BÁO CÁO THỰC TẬP “NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA QUẬN HẢI CHÂU NĂM 2005” PPS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO THỰC TẬP “NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA QUẬN HẢI CHÂU NĂM 2005” PPS":

Một số lưu ý khi làm đơn đăng ký sáng chế

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

6 Đọc thêm

Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

142 Đọc thêm

Đánh giá ưu nhược điểm của kế toán tiền lương BHXH tại công ty XNK Intimex

ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG BHXH TẠI CÔNG TY XNK INTIMEX

kế toỏn tiền lương - BHXH núi riờng. Kết hợp với kiến thức đó được trangbị ở trường em xin mạnh dạn đưa ra một số đề xuất cụ thể như sau:Thực tế tỉ lệ % tiền lương, BHXH trờn tổng số chi h nh chà ớnh tại đơn vịđạt thấp. Thực tế chưa khuyến khớch được hết khả năng của người lao động.Vỡ vậy bờn cạnh việc chi trả lương, BHXH theo thời gian nờn khuyến khớchthờm việc thưởng thớch hợp cho người lao động, giỳp người lao động tập trungto n tõm to n là à ực v o cà ụng việc tạo điều kiện cho cỏn bộ, cụng nhõn viờn họchỏi nõng cao trỡnh độ, khuyến khớch đưa ra cỏc sỏng kiến trong lao động.- Về xột nõng lương, nõng bậc cũn cứng nhắc rập khuụn do vậy nờn ỏpdụng cơ chế thưởng phạt về tiền lương được rừ r ng. Nhà ư người ho n th nhà àtốt xuất sắc nhiệm vụ thỡ xột nõng bậc sớm hơn so với thời gian qui định vàngược lại.- Việc lóng phớ trong h nh chà ớnh cũn nhiều như về chi văn phũng phẩm,điện sỏng, điện thoại... chiếm tỷ trọng tương đối cao. Do vậy nờn mạnh dạn ỏpdụng về cỏc khoản chi h nh chà ớnh trong cỏc đơn vị sự nghiệp quản lý nh nà ướctrờn cơ sở tiết kiệm được chi h nh chà ớnh sẽ tạo điều kiện cho việc tăng cường,tăng thu nhập cho người lao động. Tiết kiệm được chi ngõn sỏch nh nà ước. Tạonguồn cho việc đầu tư phỏt triển kinh tế đất nước. Thực hiện tốt hơn cụng cuộccụng nghiệp hoỏ - hiện đại hoỏ đất nước.KẾT LUẬN Đỏnh giỏ chung về kế toỏn tiền lương - BHXH tại cụng ty Intimex HàNội.Sau hơn 20 năm th nh là ập v hoà ạt động cụng ty Intimex vẫn luụn khẳngđịnh vị trớ của mỡnh trong nền kinh tế quốc dõn. Dưới sự lónh đạo sỏng suốt củaBan giỏm đốc v sà ự phấn đấu thi đua lao động sản xuất, khụng ngừng học tậpcủa cỏn bộ cụng nhõn viờn trong cụng ty để phự hợp với sự phỏt triển của nềnkinh tế mở cửa hiện nay, nắm bắt được những tiến bộ khoa học mới.Bằng những biện phỏp quản lý khoa học ban giỏm đốc cụng ty đó nắm bắtđược tỡnh hỡnh vốn v t i sà à ản của mỡnh v quà ỏ trỡnh hoạt động sản xuất kinhdoanh trong những năm qua để cú biện phỏp quản lý năm sau đạt hiệu quả cao
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đỏnh giỏ ưu nhược điểm của kế toỏn tiền lương BHXH tại cụng ty XNK Intimex

ĐỎNH GIỎ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA KẾ TOỎN TIỀN LƯƠNG BHXH TẠI CỤNG TY XNK INTIMEX

hơn năm trước. Trong đú khụng thể khụng núi đến việc quản lý tiền lương - BHXH tại đơn vị. Do đặc điểm sản xuất v tà ớnh chất sản phẩm m cà ụng ty Intimex sản xuất ra cũng như nhập khẩu l nhà ững sản phẩm cú giỏ trị tương đối cao đú l nhà ững loại như lắp rỏp xe mỏy, vải vúc v h ng gia cà à ụng chế biến... phục vụ cuộc sống hiện đại sinh hoạt đạt hiệu quả cao hơn.Tiền lương l vià ệc chi trả nhằm bự đắp lại sức lao động đó hao phớ nờn trỏch nhiệm của cụng ty c ng thà ấy rừ hơn tầm quan trọng của kế toỏn tiền lương - BHXH trong quỏ trỡnh hạch toỏn kinh doanh.Trong những năm gần đõy, cụng ty đó mạnh dạn đầu tư vốn mua sắm thờm mỏy múc thiết bị, phục vụ sản xuất thi cụng. Đú l mà ột hướng đi đỳng đắn tạo điều kiện mở ra một khả năng lớn đỏp ứng yờu cầu sản xuất sản phẩm.Như vậy sau thời gian 6 tuần thực tế tại cơ sở v thà ực tế bản thõn em đó được nh trà ường đ o tà ạo trang bị những kiến thức khoa học nõng cao trỡnh độ nhận thức lý luận về cụng tỏc kế toỏn - t i chà ớnh, được cỏc thầy cụ giỏo trong bộ mụn chỉ bảo hướng dẫn tận tỡnh cựng với sự giỳp đỡ của ban giỏm đốc cụng ty, của cỏn bộ phũng t i và ụ đó giỳp đỡ em ho n th nh chuyà à ờn đề: "Tiền lương v cà ỏc khoản trớch theo lương".Với nội dung trỡnh b y trà ờn, chắc chắn bản chuyờn đề khụng trỏnh khỏi những thiếu sút. Những ý kiến m em tham gia à đúng gúp cũng như biện phỏp khắc phục l nhà ững điều m bà ản thõn em suy nghĩ nờn em mạnh dạn xin đưa ra một số ý kiến nhằm củng cố ho n thià ện hơn nữa cụng tỏc kế toỏn, tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương.Em xin chõn th nh cà ảm ơn giỏm đốc cụng ty, phũng t i và ụ, cỏc phũng ban bộ phận cụng ty XNK Intimex đó giỳp đỡ em ho n chà ỉnh chuyờn đề n y.àH Nà ội, ng y 7/8/2001àHọc sinh Tăng Văn Tuấn
Xem thêm

4 Đọc thêm

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG31

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG31

3.2. MỘT V I BIÀ ỆN PH P MÁ Ở RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM P DÁ ỤNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG:Mở rộng v phát trià ển thị trường l mà ột trong những biện pháp v chià ến lược cơ bản của doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, kích thích sản xuất phát triển. Mở rộng thị trường l m tà ăng nhu cầu về sản phẩm, qui mô về thị trường, thu hút nhiều khách h ng dà ẫn đến sản lượng tiêu thụ ng y c ngà à nhiều. Thị trường luôn l nhân tà ố có ý nghĩa quyết định đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Vì vậy việc mở rộng v phát trià ển thị trường là biện pháp quan trọng m các doanh nghià ệp cần thực hiện.3.2.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng:Việc bảo đảm chất lượng l vià ệc bất cứ một doanh nghiệp n o khi thamà gia v o thà ị trường cũng phải quan tâm. Nó l à động lực giúp cho việc mở rộng v phát trià ển thị trường được dễ d ng hà ơn. Đảm bảo chất lượng chính là
Xem thêm

12 Đọc thêm

Những không gian lưu trữ tuyệt vời dưới cầu thang doc

NHỮNG KHÔNG GIAN LƯU TRỮ TUYỆT VỜI DƯỚI CẦU THANG

TRANG 1 NHỮNG KHÔNG GIAN LƯU TRỮ TUYỆT VỜI DƯỚI CẦU THANG KHÔNG GIAN LƯU TRỮ LUÔN CẦN THIẾT VÀ DƯỜNG NHƯ KHÔNG BAO GI Ờ ĐỦ VỚI NGÔI NH À HI ỆN ĐẠI.. NHỮNG CÁCH DÉCOR DƯỚI ĐÂY SẼ MANG L Ạ[r]

16 Đọc thêm

CÁC THAO TÁC TRÊN WORD

CÁC THAO TÁC TRÊN WORD

NGÀY MAI KIỂM TRA BÀI TRANG 16 TH TH ỰC HIỆN: ỰC HIỆN: • Vũ Đình BảoVũ Đình Bảo • Trường THPT Lộc TháiTrường THPT Lộc Thái • Ban KHTNBan KHTN • Mail: Mail: dinhbaoblue@yahoo.comdinhbaobl[r]

16 Đọc thêm

TEST2

TEST2

TRANG 1 Buứi ngoùc Sụn b Bùi Ngọc Sơn bó tay lúc đc lúc không Ng-ợc đời quá..ực ực.[r]

1 Đọc thêm

THỰC HÀNH BIỆN PHÁP TU TỪ AD VÀ HD

THỰC HÀNH BIỆN PHÁP TU TỪ AD VÀ HD

2. Thực hành: a.Bài 1 SGK/135Câu 1: “ Thuyền…thuyền”- Cơ chế: + Thuyền (B): di chuyển → (A) Ng.con trai + Bến (B): cố đònh → (A) Ng.con gái-Giá trò:+lời nhắn nhủ , sự thuỷ chung của người con gái đối với người con trai. +Dùng hình ảnh → biểu cảm, tế nhò.Câu 2: “ Trăm năm ….khác đưa” - Cơ chế: (B) cây đa, bến cũ → (A) người con gái xưa (B) con đò khác → (A) người con trai mới-Giá trò:+Sự chia ly,lỡ hẹn trong tình yêu + Sử dụng hình ảnh → tăng biểu cảm⇒ Từ câu 1, 2: Tùy từng văn cảnh, khung cảnh cụ thể mà các hình ảnh có ý nghóa tượng trưng khác nhau
Xem thêm

14 Đọc thêm

TEST4

TEST4

TRANG 1 Buứi ngoùc Sụn b Bùi Ngọc Sơn bó tay lúc đc lúc không Ng-ợc đời quá..ực ực Ng-ợc ng-ợc quã ngãng Ng-ợc Chữ quã quáng.[r]

1 Đọc thêm

TEST5

TEST5

TRANG 1 Buứi ngoùc Sụn b Bùi Ngọc Sơn bó tay lúc đc lúc không Ng-ợc đời quá..ực ực Ng-ợc ng-ợc quã ngãng Ng-ợc Chữ quã quáng.[r]

1 Đọc thêm

TEST6

TEST6

TRANG 1 Buứi ngoùc Sụn b Bùi Ngọc Sơn bó tay lúc đc lúc không Ng-ợc đời quá..ực ực Ng-ợc ng-ợc quã ngãng Ng-ợc Chữ quã quáng.[r]

1 Đọc thêm

Diện toán đám mây

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Sự p át tr ển củ đ ện toán đám mây là một trong n ững yếu tố c ín t úc đẩy sự tăng trưởng củ lưu lượng truyền dữ l ệu vớ ơn tỷ ngườ đ ng sử dụng các t ết bị d động.. TRANG 2 Hội đàm của [r]

4 Đọc thêm

Luận văn:Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty điện lực Đà Nẵng potx

LUẬN VĂN:ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG POTX

ty. Còn ñối với CNKT, Công ty ñịnh kỳ mỗi năm tổ chức một ñợt ñào tạo, bồi dưỡng nghề thi giữ bậc, nâng bậc, ñồng thời tuỳ thuộc vào tình hình thực tế mà Công ty tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn ngày và cử nhân viên tham gia hội thảo chuyên ñề; tham quan học tập tại các ñơn vị bạn ñể nâng cao nghiệp vụ Tóm lại, phương pháp ñào tạo ñược áp dụng ña dạng, phù hợp với ñặc ñiểm từng ñối tượng học viên, ñáp ứng với yêu cầu phát triển nghề nghiệp của NLĐ d. Kinh phí, chính sách ñối với người ñược ñào tạo - Kinh phí ñào tạo: Mức thực chi cho công tác ñào tạo qua các năm còn hạn chế, chỉ chiếm khoảng 20% ñến dưới 40% so với mức cho phép tối ña. Mức ñầu tư như vậy là chưa tương xứng với quy mô hoạt ñộng cũng như thực lực tài chính Công ty. Do vậy, Công ty cần quan tâm ñầu tư nhiều hơn cho công tác ñào tạo những năm ñến. - Chính sách ñối với người ñược ñào tạo: Những năm qua DNPC có quan tâm thực hiện các chính sách khuyến khích NLĐ tham gia ñào tạo như nâng lương, xếp lại lương, luân chuyển công việc sau ñào tạo cho phù hợp, trong ñó số người ñược nâng lương, xếp lại lương sau ñào tạo chiếm tỷ lệ trên 60% so với tổng số người ñược ñào tạo. Khi NLĐ ñược Công ty cử ñi học ñều ñược tạo ñiều kiện thuận lợi về thời gian, hỗ trợ kinh phí và ñược hưởng nguyên lương trong suốt thời gian ñào tạo. Đối với các trường hợp có trình ñộ từ cao ñẳng trở xuống tranh thủ tự túc ñi học ñại học, sau khi tốt nghiệp, căn cứ vào kết quả học tập và hiệu quả công việc sẽ ñược Lãnh ñạo Công ty xem xét xếp lại lương tương ứng hoặc có thể bổ nhiệm Tổ trưởng quản lý. e. Đánh giá kết quả ñào tạo Những năm qua, DNPC chưa chú trọng thực hiện việc ñánh giá kết quả ñào tạo. Nếu có, thì chủ yếu là lãnh ñạo Công ty ñưa ra những nhận xét chủ quan, chưa có sự khảo sát ñiều tra và phân tích thực tế, nên Công ty rất khó ñánh giá ñược mức ñộ thiết thực và nhận thấy những tồn tại của khoá
Xem thêm

13 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ẢNH HƯỞNG CỦA GIBBERELLIN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY VỪNG TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ CAO VÀO VỤ HÈ TẠI ĐÀ NẴNG" potx

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: "ẢNH HƯỞNG CỦA GIBBERELLIN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY VỪNG TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ CAO VÀO VỤ HÈ TẠI ĐÀ NẴNG" POTX

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(38).2010 115 3.4. Sự sinh trưởng và phát triển của cây vừng GA3 là chất kích thích sinh trưởng có vai trò thúc đẩy sự sinh trưởng kéo dài, sự phân chia tế bào làm cho tế bào có kích thước lớn hơn và số lượng tế bào nhiều hơn; đồng thời là nhân tố khởi động sự tạo hoa, tạo quả, phá bỏ trạng thái ngủ nghỉ của hạt. Chính vì vậy trong điều kiện nhiệt độ cao ở vụ hè, GA3 ngoài khả năng làm tăng tính chịu nóng, còn có tác dụng làm gia tăng các yếu tố sinh trưởng: chiều cao thân, diện tích lá, trọng lượng tươi và trọng lượng khô của cây vừng so với đối chứng. Kết quả được trình bày trong bảng 4: Bảng 4. Ảnh hưởng của GA3 đến các chỉ tiêu sinh trưởng của cây vừng (giai đoạn ra hoa) (thí nghiệm đồng ruộng) Đối chứng Thực nghiệm Chỉ tiêu theo dõi x  m CV% x  m CV% % so với ĐC Chiều cao thân (cm) 70,26  2,33 8,32 85,36 
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 LÀO CAI

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 LÀO CAI1

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 LÀO CAI.1. Đặc điểm chung về Công ty Cổ phần xấy dựng số 2 Lào Cai 1.1. Quá trình hình thành và phát triểnTên công ty: Công ty cổ phần xây dựng số 2 Tỉnh Lào Cai Địa chỉ: Số 585 - Đường Hoàng Liên - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào CaiCông ty cổ phần xây dựng số 2 Lào Cai ( trước đây là công ty Xây dựng số 2 Lào Cai ), công ty được tách ra từ công ty xây dựng số I Hoàng Liên Sơn. Đến tháng 11 năm 1991 công ty được thành lập lại theo Quyết định số 58/QĐ - CT ngày 18/12/1993 của chủ tịch UBND Tỉnh Lào Cai và thực hiện luật doanh nghiệp của công ty cổ phần.Công ty có giấy phép đăng ký kinh doanh số 120300026 do sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày 24 tháng 1 năm 2005.* Các ngành được cấp giấy phép kinh doanh- Xây dựng các công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông - Xây dựng các công trình thuỷ lơi vừa và nhỏ - Xây dựng các đường dây, trạm biến áp đến 35 KV- San nền mặt bằng dọn dẹp tạo mặt bằng xây dựng - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh nhà đất và nhà ở* Một số công trình tiêu biểu mà công ty đa thực hiện - Trụ sở báo Lào Cai- Trụ sở xây dựng Lào Cai- Chợ Sa Pa thị trấn Sa Pa Tỉnh Lào Cai- Nhà nghỉ Công đoàn thị trấn Sa Pa- Đường Phố Mới huyện Sa Pa- Bệnh viện Bảo Thắng Tỉnh Lào Cai- Trung tâm y tế Huyên Văn Bàn Tỉnh Lào Cai- Trung tâm bồi dưỡng chính huyện Sa Pa- Trung tâm văn hoá Phố Mới - Thành phố Lào Cai- Thuỷ điện Ngòi Phát - Bát Xát - Tỉnh Lào Cai- Đường B2 - Khu đô thị Thành phố Lào Cai - Cam Đường
Xem thêm

16 Đọc thêm

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh, Mã số hồ sơ 147970 ppt

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRỰC THUỘC HỢP TÁC XÃ (HỢP TÁC XÃ LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HUYỆN KHÁC VỚI HUYỆN ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH NHƯNG TRONG ĐỊA BÀN TỈNH, MÃ SỐ HỒ SƠ 147970 PPT

+ Tên và địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện; + Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện; + Họ tên, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện. * Kèm theo thông báo quy định, hợp tác xã phải có: + Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cử người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện và biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã. -Số lượng hồ sơ: 01 bộ d/ Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ. e/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. f/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ phận 1 cửa UBND huyện, Phòng Tài chính-KH g/ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh) h/ Lệ phí: 80.000 đồng/lần cấp. i/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: + Thông báo lập chi nhánh/văn phòng đại diện. k/ Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không l/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: -Luật Hợp tác xã năm 2003 - Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã. - Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/2/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15-12-2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Xem thêm

6 Đọc thêm

tiểu luận aviation controls và hãng hàng không pakistan

TIỂU LUẬN AVIATION CONTROLS VÀ HÃNG HÀNG KHÔNG PAKISTAN

Islamabad có những ưu tiên khác cao hơn. Những ưu tiên này được thiết lập sau một cuộc họp đánh giá kế hoạch chi tiêu của chính phủ với IMF. Càng khó chịu hơn với PIA khi ngân quỹ cho việc hiện đại hóa không nằm trong kế hoạch cắt giảm chi tiêu được đề nghị bởi IMF. PAI đang trông mong vào chương trình hiện đại hóa đội bay này và đã trì hoãn thực hiện một số hướng dẫn an toàn của cơ quan quản lí hàng không liên bang (FAA). Với việc hủy bỏ kế hoạch hiện đại hóa đội bay, PIA bây giờ phải có biện pháp để đảm bảo việc tuân theo các tiêu chuẩn an toàn của FAA hoặc nếu không thì nó phải đối mặt với việc nằm ngoài một trong những thị trường béo bở. Nếu PIA không có những hệ thống an toàn và các động cơ êm ả hơn được lắp đặt vào máy bay của họ trước ngày 30 tháng 6 năm 1998 thì họ sẽ bị cấm vào không phận Mỹ. PIA đang trong tình huống khó khăn. Biết chính xác mình nên làm gì nhưng sự kiểm soát của chính phủ trong giai đoạn khủng hoàng này không cho PIA một sự lựa chọn nào khác. Một khi chấp nhận đưa chương trình hiện đại hóa phi đội bay sang một bên, ban lãnh đạo quyết định theo đuổi chương trình nâng cấp phi đội, như vậy sẽ cần ít đồng tiền mạnh hơn. Kế hoạch này kêu gọi một sự nâng cấp rộng rãi các máy bay hiện có của PIA tại trung tâm bảo dưỡng Karachi. Chẳng hạn thay vì lắp đặt các động cơ mới yên ả hơn cho máy bay, PIA nên gắn thêm các thiết bị giảm ồn cho động cơ. PIA cũng cần các thiết bị điện tử hàng không chẳng những để đáp ứng các tiêu chí từ FAA mà còn tận dụng được những tiến bộ gần đây của cơ sở hạ tầng giao thông hàng không. Các loại máy bay dành cho các chuyến bay đường dài tới Mỹ sẽ được nâng cấp trước, chủ yếu là loại Boeing B747 cổ điển. Các nhà cung cấp động cơ được tiếp cận trước và việc đàm phán đã kết thúc. Những gì còn lại là tìm nhà cung cấp thiết bị điện tử cho buống lái máy bay. Chương trình nâng cấp buồng lái sẽ cần hợp đồng với các nhà sản xuất thiết bị chính gốc (OEM) phù hợp, trong trường hợp này là Boeing, và nhà tích hợp hệ thống, như Avicular. Trước khi có kế hoạch cắt giảm chi tiêu, Karachi là mục tiêu cạnh tranh khốc liệt giữa các OEM lớn nhất như Boeing, McDonnell Douglas, và Airbus. Sau khi chấp nhận thực hiện kế hoạch cắt giảm chi tiêu thì chỉ có Boeing sẵn sàng thảo luận về việc trang bị những thiết bị mới cho buồng lái. Bởi vì ACI có một bề dày kinh
Xem thêm

17 Đọc thêm

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ MÔ HÌNH pdf

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ MÔ HÌNH PDF

4. Họ và tên người đánh giá: Đơn vị: 5. Đánh giá kết quả trển khai thực hiện mô hình của dự án (Căn cứ báo cáo kết quả và tình hình triển khai thực hiện mô hình, Chuyên gia đánh giá, nghiệm thu kết quả mô hình nhận xét theo các nội dung dưới đây) - Mức độ thực hiện các mục tiêu, nội dung và quy mô so với Hợp đồng của dự án. Nhận xét: Đánh giá: Đạt Không đạt - Phương pháp tổ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện mô hình. Nhận xét: Đánh giá: Đạt Không đạt - Hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của mô hình. Nhận xét: Đánh giá: Đạt Không đạt
Xem thêm

3 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" doc

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" DOC

92 điều kiện cơ sở vật chất mang tính văn minh; quy định hành vi - ứng xử, nếp sống văn hóa bởi các thiết chế và hình thức văn minh là cơ sở của quá trình biến đổi nhận thức, thói quen, hành vi mang yếu tố “con người quá khứ” sang “con người hiện đại”, đặc biệt là môi trường giáo dục nói chung và môi trường giáo dục đại học càng đòi hỏi hơn bao giờ hết. 3. Thực trạng việc thụ hưởng các thiết chế văn hoá của sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay Thành phố Đà Nẵng, kể từ khi trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1997), đã không ngừng vươn lên và đạt được nhiều thành tựu to lớn cả về mặt chính trị-kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh-quốc phòng. Năm 2003, Đà Nẵng được công nhận là đô thị loại I cấp quốc gia. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, phong trào thi đua thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chương trình thành phố 5 không và 3 có đã được triển khai rộng khắp, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị gắn liền với việc chấp hành luật pháp và các quy định chung ở các địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được vẫn còn những tồn tại, yếu kém, do quy mô dân số tăng nhanh, đặc biệt là lưu lượng học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong những năm gần đây phát triển lớn, dẫn đến các điều kiện về thiết chế văn hóa mang yếu tố văn minh chưa được đảm bảo trên các mặt đời sống văn hóa tinh thần và cả điều kiện về cơ sở vật chất như bản thống kê dưới đây. Bảng 3.1. Phân tích các thiết chế văn hóa thụ hưởng tại thành phố Đà Nẵng STT Các tiêu chí so sánh ĐVT 2004 2005 2006 2007 2008 1 Dân số người 764.549 781.023 792.572 806.774 822.178 2 Nhà văn hóa nhà 3 3
Xem thêm

6 Đọc thêm

Cùng chủ đề