UNG THƯ THANH QUẢN POTX

Tìm thấy 2,037 tài liệu liên quan tới tiêu đề "UNG THƯ THANH QUẢN POTX":

LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ MỞ RỘNG

LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ MỞ RỘNG

đưa ra bán trên thị trường trong một khoảng thời gian thích hợp nhất định và mức giá đã được xác định trước.Các nhân tố ảnh hưởng đến cung:+ Các yếu tố về giá cả h ng hoáà+ Các yếu tố về giá cả h ng hoáà+ Cầu về h ng hoáà+ Các yếu tố về chính trị xã hội+ Trình độ công nghệ+ T i nguyên thiên nhiênà1.2.2 C ầ u h ng hoá:à L nhu cà ầu có khả năng thanh toán.Các nhân tố ảnh hưởng:+ Qui mô thị trường+ Giá cả thị trường+ Mức quảng cáo về các sản phẩm khác, đặc biệt l sà ản phẩm bổ sung v sà ản phẩm thay thế+ Thu nhập được sử dụng của người tiêu dùng+ Sở thích v thà ị hiếu của người tiêu dùng+ Cung h ng hoáà+ Giá cả của những h ng hoá khác có liên quanà+ Ngo i ra còn phà ụ thuộc v o lãi suà ất, sự sẵn có của tín dụng, kỳ vọng về giá cả sản phẩm1.2.3 Giá c ả th ị tr ườ ng : Mức giá cả thực tế m ngà ười ta dùng để mua v bánà h ng hoá trên thà ị trường, hình th nh ngay trên thà ị trường.Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả thị trường:+ Nhân tố tác động thông qua cung h ng hoáà+ Nhóm nhân tố tác động thông qua cầu h ng hoáà + Nhóm nhân tố tác động thông qua sự ảnh hưởng một cách đồng thời tới cung cầu h ng hoá.à1.2.4 C ạ nh tranh : đó l sà ự ganh đua kình địch giữa các nh kinh doanh trên àthị trường nhằm cùng một loại t i nguyên sà ản xuất hoặc cùng một loại khách
Xem thêm

27 Đọc thêm

THUYẾT TRÌNH CHƯƠNG VIII: QUẢN TRỊ VỐN, CHI PHÍ VÀ HẠCH TOÁN KINH DOANH CỦA DOANH NGHỆP THƯƠNG MẠI pps

THUYẾT TRÌNH CHƯƠNG VIII: QUẢN TRỊ VỐN, CHI PHÍ VÀ HẠCH TOÁN KINH DOANH CỦA DOANH NGHỆP THƯƠNG MẠI PPS

QU ẢN ẢN TR TR Ị Ị CHI PH CHI PH Í Í KINH DOANH KINH DOANH I KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ NỘI DUNG CỦA CHI PHÍ KINH DOANH II CHI PHÍ LƯUTHÔNG III TRANG 3 KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ NỘI DUNG CỦA [r]

34 Đọc thêm

PHAN LOAI PHAN UNG TRONG HOA HOC VO CO

PHAN LOAI PHAN UNG TRONG HOA HOC VO CO

1 ẠI PHẢN ỨNG TRONG HOÁ HỌC VÔ CƠ ẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ _ố có thể thay đổi hoặc không _ _ản ứng phân hủy, số oxh của có thể thay đổi hoặc khong thay đổi_.. _Nhân xét:_ _Trong phản ứng trao[r]

2 Đọc thêm

Quá trình hình thành giáo trình đánh giá hợp tác kỹ thuật giữa việt nam và các nước trong khu vực ASEAN p2 docx

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỢP TÁC KỸ THUẬT GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC ASEAN P2 DOCX

LOẠI NÀY TH Ư ỜNG Đ Ư ỢC GỌI LÀ _HTKT HỖ TRỢ ĐẦU_ _T_ _Ư_ ; B TĂNG C Ư ỜNG NĂNG LỰC QUỐC GIA ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CH Ư ƠNG TRÌNH KHU VỰC CÔNG CỘNG VÍ DỤ, CUNG CẤP CỐ VẤN QUỐC TẾ VÀ CÁC ĐẦU V[r]

6 Đọc thêm

báo cáo thường niên năm 2012 ngân hàng xăng dầu petrolimex pg bank

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 NGÂN HÀNG XĂNG DẦU PETROLIMEX PG BANK

NĂM 2012, MODULE THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG ĐIỆP CỦ A CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QU ẢN TRỊ THÔNG ĐIỆP CỦ A CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QU ẢN TRỊ TRANG 4 Báo cáo thường niên 2012 6 Báo [r]

37 Đọc thêm

Màn hình thực hành nghiệp vụ ngân hàng máy

MÀN HÌNH THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG MÁY

Màn hình thực hành nghiệp vụ ngân hàng máy T ẠO T ÀI KHO ẢN KH ÁCH H ÀNG: Đ Ư ỜNG D ẪN: PH ÂN H Ệ KH ÁCH H ÀNG >H Ồ S Ơ KH ÁCH H ÀNG> TH ÊM NH ẬP Đ ẦY Đ Ủ TH ÔNG TIN TRONG C ÁC TR Ư ỜNG C Ó D ẤU Đ Ỏ. TH ÔNG TIN CH Ữ K Ý:

23 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

lao động, tạo khả năng cạnh tranh cho công ty khi hoạt động trong nền kinh tế toàncầu.2. Mục đích nghiên cứuPhân tích nh ng ưu như c điểm của công tác phát triển nguồn nhân lực tạiCông ty Cổ phần Lilama 10. Tìm ra các nguyên nhân của thực trạng đng h igian qua (cụ thể từ 2011 – 2014).Đề xu t các giải pháp nh m hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lựccủa Công ty Cổ phần Lilama 10.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐ i ư ng nghiên c u là nh ng nội dung và các nhân t ảnh hưởng đến pháttriển nguồn nhân lực.Phạm vi nghiên c u của đề tài giới hạn ở công tác phát triển đ i với nguồnnhân lực của Công ty Cổ phần Lilama 10. Các s liệu nghiên c u chủ yếu trongkhoảng th i gian 4 nă( ừ nă2011 đến nă2014).4. Phương pháp nghiên cứuPhư ng há nghi n c u lý lu n: nghiên c u các tài liệu để xây dựng hệth ng lý lu n về đPhư ng há
Xem thêm

117 Đọc thêm

Chiến lược phát triển ngoại thương doc

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG DOC

Đẩy mạnh SX thoả mãn nhu cầu trong nớc, không SX sản phẩm TD trong n ớc với bất cứ giá nào; SX với giá rẻ, đồng thời phải có khả năng cạnh tranh với hàng NK.Tận dụng triệt để nguồn lực trong n ớc , song đồng thời sử dụng tối đa nguồn lực bên ngoài về vốn và công nghệ.152. ChiÕn l" îc ph¸t triÓn ngo¹i th" ¬ng:ư ưa. C¸c lo¹i h×nh chiÕn l" îc ph¸t triÓn ngo¹i ưth ¬ng:ưTæng kÕt thùc tiÔn  3 lo¹i h×nh chiÕn l îc ph¸t triÓn ưngo¹i th ¬ng c¬ b¶n sau:ư•ChiÕn l "îc XK s¶n phÈm th«; ư •ChiÕn l" îc SX thay thÕ hµng NK; ư •ChiÕn l" îc SX h"íng vÒ XK. ư 16 Chiến l"ợc XK sản phẩm thôChiến l"ợc XK sản phẩm thô Dựa chủ yếu vào LTSS trong XK các sản phẩm cơ bản (primary products): nông-lâm-thủy sản,
Xem thêm

38 Đọc thêm

Giáo án lớp 4: KĨ THUẬT: THÊU LƯỚT VẶN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN pdf

GIÁO ÁN LỚP 4: KĨ THUẬT: THÊU LƯỚT VẶN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN PDF

-GV T Ổ CH ỨC CHO HS TR Ư NG BÀY S ẢN PH ẨM TH ỰC HÀNH THEO NHÓM -GV NÊU CÁC TIÊU CHU ẨN ĐÁNH GIÁ : +THÊU ĐƯỢC T ỐI THI ỂU LÀ ĐƯỜNG HÀNG RÀO.. +HOÀN THÀNH ĐÚNG TH ỜI GIAN QUI ĐỊNH.[r]

8 Đọc thêm

chu cai u ư

CHU CAI U Ư

Làm quen với chữ cái: U, ƯChủ đề gia đìnhLớp 5 tuổi Giáo viên:Trần Thị Duyên Trường mầm non Hồng Khêthanhng721@gmail.comtñ ®øngu,So sánh chữ u, ư

11 Đọc thêm

lam quen u ư

LAM QUEN U Ư

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮHOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN CHỮ VIẾTĐỀ TÀI: u ưGIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ THÙY DUNGĐƠN VỊ: MẪU GIÁO TÂN THUẬN Chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11Bé yêu thích chữ cáiboaboa Thửỷ taứi thoõng minh cuứng beự Nhaø chung cö nhaø huc n cöuöga uuU ööƯ Gièng nhauKhaùc nhau u öuöU Ư Beù nhanh tay, nhanh maét hoäp quaøu hoa höôùng döôngöö böu thieápuö uuuoouuooooueeooaaöö ưaaưưaaưưaaưeeaaoouu •Công cha như núi Thái Sơn•Nghóa mẹ như nước trong nguồn chảy ra•Một lòng thờ mẹ kính cha•Cho tròn chữ hiếu mới là đạo conGạch chữ cái u ư 8 Troứ chụi: Beự laứm thụù xaõy cccn KÍNH CHÚC CÁC CÔ DỒI DÀO SỨC KHOẺ, HẠNH PHÚC!Chúc các bé chăm ngoan, học giỏi!
Xem thêm

20 Đọc thêm

Khảo sát nhu cầu khách hàng sử dụng máy tính xách tay giá rẻ

KHẢO SÁT NHU CẦU KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH XÁCH TAY GIÁ RẺ

Nhóm nghiên cứu của chúng tôi thực h iện cuộc điều t ra khảo sát lựa chọn đố i tượng s ản phẩm là các dòng máy tính xách tay giá rẻ hướng đến cá c khách hàng có thu nhập thấp nh ư học si[r]

29 Đọc thêm

Bài 13 - Bài tập mảng một chiều

BÀI 13 BÀI TẬP MẢNG MỘT CHIỀU

LƯỢTƯ2: • IƯ CHẠYƯ TỪƯ ĐẦUƯ DÃYƯ ĐẾNƯ VỊƯ TRÍƯ [CUỐIƯ DÃYƯ -Ư 2] Ư _BỎ QUA _ _PHẦN TỬ CUỐI._ • SAUƯLƯỢTƯTHỨƯHAIƯƯBỌTƯNƯỚCƯCÓƯ TRỌNGƯ LƯỢNGƯ LỚNƯ THỨƯ Ư HAIƯ Ư NẰMƯ Ư SÁTƯ TRÊNƯ BỌTƯ NƯỚC[r]

15 Đọc thêm

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh hen phế quản dinh nghĩa OMS trong y học p5 docx

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH HEN PHẾ QUẢN DINH NGHĨA OMS TRONG Y HỌC P5 DOCX

Hen nhiệt _ ư Buồn bực khó chịu ư Rêu lưỡi thường vang đục ư Đại tiện táo ư Mạch hoạt sác ư Nếu do âm hư hỏa vượng thì chất lưỡi đỏ sẫm ư Nếu có kiêm ngoại cảm thì lạnh, đau mình, phát s[r]

8 Đọc thêm

Truyen An Duong Vuong & Mi Chau Trong Thuy

TRUYEN AN DUONG VUONG & MI CHAU TRONG THUY

Dựng n ớc luôn đi liền với giữ n ớc mà dựng ư ư ư n ớc đã khó, giữ đ ợc n ớc lại càng khó khăn hơn.ư ư ư - Tác giả dân gian h cấu chi tiết Rùa Vàng trao An ư D ơng V ơng vuốt thần là gửi[r]

22 Đọc thêm

rắn độc cắn

RẮN ĐỘC CẮN

TRANG 1 RẮN ĐỘC CẮN TRANG 2 RẮN CẮN - LÂM SÀNG Họ rắn lục ♦ Thư ờngưgặp:ưrắnưlục,ưkhôưmộc,ưchoàmưquạp.ư ♦ Tạiưchỗ:ưư − Đauư nhức,ư buốt,ư sư ngư nề,ư đỏ,ư tiêuư cơưvân,ưsư ngưnềư→ư HCưkh[r]

11 Đọc thêm

Chấp thuận vận tải hành khách theo tuyến cố định (trừ các trường hợp tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và vận tải hành khách đường thủy nội địa qua biên giới) pdf

CHẤP THUẬN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH (TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VÀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUA BIÊN GIỚI) PDF

+ CÁC B ẢN SAO CHỨNG THỰC HOẶC BẢN SAO K ÈM THEO B ẢN CHÍNH ĐỂ ĐỐI CHIẾU, BAO GỒM: GI ẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÓ NG ÀNH NGH Ề VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA; GI ẤY CHỨNG [r]

3 Đọc thêm

Bài soạn T39,40

BÀI SOẠN T39,40

MỤC TIÊU: _KIẾN THỨC_ _- Lập đ_ư_ợc công thức tính năng l_ư_ợng hao phí do tỏa nhiệt trên đ_ư_ờng dây tải điện._ _- Trình bày đ_ư_ợc hai cách làm giảm hao phí điện năng trên đ_ư_ờng dây [r]

6 Đọc thêm