TÀI LIỆU KHÁI NIỆM TCP IP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Tài liệu khái niệm TCP IP":

Bài giảng môn Quản trị mạng Chương 3: Thiết lập cấu hình các dịch vụ mạng

BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ MẠNG CHƯƠNG 3: THIẾT LẬP CẤU HÌNH CÁC DỊCH VỤ MẠNG

Bài giảng môn Quản trị mạng Chương 3: Thiết lập cấu hình các dịch vụ mạngBài giảng môn Quản trị mạng Chương 3: Thiết lập cấu hình các dịch vụ mạng trình bày các khái niệm (giao thức mạng mạng TCPIP trên Windows 2008, Thiết kế và hiện thực mạng TCPIP), Thiết lập địa chỉ IP, DHCP, DNS. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

49 Đọc thêm

Tài liệu thiết kế vận hành và bảo trì điện gió của ABB

TÀI LIỆU THIẾT KẾ VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ ĐIỆN GIÓ CỦA ABB

Tài liệu chính hãng do ABB phát hành với tựa đề Complete Guide To Wind Power Plants by ABB. Bộ tài liệu cho ta một khái niệm tổng quan về hệ thống phong năng trên toàn thế giới, cách thức hoạt động của thiết bị điện gió, chế tạo, giao tiếp với hệ thống máy tính, các thiết bị bảo vệ...

Quyển sách cực hay cho các bạn đang nghiên cứu về lĩnh vực này, các bạn sinh viên đang làm đồ án hay các bạn muốn có 1 hệ thống riêng cho mình...

136 Đọc thêm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

(FTU) Tổng hợp cấu trúc Thị trường tiền tệ thông qua các tiêu chí so sánh 2 loại thị trường Vốn và Tiền tệ khái niệm, chức năng, đặc điểm, công cụ (Tài liệu phục vụ bộ môn Tài chính tiền tệ k54 ktdn FTU)

1 Đọc thêm

KĨ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

KĨ NĂNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Bồi dưỡng kỹ năng cho giáo viên cốt cán trong xây dựng Chương trình giáo dục
1. Nêu mục đích của tài liệu
2. Nêu cấu trúc của tài liệu
3. Nêu cấu trúc của một bài học thể hiện trong tài liệu?
4. Làm thế nào để tổ chức thực hiện tốt một hoạt động?
5. Vai trò của “ thông tin nguồn trong tài liệu”
6. Vai trò của cá nhân trong nhóm để thực hiện hoạt động?
7. Thàycô có ý tưởng gì để lớp tập huấn đạt được kết quả tốtnhất?
Hoạt động mở đầu
Tìm hiểu tài liệu học tập
Bài 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG

CÁC HOẠT ĐỘNG


HoẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu thống nhất về CTGD và phát triển CTGD
Hoạt động 2 Tìm hiểu các cách phân loại và các loại CT
Hoạt động 3 Tìm hiểu về phát triển CtGD nhà trường
Hoạt động 4 Tìm hiểu về văn bản CTGDNT và hình dung phác thảo CTGDNT


MỤC TIÊU
Học viên hiểu và trình bày được:
Khái niệm về CTGD, các thành tố của chương trình.
Quan niệm về phát triển chương trình
NHIỆM VỤ
Làm việc cá nhân:
đọc kĩ các nội dung được trình bày trong tài liệu
Tìm hiểu các khái niệm: CTGD, các thành tố cơ bản của CTGD, phát triển chương trình.
Làm việc nhóm: trao đổi, thống nhất về các nội dung theo yêu cầu sau:
Thầycô quan niệm thế nào về CTGD? Hãy chỉ ra và phân tích các thành tố của chương trình dựa vào văn bản Chương trình GDPTcủa Việt Nam hiện hành.
Thế nào là phát triển chương trình? Phát triển CT nhằm mục đích gì và bao gồm những hoạt động gì?
NỘI DUNG CHI TIẾT
Xem thêm

13 Đọc thêm

Hình thành hệ thống khái niệm cơ bản cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam (1919 1945) lớp 12 THPT”, Chương trình chuẩn

HÌNH THÀNH HỆ THỐNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 1945) LỚP 12 THPT”, CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Hình thành hệ thống khái niệm trong dạy học lịch sử ở trường THPT là một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, do vậy đã có nhiều công trình và tài liệu khoa học trong và ngoài nước đề cập đến ở những mức độ khác nhau.
Tài liệu nước ngoài
• Tài liệu giáo dục học
Trước hết cần phải kể đến đó là những công trình nghiên cứu của những tác gia kinh điển chủ nghĩa Mác Lênin, các ông đã đề cập một cách sâu sắc đến các vấn đề về nhận thức. Trong tác phẩm “Chống Đuyrinh”, Ănghen đã khẳng định: “Những kết quả mà trong đó các tài liệu của kinh nghiệm được khái quát hoá lại, đó chính là khái niệm” 2; 14. Lênin đã phát triển quan điểm khoa học về khái niệm của Enghen lên một bước mới, đi sâu phân tích cấu trúc của khái niệm, khẳng định tầm quan trọng của khái niệm đối với quá trình nhận thức của con người: “Khái niệm là sản phẩm cao nhất của bộ não, là sản phẩm cao nhất của vật chất”39; 163. Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin là cơ sở để tìm ra dấu hiệu bản chất, tính hiện thực khách quan đã được phản ánh trong hệ thống khái niệm, đặt nền móng cho việc nghiên cứu vấn đề khái niệm và hình thành khái niệm trong dạy học.
Hai nhà giáo dục Liên Xô S.N. Vinơgorađốp và A.F. Kuzơmin, trong cuốn “Lôgích học” (1959) dành hai chương viết về khái niệm, tác giả đi sâu tìm hiểu bản chất của khái niệm, mối quan hệ giữa khái niệm và biểu tượng, từ ngữ, giữa nội hàm và ngoại diên khái niệm, đề ra những nguyên tắc phân loại và định nghĩa khái niệm. Hai ông cho rằng : “khái niệm là phản ánh của thế giới khách quan do hoạt động suy nghĩ của nhiều người sinh ra. Đặc trưng của khái niệm là tính cố định”55; 33.
Sácđacốp trong cuốn “Tư duy của học sinh” đã đề cập đến vấn đề khái niệm và hình thành khái niệm, mối quan hệ giữa hình thành khái niệm với phát triển tư duy của học sinh trong dạy học. Theo tác giả, “học sinh lĩnh hội các khái niệm, quy luật và quy tắc trong quá trình hoạt động tư duy, mà quá trình này ngày càng được phát triển và hoàn thiện cùng với việc học”60; 9. Tác giả cho rằng “không phải mọi hình thức vốn có của tư duy đều có ý nghĩa ngang nhau. Một số thì đơn giản như so sánh, số khác lại rất phức tạp, như khái niệm”.58; 9. Alêchxeep trong cuốn Phát triển tư duy học sinh cho rằng: “Lĩnh hội một hệ thống tri thức nghĩa là lĩnh hội những khái niệm hợp thành một tri thức nào đó. Muốn vậy trước hết phải tìm hiểu nội dung của bản thân khái niệm vì không ai có thể lĩnh hội được khái niệm khi chúng chưa được sáng tỏ” 1; 23 Tác giả đề cập “nội hàm của khái niệm là một hệ thống những dấu hiệu khiến cho một đối tượng nào đó khác biệt với đối tượng khác…. Ngoại diên của khái niệm là toàn bộ những đối tượng được bao hàm trong khái niệm ấy”1; 24; “Học sinh lĩnh hội các khái niệm đơn giản tương đối dễ dàng, còn đối với những khái niệm phức tạp hơn và chung hơn thì đòi hỏi phải rèn luyện tư duy riêng tức là đòi hỏi phân tích, trừu tượng hoá và khái quát hoá. Việc lĩnh hội các khái niệm khoa học được kết thúc bằng cách dùng ngôn ngữ để diễn đạt các khái niệm đó”1; 56.
Xem thêm

116 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC DƯỚI VI PHÂN CỦA HÀM LỒI VÀ ỨNG DỤNG TRONG TỐI ƯU HÓA LATEX

LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC DƯỚI VI PHÂN CỦA HÀM LỒI VÀ ỨNG DỤNG TRONG TỐI ƯU HÓA LATEX

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm hai chương
Chương 1. Giải tích lồi} trình bày một số khái niệm và kết quả trong tài liệu về các tính chất cơ bản của giải tích lồi như tập lồi, hàm lồi, các tính chất liên tục, tính Lipschitz, hàm liên hợp, tính khả dưới vi phân hàm lồi và ứng dụng trong các bài toán tối ưu lồi vô hướng.\
Chương 2. Dưới vi phân hàm véctơ lồi và ứng dụng} là nội dung chính của luận văn, trình bày những mở rộng cho các tính chất, kết quả của hàm lồi vô hướng cho hàm véctơ lồi theo nón như các khái niệm về nón, điểm hữu hiệu, tính liên tục theo nón, tính lồi, dưới vi phân, hàm liên hợp, các đặc trưng và một số ứng dụng của dưới vi phân vào bài toán tối ưu véctơ lồi
Xem thêm

40 Đọc thêm

Bài giảng tin học đại cương đỗ công đức

BÀI GIẢNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG ĐỖ CÔNG ĐỨC

...  Unicode 44 TIN HỌC Khái niệm tin học Các lĩnh vực nghiên cứu tin học Những ứng dụng tin học 45 KHÁI NIỆM TIN HỌC  Tin học (Informatics) ngành khoa học nghiên cứu phương pháp, công nghệ kỹ... GIỚI THIỆU MÔN HỌC  Tài liệu tham khảo:  Trường CĐ CNTT HN Việt Hàn, Giáo trình tin học đại cương, năm 2008  Đỗ Thanh Liên Ngân – Hồ Văn Tú (2005), Giáo trình Tin học bản, Đại học Cần Thơ ...GIỚI THIỆU MÔN HỌC  Tên môn học: Tin học đại cương  Thời lượng: TC (40 LT + 40 TH)  Mục tiêu học phần:  Biết khái niệm tin học máy tính, cách xử lý thông tin máy tính điện tử  Nắm
Xem thêm

96 Đọc thêm

Bài giảng môn Quản trị mạng Chương 4: Thiết lập cấu hình các ứng dụng mạng

BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ MẠNG CHƯƠNG 4: THIẾT LẬP CẤU HÌNH CÁC ỨNG DỤNG MẠNG

Bài giảng môn Quản trị mạng Chương 4: Thiết lập cấu hình các ứng dụng mạng cung cấp cho người học các khái niệm về cấu hình các ứng dụng mạng, Internet Information Services (IIS) 7.0, FTP Server, Web Server, Mail service, istributed File System (DFS). Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

38 Đọc thêm

tóm tắt lý thuyết queue(dùng cho code)

TÓM TẮT LÝ THUYẾT QUEUE(DÙNG CHO CODE)

Tóm tắt lý thuyết về hàng đợi, dùng làm tài liệu cho người cần tra cứu. Tóm tắt bao gồm các khái niệm cơ bản cần thiết cho người mới bắt đầu tìm hiểu và các chương chính cơ bản của lý thuyết hàng đợi.

2 Đọc thêm

bài giảng đa dạng sinh học

BÀI GIẢNG ĐA DẠNG SINH HỌC

Đây là bài giảng cho sinh viên chuyên ngành môi trường ở các trường cao đẳng , đại học. Bài giảng mô tả chi tiết từ phần khái niệm cho đến đặc điểm và luật đa dạng sinh học mới nhất. Đây là tài liệu bổ ích cho sinh viên ngành môi trường

103 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN LUẬT CẠNH TRANH ĐỀ TÀI THỊ PHẦN VÀ Ý NGHĨA CỦA THỊ PHẦN ĐỐI VỚI HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH

TIỂU LUẬN MÔN LUẬT CẠNH TRANH ĐỀ TÀI THỊ PHẦN VÀ Ý NGHĨA CỦA THỊ PHẦN ĐỐI VỚI HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH

1. KHÁI NIỆM VỀ THỊ PHẦN 3
2. CÁCH XÁC ĐỊNH THỊ PHẦN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH 3
3. TÁC ĐỘNG CỦA THỊ PHẦN TRONG HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH 5
4. SO SÁNH QUY ĐỊNH THỊ PHẦN TRONG HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH CỦA CÁC NƯỚC 5
5. Ý NGHĨA CỦA QUY ĐỊNH THỊ PHẦN TRONG HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH 7
6. KẾT LUẬN 10
TÀI LIỆU THAM KHẢO 11
1. KHÁI NIỆM VỀ THỊ PHẦN 3
2. CÁCH XÁC ĐỊNH THỊ PHẦN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH 3
3. TÁC ĐỘNG CỦA THỊ PHẦN TRONG HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH 5
4. SO SÁNH QUY ĐỊNH THỊ PHẦN TRONG HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH CỦA CÁC NƯỚC 5
5. Ý NGHĨA CỦA QUY ĐỊNH THỊ PHẦN TRONG HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH 7
6. KẾT LUẬN 10
TÀI LIỆU THAM KHẢO 11
Xem thêm

13 Đọc thêm

Tính dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu

TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tài liệu mô tả:Khái niệm TDBTT do tác động của BDKHCác phương pháp tiếp cận, đánh giá tính dễ bị tổn thươngCác chỉ số TDBTT về kinh tế, xã hội, môi trường....................................................................

24 Đọc thêm

SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO DI CHUYỂN LAO ĐỘNG NỘI KHỐI ASEAN (TT)

SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO DI CHUYỂN LAO ĐỘNG NỘI KHỐI ASEAN (TT)

có sự liên kết bằng các chính sách chung trong một lĩnh vực nhưng cũng có khốikinh tế khu vực lại xây dựng hệ thống các chính sách chung trong nhiều lĩnh vựckinh tế, xóa bỏ hoàn toàn biên giới quốc gia về kinh tế. Có năm hình thức liênkết và hội nhập kinh tế khu vực xét theo cấp độ cam kết tự do hóa thương mạivà liên kết kinh tế từ “nông” đến “sâu” như sau: Khu vực mậu dịch tự do (Freetrade area - FTA), liên minh thuế quan (Customs Union – CU, Thị trường chung(Common Market - CM), Liên minh kinh tế (Economic Union - EU), liên minhtiền tệ (Monetary Union - MU)142.2 Di chuyển lao động nội khối2.2.1 Khái niệm di chuyển lao động nội khốiCho đến nay, chưa có tài liệu nào đưa ra định nghĩa chính thức về “dichuyển lao động nội khối” nhưng từ các định nghĩa về các khía cạnh cụ thể của“di chuyển lao động” ở trên, tác giả có thể đưa ra khái niệm như sau: Di chuyểnlao động nội khối là việc người lao động ở các nước thành viên một khối kinh tế(có liên kết kinh tế chặt chẽ) chuyển dịch sang nước khác trong cùng khối dướitác động của cung - cầu trên thị trường lao động chung, thể chế kinh tế và cáccam kết hợp tác kinh tế khu vực.2.2.2 Nguồn gốc và nguyên nhân của di chuyển lao động nội khốiNguồn gốc của di chuyển lao động nội khối cũng xuất phát từ nhữngnguyên nhân hình thành di chuyển lao động quốc tế nhưng phải được bổ sungnhững luận điểm cho phù hợp như sau:- Nhân tố cầu kéo, nhân tố cung đẩy xuất phát từ quy luật thị trường- Nhân tố khách quan: Di chuyển lao động nội khối xuất phát từ xu thế khuvực hóa nền kinh tế; Di chuyển lao động nội khối là một tất yếu khách quan bắtnguồn từ sự chênh lệch về cung - cầu (giá và lượng lao động), trình độ tay nghềtrên thị trường lao động của các nước trong khối.- Nhân tố chủ quan: Di chuyển lao động nội khối thể hiện sự hợp tác và ý
Xem thêm

38 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

1.khái niệm UML
UML là ngôn ngữ mô hình hóa tổng quát được xây dựng để đặc tả, phát triển và tài liệu cho các khía cạnh trong phát triển phần mền hướng đối tượng. UML giúp người phát triển hiểu rõ và quyết định liên quan đến phần mền cây xây dựng. UML bao gồm một tập các khái niệm, các ký hiệu, các biểu đồ và hướng dẫn
Nói UML là một ngôn ngữ là vì
nó là ngôn ngữ chuẩn để viết ra các bản thiết kế phần mền
là ngôn ngữ sử dụng để làm trực quan, để đặc tả, để cấu trúc và để làm tài liệu
+ la ngôn ngữ : UML=ký pháp+ tập các luật tập trung vào biểu diễn khái niệm và biểu diễn vật lý của hệ thống.
+ là ngôn ngữ làm trực quan: là ngôn ngữ đồ họa nên dễ hiểu
+ là ngôn ngữ đặc tả: đặc tả mô hình chính xác
+ là ngôn ngữ cấu trúc: không phải là ngôn ngữ lập trình, nhưng cho ánh xạ mô hình trong UML tới các ngôn ngữ lập trình khác nhau và ngược lại
+ là ngôn ngữ làm tài liệu: có khả năng biểu diễn yêu cầu, thử nghiệm, mô hình hóa các hoạt động lập kế hoạch và quản lý sản phẩm
7. Use case
Mô tả ai đó sử dụng hệ thống như thế nào, mô tả sự tương tác giữa người sử dụng với hệ thống phần mền để thực hiện giải quyết 1 công việc cụ thể.
Use case là 1 phần của vấn đề cần giải quyết, là nền tảng của phân tích hệ thống. Mỗi use case có nhiều biến thể chúng được gọi là các kịch bản. Phải xác định chi tiết các kịch bản để hệ thống xử lý chính xác.
mỗi use case đều thể hiện sự tương tác giữa tác nhân và hệ thống
các hoạt động phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử đều liên quan đến use case
Xem thêm

15 Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN TẬP QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

TÀI LIỆU ÔN TẬP QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Các khái niệm về quản trị chất lượng?
Có nhiều cách tiếp cận về quản tri. Do vậy, cũng sẽ có nhiều khái niệm về quản trị chất lượng. Một số khái niệm của các chuyên gia về quản trị chất lượng:
(1)”QLCL là xây dựng, bảo đảm và duy trì mức chất lượng tất yếu của sản phẩm khi thiết kế, chế tạo, lưu thông và tiêu dùng. Điều này được thực hiện bằng cách kiểm tra chất lượng một cách có hệ thống, cũng như các tác động hướng tới các nhân tố và điểu kiện ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm”( Tổng cục Tiêu chuản đo lường chất lượng,1999)
(2)”QLCL là ứng dụng các phương pháp, thủ tục và kiến thức khoa học kỹ thuật bảo đảm cho các sản phẩm sẽ hoặc đang sản xuất phù hợp với các thiết kế, với yêu cầu trong hợp đồng, bằng cong đường hiệu quả nhất”(A. RobertsonAnh)
(3)”QLCL là hệ thống hoạt động thống nhất có hiệu quả của những bộ phận khác nhau trong tổ chức, chịu trách nhiệm triển khai những tham số chất lượng, duy trì và nâng cao nó để đảm bảo sản xuất và tieu dùng một cách kinh tế nhất, thỏa mãn nhu cầu của tiêu dùng”( A.Feigenbaum Mỹ)
(4)”QLCL là hệ thống các biện pháp tạo điều kiện sản xuất kinh tế nhất những sản phẩmdịch vụ có chất lượng thỏa mãn yêu cầu người tiêu dùng”(Kaoru Ishikawa Nhật)
(5)Theo Croby Mỹ.” QLCL là một phượng tiện có tính chất hệ thống, đảm bảo việc tôn trọng tổng thể tất cả các thành phần của một kế hoạch hành động:
(6) Theo ISO 8402:1999.”QLCL là những hành động của chức năng quản lý chung nhằm xác định chính sách chất lượng và thực hiện thông qua các biện pháp như lập kế hoạch chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong hệ thống chất lượng”
câu hỏi ôn tập quản trị chất lượng,tài liệu ôn tập quản trị tài chính,tài liệu ôn tập quản trị doanh nghiệp,tài liệu môn học quản trị chất lượng,ôn tập quản trị chất lượng,tài liệu bài giảng quản trị chất lượng.
Xem thêm

25 Đọc thêm

Bài giảng Sở hữu trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp

BÀI GIẢNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Sở hữu trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp dưới đây để nắm bắt được khái niệm, vai trò sở hữu trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp, tài sản doanh nghiệp, tài sản trí tuệ,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

66 Đọc thêm

Học thuyết doanh nghiệp - Chương 5: Thuyết ngẫu nhiên

HỌC THUYẾT DOANH NGHIỆP - CHƯƠNG 5: THUYẾT NGẪU NHIÊN

Tài liệu trình bày các nội dung về thuyết ngẫu nhiên, khái quát bối cảnh ra đời và phát triển của học thuyết; nội dung chính của học thuyết, về các các khái niệm, quan điểm, các yếu tố ngẫu nhiên tác động tới hiệu suất của doanh nghiệp; mô hình lý thuyết tác động ngẫu nhiên đến doanh nghiệp.

15 Đọc thêm

CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ 4
1.1. Khái niệm công tác văn thư, lưu trữ. 4
1.1.1. Khái niệm công tác văn thư. 4
1.1.2. Khái niệm về công tác lưu trữ. 4
1.2. Vai trò của công tác văn thư, lưu trữ. 4
1.2.1. Vai trò của công tác văn thư. 4
1.2.2. Vai trò của công tác lưu trữ. 5
1.3. Nội dung công tác văn thư, lưu trữ. 6
1.3.1. Nội dung công tác văn thư. 6
1.3.2. Nội dung công tác lưu trữ. 10
Chương 2. KHÁI QUÁT VỀ VĂN PHÒNG BỘ GDĐT VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG BỘ GDĐT 13
2.1. Khái quát về Văn phòng Bộ GDĐT. 13
2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. 13
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy. 15
2.1.3. Tình hình cán bộ. 15
2.2. Thực trạng công tác văn thư tại Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo 20
2.2.1 Tổ chức và chỉ đạo công tác văn thư của Văn phòng Bộ GDĐT 20
2.2.2. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản 21
2.2.3. Quản lý công văn đi 22
2.2.4. Quản lý công văn đến 23
2.2.5. Quản lý và sử dụng con dấu 24
2.2.6. Công tác lập hồ sơ hiện hành và nộp lưu hồ sơ 24
2.3. Thực trạng công tác lưu trữ tại Văn phòng Bộ GDĐT. 25
2.3.1. Tổ chức và chỉ đạo công tác lưu trữ của Văn phòng. 25
2.3.2. Thành phần, nội dung và khối lượng tài liệu được bảo quản ở Văn phòng Bộ GDĐT. 25
2.3.3. Tình hình tổ chức khoa học tài liệu 26
2.3.4. Tình hình thu thập tài liệu vào Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo 27
2.3.5. Tình hình tổ chức sử dụng tài liệu 27
2.3.6. Tình hình bảo quản tài liệu 28
Chương 3. GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI VĂN PHÒNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 29
3.1. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm về công tác Văn thư – Lưu trữ tại Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo 29
3.1.1. Ưu điểm. 29
3.1.2. Nhược điểm. 30
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Văn thư Lưu trữ. 31
3.2.1. Về công tác văn thư. 31
3.2.2. Về công tác lưu trữ 32
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 33
PHỤ LỤC
Xem thêm

42 Đọc thêm

Giáo án Ba điểm thẳng hàng Toán Học

GIÁO ÁN BA ĐIỂM THẲNG HÀNG TOÁN HỌC

Nhằm giúp các em học sinh nắm bắt được khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng, biết khái niệm điểm nằm giữa hai điểm. Hiểu tính chất trong ba điểm thẳng hàng có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo án Ba điểm thẳng hàng dưới đây. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

3 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS EXPRESS 2 0 XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH DẠNG SỐ TẠI XÃ VÂN HỘI HUYỆN TAM DƯƠNG TỈNH VĨNH PHÚC

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS EXPRESS 2 0 XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH DẠNG SỐ TẠI XÃ VÂN HỘI HUYỆN TAM DƯƠNG TỈNH VĨNH PHÚC

6- Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sửdụng đất.- Đănng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất.- Thống kê, kiểm kê đất đai.- Quản lý tài chính về đất.- Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bấtđộng sản.- Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sửdụng đất.- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấtđai và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai.- Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các viphạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai.- Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai.2.2. Cơ sở lý luận của đề tài2.2.1. Hệ thống hồ sơ địa chính Khái niệm:HSĐC bao gồm hệ thống tài liệu, bản đồ, sổ sách,… chứa đựng nhữngthông tin cần thiết về các mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội và pháp lý của đất đaiđược thiết lập trong quá trình đo đạc lập bản đồ địa chính đăng ký ban đầu vàđăng ký biến động đất đai, cấp GCN quyền sử dụng đất[10]. Nội dung:HSĐC mang những nội dung, thông tin về sử dụng và quản lý đất đai,gồm ba lớp thông tin cơ bản: Các thông tin về điều kiện tự nhiên, các thôngtin về kinh tế - xã hội, các thông tin về cơ sở pháp lý. Các thông tin này đượcthể hiện từ tổng quan đến chi tiết cho từng thửa đất trên toàn lãnh thổ [10].
Xem thêm

62 Đọc thêm