TÍNH ỔN ĐỊNH HÓA TIỆM CẬN CỦA CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH RỜI RẠC TRÊN MIỀN ĐIỀU KHIỂN CÓ HẠN CHẾ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Tính ổn định hóa tiệm cận của các hệ điều khiển tuyến tính rời rạc trên miền điều khiển có hạn chế":

Về tính ổn định hóa cho lớp hệ tuyến tính dương với điều khiển có hạn chế (Luận văn thạc sĩ)

Về tính ổn định hóa cho lớp hệ tuyến tính dương với điều khiển có hạn chế (Luận văn thạc sĩ)

Về tính ổn định hóa cho lớp hệ tuyến tính dương với điều khiển có hạn chế (Luận văn thạc sĩ)Về tính ổn định hóa cho lớp hệ tuyến tính dương với điều khiển có hạn chế (Luận văn thạc sĩ)Về tính ổn định hóa cho lớp hệ tuyến tính dương với điều khiển có hạn chế (Luận văn thạc sĩ)Về tính ổn định hóa cho lớp hệ tuyến tính dương với điều khiển có hạn chế (Luận văn thạc sĩ)Về tính ổn định hóa cho lớp hệ tuyến tính dương với điều khiển có hạn chế (Luận văn thạc sĩ)Về tính ổn định hóa cho lớp hệ tuyến tính dương với điều khiển có hạn chế (Luận văn thạc sĩ)Về tính ổn định hóa cho lớp hệ tuyến tính dương với điều khiển có hạn chế (Luận văn thạc sĩ)Về tính ổn định hóa cho lớp hệ tuyến tính dương với điều khiển có hạn chế (Luận văn thạc sĩ)Về tính ổn định hóa cho lớp hệ tuyến tính dương với điều khiển có hạn chế (Luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Tính điều khiển được của hệ tuyến tính rời rạc

TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CỦA HỆ TUYẾN TÍNH RỜI RẠC

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng do bản thân vẫn còn hạn chế nên khóa luận này không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tôi rất mong được sự góp ý của quý thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp để khóa luận được hoàn chỉnh hơn.
Tôi xin chân thành cám ơn!

41 Đọc thêm

Nghiên cứu hệ điều khiển chuyển động tuyến tính sử dụng động cơ Poloysolenoid (tt)

Nghiên cứu hệ điều khiển chuyển động tuyến tính sử dụng động cơ Poloysolenoid (tt)

Nghiên cứu hệ điều khiển chuyển động tuyến tính sử dụng động cơ Poloysolenoid (tt)Nghiên cứu hệ điều khiển chuyển động tuyến tính sử dụng động cơ Poloysolenoid (tt)Nghiên cứu hệ điều khiển chuyển động tuyến tính sử dụng động cơ Poloysolenoid (tt)Nghiên cứu hệ điều khiển chuyển động tuyến tính sử dụng động cơ Poloysolenoid (tt)Nghiên cứu hệ điều khiển chuyển động tuyến tính sử dụng động cơ Poloysolenoid (tt)Nghiên cứu hệ điều khiển chuyển động tuyến tính sử dụng động cơ Poloysolenoid (tt)Nghiên cứu hệ điều khiển chuyển động tuyến tính sử dụng động cơ Poloysolenoid (tt)Nghiên cứu hệ điều khiển chuyển động tuyến tính sử dụng động cơ Poloysolenoid (tt)Nghiên cứu hệ điều khiển chuyển động tuyến tính sử dụng động cơ Poloysolenoid (tt)Nghiên cứu hệ điều khiển chuyển động tuyến tính sử dụng động cơ Poloysolenoid (tt)Nghiên cứu hệ điều khiển chuyển động tuyến tính sử dụng động cơ Poloysolenoid (tt)
Xem thêm

Đọc thêm

MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC VỮNG CỦA HỆ ĐỘNG LỰC MÔ TẢ BỞI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CÓ TRỄ TT

MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC VỮNG CỦA HỆ ĐỘNG LỰC MÔ TẢ BỞI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CÓ TRỄ TT

Trên tinh thần đó luận án được viết gồm 4 chương: •Chương 1: Các kiến thức chuẩn bị •Chương 2: Tính điều khiển được xấp xỉ vững của các hệ tuyến tính có trễ rời rạc •Chương 3: Tính điều [r]

27 Đọc thêm

Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)

Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)

Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)
Xem thêm

Đọc thêm

TÍNH ỔN ĐỊNH HỆ TUYẾN TÍNH KHÔNG ÔTÔNÔM VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

TÍNH ỔN ĐỊNH HỆ TUYẾN TÍNH KHÔNG ÔTÔNÔM VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

TRANG 7 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ TOÁN HỌC Trong chương này, chúng tôi trình bày những kiến thức cơ sở về hệ phương trình vi phân: các khái niệm cơ bản về hệ ôtônôm, không ôtônôm và ổn định hệ phươ[r]

38 Đọc thêm

Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ nhảy Markov rời rạc (tt)

Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ nhảy Markov rời rạc (tt)

Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ nhảy Markov rời rạc (tt)Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ nhảy Markov rời rạc (tt)Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ nhảy Markov rời rạc (tt)Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ nhảy Markov rời rạc (tt)Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ nhảy Markov rời rạc (tt)Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ nhảy Markov rời rạc (tt)Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ nhảy Markov rời rạc (tt)Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ nhảy Markov rời rạc (tt)Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ nhảy Markov rời rạc (tt)Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ nhảy Markov rời rạc (tt)Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ nhảy Markov rời rạc (tt)
Xem thêm

Đọc thêm

TÍNH ỔN ĐỊNH HỆ TUYẾN TÍNH KHÔNG ÔTÔNÔM VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

TÍNH ỔN ĐỊNH HỆ TUYẾN TÍNH KHÔNG ÔTÔNÔM VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN

TRANG 7 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ TOÁN HỌC Trong chương này, chúng tôi trình bày những kiến thức cơ sở về hệ phương trình vi phân: các khái niệm cơ bản về hệ ôtônôm, không ôtônôm và ổn định hệ phươ[r]

38 Đọc thêm

Bài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình Roessr (Luận văn thạc sĩ)

Bài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình Roessr (Luận văn thạc sĩ)

Bài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình RoessrBài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình RoessrBài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình RoessrBài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình RoessrBài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình RoessrBài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình RoessrBài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình RoessrBài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình RoessrBài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình RoessrBài toán điều khiển đảm bảo gái trị cho lớp hệ 2D rời rạc trong mô hình Roessr
Xem thêm

Đọc thêm

Tính điều khiển được của hệ ô tô nôm tuyến tính (LV tốt nghiệp)

Tính điều khiển được của hệ ô tô nôm tuyến tính (LV tốt nghiệp)

Tính điều khiển được của hệ ô tô nôm tuyến tính (LV tốt nghiệp)Tính điều khiển được của hệ ô tô nôm tuyến tính (LV tốt nghiệp)Tính điều khiển được của hệ ô tô nôm tuyến tính (LV tốt nghiệp)Tính điều khiển được của hệ ô tô nôm tuyến tính (LV tốt nghiệp)Tính điều khiển được của hệ ô tô nôm tuyến tính (LV tốt nghiệp)Tính điều khiển được của hệ ô tô nôm tuyến tính (LV tốt nghiệp)Tính điều khiển được của hệ ô tô nôm tuyến tính (LV tốt nghiệp)Tính điều khiển được của hệ ô tô nôm tuyến tính (LV tốt nghiệp)Tính điều khiển được của hệ ô tô nôm tuyến tính (LV tốt nghiệp)Tính điều khiển được của hệ ô tô nôm tuyến tính (LV tốt nghiệp)Tính điều khiển được của hệ ô tô nôm tuyến tính (LV tốt nghiệp)Tính điều khiển được của hệ ô tô nôm tuyến tính (LV tốt nghiệp)Tính điều khiển được của hệ ô tô nôm tuyến tính (LV tốt nghiệp)Tính điều khiển được của hệ ô tô nôm tuyến tính (LV tốt nghiệp)Tính điều khiển được của hệ ô tô nôm tuyến tính (LV tốt nghiệp)
Xem thêm

Đọc thêm

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI CHO HỆ 2 BỒN NƯỚC

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI CHO HỆ 2 BỒN NƯỚC

Chương này ta sẽ xây dựng bộ điều khiển tuyến tính hóa vàora theo phương pháp tuyến tính hóa vàora thích nghi cho 2 hệ bồn nước kép có ngõ thông nhau (Hệ SISO và hệ MIMO). Các bộ điều khiển và mô hình đối tượng được mô phỏng trong môi trường Matlab Simulink và đưa ra kết quả so sánh giữa các bộ điều khiển khác nhau.

Đọc thêm

Bài toán ổn định hóa cho hệ điều khiển tuyến tính (LV tốt nghiệp)

Bài toán ổn định hóa cho hệ điều khiển tuyến tính (LV tốt nghiệp)

Bài toán ổn định hóa cho hệ điều khiển tuyến tính (LV tốt nghiệp)Bài toán ổn định hóa cho hệ điều khiển tuyến tính (LV tốt nghiệp)Bài toán ổn định hóa cho hệ điều khiển tuyến tính (LV tốt nghiệp)Bài toán ổn định hóa cho hệ điều khiển tuyến tính (LV tốt nghiệp)Bài toán ổn định hóa cho hệ điều khiển tuyến tính (LV tốt nghiệp)Bài toán ổn định hóa cho hệ điều khiển tuyến tính (LV tốt nghiệp)Bài toán ổn định hóa cho hệ điều khiển tuyến tính (LV tốt nghiệp)Bài toán ổn định hóa cho hệ điều khiển tuyến tính (LV tốt nghiệp)Bài toán ổn định hóa cho hệ điều khiển tuyến tính (LV tốt nghiệp)Bài toán ổn định hóa cho hệ điều khiển tuyến tính (LV tốt nghiệp)Bài toán ổn định hóa cho hệ điều khiển tuyến tính (LV tốt nghiệp)Bài toán ổn định hóa cho hệ điều khiển tuyến tính (LV tốt nghiệp)Bài toán ổn định hóa cho hệ điều khiển tuyến tính (LV tốt nghiệp)Bài toán ổn định hóa cho hệ điều khiển tuyến tính (LV tốt nghiệp)Bài toán ổn định hóa cho hệ điều khiển tuyến tính (LV tốt nghiệp)Bài toán ổn định hóa cho hệ điều khiển tuyến tính (LV tốt nghiệp)
Xem thêm

Đọc thêm

ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO BỀN VỮNG CHO HỆ PHI TUYẾN LURE THAM SỐ KHÔNG CHẮC CHẮN

ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO BỀN VỮNG CHO HỆ PHI TUYẾN LURE THAM SỐ KHÔNG CHẮC CHẮN

Bài báo trình bày một phương pháp điều khiển dự báo bền vững cho hệ phi tuyến Lur’e, một mô hình hệ phi tuyến phổ biến trong thực tế, với các tham số không được xác định chắc chắn. Các tham số được giả thiết thuộc một tập lồi đã biết. Bài toán được đưa về dưới dạng bất đẳng thức ma trận tuyến tính có thể giải được bằng các công cụ tính toán hiện hành. Tín hiệu điều khiển tìm được dưới dạng tín hiệu phản hồi tuyến tính và được chứng minh là đảm bảo hệ sẽ ổn định tiệm cận tại gốc tọa độ.
Xem thêm

Đọc thêm

Tính điều khiển được của hệ tuyến tính rời rạc

TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CỦA HỆ TUYẾN TÍNH RỜI RẠC

1.2 HỆ ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH RỜI RẠC Trên thực tế các giữ kiện đầu vào không được cung cấp giống như một hàm liên tục theo biến thời gian vì vậy một mô hình khác của hệ điều khiển là hệ [r]

41 Đọc thêm

TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Tính điều khiển được hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính

Đọc thêm

TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CỦA HỆ TUYẾN TÍNH RỜI RẠC

TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CỦA HỆ TUYẾN TÍNH RỜI RẠC

1.2 HỆ ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH RỜI RẠC Trên thực tế các giữ kiện đầu vào không được cung cấp giống như một hàm liên tục theo biến thời gian vì vậy một mô hình khác của hệ điều khiển là hệ [r]

41 Đọc thêm

TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Tính điều khiển được hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính.

Đọc thêm