ÔN THI TIẾNG ANH SAU ĐẠI HỌC PPSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ÔN THI TIẾNG ANH SAU ĐẠI HỌC PPSX":

Đề ôn thi đại học môn hóa học

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC

Sở GD-ĐT Bắc Ninh THI THỬ ĐẠI HỌC Trường THPT Môn HÓA HỌC Thời gian 90 phút 1/ Nếu crackinh n-Butan thì có thể thu mấy ankan?a 4 b 3 c 2 d 1 2/ Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit hỗn hợp 2 ankan dạng khí (đktc) thu được 40g ktủa khi cho sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư. Hai ankan là:a C3H8 và C4H10b Đều C4H10c Không xác định d C2H6 và C4H10 3/ Cho biết các mức oxi hóa của Clo có thể có trong các chất sau: HCl, NaClO, KClO3, HClO2, CaOCl2a -1, +1, +3, +5 b -1, 0, +1, +3, +5 c -1, 0, +3, +5 d -1, +1, +7, +5 4/ Có bao nhiêu nguyên tố hóa học có lớp electron ngoài cùng là lớp N?a 8 b 26 c 32 d 18 5/ Những khí nào có thể bị hấp thụ hoàn toàn bởi dd NaOH dư :NO2,NO,SO2,H2S, Cl2O.a NH3,CO2 ,SO2,H2S b NO2,CO2 ,SO2,H2S c NO2,CO2 ,SO2,H2S,Cl2Od NO2,CO2 ,SO2,NH3 6/ X và Y là 2 đồng phân, X td với Na, Y thì không. Đốt 13,8g X thu được 26,4g CO2 và 16,2g nước. Tên của X, Y lần lượt là:a Rượu Etylic, đimetyl ete b Rượu Propylic, etyl metyl ete c không xác định đượcd Rượu Etylic, đietyl ete 7/ Thành phần hoá học chính của supephotphat đơn là?a Ca(H2PO4)2 và CaSO4b Ca3(PO4)2c CaHPO4d Ca(H2PO4)2 8/ Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit hỗn hợp 2 anken dạng khí (đktc) thu được 40g ktủa khi cho sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư. Hỗn hợp này hợp nước tạo tối đa mấy rượu:a 5 b 4 c 2 d 3 9/ Khi cho H2SO4 hấp thụ SO3 người ta thu được một Oleum chứa 71% SO3 về khối lượng. Công thức Oleum cần tìm là:a H2SO4 . SO3b H2SO4 . 3SO3c H2SO4 . 4SO3d H2SO4 . 2SO3 10/ Glixerin đun nóng với 2 axit cacboxylic đơn chức có xúc tác thu tối đa mấy trieste?a không được b 6 c 9 d 12 11/ Xà phòng hóa 17,4g một este no đơn chức cần dùng 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este là:a C6H12O2b C5H10O2c C4H8O2d C3H6O2 12/ Cho phản ứng: H2SO4 + HI > H2S + I2 + H2O. Hệ số cân bằng của các chất lần lượt là:a 1, 8, 2, 2, 3 b 1, 2, 1, 1, 3 c 1, 8, 1, 4, 4 d 2, 8, 2, 4, 4 13/ Có thể hòa tan tối đa mấy gam Fe trong 200ml dung dịch HNO3 0,2M (chỉ tạo khí NO)?a 1,12g b 0,56g c 0,28g d 0,84g 14/ Cho 200g
Xem thêm

4 Đọc thêm

Ôn thi đại học môn hóa học chuyên đề Halogen

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ HALOGEN

180 ml H2O, pHcủa dung dòch sau pha loãng là:A. 1,69 B. Không đổi C. 0,1 D. 2,32Câu 21: Cho K1= 4,2.10-7, K2 = 4,8.10-11. Nồng độ của ion3HCO trong dung dòch H2CO3 0,025M ở trạngthái cân bằng là:A. 10-3M B. 10-4M C. 10-5M D. A, B, C đều saiCâu 22: Hòa tan 1 gam CH3COONa và 0,51 gam H2SO4 vào nước, pha loãng dung dòch đến 100 ml ở 250C.Cho34,76CH COOHapK . pH của dung dòch thu được là:A. 3,12 B. 4 C. 1,67 D. A, B, C đều saiCâu 23: Cho dung dòch HCl có pH = 4, Biết cần phải thêm một thể tích nước gấp x lần thể tích dung dòchban đầu để được dung dòch có pH = 5. Giá trò của x là:A. 10 B. 9 C. 8 D. 12,5Câu 24: Độ pH của một dung dòch chỉ có giá trò từ 1 đến 14 là vì:A. Nồng độ H+ hay OH- của dung dòch chỉ có giá trò từ 10-7M đến 10-14MB. Độ pH chỉ đo nồng độ acid hay baz của những dd Acid hay Baz. Mà [H+]  10-1M hay [OH-]  10-1M,và trong các dung dòch loãng và rất loãng ta luôn có [H+].[OH-]=10-14C. Trong thực tế không có những dung dòch acid hay baz mà [H+]  7M hay [OH-]  7MD. Hàm pH = – lg[H+] mà [H+]  [10-1;10-14]Câu 25: Cho 6,9 gam Natri kim loại vào 20 ml dung dòch H2SO4 1M. Thể tích khí H2 thoát ra ở đktc là:A. 6,272 l B. 3,36 l C. 4,48 l D. A, B, C đều saiCâu 26: Lưu huỳnh tà phương và lưu huỳnh đơn tà có nhiệt độ nóng chảy lần lượt là:A. 1130C, 1910C B. 1190C, 1130C C. 1130C, 1190C D. 1910C, 1130CCâu 27: Trong tự nhiên Lưu huỳnh tồn tại trong:A. Khoáng vật Sunfua như: Pirit, cancopirit, galen, blen trắng, đolomit…B. Muối sunfit, sunfat kim loại kiềm trong nước biển.C. Khoáng vật sunfat: Thạch cao, baritin, selestin…D. A & C đều đúngTÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC  3************************************************************************************************************************************Câu 28: Độ dài liên kết H – S trong phân tử H2S là:A. 1,55oAB. 1,45oAC. 1,35oAD. 1,25oACâu 29: Các Sunfua kim loại tan trong nước là:A. K2S, Na2S, CoS, CaSB. BaS, Na2S, Cr2S3, Al2S3C. SnS2, MnS, K2S, BaSD. CaS, FeS, Na2S, K2SCâu 30: Ở trạng thái rắn
Xem thêm

4 Đọc thêm

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết sinh học Sự phát sinh loài người ôn thi đại học

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT SINH HỌC SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI ÔN THI ĐẠI HỌC

25 Những ñiểm khác nhau giữa người và vượn người thể hiện ở ñặc ñiểm nào trong số 7 ñặc ñiểm sau ñây: I. Kích thước và trọng lượng của não II. Số lượng nhiễm sắc thể(NST) trong bộ NST lưỡng bội III. Kích thước và hình dáng tinh trùng IV. Dáng ñi V. Chu kì kinh và thời gian mang thai VI. Số ñôi xương sườn VI. Hình dáng cột sống và xương chậu A) I, III, IV, V, VI B) I, II, V, VII C) III, IV, V, VII D) I, II, IV,VII ðáp án D Câu 26 ðặc ñiểm nào dưới ñây của vượn người là không ñúng: A) ði lom khom, vẫn phải tì hai chi trước xuống mặt ñất, di chuyển bằng cách quăng mình hoặc bằng hai chi sau www.VNMATH.comChuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 B) Cột sống hình chữ S, lồng ngực hẹp bề tước sau C) Tay dài hơn chân, ngón cái tay kém phát triển. Gót chân không kéo dài ra sau, ngón chân dài, ngón cái ñối diện với các ngón khác D) Mặt dài và lớn hơn hộp sọ, góc quai hàm lớn có gờ mày ðáp án B Câu 27 Phát triển nào dưới ñây về bộ răng và xương hàm của vượn người là ñúng: A) Bộ răng thô, răng nanh ít phát triển.Xương hàm to, góc quai hàm lớn do ăn nhiều thức ăn chủ yếu là thực vật, có lồi cằm B) Bộ răng thô, răng lanh phát triển. Xương hàm to, góc quai hàm lớn do ăn thức ăn chủ yếu là thực vật, chưa có lồi cằm C) Bộ răng thô, răng lanh phát triển. Xương hàm to,góc quai hàm lớn do ăn thức ăn chủ yếu là thực vật, có lồi cằm D) Bộ răng thô, răng lanh phát triển. Xương hàm to, góc quai hàm lớn do ăn thức ăn chủ yếu là thực vật, không có lồi cằm ðáp án B Câu 28 Sự sai khác về chất lượng trong hoạt ñộng thần kinh cua người so với vượn người thể hiện ở: A) Có một số vùng cử ñộng nói và vùng hiểu tiếng nói B) Sự hình thành tín hiệu thứ hai và khả năng tư duy trừu tượng C) Não lớn, nhiều khúc cuộn nếp nhăn, thuỳ trán rộng ñi kềm với khả năng tư duy trừu tượng D) Tiếng nói phát triển và hình thành tín hiệu thứ hai ðáp án B Câu 29 Hệ thống tín hiệu thứ hai là: A) Tiếng nói và chữ viết B) Thông tin di truyền mã hoá trên ADN C) ADN và nhiễn sắc thể D) Hoạt ñộng lao ñộng ðáp án A Câu 30
Xem thêm

6 Đọc thêm

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết sinh học Liên kết gen ôn thi đại học

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT SINH HỌC LIÊN KẾT GEN ÔN THI ĐẠI HỌC

tự do trong quá trình giảm phân và thụ tinh C) Các gen không alen cùng nằm trên một cặp NST ñồng dạng, sau khi hoán ñổi vị trí do trao ñổi chéo sẽ phân li cùng nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh D) Các gen không alen có cùng locut trên cặp NST ñồng dạng, liên kết chặt chẽ với nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh ðáp án A Câu 12 hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa: A) Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống B) tạo biến dị tổ hợp, làm tăng tính ña dạng của sinh giới C) tạo ñiều kiện cho các gen quý trên 2 NST ñồng dạng có ñiều kiện tái tổ hợp và di truyền cùng nhau D) ñảm bảo sự di truyền bền vững từng nhóm gen quý và hạn chế biến dị tổ hợp ðáp án D Câu 13 thế nào là nhóm gen liên kết? A) Các gen alen cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào B) Các gen không alen cùng nằm trên cùng một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào C) Các gen không alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào D) Các gen alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào ðáp án B Câu 14 số nhóm liên kết ở mỗi loài trong tự nhiên thường ứng vơi: A) số NST trong bộ NST lưỡng bội B) số NST trong bộ NST ñơn bội C) Số NST thường trong bộ NST ñơn bội D) số NST thường trong bộ NST lưỡng bội ðáp án B Câu 15 Hiện tượng liên kết gen có ñăc ñiểm: A) Hạn chế sự biến dị tổ hợp B) ñảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng C) Khi lai giữa các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi các cặp tính trạng tương phản thì kết quả ở F2 tương tự như trong kết quả lai một tính của Menñen D) tất cả ñều ñúng ðáp án -D Câu 16 nội dung dưới ñây không ñúng trong trường hợp liên kết gen: A) Do gen nhiều hơn NST nên trên một NST phải mang nhiều gen B) Các gen trên cùng một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào tạo thành www.VNMATH.com Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 nhóm gen liên kết C) ñảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng và hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp D) Giúp xác ñịnh vị trí từng gen
Xem thêm

6 Đọc thêm

200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án)

200 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI ĐẠI HỌC (CÓ ĐÁP ÁN)

200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án) 200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án) 200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án) 200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án) 200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án) 200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án)

28 Đọc thêm

tài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơ

TÀI LIỆU ÔN THI ANH VĂN BẰNG B ĐẠI HỌC CẦN THƠ

tài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơ
Xem thêm

248 Đọc thêm

Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay

TUYỂN CHỌN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH HAY

Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay
Xem thêm

26 Đọc thêm

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ

TRANG 1 1 BM Quản trịchiến lược đại học Thương Mại 1 CHI Ế N L ƯỢ C KINH DOANH QU Ố C T Ế CH ƯƠ NG TRÌNH 45 TI Ế T ĐỐ I T ƯỢ NG: TQ 2+2 TRANG 2 BM Quản trịchiến lược đại học Thương Mại 2[r]

20 Đọc thêm

Trắc nghiệm lý thuyết hóa học ôn thi đại học rất hay

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓA HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC RẤT HAY

cách nào sau đây?A.phân hủy mỡ B.thủy phân mỡ trong kiềmC.phản ứng của axít với kim loại D.đêhiđrô hóa mỡ tự nhiên14. Dãy các axit béo làA. axit axetic, axit acrylic, axit propionic. B. Axit panmitic, axit oleic, axit axetic.C. Axit fomic, axit axetic, axit stearic. D. Axit panmitic, axit stearic, axit oleic.15. Phenyl axetat được diếu chế bằng phản ứngA phenol với axit axetic B phenol với axetandehitC phenol với anhidrit axetic D phenol với axeton16. Phát biểu nào sau đây không chính xác ?A Khi hidro hóa chất béo lỏng sẽ thu được chất béo rắn.B Khi thuỷ phân chất béo trong môi truờng kiềm sẽ thu được glixerol và xà phòng.C Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường axit sẽ thu được các axit và ancolTrang : 1Ôn thi tốt nghiệp: 2010 D Khi thuỷ phân chất béo trong mt axit sẽ thu được glixerol và các axit béo.17. Phản ứng tương tác của axit với ancol tạo thành este được gọi làA. Phản ứng trung hoà. B. Phản ứng ngưng tụ. C. Phản ứng Este hóa. D. Phản ứng kết hợp.18. Muối của axit béo được gọi là A.Muối hữu cơ B. Este C. Mỡ D. Xà phòngChương II. CACBOHIĐRAT19. Cho biết chất nào sau đây thuộc monosacarit?A.Glucozơ B.Saccarozơ C.Tinh bột D.Xenlulozơ20. Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử, nhưng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 lạicó thể cho phản ứng tráng gương. Đó là doA. Đã có sự tạo thành anđehit sau phản ứng.B.Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ.C.Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ . D.Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành fructozơ.21. Trong công nghiệp chế tạo ruột phích, người ta thường sử dụng phản ứng hoá học nào sau đây? A.Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. B.Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. C.Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. D.Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.22. Hãy chọn phát biểu đúng? A.Oxi hoá ancol thu được anđehit. B.Oxi hoá ancol bậc 1 ta thu được xeton. C.Glucozơ là hợp chất hữu cơ tạp chức. D.Fructozơ là hợp chất hữu cơ đa chức.23. Chỉ dùng thêm một hoá chất nào
Xem thêm

14 Đọc thêm

Hướng dẫn giải nhanh một số dạng bài tập hóa học ôn thi đại học

Hướng dẫn giải nhanh một số dạng bài tập hóa học ôn thi đại học

Hướng dẫn giải nhanh một số dạng bài tập hóa học ôn thi đại học Hướng dẫn giải nhanh một số dạng bài tập hóa học ôn thi đại học Hướng dẫn giải nhanh một số dạng bài tập hóa học ôn thi đại học Hướng dẫn giải nhanh một số dạng bài tập hóa học ôn thi đại học Hướng dẫn giải nhanh một số dạng bài tập hóa học ôn thi đại học Hướng dẫn giải nhanh một số dạng bài tập hóa học ôn thi đại học Hướng dẫn giải nhanh một số dạng bài tập hóa học ôn thi đại học Hướng dẫn giải nhanh một số dạng bài tập hóa học ôn thi đại học Hướng dẫn giải nhanh một số dạng bài tập hóa học ôn thi đại học Hướng dẫn giải nhanh một số dạng bài tập hóa học ôn thi đại học
Xem thêm

Đọc thêm

Công thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casio

CÔNG THỨC VẬT LÝ ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC KÌ ĐẦY ĐỦ BAY SỬ DỤNG CASIO

Công thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casioCông thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casioCông thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casioCông thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casioCông thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casioCông thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casioCông thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casioCông thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casioCông thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casioCông thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casio
Xem thêm

78 Đọc thêm

hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015

HỆ THỐNG CÔNG THỨC SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC 2015

hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015

137 Đọc thêm

42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015

42 HỆ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ ÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 2015

42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015
Xem thêm

21 Đọc thêm

Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý hay và chọn lọc

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ HAY VÀ CHỌN LỌC

Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý hay và chọn lọc Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý hay và chọn lọc Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý hay và chọn lọc Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý hay và chọn lọc Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý hay và chọn lọc Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý hay và chọn lọc Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý hay và chọn lọc Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý hay và chọn lọc Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý hay và chọn lọc Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý hay và chọn lọc Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý hay và chọn lọc Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý hay và chọn lọc Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý hay và chọn lọc Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý hay và chọn lọc Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý hay và chọn lọc Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý hay và chọn lọc Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý hay và chọn lọc
Xem thêm

44 Đọc thêm

tài liệu ôn thi đại học môn văn phân tích bài vi hành

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VĂN PHÂN TÍCH BÀI VI HÀNH

tài liệu ôn thi đại học môn văn vi hànhtài liệu ôn thi đại học môn văn vi hànhtài liệu ôn thi đại học môn văn vi hànhtài liệu ôn thi đại học môn văn vi hànhtài liệu ôn thi đại học môn văn vi hànhtài liệu ôn thi đại học môn văn vi hànhtài liệu ôn thi đại học môn văn vi hànhtài liệu ôn thi đại học môn văn vi hànhtài liệu ôn thi đại học môn văn vi hànhtài liệu ôn thi đại học môn văn vi hànhtài liệu ôn thi đại học môn văn vi hànhtài liệu ôn thi đại học môn văn vi hành
Xem thêm

13 Đọc thêm

chuyên đề lượng giác ôn thi đại học rất hay file pdf

chuyên đề lượng giác ôn thi đại học rất hay file pdf

chuyên đề lượng giác ôn thi đại học rất hay file pdfchuyên đề lượng giác ôn thi đại học rất hay file pdfchuyên đề lượng giác ôn thi đại học rất hay file pdfchuyên đề lượng giác ôn thi đại học rất hay file pdf

Đọc thêm

Ôn thi hoá học Làm chủ môn hoá trong 30 ngày

Ôn thi hoá học Làm chủ môn hoá trong 30 ngày

Ôn thi hoá học Làm chủ môn hoá trong 30 ngày Ôn thi hoá học Làm chủ môn hoá trong 30 ngày Ôn thi hoá học Làm chủ môn hoá trong 30 ngày Từ khóa () ôn thi đại học cao đẳng môn hóa ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý bài tập ôn thi hoá đề ôn thi đại học số 6 môn hoá ôn thi đại học cao đẳng môn toán tài liệu ôn thi đại học cấp tốc môn hóa

Đọc thêm

Các bài toán hiệu suất phản ứng cực hay ôn thi đại học môn hóa học

CÁC BÀI TOÁN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG CỰC HAY ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC

Các bài toán hiệu suất phản ứng cực hay ôn thi đại học môn hóa học Các bài toán hiệu suất phản ứng cực hay ôn thi đại học môn hóa học Các bài toán hiệu suất phản ứng cực hay ôn thi đại học môn hóa học Các bài toán hiệu suất phản ứng cực hay ôn thi đại học môn hóa học Các bài toán hiệu suất phản ứng cực hay ôn thi đại học môn hóa học Các bài toán hiệu suất phản ứng cực hay ôn thi đại học môn hóa học

1 Đọc thêm

Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm sinh học ôn thi đại học 2015 part 2

TUYỂN CHỌN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC 2015 PART 2

Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm sinh học ôn thi đại học 2015 part 2 Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm sinh học ôn thi đại học 2015 part 2 Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm sinh học ôn thi đại học 2015 part 2 Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm sinh học ôn thi đại học 2015 part 2 Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm sinh học ôn thi đại học 2015 part 2 Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm sinh học ôn thi đại học 2015 part 2

25 Đọc thêm

Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm sinh học ôn thi đại học 2015 part 5

TUYỂN CHỌN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC 2015 PART 5

Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm sinh học ôn thi đại học 2015 part 5 Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm sinh học ôn thi đại học 2015 part 5 Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm sinh học ôn thi đại học 2015 part 5 Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm sinh học ôn thi đại học 2015 part 5 Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm sinh học ôn thi đại học 2015 part 5 Tuyển chọn đề thi trắc nghiệm sinh học ôn thi đại học 2015 part 5

15 Đọc thêm

Cùng chủ đề