PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC POT

Tìm thấy 4,342 tài liệu liên quan tới tiêu đề "PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC POT":

lí thuyết phương trình, bất phương trình đại số bậc cao, phân thức hữu tỉ (phần 1)

LÍ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỈ (PHẦN 1)

LÝ Ý T TH HU UY YẾ ẾT T P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G T TR RÌ ÌN NH H – – B BẤ ẤT T P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G T TR RÌ ÌN NH H Đ ĐẠ ẠI I S SỐ Ố B BẬ ẬC C C CA AO O, , P PH HÂ ÂN N T TH HỨ ỨC C H HỮ ỮU U T TỶ Ỷ ( (P PH HẦ ẦN N 1 1) ) 1 5 EF Q QU UÂ ÂN N Đ ĐO OÀ ÀN N B BỘ Ộ B BI IN NH H C CH HỦ Ủ Đ ĐẠ ẠO O: : N NH HẬ ẬP P M MÔ ÔN N D DẠ ẠN NG G T TO OÁ ÁN N P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G T TR RÌ ÌN NH H V VÀ À B BẤ ẤT T P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G T TR RÌ ÌN NH H B BẬ ẬC C C CA AO O, , P PH HÂ ÂN N T TH HỨ ỨC C H HỮ ỮU U T TỶ Ỷ   D DẠ ẠN NG G T TO OÁ ÁN N T TR RÙ ÙN NG G P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G V VÀ À M MỞ Ở R RỘ ỘN NG G. .   Đ ĐA A T TH HỨ ỨC C B BẬ ẬC C B BA A N NG GH HI IỆ ỆM M H HỮ ỮU U T TỶ Ỷ. .   Đ ĐA A T TH HỨ ỨC C B BẬ ẬC C B BA A Q QU UY Y V VỀ Ề H HẰ ẰN NG G Đ ĐẲ ẲN NG G T TH HỨ ỨC C. .   Đ ĐẶ ẶT T Ẩ ẨN N P PH HỤ Ụ C CƠ Ơ B BẢ ẢN N. .   Đ ĐẶ ẶT T H HA AI I Ẩ ẨN N P PH HỤ Ụ Q QU UY Y V VỀ Ề Đ ĐỒ ỒN NG G
Xem thêm

113 Đọc thêm

tiểu luận nhóm IQ potx

TIỂU LUẬN NHÓM IQ POTX

c a qu n chúng. Trong th i đ i m i, th i đ i CM vô s n thì cu c kh i nghĩa ủ ầ ờ ạ ớ ờ ạ ả ộ ởvũ trang ph i có s ng h c a CM vô s n th gi i, CM Nga, th m chí v i CM ả ự ủ ộ ủ ả ế ớ ậ ớvô s n Pháp.ảT t ng v CM b o l c g n li n v i t t ng v xây d ng l c l ng vũ ư ưở ề ạ ự ắ ề ớ ư ưở ề ự ự ượtrang đ c H Chí Minh suy nghĩ t s m và khi tr thành ch tr ng c a ượ ồ ừ ớ ở ủ ươ ủĐ ng t i h i ngh trung ng 8 (5/1941), Ng i k t lu n: cu c CM Đông ả ạ ộ ị ươ ườ ế ậ ộD ng đ c k t li u b ng kh i nghĩa vũ trang. Căn c vào t ng quan so ươ ượ ế ễ ằ ở ứ ươsánh l c l ng vào thiên th i, đ a l i. H Chí Minh bàn t i kh i nghĩa t ng ự ượ ờ ị ợ ồ ớ ở ừph n, m r ng cho cu c t ng kh i nghĩa to l n giành chính quy n trong c ầ ở ộ ộ ổ ở ớ ề ản c.ướT sau H i ngh trung ng 8, H Chí Minh ch đ o xây d ng căn c đ a, l c ừ ộ ị ươ ồ ỉ ạ ự ứ ị ựl ng vũ trang, l c l ng Chính tr , chu n b t ng k t kh i nghĩa. Th ng l i ượ ự ượ ị ẩ ị ổ ế ở ắ ợCM tháng 8 ch ng minh tính đú ng đ n c a TTHCM v con đ ng b o l c ứ ắ ủ ề ườ ạ ựCM. K T LU NẾ ẬT t ng HCM v CM gi i phóng dân t c có nh ng lu n di m sáng ư ưở ề ả ộ ữ ậ ểt o, đ c s c có giá tr lý lu n và giá tr th c t l n. Làm phong phú ạ ặ ắ ị ậ ị ự ế ớh c thuy t Mac-Lênin v CM thu c đ a. Lý lu n CM gi i phóng dân ọ ế ề ộ ị ậ ảt c c a Hô Chi Minh là m t đóng góp to l n vào kho tàng lý lu n CM ̀ ́ộ ủ ộ ớ ậc a th i đ i, soi đ ng th ng l i cho CM gi i phóng dâ n t c Vi t ủ ờ ạ ườ ắ ợ ả ộ ở ệNam. Đem l i nh ng k t qu tr c m t là s đ c l p: c đ i Hô Chi ̀ ́ạ ữ ế ả ướ ắ ự ộ ậ ả ờMinh đã dà nh tr n cho nhân dân, cho đ t n c, cho s nghi p đ u ọ ấ ướ ự ệ ấtranh gi i phóng con ng i, gi i phóng nhân lo i c n lao, thoát kh i ả ườ ả ạ ầ ỏáp b c, bóc l t, v n t i cu c s ng m no, t do, h nh phúc. Cũng ứ ộ ươ ớ ộ ố ấ ự ạchính vì v y mà v n đ dân t c và gi i quy t v n đ dân t c đ a đ c ̃ậ ấ ề ộ ả ế ấ ề ộ ượNg i quan tâm, nung n u su t c cu c đ i. Gi i quy t v n đ dân ườ ấ ố ả ộ ờ ả ế ấ ềt c Vi t Nam m t n c n a thu c đ a, n a phong ki n tr c h t là ộ ở ệ ộ ướ ử ộ ị ử ế ướ ếph i ti n hành đ u tranh gi i phóng dân t c, đánh đ b n tay sai ả ế ấ ả ộ ổ ọgiành đ c l p dân t c, t do cho nhân dân, hòa bình và th ng nh t cho ộ ậ ộ ự ố ấđ t n c. H Chí Minh coi m c tiêu đ u tranh vì đ c l p c a dâ n t c, ấ ướ ồ ụ ấ ộ ậ ủ ộ
Xem thêm

20 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHƯƠNG 4

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHƯƠNG 4

Chỉång 4XỈÍ L NHIÃÛT ÁØM KHÄNG KHÊ4.1 CẠC QUẠ TRÇNH XỈÍ L NHIÃÛT ÁØM KHÄNG KHÊ 4.1.1 Khại niãûm vãư xỉí l nhiãût áøm khäng khêQuạ trçnh âi u hoa kh ng khê la tảo ra va duy trç cạcãư ì ä ì ì th ng s vi khê h ûu cu a kh ng khê trong pho ng bà ng cạchä äú á í ä ì ò th i va o pho ng kh ng khê sảch â qua x l. Trong quạäø ì ì ä ỉí trçnh tr n, v n â x l kh ng khê la quan trng nh t,ã áú ãư ỉí ä ì áú bao g m nhi u v n â củ th nh sau:äư ãư áú ãư ãø ỉ- X l v nhi ût â ü: La m lảnh hồûc gia nhi ût;ỉí ãư ã ä ì ã- X l â ü m: La m m hồûc la m kh ;ỉí ä áø ì áø ì ä- Kh bủi trong kh ng khê;ỉí ä- Kh cạc ch t â üc hải;ỉí áú ä- Kh khê Cí2 va b sung äø2;- a m ba o t c â ü l u â üng kh ng khê trong pho ng m ïc í í äú ä ỉ ä ä ì åí ỉ cho phẹp;- a m ba o â ü n trong pho ng d ïi â ü n cho phẹp. í í ä äư ì ỉå ä äưTrong cạc nh n t tr n, hai y u t â u la nhi ût va má äú ã ãú äú áư ì ã ì áø r t quan trng, nọ cọ a nh h ng nhi u â n trảng thạiáú í ỉåí ãư ãú cu a kh ng khê, n n trong ch ng na y chè t ûp trung nghi ní ä ã ỉå ì á ã c ïu 2 nh n t âọ. Cạc nh n t co n lải s â üc nghi n c ï á äú á äú ì ỉå ã ỉ cạc ch ng sau na y, trong ph n th ng giọ, lc bủi vẩí ỉå ì áư ä ì ti u m.ã á4.1.2 Cạc quạ trçnh xỉí l nhiãût áøm trãn âäư thë I-dB y gi ta xẹt xem tr n â thë I-d cọ th cọ cạc quạ trçnhá åì ã äư ãø x l kh ng khê nh th na o, âàûc âi m, t n gi va nh ỵngỉí ä ỉ ãú ì ãø ã ì
Xem thêm

25 Đọc thêm

Báo cáo " Nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng thịt của bò Lai Sind, Brahman Lai Sind và Charolais Lai Sind nuôi tại Đăk Lăk " potx

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND, BRAHMAN LAI SIND VÀ CHAROLAIS LAI SIND NUÔI TẠI ĐĂK LĂK " POTX

Tp chớ Khoa hc v Phỏt trin 2008: Tp VI, S 4: 331-337 I HC NễNG NGHIP H NI 331 NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND V CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK Meat Quality of Lai Sind, Brahman ì Lai Sind and Charolais ì Lai Sind Cattle Raised in Dak Lak Province Phm Th Hu1, ng V Bỡnh2, inh Vn Chnh2, c Lc2 1B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi, i hc Tõy Nguyờn 2B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi & Nuụi trng thu sn, i hc Nụng nghip H Ni TểM TT Nghiờn cu ny nhm ỏnh giỏ cht lng tht bũ thụng qua cỏc ch tiờu pH, mu sc, t l mt nc bo qun, t l mt nc ch bin v dai c thn ca cỏc nhúm bũ lai Lai Sind, Charolais x Lai Sind v Brahman x Lai Sind gúp phn ci tin cht lng bũ tht ỏp ng nhu cu ũi hi ngy cng cao ca th trng. Tng s 15 bũ c thuc 3 nhúm bũ nờu trờn c nuụi v bộo lỳc 21 thỏng tui, sau 3 thỏng nuụi v bộo bng thc n tinh tin hnh m kho sỏt ỏnh giỏ cht lng tht. Giỏ tr pH v mu sc (L*, a*, b*) ca c thn khụng cú s sai khỏc gia cỏc nhúm bũ (P>0,05). Giỏ tr pH gim dn t 1 n 48 gi sau git tht v sau ú duy trỡ mc 5,52 - 5,65 trong iu kin bo qun 2 - 40C. Ngc li, mu sc (L*, a*, b*) tng dn t 12 n 48 gi sau git tht v duy trỡ n nh mc sỏng 37,69 - 37,82 i vi L*, 22,11 - 25,30 i vi a* v 8,57 - 9,98 i vi b*. T l mt nc bo qun cỏc
Xem thêm

7 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND, BRAHMAN Ì LAI SIND VÀ CHAROLAIS Ì LAI SIND NUÔI TẠI ĐĂK LĂK

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND, BRAHMAN Ì LAI SIND VÀ CHAROLAIS Ì LAI SIND NUÔI TẠI ĐĂK LĂK

Tp chớ Khoa hc v Phỏt trin 2008: Tp VI, S 4: 331-337 I HC NễNG NGHIP H NI 331 NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND V CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK Meat Quality of Lai Sind, Brahman ì Lai Sind and Charolais ì Lai Sind Cattle Raised in Dak Lak Province Phm Th Hu1, ng V Bỡnh2, inh Vn Chnh2, c Lc2 1B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi, i hc Tõy Nguyờn 2B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi & Nuụi trng thu sn, i hc Nụng nghip H Ni TểM TT Nghiờn cu ny nhm ỏnh giỏ cht lng tht bũ thụng qua cỏc ch tiờu pH, mu sc, t l mt nc bo qun, t l mt nc ch bin v dai c thn ca cỏc nhúm bũ lai Lai Sind, Charolais x Lai Sind v Brahman x Lai Sind gúp phn ci tin cht lng bũ tht ỏp ng nhu cu ũi hi ngy cng cao ca th trng. Tng s 15 bũ c thuc 3 nhúm bũ nờu trờn c nuụi v bộo lỳc 21 thỏng tui, sau 3 thỏng nuụi v bộo bng thc n tinh tin hnh m kho sỏt ỏnh giỏ cht lng tht. Giỏ tr pH v mu sc (L*, a*, b*) ca c thn khụng cú s sai khỏc gia cỏc nhúm bũ (P>0,05). Giỏ tr pH gim dn t 1 n 48 gi sau git tht v sau ú duy trỡ mc 5,52 - 5,65 trong iu kin bo qun 2 - 40C. Ngc li, mu sc (L*, a*, b*) tng dn t 12 n 48 gi sau git tht v duy trỡ n nh mc sỏng 37,69 - 37,82 i vi L*, 22,11 - 25,30 i vi a* v 8,57 - 9,98 i vi b*. T l mt nc bo qun cỏc
Xem thêm

7 Đọc thêm

Chương 4: Thuế quan (Lý thuyết & chính sách TM quốc tế) potx

CHƯƠNG 4 THUẾ QUAN LÝ THUYẾT & CHÍNH SÁCH TM QUỐC TẾ POTX

Bảo hộ giảm CP cho SXGiảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp như giảm thuế nhập khẩu bông vải để ngành dệt may PTT l b o h h u hi u (ERP)ỷ ệ ả ộ ữ ệT l b o h h u hi u (ERP)ỷ ệ ả ộ ữ ệbi u th m i t ng quan gi a NTR để ị ố ươ ữbi u th m i t ng quan gi a NTR để ị ố ươ ữáánh trên nh trên s n ph m cu i cả ẩ ốs n ph m cu i cả ẩ ốùùng vng vàà NTR đ NTR đáánh trên nguyên nh trên nguyên li u nh p kh u c a s n ph m đệ ậ ẩ ủ ả ẩ

47 Đọc thêm

Để phòng khách căng tràn sức sống pot

ĐỂ PHÒNG KHÁCH CĂNG TRÀN SỨC SỐNG

TRANG 1 ĐỂ PHÒNG KHÁCH CĂNG TRÀN SỨC SỐNG CH Ỉ CẦN TƯỞNG TƯỢNG MỘT CHÚT TH Ì S Ẽ KHÔNG QUÁ KHÓ KHĂN ĐỂ TH ỰC HIỆN, MỘT CHÚT VITAMIN M ÀU S ẮC SẼ KHIẾN PH ÒNG KHÁCH TR Ở N ÊN S ỨC SỐNG V [r]

13 Đọc thêm

CHẤN THƯƠNG CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG SỐ docx

CHẤN THƯƠNG CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG SỐ DOCX

TRANG 1 CH CH Ấ Ấ N TH N TH ƯƠ ƯƠ NG NG C TRANG 2 Đ Đ Ạ Ạ I C I C ƯƠ ƯƠ NG NG n n PHÕN PHÕN LO LO ẠẠ II n n CúCú liliệệtt n n KhụngKhụng liliệệtt n n PHÕN PHÕN LO LO ẠẠ II THEO THEO VV Ị[r]

42 Đọc thêm

Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS Năm học 2009-2010 Môn thi: Sinh học tỉnh Hà Nam ppt

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2009 2010 MÔN THI SINH HỌC TỈNH HÀ NAM PPT

DO S Ự KẾT HỢ P NG ẪU NHI ÊN GI ỮA MỘT GIAO TỬ ĐỰC V À M ỘT GIAO TỬ CÁI TRONG QUÁ TRÌNH TH Ụ TINH TH Ì H ỢP TỬ TẠO RA CÓ BAO NHI ÊU NST VÀ CH ỨA CẶP NST GIỚI TÍNH N ÀO?. CÂU III.[r]

5 Đọc thêm

Công nghệ làm khuôn và lõi potx

CÔNG NGHỆ LÀM KHUÔN VÀ LÕI POTX

làm lõi TRANG 7 II/ CÔNG NGH Ệ LÀM KHUÔN: A.PH ƯƠ NG PHÁP LÀM KHUÔN B Ằ NG TAY : Những khuôn g đúc có các kích thước, , độộ php ức tạạp p tuỳ ý và thường áp dụng cho sản xuất đơn chiếc, [r]

16 Đọc thêm

Tài liệu xác suất thống kê - chương 6 - Lý thuyết ước lượng pot

TÀI LIỆU XÁC SUẤT THỐNG KÊ - CHƯƠNG 6 - LÝ THUYẾT ƯỚC LƯỢNG POT

NGUYỄNNGUYỄNCÔNGCÔNGTRTRÍÍ Ư ƯƠ ỚÙC L C LƯ ƯƠ ỢÏNG KHÔNG CHE NG KHÔNG CHỆ ÄCH CH VA VAØØ Ư ƯƠ Ớ ÙC L C LƯ ƯƠ Ợ ÏNG CO NG CÓÙ HIỆÄU QUA HIE U QUẢÛ q q MOMỘÄTT THOTHỐÁNGNG KÊKÊ ĐƯƠĐƯỢÏCC G[r]

6 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG CHƯƠNG 2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG

GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG CHƯƠNG 2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG

TRANG 1 CH CH ƯƠ ƯƠ NG II: NG II: T T Ổ Ổ CH CH Ứ Ứ C CÔNG TÁC AN TOÀN LAO C CÔNG TÁC AN TOÀN LAO CH CH ƯƠ ƯƠ NG II: NG II: T TRANG 2 • QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG •[r]

14 Đọc thêm

Tài liệu Hệ thống thông tin công nghiệp Chương 4 docx

TÀI LIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP CHƯƠNG 4 DOCX

PH ƯƠ NG PHỎP TOKEN PASSING 4.. PH ƯƠ NG PHỎP TDMA 5.[r]

24 Đọc thêm

MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH .NET VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM

MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH .NET VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM

TRANG 1 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN CH CH ƯƠ ƯƠ NG 1.[r]

27 Đọc thêm

Tiểu luận kết thúc học phần tiểu luận quản lý nhà nước chương trình chuyên viên đề tài sử dụng sai bằng cấp

TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN ĐỀ TÀI SỬ DỤNG SAI BẰNG CẤP

- Sổ bảo hiểm, Hồ sơ thanh tra, Hồ sơ công chức và các hồ sơ cá nhân có liên quantrong trường THCS z, xã B lưu giữ tên là Nguyễn Thị M, sinh ngày 30 tháng 10 năm1968.Nhận được thông tin từ cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện K chỉ đạo nhàtrường làm rõ vấn đề việc sử dụng các loại văn bằng chứng chỉ của cô giáo Nguyễn Thị M,nguyên nhân sai lệch từ đâu, để tìm ra được biên pháp tháo gỡ hoặc có hình thức xử lý kịpthời. Tránh việc nắm bắt thông tin một chiều, không chính xác, xử lý không đúng hoặcmắc bệnh thành tích ứong việc xử lý sử dụng văn bằng chứng chỉ giả mạo.Cô Nguyễn Thị M vào ngành từ ngày 15 tháng 10 năm 1998. Đến thời điểm kiểmtra văn bằng chứng chỉ, cô Nguyễn Thị M đã công tác được 19 năm nhưng không có cơquan chức năng nào phát hiện việc sử dụng văn bằng chứng chỉ không họp lý của cồ. Saukhi có kết quả kiểm ứa sơ bộ ban đầu, nhà trường yêu cầu cá nhân viết bản tự kiểm điểmvà tự nhận hình thức kỷ luật (Căn cứ theo Mục 3 điều 15 Nghị định 35/2005/NĐ- CP)Theo bản tự kiểm điểm của cô Nguyễn Thị M, năm 1997 cô Nguyễn Thị M có giấygọi đi công nhân lâm nghiệp nhưng bản thân cô không thích. Cùng lúc đó bạn của cô M làcô Nguyễn Thị Ch có giấy gọi đi học Trung học sư phạm tại6trường Cao đẳng Sư phạm L. Do điều kiện hoàn cảnh gia đình cô Ch khó khăn không đihọc được, 2 người đã thoả thuận cô Nguyễn Thị Ch cho cô Nguyễn Thị M mượn Giấy gọi,bằng tốt nghiêp THPT để cho cô Nguyễn Thị M đi học trung học Sư phạm và cô NguyễnThị c tự đổi tên thành Nguyễn Thị M từ thòi điểm đấy, cho nên không trùng vớitên khai sinh, tên ứong Bằng tốt nghiệp THCS. Tại UBND xã V, huyện K không có danhsách ứích ngang và đơn xin đổi tên của cô Nguyễn Thị M.Trong suốt quá trình công tác và mượn Bằng tốt nghiệp của bạn cô Nguyễn Thị Mkhông theo lớp học văn hoá nào khác nữa.Đến năm 2000 cô Nguyễn Thị M lại sử dụng văn bằng, chứng chỉ đó để theo lớphọc chuẩn hoá Cao đẳng sư phạm tại trường Cao đẳng Sư phạm L. Tại khoá học đó nếuchưa học hết chương trình THPT thì phải học 2 năm vì còn phải học thêm các mồn vănhoá, nhưng cồ M vẫn sử dụng Bằng tốt nghiệp THPT của cô Nguyễn Thị Ch cho nên chỉphải học 1 năm mà không phải học thêm các môn văn hoá khác.
Xem thêm

16 Đọc thêm

Sách hướng dẫn học tiếng anh theo phương pháp pimsleur

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG ANH THEO PHƯƠNG PHÁP PIMSLEUR

V∕ dÙ, cæi mø Ì New York hay Arizona ngıÏi ta g„i lø _drinking fountain_ v‡i nıÎc uÂng th¤ Ì Wisconsin ngıÏi ta g„i lø _bubbler, c‡n soft drink_ nıÎc uÂng c ga cÚa mÈt s vÒng Ì M˛ th¤ [r]

13 Đọc thêm

NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA DÊ CỎ, F1 (BÁCH THẢO Ì CỎ) VÀ CON LAI BOER Ì F1 (BÁCH THẢO Ì CỎ) NUÔI TẠI NINH BÌNH

NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA DÊ CỎ, F1 (BÁCH THẢO Ì CỎ) VÀ CON LAI BOER Ì F1 (BÁCH THẢO Ì CỎ) NUÔI TẠI NINH BÌNH

Chất l−ợng thịt đ−ợc đánh giá ở 3 mẫu thịt/mỗi loại dê thông qua các chỉ tiêu tỷ lệ mất n−ớc bảo quản, giải đông, chế biến, mμu sắc thịt, pH45 giá trị pH cơ thăn ở 45 phút sau giết thịt [r]

5 Đọc thêm

tiết 65 : thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

TIẾT 65 : THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG

“NGƯ ƯƠ I THẬT LÀ BẬC L ƯƠ NG Y CHÂN CHÍNH, ĐÃ GIỎI VỀ NGHỀ NGHIỆP LẠI CÓ LÒNG NHÂN ĐỨC, THƯ ƯƠ NG XÓT ĐÁM CON ĐỎ CỦA TA, THẬT XỨNG VỚI LÒNG TA MONG MỎI.” QUỞ TRÁCH III.TỠM HIỂU VĂN BẢN [r]

16 Đọc thêm

tư liệu văn học

TƯ LIỆU VĂN HỌC

Vẫn trình bày theo lối ngũ ngôn như trước nhưng lại đặt ra một nhiệm vụ, một yêu cầu hoàn toàn mới. Thông thường, sau chiến thắng người ta dễ thoả mãn, dễ say sưa với vinh quang, bỏ lỡ một khoảng thời gian cần thiết chuẩn bị cho tương lai. Trần Quang Khải đã có nhận thức hoàn toàn đúng và đặt vấn đề một cách kịp thời về những công việc thời hậu chiến. Ông hiểu rằng những công việc của một đất nước sau chiến tranh là hết sức bộn bề. Thái độ và hành động ở thời kì thái bình rất cần phải tập trung là “tu trí lực”. “Tu” là học tập, bồiđắp, “trí lực” là trí tuệ, khả năng. Ý thơ vẫn tiếp tục gợi cho người đọc hiểu thêm rằng, đất nước vẫn đang đòi hỏi, còn yêu cầu những con người chiến thắng này nhiều cống hiến hơn nữa. Có như vậy mới có sự yên bình, vững chãi muôn năm. Một ý thơ đầy tinh thần trách nhiệm. Bài thơ có cái hồ hởi, phấn chấn tột cùng trước những chiến thắng, những chiến công. Niềm tự hào, niềm say mê, tinh thần lạc quan thật bay bổng phù hợp với hào khí Đông A thủa ấy. Nhưng đây cũng là một niềm vui rất lí trí, rất tỉnh táo sáng suốt của con người ý thức được giá trị trọn vẹn của niềm vinh quang. Mặt khác phù hợp với phong cách ngôn ngữ, uy thế của vị tướng quốc đầu triều. Kết cấu chặt chẽ, có sức khái quát cao, cảm xúc cô đọng lại vừa có khả năng gợi mở ý tưởng đã tạo ra một sự thống nhất nội dung và hình thức theo kiểu tuyên ngôn riêng biệt. Đấy chính là nét đặc sắc của Phò giá về kinh. Cho đến hôm nay bài thơ vẫn sống trong niềm tự hào dân tộc, vẫn giữ nguyên giá trị thời sự nóng hổi, vẫn là một bài học. Bài học về ý thức, trách nhiệm xây dựng đất nước vững mạnh sau chiển tranh. Nguồn: Lưu Đức Hạnh, Sách Những bài văn chọn lọc lớp 10Nguyễn Trãi: Nguyễn Trãi, hiệu là Ức Trai, 1380–1442, là đại thần nhà Hậu Lê, một nhân vật vĩ đại về nhiều mặt, rất hiếm có trong lịch sử. Công lao sự nghiệp của ông rất lớn. Đạo đức phong cách của ông rất cao đẹp. Ông là một anh hùng dân tộc vĩ đại, là nhà chính trị lỗi lạc, nhà chiến lược thiên tài, nhà ngoại giao kiệt xuất, đồng thời là một nhà văn lớn, nhà thơ lớn, nhà sử học, nhà địa lý học, nhà làm luật pháp và âm nhạc xuất sắc. Năm 1980, ông được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới nhân dịp kỉ niệm 600 năm ngày sinh của
Xem thêm

47 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CÁC BIẾN CHỨNG DO NẠO VÉT HẠCH CỔ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN

NGHIÊN CỨU CÁC BIẾN CHỨNG DO NẠO VÉT HẠCH CỔ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN

thấy được chiếm từ 20% - 65% [6].Hạch cổ là một trong những dấu hiệu quan trọng trong chẩn đoán và tiênlượng ung thư vùng đầu cổ. Khi khám lâm sàng thấy hạch cổ có nghĩa là bệnh đãkhông còn ở giai đoạn sớm. đặc biệt là những hạch xuất hiện sớm, kích thướclớn, số lượng nhiều, vị trí càng xa khối u nguyên phát thì tiên lượng xấu. Vị trí dihạch di căn cũng có giá trị tiên lượng bệnh. Nhóm hạch bị di căn có vị trí càngthấp thì tiên lượng càng xấu, nhất là các nhóm IV và V [4], [19]. Hạch di cănthấp hơn màng giáp móng thì tiên lượng càng xấu. Vì vậy việc khám lâm sàng vàtiến hành một số xét nghiệm cần thiết để phát hiện sớm khối u cũng như các hạchdi căn có giá trị rất cao trong việc điều trị bệnh [11].Ung thư thanh quản đòi hỏi chiến lược điều trị gồm nhiều biện pháp khácnhau như: phẫu thuật, xạ trị, hoá trị và những biện pháp hỗ trợ khác [26]. Ngoàiviệc cắt bỏ khối u thì nạo vét hạch cổ là một phần rất quan trọng của phẫu thuật.Nạo vét hạch cổ đã được nghiên cứu và tiến hành từ rất lâu. đã có nhiều phươngpháp nạo vét hạch cổ. Trước đây người ta thường sử dụng phương pháp nạo véthạch cổ tiệt căn kinh điển. Phương pháp này có ưu điểm là lấy bỏ triệt để cáchạch di căn từ nhóm I đến nhóm V cùng với cơ ức đòn chũm, tĩnh mạch cảnhtrong, thần kinh XI thành một khối. Tuy nhiên phẫu thuật này có nhược điểmlàm tổn thương gây mất chức năng vùng cổ và vai, ảnh hưởng nhiều đến chấtlượng cuộc sống của bệnh nhân [20], [23].Ngày nay, với sự phát triển khoa học kỹ thuật có rất nhiều phát hiện mớitrong việc tìm hiểu bản chất ung thư, cũng như có nhiều cải tiến trong phẫu thuậtnạo vét hạch cổ. Song vẫn còn nhiều biến chứng có thể gặp như chảy máu, ròống ngực, biến chứng thần kinh...Các biến chứng này ảnh hưởng nhiều tới tìnhtrạng bệnh và chi phí điều trị, thậm chí có những di chứng vĩnh viễn và có thểdẫn đến tử vong.Tại Việt Nam phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần và nạo vét hạch cổ đangngày càng được thực hiện rộng rãi. đặc biệt là các phương pháp nạo vét hạch cổ
Xem thêm

115 Đọc thêm

Cùng chủ đề