BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: " XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN PHỤC VỤ QUẢN LÝ NỘI BỘ Ở CÔNG TY DU LỊCH VIÊT NAM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG " PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: " XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN PHỤC VỤ QUẢN LÝ NỘI BỘ Ở CÔNG TY DU LỊCH VIÊT NAM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG " PDF":

Cơ sở dữ liệu _ Đại học Điện lực

CƠ SỞ DỮ LIỆU _ ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

1. 1. T Tạ ại i sao sao c cầ ần n ph phả ải i c có ó m mộ ột t CSDL? CSDL? H Hệ ệ th thố ống ng c cá ác c t tậ ập p tin tin c cổ ổ đi điể ển n : : • • Đư Đượ ợc c t tổ ổ ch chứ ức c riêng riêng r rẽ ẽ, , ph phụ ục c v vụ ụ m mộ ột t m mụ ục c đ đí ích ch hay hay m mộ ột t b bộ ộ ph phậ ận n n nà ào o đ đó ó c củ ủa a doanh doanh nghi nghiệ ệp p. . • • Như Nhượ ợc c đi điể ểm m: : T Tí ính nh ph phụ ụ thu thuộ ộc c gi giữ ữa a chương chương tr trì ình nh v và à d dữ ữ li liệ ệu u . . Lưu Lưu tr trữ ữ tr trù ùng ng l lặ ặp p d dữ ữ li liệ ệu u Vi Việ ệc c chia chia s sẻ ẻ d dữ ữ li liệ ệu u b bị ị h hạ ạn n ch chế ế T Tố ốn n th thờ ời i gian gian xây xây d dự ựng ng Chi Chi ph phí í cho cho b bả ảo o tr trì ì chương chương tr trì ình nh l lớ ớn n
Xem thêm

75 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

Bài giảng Kế toán bất động sản đầu tư

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

46 Trỡnh by v cụng b thụng tin trờn bỏo cỏo ti chớnh e) Cỏc ch tiờu thu nhp, chi phớ liờn quan n cho thuờ bt ng sn () (g) Ngha v ch yu ca hp ng mua, xõy dng, ci to, nõng cp hoc bo dng, sa cha bt ng sn u t; 47 Trỡnh by v cụng b thụng tin trờn bỏo cỏo ti chớnh (i) Giỏ tr hp ca bt ng sn u t ti thi im kt thỳc niờn k toỏn, lp bỏo cỏo ti chớnh. Khi doanh nghip khụng th xỏc nh c giỏ tr hp ca bt ng sn u t thỡ doanh nghip phi thuyt minh: - Danh mc bt ng sn u t; - Lý do khụng xỏc nh c giỏ tr hp ca bt ng sn u t. 48 7/30/2012 9 BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN HỢP NHẤT ĐVT: VNĐ Năm 2010 49 50 51
Xem thêm

9 Đọc thêm

Quản lý tuyển sinh Đồ án Công Nghệ Phần Mềm

QUẢN LÝ TUYỂN SINH ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Trình bày về vấn đề quản lý tuyển sinh đại học cao đẳng Bạn nào cần thì có cái này, rất hay H thông qu n lý tuy n sinh đ i h c đ c mô t nh sau: sau khi k t ệ ả ể ạ ọ ượ ả ư ế thúc m t kì tuy n sinh các thông tin s đ c nh p và l u đ y đ vào CSDL ộ ể ẽ ượ ậ ư ầ ủ nh m m c đích qu n lý k t qu làm bài c a thí sinh và thông báo th ng kê ằ ụ ả ế ả ủ ố các thông tin c a kì thi: S l ng thí sinh tham gia thi, s l ng thí sinh v ng ủ ố ượ ố ượ ắ thi các môn, đi m thi. Đ i v i ng i phòng đào t o: Nh p thông tin v t ng ể ố ớ ườ ạ ậ ề ừ thí sinh, đi m, t ng h p và th ng kê và l u vào CSDL đ qu n lý, G i các ể ổ ợ ố ư ể ả ử báo cáo th ng kê lên cho giám hi u nhà tr ng và b giáo d c và đào t o đ ố ệ ườ ộ ụ ạ ể ki m tra. Đ i v i ng i s d ng: Khi thí sinh ti n hành tra c u đi m c a ể ố ớ ườ ử ụ ế ứ ể ủ mình qua m ng internet, h th ng s tr các thông tin v t ng thí sinh và k t ạ ệ ố ẽ ả ề ừ ế qu thi bao g m: S báo danh, tên thí sinh, Ngày tháng năm sinh, kh i thi, ả ồ ố ố đi m các môn, đi m t ng thông qua modun tra c u đi m thi c a h th ng.
Xem thêm

32 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

quen với công ty, với sản phẩm và thị trường, tạo lập các mối quan hệ trong và ngoài công ty.• Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của bộ phận n y, xác à định rõ chức năng v nhià ệm vụ của từng người trong bộ phận đó để tránh tình trạng chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, có những công việc do nhiều người phụ trách nhưng lại có những công việc lại không ai đảm nhận. Từng người trong bộ phận Marketing của công ty đảm nhận từng vấn đề sau:- Một người chịu trách nhiệm điều h nh bà ộ phận Marketing. L ngà ười xây dựng các chiến lược Marketing, hoạch định các chương trình Marketing, tổ chức thực hiện v kià ểm tra các lỗ lực Marketing. L ngà ười chịu trách nhiệm trước ban giám đốc công ty về kết quả hoạt động Marketing.- Một người chịu trách nhiệm về công tác nghiên cứu thị trường, thu thập các thông tin về sản phẩm, thị trường, khách h ng, các à đối thủ cạnh tranh, thông tin về môi trường vĩ mô, vi mô rồi sau đó tiến h nh thu thà ập v sà ử các thông tin n y à để rút ra những thông tin có giá trị l m tià ền đề cho việc lập các chương trình Marketing.- Một người đảm trách về việc nghiên cứu nhu cầu của thị trường về sản phẩm sau đó đề suất các ý kiến về việc cải tiến phát triển các sản phẩm, dịch vụ sao cho thoả mãn được nhu cầu của khách h ng, tìm kià ếm v là ựa chọn, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty.- Một người phụ trách các chương trình xúc tiến bao gồm: Quảng cáo, xúc tiến bán và phụ trách lực lượng bán hàng của công ty.Mặt khác cần phải phân định rõ r ng nhià ệm vụ quyền hạn giữa bộ phận Marketing với các bộ phận khác như sản xuất, t i chính kà ế toán, kỹ thuật, tổ chức h nh chính, tiêu thà ụ... của công ty để tránh những chồng chéo về chức năng nhiệm vụ quyện hạn, tránh những mâu thuẫn xung đột sẩy ra giữa các bộ phận. Muốn vậy ngay từ đầu, công ty cần xác lập chính xác các mối quan hệ giữa các bộ phận n y, các bà ộ phận n y tuy à độc lập với nhau nhưng cần thiết phải có sự hợp tác chặt chẽ để đảm bảo cho hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao.
Xem thêm

19 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT CAO ÁP_CHƯƠNG 8 potx

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT CAO ÁP CHƯƠNG 8 POTX

TRANG 1 CH CH ƯƠ ƯƠ NG NG 8: 8: N N Ố Ố I I Đ Đ Ấ Ấ T T TRONG TRONG HÊ HÊ Û Û TH TH Ố Ố NG NG ĐIÊ ĐIÊ Û N Û N I KHÁI NIỆM CHUNG: Nhiện vụ của nối đất là để tản dòng điện vào đất và để gi[r]

11 Đọc thêm

Tài liệu Kỹ thuật cao áp P8 pptx

TÀI LIỆU KỸ THUẬT CAO ÁP P8 PPTX

TRANG 1 CH CH ƯƠ ƯƠ NG NG 8: 8: N N Ố Ố I I Đ Đ Ấ Ấ T T TRONG TRONG HÊ HÊ Û Û TH TH Ố Ố NG NG ĐIÊ ĐIÊ Û N Û N I KHÁI NIỆM CHUNG: Nhiện vụ của nối đất là để tản dòng điện vào đất và để gi[r]

11 Đọc thêm

BAI25_8_TIEU HOA O KHOANG MIENG

BAI25_8_TIEU HOA O KHOANG MIENG

- CÒN NHỮNG LOẠI THỨC ĂN NÀO CHƯA ĐƯỢC - CÒN NHỮNG LOẠI THỨC ĂN NÀO CHƯA ĐƯỢC TRANG 12 TRANG 13 - PH N X NU T L PH N X KH PH N X NU T L PH N X KH Ả Ả Ạ Ạ Ố À Ố À Ả Ả Ạ Ạ Ụ Ụ NG I U NG I [r]

14 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

nhân viên,Trong những năm qua, thịtrường và giá cả lúa gạo nội địa cũng như toàn cầuluôn biến động khó lường. Ngành lúa gạo Việt Nam đã trải qua một năm 2012 vớinhiều khó khăn và tiếp tục đương đầu với thách thức trong năm 2013. Trong nămnày, Việt Nam từ vịtrí xuất khẩu lúa gạo đứng thứ hai thế giới trong mấy chụcnăm qua đã bịrớt xuống vịtrí thứ ba; các nước như Thái Lan, Ấ n Đ ộ, Pakistan liêntục hạ giá, trợ giá nhằm kiểm soát sản lượng bán ra; sự phụ thuộc ngày càng lớnvào thịtrường Trung Quốc qua việc lần đầu tiên Trung Quốc trở thành quốc gianhập khẩu hơn phân nử a tổ ng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam càng làmgia tăng rủi ro cho thịtrường lúa gạo của Việt Nam.Dự báo thịtrường lúa gạo sẽ tiếp tục tình trạng khủng hoảng thừa và còn kéodài vài năm nữa bởi tồn kho trong năm 2013 của các nước xuất khẩu cạnh tranhvới Việt Nam là rất lớn do các nước sản xuất tăng năng suất trong khi các nướcnhập khẩu đang dần tự chủ về lương thực. Năm 2014 Việt Nam sẽ tiếp tục chịuáp lực bán gạo hạ giá của Thái Lan và một số nước châu Á khác cả phân khúccấp thấp lẫn cao. Gạo cấp thấp của Việt Nam không thể cạnh tranh với gạo cấpthấp của Ấ n Đ ộ về giá, và gạo cấp cao của Việt Nam khó vượt qua gạo cấp caocủa Thái Lan về chất lượng. Tuy nhiên, một số thịtrường khác như châu Phi, Iraq,Bangladesh sẽ được mở rộng cho tư nhân tiếp cận, đặc biệt là chuẩn bịvào thịtrường Mỹ và Nhật Bản khi kết thúc đàm phám TPP.Với những biến động và thách thức liên tục như thế, ngành gạo đã không cònlà ngành có lợi nhuận biên ổ n định, giá biến động từng ngày, từng giờ làm chodoanh nghiệp phải thay đổ i: thay đổ i trong cách điều hành giá, chính sách dựtrữ, chính sách bán hàng và điều động sản xuất. Ban giám đốc luôn thận trọngvà quyết đoán trong những thời khắc biến động giá mạnh cũng như linh độngtrong phân bổ chỉtiêu sản xuất, thu mua cho từng nhà máy.Thay mặt Hội đồng quản trịCông ty cảm ơn quý vịcổ đông đã đầu tư vào Côngty, những đơn vị, ban ngành đã giúp đỡ Công ty trong suốt thời gian vừa qua.
Xem thêm

84 Đọc thêm

bài tập về phương pháp bảo toàn nguyên tố hóa học

BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

CHUYÊN Đ Ề 2: PHƯƠNG PHÁP B ẢO TOÀN NGUYÊN T Ố I. Phương pháp b ảo toàn nguyên t ố 1. N ội dung phương pháp b ảo toàn nguyên t ố Cơ s ở c ủa phương pháp b ảo toàn nguyên t ố là đ ịnh lu ật b ảo toàn nguyên t ố : Trong ph ản ứng hóa h ọc, các nguyên tố được b ảo toàn. H ệ qu ả c ủa c ủa đ ịnh lu ật b ảo toàn nguyên t ố : Trong ph ản ứng hóa h ọc, tổng s ố mol c ủa m ột nguyên tố tham gia ph ản ứng b ằng tổng s ố mol nguyên tố đó tạo thành sau ph ản ứng. Ví dụ : Đ ốt cháy hoàn toàn 6 gam axit axetic c ần vừa đ ủ V lít O2 (đktc). S ản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đ ựng NaOH dư, thấy khối lư ợng bình tăng m gam. Tính V và m ? Các hướng tư duy đ ể tính V và m : Hướng 1 : D ựa vào s ố mol c ủa axit axetic (CH3COOH) và phương trình ph ản ứng đ ể tính s ố mol c ủa O2 c ần dùng, s ố mol CO2 và s ố mol H2O t ạo thành. T ừ đó suy ra thể tích O2 và khối lư ợng bình NaOH tăng. Theo giả thi ết : CH COOH3 6 n 0,1 mol. 60 = = Phương trình phản ứng : CH3COOH + 2O2 ¾¾®to 2CO2 + 2H2O mol: 0,1 ® 0,2 ® 0,2 ® 0,2 Theo phương trình và gi ả thiết, ta có : 2 2 2 O (ñktc) bình NaOH taêng CO H O V 0,2.22,4 4,48 lít m m m 0,2.44 0,2.18 12,4 gam = = = + = + = Hướng 2 : D ựa vào h ệ qu ả c ủa định lu ật b ảo toàn nguyên tố và s ố mol axit CH3COOH (0,1 mol) đ ể tính s ố mol CO2 và s ố mol H2O t ạo thành; s ố mol O2 tham gia phản ứng. T ừ đó suy ra thể tích O2 và khối lượng bình NaOH tăng. Áp dụng b ảo toàn nguyên t ố đối với C và H, ta có : 2 3 2 2 3 2 CO CH COOH CO H O CH COOH H O n 2n 2.0,1 0,2 n 0,2 2n 4n 4.0,1 0,4 n 0,2 ì ìï ï= = = = í íÞ = = = = ïïîî Áp dụng b ảo toàn nguyên t ố O, ta có : { { { CH COOH O CO H O O3 2 2 2 2 0,1 ? 0,2 0,2 2 n 2 n 2 n n n 0,2 mol.+ = + Þ = 14243 Suy ra : 2 2 2 O (ñktc) bình NaOH taêng CO H O V 0,2.22,4 4,48 lít m m m 0,2.44 0,2.18 12,4 gam = = = + = + = Phương pháp b ảo toàn nguyên t ố là phương pháp gi ải bài tập hóa h ọc s ử dụng h ệ qu ả c ủa định lu ật b ảo toàn nguyên tố.
Xem thêm

8 Đọc thêm

TÀI LIỆU ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MBA, MC, TU, TI PDF

TÀI LIỆU ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MBA, MC, TU, TI PDF

Loại hệ thống giản nở dầu tự do có trang bị màng cao su chắn để giới hạn tiếp xúcgiữa dầu và không khí.Hệ thống chứa dầu của thân MBA và bộ OLTC được cách ly riêng biệt, có đồng hồchỉ mức dầu cho từng ngăn.Trong máy biến áp, hai vật liệu đồng và thép là hai yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đếntính năng kỹ thuật, chi phí chế tạo và hình dáng kết cấu của máy biến áp .Vì vậy người ta đưa ra hệ số hình dáng β là đại lượng biểu thị mối quan hệ tương quan giữatrọng lượng thép và trọng lượng đồng trong máy biến áp. ld12πβ=d12: đường kính trung bình vòng cách điện giữa cuộn cao và hạ. l: chiều cao cuộn dây2/ Các tiêu chuẩn chế tạo và thí nghiệm: việc kiểm tra, lắp đặt và thí nghiệm MBAđược dựa theo các tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất c ng b i hu n nâng b c công nhân Đề ươ ồ ấ ậ - 1 - 3/ Điều kiện làm việc: MBA được thiết kế, chế tạo để lắp đặt và vận hành theo các điềucác điều kiện sau- Độ cao so với mực nước biển - Nhiệt độ môi trường tối đa - Nhiệt độ môi trường trung bình
Xem thêm

10 Đọc thêm

Đề tài là: “Thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu và một số giải pháp chủ yếu”. pptx

ĐỀ TÀI LÀ: “THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUẤT KHẨU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU”. PPTX

đề quan trọng cần quan tâm nghiên cứu giải quyết là: Hình thành chính sách thị trờng tầm quốc gia cho hàng nông sản xuất khẩu. Trên cơ sở đánh giá lợi thế của hàng nông sản Việt Nam, đặc điểm và xu thế vận động của thị trờng nông sản thế giới, cầ định rõ những thị trờng Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 11 trung tâm cho mỗi loại nông sản và các chính sách thích ứng để thâm nhập và củng cố chỗ đứng của hàng nông sản chế biến trên thị trờng. Cung cấp thông tin thị trờng cho các doanh nghiệp, đặc biệt quan tâm đến các dự báo trung hạn và dài hạn để có sự điều chỉnh sản xuất và điều chỉnh chính sách thích hợp. Phát huy vai trò tích cực và chủ động của các cơ quan đại diện thơng mại Việt Nam nớc ngoài trong việc cung cấp thông tin thị trờng và vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các chủ thẻe kinh tế nớc ngoài. Thiết lập và mở rộng các quan hẹ liên kết trong xuất khẩu nông sản chế biến Sự phối hợp giữa các chủ thẻ sản xuất nguyên liệu, các doanh nghiệp chế biến, các doanh nghiệp xuất khẩu với nhau là cách thức quan trọng nâng cao khả năng ứng phó với các áp lực cạnh tranh của các chủ thể kinh tế nớc ngoài trong các quan hệ thơng mại quốc té. Tăng cờng các hoạt động xúc tiến xuất khẩu nông sản chế biến bằng những hình thức đa dạng: tham gia hội chợ triển lãm quốc tế, quảng bá sản phẩm trên các thị trờng truyền thống và thị trờng mới; xây dựng thơng hiệu nông sản chế biến; phối hợp hoạt động giới thiệu nông sản chế biến với hoạt động du lịch. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Xem thêm

16 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐCBan Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hằng năm phản ánh một cáchtrung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyểntiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc đượcyêu cầu phải:Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhấtquán;Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;Nêu rõ Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không, có những ápdụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằngCông ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; vàThiết kế và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trìnhbày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế sai sót và gian lận.Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợpvà lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thờiđiểm nào và báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toándoanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. BanTổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của Công ty và thựchiện những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và vi phạmkhác.Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập báo cáo tàichính.4.KIỂM TOÁN VIÊNCông ty TNHH Kiểm toán DTL, thành viên của RSM Quốc tế, bày tỏ nguyện vọng tiếp tục đượcchỉ định kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính tiếp theo của Công ty.(Phần tiếp theo trang 3)
Xem thêm

31 Đọc thêm

Chương 4 Giản đồ thế điện cực -pH

CHƯƠNG 4 GIẢN ĐỒ THẾ ĐIỆN CỰC -PH

U Fe. Trong khoảng pH trên nếu thế âm hơn giá trị –0,62V thì sắt trạng thái bền vững và bị ăn mòn với tốc độ rất nhỏ (2FeC+ < 10−6M). Vùng S nằm dưới đường abcd được gọi là vùng sắt không bị ăn mòn – “miễn dịch ăn mòn” của sắt. 9Trong vùng C sắt bị ăn mòn, vùng P sắt bị thụ động. Từ giản đồ thế - pH của hệ Fe - H2O trình bày trên hình 4.3 cho phép rút ra một số nhận xét sau: − Dự đoán khả năng bị ăn mòn và không bị ăn mòn của sắt trong môi trường nước. Tất nhiên không đem lại một thông tin gì về tốc độ của các phản ứng xảy ra. − Rút ra nguyên tắc của phương pháp điện hoá bảo vệ chống ăn mòn sắt trong môi trường nước và cụ thể là: + Dịch chuyển thế điện cực sắt (thép) trong môi trường nước về phía âm hơn so với thế ăn mòn của sắt thì sắt đi vào vùng an toàn không bị ăn mòn. Đó chính là nguyên tắc bảo vệ catot chống ăn mòn kim loại (bằng cách phân cực catot bằng dòng ngoài, hoặc dùng anot hi sinh). + Dịch chuyển thế điện cực của sắt (thép) trong môi trường trường nước về phía dương so với thế ăn mòn (phân cực anot) sẽ làm cho kim loại bị thụ động - gọi là bảo vệ anot.
Xem thêm

13 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐGIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐÀ NẴNG

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐGIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐÀ NẴNG

conditions for developing the city’s tourism into a key industry, the potentialities of this industry have not yet been brought into full play. For this reason, clarification of real situations and suggestion of solutions for the development of Danang city’s tourist industry are urgent and immediate issues. 1. Đặt vấn đề Thành phố Đà Nẵng nằm trung độ của Việt Nam, là trung điểm của sáu di sản thế giới bao gồm Phong Nha - Kẻ Bàng, Cố đô Huế, Nhã nhạc Cung đình Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên nên sẽ là điểm đến và điểm trung chuyển khách du lịch trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng có nhiều danh lam thắng cảnh và các di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng như vùng núi Bà Nà - Núi Chúa, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Viện Cổ Chàm, Thành Điện Hải… cùng với những dải cát dài, bằng phẳng, sạch sẽ, chưa bị ô nhiễm của các bãi biển như Mỹ Khê, Thanh Khê, Non Nước, Nam Ô... rất thuận lợi để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 1092. Thực trạng du lịch thành phố Đà Nẵng 2.1. Quy mô và đóng góp vào tăng trưởng Với những lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên cùng với những nỗ lực không ngừng để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, lĩnh vực dịch vụ du lịch của Đà Nẵng đang ngày càng đóng góp lớn vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thành phố nói chung và khu vực dịch vụ nói riêng. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành khách sạn, nhà hàng tăng chậm qua ba giai đoạn từ mức 4,71% trong những năm 1997-2000; tăng lên 6,05% trong thời kỳ 2001-2005 và 5,42% trong giai đoạn 2006-2009. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành này vẫn thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng bình quân của toàn khu vực dịch vụ trong cả ba giai đoạn. (Xem Bảng 1)
Xem thêm

11 Đọc thêm

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VÀO VIỆC THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT (BẬC THPT)

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VÀO VIỆC THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT (BẬC THPT)

A.M.Machiuskin trong cuốn “Các tình huống có vấn đề trong tư duy vàtrong dạy học” đã trình bày hệ thống các khái niệm cơ bản liên quan như: khái niệmvề “tình huống có vấn đề”; những quy luật tâm lí chi phối việc khám phá ra tri thứcmới trong “tình huống có vấn đề”; cách thức sử dụng những quy luật đó vào việc điềukhiển quá trình lĩnh hội tri thức một cách sáng tạo… ; cuối cùng là một số quy tắcchung cho việc xây dựng “tình huống nêu vấn đề”. Nét nổi bật trong công trìnhnghiên cứu của A.M.Machiuskin là ông đã tập trung nghiên cứu “tình huống nêu vấnđề”.Các nhà sư phạm Trung Quốc trong công trình “Kĩ năng giảng giải – Kĩ năngnêu vấn đề” (2009) tuy không đề cập đến các khái niệm cơ bản của DH nêu vấn đềnhưng đã chú ý đến cơ cấu, chức năng nguyên tắc của nêu vấn đề. Đóng góp củacông trình nghiên cứu này là thuyết minh các loại hình nêu vấn đề thường dùng, baogồm các nội dung về đặc điểm, phạm vi sử dụng, tác dụng khơi gợi tư duy, yêu cầuvận dụng… trong giảng dạy Ngữ Văn.82.1.2. Việt Nam, việc nghiên cứu về DH nêu vấn đề đã được các nhà tâm lí học,giáo dục học quan tâm trên cơ sở tiếp thu những thành tựu của thế giới.Trong cuốn “Lí luận dạy học đại cương” (1989), Nguyễn Ngọc Quang đã sửdụng thuật ngữ “DH nêu vấn Ơrixtic” (Ơrixtic nghĩa là “tìm tòi”, “phát hiện”). Sau đóông lí giải và phân tích để làm sáng tỏ những điểm đặc thù của PPDH nêu vấn đềƠrixtic, giải thích về bản chất của nó và cấu trúc của “bài toán nêu vấn đề Ơrixtic”.Những luận điểm của ông đã làm sáng tỏ cơ sở lí thuyết quan trọng của DH nêu vấnđề, mở ra một hướng nghiên cứu ứng dụng nó trong thực tiễn giảng dạy Việt Nam.Ông quan niệm: “DH nêu vấn đề Ơrixtic là một tiếp cận lí luận dạy học đang pháttriển. DH nêu vấn đề không phải là một phương pháp dạy học cụ thể, đơn nhất. Nó làmột phân hệ dạy học chuyên biệt hóa, tức là một tập hợp nhiều PPDH liên kết vớinhau, trong đó PP bài toán Ơrixtic giữ vai trò trung tâm chủ đạo, gắn bó các PPDHkhác nhau trong tập hợp lại thành một hệ thống toàn vẹn” [36, tr.121].
Xem thêm

20 Đọc thêm

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PPSX

_ NƠI CẤP NGÀY CẤP CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN : : : TRANG 2 M ẶT SAU: GHI T ÊN CÁC DOANH NGHI ỆP CÓ TRẠM GỐC LẮP ĐẶT C ÙNG V Ị TRÍ V À CÁC THÔNG S Ố K Ỹ THUẬT CƠ BẢN CỦA TỪNG TRẠM GỐC THÔNG SỐ KỸ TH[r]

2 Đọc thêm

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NỘI BỘ

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NỘI BỘ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc …….oOo……..Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày…….tháng……năm…….QUI ĐỊNHChế độ báo cáo nội bộ - Căn cứ nhu cầu theo dõi tình hình hoạt động của Công ty- Nhằm thống nhất hệ thống báo cáo trong toàn Công ty- Tổng Giám đốc Công ty quy định chế độ và nội dung báo cáo trong toàn Công ty như sau:I – CÁC HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG BÁO CÁO:1. Báo cáo ngày: Được thực hiện trước 10 giờ sáng mỗi ngày, báo cáo của các đơn vị cho Tổng Giám đốc gồm:1.1 Phòng Kế toán:• Tình hình tồn quỹ tại Công ty và ngân hàng.• Tình hình thu chi, công nợ tức thì trong ngày.1.2 Phòng Kế hoạch:• Báo cáo thống kê tình hình sản xuất trong ngày.• Tình hình nhận đơn hàng và giao hàng.1.3 Phòng Tổ chức Hành chánh:• Báo cáo nhân sự hàng ngày.• Tình hình đột xuất trong ngày.1.4 Xí nghiệp may:• Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất trong ngày• Tình hình đột xuất trong ngày.1.5 Phòng QLCL:• Tổng hợp chất lượng trong ngày, các sự cố chất lượng lớn phát sinh.• Tình hình đột xuất trong ngày.2. Báo cáo tuần: Được thực hiện trước 10 giờ sáng ngày thứ bảy, báo cáo của các đơn vị cho Tổng Giám đốc gồm:2.1 Phòng Kế toán:• Báo cáo tiền về, công nợ.
Xem thêm

7 Đọc thêm

MẪU GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG pps

MẪU GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG PPS

NHỮNG ĐIỀU KIỆN PHẢI THỰC HIỆN 1. Phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80m2 trở lên. 2. Đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự, cách âm, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường theo quy định. 3. Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa - nghệ thuật trở lên. 4. Bảo đảm âm thanh vang ra ngoài phòng khiêu vũ không vượt quá quy định của Nhà nước và tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép. Ánh sáng trong phòng khiêu vũ trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2. 5. Có nội quy hoạt động được niêm yết công khai vũ trường để mọi người dễ nhận biết và thực hiện. 6. Chỉ sử dụng những bài hát, tác phẩm âm nhạc được phép lưu hành để ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG khiêu vũ; người khiêu vũ phải mặc trang phục lịch sự.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu biên bản nghiệm thu ppt

TÀI LIỆU MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU PPT

CĂN CỨ KẾT QUẢ THỰC HIỆN, CHỲNG TỤI THỐNG NHẤT ĐỎNH GIỎ VIỆC THỰC HIỆN H ỢP ĐỒNG NHƯ SAU: I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN: S Ố TT TỜN S ẢN PHẨM/CHUY ỜN M ỤC ĐƠN VỊ TỚNH THEO H ỢP ĐỒNG K ẾT QUẢ TH Ự[r]

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề