GIÁO ÁN LỚP 4 MÔN TOÁN - TUẦN 3: TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU (TIẾP)

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 4 môn Toán - Tuần 3: Triệu và lớp triệu (Tiếp)":

Toán 4 - Tuần 3 - Triệu và lớp triệu (tiếp)

TOÁN 4 - TUẦN 3 - TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU (TIẾP)

TRANG 5 A MƯỜI TRIỆU HAI TRĂM NĂM MƯƠI NGHÌN HAI TRĂM MƯỜI BỐN; 3.[r]

7 Đọc thêm

Bài kiểm tra chương 1 đại số 9

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 9


Trường THCS Triệu Hoà BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I MÔN TOÁN
Lớp: 9……. Thời gian 45 phút
Họ và tên:………………………… Ngày kiểm tra:29/10/2010 Ngày trả: 11/11/2010 ĐIỂM: (Ghi bằng số và chữ) Nhận xét của thầy cô giáo * Đề bài: Câu 1: (3 đ) Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước kết quả đúng trong các câu sau đây: a. Căn bậc ba của 27 là: A. 3 B. - 3 C. – 33 D. – 27 và 27 b. Đưa thừa số 2 7 vào trong dấu căn, ta được kết quả: A. − 28 B. 14 C. − 14 D. 28 c. 3 x − 15 có nghĩa khi và chỉ khi: A. x ≥ - 5 B. x < - 5 C. x ≥ 5 D. x < 5 d. Rút gọn biểu thức x 2 − 6 x + 9 (với x < 3) , ta được kết quả: A. x – 3 B. 3 – x C. x + 3 D. x – 2 e. Căn bậc hai số học của 100 là: A. – 10 B. – 10 và 10 C. – 100 và 100 D. 10 f. Các căn bậc hai của 49 là: A. 7 B. – 7 C. – 7 và 7 D. - 49 và 49 Câu 2: (1 đ) Thực hiện phép tính: a. ( 21) − 2 b. 2. 32 Câu 3: (3 đ) Rút gọn các biểu thức sau: a. 8 5 1 + b. 20 a 2 − 5 a (Với a < 0) c. ( 10 3) − 2 + ( 10 5) − 2 d. 1 48 2 75 33 1 1 2 − + 11 − 3 Câu 4: (3 đ) Cho biểu thức: P = 1 6 : 1 9 3 3 3    +  +  ÷  + − ÷ − −     a a a a a a (Với a > 0 và a ≠ 9) a. Hãy rút gọn P. b. Tính giá trị của P khi a = 4 2 3 − c. Chứng minh rằng: 0 < P 1 2 ≤ * Bài làm: …………………………………………………………………………………………….
Xem thêm

2 Đọc thêm

TOÁN 4 - TUẦN 3 - TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU (TIẾP)

TOÁN 4 - TUẦN 3 - TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU (TIẾP)

TRANG 5 A MƯỜI TRIỆU HAI TRĂM NĂM MƯƠI NGHÌN HAI TRĂM MƯỜI BỐN; 3.[r]

7 Đọc thêm

Giáo án toán lớp 4 - TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU pot

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 4 - TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU POT


GV treo bảng phụ đã kẻ sẳn lên bảng
GV vừa viết vào bảng phụ vừa nói: “Cô có một số gồm 3 trăm triệu, 4 chục triệu, 2 triệu, 1 trăm nghìn, 5 chục nghìn, 7 nghìn, 4 trăm, 1 chục, 3 đơn vị. Em nào có thể lên viết số này?

13 Đọc thêm

Giáo án Lớp 4 Tuần 17 năm 2015

Giáo án Lớp 4 Tuần 17 năm 2015

Mời các bạn tham khảo Giáo án Lớp 4 Tuần 17 năm 2015 sau đây để biết được hệ thống những bài giáo án môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Thể dục,... trong chương trình lớp 4 tuần 17. Với các giáo viên lớp 4 thì đây là tài liệu hữu ích.

Đọc thêm

Giáo án tuần 32 Lớp 4

Giáo án tuần 32 Lớp 4

Giáo án tuần 32 Lớp 4 Giáo án mới nhất 2018 Giáo án tiểu học Giáo án chuẩn của bộ giáo dục đào tạo Giáo án môn toán 4 Giáo án tiếng việt 4 Giáo án sinh hoạt ngoài giờ Giáo án địa lý 4 Giáo án tuần 32 Lớp 4 Giáo án mới nhất 2018 Giáo án tiểu học Giáo án chuẩn của bộ giáo dục đào tạo Giáo án môn toán 4 Giáo án tiếng việt 4 Giáo án sinh hoạt ngoài giờ Giáo án địa lý 4

Đọc thêm

giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1

giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1

giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1 giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1 giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1 giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1 giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1 giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1 giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1 giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1 giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1 giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1

Đọc thêm

Giáo án lớp 3 Tuần 12

Giáo án lớp 3 Tuần 12

Giáo án lớp 3 môn toán cực kì chi tiết bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Giáo án lớp 3 môn toán cực kì chi tiết bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Giáo án lớp 3 môn toán cực kì chi tiết bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Giáo án lớp 3 môn toán cực kì chi tiết bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Đọc thêm

Giáo án Toán lớp 4 - Tiết 11: Triệu và lớp triệu

Giáo án Toán lớp 4 - Tiết 11: Triệu và lớp triệu

Vậy có thể nói giá trị của mổi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó c Luyện tập : Bài 1: Yêu cầu HS đoc bài mẫu sau đó tự làm Yêu cầu HS đổi vở nhau để kiểm tra Gọi 1 HS đọc bà[r]

Đọc thêm

GIAO AN LOP 4 TUAN 3

GIAO AN LOP 4 - TUAN 3

- Nhaôn xeùt tieât hóc - Chuaơn bò baøi: Luyeôn taôp - Laøm baøi 2, 3 trang 17 cụa SGK 6 7 5 5 3 - HS töï ñóc thaăm caùc soâ ôû coôt “soâ” roăi ñieăn vaøo choê chaâm - HS ñóc to, roõ laøm maêu, sau ñoù neđu cú theơ caùch ñieăn soâ, caùc HS khaùc kieơm tra lái baøi laøm cụa mình. +850 304 900; 403 210 715; - Töøng caịp HS söûa vaø thoâng nhaât keât qua - HS laøm baøi vaøo BC a.613 000 000 ; b. 512 326 103 ; c.131 405 000 ; d.860 04702; e. 800 004 720. - HS laøm baøi vaøo vôû - Giaù trò cụa chöõ soâ 5. a. 715 638 : 5 000 b. 571 638 : 500 000 c. 836 517 : 500 - 2 HS nhaĩc lái. - HS thi laøm vaøo bạng con RUÙT KINH NGHIEÔM SAU TIEÂT DÁY: .......................................................................
Xem thêm

41 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 TUẦN 25

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 TUẦN 25

giáo án toán lớp 5 tuần 25giáo án toán lớp 5 tuần 25giáo án toán lớp 5 tuần 25giáo án toán lớp 5 tuần 25giáo án toán lớp 5 tuần 25giáo án toán lớp 5 tuần 25giáo án toán lớp 5 tuần 25giáo án toán lớp 5 tuần 25giáo án toán lớp 5 tuần 25

Đọc thêm

Giáo án môn Toán khối 4 - Tiết 11: Triệu và lớp triệu

Giáo án môn Toán khối 4 - Tiết 11: Triệu và lớp triệu

Vậy có thể nói giá trị của mổi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó c Luyện tập : Bài 1: Yêu cầu HS đoc bài mẫu sau đó tự làm Yêu cầu HS đổi vở nhau để kiểm tra Gọi 1 HS đọc bà[r]

Đọc thêm

Giáo án môn Toán khối 4 - Tiết 10: Triệu và lớp triệu

Giáo án môn Toán khối 4 - Tiết 10: Triệu và lớp triệu

I.MỤC TIÊU: - Học sinh nhận biết được hàng triệu, chục triệu, trăm triệu và lớp triệu.. - Biết viết các số đến lớp triệu..[r]

Đọc thêm

TẢI GIÁO ÁN TOÁN LỚP 4 BÀI 10: TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN TOÁN LỚP 4

TẢI GIÁO ÁN TOÁN LỚP 4 BÀI 10: TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN TOÁN LỚP 4

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bảng các lớp, hàng kẻ sẵn trên bảng phụ: Lớp triệu Lớp nghìn Lớp đơn vị Hàng trăm triệu Hàng chục triệu Hàng triệu Hàng trăm Nghìn Hàng chục nghìn Hàng nghìn Hàng tr[r]

3 Đọc thêm

Toán lớp 2 bài Luyện tập chung tuần 34

Toán lớp 2 bài Luyện tập chung tuần 34

giáo án toán lớp 2 luyện tập chung tuần 34
chương trình toán lớp 2, sách giáo khoa. giáo án toán lớp 2 luyện tập chung tuần 34
chương trình toán lớp 2, sách giáo khoa. giáo án toán lớp 2 luyện tập chung tuần 34
chương trình toán lớp 2, sách giáo khoa. giáo án toán lớp 2 luyện tập chung tuần 34
chương trình toán lớp 2, sách giáo khoa. giáo án toán lớp 2 luyện tập chung tuần 34
chương trình toán lớp 2, sách giáo khoa. giáo án toán lớp 2 luyện tập chung tuần 34
chương trình toán lớp 2, sách giáo khoa.
Xem thêm

Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)
Xem thêm

Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)
Xem thêm

Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)
Xem thêm

Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 29

giáo án toán lớp 5 tuần 29

giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29

Đọc thêm

Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345

GIÁO ÁN LỚP 1 THEO THÔNG TƯ 2345

Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345 tuần 1. Đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức. Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345 tuần 1. Đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức. Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345 tuần 1. Đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức

41 Đọc thêm