LÝ LUẬN VỀ HÌNH THÁI KT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Lý luận về hình thái KT":

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KTXH VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KTXH VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM

Mặc dù không phủ nhận hoàn toàn CNTB, nhưng sự thay thế CNTB bằng mộtchế độ xã hội khác cao hơn là tất yếu và con đường duy nhất là thông qua cách mạngvô sản. Bởi trong lòng xã hội tư bản đã tự bộc lộ những hạn chế, sự phát triển khôngđồng đều về kinh tế. Điều đó đã làm cho quan hệ kinh tế - tư nhân, quan hệ tư hữungày càng trở nên không phù hợp nữa. Do đó chúng ta thấy rằng, CNXH có thể thắngthế (được minh chứng bằng thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga năm 1917). Từ đó,Lênin đã chỉ rõ hai con đường cơ bản quá độ lên CNXH.Con đường thứ nhất: Quá độ trực tiếp lên CNXH. Đây là con đường tiến lênCNXH đối với các nước tư bản phát triển.Con đường thứ 2: Quá độ lên CNXH thông qua những khâu trung gian, nhiềubước quá độ. Đây là con đường tiến lên CNXH đối với các nước lạc hậu, kinh tế kémphát triển.Trên cơ sở phân tích cụ thể tình hình và điều kiện nước Nga, Lênin đã chỉ rõcon đường tiến lên CNXH của nước Nga còn lạc hậu. Thừa nhận nền kinh tế hàng hóanhiều thành phần, khuyến khích phát triển sản xuất, lợi dụng CNTB làm mắt xíchtrung gian giữa nền tiểu sản xuất và CNXH, làm phương tiện, con đường, phươngpháp, phương thức để tăng LLSX lên. Từ đó xây dựng Liên Xô trở thành một nướcCNXH theo mô hình kế hoạch hóa tập trung. Song mô hình kinh tế này dần dần bộc lộnhững hạn chế (không khai thác được các năng lực sản xuất trong nước, không pháthuy được nhiệt tình, chủ động sáng tạo của con người, không đẩy nhanh được tiến bộkhoa học công nghệ, giao lưu quốc tế...). Nó không còn thích hợp nữa, nhưng do chậmHoàng Đình Tiến - 24QLKT12Trang 11/14nhận thức và đổi mới đã dẫn đến khủng hoảng KT-XH. Dẫn đến sự sụp đổ của CNXHở Liên Xô và Đông Âu - sự sụp đổ mô hình CNXH tập trung quan, quan liêu, bao cấp.Trong khi đó, CNTB đạt được những thành tựu hết sức to lớn về kinh tế, khoahọc công nghệ. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã tạo ra tiền đề vật chất để cho
Xem thêm

14 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ HÌNH THÁI THỰC VẬT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA BA CHI ELSHOLTZIA, MENTHA VÀ OCIMUM

TỔNG QUAN VỀ HÌNH THÁI THỰC VẬT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA BA CHI ELSHOLTZIA, MENTHA VÀ OCIMUM

Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum
Xem thêm

62 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT LÊ NIN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRONG TP KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI ĐẠI CCVS Ý NGHĨA VIỆC NHẬN THỨC VỀ TKQĐ Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN TRIẾT LÊ NIN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRONG TP KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI ĐẠI CCVS Ý NGHĨA VIỆC NHẬN THỨC VỀ TKQĐ Ở VIỆT NAM

Lịch sử tư tưởng nhân loại phát triển như một dòng chảy liên tục, mặc dù có những bước quanh co, nhưng về cơ bản là không ngừng tiến lên cùng với sự phát triển trình độ nhận thức của con người. Khi triết học Mác ra đời, đánh dấu một bước ngoặt cách mạng vĩ đại trong lịch sử tư tưởng, tạo ra sự nhảy vọt về chất trong triết học, một hệ thống triết học khác về chất so với tất cả các hệ thống triết học trong lịch sử, sự ra đời đó phù hợp với quy luật khách quan. Trong đó, chủ nghĩa duy vật lịch sử oiư shai phát kiến vĩ đại về học thuyết hình thái kinh tế xã hội, phát kiến về học thuyết giá trị thặng dư được đánh giá là một nội dung bước ngoặt cách mạng, bên cạn đó những nội dung khác, như: học thuyết về giai cấp và đấu tranh giai cấp .... đã làm cho chủ nghĩa Mác – Lê nin trở thành là một lý luận khoa học và hoàn bị.
Xem thêm

30 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - LÊNIN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRONG TÁC PHẨM KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI ĐẠI CCVS - Ý NGHĨA ĐỐI VỚI NHẬN THỨC VỀ TKQĐ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - LÊNIN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRONG TÁC PHẨM KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI ĐẠI CCVS - Ý NGHĨA ĐỐI VỚI NHẬN THỨC VỀ TKQĐ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Lịch sử tư tưởng nhân loại phát triển như một dòng chảy liên tục, mặc dù có những bước quanh co, nhưng về cơ bản là không ngừng tiến lên cùng với sự phát triển trình độ nhận thức của con người. Khi triết học Mác ra đời, đánh dấu một bước ngoặt cách mạng vĩ đại trong lịch sử tư tưởng, tạo ra sự nhảy vọt về chất trong triết học, một hệ thống triết học khác về chất so với tất cả các hệ thống triết học trong lịch sử, sự ra đời đó phù hợp với quy luật khách quan. Trong đó, chủ nghĩa duy vật lịch sử có hai phát kiến vĩ đại về học thuyết hình thái kinh tế xã hội, phát kiến về học thuyết giá trị thặng dư được đánh giá là một nội dung bước ngoặt cách mạng, bên cạn đó những nội dung khác, như: học thuyết về giai cấp và đấu tranh giai cấp .... đã làm cho chủ nghĩa Mác – Lê nin trở thành là một lý luận khoa học và hoàn bị.
Xem thêm

21 Đọc thêm

SỰ vận DỤNG lý LUẬN HÌNH THÁI KINH tế xã hội của CHỦ NGHĨA mác LÊNIN TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH đạo CÔNG CUỘC đổi mới của DCSVN

SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA DCSVN

LỜI MỞ ĐẦU

Đất nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới đất nước để đi lên chủ nghĩa xã hội ,nên việc nghiên cứu và vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa MácLênin vào thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước là rất quan trọng.Mục tiêu của đất nước ta là tới năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp ,bởi vậy việc nghiên cứu và vận dụng lý luận vào thực tiễn càng cần được thúc đẩy và thực hiện tích cực .Hơn nữa việc nghiên cứu lý luận và áp dụng vào thực tiễn giúp chúng ta chứng minh được rằng sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và người anh cả Liên xô không phải là sự đổ hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội ,của lý luận hình tháikinh tế xã hội chủ nghĩa như các thế lực chống xã hội chủ nghĩa đã nói vào những năm cuối của thế kỉ hai mươi.Sự sụp đổ đó chỉ là sự bài trừ bác bỏ mô hình kinh tế tập chung của xã hội chủ nghĩa khi hoàn cảnh lịch sử thay đổi,còn lý luận hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa của MácLênin luôn đúng trong mọi hoàn cảnh lịch sử vấn đề là chúng ta cần áp dụng nó đúng đắn vào từng hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mỗi quốc gia .Hiện nay do vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản vẫn chưa hết nên sự đấu tranh và chứng minh tính đúng đắn của lý luận vẫn luôn rất gay gắt giữa các nước theo xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản,có rất nhiều các nhà kinh tế học trên thế giới quan tâm tới vấn đề này và có nhiều dự đoán khác nhau về thời gian mà chủ nghĩa xã hội thành công trên toàn thế giới.Trong nước có rất nhiều các công trình nghiên cứu về vận dụng lý luận vào thực tiễn nước ta của đảng và nhà nước và tất cả các công trình đều chung một mục đích đó là cung cấp cho chúng ta thêm kiến thức về lý luận sau đó là chúng ta tìm hiểu xem lý luận ấy đã được ứng dụng vào thực tiễn như thế nào và hiệu quả của việc vận dụng đó ra sao.Công trình này của chúng em cũng với một mong muốn và mục đích như vậy,từ việc nghiên cứu đề tài chúng em hiểu thêm được về lý luận và sự vận dụng lý luận vào thực tiễn của đảng ta.Với tư cách là thế hệ tiếp bước tương lai của đất nước,tiếp tục kế thừa và phát huy “tài sản” của Ông cha đã để lại ,chèo lái con thuyền “đất nước” trên hành trình cập bến “xã hội chủ nghĩa” chúng em muốn đóng góp cho đất nước với tất cả lòng nhiệt huyết và kiến thức mà mình có được trong quá trình học tập,tích lũy vì sự phát triển giàu mạnh của tổ quốc.Đề tài nghiên cứu lý luận trong phạm vi sự vận dụng lý luận hình thái kinh tếxã hội của chủ nghĩa MácLênin trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam.Để nghiên cứu làm rõ các khía cạnh của đề tài,thì đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn như:Phương pháp thống kê,phương pháp lịch sử,logic,tổng hợp.Đề tài đóng góp vào làm chứng minh tính đúng đắn của lý luận hình thái kinh tếxã hội chủ nghĩa và sự vận dụng hợp lý có hiệu quả vào thực tiễn của đảng và nhà nước ta trong công cuộc đổi mới đất nước.Đề tài góp phần bổ trợ thêm cho môn triết học ,từ đó giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lý luận hình thái kinh tế xã hội và thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ của mình đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Xem thêm

39 Đọc thêm

 3LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾXÃ HỘIVÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXHỞ VIỆT NAM

3LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾXÃ HỘIVÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXHỞ VIỆT NAM

Chuyên đề 3.LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾXÃ HỘIVÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXHỞ VIỆT NAMI- LÝ LUẬN HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINHTẾ-XÃ HỘI VÀ VAI TRÒ PHƯƠNG PHÁPLUẬN CỦA HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINHTẾ-XÃ HỘI.1-Khái niệm hình thái kinh tế-xã hội.-Xã hội là gì?-Trong đời sống xã hội, quan hệ nào giữ vai tròquyết định?-QHSX mới chỉ là cái khung, cái sườn của một xãhội cụ thể.-Trong khi n/cứu QHSX Mác đã n/cứu nó trongmối quan hệ tác động qua lại với LLSX và vớiKTTT được dựng lên trên những QHSX đó.-Từ đó, Mác đã khái quát và khẳng định:Xã hội ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào cũng đều có 3 mặtcơ bản là: LLSX,QHSX và KTTT. Chúng tác động biệnchứng với nhau tạo thành chỉnh thể xã hội. Để phản ảnhnó, Mác đã nêu lên khái niệm hình thái kinh tế-xã hội .Vậy hình thái kinh tế-xã hội là gì?Hình thái kinh tế-xã hội là phạm trù của CNDVLS dùngđể chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định,với mộtkiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó, phù hợp
Xem thêm

10 Đọc thêm

Lý luận hình thái kinh tế xã hội và sự vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Học thuyết về hình thái kinh tế xã hội của Mác, ra đời trên cơ sở quan điểm duy vật biện chứng về xã hội về hình thái kinh tế xã hội, lần đầu tiên cung cấp những tiêu chuẩn thực sự duy vật, khoa học cho việc phân kỳ lịch sử, giúp con người hiểu được logic khách quan của quá trình tiến hoá xã hội.Nước ta đang trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội, do đó việc nghiên cứu không chỉ dừng lại ở mức độ bình thường mà cần phải nghiên cứu một cách sâu sắc, toàn diện để có hiểu hết được ý nghĩa của lý luận, có như thế thì mới vận dụng được một cách sáng tạo vào tình hình cụ thể của đất nước. Nghiên cứu lý luận sẽ giúp chúng ta nhận thức một cách khách quan hơn về sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Bác Hồ và Đảng ta sự lựa chọn đó là một tất yếu lịch sử bởi vì lịch sử đòi hỏi.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Tài liệu ôn tập chính trị (liên thông)

TÀI LIỆU ÔN TẬP CHÍNH TRỊ (LIÊN THÔNG)

Phần Triết 1
Câu 1: Hình thái kinh tế xã hội là gì? Tại sao nói: sự p.triển của hình thái KT Xã hội là 1 quá trình lịch sử tự nhiên? 1
Câu 2: Vai trò quyết định của LLSX đối với QHSX đc thể hiện như thế nào? Liên hệ với việc phát triển LLSX của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay? 2
Câu 3: Sự tđộng trở lại của QHSX đối với LLSX đc thể hiện ntn? Đảng ta đã vận dụng lý luận này trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta ntn? 3
Câu 4: Trình bày mối Q.hệ biện chứng giữa Cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng, liên hệ thực tiễn Việt nam; 5
Câu 5: trình bày bẩn chất ,đặc trưng và chức năng của nhà nước? Tại sao nói nhà nước vô sản là nhà nước “ kiểu mới” nhà nước ko còn nguyên nghĩa, 6
KINH TẾ CHÍNH TRỊ 8
Câu1: Sản xuất hàng hóa là gì? Phân tích ưu thế của SX HH so với k.tế tự nhiên? Liên hệ thực tiễn nền kt nước ta hiện nay: 8
Câu 2: PT nội dung và tác động của quy luật giá trị, ý nghĩa của vấn đề này đối với nước ta hiện nay? 11
Câu 3: Phân biệt sự khác nhau giữa kinh tế hàng hóa với kinh tế thị trường? PT tính tất yếu khách quan phải phát triển nền KT thị trường ở nước ta hiện nay. 13
Câu 4: PT các giải pháp để phát triển nền kinh tế thị trường? pt tính tất yếu khách quan phải phát triển nền KTTT ở nước ta hiện nay? 14
Câu 5: Trình bày khái quát những hình thức phân phối ở nước ta hiện nay, trong đó hình thức phân phối nào là cơ bản? 14
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 17
Câu1 : Hãy PT những đặc trưng cơ bản của Xã hội XHCN? 17
Câu 2: Vnam đang ở giai đoạn nào của hình thái kinh tế xã hội Cộng sản chủ nghĩa? = thực tiễn xa hội ở nước ta hiện nay hãy làm rõ đặc trưng giai đoạn đó 20
Câu 3: = cơ sở lý luận và thực tiễn hãy CM: VN quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là 1 tất yếu lịch sử? 22
Câu 4: PT quan điểm của CN Mác lênin về điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? 23
Câu 5: Tại sao nói: GCCN Việt Nam là GC duy nhất có khả năng lãnh đạo CM Việt Nam? 25
Xem thêm

28 Đọc thêm

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRÊN NỀN TẢNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRÊN NỀN TẢNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

Đảng ta khẳng định rằng, để đi lên chủ nghĩa xã hội nhất định phải trải qua một thời kỳ quá độ. Điều đó hoàn toàn đúng với nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin và phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam. Sự khẳng định này là hết sức cần thiết, nhất là trong thời điểm hiện nay, khi mà đất nước ta cùng với nhân loại bước vào thế kỷ XXI

18 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁPGENETIC PHÉP TOÁN HÌNH THÁIVÀ ỨNG DỤNG

NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁPGENETIC PHÉP TOÁN HÌNH THÁIVÀ ỨNG DỤNG

Hình II.6. Đột biến tại bít thứ 6 ........................................ Error! Bookmark not defined.Hình II.7. Mô tả hoạt động thuật toán .............................. Error! Bookmark not defined.Hình III.1. Cấu trúc dữ liệu .............................................. Error! Bookmark not defined.Hình III.2. Ví dụ về cắt và ghép nối. ................................ Error! Bookmark not defined.7MỞ ĐẦUXử lý ảnh là một ngành phát triển mạnh mẽ trong khoa học máy tính. Sự pháttriển của nó đƣợc tiếp sức bởi các công nghệ mới trong xử lý ảnh số, các bộ vi xử lýmới cùng các thiết bị lƣu trữ phổ biến. Những ngành nghiên cứu trƣớc kia chủ yếu xửdụng ảnh tƣơng tự nay đã chuyển sang các hệ thống ảnh số do sự linh đông và dễ đápứng của nó. Các thí dụ quan trọng có thể kể ra đây nhƣ trong y học, sản xuất phim vàvideo, nhiếp ảnh,..v.v. Những nguồn dữ liệu này đã tạo ra một lƣợng khổng lồ các dữliệu ảnh số.Xử lý ảnh quan tâm chủ yếu đến việc trích chọn các thông tin hữu ích từ trongảnh. Các thuật toán xử lý ảnh đƣợc phân ra làm 3 mức. Mức thấp nhất là các phƣơngpháp thao tác trực tiếp với các dữ liệu thô, các giá trị điểm ảnh có thể bị nhiễu. Mứcthứ hai là tận dụng các kết quả ở mức 1 để đƣa ra các kết quả tốt hơn nhƣ: phân đoạnảnh, liên kết ảnh. Mức thứ ba là các phƣơng pháp trích trọn ngữ nghĩa các thông tindựa trên các kết quả của các mức thấp hơn, ví dụ nhƣ: nhận dạng chữ viết tay, nhậndạng mặt ngƣời…Toán học hình thái (Mathematic Morphology) là một lĩnh vực riêng biệt trongxử lý ảnh. Không giống nhƣ các cách tiếp cận khác thiên về toán học tính toán, MMdựa trên cấu trúc và hình dạng, dùng các toán hình thái cơ bản để làm đơn giản ảnhnhƣng vẫn giữ lại những đặc trƣng chính. MM còn là một công cụ cơ bản để trích chọncác thành phần ảnh, nhƣ biên ảnh, xƣơng ảnh, rất hữu dụng cho việc biểu diễn các cácvùng khác nhau trên một ảnh. Những kỹ thuật dùng toán hình thái nhƣ lọc ảnh, làmmảnh ảnh hay làm dầy ảnh có sử dụng toán học hình thái cũng đƣợc sử dụng trong quá
Xem thêm

15 Đọc thêm

MỐI QUAN hệ GIỮA TRIẾT học và KHOA học, ý NGHĨA của nó TRONG sự PHÁT TRIỂN của KHOA học và TRIẾT học HIỆN NAY

MỐI QUAN HỆ GIỮA TRIẾT HỌC VÀ KHOA HỌC, Ý NGHĨA CỦA NÓ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC VÀ TRIẾT HỌC HIỆN NAY

Triết học và khoa học là những hình thái ý thức xã hội đặc thù phản ánh các lĩnh vực khác nhau của thế giới. Chúng xuất hiện, tồn tại, vận động và phát triển trên cơ sở của những điều kiện kinh tế xã hội và chịu sự chi phối của những quy luật nhất định. Đồng thời, giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Trong những năm gần đây, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển như vũ bão, cũng như những biến động cách mạng lớn lao làm thay đổi tận gốc rễ bộ mặt của đời sống xã hội, đòi hỏi các nhà triết học và các nhà khoa học chuyên môn giải quyết đúng đắn và kịp thời những yêu cầu lý luận và thực tiễn cấp bách. Sự giải đáp này chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở nắm vững và vận dụng một cách đúng đắn và sáng tạo thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác Lênin. Do đó việc nghiên cứu những vấn đề về mối quan hệ giữa triết học và khoa học, vấn đề về chức năng phương pháp luận của triết học đối với các khoa học có ý nghĩa quan trọng.
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tiểu luận triết học Học thuyết hình thái kinh tế xã hội và việc vận dụng vào xây dựng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

I. Tính cấp thiết của đề tài
Lý luận hình thái kinh tế xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C.Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ có lý luận hình thái kinh tế xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Mác đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong nội tại của sự phát triển xã hội, chỉ rõ được bản chất của từng chế độ xã hội. Lý luận đó giúp chúng ta nghiên cứu một cách đứng đắn và khoa học sự vận hành của xã hội trong giai đoạn phát triển nhất định cũng như tiến trình vận động lịch sử nói chung của xã hội loài người.
Song, trước sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, lý luận đó đang được phê phán từ nhiều phía. Họ cho rằng chủ nghĩa xã hội đã sụp đổ thì chủ nghĩa Mác cũng tiêu tan. Trong đó có cả một số người đã từng đi theo chủ nghĩa Mác cũng cho rằng lý luận, hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa Mác đã lỗi thời phải thay thế nó bằng một lý luận khác, chẳng hạn như lý luận về các nền văn minh. Chính vì vậy làm rõ thực chất lý luận hình thái kinh tế xã hội, giá trị khoa học và tính thời đại của nó đang là một đòi hỏi cấp thiết.
Xem thêm

32 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔN TRÙNG ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔN TRÙNG ĐẠI CƯƠNG

Kiến thức: có kiến thức về hình thái, sinh học, sinh thái côn trùng. Hiểu biết: đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái cuả côn trùng liên quan đến tập quán sinh hoạt cuả chúng. Ứng dụng: tìm hiểu nguyên nhân các triệu chứng gây hại, dự đoán tiềm năng gây hại cuả côn trùng. Tổng hợp: Có kiến thức về hình thái, sinh học, sinh thái côn trùng, hiểu biết những đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái liên quan đến tập quán sinh hoạt cuả côn trùng, tìm hiểu nguyên nhân gây ra các triệu chứng bị hại,dự đoán tiềm năng gây hại cuả côn trùng
Xem thêm

15 Đọc thêm

ĐÁP ÁN 30 CÂU ÔN TẬP TRIẾT HỌC PHẦN 2

ĐÁP ÁN 30 CÂU ÔN TẬP TRIẾT HỌC PHẦN 2

ĐÁP ÁN 30 CÂU TRIẾT PHẦN 2
Câu 1: Phân tích nội dung và bản chất của Chủ nghĩa duy vật biện chứng (CNDVBC) với tính cách là hạt nhân lý luận của Thế gới quan khoa học (TGQKH).
Câu 2: Anh ( chị) hảy phân tích cơ sở lý luận, nêu ra các yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc khách quan của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã vận dụng như thế nào vào sự nghiệp cách mạng hiện nay ở nước ta?
Câu 3: Đảng ta khẳng định: “mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan”. Anh chị hãy chỉ ra và phân tích cơ sở triết học của khẳng định đó?
Câu 4: Bằng lý luận và thực tiễn, anhchị hãy chứng minh rằng ý thức con người không chỉ phản ánh thế giới mà còn góp phần sáng tạo thế giới?
Câu 5: AnhChị hãy phân tích hoàn cảnh xuất hiện, nội dung và ý nghĩa triết học câu nói của C.Mác: Vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thể thay thế được sự phê phán của vũ khí, lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất, nhưng lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất, một khi nó thâm nhập vào quần chúng
Câu 8: Nguyên lý? Nguyên tắc? Mối quan hệ giữa chúng. AnhChị hãy nêu những yêu cầu phương pháp luận và phân tích cơ sở lý luận của nguyên tắc phát triển. Việc tuân thủ nguyên tắc này sẽ khắc phục được những hạn chế gì trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.
Câu 10: Phân tích nội dung quy luật những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại, và vạch ra ý nghĩa phương pháp luận của nó.
Câu 11: Phân tích nội dung quy luật phủ định của phụ định và vạch ra ý nghĩa phương pháp luận.
Câu 12: Bằng lý luậnvà thực tiễn. Anh chị hãy chứng minh rằng cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới luân là qúa trình khó khăn, lâu dài, phức tạp, cái mới có thể thất bại tạm thời nhưng cuối cùng nó sẽ chiến thắng cái cũ.
Câu 13: Anh Chị hãy giải thích câu nói của V.I.Lênin: “Có thể định nghĩa vắn tắt phép biện chứng là học thuyết về sự thống nhất của các mặt đối lập. Như thế là nắm được hạt nhân của phép chứng, nhưng điều đó đòi hỏi phải có những sự giải thích và sự phát triển thêm”
Câu hỏi 14: Cơ sở nào để khẳng định nguyên tắc lịch sử cụ thể (LSCT) là “linh hồn” phương pháp luận của triết học Mác – Lênin? Nêu những yêu cầu cơ bản của nguyên tắc LSCT.
Câu 15. Phép biện chứng tư duy, tư duy biện chứng là gì? Mối quan hệ giữa chúng?
Câu 16: Lý luận? thực tiễn? Anh chị hãy phân tích những yêu cầu cơ bản của
nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.
Câu 18: AnhChị hãy nêu ra những nguyên nhân cơ bản của bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều. Để khắc phục triệt để bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều, chúng ta cần phải quán triệt nguyên tắc nào trong triết học Mác – Lênin? Phân tích các yêu cầu cơ bản của nguyên tắc đó.
Câu 19: Anhchị hãy phân tích những tiền đề xuất phát mà Các Mác dựa vào để xây dựng lý luận hình thái kinh tế, xã hội?
Câu 20: Phân tích nội dung cơ bản của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
CÂU 21: Anh Chị hãy phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng (CSHT) và kiến triến thượng tầng (KTTT). Đảng ta đã vận dụng mối quan hệ biện chứng này như thế nào vào vào quá trình xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay.
Câu 22: Anh (chị) hãy phân tích tư tưởng của Mac: “sự phát triển hình thái kinh tế xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên”
Câu 23: Anh(chị) hãy phân tích ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của học thuyết HTKTXH
Câu 24: Phân tích Con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Câu 25: AnhChi hay phan tich nhung cong hien to lon cua C.Mac, Ph.Angghen va V.I.Lenin vao su phat trien ly luan ve giai cap va dau tranh giai cap?
CÂU 26: Anhchị hãy trình bày quan điểm mácxít về đấu tranh giai cấp và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có giai cấp đối kháng. Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay như thế nào?
Câu 27: Anh chị hãy chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa nhà nước pháp quyền XHCN mà chúng ta đang xây dựng với nhà nước pháp quyền tư sản?
Câu 28: Phân tích vai trò của Nhà Nước đối với quá trình phát triển kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Câu 29. AnhChị hãy phân tích quan điểm của triết học MacLênin về bản chất con người và về vấn đề giải phóng con người.
Câu 30: Anh chị hãy trình bày mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung cơ bản của việc xây dựng con người Việt Nam đáp ứng giai đoạn cách mạng hiện nay?
Xem thêm

45 Đọc thêm

EBOOK ĐỀ ÁN DU LỊCH SINH THÁI VÀ THỰC TẾ PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM

EBOOK ĐỀ ÁN DU LỊCH SINH THÁI VÀ THỰC TẾ PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM

Nếu chúng ta là nhà điều hành Tour du lịch của một công ty lữ hành mà được một du khách hay một tổ chức yêu cầu phải xây dựng một Tour du lịch sinh thái thì ta phải làm gì? Chúng ta cũng biết bởi khái niệm du lịch sinh thái còn khá mới mẻ đối với ngành du lịch Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Một hình thái du lịch, một đoạn thị trường còn mới mẻ như vậy tại sao các nhà kinh tế không đầu tư vào đó? Muốn đầu tư vào du lịch sinh thái có hiệu quả có cơ sở lý luận cơ bản về du lịch sinh thái, nghiên cứu mô hình cơ cấu tổ chức quản lý du lịch sinh thái, nghiên cứu các đối tượng tác động và các yêu cầu nguyên tắc để phát triển du lịch sinh thái bền vững . Pass: tuthienbao.com(Không copy link để tải) Download: Đối với link từ google.com các bạn không biết tải thì xem cái này: Click Here http://www.mediafire.com/?ectvzcvfyk5y729ts
Xem thêm

1 Đọc thêm

Đánh giá đặc điểm nông sinh học của tập đoàn Huệ mưa tại Gia Lâm - Hà Nội

Đánh giá đặc điểm nông sinh học của tập đoàn Huệ mưa tại Gia Lâm - Hà Nội

Nghiên cứu này nhằm đánh giá đặc điểm hình thái và sinh trưởng của 14 giống Huệ mưa tại Gia Lâm, Hà Nội. Các giống Huệ mưa có sự đa dạng về hình thái lá, màu sắc hoa.

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN HÌNH THÁI THỂ LỰC VÀ KỸ THUẬT CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ U17 KHATOCO KHÁNH HÕA SAU 1 NĂM TẬP LUYỆN

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN HÌNH THÁI THỂ LỰC VÀ KỸ THUẬT CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ U17 KHATOCO KHÁNH HÕA SAU 1 NĂM TẬP LUYỆN

bán vé, truyền hình, quảng cáo, cổ đông, chuyển nhƣợng cầu thủ... thì phải cónhiều cầu thủ giỏi, đội bóng mạnh, thi đấu xuất sắc. Với mục đích rõ ràng đó,mua bán VĐV và HLV, đào tạo VĐV trẻ... một số đội bóng hàng đầu thế giớinhƣ: Manchester United, Barcelona, Juventus, Inter Milan, AC milan,... đánggiá hàng trăm triệu, thậm chí cả bạc tỷ đô la. Việc thƣơng mại không chỉ dừnglại ở việc mua bán VĐV hay HLV mà còn chuyển nhƣợng nguyên cả câu lạcbộ cho chủ khác quản lý và điều hành.1.3.4.Bóng đá mang tính nghệ thuật caoBóng đá còn có tính nghệ thuật rất cao: BĐ ít nhất cũng do 5 yếu tố cấuthành: thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, phong cách, tƣ duy. Kết quả thi đấu củatừng đội chính là ―hợp kim‖, sự cạnh tranh, so sánh về những yếu tố hợpthành trên. Ở đây chúng ta không thể kể đến những thành tích giả tạo của BĐtiêu cực. Một trận thi đấu BĐ tự nhiên, trung thực bao giờ cũng chứa đựngnhững yếu tố bất ngờ, kể cả ngẫu hứng không thể đoán trƣớc đƣợc. Trên ýnghĩa đó, nó vừa có tính chất kịch, đạo diễn, nghệ sĩ đã đƣợc định sẵn, không thểbiết trƣớc đƣợc kết cục của vở kịch, chính sức hấp dẫn của BĐ còn ở chỗ đó.10Trong sự tranh đua quyết liệt, hấp dẫn về nhiều mặt đó, BĐ không chỉgiúp con ngƣời thêm mạnh khỏe về thể chất mà còn cả về mặt tinh thần màđặc biệt BĐ đỉnh cao còn có thể góp phần đắc lực trong cổ vũ ý thức dân tộc,phục vụ giáo dục, đối ngoại ...1.4. ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƢNG TRONG HOẠT ĐỘNG TẬPLUYỆN BÓNG ĐÁKỹ thuật là cách thực hiện động tác có hiệu quả cao nhất để giải quyếtnhiệm vụ vận động hợp lý. Kỹ thuật trong tất cả các môn thi đấu thể thao tuycó những giá trị khác nhau. Đối với môn cầu lông kỹ luôn là đại lƣợng cơ bảnđể xác định thành tích thể thao.
Xem thêm

104 Đọc thêm

BÀI GIẢNG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội và CON ĐƯỜNG QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀI GIẢNG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội và CON ĐƯỜNG QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM HIỆN NAY

MácĂngghen là người sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học, bằng những kết quả nghiên cứu của mình các ông đã chứng minh được rằng hình thái kinh tếxã hội tư bản chủ nghĩa tất yếu sẽ được thay thế bằng một hình thái cao hơn, hình thái kinh tếxã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu của nó là chủ nghĩa xã hội.
Mác và Ăngghen đã từng bước xây dựng những luận điểm cơ bản về chủ nghĩa xã hội, chỉ ra những phương hướng phát triển chủ yếu và những đặc trưng bản chất của nó mà đặc trưng cơ bản nhất là xoá bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, giải phóng con người khỏi tình trạng bị bóc lột về kinh tế, bị áp bức về chính trị, bị nô dịch về tinh thần, tạo điều kiện cho con người có thể tận lực phát triển mọi khả năng sẵn có của mình.
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN(HỌC PHẦN 2).

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN(HỌC PHẦN 2).

1) Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Hồ Quế Hậu
Chức danh, học vị: Giảng viên thỉnh giảng, Tiến sĩ
Nơi công tác: UBND Tỉnh Đồng Nai.
Chức vụ: Phó trưởng ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0919093157 Email: hoquehau57yahoo.com.vn
2) Thông tin về môn học:
Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin P2
Mã môn học
Số tín chỉ: 3
Trình độ: cho sinh viên năm thứ: 1
Loại môn học: Bắt buộc
Điều kiện tiên quyết: SV học xong học phần 1: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
Phân bổ thời gian: giờ tín chỉ đối với các hoạt động
+Số tiết: 45 tiết
+ Số buổi: 11 buổi học(4 tiếtbuổi)
+ Phân bổ thời gian:
GV giảng lý thuyết và giải đáp thắc mắc: 44%= 18 tiết
Thuyết trình nhóm: 36% = 16 tiết
Thảo luận trên lớp: 13%= 6 tiết
Ôn tập, kiểm tra, thi: 12%= 5 tiết
3) Mục tiêu của học phần:
Kiến thức:Trang bị cho Sinh viên những kiến thức cơ bản học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận về CNXH của chủ nghĩa Mác – Lênin
Kỹ năng; hình thành cho sinh viên kỹ năng sử dụng lý luận để phân tích các vấn đề kinh tế,chính trị, xã hội, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta và vận dụng nó để giải quyết những vấn đề thực tiễn đồng thời bồi dưỡng các kỹ năng bổ trợ cho quá trình học tập và nghiên cứu khoa học như: kỹ năng tóm tắc lý thuyết, thuyết trình, thảo luận, tư duy phản biện, làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu, điều tra, phỏng vấn, xử lý và trình bày kết quả nghiên cứu nhỏ.
Thái độ: môn học xây dựng cho sinh viên có tình yêu lao động, ghét bóc lột, bất công, có niềm tin vào CNXH và lý tưởng cộng sản,
4) Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Nội dung về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – Lênin Phần 2 bao gồm: Học thuyết giá trị: lý luận về sản xuất hàng hóa, qui luật giá trị; Học thuyết giá trị thặng dư: lý luận giá trị thăng dư và hình thái biểu hiện của nó, lý luận về tích lũy, tuần hoàn và chu chuyển tư bản, lý luận về tái sản xuất và khủng hoảng kinh tế; Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc quyền nhà nước; Lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về CNXH
5) Nhiệm vụ của sinh viên:
Phải dự lớp đầy đủ: Nếu vắng quá số buổi học qui định 20% sẽ không được dự thi.
Phải nghiên cứu trước giáo trình,tài liệu và viết thu hoạch bài học và chuẩn bị các ý kiến chưa hiểu kèm theo nộp cho giảng viên vào đầu mổi buổi học.
Đọc các tài liệu có liên quan đến môn học theo sự hướng dẫn của giảng viên
Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp như: đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, phát biểu thảo luận, thuyết trình.
Tham gia làm việc nhóm theo chuyên đề thuyết trình và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học nhỏ được phân công.
6) Tài liệu học tập:
Sách, giáo trình chính:
+ Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Bộ giáo dục và đào tạo)
+Tài liệu hướng dẫn ôn tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 2) Đại học kinh tế TP HCM.
Sách tham khảo:
+ Giáo trình KTCT Mác – Lênin ( Bộ giáo dục và đào tạo )
+ Giáo trình CNXH khoa học (Bộ giáo dục và đào tạo)
+ Văn kiện Đại hội Đảng VI, VII, VIII, IX, X, XI
Xem thêm

8 Đọc thêm

ĐĂC ĐIỂM TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA VI KHUẨN KHỬ SULPHATE

ĐĂC ĐIỂM TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA VI KHUẨN KHỬ SULPHATE

Các cơ chất vi khuẩn khử sunfat sử dụng trong quá trình sinh trưởng: axitmonocarboxylicFocmat: axetat; propionat; butyrat; lactatSuccinat: fumarat; malat;oxalat; malenatMetanol: etanol; propanol; butanolGlyxin: alanin; cystein;toluen; các hợp chất khácCholin; betain; oxamat; axeton; và một số các hợp chất vòng no khácẢnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sinh trưởng của vi khuẩn khử sunfat.Hoạt động của vi sinh vật trong tự nhiên chịu ảnh hưởng nhiều của các yếu tố vật lý,hóa học. Những yếu tố này ảnh hưởng không những đến độ lớn và thành phần loài củacác quần thể vi sinh vật mà còn ảnh hưởng đến hình thái và sinh lý của chúng. ở mộtsố loài, nếu các yếu tố như nhiệt độ, nồng độ muối và pH ở cao hơn hoặc thấp hơnmức tối ưu thì có thể dẫn tới sự thay đổi đáng kể về trao đổi chất, hình dạng tế bào vàquá trình sinh sản. Tuy rằng, trong các môi trường sống tự nhiên có rất nhiều các yếutố khác nhau tác động lên cơ thể sống, song một yếu tố trong chúng bao giờ cũng có ýnghĩa đặc biệt. Đó là những yếu tố giới hạn khả năng sống của các vi sinh vật ở mộtmức độ nhất định.Trong đó ba yếu tố chính được coi là đóng vai trò quan trọng trong việckiểm soát sinh trưởng của vi khuẩn khử sunfat là nhiệt độ, độ mặn và độ pH13• Nhiệt độ:Nhiệt độ ảnh hưởng đến phản ứng khử sunfat, sự tạo thànhS và sự oxy hóacơ chất cũng như hình thái tế bào. Theo báo cáo của Mueller và Nielsen, ở một số
Xem thêm

35 Đọc thêm