CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIAO HÀNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY INTIMEX ĐÀ NẴNG” PPT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIAO HÀNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY INTIMEX ĐÀ NẴNG” PPT":

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Bên cạnh những mặt tích cực của thời kỳ hội nhập kinh t ế quốc tế mang lại, mặt trái của nền kinh tế hiện nay ã có những ảnh hưởng tiêu cực ến các vấnề ạo ức, luân lý, ịnh hướng giá trị, thế giới quan, nhân sinh quan, l ối sống vàvăn hóa giao ti ếp... của nhiều tầng lớp trong x ã hội, trong ó có thế hệ trẻ - họcsinh các trường phổ thông. Khi nói ến học sinh trong các nhà trường phổ thông, tức là nói ến thế hệ trẻ ang nắm trong tay tri thức cùng với những hiểu biết tiếnbộ về xã hội nói chung v à sự phát triển của ất nước nói riêng. Họ chính là chủnhân tương lai của ất nước, là lực lượng tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội.Trong Ngh ị quy ết Trung ương II kh óa VIII kh ẳng ịnh: “ Muốn ti ến h ànhcông nghiệp hóa, hiện ại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và ào tạo,phát huy ngu ồn lực con ng ười, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh, b ền vững”.Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) ngày 04/11/2013 về ổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ào tạoã nêu: "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện ạihóa, xã h ội hóa, dân ch ủ hóa, h ội nh ập qu ốc t ế, thích ứng v ới n ền kinh t ế th ị trường ịnh hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo d ục g ắn v ới phát triển khoa h ọcvà công ngh ệ, t ập trung vào nâng cao ch ất l ượng, ặc bi ệt ch ất l ượng giáo d ụcạo ức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành ể một mặt á p ứng yêu cầu phát tri ển kinh t ế - xã h ội, ẩy m ạnh công nghi ệp hóa, hi ện ại hóa ất nước,ảm bảo an ninh qu ốc phòng; M ặt khác ph ải chú tr ọng th ỏa mãn nhu c ầu phát triển của mỗi người học, những người có năng khiếu ược phát triển tài năng".Vậy có thể nói, trong nền kinh tế toàn cầu như hiện nay và nhất là khi ViệtNam ã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với nhiều thời cơ và tháchthức, giáo dục và ào tạo nước nhà lại càng cần ổi mới mạnh mẽ cho phù hợp với thời ại. Đại h ội Đảng kho á X ã kh ẳng ịnh: “ Con ng ười l à v ốn qu ý nh ất”;Giáo dục và ào tạo, khoa học và công nghệ ược coi là “Quốc sách hàng ầu”. Mục tiêu giáo dục của nước ta ã ược ghi nhận tại Luật Giáo dục là: “Đào tạo con
Xem thêm

Đọc thêm

Tài liệu Chương trình nâng cao kỹ năng kinh doanh ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG KINH DOANH PPT

2 chuyến thăm Việt Nam điều tra hiệu quả khóa thực tập: Năm 2006 1. Ai có thể tham gia chương trình Thực tập Nâng cao Kỹ năng Kinh doanh (School of Excellence)? • T ất cả hội viên của Hiệp Hội Doanh nghi ệp Bỉ Luxembourg (BeluxCham) hoặc các cá nh ân, công ty Bỉ, Luxembourg muốn trở thành hội viên của BeluxCham và cam kết (sau khi đã đóng hội phí) trở thành hội viên trong suốt thời gian thực tập • Tất cả các hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam với điều kiện trở thành hội viên của BeluxCham - Hội viên Liên Kết Doanh nghiệp (Associate Corporate membership). 2. Cá nhân nào sẽ được tuyển chọn cho chương trình thực tập? Số lượng hồ sơ đăng ký không hạn chế, với điều kiệ n các ứng viê n phải thoả mã n những điều kiện sau: a. Qu ốc t ịch Vi ệt Nam, kh ông qu á 35 tu ổi Belgian Luxembourg Chamber of Commerce School of Excellence IFAPME Internship Rules and Regulations Internship Program 2005 Page : 2 of 3 b. Có bằng Đại học, ưu ti ên ngành kinh t ế, ngoại thương, quản l ý, … c. Biết tiếng Pháp (căn bản) d. Nhi ệt t ình, có thể tham dự khóa thực tậ p trong 6 tuầ n vào kỳ 2 nă m 2005 e. có khả nă ng phá t triể n nghề nghiệp trong công ty f. các ứng viên trong ngành liên kết (bán hàng, tiếp thị, tài chính, ….) có thể đăng ký tham gia
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tiểu luận: NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG LY, HỘP THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG pptx

TIỂU LUẬN: NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG LY, HỘP THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG PPTX

 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI: QUA VI ỆC NGHI ÊN C ỨU ĐỀ T ÀI, NHĨM CHÚNG TƠI MONG MU ỐN GĨP MỘT PHẦN NHỎ TRONG VI ỆC ĐƯA NHỮNG SẢN PHẨM AN TO ÀN & THÂN THI ỆN VỚI MƠI TRƯỜNG, NG ÀY CÀNG ĐƯỢC SỬ [r]

9 Đọc thêm

Nghệ thuật treo tranh tường Tr pdf

NGHỆ THUẬT TREO TRANH TƯỜNG TR PDF

Con rối lồng trong ngón tay hoặc chiếc tất màu sắc r c rỡ xỏ vào ngón tay của m có thể d ng làm đồ chơi, thu hút.. au đó, từ từ di chuyển àn tay m ên – xuống, theo vòng tròn, từ l ên phả[r]

7 Đọc thêm

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh, Mã số hồ sơ 147970 ppt

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRỰC THUỘC HỢP TÁC XÃ (HỢP TÁC XÃ LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HUYỆN KHÁC VỚI HUYỆN ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH NHƯNG TRONG ĐỊA BÀN TỈNH, MÃ SỐ HỒ SƠ 147970 PPT

TRANG 1 ĐĂ NG KÝ THÀNH L ẬP CHI NHÁNH, V Ă N PHÒNG ĐẠI DI ỆN TR ỰC THU ỘC H ỢP TÁC XÃ H ỢP TÁC XÃ L ẬP CHI NHÁNH, V Ă N PHÒNG ĐẠI DI ỆN T ẠI HUY ỆN KHÁC V ỚI HUY ỆN ĐẶT TR Ụ S Ở CHÍNH NH[r]

6 Đọc thêm

Đề tài: Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp bánh cao cấp Bảo Ngọc doc

ĐỀ TÀI: NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP BÁNH CAO CẤP BẢO NGỌC DOC

TRANG 1 ĐỀ TÀI NH ỮNG GIẢI PHÁP HO ÀN THI ỆN H Ệ THỐNG K ÊNH PHÂN PH ỐI SẢN PH ẨM CỦA DOANH NGHIỆP BÁNH CAO C ẤP BẢO NGỌC TRANG 2 ĐỀ TÀI NH ỮNG GIẢI PHÁP HO ÀN THI ỆN H Ệ THỐNG K ÊNH PHÂ[r]

2 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" doc

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" DOC

S Ự PH ÁT TRI ỂN CÁC THI ẾT CH Ế V Ă N HOÁ MANG Y ẾU T Ố VĂN MINH THỂ HI ỆN TÍNH T ẤT Y ẾU TRONG XU TH Ế XÃ H ỘI HI ỆN NAY NÓI CHUNG VÀ TRONG GIÁO D ỤC ĐẠI H ỌC NÓI RIÊNG QUÁ TRÌNH H ẤP [r]

6 Đọc thêm

Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp docx

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP DOCX

Phong c ùa thu mang nh ên nhiên Trung Qu ìn qua tâm tr ph ên hiu h và r B phong c àu s ình kh và âm thanh, t ên s hình cho th tr ình hi Ph.. Tâm tr l ình c Cô chu nh ên tâm.[r]

4 Đọc thêm

Suy nghĩ về một số đặc điểm chung của doanh nghiệp Việt Nam

SUY NGHĨ VỀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Tôi cảm thấy trong trường hợp này câu nói “No Boss, No Business” trở nên rất thật (tạm dịch: Không có sếp, không có kinh doanh/hoạt động). Nên khi xảy ra những vấn đề rắc rối, thì họ không biết qui trách nhiệm cho ai, và ai có quyền được giải quyết. Cách giải quyết tốt nhất là phải có ai đó “bị” kết án để làm gương cho người khác. Nhiều người cho việc giải quyết này là một “sự hy sinh” hay “tổn thất cần thiết” cho sự phát triển của công ty. Hãy thử nhìn vào một doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, họ sẵn sàng giao phó quyền hạ n cho ngư ời Việt Nam về cả tài chính, hoạt động. Vì sao vậy? Vì doanh nghiệp đó đã tạo dựng nên một hệ thống, qui trình làm việc rất hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ và tôn trọng cao. (Theo saga)
Xem thêm

4 Đọc thêm

Giáo trình SỬA XE MÁY - Phần 1 doc

GIÁO TRÌNH SỬA XE MÁY - PHẦN 1 DOC

ĐỘNG CƠ NGÀY CÀNG ĐƯỢC HO ÀN THI ỆN, ĐƯỢC CHẾ TẠO GỌN, NHẸ, BỀN, ĐẸP V À HI ỆU XUẤT CAO.. CẤU TẠO CỦA XE MÁY.[r]

8 Đọc thêm

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn địa lý 2012_Đề 04 pot

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN ĐỊA LÝ 2012_ĐỀ 04 POT

nguyên đá vôi. + Các thung lũng sông cùng hướng: sông Đà, sông Mã, sông Chu - Vùng núi Đông Bắc: chạy theo hướng cánh cung + Có 4 cánh cung chụm lại ở Tam Đảo, mở ra về phía Bắc và phía Đông: sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều. + Các thung lũng sông cùng hướng: sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam. 3 điểm 1. Vẽ biểu đồ hình cột hoặc đường. -Vẽ đủ các năm, chính xác khoảng cách năm. - Có đủ đơn vị, số liệu, tên biểu đồ. 2. Nhận xét - Sản lượng điện tăng liên tục (dẫn chứng số liệu) - Tốc độ tăng trưỏng : ngày càng nhanh: + giai đoạn 1990-1995: tăng 1.67 lần + giai đoạn 1995-2000 : tăng 1.81 lần + giai đoạn 2000-2005 : tăng 1.95 lần Giải thích: - Là ngành công nghiệp trọng điểm. - Trong sự nghiệp CNH-HĐH của đất nước, CN điện phải đi trước một bước.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Sai lầm của sinh viên và cái lắc đầu của nhà tuyển dụng doc

SAI LẦM CỦA SINH VIÊN VÀ CÁI LẮC ĐẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG

Sai lầm của sinh viên và cái lắc đầu của nhà tuyển dụng Ám ảnh bằng cấp Với suy nghĩ rằng các công ty Việt Nam vốn chuộng hồ sơ đẹp, không ít sinh viên tranh thủ chạy đua với thời gian tậu thêm bằng này cấp nọ để trang điểm cho lý lịch của mình, nhưng “trớ trêu” thay, những cái chứng chỉ ấy lại chẳng ăn nhập hay bổ trợ gì cho tấm bằng đại học. Hằng vẫn chưa biết phải làm gì với chứng chỉ kế toán - khai báo thuế vốn chẳng gắn vào đâu được với bằng chuyên môn công nghệ vật liệu của mình: “Thôi kệ, kết quả học đại học của mình cũng ko tốt lắm. Có thêm cái nào hay cái nấy, biết đâu chừng…” Cái “biết đâu chừng” của Hằng là “chiêu chữa cháy” thường thấy của những sinh viên có kết quả học tập trung bình. Họ cứ nghĩ cứ vô tư lự chọn lựa đại một khóa học ngắn hạn để hồ sơ của mình cũng có cái này cái kia so với người khác mà cũng chẳng cần bận tâm nó có phục vụ cho định hướng nghề nghiệp tương lai hay không. Hùng, khoa Đông Phương trường ĐH KHXH&NV, sau một thời gian mải mê săn đủ loại chứng chỉ từ nghiệp vụ xuất nhập khẩu, đến chuyên viên tài chính, môi giới bất động sản, đã trở nên “lạc lối” và không biết đâu mới là công việc mục tiêu của mình. “Một bước lên mây” Tự tin là yếu tố tích cực giúp sinh viên tiếp cận công việc. Thế nhưng, không ít sinh viên đã đẩy niềm kiêu hãnh lên quá cao so với năng lực của mình: mơ tưởng về một môi trường làm việc hoàn hảo tại các công ty lớn, vị trí quan trọng như trưởng nhóm, giám sát, và mức lương “ngất ngưỡng”. Chiêu “nâng giá” được các sinh viên kháo nhau như một chiêu để thể hiện tự tin trước nhà tuyển dụng bởi vì “năng lực của tôi phải tốt thì tôi mới yêu cầu mức lương như thế chứ”. Sau sáu tháng mòn mỏi “nâng giá”, cuối cùng Linh (ĐH Kinh tế) cũng đã được
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ THI ĐỊA LÝ (THAM KHẢO) ppt

ĐỀ THI ĐỊA LÝ (THAM KHẢO) PPT

ĐỀ THI ĐỊA LÝ (THAM KHẢO) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8 điểm) Câu I (3 điểm) Dựa vào Át-lát Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh sự khác nhau về địa hình giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc của nước ta. Câu II (2 điểm) Cho bảng số liệu dưới đây: SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1990-2005 Năm 1990 1995 2000 2005 Sản lượng điện (tỉ kwh) 8.8 14.7 26.7 52.1 1. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng điện của nước ta trong giai đoạn 1990-2005. 2. Qua biểu đồ nhận xét về sự tăng trưởng sản lượng điện của nước ta và giải thích nguyên nhân. Câu III (3 điểm) Dựa vào Át-lát Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày: 1. Những khó khăn mà Duyên hải Nam Trung Bộ gặp phải trong quá trình phát
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN 2014 - ĐỀ VÀ Đ/Á ĐỀ 4

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN 2014 - ĐỀ VÀ Đ/Á ĐỀ 4

Khóa học Luyện thi 9 – 10 môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014! ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TOÁN; (Khóa LTĐH 9 – 10, đề số 4) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm). Cho hàm số 3 2( 4) 3y x mx m x= − + + + + (1) a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1. b) Tìm các giá trị của m để hàm số (1) đồng biến trên khoảng (0; 3). Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình 2 23cot 2 2 sin (2 3 2)cos .x x x+ = + Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 2 2 23 3 3 22 12 1y x yx y xy xy y− =
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TOÁN; khối A và khối A1, lần4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 MÔN THI: TOÁN; KHỐI A VÀ KHỐI A1, LẦN4

Khóa học Luyện thi 9 – 10 môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014! ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TOÁN; (Khóa LTĐH 9 – 10, đề số 4) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm). Cho hàm số 3 2( 4) 3y x mx m x= − + + + + (1) a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1. b) Tìm các giá trị của m để hàm số (1) đồng biến trên khoảng (0; 3). Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình 2 23cot 2 2 sin (2 3 2)cos .x x x+ = + Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 2 2 23 3 3 22 12 1y x yx y xy xy y− =
Xem thêm

6 Đọc thêm

Đề tiếng anh PART5 TOEIC có đáp án lời giải chi tiết (free)

ĐỀ TIẾNG ANH PART5 TOEIC CÓ ĐÁP ÁN LỜI GIẢI CHI TIẾT (FREE)

Đề tiếng anh PART5 TOEIC có đáp án lời giải chi tiết, toeic part 7, toeic cô mai phương, mẹo thi toeic Đề tiếng anh PART5 TOEIC có đáp án lời giải chi tiết, toeic part 7, toeic cô mai phương, mẹo thi toeic Đề tiếng anh PART5 TOEIC có đáp án lời giải chi tiết, toeic part 7, toeic cô mai phương, mẹo thi toeic Đề tiếng anh PART5 TOEIC có đáp án lời giải chi tiết, toeic part 7, toeic cô mai phương, mẹo thi toeic Đề tiếng anh PART5 TOEIC có đáp án lời giải chi tiết, toeic part 7, toeic cô mai phương, mẹo thi toeic Đề tiếng anh PART5 TOEIC có đáp án lời giải chi tiết, toeic part 7, toeic cô mai phương, mẹo thi toeic Đề tiếng anh PART5 TOEIC có đáp án lời giải chi tiết, toeic part 7, toeic cô mai phương, mẹo thi toeic Đề tiếng anh PART5 TOEIC có đáp án lời giải chi tiết, toeic part 7, toeic cô mai phương, mẹo thi toeic Đề tiếng anh PART5 TOEIC có đáp án lời giải chi tiết, toeic part 7, toeic cô mai phương, mẹo thi toeic
Xem thêm

100 Đọc thêm

Giáo án chương trình đổi mới ĐỀ TÀI: SỐ LƯỢNG 2 docx

GIÁO ÁN CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI ĐỀ TÀI: SỐ LƯỢNG 2 DOCX

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Cho trẻ tìm các đồ chơi trong lớp, gọi tên và nêu số luợng trẻ đang tìm thấy. Cho trẻ đếm số lượng và nêu kết quả - Gợi hỏi cho trẻ phát hiện trò chơi ở góc chơi nào trong lớp 2. Hoạt động 2: - tổ chức cho trẻ chơi “hi xem ai nhanh” - yêu cầu trẻ lấy đồ chơi mà trẻ thích ở các góc chơi với số lượng là 2 sau đó kiểm tra và cho trẻ thao tác chỉ, đếm và tách, gộp cuối cùng nêu kết quả số lượng trẻ đã chọn 3. Hoạt động 3: - Tổ chức chơi “Bé làm thợ xây” : Mỗi tổ xây lớp học hoặc góc chơi bé thích có các vật liệu hoặc số người là 2 4. Hoạt động 4: - tổ chức chơi “bé thử đoán xem” (lồng ghép GDAT GIAO THÔNG) cho 4 nhóm 4 tranh yêu cầu trẻ tìm 2 trường hợp vi phạm luật GT đánh dấu vào và trình bày cho biết.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại di động - Nguyên lý của màn hình LCD doc

KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG - NGUYÊN LÝ CỦA MÀN HÌNH LCD DOC

Độ sáng của màn hình LCD là do mạch chiếu sáng từ phía sau màn hình, còn gọi là mạch Backlight, mạch này đồng thời chiếu sáng cả bàn phím thông qua các đèn LED. Công ty CPS Vietnam - Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại di động Căn bản - 10 - Công ty CPS Việt Nam, Trụ sở chính: Tòa nhà 110A Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM ĐT: (08) 6272.2727 - 3500.3355 - 3500.3399 – 35007799, website: www.cps.vn Hình ảnh trên màn hình là do Vi xử lý điều khiển, CPU điều khiển điện áp trên các điểm ảnh khiến cho các phần tử tinh thể lỏng xoay một góc nhất định tạo ra hình ảnh trên màn hình. ● Hiện tượng màn hình sáng trắng không có hình: Điều này chứng tỏ là đèn Backlight chiếu sáng phía sau màn hình vẫn tốt nhưng mất tín hiệu điều khiển từ CPU sang màn hình. Với hiện tượng này bạn cần kiểm tra kỹ dây cáp tín hiệu từ CPU đi tới màn hình, chỉ cần một đường dây bị đứt là dẫn đến hiện tượng trên. ● Hiện tượng màn ảnh có hình nhưng tối đen: Có hình là chứng tỏ mạch điều khiển từ CPU sáng màn hình LCD vẫn tốt. Công ty CPS Vietnam - Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại di động Căn bản - 11 - Công ty CPS Việt Nam, Trụ sở chính: Tòa nhà 110A Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM ĐT: (08) 6272.2727 - 3500.3355 - 3500.3399 – 35007799, website: www.cps.vn
Xem thêm

15 Đọc thêm

Hạn chế rủi ro tín dụng tại SeABank

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SEABANK

3.2.1. Nợ quá hạn3.2.2. Nguyên nhân gây nên tình trạng nợ quá hạn ở Ngân hàng SeABank Đà Nẵng3.3. Do hiệu lực quản lý của các cơ quan nhà nước chưa cao3.4. Một số nguyên nhân khác3.4.1. Nguyên nhân chủ quan từ phía Ngân hàng3.4.2. Kiểm tra kiểm soát không tốt3.4.3. Quá tin tưởng vào tài sản thế chấp3.4.4. Do đội ngũ cán bộ thiếu trình độ4. Kết quả thu hồi nợ quá hạn ở SeABank Đà Nẵng5. Các biện pháp mà Ngân hàng SeABank Đà Nẵng đã áp dụng nhằm ngăn ngừa và hạnchế rủi ro tín dụng5.1. Công tác tổ chức cán bộ5.2. Thông tin về khách hàng5.3. Chú trọng công tác đánh giá khách hàng5.4. Ngăn ngừa các khoản vay khó đòi và tổn thất tín dụng5.5. Công tác thu hồi nợ quá hạn, xử lý các khoản nợ khó đòi5.6. Khả năng đo lường của các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh tín dụng của NgânhàngChương III. Những kiến nghị và giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro ở ngânhàng SeABank Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nayI. Những kiến nghị và giải pháp đối với ngân hàng SeABank Đà Nẵng1. Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý và điều hành1.1. Công tác giáo dục và đào tạo cán bộ1.2. Thành lập ban cố vấn và thanh tra tín dụng ngân hàng1.3. Thực hiện nghiêm túc các quy chế tín dụng2. Ngăn ngừa các khoản vay khó đòi và tổn thất tín dụng3. Việc sử lý các khoản vay nợ khó đòiII. Những giải pháp từ ngân hàng Nhà nướcIII. Những giải pháp từ chính phủ và các ngànhPhần. Kết luận
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn toán năm 2012_Đề số 17 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2012 ĐỀ SỐ 17 DOC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012 Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 17 ) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số 2 11xyx (C) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2) Tìm m để đường thẳng d: y = x + m cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho OAB vuông tại O. Câu II: (2 điểm) 1) Giải phương trình:  2cos . cos 12 1 sinsin cos x xx

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề