PHIẾN HUYẾT NHỎ - NHIỆM VỤ (PLATELET FUNCTION) DOCX

Tìm thấy 8,673 tài liệu liên quan tới tiêu đề "PHIẾN HUYẾT NHỎ - NHIỆM VỤ (PLATELET FUNCTION) DOCX":

Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán kế toán NVL Công ty may Thăng Long

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NVL CÔNG TY MAY THĂNG LONG

ca cụng ty. Gúp phn khc phc yờu cu ca qun lý núi chung v qu n lý cht ch NVL núi riờng. Tuy nhiờn, vn cú nhng hn ch cn phi khc phc v ho n thi n: ỏp dng k toỏn mỏy, d phũng (cụng ty khụng trớch lp d phũng). SV Nguyễn Thị Hoài Kế toán 41A44 Luận văn tốt nghiệp GVHD TH.S Phạm Bích ChiII. S cn thit ho n thi n k toỏn NVL Cụng ty may Thng Long.K toỏn luụn l b phn khụng th thiu trong t chc b mỏy ca bt k mt cụng ty n o, ú l b phn cu th nh c a h thng cụng c qun lý iu h nh ho t ng kinh doanh. Vi v trớ nh vy, k toỏn cú chc nng phn ỏnh cỏc thụng tin to n di n v hot ng ca mi doanh nghip: t i s n, vn, li nhun, giỳp cho nh qu n lý cú th a ra c cỏc quyt nh mt cỏch ỳng n. Do ú bờn cnh cỏc chin lc, chớnh sỏch phỏt trin, nh qu n lý doanh nghip v b n thõn phũng k toỏn luụn cú nhng phng hng nõng cao v ho n thi n cụng tỏc k toỏn; bi i vi doanh nghip thỡ thụng tin k toỏn c dựng giỏm sỏt hot ng kinh doanh, i vi Nh n c - c dựng kim tra vic thc hin ngha v v ch p h nh phỏp lu t v kinh doanh, thu, i vi nh u t - ú l nh ng thụng tin ban u i n quyt nh cui cựng l cú nờn u t v o doanh nghi p ú hay khụng Núi chung, thụng tin k toỏn khụng ch cú tỏc dng trong phm vi doanh nghip m cũn cú tỏc d ng vi rt nhiu i tng bờn ngo i khỏc. Do v y, ho n thi n cụng tỏc k toỏn luụn l yờu c u c t ra. cú th ho n thi n v nõng cao hi u qu cụng tỏc k toỏn ti mi doanh nghip, bn thõn phũng k toỏn phi luụn c gng, mi k toỏn viờn phi khụng ngng trau di, nõng cao trỡnh ng nghip v cú th thc hin tt phn h nh cụng vic ca mỡnh. Trong yờu cu ho n thi n ng b ú, ho n thi n hch toỏn k toỏn NVL cng c t ra. Vi mt doanh nghip sn xut, yu t u v o vụ cựng quan trng cho nờn hch toỏn k toỏn NVL l m t khõu khụng th thiu c trong to n b quỏ trỡnh hch toỏn. Vic ho n thi n v nõng cao cụng tỏc
Xem thêm

11 Đọc thêm

Luận văn: Xây dựng chiến lược bán hàng cho Công ty Cổ Phần Mỹ Việt giai đoạn 2011 – 2015 docx

LUẬN VĂN: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ VIỆT GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 DOCX

VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP: NHI ỆM VỤ HAY SỨ M ẠNG KINH DOANH C ỦA DOA NH NGHI ỆP M ỤC TIÊU DÀI H ẠN PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH D[r]

51 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

tr ị c ảm c úm, s ốt, gi úp t ăng c ư ờng tr í nh ớ… L à v ị thu ốc gi úp t ăng c ư ờng sinh l ý nam gi ới, b ổ sung n ăng l ư ợng, gi ảm str ess, t ăng c ư ờng mi ễn d ịch, ph ồng Kim ti ền th ảo Thi ên ni ên ki ện T ía t ô Đ ịa s âm M ật ong Phong lan rừngC ây l ư ợc v àng ch ống l ão ho á. C ó t ác d ụng thanh nhi ệt, l ợi thu ỷ, ti êu s ạn (tr ị s ỏi th ận,s ỏi m ật) , gi ải đ ộc, ti êu vi êm. Ch ữa th ấp kh ớp, đau nh ứt x ư ơng, t ê b ại, đau d ạ d ày, kh ó ti êu, đau b ụng kinh. Ch ữa c ảm m ạo, s ốt, ho, ti êu đ ờm, ra m ồ h ôi, gi úp ti êu ho á. C ó v ị m ặn, t ính m át c ó t ác d ụng b ổ d ư ơng, thanh nhi ệt, thanh ph ế ki ện t ỳ… Gi úp an th ần ng ủ ngon, ch ữa vi êm h ọng, ho, tr ị c ác v ết b ỏng nh ẹ, ch ữa vi êm lo ét d ạ d ày … Là loài hoa cảnh đẹp được ưa chuộng trong và ngoài nước; một số loài có giá trị dược liệu.D ễ tr ồng, lu ôn xanh t ốt, l á xanh b óng đ ẹp n ên đ ư ợc tr ồng đ ể l àm c ảnh đ ể trong v ư ờn ho ặc d ư ới hi ên nh à. Ngo ài ra n ó c òn l à m ột c ây thu ốc dan gian c ó t ác d ụng c ầm m áu, ch ữa b ỏng nh ẹ.
Xem thêm

3 Đọc thêm

giáo trình phương pháp giáo dục thể chất

GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Vậy TDTT đư c hi u là s luy n tợ ể ự ệ ập c thơ c i tể ả ạo c thơ b ng s v nể ằ ự ậ đ ng tích c c cộ ự ủa c bơ p. Đắ ối tư ng cợ ủa TDTT là đi u khi n quá trình phátề ể tri n th ch t cể ể ấ ủa con ngư i. Đờ ể phân tích sâu h n khái niơ ệm TDTT đư c xemợ xét 3 quan đi mể .- TDTT là m t ho t ộ ạ đ ng.ộĐây là m t ho t đ ng cộ ạ ộ ủa con ngư i, nó là m t ho t ờ ộ ạ đ ng có độ ối tượng là con ngư i, đ c bi t c a ho t đ ng nờ ặ ệ ủ ạ ộ ày là m t ho t ộ ạ đ ng h tr b sung choộ ỗ ợ ổ ho t đạ ộng chính c bơ n. Nó là m t ho t ả ộ ạ đ ng phộ ụ làm tăng hi u qu c a ho tệ ả ủ ạ đ ng chíộ nh. Nó là ho t ạ đ ng ph b sung nâng cao hi u qu ho t đ ng sộ ụ ổ ệ ả ạ ộ ống c bơ n. TDTT ra đ i g n li n v i lao đ ng c th g n li n v i ngh săn b n.ả ờ ắ ề ớ ộ ụ ể ắ ề ớ ề ắ Ngh săn b n đề ắ òi hỏi con ngư i ph i có s c m nh khéo léo b n b , ph i có kờ ả ứ ạ ề ỉ ả ỹ năng leo trèo rình r p bò trậ ư n và ờ đ c ặ bi t là lao ném. Nh có ý th c phát triệ ờ ứ ển mà con ngư i nh n thờ ậ ức đư c m i liên h nhân qu gi a chu n bợ ố ệ ả ữ ẩ ị trư c choớ lao đ ng vộ à k t qu lao ế ả đ ng vộ ì v y nó n y sinh hình th c t p luy n ậ ả ứ ậ ệ đ chu nể ẩ bị trư c cho lao đ ng. ớ ộ Ở những nư c Châu Phi, Châu Úc còn l i nh ng di tíchớ ạ ữ ch ng tứ ngư i cờ ổ x a đư ã t p luy n sậ ệ ăn bắn nh hư ình v c a thú vẽ ủ ật trên đá.V y nó là ho t ậ ạ đ ng chu n b cho lao độ ẩ ị ộng, đi trư c lao đ ng đớ ộ ể làm tăng hi u qu c a lao đ ng, ph c v cho lao đệ ả ủ ộ ụ ụ ộng đây là ch c năng xứ ã h i v n cóộ ố c a TDTT và lúc ủ đó giáo d c th ch t cũng thu c ph m trù vĩnh h ng. Cùngụ ể ấ ộ ạ ằ 6v i s phát tri n c a xã hớ ự ể ủ ội loài ngư i, tính ch t c a lao đ ng thay đ i laoờ ấ ủ ộ ổ đ ng chân tay ngộ ày càng gi m nh lao ả ẹ động trí óc và lao đ ng bộ ằng máy ngày càng tăng lên. Nh ng mư i quan h gi a TDTT v i laố ệ ữ ớ o đ ng không h b xoáộ ề ị b . Nỏ ếu nh trư ước đây TDTT liên h tr c ti p v i lao đ ng mang tính th cệ ự ế ớ ộ ự d ng tr c tiụ ự ếp nh ng ngày nay nó mang tính chư t gián ti p. ấ ế Ảnh hư ng c a nóở ủ là nâng cao s c kho , chúng thúc ứ ẻ đ y nhanh quá trẩ ình h i ph c sau lao ồ ụ đ ngộ nâng cao kh năng ho t đ ng th l c.ả ạ ộ ể ự - TDTT là t ng hoà giá tr v t ch t và tinh th nổ ị ậ ấ ầĐó là nh ng công cữ ụ ph ng tiươ ện đư c sáng t o ra tác đ ng vợ ạ ộ ào tự nhiên, đó là nh ng giá trư v t ch t và tinh thị ậ ấ ần được l u trư và truy n bá ví d : Xâyữ ề ụ
Xem thêm

37 Đọc thêm

Ý KI ẾN TH ỨHAI

Ý KI ẾN TH ỨHAI

Ý Ki ến th ứhaiSau một tai nạn giao thông, chiếc xe “câu cơm” bị hư hại khá nhiều, cần “đại tubổ”. Thường thường thì ai cũng nhờ hai ba thợ máy ước lượng tổn thất và chi phítrước khi đồng ý cho sửaTương tự như vậy, trước một căn bệnh hiểm nghèo, chắc là bệnh nhân c ũng mu ốntìm hiểu thêm trước khi quyết định việc điều trị. Sự tìm hiểu thêm này có th ể là từsách báo, internet nhưng thường thì với các bác sĩ chuyên môn khác.Việc lấy ý kiến thêm (Second Opinion), là chuyện được nói tới khá nhi ều ở m ọi quốcgia. Ấy vậy mà kết quả thăm dò cho biết hàng năm ch ỉ có 20% bệnh nhân làm côngviệc có tính cách hỗ trợ, quyết định về bệnh tình của mình.Lấy ý kiến thứ hai (hoặc thứ ba…) có thể do bệnh nhân hoặc thân nhân yêu c ầu, đôikhi cũng từ bác sĩ, khi vị này có khó khăn trong chữa trị, ch ẩn đoán.Nhiều bệnh nhân ngần ngại không muốn đi hòi thêm ý ki ến, e r ằng n ếu làm nh ư v ậysẽ chạm tự ái, làm buồn lòng vị bác sĩ đang chữa trị cho mình. C ũng có người d ễtính, hoàn toàn tin tưởng ở “ông bà thầy” đã nhiều ch ục n ăm giao h ảo.Nhưng thực ra các bác sĩ cũng không nề hà gì về việc này. Trong thời gian hu ấnluyện, họ đã quen với truyền thống “học thầy không t ầy h ọc b ạn”. Khi hành nghề,các bác sĩ hỏi ý kiến của nhau là chuyện thường tình. Lý do là y khoa ngày nay quáphong phú về kiến thức bệnh lý cũng như phương thức chẩn đoán, điều trị màkhông một bác sĩ nào có thể nắm vững hết được. Ngoài ra, mặc dù có cùng huấnluyện nhưng họ có quan niệm, suy nghĩ khác nhau về cách áp d ụng ki ến th ức c ủamình trong khi chẩn đoán cũng như điều trị. Có bác sĩ cho làm nhiều thử nghi ệmnhưng cũng có bác sĩ chỉ làm vừa đủ rồi dùng kinh nghiệm nghề nghiệp để suy lu ậnchẩn đoán bệnh. Trong điều trị, một số bác sĩ “bảo thủ” chữa vừa đủ cho hết bệnh,tránh tác dụng phụ của dược phẩm, một số bác sĩ khác lại mu ốn chữa mau chữamạnh. Đó là tại vì mỗi bác sĩ có một kế hoạch trị liệu khác và không ph ải bác s ĩ nàocũng nghĩ, hành động như nhau trong mọi hoàn c ảnh.Người mà bác sĩ gia đình giới thiệu có thể là đồng nghiệp cùng chuyên môn, ng ườiđược coi như có đủ khả năng để cho ý kiến hoặc tại trung tâm y tế, trường đại học ykhoa. Và mặc dù bệnh nhân không có quyền đòi hỏi g ặp người mình l ựa, nh ưngmình cũng không nên được gửi tới người mà mình không tin c ậy. Hi ện nay, có nhi ều
Xem thêm

3 Đọc thêm

PHẦN I TỔNG QUAN VỀ WEP

PHẦN I TỔNG QUAN VỀ WEP

sau:Protocol://host.domain/directory/file.name+ Protocol: Nghi thức TCP/IP sử dụng để tìm tài nguyên (HTTP hay FTP)+ Host.domain : Tên máy chủ nơi trang Web lu trú+ Directory : Th mục chủ chứa tài liệu đó+ File.name : Tên chính xác của tập tài liệu đóURL đợc sử dụng tất cả các dịch vụ thông tin trên mạng. Mỗi một trang Webcó một URL duy nhất để xác định trang Web đó. Qua phân tích cấu trúc của mộtURL, ta thấy rằng thông qua URL có thể truy cập bất cứ một tài nguyên thông tin dữliệu của bất kỳ dịch vụ nào của bất kỳ máy tính nào trên mạng. I.5 Mô hình Web Client- ServerI.5.1 Web BrowserWeb Browser là công cụ truy xuất dữ liệu trên mạng, là phần mềm giao diệntrực tiếp với ngời sử dụng. Nó có khả năng yêu cầu thông tin từ Web Server và cácdịch vụ khác nhau theo nhu cầu của ngời sử dụng. Sau đó Web Browser sẽ đợi thôngtin từ Web Server hay các máy phục vụ của các dịch vụ thông tin khác và hiển thịthông tin cho ngời sử dụng. Thông tin hiển thị có thể đợc lu trữ trên những trang Webriêng, đợc tạo ra trớc khi có yêu cầu (đó là trang Web tĩnh) hoặc thông tin có thể đợctạo ra từ trong các cơ sở dữ liệu dựa trên yêu cầu (đó là trang Web động). Có nhiềuWeb Browser khác nhau nh:+ Mosaic+ Netscape Navigator+ Microsoft Internet Explorer+ Lynx trong UnixPhần lớn các Browser hỗ trợ một danh sách các đặc trng với khả năng xử lý filenh files HTML, Files GIF, Files JPEG. Nhiều Browser mới còn có khả năng hỗ trợmột danh sách các đặc trng mở rộng có khả năng xử lý Java và JavaScpript. NhiềuBrowser làm việc với file phụ thuộc vào Header kiểu MIME (Multipurpose InternetMail Extentions). Các Browser nh thế có thể tự xử lý files, và yêu cầu sự giúp đỡ củanhững ứng dụng, hay đơn giản là Save file vào đĩa.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Mô phỏng động học cơ cấu phân phối khí động cơ IFA trên Catia P2 potx

MÔ PHỎNG ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ ĐỘNG CƠ IFA TRÊN CATIA P2 POTX

_ũa đẩy: _ ệm vụ: Đũa n phối khí d lực từ con cấu: Đũa đ áp treo thườ ng dùng để m nhẹ trong p rỗng hai u đầu tiếp x Hì nhiệt luyện làm giảm đ : Để tránh cấp người t ại khe hở nh con đội[r]

21 Đọc thêm

 HỆ THỐNG WEB

HỆ THỐNG WEB

Web Server là một phần mềm đóng vai trò phục vụ. Khi được khởi động, nóđược nạp vào bộ nhớ và đợi các yêu cầu từ nơi khác đến. Các yêu cầu có thể đến từmột người sử dụng dùng phần mềm Web Browser hoặc cũng có thể đến từ mộtWeb Server khác. Trong cả hai trường hợp trên đối tượng đưa ra yêu cầu gọi làkhách hàng (Client). Các yêu cầu đối với Web Server thường là đòi hỏi về một tưliệu hay thông tin nào đó. Khi nhận được yêu cầu, nó phân tích để xác định xem tưliệu, thông tin khách hàng muốn là gì. Sau đó nó tìm lấy tư liệu và gửi cho kháchhàng. Việc phục vụ phần lớn nhờ dịch vụ HTTP truy nhập đến tài liệu HTML haynhững ứng dụng của CGI. Cũng có thể phục vụ thông qua các giao thức khác như:FTP, Gopher hay dịch vụ Telnet (minh hoạ hình 1.1)Other ServerWeb Browser Web Server GatewayGopher ServerGopherFTP Server FTPHTTPH×nh 1.1 Trao ®æi th«ng tin Web Browser -ServerNhiệm vụ chính của Web Server là:+ “Tiếp nhận“ yêu cầu đưa vào từ trên mạng+ Cung cấp những trang HTML+ Cung cấp và phát triển ứng dụng trên Web + Tìm kiếm file từ một “Vitual root”+ Phục vụ yêu cầu file tới ClientI.5.3 Web Client-ServerWorld Wide Web được xây dựng và hoạt động theo mô hình Client/Server.Các Client dùng một phần mềm gọi là Web Browser. Web Browser tiếp nhậnthông tin yêu cầu từ người dùng sau đó gửi các yêu cầu tới máy Server xử lý.Web Server cũng là một phần mềm chạy trên các máy phục vụ, nhận
Xem thêm

10 Đọc thêm

Đề tài cấp thành phố THCS - Huyện Thạch Thất

ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ THCS - HUYỆN THẠCH THẤT

TRANG 1 Kiề u Việt Thư Sử dụn g thí nghi ệm, thực hàn h phát huy tính tích cực của học sinh TH CS BT HC S Thạ ch Thất Hoá học Đỗ Thị Hoà ng Hảo Một số kinh nghi ệm bồi dưỡ ng học sinh gi[r]

8 Đọc thêm

chương 2a tỷ giá hối đoái

CHƯƠNG 2A TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

• TRANG 12 1 1 • KHÁ I NI ỆM, ĐẶC ĐI ỂM VÀ VA I TR Ò I TR VA VÀ ỂM ĐI ĐẶC ỆM, I NI KHÁ • Ò 2 2 • THÀ NH V IÊN THA M G IA M G THA IÊN NH V THÀ • IA 3 3 • CÁC NG HIỆP VỤ GIA O DỊ CH TTH Đ [r]

49 Đọc thêm

qui trình bán hàng & kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

QUI TRÌNH BÁN HÀNG & KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

TRANG 1 ACADEMY QUI TRÌNH BÁN HÀNG & K Ỹ NĂNG TRANG 2 ACADEMY • VAI TRÒ VÀ NHI ỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN BÁN HÀNG • QUI TRÌNH BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP  T ẠO ẤN TƯỢNG  TƯ VẤN VÀ TÌM HIỂU NHU CẦ[r]

44 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

Tài liệu Luận văn: Tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty tư vấn đầu tư và xây dựng docx

TÀI LIỆU LUẬN VĂN: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DOCX

B Ộ PHẬN CHỨC NĂNG CÓ N HI ỆM VỤ GIÚP GIAM ĐỐC THỰC HIỆN CÁC TRANG 10 Có thể khái quát Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của các cấp phòng ban trong công ty như sau: - Giám đốc Công ty: Giữ vai[r]

20 Đọc thêm

TẬP THỂ LỰC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 potx

TẬP THỂ LỰC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 POTX

_VIỆC CHỌN LỰA KIỂU TẬP TÙY THUỘC VÀO: _ O BI ẾN CHỨNG CỦA BỆNH ĐTĐ HUY ẾT ÁP, M ẮT, THẬN, B ÀN CHÂN… O B ỆNH LÝ ĐI K ÈM O S ỨC KHỎE TỔNG QUÁT O ĐIỀU KIỆN LUYỆN TẬP O NĂNG LƯỢNG TI ÊU H[r]

8 Đọc thêm

Tài liệu Những thủ thuật nhỏ tạo cảm giác rộng rãi cho nhà bếp pptx

TÀI LIỆU NHỮNG THỦ THUẬT NHỎ TẠO CẢM GIÁC RỘNG RÃI CHO NHÀ BẾP PPTX

TRANG 1 NHỮNG THỦ THUẬT NHỎ TẠO CẢM GIÁC RỘNG RÃI CHO NHÀ BẾP L ẮP GƯƠNG RỘNG, D ÙNG GH Ế KHÔNG CÓ TAY VỊN, XẾP ĐỒ ĐẠC V ÀO CÁC KHAY NH Ỏ.... L À CÁCH MÀ CÁC NHÀ THI ẾT KẾ SỬ DỤNG KHI MU[r]

6 Đọc thêm

VI ẾT ĐO ẠN V ĂN V ỀTRÁCH NHI ỆM C ỦA THANHNIÊN TR ƯỚC TÌNH HÌNH BI ỂN ĐẢO HI ỆN NAY

VI ẾT ĐO ẠN V ĂN V ỀTRÁCH NHI ỆM C ỦA THANHNIÊN TR ƯỚC TÌNH HÌNH BI ỂN ĐẢO HI ỆN NAY

Vi ết đo ạn v ăn v ềtrách nhi ệm c ủa thanhniên tr ước tình hình bi ển đảo hi ện nayPosted by Thu Trang On Tháng Năm 22, 2016 0 CommentVấn đề biển đảo là vấn đề “Hot” trong đề thi môn văn. Cô đã soạnmột số đề nghị luận xã hội về chủ quyền dân tộc, về vấn đề tráchnhiệm của thanh niên đối với đất nước. Hôm nay cô giới thiệu vớicác em câu hỏi trong phần đọc hiểu liên quan đến chủ đề biểnđảo.Giả sử đề đọc hiểu trích dẫn một ngữ liệu liên quan đến vấn đềTrung Quốc lấn chiếm đảo Trường Sa- Hoàng Sa và yêu cầu họcsinh viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của anh/ chị về trách nhiệmcủa thanh niên đối với đất nước, thì chúng ta sẽ làm như thế nào ?Đề bài :Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảoSuốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờnMáu đã đổ ở Trường Sa ngày ấyBạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thânThơ Nguyễn Việt ChiếnTừ văn bản trên, anh/ chị hãy viết đoạn văn về trách nhiệm củathanh niên trước tình hình biển đảo hiện nay( Lưu ý đây chỉ là ví dụ thôi nhé)Để viết được đoạn văn theo yêu cầu của đề bài, các em có thểtham khảo bài viết sau :Trước tình hình an nguy tới vận mệnh quốc gia, chủ quyền dântộc; đồng hành với dân tộc Việt Nam ; thế hệ trẻ chúng ta cầnnâng cao ý thức trách nhiệm đối với đất nước bằng những việclàm thiết thực. Để bảo vệ chủ quyền biển đảo, trước hết thanhniên và thanh niên học sinh nói riêng phải xác định phải giữ biểnđảo bằng tri thức về chủ quyền biển đảo. Chúng ta cần nghiên
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI 5 LAP TRINH IOS CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

BÀI 5 LAP TRINH IOS CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

n gi ản là ch ỉ cho ngôn ng ữ bi ết rằng, đã kết thúc 1 câu l ệnh vàcó th ể chuy ển qua câu l ệnh m ới.1. Câu l ệnh r ẽnhánh - if else.Câu l ệnh if có 2 ph ần, ph ần đềi u ki ện và ph ần câu l ệnh th ực thi.Cấu trúc câu l ệnh đơn , ch ỉ có if:Code:if () {}

7 Đọc thêm

TUẦN 15. HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA

TUẦN 15. HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA

TRANG 1 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ Đ Đ ẾN DỰ GIỜ, THĂM LỚP ẾN DỰ GIỜ, THĂM LỚP BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 3 MÔN: CHÍNH TẢ TRANG 2 CHÍNH TẢ KIỂM TRA BÀI C[r]

25 Đọc thêm

ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K37 MÔN GIẢI TÍCH ĐỀ Mã thi 132 pot

ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K37 MÔN GIẢI TÍCH ĐỀ MÃ THI 132 POT

FX,Y KHÔNG đạt cực đại trong điều kiện gx,y = 0.. Nghi ệm riêng của phương trình này có dạng là A.[r]

3 Đọc thêm

Marketing quốc tế mới cho mọi thời đại ppt

MARKETING QUỐC TẾ MỚI CHO MỌI THỜI ĐẠI PPT

TRANG 10 CÔNG CÔNG THỨC THỨC MARKETING MARKETING MANG MANG Ñ Ñ ẾN ẾN THÀNH THÀNH CÔNG CÔNG • “CÂU THẦN CHÚ” CỦA MARKETING: CCDVTP • QUY TRÌNH MARKETING: TRANG 11 TỔ TỔ CHỨC CHỨC CÔNG CÔN[r]

76 Đọc thêm