KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

Tìm thấy 2,844 tài liệu liên quan tới tiêu đề "KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN":

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THEO HƯỚNG XÃ HỘI HOÁ Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH (LV02006)

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THEO HƯỚNG XÃ HỘI HOÁ Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH (LV02006)

tiểu học ở và thực trạng việc giáo dục kỹ năng sống theo hướng xã hộihoá ở các trường tiểu học.* Phương pháp quan sátQuan sát cách tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, công tácgiáo dục KNS cho học sinh tiểu học.* Phương pháp tổng kết kinh nghiệmTìm hiểu kinh nghiệm của cán bộ quản lý, giáo viên về việc quản lý vàtổ chức cũng như sử dụng các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năngsống theo hướng xã hội hoá.* Phương pháp chuyên giaTổ chức thảo luận chuyên đề, lấy ý kiến các chuyên gia về một số kếtquả nghiên cứu lý luận và thực tiễn.Phương pháp cũng được sử dụng để đánh giá tính khả thi của các giảipháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo hướng xã hội hoá trướckhi tổ chức thử nghiệm.*Phương pháp hỗ trợSử dụng phương pháp thống kê toán học để t hu thập, xử lí và phântích các số liệu nghiên cứu thông qua các tham số thống kê.6. Giả thuyết khoa họcNếu thực hiện các biện pháp quản lý của nhà trường đối với hoạtđộng giáo dục KNS cho học sinh theo hướng: nâng cao nhận thức cho cácchủ thể về hoạt động giáo dục KNS cho học sinh tiểu học; kế hoạch hóahoạt động giáo dục KNS; xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên có nănglực giáo dục KNS cho học sinh; đổi mới các thành tố cấu trúc của hoạtđộng giáo dục KNS cho học sinh; phối hợp chặt chẽ với các lực lượngtrong, ngoài nhà trường để giáo dục KNS cho học sinh thì kết quả hoạt6
Xem thêm

158 Đọc thêm

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁC KỸ NĂNG CHO MÔN KỸ NĂNG DẠY HỌC

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁC KỸ NĂNG CHO MÔN KỸ NĂNG DẠY HỌC

4Xem Nguyễn Văn Bính, Trần Sinh Thành và Nguyễn Văn Khôi: Phương pháp dạy kỹ thuật công nghiệp. Nhàxuất bản Giáo duc, Hà nội, năm 1999, trang 84.6Qua sơ đồ trên cho ta thấy, quá trình hình thành kỹ năng ở học sinh gồm ba giaiđoạn:(1) Giai đoạn hình thành động cơ và lĩnh hội hiểu biết cần thiết cho hoạt động.(2) Kết quả của giai đoạn này là hình thành biểu tượng và hình ảnh hành động, baogồm nhận thức về mục đích, nhiệm vụ và trình tự các động tác cần thực hiện. Đểđạt được kết quả này giáo viên phải định hướng tạo động cơ học tập và các hiểubiết cần thiết cho học sinh.(3) Giai đoạn tạo dựng động hình vận động(4) Nhằm chuyển biểu tượng vận động thành các vận động tay chân, hay còn gọi làđộng hình vận động. Động hình có được nhờ quan sát và bắt chước một cách có ýthức những động tác đang và đã có trước đây. Để hỗ trợ cho học sinh động hìnhgiáo viên cần phải làm mẫu, giải thích kỹ lượng cho học sinh về hành động cầnhình thành kỹ năng.(5) Giai đoạn hình thành kỹ năng:(6) Ở giai đoạn này kỹ năng được hình thành dần dần nhờ tái hiện, lặp đi lặp lại nhiềulần những động hình đã có kết hợp với việc phân tích, điều chỉnh vận động. Do đógiai đoạn này giáo viên cần tổ chức huấn luyện cho học sinh. Ngoài ra để kỹ năngphát triển cao hơn người học nên:Thực hành kỹ năng trong các tình huống và điều kiện khác nhau
Xem thêm

99 Đọc thêm

CCT 116 VET THUONG NGUC KIN VA VET THUONG NGUC

CCT 116 VET THUONG NGUC KIN VA VET THUONG NGUC

vi năhoƠnh; *S ănơngăcaoăc aăc ăhoƠnh;ă*Bóngăh iăb tăth ngă(c aăd ădƠy)ătrênăvùngăng c.•ă↓ ătrí:ăđ iăđaăs ăn mătrongăb nhăc nhăđaăth ngăn ng.ăNgoƠiăh iăs căch ngăs c,ăh uăh tăph iăm ăb ngăkhơuăhoƠnhăvƠăx ălỦăcácăt năth ngăk tăh p.K TăLU NCh năth ngăng călƠă1ăth ngăt năth ngăg pătrongăch năth ng,ăcóăt ăl ăt ăvongăcao,ăchi măữăăs ăt ăvongădoăch năth ngămƠăch ăc năx ătríăbanăđ uăđúngăđ năthìăchúngătaăcóănhi uăkh ăn ngăăc uăs ngăn năănhơn.ă↑ năđ ăquanătr ngăđ iăv iăm tăth yăthu căngo iăkhoaă lƠă ph iă khámă k ă n nhơn.ă că bi tă lƠă ph iă khámă l iă nhi uă l vƠă theoă dõiă sátănh ngătr ngăh păn ngă(k tăh păv iăcácăph ngăti năc nălơmăsƠngănh ă↓ăquangăng c,ăCTăScanăho căkh oăsátăm chăđ ,ăđ nhăl ngăkhíămáuăđ ngăm ch.ă.ă.ă)ăh uătránhăb ăsótănh ngăt năth ngăbênătrongăl ngăng c.225
Xem thêm

6 Đọc thêm

CHƯƠNG 4 GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC

CHƯƠNG 4 GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC

rõkhúcthiết.triết.- Cần biết cách thuyết phục để đạt được thỏa thuận.- Biết đối phó với những thủ thuật của bên kia:- Nhượng bộ đúng lúc và phù hợpc) Kết thúc đàm phánKhi bạn cảm thấy việc đàm phán đã đạt được nhữngthỏa thuận chủ yếu, bạn có thể kết thúc bằng nhữngcông việc sauHoàn tất thỏa thuận Để tránhnhững sự bất ngờ khó chịu, trướckhi ngừng vòng đàm phán cuối cùngcần làm cho dễ hiểu những điềukiện của thỏa thuận. Tự hỏi nhữngcâu hỏi: Ai đạt được bao nhiêu củacái gì, khi nào? Lập thỏa thuậnthành văn bản.Rútkinhnghiệm. Sau khikết thúc đàmpháncầnnghiêm túc rútkinh nghiệm
Xem thêm

18 Đọc thêm

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ SƠN TÂY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ SƠN TÂY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

T IăBHXHăTH ăXẩăS NăTỂY,ăTHÀNHăPH ăHÀăN I ..................................... 663.1.ăPH NGăH NG,ăM CăTIểUăQU NăLụăTHUăBHXHăGIAIă O Nă2015 - 2020 .............................................................................................................................................663.1.1ă nhăh ngăphátătri năKinhăt ă- Xưăh iăc aăTh ăxưăS năTơyăđ năn mă2020,ăt mănhìnăđ năn mă2030 ................................................................................. 663.1.2.ă nhăhngăho tăđ ngăchungăc aăBHXHăTh ăxưăS năTơy ................ 673.1.3.ăM cătiêuăvƠăphngăhngăqu nălỦăthuăBHXH ................................. 673.2.ăGI IăPHỄPăT NGăC NGăQU NăLụăTHUăBHXHăT IăBHXHăTH ăXẩăS NăTỂY .......................................................................................................................................693.2.1ăT ngăc ngăvƠănơngăcaoăch tăl ngăCôngătácăd ăbáoăgiúpăchoăcôngătácxơyăd ngăk ăho chăthuăBHXHăsátăv iătìnhăhìnhăth căti n ...................................... 703.2.2ăHoƠnăthi năQuyăch ăph iăh păth căhi năLu tăBHXHăc aăđ năv ........ 71Thang Long University Libraty3.2.3 Ph iă h pă ch tă ch ă v iă cácă c ă quană h uă quană đ ă cóă bi phápă m nhătrongăqu nălỦătuơnăth ăđóngăBHXHătrênăđ aăbƠn .................................................... 723.2.4ăăKi nătoƠnăcôngătácăt ăch căvƠănơngăcaoăn ngăl căđ iăng ănhơnăs .... 763.2.5ăTi păt căc iăcáchăth ăt căhƠnhăchính,ăc iăti năph ngăth căn păBHXHăđ măb oălinhăho t,ăthu năti n .................................................................................. 773.2.6ă
Xem thêm

107 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM LIDECO 8

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM LIDECO 8

Hai ch tiêu trên cho bi t doanh nghi p đã qu n lỦ các kho n ph i thu nh thnào, đ ng th i ph n ánh chính sách tín d ng c a doanh nghi p. Ch tiêu vòng quaykho n ph i thu cho bi t m c đ h p lỦ c a s d các kho n ph i thu và hi u qu c avi c thu h i dòng n . N u các kho n ph i thu đ c thu h i nhanh thì s vòng luânchuy n các kho n ph i thu s cao và doanh nghi p ít b chi m d ng v n. Tuy nhiên, s12Thang Long University Libraryvòng luân chuy n các kho n ph i thu n u quá cao s không t t vì có thđ nlng hàng tiêu dùng do phnh hngng th c thanh toán quá ch t ch .Trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh, vi c t n t i các kho n ph i thu là đi u khótránh kh i. Nh bán ch u, doanh nghi p có th thu hút thêm khách hàng, m r ng thtr ng và t o d ng đ c hình nh đ p, uy tín trên th tr ng th ng m i. Song vi cbán hàng ch u c ng đ y doanh nghi p vào tình tr ng đ i m t v i không ít các r i ro.ó là khi không xác đ nh rõ đ i t ng bán ch u, ch p nh n giá m t cách tùy ti n nênnhi u doanh nghi p r i vào gánh n ng n khó đòi ngày càng ch ng ch t. Khi m t l ith tài chính, doanh nghi p d lâm vào kh ng ho ng, th m chí là phá s n. Thi u v nđ u t cho các d án m i và m r ng s n xu t, doanh nghi p không nh ng không pháttri n mà còn b đ y lùi l i phía sau. Quan sát các ch tiêu này s đánh giá chính sách
Xem thêm

87 Đọc thêm

TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN SINH HỌC THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN SINH HỌC THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học.Thông qua kết quả từ các đợt tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức.Tham khảo ý kiến từ đồng nghiệp.Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo nghiên cứu bài học.B. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMI. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm1. Định hướng chỉ đạo đổi mới giáo dục trung học- Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI: “Đổi mới chươngtrình, nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướnghiện đại; nâng cao chất lượng toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáodục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năngthực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội”.- Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diệngiáo dục và đào tạo: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theohướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức,kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máymóc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người2học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ họcchủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xãhội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vàtruyền thông trong dạy và học”; “Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi,kiểm tra và đánh kết quả đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực,khách quan. Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bướctheo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin giới tincậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình dạy học vớiđánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của ngườihọc; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội”.
Xem thêm

26 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH TIỀM NĂNG CHO TRẺ MẦM NON

PHÁT TRIỂN TRÍ THÔNG MINH TIỀM NĂNG CHO TRẺ MẦM NON

Trẻ nhỏ có khả năng học bất cứ điều gì nếu chúng ta dạy chúng một cách chínhxác và trung thực. Các kiến thức xã hội chính là nền tảng của tri thức. Trẻ em có khảnăng tiếp thu các kiến thức đó với một khối lượng ồ ạt và tốc độ nhanh hơn nhiều sovới người lớn.Chúng ta có thể cung cấp những kiến thức bách khoa cho trẻ bằng cách chơi trò chơiquan sát các thẻ hình ảnh. Trình tự dạy giống như dạy trẻ làm quen với thẻ từ khihướng dẫn trẻ đọc.Các học liệu cho chương trình này là các thẻ tri thức bách khoa (hình ảnh về các sự vậthiện tượng).12. Dạy trẻ nhận biết thế giới toán họcCho trẻ tiếp xúc với các biểu tượng toán ngay từ sớm, hình thành khả năng nhậnbiết chữ số, số lượng nhóm, các phép tính để nâng cao các kỹ năng toán học. Kỹ năngtoán học rất quan trọng đối với sự thành công của trẻ, cả ở trường học và trong cuộcsống hàng ngày.21Hiểu biết về toán cũng xây dựng sự tự tin và mở ra cánh cửa cho môt loạt các lựachọn nghề nghiệp. Thực tế, trong cuộc sống hàng ngày, sự hiểu biết về toán học chophép trẻ vận dung vào những tình huống thực tế một cách thỏa đáng.Trẻ sẽ học toán dễ dàng hơn khi chúng có thể kết nối các khái niệm toán học vớinhững kinh nghiệm mình đạt được.Ví dụ: Bằng cách sử dụng những vật dụng trong gia đình (như cốc, muỗng trongbếp) và quan sát những việc xảy ra hàng ngày (như thời tiết trong 1 tuần ), trẻ sẽ nhìnra và áp dụng được những vấn đề mình đã được dạy.Một phần quan trọng trong toán học là làm thế nào để giải quyết được vấn đề. Trẻem được khuyến khích dùng thử, làm thử, thậm chí bé hoàn toàn có thể làm sai, từ đóbé học cách giải thích, suy luận cho vấn đề. Bé cũng học cách thể hiện bản thân rõ ràngtrong quá trình bé giải thích giải pháp của mình.
Xem thêm

26 Đọc thêm

PHÒNG GDĐT HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 2017

PHÒNG GDĐT HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 2017

học. Quán triệt tinh thần giáo dục kết hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (Science Technology - Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dụcphổ thông ở những môn học liên quan.- Môn Mỹ thuật cấp THCS triển khai thực hiện theo Công văn 2070/BGDĐTGDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT .2. Hình thức tổ chức dạy học:- Những lớp 6, lớp 7 THCS thực hiện mô hình trường học mới thì tổ chức dạy họcnhư đã tập huấn, hướng dẫn trên cơ sở tài liệu hướng dẫn học (SGK mới).- Những lớp chưa thực hiện mô hình trường học mới thì tổ chức dạy học cho họcsinh thành các hoạt động học, gồm 5 hoạt động: Hoạt động khởi động, hoạt động hìnhthành kiến thức mới, hoạt động luyện tập, hoạt động vận dụng, hoạt động tìm tòi mở rộng.Trong đó:Mục đích của hoạt động vận dụng là giúp học sinh vận dụng được các kiến thức, kỹnăng đã học để phát hiện và giải quyết các tình huông/vấn đề trong cuộc sống.Mục đích của hoạt động tìm tòi mở rộng là giúp học sinh không bao giờ dừng lạivới những gì đã học và hiểu rằng ngoài những kiến thức được học trong nhà trường còn rấtnhiều điều có thể và cần phải tiếp tục học. Giáo viên cần khuyến khích học sinh tiếp tụctìm tòi và mở rộng kiến thức ngoài lớp học. Học sinh tự đặt ra các tình huống có vấn đềnảy sinh từ nội dung bài học, từ thực tiễn cuộc sống, vận dụng các các kiến thức, kỹ năngđã học để giải quyết bằng những cách khác nhau.Tùy theo đối tượng học sinh, hai hoạt động này không nhất thiết tổ chức dạy họctrên lớp, không đòi hỏi tất cả học sinh phải tham gia, tuy nhiên giáo viên cần quan tâmđộng viên để thu hút nhiều học sinh tham gia một cách tự nguyện; khuyến khích nhữnghọc sinh có sản phẩm chia sẻ với các bạn trong lớp.- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo,nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụngcông nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối,... Ngoàiviệc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giaonhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa họckỹ thuật học sinh trung học và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tìnhhuống thực tiễn dành cho học sinh trung học. Tăng cường tổ chức các hoạt động như: Hội
Xem thêm

20 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KTV CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KTV CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ là những hiểu biết về mặt chuyên môn,nghiệp vụ để KTV có thể thực hiện được các hoạt động chuyên môn trong quá trìnhkiểm toán. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ được phản ánh thoogn qua quá trình đàotạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tại trường lớp hoặc thông qua đào tạo tại cơquan Kiểm toán Nhà nước. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của KTV được đánhgiá qua hệ thống các văn bằng, chứng chỉ nghề nghiệp như cấp bậc ngạch KTV.Ba là, kỹ năng nghề nghiệp của KTV Kiểm toán Nhà nước.Nếu như trình độ chuyên môn là yếu tố cần có của chất lượng nhân lực KTVthì kỹ năng là yếu tố đủ để đảm bảo KTV có chất lượng cao. Kỹ năng nghề nghiệpđược thể hiện qua hai kỹ năng chính là: kỹ năng cứng và kỹ năng mềm.- Kỹ năng cứng: Kỹ năng cứng của KTV được hiểu là những kiến thức, đúckết và thực hành có tính chất kỹ thuật nghề nghiệp. Kỹ năng cứng của KTV đượccung cấp thông qua các môn học chính khóa, có liên kết lô-gich chặt chẽ và xâydựng tuần tự.- Kỹ năng mềm: Kỹ năng mềm là một thuật ngữ xã hội học chỉ những kỹ năngcó liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ, khả năng hòa nhập xã hội, thái độ và hànhvi ứng xử áp dụng vào việc giao tiếp giữa người với người. Kỹ năng mềm là nhữngkỹ năng có liên quan đến việc hòa mình vào, sống hay tương tác với xã hội, cộngđồng, tập thể hoặc tổ chức.Tiêu chí thứ hai, tính chuyên nghiệp trong công việc: Tính chuyên nghiệpcủa KTV bao gồm kỷ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phong cách ứngxử. Tính chuyên nghiệp là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng nhân lực20KTV khá quan trọng vì nó phản ánh một đội ngũ nhân lực có hướng về phục vụ tốtcho công việc hay không, có khả năng trục lợi không và tác phong, kỷ luật trongcông việc như thế nào để mang lại cho cơ quan hiệu quả trong hoạt động.Một là, kỷ luật lao động của KTV.KTV hoạt động tuân thủ theo pháp luật do vậy, kỷ luật là yếu tố quan trọng
Xem thêm

110 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

ng = Ti nălng th i gian gi n đ n k t h png v lƠm đ ngƠy công, gi côngầ).ngătheoăTG gi năđ +Ti năthngng theo th i gian lƠ phù h p v i nh ng công vi c thu c các bph n, phòng ban mƠ không tr c ti p tham gia vƠo quá trình s n xu t. Hình th c nƠyđ n gi n, d tính toán, ph n ánh đ c trình đ k thu t vƠ đi u ki n lƠm vi c c a t nglao đ ng, lƠm cho thu nh p c a h có tính n đ nh h n.Hình th c ti n l ng th i gian m c dù đƣ tính đ n th i gian lƠm vi c th c t , nóv n còn h n ch nh t đ nh đó lƠ ch a g n ti n l ng v i ch t l ng vƠ k t qu laođ ng. Vì v y, các doanh nghi p c n k t h p v i các bi n pháp khuy n khích v t ch t,ki m tra ch p hƠnh k lu t lao đ ng nh m t o cho ng i lao đ ng t giác lƠm vi c,lƠm vi c có k lu t vƠ n ng su t cao.3Thang Long University LibraryHìnhăth c tr lngătheoăs n ph m:Theo hình th c nƠy, ti n l
Xem thêm

77 Đọc thêm

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHẰM NÂNG CAO SỰ CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 NĂM 2013 2015

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHẰM NÂNG CAO SỰ CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 NĂM 2013 2015

Quá trình tuyển dụng bắt đầu bằng nổ lực tìm người có các khả năngvà thái độ phù hợp với công việc. Việc các ứng viên cóđáp ứng các yêu cầu tuyểndụng hay không là phụ thuộc vào thái độ của họ đối với những công tác, nhiệm vụcó trong công việc mới và những kinh nghiệm nghiệp vụ và xã hội mà họ đã cótrước đócóđáp ứng yêu cầu của Doanh nghiệp mới không. Nhận thức của các ứngviên về công việc cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường làm việc trong tổ chức đó.Nội dung, trình tự của tiến trình tuyển dụng:Bước 1: Chuẩn bị tuyển dụng7Trong bước chuẩn bị tuyển dụng cần thiết phải:Thành lập hội đồng tuyển dụng, qui định rõ về số lượng, thành phần vàquyền hạn của hội đồng tuyển dụng.Nghiên cứu kỹ các loại văn bản, quy định của Nhà nước và tổ chức, doanhnghiệp liên quan đến tuyển dụng.Xác định tiêu chuẩn tuyển chọn: Cần được hiểu ở 3 khía cạnh: Tiêu chuẩnđối với tổ chức, doanh nghiệp, tiêu chuẩn của phòng ban hoặc bộ phận cơ sở, tiêuchuẩn đối với cá nhân thực hiện công việc đây là những tiêu chuẩn liệt kê trongbảng tiêu chuẩn công việc.Bước 2: Thông báo tuyển dụngThông báo nên ngắn gọn nhưng rõ ràng, chi tiết và đầy đủ những thông tincơ bản cho ứng viên như yêu cầu về trình độ, kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và đặcđiểm cá nhân.Bước 3: Thu nhận, nghiên cứu hồ sơTất cả mọi hồ sơ xin việc phải ghi vào sổ xin việc, có phân loại chi tiết đểtiện cho việc sử dụng này. Để có thể chuyên nghiệp hoá hoạt động tuyển dụng, mỗitổ chức, doanh nghiệp nên có bộ mẫu hồ sơ riêng cho từng loạiứng viên vào cácchức vụ, công việc khác nhau.Nghiên cứu hồ sơ nhằm ghi lại các thông tin chủ yếu vềứng viên, có thể loại
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ DỄ HƠN

ĐỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ DỄ HƠN

Đ C ĐIDN TÂM ĐHƠNNGUY NKINH THIL I NÓIUi nătơmăđ ălƠăm tăc nălơmăsƠngăkhóănh ngăl iăth ngăđ căs ăd ngătrongălơmăsƠng.ăNóăđóngăvaiătròăl nătrongăch năđoán,ăquy tăđ nhăph ngăphápăđi uătr ăvƠătheoădõiănhi uăb nh,ăkhôngăch ăriêngătimăm ch.ăTrongăkhi,ăt iăcácăn căphátătri n,ăđi nătơmăđ ăđ căđƠoăt oăchoăc ăkh iăđi uăd ngăthìăhi nănayăt iăVi tăNam,ăđi nătơmăđ ăch aăđ căgi ngăd yăchínhăth cătrongăcácăl păđ iăh căyăkhoaămƠăch ăđ căt ăch căh cătheoăchuyênăđ ădƠnhăchoăbácăs .ăQuaăkh oăsátăs ăb ,ăh nă50%ăbácăs ăđaăkhoaăt iăVi tăNamăkhôngăđ căđ căđi nătơmăđ .ăNhuăc uăđ căđi nătơmăđ ălƠăm tăđi uăb căthi tăkhôngăch ăv iăbácăs ămƠăc ăv iăđi uăd ng,ăth măchíăk ăc ăyăs .ăTrênăth ătr ng,ăđƣăcóăm tăs ăsáchăh ngăd năđ căđi nătim.ăPh ăbi nănh tăcóăth ănóiălƠăsáchă c aă GS.TS.ă Tr năă Trinh,ă GS.TS.ă Ph mă Nguy Vinhầă Trênă m ngăinternet,ăcóăr tănhi uătƠiăli uăv ăđ căđi nătơmăđ ,ăc ăti ngăVi tăl năti ngăAnh.LƠă m tăbácă s ăđaă khoa,ătôiămu năchiaă s ănh ngăghiăchépăl iăc aă mìnhăng năg n,ăđ năgi n,ăd ă ngăd ngătrongălơmăsƠng. CáchătrìnhăbƠyănƠyăkhôngăm iănh ngăv iăs ăđ căbi tăchúătr ngăv ăhìnhă nhăminhăh aărõărƠng,ăcóămƠuăs căch căh năs ă
Xem thêm

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG TIẾNG NHẬT NGÔN NGỮ SÀI GÒN

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG TIẾNG NHẬT NGÔN NGỮ SÀI GÒN

đ ngăthamăgiaăvƠăquáătrìnhăđƠoăt oăvƠăch uăs ă nhăhtri,ă conă ngiăhoƠnă toƠnă cóă th ă ch ăngăm nhăm ăvƠăs ăđi uăti tăc aăth ăngăgiáoăd c.ăGiáoăd căc ngăcóănh ngăđ căđi măchungăgi ngănh ăt tăc ăcácăd chăv ătiêuădùngăcáănhơnăkhácălƠăs năph măvôăhình,ăcóăth ătiêuădùngăngayănh ngăl iăcóăthêmăm tăs ăđ căđi mămƠăcácăd chăv ăkhácăkhôngăcó.ăGiáoăd căc ngăcóătínhăch tăc aăphngăti năs năxu t,ăcóăthu cătínhăxưăh i,ănh ngăl iăkhôngăb ătácăđ ngăb iăn ngăsu tălaoăđ ngă(Ph măcăChính,ă2009).ăGiáoă d că cóă th ă ắt kho”ă vƠoă triă th că cáă nhơn,ă tr ă thƠnhă v triă th c.ă Nóă l iă cóăthu cătínhăxưăh iămƠăcácăhƠngăhóaăd chăv ăcáănhơnăkhácăkhôngăcóăvƠăđcăx păvƠoăhƠngăhóaăcóătínhăch tăcôngă(V ăQuangăVi t,ă2007).ăTrongăgiáoăd c,ăl iăíchăc aăngtrcăvƠăsauălƠănh ănhau,ăch tălhayăsuyăgi măb iăngă
Xem thêm

122 Đọc thêm

(ĐỀ TÀI NCKH) PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG TIẾNG ANH NGOÀI LỚP HỌC NHẰM ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN.

(ĐỀ TÀI NCKH) PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG TIẾNG ANH NGOÀI LỚP HỌC NHẰM ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN.

chúng ta quen với ý niệm rằng lớp học ‘nghiễm nhiên’ là nơi dànhcho việc học diễn ra. Quá trình học bên ngoài lớp học cũng thường‘vô hình’ đối với giáo viên, hoặc ít nhất khó tiếp cận hơn quá trìnhhọc trong lớp” (tr. 8)Tuy nhiên, giả định này cũng cần được kiểm tra kỹ hơn khi mà không phảimọi hoạt động học ngoại ngữ ngoài môi trường học đường đều giống nhau. Đề tàinày sẽ góp phần khoả lấp khoảng trống về lý luận đối với việc học ngoại ngữ khôngchính thức trong bối cảnh ngôn ngữ đích được sử dụng rất ít bên ngoài lớp học.Quan trọng hơn, đề tài tập trung vào các hoạt động giáo viên và nhà trường có thể18triển khai, hỗ trợ quá trình tự học của sinh viên. Tiếp cận từ góc độ thực tiễn, việckết hợp hoạt động dạy học trong các lớp học ngoại ngữ và việc hình thành môitrường hoạt động ngoài lớp học là việc cần thiết giúp cho sinh viên có cơ hội tiếpxúc và sử dụng các kiến thức đã học vào giao tiếp thực tế và giúp họ có cơ hội pháttriển năng lực tiếng Anh một cách tối đa, đặc biệt là năng lực sử dụng ngôn ngữđích một cách tự nhiên, thuần thục phục vụ các nhu cầu giao tiếp hàng ngày vàtrong công việc.Nghiên cứu của Collentine và Freed (2004) và những nhận định củaKrashen có ý nghĩa rất lớn trong việc tổ chức, triển khai các chương trình tăngcường cho các lớp học truyền thống bằng cách bù đắp những hạn chế mà cách tổchức dạy học này chưa giải quyết được. Có thể thấy, trong khi trong lớp chính quycó thế mạnh giúp người học lĩnh hội những kiến thức về ngôn ngữ đích thì hạn chếcủa nó là chưa giúp người học sử dụng được ngoại ngữ một cách tự tin, thành thục.Chính vì vậy, những tương tác bên ngoài lớp học giữ vai trò then chốt trong việcphát triển năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ của người học. Nhận định này phù hợpvới những lý luận về thụ đắc ngôn ngữ hai, đặc biệt là đường hướng tương tác(interaction approach) và lối tiếp cận văn hoá-xã hội (socio-cutural) sẽ được kháiquát sau đây.2. Đường hướng tương tác trong thụ đắc ngôn ngữ hai
Xem thêm

99 Đọc thêm

THI THU VAO 10 CHUYEN QUANG NGAI 20172018

THI THU VAO 10 CHUYEN QUANG NGAI 20172018

Tiền ,tại sau toi ại bần cùng ến như v y hả trời .Buồncho ã h i hông t n dụng nhân t i .Tuyển dụng công chứcểtngười nh v tiền .Kẻ như tôi th hông c : THÂN TH TIỀN v nhưthế bị vứt ra ường trong chuyến t u t c h nh c a giáo dục Việt Na.Tại sao người ta c thể uat g nho Nh t Bản với giá 1,3 triệu -1,5triệu ể ănnh ại uat vé t u i về Quảng Ngãi –H N i giá700 tră ngh n hông ược ,b i toán giải ãichẳng ong .Ngườibần cùng , ẻ th ua g nho Nh t Bản 2 triệu cho ứa con 4 tuổi ể ăn, ua h ngphải ặt tiền cọc trước .Nho n y hiếc g n o nh pvề dân Việt Na giới thượng ưu ua hết trongt giời ồng hồ.Th t sự s c ,trái cây Việt Na rẻ như bèo“cho hông ấy ,thấyhông in n i g tới việc ua bán nữa “ío ạí oá uổ ơ !Tôi tên :Trương Quang AnVừa rồi ng y 4-1-2016 tôi c nh n ược 1 giấy ời ra H N i nhân diệp tạp chítoán tuổi thơ 15 tuổi .Bản thân tôi v gia nh rất vui v thấy âyt vinhdự nhưng ho n cảnh gia nh quá h hăn .Tôi i
Xem thêm

9 Đọc thêm

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU DỰ ÁN CỦA CÔNG TY TNHH 1TV DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI (PTSC MC)

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU DỰ ÁN CỦA CÔNG TY TNHH 1TV DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI (PTSC MC)

trình, nó biểu hiện thông qua tính năng, tuổi thọ, độ an toàn, độ bền vững, tính kỹthuật, mỹ thuật, kinh tế và bảo vệ môi trường của công trình. Vì sản phẩm củangành xây lắp không thể sản xuất ra sẵn để bán cho khách hàng được nên để đánhgiá chất lượng sản phẩm của nhà thầu thì chủ đầu tư thường căn cứ vào những công20trình nhà thầu đã và đang thi công (thông qua bảng danh mục những công trình đãvà đang thực hiện mà nhà thầu thống kê theo yêu cầu bắt buộc trong hồ sơ năng lựccủa mình).1.3.2.6Cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghệCơ sở vật chất, kỹ thuật là yếu tố cơ bản góp phần tạo nên năng lực cạnhtranh của doanh nghiệp. Nhóm này bao gồm nhà xưởng, hệ thống kho tàng, hệthống cung cấp năng lượng, kỹ thuật công nghệ thi công... Tóm lại, đây là chỉ tiêutổng hợp của các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, biện pháp thi công và tiến độ thicông công trình. Nó đóng vai trò quan trọng trong công tác đấu thầu, là yếu tố quyếtđịnh đến chất lượng công trình, giúp giảm chi phí nâng cao hiệu quả kinh tế vàđược thể hiện qua mức độ đáp ứng các yêu cầu sau:- Về mặt kỹ thuật, đòi hỏi nhà thầu phải đưa ra các giải pháp và biện pháp thicông, sử dụng máy móc thiết bị một cách hợp lý và khả thi nhất (được nêu cụ thểtrong hồ sơ mời thầu), từ đó đưa ra được sơ đồ tổ chức hiện trường, bố trí nhân lực,các biện pháp về bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường.- Về tiến độ thi công, đây là khoảng thời gian cần thiết để nhà thầu hoàn thànhdự án, với yêu cầu là tiến độ thi công được bố trí sao cho phải hết sức khoa họcnhằm sử dụng tối đa các nguồn nhân lực sẵn có của nhà thầu và mang tính khả thicao.Đảm bảo tổng tiến độ quy định trong hồ sơ mời thầu và tính hợp lý về tiến độhoàn thành giữa các hạng mục liên quan. Tiến độ thi công được quy định cụ thểtrong hồ sơ mời thầu, khi lập tiến độ thi công thì nhà thầu cần phải tiến hành khảosát, nghiên cứu kỹ lưỡng địa bàn thi công, mặt bằng thi công, nguồn gốc nguyên vật
Xem thêm

91 Đọc thêm

TÀI LIỆU Y KHOA: ĐIỀU TRỊ BỆNH HÔ HẤP BẰNG CÁC THỦ THUẬT KHÔNG XÂM NHẬP.

TÀI LIỆU Y KHOA: ĐIỀU TRỊ BỆNH HÔ HẤP BẰNG CÁC THỦ THUẬT KHÔNG XÂM NHẬP.

 Người bệnh nên đeo khẩu trang cho đến khi hết ho3. Phương tiện- Máy khí dung: 01 chiếc.- Mặt nạ phù hợp với miệng mũi người bệnh: 01 chiếc.- 01 lọ 10 ml dung dịch NaCl 3% hoặc 5% hoặc 7% hoặc 10% (tùy chỉ định).- Lọ đựng bệnh phẩm đờm (số lượng lọ tùy theo yêu cầu): ghi đầy đủ các thông tincủa người bệnh theo quy định.V. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN- Cho nước muối ưu trương dùng để khí dung vào bầu.- Bật máy khí dung. Thấy hơi thoát ra, tiến hành đeo mặt nạ cho người bệnh- Người bệnh khí dung khoảng 5 phút, 10 phút sẽ dừng khí dung, rồi hướng dẫnngười bệnh thực hiện thở sâu vài lần, rồi ho cố gắng khạc đàm từ sâu trong phổi ra.- Điều dưỡng thực hiện các động tác vật lý trị liệu nhẹ nhàng ở ngực: vỗ rung lồngngực giúp người bệnh khạc đờm dễ dàng.- Kỹ thuật khí dung sẽ dừng lại khi:• Người bệnh đã khạc được 1-2 ml đờm cho mỗi mẫu yêu cầu.• Sau 15 phút khí dung.• Người bệnh xuất hiện các triệu chứng: khó thở, tức ngực hoặc khò khè.• Người bệnh có dấu hiệu suy hô hấp, đau đầu hoặc cảm thấy buồn nôn.VI. THEO DÕINgười bệnh phải được theo dõi trong suốt thời gian khí dung để phát hiện co thắtphế quản do nước muối kích thích gây cơn khó thởVIII. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ : Suy hô hấp do co thắt phế quản:- Dự phòng: dùng thuốc giãn phế quản trước khi thực hiện kỹ thuật khí dung ởnhững bệnh nghi ngờ hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính…- Xử trí:• Thở oxy. • Khí dung thuốc giãn phế quản.KỸ THUẬT VỖ RUNG DẪN LƯU TƯ THẾI. ĐẠI CƯƠNGVỗ rung, dẫn lưu tư thế là phương pháp điều trị nhằm giải phóng đờm dịch ra khỏi
Xem thêm

15 Đọc thêm

TIỂU LUẬN NHÓM 13

TIỂU LUẬN NHÓM 13

Là một trong những cố vấn kinh doanh cà phê dầy dạn kinh nghiệm, ông là người truyền cảm hứng cho sự thành công của Trung Nguyên tại các thị trường trọng điểm về cà phê hòa tan.Với 25 nă[r]

17 Đọc thêm

SKKNHÌNH THÀNH KĨ NĂNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CON ĐỐI VỚI HỌC SINH THCS

SKKNHÌNH THÀNH KĨ NĂNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CON ĐỐI VỚI HỌC SINH THCS

Để đảm bảo được điều đó, nhất định phải thực hiện thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy các học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kĩ nă[r]

20 Đọc thêm