LÝ LUẬN VỀ HÌNH THÁI KT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Lý luận về hình thái KT":

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KTXH VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KTXH VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM

Mặc dù không phủ nhận hoàn toàn CNTB, nhưng sự thay thế CNTB bằng mộtchế độ xã hội khác cao hơn là tất yếu và con đường duy nhất là thông qua cách mạngvô sản. Bởi trong lòng xã hội tư bản đã tự bộc lộ những hạn chế, sự phát triển khôngđồng đều về kinh tế. Điều đó đã làm cho quan hệ kinh tế -[r]

14 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ HÌNH THÁI THỰC VẬT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA BA CHI ELSHOLTZIA, MENTHA VÀ OCIMUM

TỔNG QUAN VỀ HÌNH THÁI THỰC VẬT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA BA CHI ELSHOLTZIA, MENTHA VÀ OCIMUM

Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của[r]

62 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT LÊ NIN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRONG TP KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI ĐẠI CCVS Ý NGHĨA VIỆC NHẬN THỨC VỀ TKQĐ Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN TRIẾT LÊ NIN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRONG TP KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI ĐẠI CCVS Ý NGHĨA VIỆC NHẬN THỨC VỀ TKQĐ Ở VIỆT NAM

Lịch sử tư tưởng nhân loại phát triển như một dòng chảy liên tục, mặc dù có những bước quanh co, nhưng về cơ bản là không ngừng tiến lên cùng với sự phát triển trình độ nhận thức của con người. Khi triết học Mác ra đời, đánh dấu một bước ngoặt cách mạng vĩ đại trong lịch sử tư tưởng, tạo ra sự nhảy[r]

30 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - LÊNIN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRONG TÁC PHẨM KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI ĐẠI CCVS - Ý NGHĨA ĐỐI VỚI NHẬN THỨC VỀ TKQĐ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - LÊNIN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRONG TÁC PHẨM KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI ĐẠI CCVS - Ý NGHĨA ĐỐI VỚI NHẬN THỨC VỀ TKQĐ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Lịch sử tư tưởng nhân loại phát triển như một dòng chảy liên tục, mặc dù có những bước quanh co, nhưng về cơ bản là không ngừng tiến lên cùng với sự phát triển trình độ nhận thức của con người. Khi triết học Mác ra đời, đánh dấu một bước ngoặt cách mạng vĩ đại trong lịch sử tư tưởng, tạo ra sự nhảy[r]

21 Đọc thêm

SỰ vận DỤNG lý LUẬN HÌNH THÁI KINH tế xã hội của CHỦ NGHĨA mác LÊNIN TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH đạo CÔNG CUỘC đổi mới của DCSVN

SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA DCSVN

LỜI MỞ ĐẦU

Đất nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới đất nước để đi lên chủ nghĩa xã hội ,nên việc nghiên cứu và vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa MácLênin vào thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước là rất quan trọng.Mục tiêu của đất nước ta là tới năm 2020 cơ bản trở[r]

39 Đọc thêm

 3LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾXÃ HỘIVÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXHỞ VIỆT NAM

3LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾXÃ HỘIVÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXHỞ VIỆT NAM

Chuyên đề 3.LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾXÃ HỘIVÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXHỞ VIỆT NAMI- LÝ LUẬN HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINHTẾ-XÃ HỘI VÀ VAI TRÒ PHƯƠNG PHÁPLUẬN CỦA HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINHTẾ-XÃ HỘI.1-Khái niệm hình thái kinh tế-xã hội.-Xã hội là gì?-Trong đời sống xã[r]

10 Đọc thêm

Lý luận hình thái kinh tế xã hội và sự vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Học thuyết về hình thái kinh tế xã hội của Mác, ra đời trên cơ sở quan điểm duy vật biện chứng về xã hội về hình thái kinh tế xã hội, lần đầu tiên cung cấp những tiêu chuẩn thực sự duy vật, khoa học cho việc phân kỳ lịch sử, giúp con người hiểu được logic khách quan của quá trình tiến hoá xã hội.N[r]

14 Đọc thêm

Tài liệu ôn tập chính trị (liên thông)

TÀI LIỆU ÔN TẬP CHÍNH TRỊ (LIÊN THÔNG)

Phần Triết 1
Câu 1: Hình thái kinh tế xã hội là gì? Tại sao nói: sự p.triển của hình thái KT Xã hội là 1 quá trình lịch sử tự nhiên? 1
Câu 2: Vai trò quyết định của LLSX đối với QHSX đc thể hiện như thế nào? Liên hệ với việc phát triển LLSX của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay? 2
Câu 3: Sự tđộng tr[r]

28 Đọc thêm

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRÊN NỀN TẢNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRÊN NỀN TẢNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

Đảng ta khẳng định rằng, để đi lên chủ nghĩa xã hội nhất định phải trải qua một thời kỳ quá độ. Điều đó hoàn toàn đúng với nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin và phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam. Sự khẳng định này là hết sức cần thiết, nhất là trong thời điểm hiện nay, khi mà đất nước ta cùng với nhân[r]

18 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁPGENETIC PHÉP TOÁN HÌNH THÁIVÀ ỨNG DỤNG

NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁPGENETIC PHÉP TOÁN HÌNH THÁIVÀ ỨNG DỤNG

Hình II.6. Đột biến tại bít thứ 6 ........................................ Error! Bookmark not defined.Hình II.7. Mô tả hoạt động thuật toán .............................. Error! Bookmark not defined.Hình III.1. Cấu trúc dữ liệu .............................................. Error! Bookmark not defi[r]

15 Đọc thêm

MỐI QUAN hệ GIỮA TRIẾT học và KHOA học, ý NGHĨA của nó TRONG sự PHÁT TRIỂN của KHOA học và TRIẾT học HIỆN NAY

MỐI QUAN HỆ GIỮA TRIẾT HỌC VÀ KHOA HỌC, Ý NGHĨA CỦA NÓ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC VÀ TRIẾT HỌC HIỆN NAY

Triết học và khoa học là những hình thái ý thức xã hội đặc thù phản ánh các lĩnh vực khác nhau của thế giới. Chúng xuất hiện, tồn tại, vận động và phát triển trên cơ sở của những điều kiện kinh tế xã hội và chịu sự chi phối của những quy luật nhất định. Đồng thời, giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ[r]

12 Đọc thêm

Tiểu luận triết học Học thuyết hình thái kinh tế xã hội và việc vận dụng vào xây dựng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

I. Tính cấp thiết của đề tài
Lý luận hình thái kinh tế xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C.Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ[r]

32 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔN TRÙNG ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN CÔN TRÙNG ĐẠI CƯƠNG

Kiến thức: có kiến thức về hình thái, sinh học, sinh thái côn trùng. Hiểu biết: đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái cuả côn trùng liên quan đến tập quán sinh hoạt cuả chúng. Ứng dụng: tìm hiểu nguyên nhân các triệu chứng gây hại, dự đoán tiềm năng gây hại cuả côn trùng. Tổng hợ[r]

15 Đọc thêm

ĐÁP ÁN 30 CÂU ÔN TẬP TRIẾT HỌC PHẦN 2

ĐÁP ÁN 30 CÂU ÔN TẬP TRIẾT HỌC PHẦN 2

ĐÁP ÁN 30 CÂU TRIẾT PHẦN 2
Câu 1: Phân tích nội dung và bản chất của Chủ nghĩa duy vật biện chứng (CNDVBC) với tính cách là hạt nhân lý luận của Thế gới quan khoa học (TGQKH).
Câu 2: Anh ( chị) hảy phân tích cơ sở lý luận, nêu ra các yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc khách quan của chủ nghĩa d[r]

45 Đọc thêm

EBOOK ĐỀ ÁN DU LỊCH SINH THÁI VÀ THỰC TẾ PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM

EBOOK ĐỀ ÁN DU LỊCH SINH THÁI VÀ THỰC TẾ PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM

Nếu chúng ta là nhà điều hành Tour du lịch của một công ty lữ hành mà được một du khách hay một tổ chức yêu cầu phải xây dựng một Tour du lịch sinh thái thì ta phải làm gì? Chúng ta cũng biết bởi khái niệm du lịch sinh thái còn khá mới mẻ đối với ngành du lịch Việt Nam nói riêng và trên thế giới[r]

1 Đọc thêm

Đánh giá đặc điểm nông sinh học của tập đoàn Huệ mưa tại Gia Lâm - Hà Nội

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA TẬP ĐOÀN HUỆ MƯA TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI

Nghiên cứu này nhằm đánh giá đặc điểm hình thái và sinh trưởng của 14 giống Huệ mưa tại Gia Lâm, Hà Nội. Các giống Huệ mưa có sự đa dạng về hình thái lá, màu sắc hoa.

4 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN HÌNH THÁI THỂ LỰC VÀ KỸ THUẬT CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ U17 KHATOCO KHÁNH HÕA SAU 1 NĂM TẬP LUYỆN

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN HÌNH THÁI THỂ LỰC VÀ KỸ THUẬT CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ U17 KHATOCO KHÁNH HÕA SAU 1 NĂM TẬP LUYỆN

bán vé, truyền hình, quảng cáo, cổ đông, chuyển nhƣợng cầu thủ... thì phải cónhiều cầu thủ giỏi, đội bóng mạnh, thi đấu xuất sắc. Với mục đích rõ ràng đó,mua bán VĐV và HLV, đào tạo VĐV trẻ... một số đội bóng hàng đầu thế giớinhƣ: Manchester United, Barcelona, Juventus, Inter Milan, AC milan,... đán[r]

104 Đọc thêm

BÀI GIẢNG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội và CON ĐƯỜNG QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM HIỆN NAY

BÀI GIẢNG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội và CON ĐƯỜNG QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM HIỆN NAY

MácĂngghen là người sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học, bằng những kết quả nghiên cứu của mình các ông đã chứng minh được rằng hình thái kinh tếxã hội tư bản chủ nghĩa tất yếu sẽ được thay thế bằng một hình thái cao hơn, hình thái kinh tếxã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu của nó là chủ ng[r]

Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN(HỌC PHẦN 2).

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN(HỌC PHẦN 2).

1) Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Hồ Quế Hậu
Chức danh, học vị: Giảng viên thỉnh giảng, Tiến sĩ
Nơi công tác: UBND Tỉnh Đồng Nai.
Chức vụ: Phó trưởng ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0919093157 Email: hoquehau57yahoo.com.vn
2[r]

8 Đọc thêm

ĐĂC ĐIỂM TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA VI KHUẨN KHỬ SULPHATE

ĐĂC ĐIỂM TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA VI KHUẨN KHỬ SULPHATE

Các cơ chất vi khuẩn khử sunfat sử dụng trong quá trình sinh trưởng: axitmonocarboxylicFocmat: axetat; propionat; butyrat; lactatSuccinat: fumarat; malat;oxalat; malenatMetanol: etanol; propanol; butanolGlyxin: alanin; cystein;toluen; các hợp chất khácCholin; betain; oxamat; axeton; và một số các hợ[r]

35 Đọc thêm