KHÁM TIM: CÁC PHƯƠNG PHÁP LÂM SÀNG POTX

Tìm thấy 6,241 tài liệu liên quan tới tiêu đề "KHÁM TIM: CÁC PHƯƠNG PHÁP LÂM SÀNG POTX":

Chương IX: Kỹ thuật chiếu sáng ppt

CHƯƠNG IX: KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG PPT

GVHD : ThS. Lê Phong PhúTC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐCH NG IXƯƠK THU T CHI U SÁNGỸ Ậ ẾA- PH N LÝ THUY T:Ầ Ếi n chi u sáng m t trong nh ng h th ng k thu t c a công trình ki n trúc và dân Đ ệ ế ộ ữ ệ ố ỷ ậ ủ ếd ng công nghi p v a là ti n nghi c n thi t v a có tính ch t trang trí v a có tính ch t ụ ệ ừ ệ ầ ế ừ ấ ừ ấnâng cao hi u qu công trình.ệ ảI C I M CHUNGĐẶ Đ Ễ :-Trong t t c các xí nghi p nói chung ngoài s chi u sáng t nhiên ta còn ph i thi t ấ ả ệ ự ế ự ả ếk h th ng nhân t o hi n nay chi u sáng nhân t o ch y u là dùng đi n vì nó có nh ng đ c ế ệ ố ạ ệ ế ạ ủ ế ệ ữ ặđi m nh sau:ễ ư Thi t k đ n gi n.ế ế ơ ả S d ng d dàng.ử ụ ể Giá thành th p.ấ Ánh sáng khi chi u sáng ph i g n gi ng nh chi u sáng t nhiên.ế ả ầ ố ư ế ựM t khác chi u sáng c ng nh h ng tr c ti p đ nn ng su t lao đ ng, ch t l ng s n ặ ế ũ ả ưở ự ế ế ă ấ ộ ấ ượ ảph m s c kh e công nhân c ng nh an toàn lao đ ng.ẩ ứ ỏ ũ ư ộV n đ chi u sáng c ng đ c chú ý nghiên c u trên nhi u l nh v c.ấ ề ế ũ ượ ứ ề ĩ ự1 ch t l ng chi u sángấ ượ ế :-Khi tính toán chi u sáng các phòng cho công trình, c n ph i ch n các ki u đèn sao ế ầ ả ọ ểcho đ m b o kinh t và ch t l ng chi u sáng.ả ả ế ấ ượ ế thõa m n nh ng đi u ki n trên c n đ m b o nh ng đi u ki n sau:Để ả ữ ề ệ ầ ả ả ữ ề ệ- B o đ m đ r i đ y đ trên b m t làm vi c.ả ả ộ ọ ầ ủ ề ặ ệNhóm Thực Hiện:Nhất Nguyên- Đình Nghị- 1 -GVHD : ThS. Lê Phong PhúTC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ- S t ng ph n gi a v t c n chi u sáng và n n, đ r i và màu s c trong m t s tr ng ự ươ ả ữ ậ ầ ế ề ộ ọ ắ ộ ố ườh p ph thu c vào ph ng chi u sáng m c đ kh ch tán và t p h p quang ph chi u sáng.ợ ụ ộ ươ ế ứ ộ ế ậ ợ ổ ế
Xem thêm

13 Đọc thêm

SLIDE QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VỀ CÔNG TÁC LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT NHÀ MÁY SỮA TIÊN SƠN- VINAMILK

SLIDE QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VỀ CÔNG TÁC LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT NHÀ MÁY SỮA TIÊN SƠN- VINAMILK

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THEO CÁC NHÂN TỐ PH ƯƠ NG PH ÁP 1 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN CHI PHÍ THEO VÙNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ[r]

19 Đọc thêm

HỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

HỒI QUI TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

ÁP D Ụ NG KHI - Đ Ã CÓ M Ộ T MÔ HÌNH L Ý THUY Ế T VÀ TRANG 21 PH ƯƠ NG PHÁP BACKWARD THỰC HÀNH THU NHẬP K/THỨC GIỚI TUỔI BỆNH THỰC HÀNH K/THỨC GIỚI BỆNH MÔ HÌNH ĐẦY ĐỦ MÔ HÌNH RÚT GỌN TI[r]

48 Đọc thêm

LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ- TRƯỜNG BIẾN THIÊN & HỆ PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL

LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ- TRƯỜNG BIẾN THIÊN & HỆ PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL

CÁC PH ƯƠ NG TRÌNH MAXWELL D Ạ NG TÍCH PHÂN TRANG 17 CÁC PH ƯƠ NG TRÌNH MAXWELL D Ạ NG TÍCH PHÂN.[r]

23 Đọc thêm

Giao Trinh BÊ TÔNG CỐT THÉP NÂNG CAO - chương 5

GIAO TRINH BÊ TÔNG CỐT THÉP NÂNG CAO - CHƯƠNG 5

h sàn BTCT chu ti trng ng ch tp trung vào hai phương pháp phân tích gii hn. 5.3 PHÂ TÍCH ĐƯỜG CHẢY DẺO CỦA  PHẲG 5.3.1 Giới thiệu chung Phân tích ưng chy do (Yield-line analysis, YLA) dùng lý thuyt do cng (rigid-plastic)  xác nh ti trng phá hoi tương ng vi sc kháng mômen do cho trưc. • Có th áp dng cho cu kin bn, dm, khung. • c lp vi chng loi vt liu kt cu: BTCT, thép, VL khác • Không cho bit các thông tin v  võng • Ch hu ích cho phân tích ng x giai on ti hn hay sau khi chy do (post-yielding).  Không cho bit thông tin v áp ng i vi ti trng dch v (service-load) • Thưng dùng  ánh giá các công trình ã xây dng • Là phương pháp ng hc ưc oán cn trên (
Xem thêm

14 Đọc thêm

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ HÀNG HOÁ NÔNG SẢN CỦA TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 1996

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ HÀNG HOÁ NÔNG SẢN CỦA TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 1996

nghiệp ở nước ta trong những năm qua, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệpcủa H Nam à đã được nâng lên. Trong nhóm h ng nông ản, các mặt h ng xuà ất khẩu chính của H Namàbao gồm: gạo, lạc nhân, đay tơ, long nhãn...Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩucác mặt h ng thà ường không ổn định qua các năm v chià ếm tỷ lệ nhỏ so vớisản lượng sản xuất trừ mặt h ng là ạc nhân xuất khẩu.II. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT, TIÊU THỤ H NG HO NÔNG Á ẢN CỦATỈNH H NAM GIAI À ĐOẠN 1996-2002.1. Sản xuất, chế biến v tiêu thà ụ gạo.Lúa gạo được trồng tại khắp các huyện, thị trong tỉnh với diện tích,năng suất v ản lượng năm sau cao hơn năm trước. Bảng 8: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa của H Namà Chỉ tiêu NămDiện tích(ha)Năng suất(tạ/ha)Sản lượng(tấn)1997 70.973 40,53 287.6651998 73.366 46,62 343.3361999 74.332 48,89 363.4312000 75.036 51,10 383.4532001 75.823 52,2 395.7962002 76.256 52,8 402.632 Nguồn : Cục thống kê H Nam.àTrong vòng v i nà ăm trở lại đây, năm 2002 so với năm 1997: Diện tíchtăng 7,4%, năng suất tăng 30,3%, sản lượng tăng 39,9%.Năng suất lúa tăng
Xem thêm

18 Đọc thêm

Tổng quan về cơ sở dữ liệu

TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

TRANG 1 THỜI LƯỢNG: 40LT+20TH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY: NGUYỄN HỮU NHÂN C Ơ S Ở D Ữ LI Ệ U N Ộ I DUNG 2  CH ƯƠ NG 1 : T Ổ NG QUAN V Ề CSDL  CH ƯƠ NG 2 : CÁC MÔ HÌNH CSDL  CH ƯƠ NG 3 : MÔ H[r]

11 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG CHƯƠNG 2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG

GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG CHƯƠNG 2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG

TRANG 1 CH CH ƯƠ ƯƠ NG II: NG II: T T Ổ Ổ CH CH Ứ Ứ C CÔNG TÁC AN TOÀN LAO C CÔNG TÁC AN TOÀN LAO CH CH ƯƠ ƯƠ NG II: NG II: T TRANG 2 • QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG •[r]

14 Đọc thêm

Tài liệu Lý thuyết mạch - Chương 8 pptx

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT MẠCH - CHƯƠNG 8 PPTX

TRANG 1 ’ CH ƯƠ NG 8 Đ ÁP Ứ NG T Ầ N S Ố ’ ĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ DÙNG GIẢN ĐỒ CỰC-ZERO ĐỂ VẼĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ MẠCH LỌC ’ CỘNG HƯỞNG ’ HỆ SỐ PHẨM ’ TỈ LỆ HÓA HÀM SỐ MẠCH Qui tỉ lệ tổng trở[r]

16 Đọc thêm

CHƯƠNG VIII VÀ IX PIN ĐIỆN HÓA VÀ THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN ĐỘ THẾ OXY HÓA KHỬ

CHƯƠNG VIII VÀ IX PIN ĐIỆN HÓA VÀ THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN ĐỘ THẾ OXY HÓA KHỬ

PHẠM TRẦN NGUYÊN NGUYÊN _PTNNGUYEN@HCMUS.EDU.VN_ CH ƯƠ NG CH ƯƠ NG VIII & IX VIII & IX 1.[r]

18 Đọc thêm

Tài liệu Giáo trình lý thuyết mạch Phần 8 doc

TÀI LIỆU GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT MẠCH PHẦN 8 DOC

TRANG 1 ’ CH ƯƠ NG 8 Đ ÁP Ứ NG T Ầ N S Ố ’ ĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ DÙNG GIẢN ĐỒ CỰC-ZERO ĐỂ VẼĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ MẠCH LỌC ’ CỘNG HƯỞNG ’ HỆ SỐ PHẨM ’ TỈ LỆ HÓA HÀM SỐ MẠCH Qui tỉ lệ tổng trở[r]

16 Đọc thêm

ĐỘNG HỌC ĂN MÒN

ĐỘNG HỌC ĂN MÒN

Tốc độ oxi hóa tăng trong khi đó tốc độ khử ic giảm do vậy dòng áp vào: iapp.c = ia - ic TRANG 8 CH ƯƠ NG 4 TH Ụ ĐỘ NG 1.MÀNG THỤĐỘNG Thụđộng được định nghĩa là sự chống lại ăn mòn do hì[r]

12 Đọc thêm

tiết 65 : thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

TIẾT 65 : THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG

“NGƯ ƯƠ I THẬT LÀ BẬC L ƯƠ NG Y CHÂN CHÍNH, ĐÃ GIỎI VỀ NGHỀ NGHIỆP LẠI CÓ LÒNG NHÂN ĐỨC, THƯ ƯƠ NG XÓT ĐÁM CON ĐỎ CỦA TA, THẬT XỨNG VỚI LÒNG TA MONG MỎI.” QUỞ TRÁCH III.TỠM HIỂU VĂN BẢN [r]

16 Đọc thêm

ĐỀ TÀI CÔNG NGHỆ LÊN MEN TRUYỀN THỐNG TƯƠNG MISO

ĐỀ TÀI CÔNG NGHỆ LÊN MEN TRUYỀN THỐNG TƯƠNG MISO

trình ủ chín.chấ lượ độ đặc, việ đảo trộn cần thiết sau quá trình ủ chín. Miso dạng cấutạo hạt, có thể sử dụng phối trộn ngay lập tứ , ư đối với miso dạng mịn cầncắt nhỏ đế đường kính 1-2. ường kính rây quá nhỏ hoặc việc cắt từ từ có thểlà nguyên nhân làm sản ph m dínhIV. Giá tr ddưỡng của Misoươó ể đượ xeư ột nguồn cung cấp khá tốt những khoángchất cần thiếư sắt, calcium, phosphorus một số vitamins nhóm B và chấtđạm, kể cả các acid amin thiết yếu (duy nhất từ th c ph m có nguồn gốcđộng vật). Các loạ ươ le , ấ l ươật có lẽ là th c ph m lýưởng dành cho nhữườ ăa ,k ô ăững thứ ă v ống gốcđộng vậư ịt, cá, sữa.. ươ do ứa nhi u phân hóa tố òúp ơthể dễ hấp thu calcium và magnesium.Từ nguồ ă bả đậ, ươó đủ á đặ í ddưỡng của đậunành (chứa khoảng 20 % dầu), là nguồn cung cấp các acid béo loại có nhi u
Xem thêm

27 Đọc thêm

Kh ám phá cùng Windows- P4 pptx

KH ÁM PHÁ CÙNG WINDOWS- P4 PPTX

CHIA SẺ CÁC FILE CỦA MAC Việc cấu hình Mac để cho phép người dùng Windows có thể truy cập vào thư mục của nó khác xa so với việc thực hiện nhiệm vụ như vậy cho người dùng Mac: Bạn cần ph[r]

5 Đọc thêm

Tài liệu xác suất thống kê - chương 6 - Lý thuyết ước lượng pot

TÀI LIỆU XÁC SUẤT THỐNG KÊ - CHƯƠNG 6 - LÝ THUYẾT ƯỚC LƯỢNG POT

NGUYỄNNGUYỄNCÔNGCÔNGTRTRÍÍ Ư ƯƠ ỚÙC L C LƯ ƯƠ ỢÏNG KHÔNG CHE NG KHÔNG CHỆ ÄCH CH VA VAØØ Ư ƯƠ Ớ ÙC L C LƯ ƯƠ Ợ ÏNG CO NG CÓÙ HIỆÄU QUA HIE U QUẢÛ q q MOMỘÄTT THOTHỐÁNGNG KÊKÊ ĐƯƠĐƯỢÏCC G[r]

6 Đọc thêm

Tài liệu Chương 8 Đáp ứng tần số pptx

TÀI LIỆU CHƯƠNG 8 ĐÁP ỨNG TẦN SỐ PPTX

TRANG 1 ’ CH ƯƠ NG 8 Đ ÁP Ứ NG T Ầ N S Ố ’ ĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ DÙNG GIẢN ĐỒ CỰC-ZERO ĐỂ VẼĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ MẠCH LỌC ’ CỘNG HƯỞNG ’ HỆ SỐ PHẨM ’ TỈ LỆ HÓA HÀM SỐ MẠCH Qui tỉ lệ tổng trở[r]

16 Đọc thêm

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh xơ gan cổ chướng trong y học p2 doc

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH XƠ GAN CỔ CHƯỚNG TRONG Y HỌC P2 DOC

XƠ GAN SAU NHIỄM VIRUS _ Với dấu hiệu lâm sang của tăng áp cửa rõ rang như cổ trướng, lách to, tăng năng lách, xuất huyết do vỡ, giãn tĩnh mạch thực quản va bệnh cảnh não gan.. 75% trườn[r]

6 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ÁP DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC THÙ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG" potx

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " ÁP DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC THÙ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG" POTX

- Chúng tôi vui vẻ lắm hôm ấy. (4) trong bài viết "Ngày nhà giáo Trung Quốc" của SV Trần Vinh Lâm, khoá 2005-2006. Phải viết là: Hôm ấy chúng tôi vui vẻ lắm. 3.2.2. Sai về dùng từ Khung cửi thường được đặt giữa các cột nhà về đây là là chỗ mát mẻ, không bị nắng để làm việc. (5) trong bài viết về "Nói về một nghề truyền thống của Lào" của SV Uthay, khoá 2006-2007. Phải viết là: Khung cửi thường được đặt giữa các cột nhà vì đây là chỗ mát mẻ, không bị nắng khi làm việc. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(31).2009 7 Tóm lại, mắc lỗi khi học ngoại ngữ là chuyện đương nhiên. Điều quan trọng là người học ngoại ngữ phải biết được các lỗi mình mắc phải để khắc phục. Muốn biết lỗi của mình ở mức độ nào thì chỉ bằng cách qua nhận xét của người thầy. Khảo sát các loại lỗi khác mà sinh viên người nước ngoài, bao gồm SV CHDCND Lào, SV Trung Quốc, sinh viên Nhật, Tây Đức, Hàn Quốc mắc phải qua 570 bài viết luận, chúng tôi nhận thấy rằng, tỷ lệ mắc lỗi về chính tả là 199 bài/35%, về ngữ pháp (dùng từ sai - 97 bài/17%, sai vị trí-trật tự từ - 80 bài/14%, dùng sai từ nối - 114 bài/20%, hành văn lủng củng - 51 bài/9% và các lỗi khác - 29 bài/5%). Có thể biểu thị điều đó bằng sơ đồ sau: Biểu đồ. Các loại lỗi sinh viên người nước ngoài mắc phải tại Trường ĐHSP, ĐHĐN từ năm 2005 đến 2007 4. Kết luận Chúng ta cần phải quan niệm rằng, dạy tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài tại Đại học Đà Nẵng phải như là một ngoại ngữ. Sinh viên nước ngoài họ học tiếng Việt nhằm lấy tiếng Việt là phương tiện để họ học các chuyên ngành khác tại ĐHĐN, chứ không phải họ về nước học dạy tiếng Việt cho đồng bào của họ. Chính vì thế mà trong quá trình dạy tiếng Việt cần phải sử dụng các phương pháp dạy ngoại ngữ như đã trình
Xem thêm

8 Đọc thêm

BIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG

BIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG

BIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNGBIỆN LUẬN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG
Xem thêm

Đọc thêm