LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 127 PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 127 PDF":

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 127 pdf

LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 127 PDF

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 127: Preparation date : 23/4/2011 Unit 15 : Lesson : Language Focus- grammar I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to form and use compound adjective - By the end of the lesson, the students are able to use such passive forms as It is said that …. / is said that II- Lexical items : - well - behaved - tailor – made - ready-made - well-kept - self –made - custom-made II. Structures : - It is expected that more buildings will be built in this area. - The Taj Mahal is believed to be a symbol of love. III. Teaching aids: - textbook - handouts - pieces of paper - chalk and board IV. Techniques : - writing-based ( communicative approach.) V. Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. warm-up (5’)
Xem thêm

9 Đọc thêm

ENGLISH 11 TEST CODE :127 docx

ENGLISH 11 TEST CODE :127 DOCX

SỞ GD-ĐT KHÁNH HÒA THE 3rd ENGLISH TEST Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Grade: ENGLISH 11 -TEST CODE :127 Mã Phách : Name:………………………………. Class:……………… Mã Phách : I. VOCABULARY AND GRAMMAR: Choose the best option to complete the following sentences. (0.25 x12) 1 Dinosaurs became ____ millions of years ago. A. extinct B. endangered C. disappear D. lost 2. A bus ____ goes to the airport runs every half an hour. A. who B. whose C. which D. whom 3. This post office is ____ with advanced technology. A. given B. equipped C. crowded D. full 4. The little girl ____ I borrowed this pen has gone. A. from who B. from that C. whose D. from whom 5. Thanh Ba Post Office offers the ____ Mail Service which is particularly fast. A. Express B. Secure C. Reliable D. Efficient 6.All fossil fuels are ____ resources that cannot be replaced after use. A. non-renewable B. unlimited C. renewable D. available 7. I'll be staying with Adrian, ____ brother is one of my closest friends. A. whom B. that C. whose D. which
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu IDIOMS LESSON 127 pptx

TÀI LIỆU IDIOMS LESSON 127 PPTX

LESSON#127: To Go Nuts About, From Soup To Nuts.Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICANSTYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có từ Nuts, đánh vần làN-U-T-S, nghĩa là loại quả có vỏ cứng với nhân ở bên trong như quả hạnh nhân, quả lạc tức là đậuphụng. Anh bạn Don Benson của chúng ta sẽ giới thiệu thành ngữ thứ nhất. VOICE: (DON): The first idiom is “To Go Nuts About Something,” “To Go Nuts AboutSomething.” TEXT: (TRANG): Người Mỹ dùng thành ngữ To Go Nuts About Something để chỉ họ say mêthích thú một điều gì. Trong câu chuyện sau đây anh Tom là người không thích nhạc cổ điển Tâyphương cho đến khi anh ấy đi xem một cuốn phim về nhà soạn nhạc Wolfgang Amadeus Mozartqua đời đã hơn 200 năm trước. Ta hãy xem chuyện gì xảy ra sau đó: VOICE : (DON BENSON): Tom went nuts about Mozart after he saw a popular film called"Amadeus" about him a few years ago. Now Tom owns over a hundred CD’s of Mozart’s musicand listens to him every night. TEXT: (TRANG): Câu chuyện như thế này: Anh Tom đã trở nên say mê nhạc của Mozart sau khianh ấy xem một cuốn phim nổi tiếng tên là "Amadeus" về cuộc đời của nhà soạn nhạc Mozartcách đây mấy năm. Bây giờ anh Tom có hơn 100 đĩa nhạc CD của Mozart và nghe nhạc này mỗiđêm. Tưởng cũng nên lưu ý quý vị rằng "Amadeus," đánh vần là A-M-A-D-E-U-S, là tên riêng củanhạcsĩ Mozart. To Own, đánh vần là O-W-N, nghĩa là làm chủ. Bây giờ anh Don sẽ cho chúng tanghe lại thí dụ này: VOICE: (DON) : Tom went nuts about Mozart after he saw a popular film called "Amadeus"about him a few years ago. Now Tom owns over a hundred CD’s of Mozart’s music and listens tohim every night. TEXT: (TRANG): Thành ngữ To Go Nuts About Something không những được dùng để chỉ sựsay mê một đồ vật mà còn dùng cho người nữa, nhất là người khác phái. Trong thí dụ sau đây, mộtsinh viên nói với bạn rằng anh ấy hết sức mong muốn làm quen với một cô gái trong lớp sinh vậthọc mà anh ấy đang theo học: VOICE: (DON): I’m really nuts about her, so nuts about the girl Ican’t sleep when I think about her. But she doesn’t pay any attention to me whatsoever. What canI do about it? TEXT:(TRANG): Sinh viên này nói: Tôi thật sự say mê cô ấy, đến độ mà tôi không ngủ được mỗi
Xem thêm

3 Đọc thêm

tiết 127- ôn tập về thơ

TIẾT 127 ÔN TẬP VỀ THƠ

trờng t.h.c.s NGUYN HU. Giáo án sinh vật 7. Ngy son:27/11/09 Ngy ging1/12/09lớp sâu bọKin thc:-Nờu khỏi nim v c im chunh ca lp sõu b-Mụ t hỡnh thỏi cu to v hot ng ca i din lp sõu b.Trỡnh by cỏc c im cu to ngoi v trongcuar idin lp sõu b(chõu chu).Nờu c cỏc hot ng ca chỳng.Nờu s a dng v chngloi v mụi trng sng ca lp sõu b,tớnh a dng v phong phỳ ca lp sõu b .Tỡm hiu mt s i din khỏc:D mốn ,b nga ,chun chun,,Bng.-Nờu vai trũcuar sõu b trong t nhiờn v trũ thc tin ca sõu b i vi con ngiK nng:Quan sỏt mụ hỡnh chõu chu châu chấuA. Mục tiêu:1 Kiến thức: - Trình bày đợc cấu tạo ngoài của châu chấu liên quan đến sự di chuyển- Nêu đợc đặc điểm cấu tạo trong, các đặc điểm dinh dỡng, sinh sản và phát Triển của châu chấu.2 Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát tranh và mẫu vật - Kỹ năng hoạt động nhóm. 3 Thỏi Giáo dục Sự yêu thích bộ môn. B. Ph ơng pháp: Trực quan - giảng giải.C chuẩn bị:1. Chuẩn bị của thầy: Giáo án + tranh.- Mẫu vật, mô hình châu chấu.2. Chuẩn bị của trò: - Học bài, xem trớc bài mới- Mẫu vậtd. Tiến trình lên lớp:I. ổn định:(1 )II. Kiểm tra bài cũ:(5 )
Xem thêm

3 Đọc thêm

127_2008_NĐ-CP doc

127_2008_NĐ-CP DOC

5. Quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của phát luật.6. Thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.7. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, kế toán về bảo hiểm thất nghiệp.8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm thất nghiệp; lưu trữ hồ sơ của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.9. Định kỳ sáu tháng, báo cáo Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Hằng năm, báo cáo Chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước về tình hình thực hiện thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp.10. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.11. Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp theo thẩm quyền.13. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.Chương 3.CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆPĐiều 15. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội 1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.2. Đã đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định tại khoản 2 Điều này.Điều 16. Trợ cấp thất nghiệp theo Điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội 1. Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền hằng tháng được trả cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi bị thất nghiệp có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 15 Nghị định này hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định này.2. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáutháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.3. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và tổng thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Phân Phối Chương Trình Ngữ Văn 8

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 8

30 28113 Kiểm tra Văn.114 Lựa chọn trật tự từ trong câu.115 Trả bài Tập làm văn số 5.116 Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận.31 29117, 118Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục119 Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập) .120 Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận.32 Bài 630121 Chương trình địa phương phần văn: Bình San điệp thúy122 Chữa lỗi diễn, đạt (lỗi logic).123, 124Viết bài Tâp làm văn số 6 .33 31125 Ôn tập phần Tiếng Việt HK II.126 Văn bản tường trình.127 Luyện tập làm văn bản tường trình.128 Trả bài kiểm tra Văn.34 32, 33129 Kiểm tra Tiếng Việt.130 Trả bài viết số 6.131 Tổng kết phần văn (dạy các mục 1, 2, 5)132 Tổng kết phần văn (tiếp) (dạy các mục 6, 7, 8)133 Ôn tập phần Tập làm văn134 Ôn tập phần Tập làm văn.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu TCXD 127 1985 ppt

TÀI LIỆU TCXD 127 1985 PPT

Tiêu chuẩn xây dựng tcxd 127 : 1985 Phụ lục 2 Xác định độ ngậm n|ớc của cát mịn P.2.1. Thiết bị thử Cân kĩ thuật chính xác đến 0,5g. Côn kim loại (làm bằng đồng hoặc thép không rỉ) Bàn dằn (hình 1) Cháy đầm vữa (hình 2) ống đong thuỷ tinh Tủ sấy 200oC Chảo và bay trộn vữa P.2.2. Chuẩn bị mẫu thử Lấy khoảng 3kg cát ẩm tự nhiên sấy trong tủ sấy ở 105 110oC đến khối l|ợng không đổi. Xi măng sàng loại bỏ các hạt vón cục trên sàng 0,9 0,9mm. P.2.3. Tiến hành thử Lấy 300g xi măng d|ới sàng 0,9 0,9mm và 600g cát đã sấy khô, trộn đều chung trong chảo trộn bằng bay sắt. Sau đó đong l|ợng n|ớc sơ bộ theo bảng 12 rồi mỗi hỗn hợp xi măng cát khô trong chảo thành hồ và đổ n|ớc vào. Đợi cho n|ớc thấm hết thì trộn tiếp trong 5 phút cho hỗn hợp vữa thật đồng nhất. Trộn xong đổ vữa vào côn kim loại đã lau ẩm và đặt sẵn trên mặt kính của bàn dằn. Vữa đổ vào côn kim loại đ|ợc chia đều thành 2 lớp. Dùng chày đầm vữa để đầm vữa trong côn. Lớp thứ nhất đầm 15 cái, lớp thứ 2 đầm 10 cái. Khi đầm cần luôn luôn giữ chặt côn kim loại trên đĩa bàn dằn. Đầm xong, dùng dao
Xem thêm

19 Đọc thêm

127-QCheCVaySua doc

127-QCHECVAYSUA DOC

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 127/2005/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2005QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụngđối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNNngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcTHỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12tháng 12 năm 1997 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhànước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm1997, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số20/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004;- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơquan ngang bộ;- Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngânhàng Nhà nước Việt Nam;- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đốivới khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau: 1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:“2. Khách hàng vay tại tổ chức tín dụng là các tổ chức, cá nhân Việt Nam vànước ngoài có nhu cầu vay vốn, có khả năng trả nợ để thực hiện các dự án đầu tư,
Xem thêm

4 Đọc thêm

Chapter 127. Treatment and Prophylaxis of Bacterial Infections (Part 11) docx

CHAPTER 127. TREATMENT AND PROPHYLAXIS OF BACTERIAL INFECTIONS (PART 11) DOCX

Chapter 127. Treatment and Prophylaxis of Bacterial Infections (Part 11) Adverse Reactions Adverse drug reactions are frequently classified by mechanism as either dose-related ("toxic") or unpredictable. Unpredictable reactions are either idiosyncratic or allergic. Dose-related reactions include aminoglycoside-induced nephrotoxicity, linezolid-induced thrombocytopenia, penicillin-induced seizures, and vancomycin-induced anaphylactoid reactions. Many of these reactions can be avoided by reducing dosage in patients with impaired renal function, limiting the duration of therapy, or reducing the rate of administration. Adverse reactions to antibacterial agents are a common cause of morbidity, requiring alteration in therapy and additional expense, and they occasionally result in death. The elderly, often those with the more severe infections, may be especially prone to certain adverse reactions. The most clinically relevant adverse reactions to common antibacterial drugs are listed in Table 127-7. For further discussion of adverse drug reactions, see Chap. 5. Table 127-7 Most Clinically Relevant Adverse Reactions to Common Antibacterial Drugs Drug Adverse Event Comments Allergies in ~1–4% of treatment courses Cephalosporins cause allergy in 2–4% of penicillin-allergic patients. Aztreonam is safe in
Xem thêm

9 Đọc thêm

phu dao 127

PHU DAO 127

t)(C)8. Máy phát dao động điều hoà cao tần có thể phát ra dao động điện từ có tần số nằm trong khoảng từ f1 = 5MHz đến f2 = 20MHz.Dải sóng điện từ mà máy phát ra có bớc sóng nằm trong khoảng nào?A. Từ 5m đến 15m B. Từ 10m đến 30mC. Từ 15m đến 60m D. Từ 10m đến 100m9. Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li:A. Sóng dài B. Sóng trungC. Sóng ngắn D. Sóng cực ngắn10 Sóng điện từ nào sau đây bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li:A. Sóng dài B. Sóng trungC. Sóng ngắn D. Sóng cực ngắnCõu 11: Ti thi im ban u, in tớch trờn t in ca mch dao ng LC cú gớa tr cc i q0 = 10-8C. Thi gian t phúng ht in tớch l 2às. Cng hiu dng trong mch l: A. 7,85mA. B. 78,52mA. C. 5,55mA. D. 15,72mACõu 12: Cng dũng in tc thi trong mt mch dao ng LC lớ tng l i = 0,08cos2000t(A). Cun dõy cú t cm l 50Mh. Xỏc nh hiu in th gia hai bn t in ti thi im cng dũng in tc thi bng giỏ tr hiu dng ? A. V54B. V24
Xem thêm

2 Đọc thêm

tiết 127-ôn tập về thơ

TIẾT 127 ÔN TẬP VỀ THƠ

Giáo án môn Ngữ VănTiết: 127 ÔN TẬP VỀ THƠNgày soạn: 6/3/2010Ngày dạy: 9/3/2010A. MỤC TIÊU: Giúp hs:1.Kiến thức:- Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cơ bản về các tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam học trong chương Ngữ văn lớp 9.- Củng cố những tri thức về thể loại thơ trữ tình đã hình thành qua quá trình học các tác phẩm thơ trong chương trình ngữ văn lớp 9 và các lớp dưới.- Bước đầu hình thành hiểu biết sơ lược về đặc điểm và thành tựu của thơ Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám 1945.2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng hệ thống hoá, cảm thụ và phân tích thơ trữ tình.3. Thái độ: HS có ý thức tự giác, nghiêm túc trong học tập.B.PHƯƠNGPHÁP: Đàm thoại, tổng hợpC. CHUẨN BỊ:1. Giáoviên: Soạn giảng, hệ thống lại toàn bộ nội dung phần thơ2. Học sinh: Đọc bài ôn tập, trả lời các câu hỏi.D. TIẾN TRÌNH:I. Ổn định: (1’)II. Bài cũ: (2’) GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.III. Bài mới: 1.Đặt vấnđề: (1’) GV nêu yêu cầu của tiết học.2.Triểnkhai:Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thứcHoạt động 1: (10’) Hướng dẫn thống kê, phân loại các tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam đã học trong chương trình Ngữ văn 9.* GV nêu yêu cầu: Lập bảng thống kê các tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam đã học theo mẫu ở SGK.* HS thảo luận nhóm (3’), cử đại diện
Xem thêm

4 Đọc thêm

AutoIT Help part 127 doc

AUTOIT HELP PART 127 DOC

EXAMPLE ; copy any you want to change ;default value is listed first Opt"CaretCoordMode", 1 ;1=absolute, 0=relative, 2=client Opt"ExpandEnvStrings", 0 ;0=don't expand, 1=do expand Opt"Ex[r]

6 Đọc thêm

Hacker Professional Ebook part 127 pps

HACKER PROFESSIONAL EBOOK PART 127 PPS

Hãy cấp quyền cho nhóm thay vì cho từng người dùng cá thể.Nếu người dùng là thành viên của 1 nhóm vốn có quyền truy cập 1 số tập tin nhất định, bạn có thể chấm dứt khả năng truy cập của [r]

6 Đọc thêm

IT-Programing Help part 127 ppt

IT-PROGRAMING HELP PART 127 PPT

PixelCoordMode Sets the way coords are used in the pixel functions, either absolute coords or coords relative to the window defined by hwnd default active window: 0 = relative coords to [r]

5 Đọc thêm

Anh văn bằng C-127 ppt

ANH VĂN BẰNG C127 1

Anh văn bằng C-127 1) Paul is very set in his ways, but Richard has a more attitude to life. a) changeable b) moveable c) flexible d) fluid 2) The income of Vietnamese people is about 200 dollars a) a man a year b) a year a man c) a person a year d) a year a person 3) The success of his new book has made his reputation be greatly . a) expanded b) heightened c) enlarged d) enhanced 4) is expecting a baby. a) A friend of me b) One of my friend c) A friend of mine d) My one friend 5) Have you changed your mind again? I wish you�d at least be a) constant

8 Đọc thêm

Heat Transfer Handbook part 127 docx

HEAT TRANSFER HANDBOOK PART 127 DOCX

The cure process _ trans-forms the initially soft fiber–resin mixture to a structurally hard composite product, and due to the irreversible nature ofthe cure reaction, the structural inte[r]

10 Đọc thêm