PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ CỦA PHẪU THUẬT CẮT BỎ TUYẾN GIÁP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ CỦA PHẪU THUẬT CẮT BỎ TUYẾN GIÁP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ":

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

Lâm sản ngoài gỗ Giá trị sử dụngM ật ong Măng treNấm rừngL à lo ại th ực ph ẩm r ất t ốt (ch ứa đ ư ờng d extroza) c ó kh ả n ăng h ấp th ụ nhanh cung c ấp n ăng l ư ợng cho c ơ th , duy tr ì ổn đ ịnh đ ư ờng trong m áu. Là một loại thực phẩm quen thuộc của người dân, sử dụng dưới dạng măng tươi, măng muối chua hoặc măng khô.Một số loài nấm ăn được có giá tri dinh dưỡng cao được thu hái hoặc sản xuất thành hàng hóa tiêu thụ trong nước và xuất khẩu (mộc nhĩ. nấm hương, nấm sò trắng…).4- Các sản phẩm dùng làm d ư ợc li ệu v à l àm c ảnh: Lâm sản ngoài gỗ Giá trị sử dụngH à th ủ ô S âm Ng ọc Linh Th ảo qu ả B ạc h à C ây b á b ệnh L àm thu ốc tr suy nh ư ợc th ần kinh, b ổ m áu, l àm đen t óc, h ạ chol est erol, gi ải đ ộc, nhu ận tr àng. L à c ây thu ốc qu ý c ó t ác d ụng c ải thi ện th l ực, t ăng s ức đ ề kh áng, c ải thi ện suy nh ư ợc th ần kinh, gi úp ăn ng ủ t ốt,ch ông oxy ho á, ph òng ch ống ung th ư… L à lo ại d ư ợc li ệu ch ữa đau bung, s ốt r ét, bu ồn n ôn, h ôi mi ệng… L à lo ại th ảo m ọc c ó t ác d ụng gi úp ti êu ho á t ốt, ch ữa k ém ăn, ăn kh ông ti êu, đau bung, bu ồn n ôn, đi ngo ài,
Xem thêm

3 Đọc thêm

 Dự án VIET TOWER

DỰ ÁN VIET TOWER

t , đánh giá hi u qu c a d án và đ c bi t quan tr ng trong vi c thuy t ph cư ệ ả ủ ự ặ ệ ọ ệ ế ụ ch đ u t quy t đ nh đ u t và t ch c tín d ng c p v n cho d án. ủ ầ ư ế ư ổ ứ ụ ấ ố ựI. NGHIÊN C U TH TR NG:Ứ ƯỜ1. Nghiên c u, đánh giá th tr ng đ u t :ứ ườ ầ ư Nghiên c u và đánh giá tình hình giá th tr ng văn phòng chi thuê t i Hà N iứ ườ ạ ộ t năm 2009 đ n năm 2011ừ ế .• Năm 2009: Trong Quý I/2009, t i Hà N i, giá chào thuê văn phòng h ng A đã gi mạ ộ ạ ả kho ng 8% so v i th i đi m cu i năm 2008, xu ng còn 49USD/m2, g n b nả ớ ờ ố ố ầ ằ g v i m c giá trong Quý I/2008. ớ ứ Bên c nh đó, t l tr ng c a văn phòng h ng Aạ ỷ ệ ố ủ ạ tăng lên m c 2.6%; giá thuê văn phòng h ng B gi m xu ng còn d iở ứ ạ ả ố ướ 33USD/m2 t i th i đi m cu i quý I/2009, gi m 5% so v i cùng kỳ năm ngoái; tạ ờ ố ả ớ ỷ l tr ng c a văn phòng h ng B là 19%. Các tòa nhà văn phòng h ng B cũ có t lệ ố ủ ạ ạ ỷ ệ tr ng là 8%. Đây là k t qu mà CBRE công b khi th m đ nh v d án đ u tố ế ả ố ẩ ề ự ầ ư BĐS. Theo Savills Vi t Nam, trong quý IV/2009, t ng l ng cung văn phòng choệ ổ ượ thuê Hà N i đ t h n 600.000m2, tăng kho ng 23% so v i quý III/2009. Trongở ộ ạ ơ ả ớ khi đó, công su t cho thuê ti p t c suy y u và gi m kho ng 2% so v i quýấ ế ụ ế ả ả ớ III/2009. C th , công su t cho thuê văn phòng h ng A gi m 18%; công su t choụ ấ ạ ả ấ thuê c a văn phòng h ng B gi m nh m c 1%; công su t cho thuê c a vănủ ạ ả ẹ ở ứ ấ ủ phòng h ng C gi m h n 10% so v i quý III/2009.ạ ả ơ ớ• Năm 2010: Gia thuê văn phong t i ́ ̀ ạ Hà N iộ 2010 gi m so v i năm 2009ả ớ . Theo Công ty nghiên c u B t đ ng s n Savills ứ ấ ộ ả Vi t Namệ , công suât thuê trung binh cua thí ̀ ̉ ̣ 3tr ng văn phong trong quy I đat 85%, tăng nhe khoang 2% so v i quy tr c. Măcườ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ớ ́ ướ ̣ du công suât thuê co nhiêu dâu hiêu lac quan, song, gia thuê văn phong cac hang̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ đêu co xu h ng giam 3,6% so v i quy 4 năm 2009. L ng văn phong hang À ́ ướ ̉ ớ ́ ượ ̀ ̣ đ c thuê trong quy môt tăng hâu nh không đang kê, trong khi văn phong hang Bượ ́ ̣ ̀ ư ́ ̉ ̀ ̣ giam t i môt n a. Chi riêng văn phong hang C đat kêt qua tôt nhât. Môt loat cac toả ớ ̣ ử ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀
Xem thêm

11 Đọc thêm

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP KHAI TRIỂN RIÊNG PHẦN VÀ ÁP DỤNG ĐỂ CHỨNG MINH CÔNG THỨC EULER

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP KHAI TRIỂN RIÊNG PHẦN VÀ ÁP DỤNG ĐỂ CHỨNG MINH CÔNG THỨC EULER

l ụVMỤC LỤVMỞ ĐẦU1, Lí do chọii đề tàiKhcù triển riêng ptiầii là một trong' uhữiig kỹ thuật tính toáu của.giải tíđi, Minh. h-ựa đio điều đó, chúng tel ũ6 thề giới thiệu qua. hcũ vấiiđề dưới đay;Về m ặ t lí th u y ế t, Iigu yêii liàtn uủct h à m liutu t ỹ đ ư ợc g iả i q u y ết tr iệ tđể qua việc; biểu điên mật hàm hữu tỷ dưới dạng tổng' quát củct mậthàm đa thức với một hàm hữu tỷ có bạc của đa thức trêu nhò haubậc của. đa thức dưới mẩu. Như vậy, vấn đề CỜI1 lại ià xử kỹ Iiguyẽuhàm i5ciu bằng việc ph.au tích đa thức dưới mẫu thành tíđi người ta.th.il được cáu ph.au thức.: riêng phần, N guyẽii h-àui uủa. các ph.â.11 thứcricug p h ầ n được tín h to á n m ộ t cách, đơii giản qua. các Iiguyẽii h.à.111 cơbản.l a đa biết công thức; di phân từng pliầtif udv = uv — f vdu.Nhờ cồng thức liày, việc tính, tích phau cua- một ỉ>6 hàiii có thể 116L làkhá phức tạp được diuyểii sang từ những' dạng, đơn giản hơu.Ngoài uiiữiig đề cập trêu, đây, trưng' Giãi tích, các; nhà. Tt>áu liực đãđưa Lei một í>6 kh.cũ triển riêng' ph-ầii củct một i>ố hàm đặc biệt qua. các;chuỗi đề thu được những cồng thức biểu điều rất 11ỖL tiếng và đem lạimột 56 kết quả đẹp đẽ, Dược sự định, hướng của. người, hướng dẩiL, tôi
Xem thêm

45 Đọc thêm

Quản trị dự án THAY đổi địa điểm HOẠT của MARITIME BANK – PGD THỦ đức

QUẢN TRỊ DỰ ÁN THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HOẠT CỦA MARITIME BANK – PGD THỦ ĐỨC

Quản trị dự án thay đổi địa điểm hoạt động của maritime bank thủ đức. Ả ưởng c a cuộc kh ng ho ng quy mô toàn c ó t c các công ty tậ ế giới, ngân hàng là một trong những ngành nh ưởng nhiều nh t c a làn sóng này. Từ các ngân hàng lớ ến ngân hàng nhỏ ều g ó ữ ừa qua, nhiều ngân hàng bị nh n chìm trong làn sóng. T i Vi t Nam nhữ ừ q ng kiến nhiều ngân hàng ph i sáp nhậ ơ u theo yêu c u c N N ướ ều ph i i và rà soát l i toàn bộ các ho ộng c a mình, cắt gi m nhân viên, thay i ơ u, thu hẹp ph m vi ho ộ … e b ằm ngoài cuộc kh ng ho b ều hành c N ư ững bi n pháp nhằm gi m thiểu ưởng c a làn sóng ướng tới kinh doanh hi u qu trong thời k ó . ột trong s ó nâng cao hi u qu c a các chi nhánh phòng giao dịch ho ộng kinh doanh yếu kém, tinh gi m nhân sự, mở rộng các khu vực tiề ị ượ ó ; ừ ó ằ ư ữ ợ ớ ượ … Từ những yêu c ó ến hành dự ị ểm c a các chi nhánh ho ộng không hi u qu ư ó ến những vị trí tiề ơ .. Đ u tiên trong chuỗi dự i nên kết qu c a dự án này có ưởng r t lớ ến các dự án sau. Chúng tôi mong nhậ ược các góp ý từ b ều hành và quý vị c ể dự án hoàn thi ơ .
Xem thêm

52 Đọc thêm

Thị trường bán lẻ Việt Nam

THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG oOo THI HỌC PHẦNMÔN KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNHSV : TRẦN TRỌNG NGHĨALớp : KNThTr INgành học: Quản trị doanh nghiệpTH TR NG B N L ƯỜ Á ẺVI T NAMỆC H I V TH CH TH CƠ Ộ À Á ỨNHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI THUYẾT TRÌNH PH N I:Ầ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ CỦA THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM PH N II:Ầ CƠ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM KHI THAM GIA THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ PH N III:Ầ THÁCH THỨC VÀ RÀO CẢN TRÊN CON ĐƯỜNG CHINH PHỤC THỊ TRƯỜNG SÂN NHÀ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAMI. Những điểm nỗi bật của thị trường bán lẻ Việt NamViệt Nam là một trong những thị bán lẻ hấp dẫn nhất thế giớiCánh cửa thị trường bán lẻ Việt Nam đang mở ra theo lộ trình hội nhập WTO.Bức tranh thị trường bán lẻ Việt ngày càng đa dạng, nhiều màu sắc. II. Cơ hội của doanh nghiệp Việt Nam khi tham
Xem thêm

8 Đọc thêm

Kinh tế lượng - Tự tương quan part 2 pdf

KINH TẾ LƯỢNG - TỰ TƯƠNG QUAN PART 2 PDF

Kiểm định 2 về tính độc lập của các TRANG 7 PH ƯƠ NG PH Á P Đ Ồ TH Ị  Giả định về sự tự tương quan liên quan đến các giá trị ut của tổng thể, tuy nhiên, các giá trị này không thể quan [r]

10 Đọc thêm

ĐỊA LÝ 5- ( KHUNG LONG)

ĐỊA LÝ 5- ( KHUNG LONG)

TRANG 1 CHỈ ĐẠO CUỘC THI: PHÒNG GD VÀ ĐT THẠCH HÀ - NGƯỜI DỰ THI: CÔ GIÁO H TH T HOAỒ Ị Ố BÀI DẠY: – CHÂU PHI PHỀNG GI O D C Á Ụ PHỀNG GI O D C Á Ụ V À ĐÀO T O K Ạ V À ĐÀO T O K Ạ RONG B[r]

38 Đọc thêm

Tài liệu ĐẶC ĐIỂM GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ pptx

TÀI LIỆU ĐẶC ĐIỂM GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ PPTX

TRANG 1 ĐẶ C Đ I Ể M GIAO TI Ế P C Ủ A SINH VIÊN TR ƯỜ NG CAO ĐẲ NG S Ư PH Ạ M QU Ả NG TR Ị _THE COMMUNICATION’S CHARACTERISTICS OF QUANGTRI _ _TEACHER COLLEGE’S STUDENTS _ LÊ QUANG SƠN [r]

8 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN - Khối: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG doc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TOÁN - KHỐI: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG DOC

M ỘT HỌC SINH LỚP 11 CỦA TRƯỜNG MUỐN CHỌN NG ẪU NHI ÊN ĐỒNG THỜI BA QUY ỂN SÁCH TỪ GIÁ SÁCH TR ÊN.. TÌM GIAO TUY ẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG: ABD V À AMN.[r]

1 Đọc thêm

Các dạng hư hỏng của nguyên liệu

CÁC DẠNG HƯ HỎNG CỦA NGUYÊN LIỆU

Trong quá trình b ả o qu ả n, nh ữ ng bi ến đổ i c ảm quan đầ u tiên c ủa cá liên quan đế n bi ể u hi ệ n bên ngoài và k ế t c ấ u. V ị đặc trưng của các loài cá thườ ng th ể hi ệ n rõ trong vài ngày đầ u c ủ a quá trình b ả o qu ả n b ằng nước đá. Bi ến đổ i nghiêm tr ọ ng nh ấ t là s ự b ắt đầ u m ạ nh m ẽ c ủ a quá trình c ứng cơ. Ngay sau khi ch ết, cơ thị t cá du ỗ i hoàn toàn và k ế t c ấ u m ề m m ạ i , đàn hổi thườ ng kéo dài vàigi ờ, sau đó cơ sẽ co l ại. khi cơ trở nên c ứng đờ và toàn b ộ cơ thể cá khó u ố n cong là lúccá đang ở tr ạ ng thái c ứng cơ. Trạng thái này thườ ng kéo dái trong m ộ t ngày ho ặc hơn,sau đó sẽ k ế t thúc. Khi h ế t c ứng, cơ sẽ du ỗ i ra và tr ở nên m ề m m ại nhưng không còn đàn h ồi như trướ c khi c ứng cơ. Tốc độ c ủ a quá trình chuy ể n sang c ứng cơ và quá trình mề mhóa sau c ứng cơ thườ ng khác nhau tùy loài cá và ch ị u ảnh hưở ng c ủ a các y ế u t ố như nhiệ t độ , quá trình x ử lý cá, kích c ỡ và điề u ki ện cơ thể c ủ a cá. Nói chung, ngườ i ta th ừ a nh ậ n r ằ ng ở nhi ệt độ cao thì th ời điể m c ứng cơ đế n s ớ m và th ờ igian c ứng cơ ngắ n. Tuy nhiên qua nghiên c ứu, đặ c bi ệ t ở cá nhi ệt đớ i, nh ậ n th ấ y nhi ệt độ có ảnh hưởng ngượ c l ại đố i v ớ i s ự b ắt đầ u quá trình c ứng c
Xem thêm

18 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ DU LỊCH BIỂN Ở LĂNG CÔ VÀ CẢNH DƯƠNG – THỪA THIÊN HUẾ" ppsx

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: "ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ DU LỊCH BIỂN Ở LĂNG CÔ VÀ CẢNH DƯƠNG – THỪA THIÊN HUẾ" PPSX

trường du khách theo thu nhập để lựa chọn loại hình sản phẩm du lịch biển thích hợp, đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách. 4. Một số giải pháp phát triển du lịch biển ở Lăng Cô và Cảnh Dương Căn cứ vào tài nguyên du lịch của tỉnh và định hướng thị trường kết hợp với kết quả khảo sát thực tế, một số giải pháp sau đây cần được quan tâm giải quyết đúng mức để du lịch biển ở Lăng Cô và Cảnh Dương được phát triển tốt hơn: - Quy hoạch và xây dựng hình ảnh điểm đến cho điểm du lịch biển Lăng Cô và Cảnh Dương: Để có thể tạo tính hấp dẫn du khách khi đến với biển ở TT Huế và khai thác tối đa nhu cầu của khách về du lịch biển, các cấp quản lý liên quan cần có những chính sách cụ thể về quy hoạch các điểm du lịch biển độc đáo và xây dựng hình ảnh của các điểm đến du lịch biển. Tuy nhiên, việc xây dựng hình ảnh của điểm đến du lịch biển phải mang tính đặc thù sao cho tương xứng với tiềm năng vốn có của nó và tạo được điểm khác biệt so với các điểm du lịch biển ở địa phương khác. Đồng thời, phải thỏa mãn được nhu cầu của các đối tượng du khách mục tiêu. Căn cứ vào tiềm năng du lịch cũng như xu hướng phát triển của các thị trường mục tiêu, hình ảnh điểm đến của du lịch biển ở Lăng Cô và Cảnh Dương phải thể hiện được: -
Xem thêm

11 Đọc thêm

VỊ TRÍ CỦA MẬT MÃ TRONG MẠNG MÁY TÍNH

VỊ TRÍ CỦA MẬT MÃ TRONG MẠNG MÁY TÍNH

V V Ị Ị TR TR Í Í C C Ủ Ủ A M A M Ậ Ậ T MÃ TRONG M T MÃ TRONG M Ạ Ạ NG M NG M Á Á Y T Y T Í Í NH NH T Tổổng quanng quan RIÊNG TƯ RIÊNG TƯ/MÃ HO/MÃ HOÁÁ CHỨCHỨNG THỰNG THỰCC KÝ/ TOKÝ/ TOÀ[r]

9 Đọc thêm

Tài liệu TCVN 4836-89 pdf

TÀI LIỆU TCVN 4836-89 PDF

O] dung dị ch bão hoà ở nhiệt đ ộ phòng. 3.8 Than hoạt nh. 4 Thiế t bị Sử dụng các thiết bị thông thờng của phòng thí nghiệm và các thiết bị sau: 4.1 Máy xay thị t, loại dùng cho phòng thí nghiệm có lắ p một tấm đ ĩ a đ ợc khoan lỗ, các lỗ có đ ờng kí nh không lớn hơ n 4 mm. 4.2 Bì nh cầu đ nh mức 4.3 Bì nh nón, dung ch khoảng 250 ml 4.4 Buret, dung ch 25 hoặ c 50 ml 4.5 Pipet đ nh mức, dung ch 20 ml. 4.6 Máy đ o pH 4.7 Nồi đ un cách thuỷ 4.8 Câ n phâ n ch 5 Lấy mẫu 5.1 Lấy í t nhất 200g mẫu từ mẫu đ ại diện. TCVN 4836 : 1989 5 5.2 Bảo quản mẫu Nếu cần thiết, cần lu giữ mẫu sao cho không đ ợc làm h hỏng mẫu và làm thay đ ổ i thành phần của mẫu. 6 Cách tiế n hành 6.1 Chuẩn bị mẫu thử Làm đ ề u mẫu bằng cách cho mẫu đ i qua cối xay thị t í t nhất 2 lần và trộn. Cho đ ầy mẫu vào một bì nh có nút đ ậy kí n khí và bảo quản sao cho không đ ợc làm hỏng và làm thay đ ổ i thành phần của mẫu. Phâ n ch mẫu càng sớm càng tốt ngay sau khi làm đ ồng đ ề u mẫu, nhng không đ ợc quá 24 giờ. 6.2 Lợng mẫu câ n Câ n khoảng 10 g từ mẫu thử, chí nh xác đ ến 0,001 g (6.1) và chuyển sang bì nh nón (4.3).
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tài liệu Qủan trị ngân hàng p6 docx

TÀI LIỆU QỦAN TRỊ NGÂN HÀNG P6 DOCX

Điều này được minh họa trong hình 3 sau đây: ĐỒ TH Ị 2: CHI PHÍ PHÁT TRI Ể N D Ị CH V Ụ T Ă NG NHANH KHI TI Ế P C Ậ N TH ƯƠ NG M Ạ I HOÁ Thứ ba: Quá trình khảo sát sự phát triển sản phẩm[r]

12 Đọc thêm

Bài kiểm tra học kì II Môn : Vật lý lớp 10 CT Cơ bản pps

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN : VẬT LÝ LỚP 10 CT CƠ BẢN PPS

CÂU PHÁT BI ỂU NÀO SAU ĐÂY KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGUYÊN LÝ TH Ứ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC H ỌC?. NHI ỆT LƯỢNG TRUYỀN CHO VẬT LÀM TĂNG NỘI NĂNG CỦA VẬT V À BI ẾN TH ÀNH CÔNG MÀ V ẬT THỰC HI ỆNA[r]

4 Đọc thêm

Kểm tra học kì II 2010-2011 Môn : Vật lý lớp 10 - Đề số : 10B A002 pps

KỂM TRA HỌC KÌ II 2010-2011 MÔN : VẬT LÝ LỚP 10 - ĐỀ SỐ : 10B A002 PPS

CÂU PHÁT BI ỂU NÀO SAU ĐÂY KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGUY ÊN LÝ TH Ứ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC H ỌC?. NHI ỆT LƯỢNG TRUYỀN CHO VẬT LÀM TĂNG NỘI NĂNG CỦA VẬT V À BI ẾN TH ÀNH CÔNG MÀ V ẬT THỰC HI ỆN[r]

4 Đọc thêm

PHẦN I NHỮNG CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ

PHẦN I NHỮNG CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ

Phần I NHỮNG CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ CÔNG T C TIÊU THÁ Ụ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆPI. THỰC CHẤT, QUAN NIỆM VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM V THÀ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM.1. Thực chất quan niệm về tiêu thụ sản phẩm.Tiêu thụ sản phẩm l khâu cuà ối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, l khâu là ưu thông h ng hoá, l cà à ầu nối trung gian giữa một bên l sà ản xuất và một bên l tiêu dùng l m cho hoà à ạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục, nhịp nh ng, các khâu có mà ối liên hệ chặt chẽ với nhau, nối với nhau bằng một mắt xích chặt chẽ, khâu trước l tià ền đề, l cà ơ sở cho khâu sau. Để quá trình đó diễn ra thường xuyên liên tục thì doanh nghiệp phải thông suốt các khâu, trong đó tiêu thụ sản phẩm l khâu cuà ối cùng v cà ũng l khâu rà ất quan trọng, chỉ khi n o tiêu thà ụ được sản phẩm thì chu kỳ sản xuất kinh doanh mới được tiếp tục, kết quả thu được ở kỳ trước tạo điều kiện để thực hiện kỳ tiếp theo. Tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quyết định đối với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa v o khà ả năng tiêu thụ của doanh nghiệp có thể xây dựng kế hoạch mua đầu v o v dà à ự trữ t i chính, dà ự trữ nguyên vật liệu.Tiêu thụ sản phẩm còn l quá trình thà ực hiện các giá trị sản phẩm h ngà hoá, qua thị trường h ng hoá à được chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ v vòng chu chuyà ển vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được ho n thià ện. Chu kỳ sản xuất kinh doanh chỉ kết thúc khi m sà ản phẩm h ng hoá à được tiêu thụ v thu à được tiền, đồng thời quyền sở hữu được thay đổi. Như vậy: " Tiêu thụ sản phẩm l giai à đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, l yà ếu tố quyết định sự tồn tại v phát trià ển của doanh nghiệp".2. Thực chất quan niệm về thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.Thị trường chứa tổng số cung, tổng số cầu v cà ơ cấu tổng cung v tà ổng cầu về một loại h ng hoá hay mà ột nhóm h ng hoá n o à à đó. Thị trường bao gồm cả yếu tố không gian v thà ời gian . Trên thị trường luôn diễn ra các hoạt động mua bán v các quan hà ệ h ng hoá tià ền tệ.
Xem thêm

17 Đọc thêm

Kểm tra học kì II 2010-2011 Môn : Vật lý lớp 10 - Đề số : 10B A004 pps

KỂM TRA HỌC KÌ II 2010-2011 MÔN : VẬT LÝ LỚP 10 - ĐỀ SỐ : 10B A004 PPS

CÂU PHÁT BI ỂU NÀO SAU ĐÂY KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGUYÊN LÝ TH Ứ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC H ỌC?. NHI ỆT LƯỢNG TRUYỀN CHO VẬT LÀM TĂNG NỘI NĂNG CỦA VẬT V À BI ẾN TH ÀNH CÔNG MÀ V ẬT THỰC HI ỆNA[r]

4 Đọc thêm

NHỮNG CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ

NHỮNG CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ

Tái sản xuất h ng hoá bao gà ồm các khâu: sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Thị trường l khâu tà ất yếu của sản xuất h ng hoá. Thà trường chỉ mất đi khi sản xuất h ng hoá không còn. Nhà ư vậy, không nên v không thà coi phạm trù thị trường chỉ gắn với nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Thị trường là chiếc cầu nối giữa sản xuất v tiêu dùng. Thà trường l mà ục tiêu của quá trình sản xuất h ng hoá. Thà trường l khâu quan trà ọng nhất của quá trình sản xuất h ng hoá.àThị trường không chỉ l nà ơi diễn ra các hoạt động mua bán, nó còn thể hiện các quan hệ h ng hoá tià ền tệ. Do đó, thị trường còn được coi l môià trường kinh doanh, l khách quan. Tà ừng cơ sở sản xuất kinh doanh không có khả năng l m thay à đổi thị trường m ngà ược lại họ phải tiếp cận để thích ứng vơí thị trường. Thị trường l "tà ấm gương để các doanh nghiệp nhận biết nhu cầu xã hội v à để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của chính bản thân mình. Thị trường l thà ước đo khách quan của mọi cơ sở sản xuất kinh doanh.Ngo i ra, thà trường còn l cà ăn cứ, đối tượng của kế hoạch hoá. Cơ chế thị trường l cà ơ sở quản lý của nền kinh tế h ng hoá. Thà trường l công cà ụ bổ xung cho các công cụ điều tiết vĩ mô của nh nà ước. Thị trường l môià trường kinh doanh, l nà ơi nh nà ước tác động v o quá trình kinh doanh cà ủa cơ sở.3. Chức năng của thị trường tiêu thụ sản phẩm.a. Chức năng thừa nhận:H ng hoá à được sản xuất ra, người sản xuất phải bán nó, việc bán h ngà hoá được thực hiện thông qua chức năng thừa nhận của thị trường. Thị trường thừa nhận chính l ngà ười mua chấp nhận có nghĩa l và ề cơ bản quá trình tái sản xuất xã hội của h ng hoá à được thực hiện vì tiêu dùng sản phẩm v cácà chi phí tiêu dùng cũng được khẳng định khi h ng hoá à được bán ra.Thị trường thừa nhận: Tổng khối lượng h ng à đưa ra thị trường, cơ cấu của cung v cà ầu, quan hệ cung cầu đối với từng h ng hoá, chuyà ển giá trị sử dụng v giá trà cá biệt th nh giá trà sử dụng v giá trà xã hội, thừa nhận hoạt động buôn bán...
Xem thêm

17 Đọc thêm

Kểm tra học kì II 2010-2011 Môn : Vật lý lớp 10 - Đề số : 10B A003 pptx

KỂM TRA HỌC KÌ II 2010-2011 MÔN : VẬT LÝ LỚP 10 - ĐỀ SỐ : 10B A003 PPTX

CÂU PHÁT BI ỂU NÀO SAU ĐÂY KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGUY ÊN LÝ TH Ứ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC H ỌC?. NHI ỆT LƯỢNG TRUYỀN CHO VẬT LÀM TĂNG NỘI NĂNG CỦA VẬT V À BI ẾN TH ÀNH CÔNG MÀ V ẬT THỰC HI ỆN[r]

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề