ONE-PERIOD TEST ENGLISH 12 - MÃ ĐỀ 209 DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ONE-PERIOD TEST ENGLISH 12 - MÃ ĐỀ 209 DOC":

ONE-PERIOD TEST ENGLISH 12 - Mã đề 209 doc

ONE-PERIOD TEST ENGLISH 12 - MÃ ĐỀ 209 DOC

Trang 1/3 - Mã đề thi 209 ONE-PERIOD TEST – ENGLISH 12 Time allowed: 45 minutes. 1−2. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. Câu 1: A. hummock B. funny C. dune D. shrub Câu 2: A. damage B. enact C. dam D. endanger 3−4. Choose the answer (A, B, C, or D) that is nearest in meaning to the sentence printed before them. Câu 3: Nobody could move the piano. It was too heavy. A. It was such a heavy piano that everybody could move it. B. It was such a heavy piano that nobody couldn’t move it. C. The piano was so heavy that nobody could move . D. The piano was too heavy to be moved. Câu 4: There isn’t enough room for anything else in the fridge. A. There isn’t anything else in the fridge in this room. B. There’s no room left for the fridge. C. The fridge is so full that you can’t put in anything else. D. The fridge can’t be put in this room because there isn’t enough. 5−6. Read the set of words given, and then choose the sentence (A, B, C or D) that is best made. Câu 5: It/ take/ long time/ learn/ play/ musical instrument/ well. A. It takes a long time to learn to play a musical instrument well. B. It takes long time to learn to play musical instruments well. C. It takes a long time to learn playing a musical instrument well. D. It take a long time to learn to play a musical instruments well.
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN Vật lý 12 - Mã đề 209 docx

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ 12 - MÃ ĐỀ 209 DOCX

Trang 1/2 - Mã đề 209 Trường THPT Trà Cú ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN Vật lý 12. Thời gian làm bài: 45 phút (25 câu trắc nghiệm) Mã đề 209 Họ, tên thí sinh: Câu 1: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, các khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4m . Biết khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn hứng vân giao thoa là D = 2 m. Khoảng vân và vị trí vân sáng bậc 2 là: A. i = 0,8 mm; x = 2,0 mm. B. i = 0,8 m; x = 1,6 m. C. i = 0,2 mm; x = 0,4 mm. D. i = 0,8 mm; x = 1,6 mm. Câu 2: Bức xạ có bước sóng 0,3 m
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề kiểm tra 8 tuần học kì II Mã đề 209

ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KÌ II MÃ ĐỀ 209

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH THI HẾT 8 TUẦN HK II - TIẾNG ANH 10 - NĂM HỌC 2009-2010 TRƯỜNG THPT TRỰC NINH B Thời gian làm bài: 60 phút _ Mã đề thi: 209Câu 1: Choose the answer that needs correcting Hanoi, that is the capital of Vietnam, is located in the North of Vietnam. A. of B. in C. that D. is locatedCâu 2: Choose the best option to complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first.Although he was tired, he walked to the station. -> _______, he walked to the station. A. Despite being tired B. Although to be tired C. In spite being tired D. Despite tired Read the following passage carefully, and then choose the correct answers from 3 to 7 We are all slowly destroying the earth. Nowadays, the seas and rivers are very dirty, so people can’t swim in them. There is so much smoke in the air that it is unhealthy to live in many of the world's cities. In one well-known city, for example, traffic policemen have to wear oxygen masks because the air is pollutedWe have cut down so many trees that large area of land cannot be used all over the world. As a result, farmers in parts of Africa cannot grow enough to eat. In certain countries in Asia, there is too little rice. Moreover, we do not take enough care of the countryside. Wild animals are quickly disappearing. For instant, tigers are rare in India now because we have killed too many of them to survive. However, it isn't enough simply to talk about the problem. We must act now before it is too late to do anything about it. Join us now. Save the Earth. This is too important to ignore.Câu 3: The seas and rivers nowadays A. are very clean B. are dirty enough to swim in C. are contaminated D. are less dirty than they used to beCâu 4: The underlined word “ them” in sentence No 2 refers to ……….A. conservation B. the smoke C. the seas and rivers D. the earthCâu 5: In one well-known city, traffic policemen have to wear oxygen masks A. in spite of poisonous gases B. because of air pollution C
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LÝ_Mã Đề 209 docx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LÝ_MÃ ĐỀ 209 DOCX

Câu 15: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục A. Quang phổ liên tục khơng phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng B. Quang phổ liên tục là do các vật rắn,lỏng hoặc khí có khối lượng riêng lớn hơn khi bị nung nóng phát ra. C. Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối D. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ cuả nguồn sáng Câu 16: Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc. A. Ánh sáng đơn sắc khơng bị tán sắc khi đi qua lăng kính B. Ánh sáng đơn sắc khơng bị lệch đường đi khi đi qua lăng kính. C. Ánh sáng đơn sắc ln có cùng một bước sóng trong các mơi trường. D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng mà mọi người đều nhìn thấy cùng một màu. Câu 17: Trong thí nghiệm Young ,ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6m,hai khe sáng cách nhau 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn 1m.Tính khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng thứ năm A. 5mm B. 4mm C. 3mm D. 6mm Câu 18: Trong thí nghiệm Young a=2mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn D=1,8m, bước sóng 0,6µm.Khoảng vân là A. 0,64mm B. 0,54mm C. 0,56mm D. 0,5mm Câu 19: Trong thí nghiệm Newton. Điều nào sau đây đúng ? A. Với ánh sáng ,bất luận màu gì khi truyền qua lăng kính đều bò đổi màu và lệch về phía đáy B. nh sáng mặt trời không phải là ánh sáng đơn sắc Trang 3/4 - Mã đề thi 209 C. Chứng tỏ sự tồn tại của ánh sáng đơn sắc trong ánh sáng trắng D. Lăng kính đóng vai trò làm thay đổi màu sắc cho ánh sáng khi truyền qua nó
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề thi hóa vào 10 Mã đề 209 Tỉnh Thái Bình

ĐỀ THI HÓA VÀO 10 MÃ ĐỀ 209 TỈNH THÁI BÌNH

Cho: C=12; H=1; Ca=40; O=16; Cl=35,5; Mg=24; Al=27; Fe=56; Cu= 64; S=32.Câu 1: Đốt cháy hết 0,1 mol CH3COOC2H5 cần vừa đủ V lít O2 (đktc). Giá trị của V làA. 8,96. B. 13,44. C. 11,2. D. 22,4.Câu 2: Cho sơ đồ chuyển đổi hoá học sau: Glucozơ → (X) → CH3COOH. (mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học). (X) có công thức làA. CH3OH. B. CH3−O−CH3. C. C2H4. D. C2H5OH.Câu 3: Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

4 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CHU VĂN AN NINH THUAN MÃ ĐỀ 209

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CHU VĂN AN NINH THUAN MÃ ĐỀ 209

SỞ GD- ĐT NINH THUẬNTRƯỜNG THPT CHU VĂN ANĐỀ THI THỦ ĐẠI HỌC NĂM 2013 – LẦN 1MÔN: SINH HỌCThời gian làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 209I.PHẦN CHUNG:(Bao gồm 40 câu, từ câu 1 đền câu 40)Câu 1: !"#$%&'&()*không (+,A. - !(.!/&!( 0&*$)12'234&5!&*%!6%B. - !2'/(%78!9&*'(*:;C. - !<=!(!!>*7&2'!(953?!:@8!>#A !:!D. - !(B!C!<:D&E$F72'!!G9!'7&&Câu 2:H 7 !! !;(I!! 6 ?& JJJKJ2*L  KMLJ-NKO2L-JOKOLN-JK8LOJ-K8P0(33!!!>08":&Q!5C !! &!2; 2'RSOJ JO JJJTS U7& (3 3! ! '*  ;  I  !(3$;2$8$!V55C!>V(2'A. 8KO2KJ2*KM B. J2*KMK8KO C. 8KOKMKJ2* D. MKJ2*K8KO2Câu 3:W02'C!E!&!!)*V!.$8:;28$)2(0!2E$!(0!00$C!.X2802'!&!YZ![!)*!\!!&!Z]! !)*\$\&(!^_$\ &(#!&(B!]T`V!)*a7<:;b*(0782c&*7!)*!Z`!"^Z2'&,
Xem thêm

9 Đọc thêm

Bảo mật hệ thống mạng part 33 doc

BẢO MẬT HỆ THỐNG MẠNG PART 33 DOC

Generally speaking, private key encryption is fast and can be easy to implement inhardware or software.Figure 12-2.Private key encryptionSubstitution CiphersSubstitution ciphers have been around for as much as 2,500 years. The earliest known ex-ample is the Atbash cipher. It was used around 600B.C. and consisted of reversing theHebrew alphabet.Julius Caesar used a substitution cipher call the Caesar cipher. This cipher consistedof replacing each letter with the letter three positions later in the alphabet. Therefore “A”would be come “D,” “B” would become “E,” and “Z” would become “C.”As you can see from this example, the substitution cipher operates on the plaintextone letter at a time. As long as both the sender and receiver of the message use the samesubstitution scheme, the message can be understood. The key for the substitution cipheris either the number of letters to shift, or a completely reordered alphabet.Substitution ciphers suffer from one primary weakness—the frequency of the letters inthe original alphabet does not change. In English, the letter “E” is the most frequently usedletter. If another letter is substituted for “E,” that letter will be the most frequently used (overthe course of many messages). Using this type of analysis, the substitution cipher can be bro-ken. Further development of frequency analysis also shows that certain two- and three-letter combinations also show up frequently. This type of analysis can break any substitu-tion cipher if the attacker gains sufficient ciphertext.One-Time PadsOne-time pads (OTPs) are the only theoretically unbreakable encryption system. An OTPis a list of numbers, in completely random order, that is used to encode a message (seeFigure 12-3). As its name implies, the OTP is only used once. If the numbers on the OTPare truly random and the OTP is only used once, then the ciphertext provides no mecha-
Xem thêm

9 Đọc thêm

đề thi thử đại học môn hóa học năm 2012 - 2013 mã đề 209

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC NĂM 2012 - 2013 MÃ ĐỀ 209

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOĐỀ THI THỬ ĐH LẦN I NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn thi: Hóa họcThời gian làm bài: 90 phút; Họ và tên: NGUYỄN VAN HUY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: 12A2 THPT TRẦN PHÚ . . . . . . . . . Mã đề thi 209Cho Li = 7, Na = 23, Al = 27, Mg = 24, K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Cr = 52Ag = 108, Ba = 137, C = 12, N = 14, O = 16, H = 1, S = 32, Cl = 35,5, Br = 80Câu 1: Cho dãy các chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị phân cực làA. 3. B. 6. C. 5. D. 4.Câu 2: Khi tiến hành đồng trùng hợp acrilonitrin và buta-1,3-đien thu được một loại cao su Buna-N chứa 8,69% Nitơ về khối lượng. Tỉ lệ số mol acrilonitrin và buta-1,3- đien trong cao su thu được làA. 1:2 B. 2:1 C. 1:1 D. 3:1Câu 3: Thủy phân hết hỗn hợp gồm m gam tetrapeptit Ala-Gly-Ala-Gly (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 21,7 gam Ala-Gly-Ala, 7,5 gam Gly và 14,6 gam Ala – Gly. Giá trị của m là:A. 42,16 gam. B. 43,8 gam. C. 41,1 gam. D. 34,8 gam.Câu 4: Cho các phản ứng sau: a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) →
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu Mã Đề 209 KTTX AV11 S1 HK2

TÀI LIỆU MÃ ĐỀ 209 KTTX AV11 S1 HK2

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LONG ANTRƯỜNG T.H.P.T. NGUYỄN THÔNG------------------------------------------------Bài kiểm tra 15 phút số 1 HK2 - Anh văn 11Mã đề thi 209Họ và tên: ...............................................................................................Lớp: .................. Số thứ tự ...............I. Chọn đáp án đúng nhất (6đ)Câu 1: I wanted to see the woman. The woman was away on holiday.A. The woman who wanted to see me was away on holiday.B. The woman wanted to see me who was away on holiday.C. The woman whom I wanted to see was away on holiday.D. The woman was away on holiday whom I wanted to see.Câu 2: The man …………… is standing over there is a famous scientist.A. whose B. whom C. who D. whichCâu 3: A coward is someone who ………………………….A. steals from a shop. B. is not brave.C. buys something from a shop. D. designs buildings.Câu 4: A shoplifter is someome who …………………………..A. steals from a shop. B. pays rent to live in a house or a flat.C. is not brave. D. buys something from a shop.Câu 5: A tenant is someome who …………………………..A. steals from a shop. B. pays rent to live in a house or a flat.C. breaks into a house to steal things. D. buys something from a shop.Câu 6: She'll be staying with Jane …………….. sister is our friend.A. , who B. whose C. who D. , whoseCâu 7: Peter lives in London. His father works in a factory.A. Peter, whose father lives in London, works in a factory.B. Peter works in a factory whose father lives in London.C. Peter lives in London whose father works in a factory.D. Peter, whose father works in a factory, lives in London.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Thi HKII 10NC mã đề 209

THI HKII 10NC MÃ ĐỀ 209

4 loãng ?A. Na, Cu , Ca B. Fe , Al , Zn C. Ag , Cu , Al D. Mg, Zn, AgCâu 11: Có dung dịch muối NaCl bị lẫn tạp chất NaBr và NaI . Có thể dùng chất nào trong các chất dưới đây để làm sạch dung dịch muối NaCl ?A. khí ôxi B. khí clo C. khí flo D. khí HClCâu 12: Dãy các chất dều phản ứng với dung dịch HCl là:A. CaO, Al, Al2O3 , Na2SO4 , CuO , H2SO4,B. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe , CaO , Al2O3C. NaOH, Al , CuSO4

3 Đọc thêm

Bộ 4 đề thi chính thức THPT 2017 môn Sinh mã đề gốc 202, 203, 206, 209 của Bộ GDĐT Bản đẹp, file word, có lời giải chi tiết

Bộ 4 đề thi chính thức THPT 2017 môn Sinh mã đề gốc 202, 203, 206, 209 của Bộ GDĐT Bản đẹp, file word, có lời giải chi tiết

Bộ 4 đề THPT 2017 môn Sinh chính thức của Bộ GDĐT kì thi ngày 22 tháng 6 năm 2017 Mã đề gốc 202, 203, 206, 209 File word .doc, Mathtypye 100% kí hiệu toán học Có lời giải chi tiết Bản đẹp chính xác duy nhất hiện nay Xem thêm tại http:banfileword.com (Gói tiết kiệm)

Đọc thêm

KIỂM TRA MỘT TIẾT LÝ 7

KIỂM TRA MỘT TIẾT LÝ 7

Lớp: …… MÃ ĐỀ :209 I/ EM HÃY CHỌN VÀ KHOANH TRÒN CHỮ CÁI ĐỨNG TRƯỚC PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT TRONG CÁC CÂU SAU: CÂU 1: Chiếu một chùm tia sáng lên một gương phẳng, ta thu được một tia[r]

2 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2015 MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2015 MÔN VẬT LÝ

PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2014 2015 Mã đề: 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D Mã đề: 209 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D   Mã đề: 357 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D Mã đề: 485 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D
Xem thêm

22 Đọc thêm

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TN THPT QG 2017, MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 204

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TN THPT QG 2017, MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 204

Bài giải chi tiết đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2017, bộ đề thi Khoa học tự nhiên môn Hóa học mã đề 204. Lời giải chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với hầu hết trình độ của học sinh khối 12.

Đọc thêm

Đề thi tuyển sinh môn sinh học năm 2007 - mã đề 209 ppsx

ĐỀ THI TUYỂN SINH MÔN SINH HỌC NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 209 PPSX

Trang 1/5 - Mã đề thi 209 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: SINH HỌC, Khối B Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 209 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (43 câu, từ câu 1 đến câu 43): Câu 1: Quá trình tiến hoá dẫn tới hình thành các hợp chất hữu cơ đầu tiên trên Quả đất không có sự tham gia của những nguồn năng lượng: A. hoạt động núi lửa, bức xạ mặt trời. B. tia tử ngoại, hoạt động núi lửa. C. tia tử ngoại và năng lượng sinh học. D. phóng điện trong khí quyển, tia tử ngoại. Câu 2: Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24, nếu có đột biến dị bội xảy ra thì số loại thể tam nhiễm đơn có thể được tạo ra tối đa trong quần thể của loài là A. 24. B. 48. C. 12. D. 36. Câu 3: Những loại enzim nào sau đây được sử dụng trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp? A. Amilaza và ligaza. B. ADN-pôlimeraza và amilaza. C. ARN-pôlimeraza và peptidaza. D. Restrictaza và ligaza. Câu 4: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ít gây hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể là A. mất đoạn lớn. B. chuyển đoạn lớn và đảo đoạn. C. lặp đoạn và mất đoạn lớn. D. đảo đoạn. Câu 5: Phát biểu nào dưới đây không đúng với tiến hoá nhỏ?
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ THI ĐỀ KIỂM TRA SINH 12 S12 209

ĐỀ THI ĐỀ KIỂM TRA SINH 12 S12 209

thực vật có hoa xuất hiện ởA. kỉ Jura truộc đại Trung sinh.B. kỉ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh.C. kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh.D. kỉ Đệ tam (Thứ ba) thuộc đại Tân sinh.Câu 27: Khi nói về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm hiện đại, phát biểu nào sau đây là đúng?A. Chọn lọc chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với chọn lọc chống lại alentrộiB. Chọn lọc tự nhiên không bao giờ đào thải hết alen trội gây chết ra khỏi quần thểC. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, từ đó làm thay đổi tần số alen của quần thểD. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn chậm hơn so với quần thể sinhvật lưỡng bội.Câu 28: Tại sao bên cạnh những loài có tổ chức cơ thể phức tạp vẫn tồn tại những loài có cấu trúcđơn giản?Trang 3/5 - Mã đề thi 209A. Vì các sinh vật chưa tiến hoá không bị tiêu diệt hết nên vẫn còn sống sót.B. Vì sinh vật thích nghi với điều kiện môi trường theo những hướng khác nhau.C. Vì các sinh vật này làm mồi hoặc thức ăn cho các sinh vật khác.D. Vì sinh giới cũng như môi trường sống rất đa dạng và phong phú.Câu 29: Câu nào dưới đây nói về vai trò của sự cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới làđúng nhất?A. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.B. Môi trường địa lí khác nhau là nguyên nhân chính dẫn đến phân hóa thành phần kiểu gen củacác quần thể cách li.C. Cách li địa lí luôn luôn dẫn đến cách li sinh sản.D. Không có sự cách li địa lí thì không thể hình thành loài mới.Câu 30: Các quần thể trong loài không cách li hoàn toàn với nhau và do vậy các quần thể thường cósự trao đổi các cá thể hoặc các giao tử. Hiện tượng này được gọi là
Xem thêm

5 Đọc thêm

SINH 12 HOC KÌ 2 123 SINH 12 2016 209 (2)

SINH 12 HOC KÌ 2 123 SINH 12 2016 209 (2)

5 . Trùng roi sống trong ruột mối.A. 1,2,3.B. 1, 3, 5.C. 2, 4, 5.D. 1, 3, 4.Câu 31. Nhận xét nào dưới đây không đúng về chu trình sinh địa hoá?1.Chu trình sinh địa hoá là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên.2. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbon đioxit (CO2), thông qua quang hợp.3. Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng muối amoni ( NH4+), nitrat (NO3-).4. Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng nitơ phân tử (N2), thông qua quang hợp.A. (1) và (2).B.(1) và (4).C. (1) và (3).D. (3) và (4).Câu 32. Trong những hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động góp phần vào việc sửdụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?(1) Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.Trang 3/4 - Mã đề thi 209(2) Tăng cường khai thác các nguồn tài nguyên tái sinh và không tái sinh.(3) Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên.(4) Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, tránh đốt rừng làm nương rẫy.A. 2.B. 4.C. 1.D. 3.Câu 33: Chu trình sinh địa hóa có ý nghĩa là:A. Duy trì sự cân bằng vật chất trong quần thể
Xem thêm

4 Đọc thêm

Mã đề chữa tăng huyết áp, viêm cầu thận docx

MÃ ĐỀ CHỮA TĂNG HUYẾT ÁP, VIÊM CẦU THẬN DOCX

Mã đề chữa tăng huyết áp, viêm cầu thận Theo y học cổ truyền, mã đề có tính hàn, vị ngọt đi vào 3 kinh: can, thận, tiểu tràng. Hạt mã đề còn có tên gọi là xa tiền tử, có vị ngọt, tính hàn, không độc, đi vào kinh can, thận, bàng quang, phế. Có tác dụng thanh nhiệt, lợi niệu, chữa các chứng tả, lỵ, thủy thũng, phù nề, vàng da, ho, thông đờm, đau mắt đỏ… Các bài thuốc từ cây mã đề Cây mã đề là vị thuốc chữa nhiều bệnh hiệu quả. Trị chứng viêm ruột, tiêu chảy, lỵ: mã đề, hoa hòe lượng bằng nhau sao vàng tán bột, mỗi lần uống 8g, ngày uống 2 lần. Trị chứng viêm loét dạ dày, tá tràng: dùng lá mã đề tươi ép nước hoặc sắc uống mỗi ngày. Trị chứng tăng huyết áp: sắc lá mã đề tươi non, uống ngày 3 lần. Trị hứng tiểu đường: mã đề, sơn thù du, phục linh, sinh địa, hoài sơn lượng bằng nhau sắc uống lâu dài. Trị chứng ho, ho có nhiều đờm: mã đề, bách bộ, mạch môn, cát cánh lượng bằng nhau sắc uống đến khỏi bệnh. Trị chứng đái buốt, đái rắt, nước tiểu vàng, thẫm màu: bông mã đề 12g, cao ban long 20g, rễ cỏ tranh 12g, nhục quế 4g, sắc uống đến khỏi bệnh. Trị sỏi tiết niệu xung huyết chảy máu: mã đề 20g, kim tiền thảo 40g, ý dĩ 16g, ngưu tất 12g, đại phúc bì, kê nội kim, đào nhân, uất kim, chỉ xác mỗi thứ 8g, ngày uống một thang sắc với nước đến khi khỏi bệnh. Trị viêm bàng quang cấp tính: mã đề 16g, phục linh, bạch mao căn, hoàng bá, hoàng liên mỗi thứ 12g; hoạt thạch, trư linh, mộc thông, bán hạ chế mỗi thứ 8g, ngày uống một thang sắc với nước đến khi khỏi bệnh. Trị viêm cầu thận: nếu viêm cầu thận cấp tính thì dùng mã đề 16g, thạch cao 20g, bạch truật, đại táo, ma hoàng mỗi thứ 12g, mộc thông 8g, quế chi, gừng, cam thảo mỗi thứ 6g. Ngày uống một thang sắc với nước.
Xem thêm

3 Đọc thêm

TIÊU CHUẨN ASTM A1016 A1016M 02 QTEWMTYVQTEWMTZNLVJFRA

TIÊU CHUẨN ASTM A1016 A1016M 02 QTEWMTYVQTEWMTZNLVJFRA

REFERENCED DOCUMENTS _2.1 ASTM Standards:_2 A 209/A 209M Specification for Seamless Carbon-Molybdenum Alloy-Steel Boiler and Superheater Tubes A 213/A 213M Specification for Seamless Fer[r]

14 Đọc thêm