ®ã ta nãi: P lµ gt, Q lµ kl cña ®Þnh lÝ, hay P lµ ®k ®ñ ®Ó cã Q, hay Q lµ ®k cÇn ®Ó cã P Suy nghÜ t×m gi¶ thiÕt, kÕt luËn cña bµi to¸n. NhËn diÖn c¸c ®Þnh lÝ th­êng ®­îc ph¸t biÓu d­íi d¹ng m® ®óng P => Q. Ghi nhí c¸ch gäi tªn cña P vµ Q trong ®Þnh lÝ d¹ng P => Q Trong to¸n häc ta th­êng gÆp c¸c ®Þnh lÝ cã d¹ng P => Q. Khi ®ã ta nãi: P lµ gt, Q lµ kl cña ®Þnh lÝ, hay P lµ ®k ®ñ ®Ó cã Q, hay Q lµ ®k cÇn ®Ó cã P Cho HS lµm BT trong H§6 SGK Lµm BT cñng cè lý thuyÕt Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu c¸ch lËp mÖnh ®Ò ®¶o, hai mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Cho HS lµm BT trong H§7 SGK C¸c m® Q => P gäi lµ mÖnh ®Ò ®¶o cña m® P => Q Yc HS lÊy VD Suy nghÜ lµm BT . Th«ng b¸o kq t×m ®­îc. Ghi nhí c¸ch cho mét m® ®¶o. Suy nghÜ t×m VD. MÖnh ®Ò ®¶o. MÖnh ®Ò Q => P gäi lµ mÖnh ®Ò ®¶o cña mÖnh ®Ò P => Q Chó ý: P => Q ®óng kh«ng nhÊt thiÕt Q => P ph¶i ®óng ë trong H§7b ta thÊy r»ng c¶ hai m® P => Q vµ Q => P ®Òu ®óng. Khi ®ã ta nãi m® P => Q t­¬ng ®­¬ng víi m® Q => P L­u ý HS c¸c tr­êng hîp kh¸c kh¸c kh«ng gäi lµ mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. LÊy VD vÒ hai mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. Yc HS tù lÊy VD vÒ hai m® Ghi nhí c¸ch cho mét m® t­¬ng ®­¬ng . Suy nghÜ t×m VD MÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng NÕu c¶ hai m® P => Q vµ Q => P ®Òu ®óng ta nãi r»ng P vµ Q lµ hai mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. KÝ hiÖu: vµ ®äc lµ: P t­¬ng ®­¬ng Q, hoÆc P lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó cã Q, hoÆc P khi vµ chØ khi Q
Xem thêm

148 Đọc thêm

SANG KIEN KINH NGHIEM MENH DE QUAN HE

SANG KIEN KINH NGHIEM MENH DE QUAN HE

PhÇn néi dung PhÇn 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ mÖnh ®Ò quan hÖ vµ ®¹i tõ quan hÖ Tiếng Anh cã 2 lo¹i c©u : C©u ®ơn gi¶n: là c©u cã mét thµnh phÇn vµ chØ cÇn nh­ vËy c©u còng cã ®ñ nghÜa . C©u phøc hîp : lµ lo¹i c©u cã hai thµnh phÇn ( hai mÖnh ®Ò) chÝnh phô nèi víi nhau b»ng mét tõ gäi lµ ®¹i tõ quan hÖ . MÖnh ®Ò quan hÖ trong tiÕng anh gåm cã ba lo¹i sau: + MÖnh ®Ò quan hÖ x¸c ®Þnh ( defining). + MÖnh ®Ò quan hÖ kh«ng x¸c ®Þnh ( nondefining). + MÖnh ®Ò quan hÖ liªn hîp ( connective). Trong ch­¬ng tr×nh tiÕng anh líp 10 ban c¬ b¶n th× c¸c em häc sinh ®­îc häc c¶ ba lo¹i mÖnh ®Ò quan hÖ lµ mÖnh ®Ò quan hÖ x¸c ®Þnh , mÖnh ®Ò quan hÖ kh«ng x¸c ®Þnh vµ mÖnh ®Ò quan hÖ liªn hîp hay nèi tiÕp. Trong s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy, t«i muèn cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ mÖnh ®Ò quan hÖ ®Ó häc sinh cã thÓ lµm tèt d¹ng bµi tËp liªn quan ®Õn mÖnh ®Ò quan hÖ. Do ®ã häc sinh cÇn ph¶i n¾m ®­îc mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n sau ®©y: A. MÖnh ®Ò quan hÖ x¸c ®Þnh h¹n ®inh. I. §Þnh nghÜa. MÖnh ®Ò quan hÖ x¸c ®Þnh ®øng sau danh tõ ch­a ®­îc x¸c ®Þnh, nã thªm mét th«ng tin cÇn thiÕt cho danh tõ ®øng tr­íc vµ kh«ng thÓ bá ®i ®­îc. Truíc vµ sau mÖnh ®Ò quan hÖ th× kh«ng cã dÊu phÈy. Ex: The man who told me this refused to give me his name. Trong c©u nµy “who told me this” lµ mÖnh ®Ò quan hÖ. II. C¸ch dïng. MÖnh ®Ò quan hÖ x¸c ®Þnh th­êng ®­îc dïng theo sau: + The + Noun. + AAN + Noun. + Danh tõ sè nhiÒu kh«ng cã the. + §¹i tõ ( all, none, anybody, those….) Ex: The book is about a girl who falls in love . III. C¸c lo¹i ®¹i tõ quan hÖ trong mÖnh ®Ò quan hÖ x¸c ®Þnh vµ c¸c h×nh thøc cña chóng. Chñ ng÷ T©n ng÷ Së h÷u. Cho ng­êi: Who That Who Whom That. Whose. Cho vËt: Which That. Which That Whose Of Which.
Xem thêm

15 Đọc thêm

ẨN DỤ TU TỪ TRONG THƠ TỐ HỮU

ẨN DỤ TU TỪ TRONG THƠ TỐ HỮU

tiếng của Tố Hữu. Tố Hữu sôi nổi, say sưa tự hát trong Từ ấy; hát về nhân dânTố Hữu bước vào tuổi thanh niên đúng vào những năm phong tràoanh hùng và dựng xây với tiếng hát ân tình thủy chung trong kháng chiếnMặt trận Dân chủ do Đảng cộng sản lãnh đạo đang dấy lên sôi nổi trong cảtrong Việt Bắc và Gió lộng; kêu gọi, cổ vũ cuộc kháng chiến hào hùng trongnước, mà Huế là một trong những trung tâm sôi động nhất. Tuổi trẻ của TốHữu có sự gặp gỡ may mắn và đẹp đẽ với lý tưởng cách mạng. Ngay từnhững ngày đầu tiên ấy, chất men say lý tưởng đã giúp cho Tố Hữu say mêtrên mọi nẻo đường cách mạng. Ngay cả những lúc bị bắt giam trong laongục, ông vẫn một lòng hi sinh cho lý tưởng. Tố Hữu từng trải qua nhữnggiây phút cam go, khốc liệt nhất của dân tộc và cả những lúc trên đỉnh cao củachiến thắng, vinh quang. Dù ở thời điểm nào cũng vậy, Tố Hữu vẫn là conngười của Đảng, của nhân dân. Ông chưa bao giờ xa rời hay nhạt phai lýtưởng cách mạng. Ông làm thơ vì cách mạng và nhờ cách mạng, những vầnthơ của Tố Hữu bay cao và vang xa. Cả cuộc đời mình, ông đã hiến dâng trọnRa trận, Máu và Hoa; suy tư, trầm lắng trong Một tiếng đờn, Ta với Ta. TốHữu đã từng bộc bạch: "Thơ là kết quả của sự "nhập tâm" đời sống, trí tuệ,tài năng của nhân dân (…). Nhập tâm từ tâm hồn, tình cảm, đến dáng đi,giọng nói, tiếng khóc, tiếng cười. Nhập tâm đến một mức độ nào đó thì thơhình thành. Có thể nói thơ chỉ tràn ra khi trong tim ta cuộc sống đã thậtđầy" [38, tr. 54]. Đúng vậy, cả đời thơ của ông đều là những lời gan ruộtvới lý tưởng, với nhân dân, đất nước và chính mình. Điều đáng trân trọnghơn cả là trước sau thơ Tố Hữu vẫn kiên định niềm tin vào lý tưởng và conđường cách mạng.
Xem thêm

31 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN HỌC NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CHƯƠNG 5 HẠCH TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

BÀI GIẢNG MÔN HỌC NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CHƯƠNG 5 HẠCH TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

15.000; nhân viên phân xưởng: 5.000; cán bộ và nhân viên quản lý doanh nghiệp:12.000.6. Khấu hao TSCĐ trong kỳ: ở phân xưởng 5.000; ở bộ phận quản lý doanh nghiệp2.500.7. Chi phí tiếp khách cuả bộ phận quản lý doanh nghiệp chi bằng tiền mặt: 700.8. Kế toán phân bổ CPSX chung cho từng loại SP theo tiền lương c.nhân tr. tiếp SXtừng loại SP.9. CPSX dở dang đầu kỳ: sp A 1.500, sp B 1.000. CPSX dở dang cuối kỳ: sp A 800,sp B 1.200. Kế toán xác định giá thành cuả sp sx trong kỳ theo từng loại sp.Yêu cầu:1. Ghi định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.2. Mở sổ, ghi sổ, khoá sổ các TK: 621, 622, 154 chi tiết theo từng loại SP và TK 627.(DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp)Bài 4: Tại một DN SX, trong một kỳ có phát sinh các NVKT sau (Đơn vị tính 1.000đ):221. Mua nguyên vật liệu chính, chưa trả tiền người bán, giá mua ghi trên hoá đơn là15.000 (giá chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT là 10%). Chi phí vậnchuyển trả bằng tiền mặt là 200. NVL cho nhập kho.2. Đơn vị dùng tiền gửi ngân hàng để trả nợ cho người bán ở nv 1.3. Nhượng bán một TSCĐ, nguyên giá là 20.000, giá trị hao mòn theo sổ sách là4.000. Giá bán thoả thuận là 17.000. Người mua đã trả đủ bằng tiền mặt. Chi phívận chuyển TSCĐ đem bán chi bằng tiền mặt 100, hoa hồng phải trả cho ngườimôi giới 50.4. Xuất kho nguyên vật liệu để chế tạo sp, giá xuất 18.000.5. Mua nguyên vật liệu trả bằng tiền mặt, giá mua ghi trên hoá đơn 7.000 (giá chưacó thuế gtgt, thuế suất thuế gtgt là 10%). Chi phí vận chuyển phải trả cho dịch vụvận tải là 35 (hoá đơn BH). Nguyên liệu mua về được đưa ngay vào khâu sx sp.
Xem thêm

45 Đọc thêm

THÁI ĐỘ XỬ TRÍ SẢN PHỤ VÀ THAI NHI Ở NHỮNG BÀ MẸ RH() ĐẺ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG TỪ 2011 ĐẾN 2013

THÁI ĐỘ XỬ TRÍ SẢN PHỤ VÀ THAI NHI Ở NHỮNG BÀ MẸ RH() ĐẺ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG TỪ 2011 ĐẾN 2013

TÓM TẮT Mục tiêu: Nhận xét thái độ xửtrí đối với sản phụ và thai nhi các trường hợp Rh() đẻ tại BVPSTW. Phương pháp nghiên cứu: thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: nhóm sản phụ chỉtiêm 1 mũi Anti D sau đẻ trong vòng 72 giờ chiếm nhiều nhất 57,9%; Biến chứng: trong số 61 sản phụ từng có can thiệp sản khoa, có 32,7% sản phụ sinh con có biến chứng vàng da, thiếu máu; Các trẻ vàng da phải chiếu đèn chiếm 18,9%, 5 trẻ phải chuyển viện khác xét thay máu và phẫu thuật. Kết luận: AntiD có vai trò quan trọng trong dự phòng biến chứng cho trẻsơ sinh của các bà mẹ Rh(). Từ khóa: bất đồng nhóm máu Rh, dự phòng Anti D
Xem thêm

5 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

đường dây truyền tải.1.2. TÍNH CẤP THIẾT, Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ KHOA HỌC CỦAĐỀ TÀINhư đã nói ở trên, HTĐ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tếcủa mỗi quốc gia vì nó là một trong những cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của nền kinhtế quốc dân.Một HTĐ thường phân chia thành ba phần chính: Phần phát điện- hay phầnnguồn điện- bao gồm các nhà máy phát điện như: nhiệt điện chạy than, nhiệt điệnchạy khí, nhà máy thủy điện, nhà máy điện hạt nhân, nhà máy điện gió và một số loạiphát điện khác... Phần truyền tải có thể được coi là hệ thống xương sống của mộtHTĐ, bao gồm các đường dây siêu cao áp, cao áp và máy biến áp truyền tải. Phần-2-phân phối là nơi điện áp được hạ thấp để cung cấp trực tiếp cho các phụ tải và là phầncó nhiều các nút nhất trong hệ thống điện với nhiều loại phụ tải khác nhau.Để đảm bảo chế độ vận hành bình thường, HTĐ cần thoả mãn các điều kiện vềan ninh, tin cậy, đảm bảo chất lượng điện năng và yêu cầu về kinh tế. Tuy nhiên, cácHTĐ nói chung và HTĐ Việt Nam nói riêng đang phải đối mặt với những khó khăn:Vấn đề thứ nhất là sự tăng lên quá nhanh của phụ tải, đặc biệt là với một nước đangphát triền rất nhanh như Việt Nam, tỉ lệ tăng tải trong khoảng 15- 20% mỗi năm đangđặt ra một thách thức lớn cho ngành điện và cả đất nước nói chung: là làm sao phảiđáp ứng được nhu cầu phụ tải. Vần đề thứ hai là sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiênnhư than đá, dầu mỏ, khí đốt và cả nguồn thủy điện. Không chỉ riêng Việt Nam mà cảthế giới đều nhận thức được rằng chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề cạn kiệt nănglượng sơ cấp và giá nhiên liệu ngày càng tăng trên bình diện quốc tế. Ở đây chúng tacần hiểu rằng nguồn thủy điện cạn kiệt nghĩa là tiềm năng thủy điện đã được phát hiệnvà khai thác gần hết. Đây cũng là một áp lực to lớn đối với ngành điện của mỗi quốcgia. Việc ứng dụng công nghệ hạt nhân trong sản xuất điện ở nước ta vẫn còn nhiều
Xem thêm

129 Đọc thêm

KHAI THÁC HỢP LÝ CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG VIỆT NAM

KHAI THÁC HỢP LÝ CÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH MIỀN TRUNG VIỆT NAM

là DSVHTG mới được công nhận, bước đầu được khai thác nên vấnđề sức chứa chưa được bàn đến.2.3.3.2. Khai thác hợp lý các DSVHTG luôn đi đôi với việcbảo vệ môi trường du lịchChùa Cầu bị ô nhiễm trầm trọng gây ảnh hưởng đến cảnh quan ditích, ngoài ra còn ô nhiễm tiếng ồn do lực lượng thuyền phục vụkhách. Sự tập trung quá đông người tại di sản Khu đền tháp Mỹ Sơncó thể đem đến những nguy cơ làm cho di sản bị hư hỏng và bị biếndạng nặng. Hiện nay, KDL tại Huế luôn bị làm phiền bởi lực lượngbuôn bán hàng rong, chưa chú trọng đến khu vực vệ sinh ở các điểmtham quan. Tại Thành nhà Hồ, ô nhiễm môi trường trầm trọng do bãirác sinh hoạt tại khu vực Đàn tế Nam Giao. Việc giáo dục nâng caonhận thức của khách du lịch tôn trọng và bảo vệ môi trường tạiDSVHTG chưa được quan tâm. Mức độ hài lòng của khách du lịchtham quan di sản còn thấp.142.4. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC DU LỊCH TẠICÁC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI NHẰM PHÁT TRIỂN DULỊCH2.4.1. Tổng kết các chỉ tiêu đánh giá phát triển du lịch MiềnTrungTốc độ tăng trưởng bình quân của tổng số lượt khách đến MiềnTrung giai đoạn 2000 – 2012 chỉ đạt 9,7%/năm, trong đó tốc độ tăngsố lượt KQT là 16,4%/năm và tốc độ tăng số lượt KQT là17,3%/năm. Bên cạnh đó, tốc độ tăng thu nhập từ hoạt động du lịchvẫn thấp.2.4.2. Đánh giá chungThứ nhất, về tăng cường giá trị của các di sản, hoạt động khai
Xem thêm

27 Đọc thêm

KHÁI QUÁT CÔNG NGHỆ ĐÚC

KHÁI QUÁT CÔNG NGHỆ ĐÚC

Nội dung tài liệu: Đúc( Casting Molding ) I. Đúc áp lực ( casting ) 1. Khái quát về phương pháp đúc 2. Định nghĩa và lịch sử của phương pháp đúc. 2.1 Khái quát về công đoạn sử dụng phương pháp đúc, máy đúc 2.2 Đặc trưng của vật đúc 3. Hợ p kim Nhôm sử dụ ng trong phương pháp đúc 3.1 Phân loại và thành phầ n hóa học của Hợp kim nhôm sử dụng trong phương pháp đúc 3.2 Các tính chất và các đặc trưng của hợp kim sử dụng trong phương pháp đúc II. Đúc ( molding ) 1. Khái lượ c về gia công đúc 1.1 Nguyên lý gia công đúc 1.2 Các phưng pháp đúc 2. Khuôn đúc 2.1 Thiết kế sản phẩm và khuôn đúc 3. Chất lư ợng của vật đúc 3.1 Độ chính xác kích thước của sản phẩm đúc 3.2 Tính chất cơ học của sản phẩm đúc 3.3 Xử lý gia nhiệt và hút ẩm cho sản phẩm đúc 3.4 Phế phẩm đúc
Xem thêm

36 Đọc thêm

LUẬN VĂN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DETECH

LUẬN VĂN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DETECH

Công ty đợc quyền định giá hoặc thoả thuận giá mua, giá bán sản phẩm vật tnguyên liệu liên quan đến sản xuất kinh doanh, dịch vụ với khách hàng trong vàngoài nớc theo quy định của nhà nớc Việt Nam.Công ty đợc quyền tuyển chọn lao động, ký kết hợp đồng lao động theo yêu cầucủa công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, sản xuất và kinh doanh Công ty cótrách nhiệm sử dụng laođộng hợp lý, có hiệu quả, thực hiện đầy đủ chính sách đốivới ngời lao động do pháp luật quy định.Công ty đợc quyền lựa chọn các hình thức trả lơng, trả thởng theo hiệu quả sảnxuất kinh doanh, nhằm khuyến khích ngời lao động tích cực lao động với năng suấtcao, chất lợng tốt và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.II.Sơ đồ khối của bộ máy tổ chức của công ty DETECH.Co1. Sơ đồ khối của bộ máy tổ chức của công ty DETECH.Co(sơ đồ ở trang sau)2. Cơ cấu tổ chức quản lýCông ty Hỗ trợ và phát triển công nghệ là một doanh nghiệp Nhà Nớc tổ chức vàquản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình công ty, từ khi thành lập đếnnay cơ cấu tổ chức của công ty đã có nhiều thay đổi để thích ứng với nhiệm vụ kinhdoanh cũng nh những biến động của nền kinh tế thị trờng. Hiện tại cơ cấu tổ chứccủa Công ty theo mô hình tập trung, đợc chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dới theohình thức trực tuyến. Cụ thể:Ban giám đốc: gồm 4 ngời.Giám Đốc công ty là ngời đứng đầu bộ máy quản lý của công ty thực hiện chứcnăng quản lý theo trực tuyến- Trực tiếp phụ trách chung toàn công ty. Giám ĐốcCông ty đồng thồi là giám đốc chi nhánh của công ty tại TP.HCM. Giám Đốc Côngty là ngời đại diện cho quyền lợi và nghĩa vụ của toàn Công ty, chịu trách nhiệm tr ớc nhà nớc, trớc cơ quan chủ quản và Công ty về kết quả hoật động sản xuất kinhdoanh tại Công ty.Một phó giám đốc kiêm bí th chi bộ: phụ trách điều hành sản xuất kinh doanh ở
Xem thêm

65 Đọc thêm

TÀI LIỆU THỰC HÀNH ĐỒ HỘP

TÀI LIỆU THỰC HÀNH ĐỒ HỘP

Giúp sinh viên hiểu rõ hơn đặc điểm và tính chất của các loại nguyên liệu rau quả dùng trong chế biến đồ hộpGiúp sinh viên biết cách đánh giá và lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp để sản xuất các mặt hàng đồ hộp rau quảGiúp sinh viên biết cách xây dựng, đề xuất, thực hiện và giám sát quá trình sản xuất một số loại đồ hộp từ nguyên liệu rau quả phổ biến ở Việt Nam.2.Yêu cầuSinh viên phải xây dựng được quy trình sản xuất một loại đồ hộp rau quả và sản xuất ra sản phẩm với chất lượng đạt yêu cầuSinh viên phải biết cách kiểm tra và hiệu chỉnh công thức thanh trùng cho sản phẩmXác định các định mức sản xuấtBiết cách đánh giá chất lượng sản phẩmII.Nội dung thực hiện1.Tìm hiểu và xây dựng quy trình sản xuất một loại đồ hộp rau quả từ các quy trình tham khảo2.Xây dựng công thức phối liệu, các thông số kỹ thuật và dự trù nguyên liệu để sản xuất 10 hộp đồ hộp rau quả có khối lượng tịnh 300g3.Tiến hành sản xuất sản phẩmXác định các định mức tiêu hao nguyên liệuTheo dõi, ghi chép và phân tích các số liệu, hiện tượng xảy ra trong quá trình sản xuất.4.Kiểm tra và hiệu chỉnh công thức thanh trùng.5.Đánh giá chất lượng sản phẩmXác định các chỉ tiêu cần dùng để đánh giá chất lượng sản phẩm và phương pháp đánh giáXây dựng thang điểm cảm quan để đánh giá chất lượng sản phẩmTiến hành đánh giá cảm quan chất lượng sản phẩmIII.Hướng dẫn thực hiện1.Trước buổi thực hành chính thức ở phòng thí nghiệm, mỗi nhóm từ 18 đến 22 sinh viên cần:Thảo luận và xây dựng 1 quy trình sản xuất đồ hộp rau quả dựa trên cơ sở các quy trình tham khảoNghiên cứu kỹ quy trình, phân công trách nhiệm từng thành viênXây dựng thang điểm cảm quan để đánh giá chất lượng thành phẩm của mình.Lập dự trù nguyên vật liệu cần dung để sản xuất ít nhất 10 hộp đồ hộp rau quả có khối lượng tịnh 300gNộp sơ đồ quy trình, các thông số kỹ thuật , bảng điểm cảm quan và bản dự trù nguyên vật liệu cho giáo viên hướng dẫn phê duyệt.2.Sau khi GVHD đã thông qua cả nhóm, tiến hành sản xuất theo lịch tại phòng thí nghiệm, nộp sản phẩm và báo cáo3.Nội dung báo cáoTính toán cân bằng nguyên vật liệu và các định mức tiêu hao nguyên vật liệuTrình bày các trình tự thao tác thực hiện quá trình thanh trùng và vẽ đồ thị truyền nhiệt của chế độ thanh trùng mà nhóm thực hiệnKết quả kiểm tra và hiệu chỉnh chế độ thanh trùngBảng điểm cảm quan và đánh giá chất lượng sản phẩm của nhómTrình bày các hiện tượng xảy ra trong quá trình thực tập, phân tích nguyên nhân và các đề xuất Bài 3: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐỒ HỘP THỊTI.Mục đích và yêu cầu1.Mục đích:Giúp sinh viên hiểu rõ hơn đặc điểm và tính chất của các loại nguyên liệu thịt dùng trong chế biến đồ hộpGiúp sinh viên biết cách đánh giá và lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp để sản xuất các mặt hàng đồ hộp thịtGiúp sinh viên biết cách xây dựng, đề xuất, thực hiện và giám sát quá trình sản xuất một số loại đồ hộp từ nguyên liệu thịt phổ biến ở Việt Nam.2.Yêu cầuSinh viên phải xây dựng được quy trình sản xuất một loại đồ hộp thịt và sản xuất ra sản phẩm với chất lượng đạt yêu cầuSinh viên phải biết cách kiểm tra và hiệu chỉnh công thức thanh trùng cho sản phẩmXác định các định mức sản xuấtBiết cách đánh giá chất lượng sản phẩmII.Nội dung thực hiện1.Tìm hiểu và xây dựng quy trình sản xuất một loại đồ thịt quả từ các quy trình tham khảo2.Xây dựng công thức phối liệu, các thông số kỹ thuật và dự trù nguyên liệu để sản xuất 10 hộp đồ hộp thịt có khối lượng tịnh 200g3.Tiến hành sản xuất sản phẩmXác định các định mức tiêu hao nguyên liệuTheo dõi, ghi chép và phân tích các số liệu, hiện tượng xảy ra trong quá trình sản xuất.4.Kiểm tra và hiệu chỉnh công thức thanh trùng.5.Đánh giá chất lượng sản phẩmXác định các chỉ tiêu cần dùng để đánh giá chất lượng sản phẩm và phương pháp đánh giáXây dựng thang điểm cảm quan để đánh giá chất lượng sản phẩmTiến hành đánh giá cảm quan chất lượng sản phẩm6.Xác định các thông số của mí ghép đôiIII.Hướng dẫn thực hiện1.Trước buổi thực hành chính thức ở phòng thí nghiệm, mỗi nhóm từ 18 đến 22 sinh viên cần:Thảo luận và xây dựng 1 quy trình sản xuất đồ hộp thịt dựa trên cơ sở các quy trình tham khảoNghiên cứu kỹ quy trình, phân công trách nhiệm từng thành viênXây dựng thang điểm cảm quan để đánh giá chất lượng thành phẩm của mình.Lập dự trù nguyên vật liệu cần dung để sản xuất ít nhất 10 hộp đồ hộp thịt có khối lượng tịnh 200gNộp sơ đồ quy trình, các thông số kỹ thuật, bảng điểm cảm quan và bản dự trù nguyên vật liệu cho giáo viên hướng dẫn phê duyệt.2.Sau khi GVHD đã thông qua cả nhóm, tiến hành sản xuất theo lịch tại phòng thí nghiệm, nộp sản phẩm và báo cáo3.Nội dung báo cáoTính toán cân bằng nguyên vật liệu và các định mức tiêu hao nguyên vật liệuTrình bày các trình tự thao tác thực hiện quá trình thanh trùng và vẽ đồ thị truyền nhiệt của chế độ thanh trùng mà nhóm thực hiệnKết quả kiểm tra và hiệu chỉnh chế độ thanh trùngBảng điểm cảm quan và đánh giá chất lượng sản phẩm của nhómTrình bày các hiện tượng xảy ra trong quá trình thực tập, phân tích nguyên nhân và các đề xuất Bài 4: VẬN HÀNH THIẾT BỊ KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ TÂM HỘP – KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH CÔNG THỨC THANH TRÙNGI.Mục đích và yêu cầu1.Mục đích:Giúp sinh viên nắm vững chức năng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động thiết bi kiểm tra nhiệt độ tâm hộpGiúp cho sinh viên biết cách kiểm tra và hiệu chỉnh công thức thanh trùng2.Yêu cầuSinh viên phải thực hiện đúng các thao tác vận hành các thiết bị.Sinh viên phải theo dõi và vẽ được đồ thị truyền nhiệt của nồi và thực phẩm trong quá trình thanh trùngKiểm tra và hiệu chỉnh được công thức thanh trùngII.Nội dung thực hiệnKiểm tra và hiệu chỉnh được công thức thanh trùngViết và nộp báo cáo thực hànhIII.Hướng dẫn thực hiệnGiáo viên chuẩn bị sẵn từ 2 đến 3 hộp 1 loại sản phẩm đồ hộp bất kỳ và công thức thanh trùng của loại đồ hộp nàyTiến hành gắn các đầu cảm biến và thiết bị theo dõi nhiệt độThực hiện thanh trùng theo công thức đã cóGhi lại số liệu và vẽ đồ thị truyền nhiệtSo sánh thời gian thanh trùng hiệu quả chuẩn và thời gian thanh trùng hiệu quả thực tếHiệu chỉnh công thức thanh trùng nếu cần.Bài 5: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THÀNH PHẨMI.Đối tượng kiểm traThành phẩm đã qua thời gian bảo ônII.Các chỉ tiêu đánh giá1.Trọng lượng tịnh và tỷ lệ theo khối lượng các thành phần trong hộp1.1.Chuẩn bị mẫu thử: hộp đã được bóc nhãn hiệu, làm sạch và làm khô1.2.Tiến hành xác định trọng lượng tịnhCân hộp chưa có sản phẩm rồi mở ra, đổ sản phẩm vào trong cốc nước sạch. Sau đó rửa sạch hộp, sấy khô, rồi cân hộp rỗng. Nếu sản phẩm có dùng giấy lót thì lấy giấy lót ra khỏi sản phẩm và cân cùng hộp rỗngKhi cần xác định khối lượng tịnh của sản phẩm ở trạng thái nóng thì trước khi mở hộp cần làm nóng hộp chưa có sản phẩm bằng bếp cách thủy hoặc tủ sấy.Khối lượng tinh ( X, g hoặc kg) được tính theo công thức:
Xem thêm

10 Đọc thêm

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 1

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8 TUẦN 1

TÔI ĐI HỌC-Thanh Tịnh-A: MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:1. Chuẩn kiến thức – kĩ năng:a. Kiến thức- Giúp học sinh cảm nhận được tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật “tôi”ở buổi tựu trường đầu tiên trong đời và các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trongvăn bản, học sinh thấy được ngòi bút văn xuôi giàu chất thơ, gợi dư vị trữ tình manmác của Thanh Tịnh.b.Kĩ năng: Rèn kĩ năng cảm thụ truyện ngắn trữ tình-học cách viết văn của tác giả.-Tích hợp với phân môn tập làm văn:Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.c. Thái độ:- Qua bài giáo dục học sinh có những tình cảm trong sáng khi hồi ức về tuổi thơ củamình, đặc biệt là ngày đầu tiên tới trường, học hỏi cách viết truyện ngắn của ThanhTịnh.2. Năng lực:- Năng lực cảm thụ giá trị thẩm mỹ trong văn học.- Năng lực giải mã các tín hiệu văn học.- Năng lực giao tiếp bằng Tiếng Việt.- Năng lực bộc lộ cảm xúc, quan điểm, ý kiến cá nhân.B: CHUẨN BỊ.- Giáo viên: Soạn giáo án,đọc tư liệu tham khảo.- Học sinh: .Soạn bài trước ở nhà.C. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC.1. Tổ chức:Ngày....tháng....năm 2014/ lớp 8A/sĩ số 36/ vắng:Ngày....tháng....năm 2014/ lớp 8C/sĩ số 3...vắng:
Xem thêm

21 Đọc thêm

NẠN ĐÓI ẤT DẬU NĂM 1945

NẠN ĐÓI ẤT DẬU NĂM 1945

Đầu cầu tre bên làng, có một thanh niên gần chết nằm im lìm đầu xómgiữa ngay ngã ba đường vì không còn hơi sức cử động. Thấy thế đám trẻtinh nghịch trong làng chạy đến xúm xít bu quanh xem người nằm đói cólẽ đang hấp hối. Một thanh niên còn trẻ nhưng trông như một cụ lão già,quần áo tả tươi, rách nát, nhăn nheo, chỉ còn da bọc xương, để lộ cảmông và bộ phận sinh dục. Bỗng nhiên một đứa tinh quái, nghịch độc, bẻmột cành tre, rồi chọc vào hậu môn người sắp chết. Thân thể đángthương kia chỉ giật giật nhè nhẹ, chắc có vẻ đau đớn mà không phản ứnggì được. Một chú bé tò mò đứng xem gần đó, mủi lòng, bịt mặt, với đôimắt đỏ hoe sợ hãi vội quay đi, chạy trốn một mạch về nhà.Có quá nhiều người đói đến nhà tôi xin ăn. Tôi nhớ ở nhà tôi, mỗi ngàytrong một thời gian ngắn, cha tôi cho người giúp việc trong nhà, lấy gạora nấu cháo và hễ cứ người nào đến xin ăn, thì múc chia sẻ một chén cháocho đỡ đói lòng. Nhưng số người xin ăn đông quá không đủ để phân phát.Đến tối khuya vẫn còn người đến đập cửa xin ăn. Khi nghe tin có nơinhững người xin ăn còn khỏe mạnh hơn đã vào ăn cướp phá kho lẫm củanhững nhà giầu, từ đó trở đi nhà chúng tôi phải cài chặt cổng ra vàothường lệ phía ngoài”.Đấy là một số trường hợp điển hình. Các nơi khác ở thôn quê đều diễn ranhiều cảnh thương tâm tương tự như vậy.20Tại Thái Bình, nhân chứng đặc biệt ghi lại :“Tháng Ba năm ấy, nay quen gọi là tháng Ba đói của năm Ất Dậu, 1945,tôi đang sống tại đất Bắc. Phải nói là cảnh đói bấy giờ khủng khiếpkhông thể tưởng. Đúng là một một chặng đường lịch sử ảm đạm, âm u,sầu thảm. Nhiều người đói quá, đã chết vì đói. Nhiều người đói quá, nênđành bỏ nhà, bỏ quê.
Xem thêm

34 Đọc thêm

Cùng chủ đề