PHIẾN HUYẾT NHỎ THẤP THROMBOCYTOPENIA

Tìm thấy 1,810 tài liệu liên quan tới tiêu đề "PHIẾN HUYẾT NHỎ THẤP THROMBOCYTOPENIA ":

Ý KI ẾN TH ỨHAI

Ý KI ẾN TH ỨHAI

Ý Ki ến th ứhaiSau một tai nạn giao thông, chiếc xe “câu cơm” bị hư hại khá nhiều, cần “đại tubổ”. Thường thường thì ai cũng nhờ hai ba thợ máy ước lượng tổn thất và chi phítrước khi đồng ý cho sửaTương tự như vậy, trước một căn bệnh hiểm nghèo, chắc là bệnh nhân c ũng mu ốntìm hiểu thêm trước khi quyết định việc điều trị. Sự tìm hiểu thêm này có th ể là từsách báo, internet nhưng thường thì với các bác sĩ chuyên môn khác.Việc lấy ý kiến thêm (Second Opinion), là chuyện được nói tới khá nhi ều ở m ọi quốcgia. Ấy vậy mà kết quả thăm dò cho biết hàng năm ch ỉ có 20% bệnh nhân làm côngviệc có tính cách hỗ trợ, quyết định về bệnh tình của mình.Lấy ý kiến thứ hai (hoặc thứ ba…) có thể do bệnh nhân hoặc thân nhân yêu c ầu, đôikhi cũng từ bác sĩ, khi vị này có khó khăn trong chữa trị, ch ẩn đoán.Nhiều bệnh nhân ngần ngại không muốn đi hòi thêm ý ki ến, e r ằng n ếu làm nh ư v ậysẽ chạm tự ái, làm buồn lòng vị bác sĩ đang chữa trị cho mình. C ũng có người d ễtính, hoàn toàn tin tưởng ở “ông bà thầy” đã nhiều ch ục n ăm giao h ảo.Nhưng thực ra các bác sĩ cũng không nề hà gì về việc này. Trong thời gian hu ấnluyện, họ đã quen với truyền thống “học thầy không t ầy h ọc b ạn”. Khi hành nghề,các bác sĩ hỏi ý kiến của nhau là chuyện thường tình. Lý do là y khoa ngày nay quáphong phú về kiến thức bệnh lý cũng như phương thức chẩn đoán, điều trị màkhông một bác sĩ nào có thể nắm vững hết được. Ngoài ra, mặc dù có cùng huấnluyện nhưng họ có quan niệm, suy nghĩ khác nhau về cách áp d ụng ki ến th ức c ủamình trong khi chẩn đoán cũng như điều trị. Có bác sĩ cho làm nhiều thử nghi ệmnhưng cũng có bác sĩ chỉ làm vừa đủ rồi dùng kinh nghiệm nghề nghiệp để suy lu ậnchẩn đoán bệnh. Trong điều trị, một số bác sĩ “bảo thủ” chữa vừa đủ cho hết bệnh,tránh tác dụng phụ của dược phẩm, một số bác sĩ khác lại mu ốn chữa mau chữamạnh. Đó là tại vì mỗi bác sĩ có một kế hoạch trị liệu khác và không ph ải bác s ĩ nàocũng nghĩ, hành động như nhau trong mọi hoàn c ảnh.Người mà bác sĩ gia đình giới thiệu có thể là đồng nghiệp cùng chuyên môn, ng ườiđược coi như có đủ khả năng để cho ý kiến hoặc tại trung tâm y tế, trường đại học ykhoa. Và mặc dù bệnh nhân không có quyền đòi hỏi g ặp người mình l ựa, nh ưngmình cũng không nên được gửi tới người mà mình không tin c ậy. Hi ện nay, có nhi ều
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖĐặng Đình DuyLớp: DH08CBMSSV: 08115006I-NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC HỆ TH ỐNG PHÂN LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ:1-Phân loại theo hệ thống sinh vật: đòi hỏi người phân loại phải có hiểu biết nhất định về phân loại động thực vật. 2- Phân loại theo gi á tr ị sử d ụng: ch ủ y ếu nh ấn m ạnh t ới gi á tr ị s ử d ụng m à ít đ ề c ập t ới đ ặc đi ểm sinh v ật h ọc (h ình th ái, sinh th ái, ph ân b ố) c ủa c ác lo ài; m ột s ố lo ài c ó nhi ều c ông d ụng d ễ b ị tr ùng v ào c ác nh óm kh ác nhau. 3-Ph ân lo ại theo t ầng th ứ: kh ông thể áp dụng cho các đối tương rừng, trong các điều kiện sinh thái khác nhau, ngay tong cùng một đối tượng rừng các lâm sản ngoài gỗ cũng cố sự khác nhau.4-Ph ân lo ại theo h ình d ạng th ân c ây: ph ư ơng ph áp n ày ch ỉ d ùng ph ân lo ại c ác lo ài th ực v ật kh ông d ùng đ ư ợc v ới c ác lo ài đ ộng v ật v à c ác s ản ph ẩm c ó ngu ồn g ốc t ừ đ ộng v ật v à th ực v ật kh ác. II-PHÂN LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ (TRÊN TRANG WEB WWW.HCMUAF.EDU.VN/? UR=NGQUOCBINH) THEO GI Á TR Ị SỬ DỤNG: 1-Các sản phẩm làm nguyên liệu công nghiệp:Lâm sản ngoài gỗ Giá trị sử dụngTre n ứa Nh ựa c ánh ki ến đ S ản ph ẩm t ừ c ây th ông Quế Lồ ô D ùng l àm nguy ên li ệu trong c ông nghi ệp gi ấy s ợi. Nh ựa c ánh ki ến đ d ùng l àm thu ốc nhu ộm, ch ất g ắn k ết; hi ện nay s ử d ụng tr ong nhi ều ng ành c ông nghi ệp
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI 5 LAP TRINH IOS CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

BÀI 5 LAP TRINH IOS CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

n gi ản là ch ỉ cho ngôn ng ữ bi ết rằng, đã kết thúc 1 câu l ệnh vàcó th ể chuy ển qua câu l ệnh m ới.1. Câu l ệnh r ẽnhánh - if else.Câu l ệnh if có 2 ph ần, ph ần đềi u ki ện và ph ần câu l ệnh th ực thi.Cấu trúc câu l ệnh đơn , ch ỉ có if:Code:if () {}

7 Đọc thêm

Phương pháp nghiên cứu phần tử chuẩn là nền tảng trong cấu tạo của ổn áp đa chiều p10 ppt

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHẦN TỬ CHUẨN LÀ NỀN TẢNG TRONG CẤU TẠO CỦA ỔN ÁP ĐA CHIỀU P10 PPT

k Ua RRa + KĐ Hình 4.1: Sơ đồ chuyển đổi R/U khô ớt và khuếch đại Enguồn Uđk Báo cáo tóm tắt Nguyễn Văn Trí - Điện 45A - 16 - đoạn ấp, từ đó ta xác định đợc giá trị nhiệt độ nhiệt kế ớt ta cho từng giai đoạn ấp. Cho nên ta có thể đặt tơng ứng một giá trị điện áp Uađ với nhiệt độ nhiệt kế ớt đặt tađ của từng giai đoạn ấp. Nh vậy mạch cầu hình 4.1 sẽ bị khuyết đi một vế nh hình 4.2.

7 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" doc

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" DOC

S Ự PH ÁT TRI ỂN CÁC THI ẾT CH Ế V Ă N HOÁ MANG Y ẾU T Ố VĂN MINH THỂ HI ỆN TÍNH T ẤT Y ẾU TRONG XU TH Ế XÃ H ỘI HI ỆN NAY NÓI CHUNG VÀ TRONG GIÁO D ỤC ĐẠI H ỌC NÓI RIÊNG QUÁ TRÌNH H ẤP [r]

6 Đọc thêm

Quá trình cung cấp nguồn lương thực thực phẩm của ngành nông nghiệp bằng máy ấp trứng p3 potx

QUÁ TRÌNH CUNG CẤP NGUỒN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP BẰNG MÁY ẤP TRỨNG P3 POTX

k Ua RRa + KĐ Hình 4.1: Sơ đồ chuyển đổi R/U khô ớt và khuếch đại Enguồn Uđk Báo cáo tóm tắt Nguyễn Văn Trí - Điện 45A - 16 - đoạn ấp, từ đó ta xác định đợc giá trị nhiệt độ nhiệt kế ớt ta cho từng giai đoạn ấp. Cho nên ta có thể đặt tơng ứng một giá trị điện áp Uađ với nhiệt độ nhiệt kế ớt đặt tađ của từng giai đoạn ấp. Nh vậy mạch cầu hình 4.1 sẽ bị khuyết đi một vế nh hình 4.2.

7 Đọc thêm

bài giảng quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 5 sự lan truyền tích lũy trong môi trường và các khái niệm cơ bản về độc chất học

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI CHƯƠNG 5 SỰ LAN TRUYỀN TÍCH LŨY TRONG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐỘC CHẤT HỌC

Hợp chất hóa học Không khắ Nước đất Sinh vật Cặn lắng Bài tiết Sa lắng Hấp thu Hòa tan Hấp phụ Bài tiết Hấp thu Bay hơi B ài ti ết H ấp th u B ay h ơ i M ư a Quá trình khử Quá trình oxy [r]

26 Đọc thêm

TẬP THỂ LỰC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 potx

TẬP THỂ LỰC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 POTX

_VIỆC CHỌN LỰA KIỂU TẬP TÙY THUỘC VÀO: _ O BI ẾN CHỨNG CỦA BỆNH ĐTĐ HUY ẾT ÁP, M ẮT, THẬN, B ÀN CHÂN… O B ỆNH LÝ ĐI K ÈM O S ỨC KHỎE TỔNG QUÁT O ĐIỀU KIỆN LUYỆN TẬP O NĂNG LƯỢNG TI ÊU H[r]

8 Đọc thêm

Tài liệu Những thủ thuật nhỏ tạo cảm giác rộng rãi cho nhà bếp pptx

TÀI LIỆU NHỮNG THỦ THUẬT NHỎ TẠO CẢM GIÁC RỘNG RÃI CHO NHÀ BẾP PPTX

TRANG 1 NHỮNG THỦ THUẬT NHỎ TẠO CẢM GIÁC RỘNG RÃI CHO NHÀ BẾP L ẮP GƯƠNG RỘNG, D ÙNG GH Ế KHÔNG CÓ TAY VỊN, XẾP ĐỒ ĐẠC V ÀO CÁC KHAY NH Ỏ.... L À CÁCH MÀ CÁC NHÀ THI ẾT KẾ SỬ DỤNG KHI MU[r]

6 Đọc thêm

KĨ THUẬT ÂP TRỨNG GÀ BẰNG MÁY ẤP pdf

KĨ THUẬT ẤP TRỨNG GÀ BẰNG MÁY ẤP

1,09Tỷ lệ thành phần cấu taọ của trứng gàThành phần hóa học chung của trứng gàNguồn: Viện Chăn nuôi Việt Nam 2. CHUẨN BỊ TRỨNG2.1 Bảo quản trứng ấp2.2 Chọn trứng để ấp2.3 Xử lý trứng ấp 2.1 Bảo quản trứng ấp2.1.1 Nhiệt độBảo quản trứng ở nhiệt độ 15 - 200CTrứng bảo quản đến 3 ngày ở nhiệt độ 28 - 330C kết quả nở không bị ảnh hưởngTrứng bảo quản từ 7 – 14 ngày ở nhiệt độ 15-200

61 Đọc thêm

đồ án: thiết kế công nghệ CAD/CAM trong gia công cơ khí, chương 7 pdf

ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CAD/CAM TRONG GIA CÔNG CƠ KHÍ, CHƯƠNG 7 PDF

ồi biểu diễn h ấp xỉ theo tập hợp giá trị v ể cả các đạo h ủa nó tại các nút của phần tử {q ều cách thiết lập: trực tiếp hoặc sử dụng nguy ến ặc các phương pháp biến phân… ết quả nhận đư[r]

5 Đọc thêm

TIET 28: TIÊU HÓA Ỏ DẠ DÀY

TIET 28: TIÊU HÓA Ỏ DẠ DÀY

Tiêu hoá ở dạ dày TRANG 13 Bài tập 2.1: H y điền các cụm từ thích hợp theo cột và ã theo hàng trong bảng sau: BIẾN ĐỔI THỨC ĂN Ở DẠ DÀY CÁC HOẠT ĐỘNG THAM GIA CƠ QUAN HAY TẾ BÀO THỰC HIỆ[r]

27 Đọc thêm

Kinh Nghiệm Ấp Trứng Vịt potx

KINH NGHIỆM ẤP TRỨNG VỊT POTX

a. Nhiệt độ: Nhiệt độ trứng trong pho: lúc bắt đầu vào lò là 37oC, từ 1-7 ngày là 36,5oC, 8-15 ngày 37,5-38oC, trứng ngả kép (16-20 ngày) 37,8oC, trứng ngả đơn (21-28 ngày) 38oC. b. Ẩm độ: Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 8 từ 60-65%; ngày thứ 9-23 từ 50-55%; ngày thứ 24-28 là 65-70%. 5. Phương pháp ấp trứng truyền hơi Ấp trứng bằng phương pháp truyền hơi (không dùng trấu thóc nóng), sử dụng để ấp trứng mới. Trứng sau khi ấp được 5, 10 và 15 ngày thì tỏa nhiệt do phôi đã phát triển. Trứng đang ấp sẽ tiếp tục phát nhiệt, làm cho trứng mới vào ấp nóng lên đến nhiệt độ cần thiết (chú ý khi áp dụng phương pháp này cần phơi trứng ngoài nắng trước khi đưa vào ấp từ 20-30 phút; khi phơi không để trứng trực tiếp xuống sân gạch quá nóng, nên trải chiếu hoặc cót để tránh trứng bị chết phôi; khi phơi trứng cũng phải đảo liên tục để trứng nóng đều, phơi xong đem ấp ngay). Những ngày không có nắng nên hầm pho bằng cách đưa thóc nóng vào pho ủ từ 30-40 phút, khi pho đạt nhiệt độ 39-40oC thì lấy thóc ra, đưa trứng vào ngay. 6. Trình tự tiến hành kỹ thuật ấp trứng Thông thường ấp trứng trong pho nóng với thời gian 16-18 ngày, nếu cho ấp 5 ngày một mẻ, thì trong pho đã có 3 mẻ trứng được ấp khoảng 5, 10 và 15 ngày. Như vậy đưa trứng mới vào ấp thì cần xếp lần lượt các mẻ như sau: trên cùng là mẻ đã ấp được 15 ngày, kế đến là mẻ 10 ngày, 5 ngày, cuối cùng là mẻ trứng mới vào. Sau 4-6 giờ phải đảo trứng một lần, chuyển trứng 15 ngày xuống dưới cùng, đưa trứng 10 ngày, 5 ngày, trứng mới lên theo thứ tự. Trứng được luân chuyển như vậy cho đến khi mẻ trứng lâu nhất là 18 ngày được chuyển ra pho lạnh, sau đó 2 ngày ta lại tiếp tục cho trứng mới vào. Ở một số cơ sở nuôi vịt, pho ấp thường làm sàn nhiều tầng (từ 3-4 tầng), mỗi tầng cách nhau 25-30 cm, trên đó xếp các mẻ trứng có số ngày ấp cao hơn để trứng cũ truyền nhiệt cho trứng mới. Tùy thời tiết, nhiệt độ ngoài trời mỗi lớp trứng được xếp dày mỏng khác nhau. Nếu nhiệt độ ngoài trời cao thì xếp trứng một lớp, còn trời lạnh thì xếp lên nhau 2-3 lớp để giữ nhiệt. Trong thời
Xem thêm

4 Đọc thêm

Báo cáo khoa học: " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG B, Mn, Cu, Zn ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN VÀ CHỊU NÓNG CỦA CÂY VỪNG" doc

BÁO CÁO KHOA HỌC: " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG B, MN, CU, ZN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN VÀ CHỊU NÓNG CỦA CÂY VỪNG" DOC

K ẾT LUẬN QUA K ẾT QUẢ THỰC NGHIỆM SỬ DỤNG CÁC NTVL B, MN, CU, ZN TÁC ĐỘNG VÀO CÂY V ỪNG ĐỂ TĂNG CƯỜNG TÍNH CHỊU HẠN VÀ CHỊU NÓNG, CHÚNG TÔI CÓ THỂ RÚT RA MỘT SỐ KẾT LUẬN SAU: - ĐỂ TĂNG [r]

6 Đọc thêm

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Vệ sinh thú y cơ sở ấp trứng gia cầm

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỆ SINH THÚ Y CƠ SỞ ẤP TRỨNG GIA CẦM

uy chuẩn kỹ thuật quốc gia Vệ sinh thú y cơ sở ấp trứng gia cầmuy chuẩn kỹ thuật quốc gia Vệ sinh thú y cơ sở ấp trứng gia cầmuy chuẩn kỹ thuật quốc gia Vệ sinh thú y cơ sở ấp trứng gia cầmuy chuẩn kỹ thuật quốc gia Vệ sinh thú y cơ sở ấp trứng gia cầm

13 Đọc thêm

KỸ THUẬT NUÔI GÀ CON CÓ HAI PHƯƠNG PHÁP NUÔI GÀ CON TỪ 1 NGÀY TUỔI: PHƯƠNG PHÁP

KỸ THUẬT NUÔI GÀ CON CÓ HAI PHƯƠNG PHÁP NUÔI GÀ CON TỪ 1 NGÀY TUỔI: PHƯƠNG PHÁP

trường hợp ấp trứng bằng máy ấp và nuôi bộ gà con cũng như dùng gà ấp trứng và gà mẹ nuôi gà con, tiêu chuẩn thức ăn cho gà con về các chất dinh dưỡng đều phải cao hơn so với gà con các [r]

5 Đọc thêm

unit4:big ỏ small?

UNIT4:BIG Ỏ SMALL?

Reads and get ss to repeat, then Listen Repeat Go to the board and rewrite Copy Look at the picture and listen to the situation Listen to the conversatio n and repeat in chorus Practice [r]

187 Đọc thêm

nghiên cứu, dùng tin học tính toán móng nông dạng dầm đơn hoặc băng giao nhau trên nền đàn hồi ( theo mô hình nền Winkler ), chương 14 ppt

NGHIÊN CỨU, DÙNG TIN HỌC TÍNH TOÁN MÓNG NÔNG DẠNG DẦM ĐƠN HOẶC BĂNG GIAO NHAU TRÊN NỀN ĐÀN HỒI ( THEO MÔ HÌNH NỀN WINKLER ), CHƯƠNG 14 PPT

Để hiển thị kết quả đồ hoạ của bài toán, người dùng phải kích hoạt menu K_ết quả tính móng_  K _ết quả nội _ TRANG 4 _Hình 2.28: menu xem kết quả nội lực_ Khi người dùng muốn xem biểu đ[r]

11 Đọc thêm

ĐẠO ĐỨC. BÀI 5: LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ(T1)

ĐẠO ĐỨC. BÀI 5: LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ(T1)

K K ẾT LUẬN ẾT LUẬN : ANH CHỊ EM TRONG GIA ĐÌNH LÀ NHỮNG : ANH CHỊ EM TRONG GIA ĐÌNH LÀ NHỮNG NGƯỜI RUỘT THỊT .VÌ VẬY EM CẦN PHẢI YÊU THƯƠNG NGƯỜI RUỘT THỊT .VÌ VẬY EM CẦN PHẢI YÊU THƯƠN[r]

22 Đọc thêm

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ HỒ

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ HỒ

Thu thập 198 trứng từ cỏc hộ chăn nuụi gà Hồđiển hỡnh, ấp trờn mỏy ấp cụng nghiệp để xỏc định cỏc chỉ tiờu về ấp nở như: Tỷ lệ trứng cú phụi, tỷ lệ nở/trứng ấp, tỷ lệ nở/trứng cú phụi, t[r]

6 Đọc thêm