HUONG-DAN-PHONG-VAN-TRONG-DANH-GIA-NOI-BO-ISO-9001.PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "huong-dan-phong-van-trong-danh-gia-noi-bo-iso-9001.pdf":

Sổ tay chất lượng

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Đưa ra cam kết của lãnh đạo Công ty về chất lượng của hệ thống sản xuất - kinh doanh nhằm thoả mãn yêu cầu của khách hàng và mô tả phương pháp đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 tại Công ty.

Xác định mô hình tổ chức, các mối quan hệ của các bộ phận trong Công ty liên quan trực tiếp đến hệ thống quản lý chất lượng.

Xác định trách nhiệm và quyền hạn của các cấp lãnh đạo Công ty, bao gồm các chức danh : Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Trưởng đơn vị/bộ phận trong Công ty.

Đưa ra chính sách chung theo từng yêu cầu của TCVN ISO 9001 : 2008 để định hướng và xây dựng các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu cụ thể.
Xem thêm

22 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTVĐÓNG TÀU HỒNG HÀ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTVĐÓNG TÀU HỒNG HÀ

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tàiĐối tượng nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu, phân tích đánh giá hoạt độngkinh doanh và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp.Phạm vi nghiên cứu của đề tài gồm: Nghiên cứu về hoạt động sản xuất kinhdoanh của Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà.Thời gian nghiên cứu: giai đoạn từ năm 2012 đến 20144. Phương pháp nghiên cứu2Phương pháp được sử dụng là phương pháp so sánh, phương pháp phântích và tổng hợp một cách lôgic, đồng thời kết hợp việc điều tra khảo sát thực tếvới việc thừa kế những kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu đã tổng kếtđể làm sáng tỏ các vấn đề đặt ra cần giải quyết nhằm đề xuất các giải pháp khảthi.5. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tàiĐề tài nghiên cứu trên cơ sở thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpnên có ý nghĩa thực tế lớn, các giải pháp mà đề tài đưa ra đều có thể áp dụng vàothực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Qua thực tế nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHHMTV đóng tàu Hồng Hà cũng như thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh củadoanh nghiệp trong thời gian qua, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn để đề rađược các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanhnghiệp góp phần duy trì sự tồn tại và phát triển, khẳng định chỗ đứng vững chắccủa doanh nghiệp trên thị trường theo kịp xu hướng phát triển của doanh nghiệpkhi đất nước đã hòa nhập thế giới, đã tham gia vào tổ chức thương mại quốc tế(WTO).Ngoài phần mở bài, phần kết luận, kiến nghị , các danh mục và tài liệutham khảo đề tài còn gồm 3 chương:
Xem thêm

96 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Cac khoen phili tril va chi phi trichCHU Y~U (tiep theo)tnrocCac xhoan phai tra va chi phi trich truoc dU'Q'c ghi nhan cho so tien phai tra trong tU'O'ng lailien quan den hang h6a va dich VI,I da nhan dU'Q'c khong phu thuoc vao viec Conq ty danhan dlfQ'C h6a don cua nha cung cap hay chua.3.9Cec nghi~pV41bang ngoifli t~Cac nqhiep VI,I phat sinh b~ng cac don vi tien t$ khac voi don vi tien t$ ke toan cua Cong tyVND duoc hach toan theo ty qia giao dich vao nqay phat sinh nqhiep VI,I. Tai ngay ket thucnien dO ke toan, cac khoan rnuc tien t$ c6 goc nqoai t$ diroc danh gia lai theo ty gia muavao cua ngan Mng thU'O'ng rnai noi Conq ty rno tal khoan tal thai diem nay. Tat ca cackhoan chenh lech ty gia thvc te phat sinh trong narn va chenh tech do danh gia tai so dU'tien t$ c6 goc nqoai t$ cuoi narn duoc hach toan vao ket qua heat dong kinh doanh.3.10Phan chia 19'inhu~nLQ'i nhuan thuan sau thue thu nhap doanh nqhiep (khOng bao gom lai chenh tech ty gia dodanh gia lsau khi duoc dDieu 1$cua Cong ty va cac quy dinh cua phap luat Viet Nam.
Xem thêm

35 Đọc thêm

BAN DICH TIEU CHUAN ISO 9001 2015 2

BAN DICH TIEU CHUAN ISO 9001 2015 2

Bản dịch tiếng Việt do P&Q Solutions thực hiện - 150905Lời nói đầuISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) là một liên đoàn toàn cầu các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốcgia (tổ chức thành viên ISO). Côn việc chuẩn bị các tiêu chuẩn quốc tế thường được thực hiện bởicác Ban kỹ thuật ISO. Mỗi tổ chức thành viên quan đến một chủ đề mà đã có Ban kỹ thuật đượcthành lập đều có quyền đề cử đại diện trong ban đó. Các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ và phichính phủ, với sự điều phối của ISO, cũng tham gia vào các công việc này. ISO phối hợp chặt chẽvới Hội đồng Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) trên tất cả các vấn đề về tiêu chuẩn hóa kỹ thuật điện.Quy trình được sử dụng để phát triển tài liệu này và các tài liệu được dự kiến cho việc tiếp tục duytrì tài liệu này được mô tả trong Các chỉ dẫn ISO/IEC, Phần 1. Một cách cụ thể, các tiêu chí cho sựphê chuẩn khác nhau cần thiết các loại tài liệu ISO khác nhau cần được lưu ý. Tài liệu này được dựthảo phù hợp với các quy tắc biên tập của Các chỉ dẫn ISO/IEC, Phần 2 (xemwww.iso.org/directives).Cần lưu ý đến khả năng một số yếu tố của tài liệu này thuộc đối tượng bảo hộ độc quyền sáng chế.ISO sẽ không chịu trách nhiệm cho việc nhận biết bất kỳ hoặc tất cả các quyền sáng chế này. Chitiết của các quyền sáng chế này được xác định trong quá trình phát triển tài liệu sẽ được đưa vàotrong Lời giới thiệu và/hoặc trên danh sách của ISO tiếp nhận các tuyên bố về bảo hộ sáng chế.Bất kỳ tên thương mại nào được sử dụng trong tài liệu này đều là thông tin được cung cấp cho sựthuận tiện của người sử dụng mà không hình thành một sự công nhận nào.Để có các diễn giải về nghĩa của các thuật ngữ riêng của ISO và các diễn đạt liên quan đến đánh giásự phù hợp cũng như về sự tuân thủ của ISO với các nguyên tắc của WTO về Rào cản kỹ thuậttrong thương mại (TBT), đề nghị xem đướng dẫn (URL) sau: Forward – Supplementary informationBan chịu trách nhiệm cho tài liệu này là Ban ISO/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chấtlượng, Tiểu ban SC 2, Hệ thống chất lượng.Phiên bản thứ năm này hủy bỏ và thay thế Phiên bản thứ tư (ISO 9001:2008), đã được sửa đổi vềmặt kỹ thuật, thông qua chấp nhận một trình tự các điều khoản được sửa đổi và các nguyên tắc quảnlý chất lượng được điều chỉnh lại cho thích hợp và các khái niệm mới.5 / 40
Xem thêm

40 Đọc thêm

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 90012008 SANG ISO 90012015 NHẰM DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 90012008 SANG ISO 90012015 NHẰM DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Khóa luận tốt nghiệpWebsite: www.kiahaiphong.vnEmail:kiahaiphong@thaco.com.vnVào ngày 04/04/2007, tại khách sạn Melia Hà Nội, Công ty ô tô Trường Hải(THACO) và tập đoàn KIA Motors (Hàn Quốc) đã chính thức ký kết hợp tác mở ra giaiđoạn mới cho sự phát triển của dòng sản phẩm xe du lịch KIA tại thị trường Việt Nam.Tháng 06/2007, THACO chính thức triển khai xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp xe ôtô du lịch KIA tại khu kinh tế mở Chu Lai - tỉnh Quảng Nam với quy mô ban đầu khoảng35 hécta. Đây cũng là nhà máy sản xuất và lắp ráp xe du lịch trong nước đầu tiên của ViệtNam và cũng là một trong những nhà máy được trang bị công nghệ hiện đại nhất của khuvực hiện nay.KIA Hải Phòng là showroom thứ 7 đạt tiêu chuẩn toàn cầu của KIA Motors với diệntích hơn 11.000 tổng vốn đấu tư gần 92 tỷ đồng gồm khu trưng bày xe sang trọng, hiệnđại, khu dịch vụ sửa chữa trang bị đầy đủ thiết bị tiên tiến cùng đội ngũ nhân viên, kỹthuật viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. KIA Hải Phòng đi vào hoạt động nhằmnâng cao giá trị thương hiệu, đánh dấu sự phát triển không ngừng của THACO KIA tạiViệt Nam. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay KIA Hải Phòng đã phục vụ nhu cầu chohơn 1,200 khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp vận tải taxi lớn tại Hải Phòng, đápứng yêu cầu về chất lượng xe, thời gian giao xe và thái độ phục vụ, đem đến sự hài lòng,tin cậy cho khách hàng.Bên cạnh đó, KIA Hải Phòng không ngừng nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuậtviên và đem lại sự an tâm tuyệt đối cho gần 5.000 khách hàng mang xe vào làm dịch vụsửa chữa. Các chương trình lái thử xe, hướng dẫn khách hàng cách chăm sóc bảo dưỡngxe thường xuyên được tổ chức giúp khách hàng có thêm kiến thức về việc chăm sóc xe vàtạo thêm niềm tin, sự gắn bó giữa KIA Hải Phòng với khách hàng.Tiếp nối triết lý “Có tâm với xã hội – có tầm với đất nước” của THACO TrườngHải, KIA Hải Phòng đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động xã hội tại địa phương nhưTổ chức chương trình hiến máu nhân đạo,trao tặng quỹ khuyến học quận Hồng Bàng 100triệu đồng, Tham gia chương trình tặng xuồng cứu hộ cho chiến sĩ Trường Sa…và nhiều
Xem thêm

45 Đọc thêm

THIẾT KẾ BỘ BÀN ĂN KÉO DÃN BẰNG GỖ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

THIẾT KẾ BỘ BÀN ĂN KÉO DÃN BẰNG GỖ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

mộc nội thất (tủ, giường,bàn ăn..), đồ mộc ngoại thất (bàn ghế ngoài trời..).2.2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gỗ Việt Nam đầunăm 2015Theo thống kê, giá trị KNXK của các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ trênđịa bàn năm 2014 ước đạt gần 314 triệu USD, tăng 21,4% so với năm 2013,chiếm gần 50% tổng giá trị KNXK. Theo Sở Công Thương, trong 2 tháng đầunăm 2015, hoạt động CBG-LS của các DN tiếp tục phát triển, trong đó giá trịKNXK của mặt hàng dăm gỗ tăng trưởng gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2014.Con số 6,23 tỷ USD giá trị xuất khẩu trong năm 2014 cùng với vị trí thứ 2trong danh sách các quốc gia xuất khẩu đồ gỗ nhiều nhất khu vực châu Á đãmang đến cho ngành chế biến gỗ Việt Nam một tình hình lạc quan hơn hẳn thờigian khủng hoảng vừa qua. Xu hướng tích cực của thị trường giúp ngành nàymạnh dạn hướng đến con số hơn 7 tỷ USD trong năm 2015.Hình 2.1. Biểu đồ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu gỗ qua các năm6Qua phân tích của các chuyên gia ngành CBG-LS, năm 2015 các DNtrong nước sẽ tiếp tục phải đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách. Đó là việcgia tăng xu hướng bảo hộ của Chính phủ các nước đối tác, nhất là thị trường EU.Tuy nhiên, cũng có những tín hiệu đầy triển vọng mở ra đối với ngành CBG-LS.Đó là việc Việt Nam kết thúc đàm phán 2 Hiệp định thương mại tự do (FTA) vớiLiên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan và FTA Việt Nam - Hàn Quốc,sẽ tạo sự cạnh tranh cho hàng nội địa thông qua giảm thuế, thúc đẩy đầu tưnhằm mở rộng sản xuất, chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh đó,khi Hiệp định Đối tác song phương về quản trị rừng và thương mại lâm sản(FLEGT) với EU và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được kýkết, sẽ giúp duy trì và mở rộng thị trường cho sản phẩm gỗ của Việt Nam tạiEU, nâng cao hình ảnh quốc gia và thương hiệu cho ngành CBG-LS.
Xem thêm

70 Đọc thêm

ỨNG DỤNG ISO 9001 2008 TRONG CÔNG TÁC PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

ỨNG DỤNG ISO 9001 2008 TRONG CÔNG TÁC PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANLỜI CẢM ƠN DANH MỤC VIẾT TẮTPHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Lịch sử nghiên cứu đề tài.13. Mục tiêu nghiên cứu44. Nhiệm vụ nghiên cứu45. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu46. Giả thuyết nghiên cứu57. Phương pháp nghiên cứu58. Cấu trúc của Đề tài.6PHẦN NỘI DUNG7CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 900071.1. Khái quát về công ty CP INTRACOM71.1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty CP INTRACOM.71.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của văn phòng công ty CP INTRACOM91.2. Khái quát chung về quản lý chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng.121.2.1. Chất lượng.121.2.2. Quản lý chất lượng.131.2.3. Hệ thống quản lý chất lượng.141.2.4. Các nguyên tắc của quản lý chất lượng141.2.5. Vai trò của quản lý chất lượng161.3. Khái quát về bộ tiêu chuẩn ISO 9000171.3.1. Giới thiệu về tổ chức ISO171.3.2. Khái quát chung về bộ tiêu chuẩn ISO 9000181.3.3.Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2008191.4. Ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong công tác văn phòng201.4.1. Vai trò ứng dụng ISO trong công tác văn phòng211.4.2. Nội dung ứng dụng ISO 9001:2008 trong công tác văn phòng.231.4.3.Quy trình ứng dụng ISO 9001: 2008 trong công tác văn phòng231.4.4.Yêu cầu của việc ứng dụng ISO 9001:2008 trong công văn phòng26CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG ISO TRONG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY CP INTRACOM292.1. Chủ trương chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty CP INTRACOM trong việc ứng dụng ISO 9001:2008 trong công tác văn phòng.292.2. Thực trạng ứng dụng ISO trong công tác văn phòng tại công ty CP INTRACOM.322.2.1. Ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong công tác soạn thảo và ban hành văn bản.332.2.2. Ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong quản lý văn bản đến.362.2.3. Ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong công tác tổ chức sự kiện.392.2.4. Ứng dụng ISO 9001:2008 trong công tác quản lý, kiểm soát tài liệu.412.2.5. Ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong công tác quản lý nhân sự.482.2.6. Ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động kiểm soát công việc522.3 Đánh giá – nhận xét tình hình ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong công tác văn phòng tại CTCP Intracom55CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TRONG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI CTCP INTRACOM593.1. Lãnh đạo doanh nghiệp cần nhận thức đúng đắn về vai trò tầm quan trọng của việc ứng dụng ISO trong hoạt động văn phòng593.2. Tăng cường hoạt động hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền về ứng dụng ISO trong công tác văn phòng603.3.Liên kết các cơ sở đào tạo về nghiệp vụ văn phòng và các đơn vị tư vấn ứng dụng ISO.613.4. Ban hành văn hướng dẫn, quy chế về nghiệp vụ văn phòng, quy định về ứng dụng ISO một cách chi tiết, cụ thể.623.5. Tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện các quy trình làm việc633.6.Bổ sung nhân sự chuyên môn làm việc trong văn phòng653.7.Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào công tác văn phòng.663.8 .Thường xuyên kiểm tra, đánh giá về tình hình ứng dụng ISO trong công tác văn phòng.673.9. Xây dựng chế độ khen, thưởng trong công tác ứng dụng ISO673.10. Nhà nước cần thể hiện rõ hơn nữa vai trò của mình đôi với việc ứng dụng ISO tại các cơ quan, doanh nghiệp69PHẦN KẾT LUẬN72DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO73PHỤ LỤC75
Xem thêm

81 Đọc thêm

NS2 WIRELESS NETWORK DSDV PROTOCOL

NS2 WIRELESS NETWORK DSDV PROTOCOL

Danh gia hieu nang mang bang NS2, mo phong va viet kich ban mang khong day (wireless network, wireless sensor network). danh gia hieu nang, su thay doi vi tri nut mang. Kich ban danh gia mang khong day bang NS2. vi du va huong dan (Example) NS2.

2 Đọc thêm

Ứng dụng HTQLCL ISO 90012008 trong công tác phòng tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông

ỨNG DỤNG HTQLCL ISO 90012008 TRONG CÔNG TÁC PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ GIAO THÔNG

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNLỜI CAM ĐOANDANH MỤC VIẾT TẮTPHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Lịch sử nghiên cứu đề tài.13. Mục tiêu nghiên cứu44. Nhiệm vụ nghiên cứu45. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu56. Giả thuyết nghiên cứu57. Phương pháp nghiên cứu58. Cấu trúc của Đề tài.6PHẦN NỘI DUNG6CHƯƠNG 1.KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀBỘ TIÊU CHUẨN ISO 900061.1.Khái quát về công ty CP INTRACOM61.1.1.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty CP INTRACOM.61.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của văn phòng công ty CP INTRACOM91.2.Khái quát chung về quản lý chất lượng và HTQLCL121.2.1. Chất lượng.121.2.2. Quản lý chất lượng.131.2.2.1. Các nguyên tắc của quản lý chất lượng.141.2.3. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu TCVN ISO 9000.151.2.3.1. Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000151.2.3.2.Khái quát về Bộ tiêu chuẩn ISO 9000171.2.3.3.Kết cấu của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000181.2.4. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008181.2.4.1.Khái niệm về Hệ thống quản lý chất lượng.181.2.4.2. Vai trò của Hệ thống quản lý chất lượng191.2.4.3.Nội dung chính của HTQLCL ISO 9001:2008201.3. Ứng dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong công tác văn phòng211.3.1. Vai trò ứng dụng ISO trong công tác văn phòng211.3.2. Nội dung ứng dụng ISO 9001:2008 trong công tác văn phòng.231.3.3.Quy trình ứng dụng ISO 9001: 2008 Trong công tác văn phòng231.3.4.Yêu cầu của việc ứng dụng ISO 9001:2008 trong công tác hành chính.26CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG ISO TRONG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY CP INTRACOM292.1. Chủ trương chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty CP INTRACOM trong việc ứng dụng ISO 9001:2008 trong công tác văn phòng.292.2. Thực trạng ứng dụng trong công tác văn phòng tại công ty CP INTRACOM.322.2.1. Ứng dụng ISO trong công tác soạn thảo và ban hành văn bản.332.2.2.Ứng dụng ISO trong quản lý văn bản đến.362.2.3. Nguyên nhân của thực trạng ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong công tác văn phòng tại doanh nghiệp.54CHƯƠNG 3.GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ỨNG DỤNG ISO VÀO CÔNG TÁC VĂN PHÒNGTẠI TY CP INTRACOM563.1. Nhận thứ của Ban lãnh đạo về chủ chương ứng dụng ISO563.2. các giải pháp nâng cao công tác ứng dụng ISO trong công tác văn phòng tại doanh nghiệp57PHẦN KẾT LUẬN64DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO66PHỤ LỤC67 
Xem thêm

68 Đọc thêm

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH MARKETING CHO TẬP ĐOÀN NGK COCACOLA VIỆT NAM

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH MARKETING CHO TẬP ĐOÀN NGK COCACOLA VIỆT NAM

nâng cao năng lực kinh tế, ổn định thunhập cho phụ nữ địa phương, thông quaviệc kinh doanh nhu yếu phẩm tại ki-ốttrong Trung tâm.• Đặc biệt, trong lần này, Coca-Cola đã kýkết hợp tác cùng Microsoft và Dellnhằm cung cấp phần mềm và hệ thốngmáy tính cho nhà sinh hoạt cộng đồng,thể hiện tính lan tỏa của chương trìnhEKOCENTER trong nỗ lực phát triểncộng đồng.5.Sự kiện.• Cocacola đã tung ra một chiến lược đanggây sốt, đó là in tên người dùng lên vỏlon. Coca-cola còn chạy một chiến dịchsáng tạo khi đưa ra hàng loạt các cuộcthi đính kèm như: “Tự sướng với vỏ chaicó tên mình”, hay “Bản đồ các tên sẽđược Coca-cola in trên vỏ chai”.•Coca-cola Việt nam đã từng phối hợpvới Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh Bà Rịa– Vũng tàu tổ chức chương trình “Làmsạch bãi biển quốc tế” tại bãi biển Thùyvân. Chương trình thu hút hơn 150 tìnhnguyện viên gồm các nhân viên củaCoca – cola Việt nam và đoàn viên
Xem thêm

50 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19

Diện tích khu đất: 1.808 m2;Diện tích xây dựng : 1.210 m2;Diện tích sàn xây dựng chưa tính tầng hầm: 29.165 m2;Diện tích sàn tầng hầm (02 tầng hầm): 3.426 m2;Tầng cao: 22 tầng;Chiều cao tòa nhà: 80,6 m;Cấp công trình: Cấp I;Khái toán tổng mức đầu tư: 402 tỷ đồng.- Dự án đầu tư công trình thủy điện Đăk Lây tại Kontum. Năm 2010 triển khai xâydựng nhà ở và văn phòng làm việc, các hạng mục phụ trợ và làm việc với Ngân hàng vềviệc tài trợ vốn cho dự án;Trang 7- Tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Sông Đà Miền Trung, Công ty cổ phầnSông Đà 19 giữ cổ phần chi phối (93% vốn điều lệ); Công ty TNHH thủy điện Đăk lây.3. Những tiến bộ công ty đã đạt được3.1. Công tác quản lý điều hành và tổ chức sản xuất:- Đã ổn định và kiện toàn bộ máy tổ chức, quản lý điều hành của Công ty cũng nhưcủa Chi nhánh tại trụ sở mới, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ giữ chức vụ quảnlý nhằm phát huy tối đa tính năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong chỉ đạo điều hànhcông việc;- Xây dựng được cơ chế quản lý khoán đội phù hợp đối với các công trình nhỏ, côngtrình ở xa trụ sở từ đó phát huy được nguồn lực trong Công ty, nâng cao vai trò của Độitrưởng và người lao động;- Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO từ công ty đến Chinhánh.3.2. Công tác quản lý chất lượng, công tác an toàn:- Lập hồ sơ đầy đủ trước khi thi công, quản lý hồ sơ thi công chất lượng công trình
Xem thêm

30 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001 2008 TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001 2008 TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001 2008 TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường mọi hoạt động đều hướng đến mục đích là “Xây dựng Trường Đại học TDTT Đà Nẵng thành trường trọng điểm trong công tác đào tạo cán bộ TDTT cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên, xây dựng nhà trường thành cơ sở đào tạo, NCKH và tư vấn có tầm cỡ khu vực, có chất lượng đào tạo cao”.
Để thực hiện được mục tiêu đó, bất cứ một cơ sở giáo dục nào cũng cần chú ý công tác quản lý chất lượng, cần phải tìm hiểu lựa chọn hệ thống quản lý chất lượng. Lãnh đạo trường đại học TDTT Đà Nẵng đã sớm nhận thức được điều này, sớm có chủ trương, quyết định lựa chọn, triển khai xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, thiết lập hệ thống tổ chức chỉ đạo áp dụng ISO 9001:2008.
Ngoài ra, xét toàn xã hội, vấn đề chất lượng nói chung, chất lượng đào tạo nói riêng đang là vấn đề quan tâm của tất cả mọi người. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục đào tạo được đặt ra trong năm nay là kiểm định chất lượng và khảo thí. Một trong những điểm mới của Luật giáo dục vừa ban hành là đưa thêm nhiệm vụ kiểm định chất lượng và công tác kiểm định. Như vậy, chủ trương của lãnh đạo Nhà trường là phù hợp xu thế chung, như là một tất yếu khách quan.
Hệ thống quản lý chất lượng Nhà trường bao gồm các yếu tố khác nhau: ISO, hệ thống kiểm định chất lượng (chương trình, nhà trường) v.v. Các yếu tố này bổ sung hỗ trợ nhau trong việc quản lý, kiểm soát chất lượng đồng bộ.
Xem thêm

45 Đọc thêm

QUY TRINH KIEM SOAT TAI LIEU QT 01

QUY TRINH KIEM SOAT TAI LIEU QT 01

Quy trình kiểm soát tài liệu theo ISO 9001:2008, mô tả về quy trình kiểm soát tài liệu phù hợp với HTQLCL ISO 9001:2008 của công ty CP Xây lắp CN Tây Đông.

Quy trình này nhằm cung cấp một phương pháp thống nhất và nhất quán để kiểm soát các tài liệu và dữ liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng.
Quy trình này nhằm khẳng định và đảm bảo rằng mọi tài liệu thích hợp đều có sẵn tại những nơi tiến hành các hoạt động liên quan chặt chẽ tới hiệu lực của hệ thống chất lượng.
Xem thêm

11 Đọc thêm

ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ISO 14001, ISO 9001 VÀ OHSAS 18001 TẠI VIỆT NAM

ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ISO 14001, ISO 9001 VÀ OHSAS 18001 TẠI VIỆT NAM

I. Sơ lược về ISO : 3
II. Mục tiêu, chí sách của nhà nước về việc áp dụng ISO: 3
III. Hiện trạng áp dụng ISO tại Việt Nam: 4
3.1 Tình hình áp dụng ISO 14000 tại việt nam: 4
3.2 Tình hình áp dụng ISO 9000 tại việt nam: 6
3.3 Tình hình áp dụng OHSAS 18000 tại việt nam 8
IV. Thuận lợi và khó khăn trong xây dựng và áp dụng ISO tại Việt Nam: 9
4.1 Thuận lợi: 9
4.2 Khó khăn: 13
V. Xu hướng tích hợp các hệ thống quản lý ISO 9001, 14001 và OHSAS 18001 cho tổ chức tại Việt Nam: 16

21 Đọc thêm

ISO là gì? Những tiêu chuẩn ISO được sử dụng nhiều nhất

ISO là gì? Những tiêu chuẩn ISO được sử dụng nhiều nhất

Khi cầm một sản phẩm có dán mác sản xuất theo tiêu chuẩn “ISO 9001” bạn luôn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên có nhiều người vẫn mơ hồ về khái niệm ISO tại sao sản phẩm được làm theo tiêu chuẩn này lại tốt đến thế? Chúng ta cùng tìm hiểu về khái niệm ISO và những tiêu chuẩn ISO được sử dụng nhiều nhất qua bài viết dưới đây nhé!

Đọc thêm

NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH TRONG ISO 9001 VÀ 2015

NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH TRONG ISO 9001 VÀ 2015

Những thay đổi chính trong iso 9001 và 2015Những thay đổi chính trong iso 9001 và 2015Những thay đổi chính trong iso 9001 và 2015Những thay đổi chính trong iso 9001 và 2015Những thay đổi chính trong iso 9001 và 2015Những thay đổi chính trong iso 9001 và 2015Những thay đổi chính trong iso 9001 và 2015Những thay đổi chính trong iso 9001 và 2015Những thay đổi chính trong iso 9001 và 2015Những thay đổi chính trong iso 9001 và 2015Những thay đổi chính trong iso 9001 và 2015Những thay đổi chính trong iso 9001 và 2015Những thay đổi chính trong iso 9001 và 2015
Xem thêm

17 Đọc thêm

GIỚI THIỆU TCVN ISOIEC 17025:2005

GIỚI THIỆU TCVN ISOIEC 17025:2005

Giới thiệu về tiêu chuẩn
ISOIEC 17025 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt
cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế International
Organization for Standardization (thường gọi tắt là ISO) phát triển và ban hành.
Tiêu chuẩn này hợp nhất với những yêu cầu của TCVN ISO 9001 và bao gồm
những kinh nghiệm mở rộng trong nhiều năm thực hiện hệ thống quản lý chất lượng
phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn mới không chỉ bao gồm những quy định về các yêu cầu
hệ thống chất lượng mà còn bao gồm năng lực kỹ thuật và khả năng đưa ra những kết
quả hợp lệ mang tính kỹ thuật của hệ thống.
TCVN ISOIEC 17025 tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các phòng thử
nghiệm với các tổ chức khác nhằm hỗ trợ quá trình trao đổi thông tin, kinh nghiệm, sự
hoà hợp của các tiêu chuẩn và mục tiêu đã định. Tiêu chuẩn này phản ánh xu hướng
chung trong một lĩnh vực hợp nhất tạo nên một bộ mặt mới cho luật pháp, thương mại,
kinh tế và kỹ thuật quốc tế.
Tiêu chuẩn TCVN ISOIEC 17025 chỉ ra rằng nếu các phòng thí nghiệm hay
phòng hiệu chuẩn tuân thủ theo TCVN ISOIEC 17025, nó sẽ cũng vận hành phù hợp
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001. Tuy nhiên, việc tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tự nó
không chứng minh được năng lực của phòng thử nghiệm để tạo ra những kết quả và dữ
liệu hợp lệ mang tính kỹ thuật
Xem thêm

13 Đọc thêm