CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYÊN đề lý THUYẾT PHẢN ỨNG của hợp CHẤT hữu cơ ":

Nghiên cứu chính sách marketing mix dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP á châu – chi nhánh huế

NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH MARKETING MIX DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH HUẾ

- Các kho ản cho vay tiêu dùng có độ rủi ro cao nhưng là khoản mục tín dụng có kh ả năng sinh lời lớn .
Các kho ản cho vay tiêu dùng luôn ch ứa đựng những nguy cơ rủi ro thanh toán r ất cao v ì đối tượng của cho vay tiêu dùng là các cá nhân, h ộ gia đ ình nên bên c ạnh các yếu tố khách quan từ b ên ngoài còn có các y ếu tố chủ quan từ chính người tiêu dùng. Các y ếu tố khách quan như: thiên tai, b ệnh tật, mất m ùa, th ất nghiệp, chu kì kinh t ế... cho vay tiêu dùng tăng lên trong thời k ì kinh t ế mở rộng khi mà người dân th ấy lạc quan, tin tưởng vào tương lai và ngược lại họ sẽ hạn chế việc vay mượn từ ngân h àng khi h ọ thấy kinh tế suy thoái, thấ t nghi ệp tăng... Ngo ài ra, cho vay tiêu dùng còn ch ịu ảnh hưởng của y ếu tố chủ quan từ phía người tiêu dùng ví d ụ như: t ình tr ạng công việc, sức khoẻ của khách h àng ảnh hưởng đến khả năng t ài chính c ủa họ, hoặc khi m à h ọ muốn vay mượn để chi tiêu nhưng khô ng mu ốn trả. Trong nh ững trường hợp như vậy, ngân h àng th ực sự phải đối mặt với rủi ro giảm thu nh ập. Mặt khác, do các khoản cho vay tiêu dùng có lãi su ất "cứng nhắc" n ên khi chi phí huy động tăng l ên thì ngân hàng còn ph ải đối mặt cả với rủi ro l ãi su ất . Chính vì cho vay tiêu dùng có độ rủi ro cao nên cho vay thường có t ài s ản đảm bảo. Tài s ản đó có thể l à m ột t ài s ản độc lập khác hoặc t ài s ản h ình thành t ừ chính nguồn v ốn vay của ng ân hàng. Tuy nhiên, dù là tài s ản nào đi nữa th ì đều đỏi hỏi ngân hàng ph ải thẩm định kĩ lưỡng để hạn chế rủi ro.
Xem thêm

118 Đọc thêm

Phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu kiên giang

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG


2
xu ất khẩu th ấy rằng công tác quản nguồn nhân lực c òn nhi ều hạn chế. Cơ cấu tổ ch ức cồng kềnh, chưa sắp xếp đúng người đúng việc, đ ào t ạo v à s ử dụng nhân lực chưa hợp lý cả về số lượng, cơ cấu, chuy ên ngành l ẫn tr ình độ đ ào t ạo, thiếu đội ngũ nhân l ực có tr ình độ, tay ngh ề cao trong các ph òng ban đơn vị, sức cạnh tranh của nhân l ực so với các Công ty c ùng ngành còn kém, n ăng su ất v à hi ệu quả lao động chưa cao, ngu ồn nhân lực chất lượng của các ph òng ban, chi nhánh và các Xí nghi ệp trực thu ộc Công ty luôn trong t ình tr ạng thiếu về số lượng v à y ếu kém về chất lượng. V ì v ậy, việc quản lý nguồn nhân lực và đào tạo phát triển nguồn nhân lực sao cho đạt chất lượng v à hi ệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh l à m ột vấn đề lớn m à t ập th ể Ban l ãnh đạo Công ty xem l à chìa khóa quy ết định sự tăng trưởng v à phát tri ển của công ty trong giai đoạn mới - giai đoạn chuyển từ loại h ình Công ty TNHH thành Công ty C ổ phần theo lộ tr ình c ổ phần hoá của Tổng Công ty.
Xem thêm

126 Đọc thêm

Tom luoc giao trinh

TOM LUOC GIAO TRINH

Ph ạm vi của quản t rị nguồn nhân l ực rất rộng, t ạo ra khối l ượng dữ li ệu l ớn. Tí nh cấp t hi ết đặt ra ở đây l à l ưu gi ữa l àm ch ủ và khai t hác được kho d ữ li ệu n ày, t h ực sự l ấy t ừ chúng
thông ti n và t ri t h ức
S ự xuất hi ện của Ti n học đ ã t ạo m ột bước đột phá rất l ớn trong sự phát t ri ển của khoa học v à công ngh ệ. C hí nh v ì v ậy, ng ày nay, t rong t ất cả các ng ành, các l ĩnh vực ở m ọi cấp độ v à quy m ô khác nhau vai t rò ứng dụng của Ti n học l à vô cùng quan t r ọng v à t ất yếu.
Xem thêm

45 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả cho vay hỗ trợ hộ nghèo của quỹ hỗ trợ vốn CEP trên dịa bàn thành phố mỹ tho, tỉnh tiền giang

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỖ TRỢ HỘ NGHÈO CỦA QUỸ HỖ TRỢ VỐN CEP TRÊN DỊA BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG


chương tr ình cho vay tr ực tiếp của giai đoạn trước được quản lý b ởi các ngân h àng
thương mại thuộc sở h ữu Nh à Nước v à các t ổ ch ức khác, trong đó có ngân hàng ph ục vụ người nghèo trước đây. Ngân hàng đ ã thi ết lập 61 chi n hánh và 600 phòng giao d ịch ở 63 t ỉnh th ành trong c ả nước. Mục đích chủ y ếu của NHCSXH l à cung c ấp tín dụng ưu đ ãi cho ng ười ngh èo và nh ững đối tượng x ã h ội, chính sách theo quy định. Mức vay tối đa không cần t ài s ản thế chấp đối với hộ ngh èo là 7 tri ệu đồng, v à 10 tri ệu đồng nếu có t ài s ản thế chấp. L ãi su ất 0,5%/tháng v à ở nh ững vùng khó khăn, vùng núi là 0,45%/tháng. Thời hạn dựa tr ên k ế hoạch đầu tư của người vay nhưng thông thường không quá 60 tháng. Việc ho àn tr ả l ãi theo tháng, quý tùy theo th ỏa thuận giữa hai b ên, v ới món vay nhỏ, gốc trả một lần cuối kỳ. Tính đến hết năm 2010, tổng nguồn vốn NHCSXH đạt 91.897 tỷ đồng. Trong đó,
Xem thêm

101 Đọc thêm

Este 2

ESTE 2

H ỖN HỢP HAI HAY NHIỀU CH ẤT BÀI 1: Cho hỗn hợp A gồm 2 hợp chất hữu cơ mạch thẳng X, Y chỉ chứa C,H,O tác dụng vừa đủ với 8 gam NaOH, thu được một rượu đơn chức và hai muối của hai axit[r]

10 Đọc thêm

Sốc tim trong nhồi máu cơ

SỐC TIM TRONG NHỒI MÁU CƠ


c ấp hoặc bệnh cơ tim vẫn c òn là v ấn đề nan giải, việc điều trị c òn nhi ều khó khăn, chủ yếu vẫn là điều trị triệu chứng.
Trong nhi ều trường hợp người ta tiến h ành ch ạy máy tim phổi nhâ n t ạo (Hemopump) để cấp cứu những trường hợp sốc tim v à cho k ết quả tốt.

6 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Hóa 2013 - Phần 7 - Đề 18 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC HÓA 2013 PHẦN 7 ĐỀ 18 POT

BI ẾT RẰNG A TÁC DỤNG ĐƯỢC VỚI DUNG DỊCH NAOH, CÔ CẠN ĐƯỢC CH ẤT RẮN B V À H ỖN HỢP HƠI C, TỪ C CHƯNG CẤT ĐƯỢC D, D THAM GIA PH ẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG CHO S ẢN PH ẨM E, E TÁC DỤNG VỚI NAOH L[r]

5 Đọc thêm

Phiếu giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiêpj

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIÊPJ

Trên th ế giới hiện có h àng t ỷ website đang tồn tại. Cứ mỗi ng ày, hàng ngàn website m ới lại ra đời . R ất nhiều trang web cung cấp những thông tin về c ùng m ột lĩnh v ực, đưa ra những chủ đề tương tự nhau. Chính v ì v ậy m à các search engine (công c ụ tìm ki ếm) được tạo ra giúp người d ùng có th ể t ìm th ấy thông tin m à h ọ mong muốn. Khi ai đó thực hiện việc t ìm ki ếm, search engine thường trả về vô số kết quả, v à l ẽ dĩ nhiên nh ững trang web ở phần đầu kết quả sẽ được người dùng để ý v à vi ếng thăm. Người d ùng v ẫn có thể viếng thăm các trang web ở phần sau nếu họ vẫn chưa t ìm th ấy thông tin mong mu ốn, tuy nhi ên v ới những trang web ở vị trí quá thấp th ì khó có ai có đủ ki ên nh ẫn để xem xét đến nó. Theo thống k ê t ừ tổ chức iProspect th ì có t ới 68% người sử dụng search engine click v ào m ột kết quả t ìm ki ếm trong trang đầu ti ên, và 92% người d ùng click vào m ột kết quả trong 3 trang đầu tiên. 49% người tiếp tục quá trình tìm ki ếm khi ban đầu không t ìm th ấy thứ m à h ọ muốn, thay đổi từ khóa t ìm ki ếm sau khi xem trang đầu ti ên c ủa kết quả t ìm ki ếm. Con số này là 91% đối với 3 trang kết qu ả đầu ti ên. Các search engine tr ả về kết quả t ìm ki ếm không phải theo một trật tự ng ẫu nhi ên. Nh ững trang web ở vị trí đầu ti ên là nh ững trang được search engine cho l à liên quan nh ất đến từ khóa người d ùng tìm ki ếm. Những trang đó được gọi l à các trang có th hạng cao tr ên k ết quả t ìm ki ếm, gọi tắt l à trang có th hạng t ìm ki ếm cao. Một trang có th hạng t ìm ki ếm cao l à ph ải gắn với một hoặc một số từ khóa nào đó bởi không có trang web nào luôn ở đầu kết quả t ìm ki ếm với bất kỳ cụm từ nào người d ùng gõ vào.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Sử dụng axit clohydric để sản xuất nhiên liệu sinh học từ xenluloza ppt

SỬ DỤNG AXIT CLOHYDRIC ĐỂ SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC TỪ XENLULOZA

TRANG 1 _S_ _Ử DỤNG AXIT CLOHYDRIC ĐỂ _ _S_ _ẢN XUẤT NHI_ _ÊN LI_ _ỆU SINH _ TRANG 2 Công ty HCL Cleantech, một công ty chuyên sản xuất nhiên liệu sinh học NLSH tại Ixraen, mới đây đã ph[r]

5 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu bản khai hành lý thuyền viên ppt

TÀI LIỆU MẪU BẢN KHAI HÀNH LÝ THUYỀN VIÊN PPT

TRANG 1 M ẪU B ẢN KHAI H ÀNH LÝ THUY ỀN VI ÊN CREW’S EFFECTS DECLARATION TRANG S Ố: PAGE NO: TÊN TÀU: Name of ship S Ố IMO: IMO number HÔ HI ỆU: Call sign QU ỐC TỊCH T ÀU: Flag State of [r]

1 Đọc thêm

Kểm tra học kì II 2010-2011 Môn : Vật lý lớp 10 - Đề số : 10B A002 pps

KỂM TRA HỌC KÌ II 2010-2011 MÔN : VẬT LÝ LỚP 10 - ĐỀ SỐ : 10B A002 PPS

CÂU PHÁT BI ỂU NÀO SAU ĐÂY KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGUY ÊN LÝ TH Ứ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC H ỌC?. NHI ỆT LƯỢNG TRUYỀN CHO VẬT LÀM TĂNG NỘI NĂNG CỦA VẬT V À BI ẾN TH ÀNH CÔNG MÀ V ẬT THỰC HI ỆN[r]

4 Đọc thêm

MỘT SỐ LÝ THUYẾT CƠ BẢN DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

MỘT SỐ LÝ THUYẾT CƠ BẢN DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

ế khác. Giá trị cĩ khả năng đem lại của việc đầu tư hoặc cho vay đối với một doanh nghiệp hay một hoạt động kinh tế khơng
ực hiện đĩ được coi l ột chi p ẩn (implicite), gọi l
cơ hội (cỏt d'opportunité). Đây là một khái niệm trọng tâm của ản tài chính, là bước chuyển giữa doanh nghiệp v ị trường vốn được thiết lập bởi các chủ thể kinh tế v

15 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ 1

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ 1

Chính vì vậy, trong suốt quá trình sản xuất, quản trị doanh nghiệp cần thu thập những thông tin về tình hình chi phí so với kết quả đạt được. Từ đó, đề ra các biện pháp không ngừng giảm bớt chi phí không cần thiết, khai thác tối đa mọi tiềm năng sẵn có về nguyên vật liệu, lao động,... của doanh nghiệp. Những thông tin kinh tế đó không chỉ được xác định bằng phương pháp trực quan căn cứ vào sự tồn tại hình thái vật chất của nó, mà còn bằng phương pháp ghi chép, tính toán dựa trên sự phản ánh tình hình chi phí thực tế trên sổ sách. Xét trên góc độ này, hạch toán kế toán với chức năng cơ bản là cung cấp thông tin cho quản lý, đã khẳng định vai trò không thể thiếu đối với quản trị doanh nghiệp. Trong phần hệ thống thông tin chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, kế toán phản ánh toán bộ các yếu tố chi phí phát sinh trên các mặt quy mô và hiệu quả. Những số liệu kế toán này là cơ sở để doanh nghiệp ra các quyết định quản lý.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Phòng khách sang trọng với sofa bọc da pptx

PHÒNG KHÁCH SANG TRỌNG VỚI SOFA BỌC DA PPTX

Với chất liệu bọc da này thì bề mặt sẽ luôn TRANG 3 CH ẤT LIỆU DA ĐƯỢC TÔN L ÊN TRONG NH ỮNG BỘ SOFA CÓ KÍCH THƯỚC LỚN, BỐ CỤC THEO KIỂU QUY TRANG 4 …HAY B Ố CỤC KIỂU ĐỐI MẶT Tuy nhiên, [r]

4 Đọc thêm

Kểm tra học kì II 2010-2011 Môn : Vật lý lớp 10 - Đề số : 10B A003 pptx

KỂM TRA HỌC KÌ II 2010-2011 MÔN : VẬT LÝ LỚP 10 - ĐỀ SỐ : 10B A003 PPTX

CÂU PHÁT BI ỂU NÀO SAU ĐÂY KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGUY ÊN LÝ TH Ứ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC H ỌC?. NHI ỆT LƯỢNG TRUYỀN CHO VẬT LÀM TĂNG NỘI NĂNG CỦA VẬT V À BI ẾN TH ÀNH CÔNG MÀ V ẬT THỰC HI ỆN[r]

4 Đọc thêm

Virus

VIRUS

Ly tâm gradient n ồng độ saccaroza thường cho kết quả thể hiện ở các băng (band)
r ất r õ nét t ại các vị trí đặc thù trên gradient. Các băng này được d ùng cho các nghiên c ứu tiếp theo. Thông thường để nghi ên c ứu các virion đánh dấu đồng vị
phóng x ạ, người ta d ùng hàng lo ạt kỹ thuật như điện di tr ên gel polyacrylamit, western Blotting (ph ản ứng với kháng thể).

8 Đọc thêm

Sinh sản nhân tạo loài cá ngựa lớn nhất thế giới pptx

SINH SẢN NHÂN TẠO LOÀI CÁ NGỰA LỚN NHẤT THẾ GIỚI PPTX

TRANG 1 SINH S ẢN NHÂN TẠO LOÀI CÁ NG ỰA LỚN NH ẤT THẾ GIỚI Trong số 7 loài cá ngựa ở vùng biển Việt Nam, đã có 5 loài được cho sinh sản ở điều kiện thí nghiệm, trong đó loài cá ngựa thâ[r]

7 Đọc thêm

MẪU GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG pps

MẪU GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG PPS

N ẾU SỬ DỤNG NHÂN VI ÊN PH ỤC VỤ PHẢI CÓ H ỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG V À QU ẢN LÝ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG.. KHÔNG ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG SAU 12 GIỜ ĐÊM ĐẾN 8 GIỜ SÁNG, TRỪ KHÁCH [r]

5 Đọc thêm

Kỹ thuật thi công II - Chương 6 doc

KỸ THUẬT THI CÔNG II - CHƯƠNG 6 DOC

CỐ ĐỊNH DẦM CỐ ĐỊNH TẠM THỜI: C Ố ĐỊNH TẠM THỜI DẦM V ÀO C ỘT B ẰNG CÁC CHI TIẾT LI ÊN K ẾT DẦM V ỚI VAI CỘT HOẶC BỤNG DẦM VỚI BẢN CÁNH CỘT THÔNG QUA CÁC BU LÔNG LI ÊN K ẾT ĐIỀU CHỈNH CH[r]

9 Đọc thêm

Nhận biết phản ứng quá mẫn với Abacavir pot

NHẬN BIẾT PHẢN ỨNG QUÁ MẪN VỚI ABACAVIR POT

NHÓM TRIỆU CHỨNG HÔ HẤP % T ẤT C Ả CÁC P H ẢN Ứ N G CÁC TRIỆU CHỨNG HÔ HẤP KHI QUÁ MẪN VỚI ABACAVIR 0 5 10 15 20 NHỊP TIM NHA NH HO VIÊM HỌN G VIÊM NHU MÔ TRUỆ U CH ỨNG K HÁC VIÊM MŨI XO[r]

16 Đọc thêm