QUYẾT ĐỊNH SỐ 2091/BGD&ĐT NGÀY 25/05/2010

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "QUYẾT ĐỊNH SỐ 2091/BGD&ĐT NGÀY 25/05/2010":

quyết định số 2091/BGD&ĐT ngày 25/05/2010

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2091/BGD&ĐT NGÀY 25/05/2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM–––––––––––Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 2091/QĐ-BGDĐT––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2010QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên–––––––––––––––––––––––BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bao gồm:1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.
Xem thêm

3 Đọc thêm

QĐ số 2091/QĐ-BGDĐT ngày 25/5/2010 của BGD&ĐT V/v: Ban hành Khung kế hoạch thời gian NH: 2010-2011 của GDMN, GDPT và GDTX

QĐ SỐ 2091/QĐ-BGDĐT NGÀY 25/5/2010 CỦA BGD&ĐT V/V: BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NH: 2010-2011 CỦA GDMN, GDPT VÀ GDTX

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM–––––––––––Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 2091/QĐ-BGDĐT––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2010QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên–––––––––––––––––––––––BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Bộ, cơ quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaBộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáodục;Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bao gồm:1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Quyết định Số: 2620/QĐ-NHNN ppsx

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 2620/QĐ-NHNN PPSX

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2620/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN, LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU, LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÊM TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY BÙ ĐẮP THIẾU HỤT VỐN TRONG THANH TOÁN BÙ TRỪ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Quy định các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau: 1. Lãi suất tái cấp vốn: 9,0%/năm. 2. Lãi suất tái chiết khấu: 7,0%/năm. 3. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng: 9,0%/năm. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2010, thay thế Quyết định số 2664/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 11 năm 2009 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Xem thêm

2 Đọc thêm

Quyết định số / về việc thành lập BGK

QUYẾT ĐỊNH SỐ / VỀ VIỆC THÀNH LẬP BGK

UBND HUYỆN ĐĂK GLONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : /QĐ-PGD&ĐT Đăk Glong, ngày tháng 4 năm 2009QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập đoàn học sinh tham gia dự thi tiếng hát “ Giai điệu tuổi hồng” lần thứ I tỉnh Đăk Nông năm 2009. TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT HUYỆN ĐĂK GLONGCăn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng phòng Giáo dục – ĐT huyện;Căn vào Quyết đònh số 90/QĐ-SGD-ĐT, ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Sở Giáo dục và đào tạo Đăk Nông về việc ban hành Điều lệ Hội thi tiếng hát “ Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Đăk Nông lần thứ I năm học 2009;Căn cứ vào kết quả Hội thi tiếng hát “ Giai điệu tuổi hồng” cấp huyện lần I năm 2009.Theo đề nghò của bộ phận Tổ chức, bộ phận chuyên môn trung học cơ sở Phòng giáo dục – ĐT huyện.QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Thành lập đoàn học sinh tham gia dự thi tiếng hát “ Giai điệu tuổi hồng” lần thứ I tỉnh Đăk Nông năm 2009. ( có danh sách kèm theo)Điều 2. Đoàn học sinh tham gia dự thi phải thực hiện đúng theo Điều lệ Hội thi của Sở Giáo dục và đào tạo Đăk Nông ban hành.+ Thời gian thi ngày 24 tháng 04 năm 2009+ Đòa điểm thi tại Tỉnh đoàn Đăk Nông.+ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đoàn tự giải thể.* Các em học sinh tham gia dự thi có mặt vào lúc 15 giờ 00 ngày 23 tháng 4 năm 2009 tại Phòng Giáo dục – ĐT huyện Đăk Glong để xe của phòng đưa điĐiều 3. Bộ phận Tổ chức cán bộ, bộ phận trung học cơ sở, bộ phận tài vụ Phòng Giáo dục – ĐT, Hiệu trưởng các trường TH, THCS có học sinh tham gia dự thi và cá nhân có tên ở điều I chiếu Quyết đònh thi hành.Quyết đònh có hiệu lực kể từ ngày ký.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Bien ban kiem tra duy tri cong tac PCGD THCS cua huyen

BIEN BAN KIEM TRA DUY TRI CONG TAC PCGD THCS CUA HUYEN

đoàn kiểm tra. Đối chiếu với yêu cầu của các chuẩn quy định tại quyết định số 26/2001-QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 07 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đoàn kiểm tra kết luận: 2. Đoàn kiểm tra đề nghị: ĐOÀN KIỂM TRA(Chữ ký, họ tên)ĐẠI DIỆN BCĐ XÃ(Chữ ký, đóng dấu)

3 Đọc thêm

Biên bản kiểm tra phổ cập cấp huyện

BIÊN BẢN KIỂM TRA PHỔ CẬP CẤP HUYỆN

đoàn kiểm tra. Đối chiếu với yêu cầu của các chuẩn quy định tại quyết định số 26/2001-QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 07 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đoàn kiểm tra kết luận: 2. Đoàn kiểm tra đề nghị: ĐOÀN KIỂM TRA(Chữ ký, họ tên)ĐẠI DIỆN BCĐ XÃ(Chữ ký, đóng dấu)

3 Đọc thêm

Bài soạn BC tong két...

BÀI SOẠN BC TONG KÉT...

Phòng GD&ĐT Thanh Sơn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamTrờng THCS Tân Lập Độc lập Tự do Hạnh phúcSố: /BC THCSTân Lập, ngày 21 tháng 05 năm 2010Báo cáo Tổng kết năm học 2009 - 2010- Căn cứ hớng dẫn số: 67/ PGD&ĐT ngày 05 tháng 05 năm 2010 của Phòng GD&ĐT Thanh Sơn về việc thực hiện hớng dẫn tổng kết năm học 2009 2010.- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 2010 của trờng THCS Tân Lập.Nay nhà trờng làm báo cáo kiểm điểm đánh giá kết quả năm học 2009 2010 nh sau:Phần I. Đặc điểm tình hình:1.Thuận lợi:Cơ sở vật chất nhà trờng đã từng bớc đợc tằng cờng. Công tác xã hội hoá giáo dục đợcchú trọng, hoạt động s phạm ngày các phát triển phong phú chuyên sâu. Công tác chăm lo xây dựng đời sống văn hoá trong cán bộ giáo viên ngày càng đợc nâng dần.Đợc sự quan tâm của Đảng uỷ, UBND xã, các cấp ngành từ huyện đến địa phơng trong công tác giáo dục, là động lực cơ bản giúp nhà trờng hoàn thành nhiệm vụ năm học đã đặt ra.Có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo từ BGH đến tổ chuyên môn trong các hoạt động sự phạm của nhà trờng. Tổ chức tốt các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, thực hiện tốt các chuyên đề về vận dụng, đổi mới phơng pháp dạy học, từ đó tạo đợc sự đoàn kết thống nhất tốt trong tập thể cán bộ giáo viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm học.2.Khó khăn:Cơ sở vật chất: các phòng chức năng, phòng thực hành còn thiếu, khuôn viên trờng học cha đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định, diện tích sân chơi bãi tập hạn hẹp, cha đáp ứng đợc nhu cầu hoạt động giáo dục toàn diện.Một bộ phận học sinh còn lời học, nhận thức chậm, yếu trong việc tu dỡng rèn luyện, khả năng thích nghi với môi trờng học tập chậm.- 1 -Vẫn còn nhiều hộ gia đình cha quan tâm trong việc giáo dục con cái, cha đầu t hỗ trợ
Xem thêm

10 Đọc thêm

THAM LUÂN THI ĐUA HAI TỐT

THAM LUÂN THI ĐUA HAI TỐT

THAM LUẬNPHONG TRÀO THI ĐUA DẠY TỐT, HỌC TỐTCỦA CBGV TRONG NHÀ TRƯỜNGKính thưa quý vò đại biểu !Thưa hội nghò!Trước hết cho phép tôi thay mặt cán bộ – đoàn viên của CĐCSTrường tiểu học & thcs Thanh L ư ơng gửi đến quý vò đại biểu lời chúcsức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính chúc hội nghò hôm nay thànhcông tốt đẹp.Được sự phân cơng của BCH cơng đồn tơi xin đóng góp một số ý kiếntham lu ậ cho phong trào thi đua dạy tốt, học tốt c ủa c án b ộ gi áo vi ên v àh ọc sinh trong nh à tr ư ờng.Thưa tồn thể hội nghịĐể th úc đ ẩy phong trào thi đua hai tốt tiến lên hơn nữa, làm cho sự nghệp Gd- ĐT ng ày càng phục vụ đắc lực cơng việc xây dựng nền văn hố mới xã hội chủ nghĩa, việc các cấp quản lý GD- ĐT chăm lo tổ chức phong trào thi đua hai tốt trong ngành giáo dục là cuộc vận động cách mạng trong giáo dục đã được Chủ tịch HỒ CHÍ MINH đề xướng năm 1961, từ đó phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, sáng tạo nên nhiều kinh nghiệm GD- Vận động nữ CBGV- CNV luôn có ý thức tự bồi dưỡng về kiếnthức, chuyên môn nghiệp vụ, tham gia học tập các lớp đào tạo trên chuẩn( Đại học từ xa, đại học tại chức). Tham gia học tập chương trình bồidưỡng thường xuyên.- Vận động, nhắc nhở các nữ CBGV-CNV tham gia tốt các cuộcvận động để thực hiện quyền dân chủ và tinh thần trách nhiệm trong việccùng nhau đoàn kết xây dựng nề nếp dạy và học trong nhà trường, tạomôi trường lành mạnh không có tệ nạn xã hội.-Vào đầu mỗi năm học, triển khai các tiêu chuẩn thi đua, các danhhiệu đến CBGV- CNV và yêu cầu họ đăng kí danh hiệu thi đua dựa trênnăng lực của mình và xét danh hiệu thi đua vào cuối mỗi năm học. - Ban BCH CĐCS tham mưu với lãnh đạo trường tạo mọi điều kiện
Xem thêm

1 Đọc thêm

KẾ HOẠCH "HAI KHÔNG"

KẾ HOẠCH "HAI KHÔNG"

ĐẠI DIỆN GV ĐD HỘI CMHSĐẠI DIỆN HỌC SINH LỚP 5A1 LỚP 5A2 LỚP 5A3 LỚP 5A4 LỚP 4A1 LỚP 4A2 LỚP 4A3 LỚP 4A4 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DI LINHTRƯỜNG TH ĐINH TRANG HÒA IISố: ………/KH – ĐTH IICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Đinh Trang Hòa, ngày 05 tháng 10 năm 2010KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNGLÃNG PHÍNăm học: 2010-2011I-CĂN CỨ THỰC HIỆN:• Luật phòng chống tham nhũng được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ X thông quangày 29 tháng 11 năm 2005.• Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ Xthông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.• Nghò đònh số 68/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy đònhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãngphí.• Quyết đònh số933/QĐ-BGD&ĐT ban hành chương trình hành động của Bô giáodục và đào tạo về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.• Quyết đònh số 1934/QĐ-BGD&ĐT ban hành chương trình hành động của Bô giáodục và đào tạo về Luật Luật phòng chống tham nhũng.• Văn bản số 1519/CV-GDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Sở giáo dục và đào
Xem thêm

7 Đọc thêm

KẾ HOẠCH HIỆU TRƯỞNG CHỈ ĐẠO CBGV LÀM 1 VIỆC ĐỔI MỚI

KẾ HOẠCH HIỆU TRƯỞNG CHỈ ĐẠO CBGV LÀM 1 VIỆC ĐỔI MỚI

PHÒNG GD&ĐT NGA SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Nga Mỹ Độc lập-Tự do-Hạnh phúcNga Mỹ, ngày 10 tháng 9 năm 2010KẾ HOẠCH HIỆU TRƯỞNG CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI MỖI CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN THỰC HIỆN MỘT VIỆC LÀM ĐỔI MỚI TRONG NĂM HỌC 2010-2011 I. VĂN BẢN CĂN CỨ LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH1.Công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11tháng 8 năm 2010 của BộGD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011; 2.Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2010 của BộGD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông; 3.Căn cứ chỉ thị 40/2008/CT-BGD ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của BộGD&ĐT về việc triển khai phong trào thi đua “ Trường học thân thiện, học sinhtích cực 4.Căn cứ chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chấtlượng giáo dục ”;5.Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên.6.Quyết định số 1276/QĐ-SGD ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của SởGiáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc ban hành kế hoạch công tác năm học2010-2011. 7.Báo cáo số 23/BC-GD&ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của phòng Giáodục và Đào tạo Nga Sơn về tổng kết năm học 2009-2010 và phương hướngnhiệm vụ năm học 2010-2011 8.Kế hoạch năm học 2010-2011 của trường THCS Nga MỹII.CÁC ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ KẾ HOẠCH:1.Môi trường giáo dục nhà trường :Trường THCS Nga Mỹ là trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010 mộtmôi trường giáo dục thân thiện, thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục
Xem thêm

9 Đọc thêm

Quyet dinh thanh lap hoi dong coi thi

QUYET DINH THANH LAP HOI DONG COI THI

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …./QĐ-ĐMR Đạ M’rông, ngày 03 tháng 05 năm 2010QUYẾT ĐỊNH“V/v Thành lập Hội đồng coi kiểm tra học kì II.Năm học 2009 – 2010”HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNGCăn cứ vào Điều lệ trường trung học được ban hành kèm theo Quyết địnhsố 07/2007/QĐ – BGDĐT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo. Căn cứ vào công văn số 30/CV-PGD&ĐT ngày 16/4/2010 của phòng Giáodục và Đào tạo Đam Rông về việc Hướng dẫn kiểm tra chất lượng học kỳ 2 nămhọc 2009 – 2010. Xét năng lực công tác của CB GV - CNV trong nhà trường; Theo đề nghịcủa bộ phận chuyên môn trường THCS Đạ M’rông.QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Hội đồng coi kiểm tra học kì II năm học 2009 – 2010gồm những ông (bà) có tên sau: (có danh sách kèm theo). Điều 2: Hội đồng coi kiểm tra học kì II có nhiệm vụ tổ chức việc coi thitheo đúng quy chế thi. Các thành viên tham gia hội đồng được hưởng chế độ hỗ trợ, bồi dưỡngqui định tại qui chế chi tiêu nội bộ của trường THCS Đạ M’rông. - Thời gian làm việc 03 ngày, từ ngày 05/5/2010 đến hết ngày 07/5/2010. Điều 3: Bộ phận kế toán – tài vụ, bộ phận chuyên môn trường THCS ĐạM’rông và các ông (bà) có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Nơi nhận: Hiệu trưởng- Như điều 3(t/h)- Lưu VT.DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN(Phân công coi kiểm tra học kì II năm học 2009 – 2010
Xem thêm

2 Đọc thêm

QUYẾT ĐỊNH KỈ LUẬT HS

QUYẾT ĐỊNH KỈ LUẬT HS

Sở Giáo dục & Đào tạo Hải DơngTrờng THPT Mạc Đĩnh Chi Số 05/ QĐKL - HSCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nam Sách ngày 21 tháng 10 năm 2006Quyết định của hiệu trởng Trờng THPT Mạc Đĩnh ChiV/v kỉ luật học sinh vi phạm khuyết điểm-Căn cứ Điều lệ trờng phổ thông, chơng V điều 40 về việc khen thởng học sinh.- Căn cứ nội quy của Trờng THPT Mạc Đĩnh Chi -Căn cứ vào biên bản vi phạm khuyết điểm của học sinh, theo đề nghị của tập thể lớp và giáo viên chủ nhiệm các lớp 11 A4.- Căn cứ vào biên bản của Hội đồng kỉ luật Trờng THPT Mạc Đĩnh Chi họp ngày 19 tháng 10 năm 2006.Quyết địnhĐiều 1: Xử phạt hình thức kỉ luật buộc thôi học 01 năm kể từ ngày 25/10/2006 đối với học sinh Lê Công Nam lớp 11A4 với các khuyết điểm: ý thức rèn luyện kém, không thực hiện nội quy của Nhà trờng, có hành vi vô lễ với giáo viên, tự ý bỏ học kể từ 29/09/2006.Điều 2: Học sinh có tên ở điều 01 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Trong thời gian kể từ khi có quyết định kỉ luật, học sinh trên không đợc đến tr-ờng. Sau một năm, nếu học sinh trên có tiến bộ, có xác nhận của địa phơng thì có thể làm đơn theo học tiếp, nhà trờng có thể xem xét cho học trở lại và phải có cam kết của gia đình. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 năm 2006. Yêu cầu giáo
Xem thêm

2 Đọc thêm

khả năng áp dụng các chuẩn mực về an toàn vốn tối thiểu theo hiệp ước basel 3 tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC CHUẨN MỰC VỀ AN TOÀN VỐN TỐI THIỂU THEO HIỆP ƯỚC BASEL 3 TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

(CAR) tại Vietcombank theo các tiêu chuẩn của Basel bằng hƣớng dẫn tính toán tại Thông tƣ số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. Bằng kết quả tính toán Hệ số an toàn vốn tối thiểu dựa trên các số liệu thu thập đƣợc, luận văn sẽ đƣa ra các giải pháp nhằm tăng cƣờng và hƣớng đến việc đáp ứng các chuẩn mực mới về an toàn vốn tối thiểu theo Basel III tại Vietcombank. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu, việc thu thập số liệu để nghiên cứu đề tài đƣợc thực hiện thông qua các Báo cáo tài chính có kiểm toán của Vietcombank và trên cơ sở các số liệu tổng hợp đƣợc từ các nguồn thông tin đáng tin cậy. Các số liệu phục vụ việc định lƣợng đƣợc cung cấp công khai, rõ ràng và đầy đủ tại Website của Ngân hàng. Bên cạnh đó, các tài liệu, giáo trình dành cho sinh viên cũng đã giới thiệu và phân tích về Hiệp ƣớc Basel cũng nhƣ hệ thống hóa các biện pháp quản trị rủi ro trong hoạt động của NHTM : Bài viết Đảm bảo an toàn hoạt động Ngân hàng Việt Nam- nhìn từ tiêu chuẩn Basel của Thạc sỹ Trƣơng Quốc Cƣờng (Học viện Ngân hàng) đã khái quát hai vấn đề lớn : Phân tích một số khía cạnh của các quy định về an toàn hoạt động ngân hàng Việt Nam theo Thông tƣ số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 và đƣa ra các khuyến nghị nhằm đảm bảo an toàn hoạt động Ngân hàng Việt Nam trên cơ sở áp dụng Basel II và Basel III. Tuy nội dung hết sức cô đọng nhƣng bài viết đã hệ thống hóa các thay đổi đáng chú ý của Thông tƣ 13/2010/TT-NHNN so với Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN. Đồng thời, các khuyến nghị đối với các Ngân hàng đã bám sát thực tế hoạt động và đặc trƣng của các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Bài viết Nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo Basel 3 - lộ trình củng cố bức tường an ninh tài chính – ngân hàng do PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu thực hiện đã khái quát lại sự hình thành và mấu chốt của các Hiệp ƣớc Basel. Bài viết đã giúp ngƣời đọc hệ thống hóa và phân biệt các điểm giống và khác nhau của từng Hiệp ƣớc. Qua tài liệu, ngƣời đọc từng bƣớc hiểu rõ những điểm tiên tiến của từng Hiệp ƣớc sau so với Hiệp ƣớc ban hành trƣớc đó trong khía cạnh phòng ngừa rủi ro. Giáo trình Quản trị Ngân hàng Thƣơng mại (PGS.TS Trần Huy Hoàng, NXB Lao động xã hội 2007) đã đƣa ra các khái niệm tổng quan về Quản trị Ngân hàng bao gồm : Quản trị vốn tự có, Quản trị tài sản nợ- tài sản có, Quản trị rủi ro trong kinh doanh và Quản trị nguồn nhân lực. Trong đó, các chuẩn mực về an toàn vốn theo Basel đƣợc nêu ra dƣới góc độ giới thiệu cho ngƣời đọc về cơ sở lý thuyết. Bên cạnh đó, cách tính toán hệ số an toàn vốn (CAR) đƣợc giới thiệu sơ lƣợc giúp ngƣời đọc định hình về nguyên tắc tính toán. Ngoài ra, các khái niệm về vốn Ngân hàng nhƣ vốn cấp I, vốn cấp II- đặc điểm, chức năng và quản trị vốn
Xem thêm

16 Đọc thêm

Tổ chức học hai buổi trong một ngày docx

TỔ CHỨC HỌC HAI BUỔI TRONG MỘT NGÀY DOCX

- Buổi học thứ nhất: Chỉ đạo dạy học theo kế hoạch giáo dục và thực hiện chương trình, sách giáo khoa quy định cho mỗi lớp, theo chương trình giáo dục phổ thông được ban hành kèm theo QĐ số 16/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 05/5/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi buổi học không quá 4 tiết. Chỉ đạo GV dạy đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng cơ bản các môn học. Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập phù hợp với trình độ từng nhóm HS (Giỏi, Khá, TB, Yếu). Lựa chọn phương pháp dạy học linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, không gây áp lực, tạo điều kiện cho học sinh được thể hiện mình, với phương châm nhẹ nhàng, hiệu quả. - Buổi thứ hai: ( 5 buổi /tuần - mỗi buổi 3 tiết) a. Phân nhóm học sinh theo đối tượng : Dựa vào kết quả khảo sát chất lượng đầu năm và kết quả kiểm tra của giáo viên chủ nhiệm lớp, nhà trường đã chỉ đạo khối trưởng, giáo viên chủ nhiệm từ khối 2 cho đến khối 5 phân loại học sinh theo 4 nhóm ( Giỏi, Khá, TB và Yếu ) để học vào tất cả các buổi 2 trong tuần. Riêng chiều thứ 4 nhà trường tổ chức luyện các môn Âm nhạc, Mĩ Thuật, Thể dục theo nhu cầu đăng kí của phụ huynh và học sinh. Khối Một giao cho giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm hướng dẫn cho học sinh mình nắm vững chương trình học đầu cấp ( chưa thể hiện nội dung phụ đạo hay bồi dưỡng mà chỉ tập trung cho học sinh nắm vững cách đọc viết, tính toán trong phạm vi chương trình học do Bộ GD&ĐT quy định). b. Phân công giáo viên dạy theo nhóm đối tượng : Dựa theo năng lực của từng giáo viên, nhà trường đã phân công giáo viên chịu trách nhiệm dạy ở các nhóm phù hợp. Ví dụ: Giáo viên có năng lực dạy Toán được phân công bồi dưỡng môn Toán; giáo viên có năng lực dạy Tiếng Việt được phân công bồi dưỡng môn Tiếng Việt; giáo viên có kinh nghiêm phụ đạo học sinh yếu được phân công dạy nhóm yếu. c. Chương trình dạy buổi 2: - Tổ chức dạy luyện Toán, Tiếng Việt: 2 tiết/môn/tuần Giáo viên hướng dẫn và tổ chức các hoạt động thực hành cho học sinh.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Quyết định thành lập hội đồng coi thi học kỳ II

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI THI HỌC KỲ II

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …./QĐ-ĐMR Đạ M’rông, ngày 03 tháng 05 năm 2010QUYẾT ĐỊNH“V/v Thành lập Hội đồng coi kiểm tra học kì II.Năm học 2009 – 2010”HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNGCăn cứ vào Điều lệ trường trung học được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ – BGDĐT ngày 02/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào công văn số 30/CV-PGD&ĐT ngày 16/4/2010 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về việc Hướng dẫn kiểm tra chất lượng học kỳ 2 năm học 2009 – 2010. Xét năng lực công tác của CB GV - CNV trong nhà trường; Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn trường THCS Đạ M’rông.QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Hội đồng coi kiểm tra học kì II năm học 2009 – 2010 gồm những ông (bà) có tên sau: (có danh sách kèm theo). Điều 2: Hội đồng coi kiểm tra học kì II có nhiệm vụ tổ chức việc coi thi theo đúng quy chế thi. Các thành viên tham gia hội đồng được hưởng chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng qui định tại qui chế chi tiêu nội bộ của trường THCS Đạ M’rông. - Thời gian làm việc 03 ngày, từ ngày 05/5/2010 đến hết ngày 07/5/2010. Điều 3: Bộ phận kế toán – tài vụ, bộ phận chuyên môn trường THCS Đạ M’rông và các ông (bà) có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Nơi nhận: Hiệu trưởng- Như điều 3(t/h)- Lưu VT.DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN(Phân công coi kiểm tra học kì II năm học 2009 – 2010
Xem thêm

2 Đọc thêm

Thi vẽ tranh "Ngày hội mỹ thuật thiếu nhi Châu Á”

THI VẼ TRANH "NGÀY HỘI MỸ THUẬT THIẾU NHI CHÂU Á”

UBND thị xã Uông bíCộng hềA xã hội chủ nghĩa việt namphòng Giáo dục và Đào tạoĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:596A /PGD&ĐT Uông Bí, ngày 17 tháng 10 năm 2010V/v tham gia Ngy hi M thutthiu nhi Chõu Kính gửi: Các trờng TH, THCS, PTCS trong Thị xã.Theo Công văn số 433/CV-MTNATL ngày 05/10/2010 của Cục Mỹ thuật,nhiếp ảnh và triển lãm; công văn số 3090/SGD&ĐT ngày 15/10/2010 của Sở Giáodục và Đào tạo Quảng Ninh về việc tham gia Ngày hội Mỹ thuật thiếu nhi Châu á,Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trờng thông báo tới các em học sinh về cuộcthi trên và có kế hoạch phân công giáo viên Mỹ thuật của trờng hớng dẫn và hỗ trợhọc sinh tham gia. - Thể lệ và mẫu phiếu đăng ký tham dự đợc gửi kèm theo Công văn này tới cácđơn vị qua Email.- Các trờng cần lựa chọn tranh xuất sắc nhất và đóng gói gửi về ban tổ chứctheo đúng quy định , thời gian yêu cầu trong thể lệ.Nhận đợc Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vịnghiêm túc triển khai thực hiện./. Ni nhn:TRNG PHềNG- Nh kớnh gi (t/h)- Lu PGD&T.(ó ký v úng du)
Xem thêm

2 Đọc thêm

các bài toán bồi dưỡng học sinnh giỏi Toán phần 1 ppt

CÁC BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINNH GIỎI TOÁN PHẦN 1 PPT

ab bc ca Phần III : BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ  Phạm Kim Chung – THPT ĐẶNG THÚC HỨA – ĐT : 0984.333.030 – Mail : p.kimchung@gmail.com Tr.  15 15 68. ( Đề thi HSG Tỉnh Thái Bình năm 2009 ) .Cho các số thực x , y , z thỏa mãn ++=2 22xyz3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: = ++ ++ +22F 3x 7y 5y 5z 7z 3x 69. (Đề thi HSG TP Hồ Chí Minh năm 2006 ) . Cho a,b,clà các số thực không âm thỏa: ++=abc3. Chứng minh: ++≥+++2 22222a b c32b 1c 1a 1. 70. Cho a,b,c > 0 . Chứng mi nh rằng :

15 Đọc thêm

Cấp lại Giấy phép và năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay (AMT) doc

CẤP LẠI GIẤY PHÉP VÀ NĂNG ĐỊNH CHO NHÂN VIÊN BẢO DƯỠNG TÀU BAY (AMT) DOC

toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay; - Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không. PHỤ LỤC: YÊU CẦU KIẾN THỨC ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (a) Mức kiến thức cần thiết đối với giấy phép năng định loại A, B1, B2 và C: (1) Kiến thức cơ bản cần thiết đối với năng định loại A, B1 và B2 được chỉ rõ bằng thước đo chỉ số mức (1, 2 và 3) đối với từng môn học. Giấy phép năng định loại C phải đáp ứng các yêu cầu về kiến thức cơ bản tương đương với năng định mức B1 hoặc B2. (2) Kiến thức yêu cầu đối với chỉ số mức 1 được xác định như sau: (i) Có kiến thức chung về các phần chính của môn học; (ii) Mục đích: người làm đơn phải làm quen với các phần chính của môn học; (iii) Người làm đơn phải đưa ra được mô tả tổng quát về môn học, sử dụng các từ ngữ thông dụng và các ví dụ minh họa; (iv) Người làm đơn phải biết sử dụng các khái niệm đặc trưng. (3) Kiến thức yêu cầu đối với chỉ số mức 2 được xác định như sau: (i) Có kiến thức chung về các mặt lý thuyết và thực hành của môn học; (ii) Có khả năng áp dụng kiến thức đã học được; (iii) Mục đích: người làm đơn phải có khả năng hiểu được các nền tảng lý thuyết của môn học; (iv) Người làm đơn phải đưa ra được mô tả tổng quát về môn học, sử dụng các ví dụ minh họa đặc trưng phù hợp; (v) Người làm đơn phải biết sử dụng các công thức toán học trong mối liên hệ với các định luật vật lý để giải thích môn học; (vi) Người làm đơn phải có khả năng đọc và hiểu được đồ họa, bản vẽ và sơ đồ mạch để mô tả môn học;
Xem thêm

8 Đọc thêm

Đề thi thử số 25, kỳ thi thử đại học năm 2010 môn thi tiếng anh pptx

ĐỀ THI THỬ SỐ 25, KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 MÔN THI TIẾNG ANH PPTX

1, Mathematics……….very interesting to me. a-are b-have been c-were d-is 2, Twenty dollars……… the price. a-are b-is c-being d-were 3, A number of graduates…… scholarships from this department. a-have received b-has received c-are received d-receives 4, Most of the rooms in the hotel…… air-conditioning. a-has b-having c-have d-are 5, A few…….the test. a-have failed b-has failed c-is failing d-failing Key 25 Question 1: (Ng B Trang I tr.203 ) 1-b 2-a 3-c 4-d 5-a 6-b 7-a 8-b 9-a 10-c Question 2: (Tuyen chon Tap 4 ) 1-a 2-b 3-b 4-c 5-c 6-a 7-c 8-a 9-b 10-c 11-b 12-a 13-a 14-c 15-c Question 3: ( TOEFL New ) 1-c 2-a 3-b 4-d 5-d Question 4: 1-b ( competition) 2-b (unemployed ) 3-c (achievement ) 4-a (determination ) 5-d (dangerously) 6-c ( naturalist ) 7-( urbanized) 8-b (urbanization ) 9-d (deepen ) 10-a ( development ) Question 5:
Xem thêm

21 Đọc thêm

Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin-NH 2010-2011

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-NH 2010-2011

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2010-2011(Kèm theo QĐ số 05/QĐ-TH TBT ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Bình Trọng)TT Họ và tên Chức vụ Phân công nhiệm vụ1Nguyễn Hỷ Trưởng banPhụ trách chung, Thành viên Ban quản trị website & Trưởng ban biên tập website trường;2Nguyễn Trần Lê Hồng Trinh Phó banThành viên Ban quản trị website; Phụ trách chung về chuyên môn; Cung cấp các tin, bài có liên quan đến hoạt động chuyên môn; Chỉ đạo các hoạt động có ứng dụng CNTT, các hội thi trên internet;3Nguyễn Thị Hồng VânPhó banThành viên Ban quản trị website; Phụ trách đưa tin, bài phần “Thông tin chung” và 1 số chuyên mục khác trên website trường; Hỗ trợ các hoạt động có ứng dụng CNTT.4Nguyễn Thị DiệuPhó ban trựcPhụ trách đưa tin, bài có liên quan đến hoạt động Đội TNTP HCM và Sao Nhi đồng.5Nguyễn Thị Mộng Thu Ủy viênCung cấp các thông tin của học sinh và giáo viên tổ Một & phụ trách đưa các bài giảng điện tử, các tư liệu có liên quan đến hoạt động dạy và học của tổ Một.6Trần Thị Hồng
Xem thêm

2 Đọc thêm