CAC HAM DAC BIET TRONG VAT LY.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Cac ham dac biet trong Vat ly.doc":

CAC HAM TRONG EXCEL

CAC HAM TRONG EXCEL

Các hàm cơ bản trong EXCELHÀM (FUNCTION)I.Giới thiệu:1. Khái niệm:Hàm (Function) của Excel là công thức đã được cài đặt sẵn nhằm thực hiện các tính toánchuyên biệt, giúp cho việc tạo lập bảng tính nhanh chóng và hữu hiệu.2. Phân loại:Dựa vào công dụng và tính năng người ta chia các hàm trong Excel thành các loại sau: Nhóm hàm tài chính (Financial) Nhóm hàm thời gian (Date&Time) Nhóm hàm toán học và lượng giác (Math&Time) Nhóm hàm thống kê (Statisical) Nhóm hàm truy xuất và tham chiếu (Lookup&Reference) Nhóm hàm cơ sở dữ liệu (Database) Nhóm hàm về văn bản (Text) Nhóm hàm luận lý (Logical) Nhóm hàm thông tin (Information)3. Dạng thức tổng quát của hàm:=tên_hàm (tham_số_1, tham_số_2,….) Tên hàm: Được nhập theo qui định của Excel, tên hàm có thể là chữ HOA hay thườngnhưng không được viết tắt. Sau tên hàm là các tham số được đặt trong cặp ngoặc đơn (), các tham số được các bởi dấuphẩy. Tham số có thể là các trị số, địa chỉ ô, địa chỉ khối, tên khối hay chuỗi, công thức,hàm hay kết hợp các dạng trên.Lưu ý:1.Không ghi ký tự trống trong hàm. Nếu có dữ liệu loại văn bản trong
Xem thêm

4 Đọc thêm

CAC LOAI DAO DONG TRONG VAT LY 12

CAC LOAI DAO DONG TRONG VAT LY 12

 Wđ = W - Wt - AmsK A 2  x 2  2Fms .Smmgx Vật sẽ đạt được vận tốc cực đại khi FhL = 0 tại kS  A  x4. Bài tập về dao động tắt dần của con lắc đơnCon lắc đơn có chiều dài l dao động tắt dần với một lực cản đều là Fc,biên độ góc ban đầu là 01.a) Hãy xác định quãng đường mà con lắc thực hiện đến lúc tắt hẳn của conlắc đơn.11Ta có W = mgl012 = Fc.S  S = mgl012.Fc22b) Xác định độ giảm biên độ trong một chu kỳ.1Ta có: năng lượng ban đầu của con lắc là: W1 = mgl01221Năng lượng còn lại của con lắc khi ở biên W2 = mgl022
Xem thêm

4 Đọc thêm

SKKN NANG CAO HIEU QUA CAC THI NGHIEM VAT LY TRONG DAY HOC

SKKN NANG CAO HIEU QUA CAC THI NGHIEM VAT LY TRONG DAY HOC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓATRƯỜNG THPTĐỀ TÀI:NÂNG CAO HIỆU QUẢ THÍ NGHIỆMTRONG DẠY HỌC VẬT LÍNGƯỜI THỰC HIỆN:TỔ :VẬT LÍ- KTCNNĂM HỌC :2011-20121A. MỞ ĐẦUI. LÍ DO CHỌN ĐỂ TÀILàm các thí nghiệm vật lí ở nhà trường là một trong các biện pháp quantrọng nhất để phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học Vật lí. Điều này quyếtđịnh bởi đặc điểm của khoa học Vật lí vốn là khoa học thực nghiệm và bởinguyên tắc dạy học là nguyên tắc trực quan “học đi đôi với hành”.Thường thì, do kinh nghiệm sống học sinh đã có một số vốn hiểu biết nàođó về các hiện tượng Vật lí. Nhưng không thể coi những hiểu biết ấy là cơ sởgiúp họ tự nghiên cứu Vật lí bởi vì trước một hiện tượng vật lí, học sinh có thểcó những hiểu biết khác nhau, thậm chí là sai. Ví dụ: Học sinh nào cũng thấyđược mọi vật rơi là do Trái Đất hút, nhưng không ít học sinh lại cho rằng vật
Xem thêm

13 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2009 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2009 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

chinh cua Cong ty Co phan Xay dung Giao thong Tien Giang, la Cong ty lien ket vai 20% vongop cua Cong ty.Chung toi da thuc hien cong vice kiem toan theo cac chuan muc kiem toan Viet Nam. Cacchuan muc nay yeu cau chung toi phai lap ke hoach va thuc hien cong viec kiem toan de datdugc su dam bao hgp ly rang bao cao tai chinh hgp nhat kliong c6 cac sai sot trong yeu. Congviec kiem toan bao gom viec kiem tra, tren ca sa chpn mau, cac bang chung lien quan den cacso lieu va thong tin trinh bay tren bao cao tai chinh hgp nliat. Chung toi ciang dong thai tieniianh danh gia cac nguyen tac ke toan dugc ap dung va nhirng uac tinh quan trong cua BanGiam doc ciing nhu danh gia tong quat tinh dung dan cua viec trinh bay cac thong tin tren baocao tai chinh hgp nhat. Chung toi tin tuang rang cong viec kiem toan da cung cap nhiJng ca sahgp ly cho y kien cua chung toi.Theo y kien ciia Chung toi, bao cao tai chinh hgp niiat kem theo da phan anh trung thiic vahgp ly, tren cac khia canh trong yeu, tinh hinh tai chinh cua Cong ty Co phan Dau tu va Xaydung Tien Giang tai ngay 31/12/2009 cring nhu ket qua hoat dong kinh doaiih va tinh hinli luuchuyen tien te cho nam tai chinh ket thuc cung ngay, phu hgp vai cac chuan muc ke toan VietNam, he thong ke toan Viet Nam va cac quy dinh hien hanh Idiac ve ke toan tai Viet Nam.05 Dang Tat St., T a n Dinh W a r d , 1 District., H C M C"Tei: 083,848 1980/81/82'Fax: 0 8 3 , 8 4 84 7 3 8Rep.Office Floor 1. 1 4 0 B N g u y e n Tat T h a n h St . C a M a u CityE-mail: info-ktvn@hGm fpt.vnNgoai ra, Chung toi xin Imi y nhu sau:- Ngoai bao cao tai chinh nam 2009 cua Cong ty Co phan Testco, chua dugc Iciem toan, Baocao tai chinh nam 2009 cua cac cong ty con sau da dugc Iciem toan bai Cong ty T N H H Kiem'toan Sao Viet:
Xem thêm

31 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

(Cac Thuyel minh nay la bo phgn hap (hanh va can dugc doc dong thai vai cac Bao cao tai chinh)• Xay dung nha cac loai: Xay dung cong trinh dan dung, cong nghiep• Xay dvmg cong trinh duang bo;• Xay dung cong trinh ky thuat dan dung khac: Xay dyng cac cong trinh thiiy Igfi, thiiy dien, cong trinhdi?n llOKV;• Hoat dpng xay dung chuyen dung khac: Lap dat cac cau kien be tong, ket cau thep, thiet bi dien, nude;• Kinh doanh bat dpng san, quyen sii dung dat thupc chii sd huu, chu sir dung hoac di thue: Kinh doanhbat dpng san, cho thue van phong;• Djch vy iuu tru ngan ngay: Nha nghi kinh doanh du ijch;• Dai ly du lich: Dich vy du lich;• Ban buon vat lieu, thiet bi lap dat khac trong xay dyng: Mua ban vat lieu xay dung;• Ban buon may mdc, thiet bi phu tiing may khac: mua ban thiet bi xay dyng;• San xuat vat lieu xay dung tu dat set;2. Nien do ke toan, do'n vi tien te su dung trong ke toanNien dp ke toan bat dau tu ngay 01 thang 01 va ket thiic vao ngay 31 thang 12 hang nam.Bao cao tai chinh va cac nghiep vy ke toan dupfc lap va ghi so bang Dong Viet Nam (VND).3. Chuan muc va Che do ke toan ap dungCong ty ap dung Ch^ dp ki toan V iet Nam ban hanh theo thoong tu 202/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014, hf thong Chuan myc ke toan Vi^t Nam va cac sua doi, bd sung co lien quan do Bp Tai chinh ban hanh.Hinh thue ke toan: Chung tu ghi sd.4. Cac chinh sach ke toan ap dung4.1 Tiin va cac khoan tiramg dinrng tienTien bao gom: Tien mat, tien gui ngan hang va tien dang chuyen.Cac khoan tuong duang tien la cac khoan dau tu ngan han cd thai han thu hoi hoac dao han khongqua 3 thang ke tir ngay mua, cd kha nang chuyen doi de dang thanh mpt lupng tien xac djnh vakhong cd nhieu nii ro trong chuyen doi thanh tien.4.2 Cac nghiep vu b&ng ngoai teViec ghi nhan, danh gia va xir ly cac khoan chenh lech ty gia dugc thyc hien theo hudng dan ciia
Xem thêm

27 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT T.P HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT T.P HỒ CHÍ MINH

Gop von lien doanh (tie') theo)Cac thoa thuan gop von lien doanh lien quan den viec thanh lap mot co so kinh doanh Oc lap trongdo co cac ben tham gia gop von lien doanh &roc goi la ca so kinh doanh dong kiem soat. Cong tylap bao cao ye cac khoan Igi ich trong cac co so kinh doanh Tang kiem soat theo phuang phap vonchit sOL9i th6 thtrung maiLgi the film:mg mai tren bao cao tai chinh h9p nhat la phAn plw tri giira mire gia phi hop Mat kinhdoanh so vai phan lgi ich cua Cong ty trong tong gia tri hop 19 cCia tai san, cong no va cong no tiemtang cCia cong ty con, cong ty lien ket, hoac dan vi g6p von lien doanh tai ngay thirc hien nghiep vudau ttr.Lgi the thuang mai tir viec mua cong ty con dtrgc ghi nhan la mot loci tai san dai han trong Bangcan doi ke toan hgp nhat, dtrgc khau hao theo phuang phap &rang thang tren thed gian hiru dyngtrot tinh la khoang 10 nam. Khi ban cong ty con, gia tri con lai cua khoan lgi the throng mai chuakhau hao het dtrgc tinh vao khoan lai/lo do nghip vu nhuong ban cong ty Wang ung.Lgi the kinh doanh có duct tir viec mua cong ty lien k4t va co so kinh doanh dong ki6 soat &roctinh vao gia tri ghi s6 cua cong ty lien ket va co so kinh doanh dong kiem soat. Cong ty khong phan1)6 dan khoan loi the throng mai nay.Lai tir nghiesp vu mua gia reLai tir nghiep vu mua gia re la phan phki tri lgi ich cua C6ng ty trong tong gia tri hop 1S, cua tai san,cong ng va cong no tiern tang danh gia dtrgc cCia cong ty con, cong ty lien ket, va ca soy kinh doanhTong kiem soat tai ngay Oat sinh nghiep vu mua cong ty so vai gia phi hop nhat kinh doanh. Lai tirnghiep vu mua gia re dugc ghi nhan ngay yao Bao cao ket qua hoat Ong kinh doanh hop nhat taith6i diem phat sinh.Cling cu tai chinhGirl nhiin ban AuTai san tai chinh: Tai ngay ghi nhan ban dau, tai san tai chinh thrgc ghi nhan theo gia goc cong cacchi phi giao dich co lienquan trkrc tiep den viec mua sam tai san tai chinh do. Tai san tai chinh cuaCong ty bao gOm tien, cac khoan ttrcmg dtrang tien, cac khoan phai thu ye cho vay,cac khoan phaithu khach hang, cac khoan ky ctrgc, kS*, guy, phai thu khac va cac khoan dau to tai chinh.Cong ncr tai chinh: Tai ngay ghi nhan ban dau, cong ng tai chinh dtrgc ghi nhan theo gia g6c cong
Xem thêm

58 Đọc thêm

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

ChiraninDfly sd - cflp sO COHGPhan dau cua chuong gioi thieu Phuong phap quy nap toan hgc, mot phuong phapchung minh nhieu khang djnh toan hoc, lien quan den tap so tu nhien. Day la motphuong phap chiing minh quan trong va hiiu hieu trong Toan hoc.Phan tiep theo la cac khai niem co ban ve day so(huu han va vo han), se duoc gapnhieu trong cac chuong cua Giai tfch.Cap so cong va cap so nhan la hai day sd dac biet va co nhieu ung dung, duoc trinhbay he thdng va chi tiet 6 cudi chuong.PHLTONG PHAP QUY NAP TOAN jlOg^I - PHUONG PHAP QUY NAP TOAN HOC'^Xet hai menh de chfla bie'nP{n): "3"n" vdi n eN*.a) Vdi n = 1, 2, 3,4, 5 thi P{n), Q{n) dung hay sai ?b) Vdi mgi n e N* thi P{n), Q{n) dung hay sai ?Di chflng minh nhflng mdnh dl lidn quan din sd tfl nhidn « G Nla dung vdi mgi n ma khdng thi thfl trflc tilp dflge thi cd thilam nhfl sau :Bu&c 1. Kilm tra rang mdnh dl dung vdi « = 1.Bu&c 2. Gia thiit mdnh dl dung vdi mdt sd dl nhidn bdt ki n = ^ > 1(ggi la gia thid't quy nap), chflng minh rdng nd eung dung vdin = k+l.Dd la phuang phdp quy nap todn hoc, hay edn ggi tdt laphuang phdp quy nap.Mdt cdch don gian, ta ed thi hinh dung nhu sau : Mdnh dl da dung khi n = 1
Xem thêm

115 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2015 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2015 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN

hanhtheo Quyet dinh so 16/20071Q8-NHNN ngay 18/04/2007 cua Thong doc Ngan hang Nha nU1aCVi$ Nam.IV. Chinhsach k~ toan ap dl,lngt~i to1 Chuyt\ndoi ti~n t~ :!chuc tin dl,lngNghi$p VI,! kinh te phat sinh trong quy bang ngogia thl,J'cte t(VN8) theo ty gia ap dl,!ngvao cuoi thang.Chenh I$ch ty gia cLla cac nghi$p VI,! ngoBao cao ket qua hOI2Nguyent~c thl,l'c hi~n hQ'pnhat bao caotai chinh:saBao cao dlJ'O'cI~p tren cO' hO'pnhat bao cao cLlacong ty mEilva cac cong ty con theo quy djn ttoan Vi$t Nam, h$ thong ke toan Vi$t Nam, va cac quy djnh hi$n hanh ap dl,!ngcho ngan hang v1'cac T chuc tin dl,!ngkhac.3K~ toanthu nh~p lai, chi phi lai va ng(Pngdl,l'thu lai :Ngan hang ghi nh~n thu nh~p lai va chi phi lai theo phlJ'O'ngphap dl,J'thu, dl,J'chi. Lai cLla cac k~oan c 0 vay qua hkhong dlJ'O'cdl,J'thu rna dlJ'O'Cghi nh~n tren cO' thl,J'cthu. Khi mot khoan cho vay tra thanh qua h
Xem thêm

21 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Cong ty CB ph§n D§u nr Di~n Tay NguyenKinh gili:Chung toi da kiSm toan cac Bao cao Uti chinh nam 2011, gom: Bang can d6i k€ toan tai ngay31112/20 11, Bao cao k€t qua heat dong kinh doanh, Bao cao hru chuyen tien t~ va Thuyet minh bao caotai chinh cho nam tai chinh k€t thuc cung ngay, duoc I~p ngay 01103/2012 cua Cong ty C6 ph An DAu tuDien Tay Nguyen (sau day goi t~t la "C6ng ty") dinh kern tir trang 5 d€n trang 22. Cac Bao cao tai chinhnay duoc I~p thee Ch€ do k€ toan Vi~t Nam.Trach nhiem ciia Chu tich HDQT, Giam dBc Cong tyvacua Ki~m toan vienViec I~p cac Bao cao tai chinh nay la trach nhiern cua Chu tich HDQT va Giam d6c C6ng ty. Trachnhiern cua KiSm toan vien la dira tren cac bang chirng kiSm toan dS dira ra '1 kien doc I~p cua minh v~tinh trung thirc va hop 1'1 cua cac Bao cao tai chinh da duoc kiern toanoCO' sO'dtra ray ki~nChung toi da tien hanh cong viec kiern toan thee cac Chuan rrurc Kiern toan Viet Nam. Theo do, chungtoi da thuc hien viec kiSm tra thee phuong phap chon m§u va ap dung cac thu nghiern dn thiet, cacbang chirng xac minh nhirng thong tin trong cac Bao cao tai chinh; danh gia viec tuan thu cac Chu~nmire va Ch€ do k€ toan Viet Nam hien hanh, cac nguyen t~c va phirong phap k€ toan diroc ap dung, caciroc tinh va xet doan quan trong cua Chu tich HDQT va Giarn d6c C6ng ty cling nhir each trinh bay t6ngquat cac Bao cao tai chinh. Chung toi tin rang cong viec kiem toan cua chung toi da dira ra nhlrng cohop 1'1 dS lam can cir cho '1 kien cua minh.
Xem thêm

24 Đọc thêm

XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG MÔ HÌNH HÓA QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG

XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG MÔ HÌNH HÓA QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG

- Mo ta trong mgt pham vi giai han- Doi hoi do chinh xac vira du chii khong doi hoi do chinh xac cao nhat- Doi hoi kha nang van dung cua mo hinh da dugc lap trong dieu kien cu the [3-6].Mo binh boa toan hgc dugc thuc hien trong ba giai doan lien quan chat che voi nhau: 1)Xay dung mo hinh toan; 2) Lap chuong trinh bang mgt ngon ngir thuat toan de giai tim gia tricua cac thong so; 3) Xac lap tinh tuong hgp cua mo hinh voi qua trinh thuc. [1,3]Trong cac giai doan tren thi xay dung mo hinh toan la buoc he trgng nhat va tinh vi nhat. Oday doi hoi khong chi kien thirc toan hgc ma con ca su hieu biet sau sac ban chat cua cac hientugng can mo ta. Viec nam vung cac phuang phap cua dieu khien hgc la co so de hieu ro nhiongnguyen tac xay dimg mo hinh toan cua cac qua trinh cong nghe hoa hgc va cong nghe moi truang.Trong qua trinh mo hinh boa nguoi ta bat dau tir nghien ciru thuy dgng hgc, sau d6 nghiencuu dgng hgc cua cac phan ung, toe dp cua cac qua trinh truyen nhiet va chuyen khoi, dgnghgc chuyen pha a cac dieu kien gan voi dieu kien van hanh thiet bi va thanh lap nhirng toan tirham CO so tuong ung. Tiep theo do la hgp the hoa cac toan tir ham co so thanh mgt toan tirham ket qua chung tao nen mo hinh toan cua doi tugng, tiic qua trinh cong nghe.Trong thanh phan md td todn hpc xay dimg tren co so ban chat vat ly cua doi tugng mohinh boa co the chia ra cac nhom phuong trinh sau:1) Cac phuong trinh can bang vat chat va nang lugng dugc viet tren co so cau triic thuydgng cua cac dong. Nh6m phuang trinh nay dac trung cho sir phan bo trong cac dongcua nhiet do, thanh phan va cua ca cac tinh chat lien quan den chiing vi du: khoi lugngrieng, do nhat, nhiet dung...2) Cac phuang trinh cua cac qua trinh co so. Thuoc nhom nay la mo ta cua cac qua trinhtrao doi chat, trao doi nhiet, cac phan ling boa hgc...3) Cac he thiic ly thuyet, ban kinh nghiem va thuc nghiem giiia nhirng thong so khacnhau cua qua trinh, vi du su phu thuoc cua he so chuyen khoi vao toe do dong, su phuthuoc cua nhiet dung vao thanh phan dung dich...145
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Qui 1nom 2013THUYET MINH BAo cAo TAl cHiNH (ti~p theo){Cdc Thuyh minh nay fa b() phdn hop thanh va can duac doc d6ng thai vai cac Bao cao tai chinh)./C6 tire va loi nhuan duoc chia duoc ghi nhan khi Cong ty diroc quyen nh~ c6 tire hoac duocquyen nhan IQinhuan ttr viec g6p ven,4.11 Thui thu nh(ip doanh nghifpChi phi thue thu nhap doanh nghiep trong kYbao g6m thue thu nhap hien hanh va thue thu nh~p hoanlai,Thu€ thu nhap hien hanh la khoan thu€ diroc tinh dira tren thu nhap chiu thue trong kYvoi thue suat c6hieu hrc tai ngay k€t thuc kY k€ toano Thu nhap chiu thue chenh I~ch so voi IQi nhuan k€ toan la dodi€u chinh cac khoan chenh I~ch tam thai gitra thu€ va k€ toan cling nhir di€u chinh cac khoan thunhap va chi phi khong phai chiu thu€ hay khong duoc khau tnr,Thu€ thu nhap hoan lai duoc xac dinh cho cac khoan chenh lech tarn thai tai ngay k€t thuc kYk€ toangitra co sa tinh thu€ thu nhap cua cac tai san va no phai tra va gia tri ghi s6 cua chung cho muc dichbao cao tai chinh. Thu€ thu nhap hoan lai phai tra diroc ghi nhan cho cit ca cac khoan chenh I~ch tarnthai. Tai san thu€ thu nhap hoan lai chi duoc ghi nhan khi chac ch~n trong nrong lai se c6 lei nhuantinh thu€ de sir dung nhtrng chenh I~ch tarn thai dUQCkhdu tnr nay. Gia tri cua thue thu nhap hoan laiduoc tinh theo thue sudt du tinh se ap dung cho nam tai san duoc thu h6i hay no phai tra duoc thanhtoan dua tren cac mire thu€ sudt c6 hieu hrc tai ngay k€t thuc kYk€ toanoGia tri ghi s6 cua tai san thue thu nhap doanh nghiep hoan lai phai dtroc xem xet lai vao ngay k€t thuckY k€ toan va phai giam gia tri ghi s6 cua tai san thue thu nhap hoan lai d€n mire dam bao chac chanc6 du loi nhuan tinh thu€ cho phep IQi Ich cua mduoc sir dung,4.12 Thui sutit va cdc
Xem thêm

19 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Tai san c6 djnh hilu hinh duoc th~ hien theo nguyen gia tnr hao man lily k€. Nguyen gia tai sanc6 dinh hitu hinh bao g6m toan b(>cac chi phi ma Cong ty phai bo ra d~ co diroc tai san c6 dinhtinh d~n thoi di~m dira tai san do vao trang thai s~n sang su dung. Cac chi phi phat sinh sau ghinhan ban d~u chi diroc ghi tang nguyen gia tai san c6 dinh n€u cac chi phi nay chac chan lam tang19'i ich kinh t€ trong nrong lai do sir dung tai san do. Cac chi phi khong thoa man di~u kien trendiroc ghi nhan ngay vao chi phi.Ban thuyet minh nay fa mot b6 phdn h(TJJthanh va phai duac doc cung voi Baa caa tai chinh15CON'G TV CO PHAN CO' KHI LUY~N KIMDia chi: Duong s6 2, Khu cong nghiep Bien Hoa 1, phuong An Binh, TP. Bien Hoa, tinh D6ng NaiBAa cAa TAl CHlNHCho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2013Ban thuy~t minh Bao cao tal chinh (tiep theo)Khi Uti san c6 dinh hiru hinh duoc ban hay thanh Iy, nguyen gia va khau hao lily k~ duoc xoa s6va b~t ky khoan lai 16 nao phat sinh do viec thanh Iy d~u duoc tinh vao thu nhap hay chi phi trongnam.Tai san c6 djnh hiru hinh diroc kh~u hao theo phuong phap dirong thang dira tren thai gian htrudung uoc tinh. S6 nam kh~u hao cua cac loai tai sim-e6 djnh.huu.hinh.nlur sau:Loai tai san c6 dinh·S6 namNha cira, v~t kien true05-25May moc va thi~t bi07-15Phuong tien v~n tai, truyen dfrn
Xem thêm

28 Đọc thêm

CAC DE PHUONG TRINH HAM CUA HSG QUOC GIA

CAC DE PHUONG TRINH HAM CUA HSG QUOC GIA

http://sites.google.com/site/toantintrangchu/Trang: 6g( x  y)  g( y  z)  g(z  x )  3 . Đặt u = x - y; v = y - z thì z - x = - (u+ v)Đặt h(x) = g(x) - 1, PT hàm trên trở thành: h(u) + h(v) = - h(-u - v) (*)Dể thấy h(0) = 0, (với u = v = 0) và h(x) = -h(-x) (với u = x và v = -x).PT (*) được viết lại thành h(u)  h(v)  h(u  v).PT hàm này chính là PT hàm Cauchy. Nghiệm của nó là h(t) = at, với a là hằng số thực tùy ý nàođó. Thế ngược lại, ta thu được nghiệm của PT hàm ban đầu là: f ( x )  2ax 1 , a  Thử lại thấy hàm số này nghiệm đúng PT đã cho.VMO 2006 - Bảng A: - THTT tháng 11/2006 tr 10Bài 5: Hãy xác đònh tất cả các đa thức P(x) với hệ số thực thỏa mãn hệ thức sau:P( x 2 )  x (3P( x )  P( x ))  ( P( x ))2  2 x 2 (1), x   (1)Giả sử P(x) là đa thức cần tìm, dễ thấy deg P > 01/ Xét deg P = 1P( x )  ax  b, a  0, thế vào (1), ta được : (a 2  3a  2) x 2  2b(a  2b) x  b 2  b  0 (2)Từ (2) ta tìm được (a = 1, b = 0), (a = 2, b = 0), (a = 2, b = 1)Ta được các đa thức: P( x )  x; P( x )  2 x; P( x )  2 x  1;2/ Xét deg P = n > 1Đặt P ( x )  ax n  S( x ), a  0 (3), với S( x ) là đa thức, deg S  k  nThế (3) vào (1), ta được:(a 2  a) x 2 n  (S ( x ))2  S( x 2 )  2ax n .S( x )  (3  (1)n )ax n 1  (3S( x )  S( x )) x  2 x 2 (4)Vì bậc của đa thức nằm ở vế phải của (4) bằng n + 1 và n + 1 hay a = 1. Do đó, từ (4) ta có:2 x n S ( x )  (S( x ))2  S ( x 2 )  (3  (1)n ) x n 1  (3S( x )  S( x )) x  2 x 2(5)Vì bậc của đa thức nằm ở vế trái của (5) bằng n + k và bậc của đa thức nằm ở vế trái của (%0bằng n + 1 nên từ (5) ta suy ra phải có k = 1. Hơn nữa, trong (5) thay x = 0 ta được
Xem thêm

9 Đọc thêm

TÀI LIỆU LUẬT HỌC + KINH TẾ (NEW)

TÀI LIỆU LUẬT HỌC + KINH TẾ (NEW)

http://123doc.org/document/3334508-bai-tap-ve-chong-tro-cap-scm.htmhttp://123doc.org/document/3334497-bai-tap-ve-tbt-ltmqt.htmhttp://123doc.org/document/3334495-bai-tap-cac-qui-dinh-ve-suc-khoe-va-moi-truongngoai-le-dieu-xx-gatt.htmhttp://123doc.org/document/3334494-bai-tap-vi-pham-doi-xu-quoc-gia-nt.htmhttp://123doc.org/document/3334491-bai-tap-ve-vi-pham-nguyen-tac-doi-xu-toi-huequoc-mfn.htmhttp://123doc.org/document/3334489-bai-tap-tiep-can-thi-truong-ltmqt.htm7. Luật tài chính (Luật ngân sách nhà nước)http://123doc.org/document/3058361-de-cuong-on-tap-luat-thue-luat-tai-chinh.htmhttp://123doc.org/document/3058359-tai-lieu-on-thi-luat-thue-luat-tai-chinh.htmhttp://123doc.org/document/3006700-tong-hop-cau-hoi-on-tap-luat-ngan-sach-nhanuoc.htm8. Lịch sử các học thuyết kinh tếhttp://123doc.org/document/3047665-tai-lieu-on-tap-de-thi-lich-su-cac-hoc-thuyet-kinhte.htm9. kinh tế vi môhttp://123doc.org/document/3004482-de-thi-trac-nghiem-mon-kinh-te-dai-cuong.htmhttp://123doc.org/document/3037706-cau-hoi-bai-tap-trac-nghiem-kinh-te-vi-mo.htmhttp://123doc.org/document/3104073-on-tap-kinh-te-vi-mo.htm10. Kinh tế vĩ môhttp://123doc.org/document/3054071-bai-tap-kinh-te-vi-mo.htmhttp://123doc.org/document/3058369-de-thi-trac-nghiem-kinh-te-vi-mo.htm11. luật tố tụng dân sựhttp://123doc.org/document/2282773-mot-so-noi-dung-on-tap-mon-to-tung-dan-su.htm12, Thừa kế - quyền tài sản (luật dân sự)http://123doc.org/document/1126402-bai-ta-p-thu-a-ke-va-cac-van-de-lien-quan-taisan.htm13. Luật quốc tế (công pháp quốc tế)http://123doc.org/document/2282788-tai-lieu-on-tap-luat-quoc-te.htm
Xem thêm

14 Đọc thêm

123DOC DUNG CAC VI MACH TUONG TU TINH TOAN THIET KE MACH DO VA CANH BAO NHIET DO SU DUNG IC CAM BIEN NHIET DO VI DU LM34 LM35

123DOC DUNG CAC VI MACH TUONG TU TINH TOAN THIET KE MACH DO VA CANH BAO NHIET DO SU DUNG IC CAM BIEN NHIET DO VI DU LM34 LM35

123doc dung cac vi mach tuong tu tinh toan thiet ke mach do va canh bao nhiet do su dung ic cam bien nhiet do vi du lm34 lm35.
trong đây có các mạch đã tính toán các bạn lưu ý chỉnh sửa lại
chúc các bạn thành công.

24 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Ban Giarn doc Cong ty chiu trach nhiern v~ viec lap va trinh bay trung thuc va hop Iy bao caotal chfnh cua Cong ty theo cac Chuan rnuc Ke toan Viet Nam, Che d(>Ke toan (Doanh nqhiep)Viet Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tal chfnh vachiu trach nhiern v~ kiE§mscat n(>i b(>rna Ban Giarn doc xac dinh la can thiet dE§dam bao choviec lap va trinh bay bao cao tai chfnh khong c6 sai s6t tronq yeu do gian lan hoac nham Ian.Trach nhiem cua Ki~m toan vienTrach nhiern cua chunq toi la dU'a ra y kien v~ bao cao tal chfnh nay dua tren ket qua cuockiE§mtoano Chung toi dfl tien hanh kiE§mtoan theo cac Chuan rnuc KiE§mtoan Viet Nam. Cacchuan muc nay yeu cau chunq toi tuan thu chuan rnuc va cac quy dinh v~ dao dCfc ngh~nqhiep, lap ke hoach va thuc hien cuoc kiE§mtoan dE§dat duoc Sl,J' dam bao hop Iy v~ viec li$ubao cao tai chfnh cua Conq ty c6 con sai s6t tronq yeu hay khong.r,))Cong viec kiE§mtoan bao g6m thuc hien cac thu tuc nharn thu thap cac bang chunq kiE§mtoanv~ cac so lieu va thuyet minh tren bao cao tai chfnh. Cac thu tuc kiE§mtoan duoc lua chon duatren xet doan cua kiE§mtoan vien, bao g6m danh gia rui ro c6 sai s6t tronq yeu trong bao cao taichfnh do gian lan hoac nharn Ian. Khi thuc hien danh gia cac rui ro nay, kiE§mtoan vien dfl xe~xet kiE§msoat n(>i~(>cua, CO!lg ty lien quan ,den viec lap va trinh bay bao cao tai ,chfnh trungthuc va h9'P Iy nharn thiet ke cac t~u tuc kiern toan phu ,hQ'pvoi tinh hinh thuc te, tuy nhien ~~.~kh,ong nharn rnuc dfch, diza ra y kien ve hieu qua cua kiem soat n(>ib(>cua qong ty. Cong vi$o~kiern toan cLmg bao gom viec danh gia ~fnh thfch hop cua cac ~hfnh sach ke toan duoc apJ:dunq va tfnh hop Iy cua cac uoc tfnh ke toan cua Ban Giarn doc cOng nhu danh gia viec trinhlbay t6ng thE§bao cao tai chfnh./
Xem thêm

34 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Tang hoac giam so du du phong ng phai thu kho doi dugc ghi nhan vao chi phi quan ly doanhnghiep trong nam.Ban thuyet minh nay la mot bo phan hap thanh va phai duac doc ciing vai Bao cao tai chinh14CONG TY CO PHAN XAY DI/NG VA GIAO THONG BINH DUONGBia chi: 16 G, duong Dong Khai, phircmg Hoa Phu, TP. Thu Dau Mot, tinh Binh DuongBAG CAO TAI CHINHCho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2014Ban thuyet minh B£o cao tai chinh (tiep theo)5..Tai siin co d i n h hfru hinhTai san co dinh huu hinh dugc the hien theo nguyen gia tru hao mori luy ke. Nguyen gia tai sanco dinh him hinh bao gom toan bo cac chi phi ma Cong ty phai bo ra de co dirge tai san co dinhtinh den thai diem dua tai san do vao trang thai san sang sir dung. Cac chi phi phat sinh sau ghinhan ban dau chi dugc ghi tang nguyen gia tai san co dinh neu cac chi phi nay chac chan lam tangIgi ich kinh te trong tuong lai do sir dung tai san do. Cac chi phi khong thoa man dieu kien trendugc ghi nhan ngay vao chi phi.Khi tai san co dinh hiru hinh dirge ban hay thanh ly, nguyen gia va khau hao luy ke ctugc xoa sova bat ky khoan lai 16 nao phat sinh do viec thanh ly deu dugc tinh vao thu nhap hay chi phi trongnam.Tai san co djnh huu hinh dugc khau hao theo phuong phap ducmg thang dua tren thoi gian huudung uac tinh. So nam khau hao cua cac loai tai san co dinh huu hinh nhu sau:
Xem thêm

38 Đọc thêm

BẢO MẬT LỚP VẬT LÝ MẠNG ĐA CHẶNG

BẢO MẬT LỚP VẬT LÝ MẠNG ĐA CHẶNG

bao mat lop vat ly mang da chang
chuong 1 gioi thieu ve ten cua de tai tot nghiep
chuong 2 bao mat va khai niem bao mat trong lop vat ly
chuong 3 hieu nang danh gia tinh bao mat cua he thong
chuong 4 mo phong he thong

10 Đọc thêm