ĐAU NGỰC KHÔNG DO TIM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐAU NGỰC KHÔNG DO TIM ":

Tài liệu Chia sẻ Hosting với Exchange 2007 doc

TÀI LIỆU CHIA SẺ HOSTING VỚI EXCHANGE 2007 DOC

ng việc hocao cấp Hpháp mà ạn, có nhiềản (xem hìmework (htiêu của bạr là một vng ty có cấầu cấu hìnnăng lực đ cầu chunà

23 Đọc thêm

TEST4

TEST4

TRANG 1 Buứi ngoùc Sụn b Bùi Ngọc Sơn bó tay lúc đc lúc không Ng-ợc đời quá..ực ực Ng-ợc ng-ợc quã ngãng Ng-ợc Chữ quã quáng.[r]

1 Đọc thêm

TEST2

TEST2

TRANG 1 Buứi ngoùc Sụn b Bùi Ngọc Sơn bó tay lúc đc lúc không Ng-ợc đời quá..ực ực.[r]

1 Đọc thêm

TEST5

TEST5

TRANG 1 Buứi ngoùc Sụn b Bùi Ngọc Sơn bó tay lúc đc lúc không Ng-ợc đời quá..ực ực Ng-ợc ng-ợc quã ngãng Ng-ợc Chữ quã quáng.[r]

1 Đọc thêm

TEST6

TEST6

TRANG 1 Buứi ngoùc Sụn b Bùi Ngọc Sơn bó tay lúc đc lúc không Ng-ợc đời quá..ực ực Ng-ợc ng-ợc quã ngãng Ng-ợc Chữ quã quáng.[r]

1 Đọc thêm

Công nhận cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình pot

CÔNG NHẬN CƠ SỞ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH POT

dung tham gia giảng dạy; Giảng viên tham gia giảng dạy kỹ năng QLDA và GSTC phải có kinh nghiệm thực tế từ 7 năm trở lên hoạt động trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh tế xây dựng; khảo sát, thiết kế; thi công xây dựng; giám sát thi công xây dựng công trình; nghiên cứu, giảng dạy về chuyên ngành xây dựng. - Một giảng viên chỉ được ký hợp đồng tham gia giảng dạy không quá 03 chuyên đề cho một chương trình quản lý dự án hoặc giám sát thi công xây dựng. Đối với giảng viên trong biên chế hoặc có hợp đồng không xác định thời hạn không được hợp đồng với quá 03 cơ sở đào tạo trong cùng một thời gian. - Giảng viên tham gia giảng dạy các chuyên đề về quản lý dự án và giám sát thi công phải đăng ký với Bộ Xây dựng theo mẫu Phiếu đăng ký giảng viên. - Danh sách giảng viên đăng ký với Bộ Xây dựng sẽ được đăng trên Trang thông tin điện tử "Quản lý hoạt động xây dựng" của Bộ Xây dựng; đồng thời sẽ được thông báo cho các Sở Xây dựng biết để theo dõi, quản lý. d) Yêu cầu điều kiện 4: Tài liệu giảng dạy - Tài liệu giảng dạy phải được in, đóng thành quyển kèm theo bộ đề kiểm tra của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA hoặc GSTC. - Nội dung tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung do Bộ Xây dựng quy định. - Tài liệu giảng dạy phải do các giảng viên đăng ký tham gia giảng dạy hoặc các chuyên gia đáp ứng các điều kiện theo quy định biên soạn. Các tài liệu giảng dạy phải ghi rõ họ và tên, chức danh, nơi công tác của người biên soạn. đ) Yêu cầu điều kiện 5: Quản lý đào tạo - Có bộ máy quản lý đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ để tổ chức các khoá bồi dưỡng, lưu trữ hồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan tới công tác bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA và GSTC. - Có quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ. - Có người phụ trách khoá học có kinh nghiệm 5 năm trở lên trong việc tổ chức các khoá bồi dưỡng hoặc tập huấn nghiệp vụ về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động xây dựng. 4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Xem thêm

9 Đọc thêm

Công tác đào tạo quản lý doanh nghiệp doc

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DOC

DO ĐÚ, KHẢ NĂNG VÀ NĂN G L ỰC CỦA QUỎ TR ỠNH TR Ở THÀNH NH ỮNG ĐIỂM MẤU CHỐT TRONG VIỆC NÕNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH V À C ẦN PHẢI ĐƯỢC CHỲ TRỌNG ĐỂ THỰC HIỆN CỎC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN QUA Đ[r]

33 Đọc thêm

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN Ô ppt

TÀI LIỆU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN Ô PPT

II. Cơ sở đề xuất nhà tài trợ 41. Tính phù hợp của mục tiêu chương trình, dự án ô với chính sách và định hướng ưu tiên của nhà tài trợ. 2. Phân tích lý do lựa chọn và lợi thế của nhà tài trợ về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tư vấn chính sách thuộc lĩnh vực được tài trợ. 3. Các điều kiện ràng buộc theo quy định của nhà tài trợ (nếu có) và khả năng đáp ứng các điều kiện này của phía Việt Nam. III. Các mục tiêu của chương trình, dự án ô 1. Mục tiêu tổng thể 2. Mục tiêu của các dự án thành phần IV. Các kết quả chủ yếu của chương trình, dự án ô Kết quả dự kiến đạt được cuối cùng của chương trình, dự án ô V. Các thành phần nội dung chủ yếu của chương trình, dự án ô và dự kiến phân bổ nguồn lực của chương trình, dự án ô Mô tả tóm tắt nội dung và quan hệ giữa các dự án thành phần và các hoạt động chính theo từng kết quả dự kiến của chương trình, dự án ô; và các nguồn lực dự kiến tương ứng. VI. Kiến nghị cơ chế tài chính trong nước đối với chương trình, dự án ô 1. Đối với vốn ODA 5Vốn ODA:......... nguyên tệ, tương đương..................USD, trong đó: - Ngân sách cấp phát XDCB....................... % tổng vốn ODA - Ngân sách cấp phát hành chính sự nghiệp..........% tổng vốn ODA - Cho vay lại...........................................% tổng vốn ODA 2. Đối với vốn đối ứng Vốn đối ứng:.....................VND, Trong đó: - Hiện vật: tương đương...........VND Tiền mặt:..........VND Nguồn vốn đối ứng được huy động theo một hoặc một số hình thức sau:
Xem thêm

6 Đọc thêm

đề thi HK2 09-10 tham khảo Địa 7

ĐỀ THI HK2 09-10 THAM KHẢO ĐỊA 7

C. Thiếu nguyên, nhiên liệu sản xuất.D. Khủng hoảng kinh tế.3/- Dãi đất ven biển phía Tây của dãy An đét hình thành hoang mạc bởivì:A. Có khí hậu khô nóng.B. Có dòng biển lạnh chảy ngang quaC. Có dòng biển nóng chảy ngang qua.D. Ảnh hưởng của đòa hình núi cao.3. B(0,25đ)4/- Phía Tây Hoa Kỳ có mật độ dân số thấp là do:A. Khí hậu giá lạnh.B. Giao thông khó khănC. Đất đai xấuD. Núi cao hiểm trở, khí hậu khô khan.4. D (0,25đ) Tự luận Tại sao đại bộ phận lục đòa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn? (2đ)Tự luận:-Đại bộ phận lục đòa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn là do: Đường chí tuyến Nam chạy ngang qua ở giữa.(1đ) Phía Đông có dãy núi Đông Ô-xtrây-li-a chắn gió.(0,5đ) Phía Tây có dòng biển lạnh chảy ven bờ. (0,5đ) C. PHẦN VẬN DỤNG ( Tự luận) Dựa vào số liệu, hãy tính thu nhập bình quân đầu người của nước Cộng Hòa Séc vào năm 2000? (2đ)
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tài liệu Luận văn ODA nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp ppt

TÀI LIỆU LUẬN VĂN ODA NGUỒN VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PPT

II TH ỰC TRẠN G QU ẢN LÝ V À S Ử DỤNG ODA 1 CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC QUẢN LÝ V À S Ử DỤNG ODA Kể từ khi nối lại quan hệ với các tổ chức tài trợ quốc tế từ năm 1993 đến nay Việt Nam đã và đ[r]

33 Đọc thêm

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 39 pptx

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POWERPOINT 2010 PART 39 PPTX

_ _Chọn ô trong bảng _ _3._ _Vào TABLE TOOLS, ngăn LAYOUT, nhóm ROWS & COLUMNS và chọn lệnh: _  _INSERT ABOVE: Chèn dòng ngay trên ô đang chọn _  _INSERT BELOW: Chèn dòng ngay dưới ô đ[r]

5 Đọc thêm

BỒI DƯỠNGỖCH GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ HÈ NĂM 2009

BỒI DƯỠNGỖCH GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ HÈ NĂM 2009

MỤC ĐÍCH BỒI DƯỠNG MỤC ĐÍCH BỒI DƯỠNG  Tăng cường năng lTăng cường năng l ỰC ỰC chuyên môn, nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ cho GV và CBQL nhằm nâng cao chất vụ cho GV và CBQL nhằm nâng ca[r]

32 Đọc thêm

NGAN HANG DE TN TOAN 9

NGAN HANG DE TN TOAN 9

HÃY ĐÁNH DẤU “X” VÀO Ô TRỐNG HOẶC CHỌN ĐÚNG Đ, SAI S CHO THÍCH HỢPHÃY ĐÁNH DẤU “X” VÀO Ô TRỐNG HOẶC CHỌN ĐÚNG Đ, SAI S CHO THÍCH HỢP : : CÂU CÂU NỘI DUNG NỘI DUNG ĐÚNG ĐÚNG SAISAI 109 10[r]

10 Đọc thêm

ô tập K_S_Đ 5

Ô TẬP K_S_Đ 5

Đánh dấu x vào trước câu trả lời đúng nhất NÊN LÀM GÌ ĐỂ GIỮ GÌN VỆ SINH CƠ THỂ Ở TUỔI DẬY THÌ Thường xuyên tắm giặt, rửa mặt, gội đầu và thay quần áo đặc biệt, hằng ngày phải rửa bộ phậ[r]

19 Đọc thêm

Gián án GIÁO ÁN - KNS

GIÁN ÁN GIÁO ÁN - KNS

Trường Tiểu học Mỹ Cẩm ATuÇn 25: Tập đọc – Kể chuyện: HỘI VẬT I / Mục tiêu:.- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ- Hiểu nội dung: Cuộc thi tài hấp dẫn giữa hai đ« vật đã kết thúc bằng chiến thắngxứng đáng cuả đ« vật già, giàu kinh nghiệm trước chàng đ« vật trẻ còn xốc nổi (trả lờiđược các câu hỏi SGK)- Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý cho trước II / Đồ dùng dạy - học: - Tranh minh họa truyện trong sách giáo khoa.- Bảng lớp viết 5 gợi ý kể 5 đoạn của câu chuyện. III/ Các hoạt động dạy - học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1. Kiểm tra bài cũ:- Gọi học sinh lên bảng đọc bài “ Tiếng đàn”- Yêu cầu học sinh nêu nội dung bài.- Nhận xét ghi điểm. 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài:b) Luyện đọc: * Đọc diễn cảm toàn bài.* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩatừ:- Yêu cầu học sinh đọc từng câu,giáo viêntheo dõi uốn nắn khi học sinh phát âm sai.
Xem thêm

26 Đọc thêm

BÀI 6 TRANG 123 SGK HÓA HỌC LỚP 11

BÀI 6 TRANG 123 SGK HÓA HỌC LỚP 11

Đánh dấu Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các ô trống cạnh các câu sauđây:Đánh dấu Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các ô trống cạnh các câu sau đây:a) Ankan là hidrocacbon no, mạch hở.b) Ankan có thể bị tách hidro thành anken.c) Nung nóng ankan thu được hỗn hợp các ankan có phân tử khối nhỏ hơn.d) Phản ứng của clo với ankan tạo thành ankyl clorua thuộc loại phản ứng thế.e) Ankan có nhiều trong dầu mỏ.Hướng dẫn giải:a) Đb) Đc) Sd) Đe) Đ

1 Đọc thêm

SÁP NHẬP GIỮA TẬP ĐOÀN KINH ĐÔ VÀ CÔNG TY KINH ĐÔ MIỀN BẮC

SÁP NHẬP GIỮA TẬP ĐOÀN KINH ĐÔ VÀ CÔNG TY KINH ĐÔ MIỀN BẮC

QGĐGÔÁG:Đ GTC ĐPƯĐUÔẠMĐHÔỜĐSỮĐTÍ ĐHIHĐHÔCẬGTĐMTGGÔĐỀ ỔMĐÀ TÀIĐTAĐSỮĐBÀOMĐHIHĐSƯAĐGNẬ:ĐÀNĐHÀO Đ HỬGTĐIAÀĐ.Ô ĐHÔLẬĐHIHĐHÔCẬGTĐMTGGÔĐGNẬĐVLGĐỮK ĐGÔÓGĐTAĐTGT:ĐHÔĂGTĐHÁĐMÔNGTĐM GĐ GNÌĐÔVÀĐỚHÔ[r]

27 Đọc thêm

Lý 8- CÔNG CƠ HỌC

LÝ 8- CÔNG CƠ HỌC

CÔNG CƠ HỌC PHỤ THUỘC VÀO 2 YẾU TỐ CÔNG CƠ HỌC PHỤ THUỘC VÀO 2 YẾU TỐ  L L ỰC TÁC DỤNG VÀO VẬT F ỰC TÁC DỤNG VÀO VẬT F  QUẢNG ĐƯỜNG VẬT CHUYỂN DỜI S QUẢNG ĐƯỜNG VẬT CHUYỂN DỜI S[r]

20 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SINH MỘT SỐ MÔ HÌNH LÀM GIÀU RỪNG TẠI TRẠM THỰC HÀNH THỰC NGHIỆM TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SINH MỘT SỐ MÔ HÌNH LÀM GIÀU RỪNG TẠI TRẠM THỰC HÀNH THỰC NGHIỆM TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC

- Lấy không gian thay thế thời gian. Trong giới hạn khoảng thời giancho phép và địa điểm thực hiện đề tài, cần khai thác triệt để các mô hình màđơn vị đã thực hiện mà bản thân đã biết như: mô hình làm giàu rừng theobăng, theo các lỗ trống trong rừng tự nhiên, làm giàu rừng theo đám hoặc trêndiện tích tập trung ở đối tượng rừng lùm bụi không có khả năng phục hồithành rừng để phân tích đánh giá thực trạng của rừng.- Phương pháp kế thừa và nhất quán trong quá trình thu thập tài liệungoại nghiệp cũng như xử lý tài liệu. Sử dụng các phần mềm Excel để xử lýthống kê toán học trong lâm nghiệp trong việc nghiên cứu tìm hiểu các quyluật cấu trúc rừng.- Trên quan điểm tổng hợp, phân tích đánh giá kết quả thực tế, nêu rõnhững chỉ tiêu phản ánh đặc điểm lâm sinh rừng làm giàu của trường Caođẳng Nông Lâm Đông Bắc và tham gia đóng góp ý kiến nhằm mục tiêu nhânrộng những mô hình có hiệu quả về kinh tế và kỹ thuật.2.4.2. Phương pháp cụ thể.a. Phương pháp điều tra thu thập số liệu nghiên cứu- Kế thừa các tài liệu điều tra cơ bản và những kết quả nghiên cứu củatrường về những giải pháp kỹ thuật làm giàu rừng.- Phương pháp chọn và lập ô tiêu chuẩn điển hình và ô dạng bản:Lập ô tiêu chuẩn điển hình tạm thời, diện tích ô là 1000m2 (20m x50m), các ô tiêu chuẩn bố trí trên 3 điều kiện địa hình khác nhau (chân, sườn,đỉnh). Mỗi ô tiêu chuẩn lập 5 ô dạng bản (ở 4 góc và chính giữa) diện tích ôdạng bản 25m2 (5m x 5m)- Điều tra thu thập số liệu:Đo đếm toàn diện những cây trong ô tiêu chuẩn về đường kính 1m3,đường kính tán và chiều cao vút ngọn. Đo đường kính 1m3 thân cây bằngthước đo đường kính, lấy đến 0,1cm; đo chiều cao vút ngọn bằng thước đocao hoặc sào đo cao, lấy đến 0,1m. Đo đường kính tán cây 2 chiều vuông góc
Xem thêm

109 Đọc thêm

Cùng chủ đề