TELEPHONY CHAPTER 2 SUBSCRIBER ACCESS TO THE TELEPHONE NETWORK PPT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TELEPHONY CHAPTER 2 SUBSCRIBER ACCESS TO THE TELEPHONE NETWORK PPT":

E TEST 2

E TEST 2

the pocket. For example, if the public boycotted products such as aerosols, which damage the ozone layer, then manufacturers would have to change their packaging policies. We would show them that we are not prepared to let them get away with destroying the environment.English test – A21To sum up, I have tried to show that there are steps that can be taken in the fight against pollution. It is a problem that can be solved given the right levels of commitment. However, only by acting as individuals first, can we expect governments to act in their turn.1. Pollution gets a lot of publicity. __________2. Many people accept pollution as a part of life. __________3. The writer is a pessimist. __________4. Chernobyl was nobody’s fault. __________5. The writer can’t afford to use his car all the time. __________6. Consumers have power. __________7. We can all fight pollution. __________8. What we do is more important than what governments do. __________PART TWOMost of the lines in this text contain an unnecessary word. A few of the lines are correct. Read the text carefully, find the extra words and write them down in your answer sheet. Tick any lines that are correct. Two examples are given.0 First of all, I must to say that I don’t watch much television. __to__0 This is because I’ve always got so many other things to do. ____9 My two most favourite programmes are Hard Rock and10 Open Air – I try not to miss them. Hard Rock is on every11 Friday night from 9 to 11 and usually has the brilliant rock12 bands playing live. They interview the bands, who are talk13 about music, their future plans and how they started playing.14 Open Air is completely different – it’s for a magazine15 programme about the environment. It’s on every Sunday16 evening at 7.30. Each week they investigate into an issue
Xem thêm

7 Đọc thêm

ANH VĂN 9 :CONDITIONAL CLAUSE 2

ANH VĂN 9 :CONDITIONAL CLAUSE 2

CONDITIONAL CLAUSES1 If I enough money, I will buy a new skateboard. (have) 2 If you help your mother, she very happy. (be) 3 If Mary (help) in the kitchen, she will get more pocket money. 4 She will be angry if you the truth. (not tell) 5 You will have to walk if you the bus. (miss) 6 If Tom is at home, he TV. (watch) 7 The baby if you are more quiet. (sleep) 8 If he is in San Francisco, he Golden Gate Bridge. (see) 9 He to the doctor's if he doesn't feel well tomorrow. (go) 10 We good marks if we don't learn. (not get)11 I to the USA if I have enough money. (travel)12 If they a car they will drive to Italy. (buy)13 If I work harder I the exam. (pass)14 If he his car he won't get much money for it. (sell)15 If he tells me the truth I glad. (be)CONDITIONAL CLAUSES1. If I was offered the job, I think I (take) it.2. If she (be) hungry, she would eat something.3. If he studied, he (pass) the exam.4. I (send) you a postcard, if I had your address.5. What (happen), if you didn´t go to work tomorrow?6. If she has enough money, she (buy) a new car.7. What will John do, if he (not get) the job?8. She would be terribly upset, if I (lose) her ring.9. Many people would be out of work, if the factory (close) down.
Xem thêm

5 Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 2 TUẦN 27

GIÁO ÁN LỚP 2 TUẦN 27

*Nhóm 3: Mùa thu có những loại hoa quả nào? Thời tiết nh thế nào ? - 2 HS nhắc lại tên bài - Lần lựơt từng HS lên bốc thăm về chuẩn bị 2 phút. - HS đọc bài rồi trả lời câu hỏi theo yêu cầu. - HS nhận xét. - HS thảo luận nhóm cử th ký ghi vào phiếu học tập. - Mùa xuân có hoa mai, đào, hoa thợc dợc. Quả mận, quýt, xoài, vải, bởi, da hấu Thời tiết ấm áp có ma phùn. - Mùa hạ có hoa phợng, hoa bằng lăng, hoa loa kèn Quả có nhãn, vải, xoài, chôm chôm Thời tiết oi nồng, nóng bức có ma to. - Mùa thu có loài hoa cúc. Quả có bởi, hồng, cam, na...Thời tiết mát mẻ nắng nhẹ màu vàng. - Mùa đông có hoa mận có quả 4Ngô Thị Hồng Thanh - Trờng tiểu học Phú Lâm 2 *Nhóm 4: Mùa đông có những loại hoa quả nào ? Thời tiết nh thế nào ? - Gọi đại diện các nhóm báo cáo. - GV nhận xét, tuyên dơng nhóm làm đúng.*Bài 3 : Ngắt đoạn trích thành 5 câu và chép vào
Xem thêm

19 Đọc thêm

DẠY TẬP VIẾT LỚP 2

DẠY TẬP VIẾT LỚP 2

chữ cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 2 vẫn là tối ưu nhất. Có nhiều học sinh được bố mẹ mua cho bảng làm chất liệu mêca màu trắng, dùng bút dạ viết bảng. Dùng loại bảng và bút này có nhiều hạn chế: bảng trơn, học sinh viết không chủ động, mực ra đậm nhạt không đều, khi xoá dễ gây bẩn, mất vệ sinh. Hơn nữa, do bút to quá cỡ tay cầm bút của học sinh khiến các em khó điều khiển ngòi bút khi viết chữ. Cho nên trong buổi họp phụ huynh đầu năm, tôi đưa ra những quyển vở, bút chì, bút mực để phụ huynh tham khảo. Riêng bảng con thì tôi thống nhất toàn lớp để tránh tình trạng của em này thì có ô to, bảng của em kia thì có ô nhỏ sẽ gây khó khăn khi dạy tập viết.b. Kinh nghiệm sử dụng các đồ dùng trực quan khi dạy học tập viết:Trong luyện viết cho học sinh thì đồ dùng trực quan có tác dụng không nhỏ, nó hỗ trợ và là phương tiện giúp cho việc luyện viết của học sinh. Những đồ dùng này nhằm mục đích là giúp học sinh khắc sâu những biểu tượng về chữ viết, có ý thức viết đúng mẫu và tạo không khí sôi nổi, phấn chấn trong quá trình dạy viết chữ theo hướng “Đổi mới phương pháp dạy học”. Đồ dùng trực
Xem thêm

14 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN MẠNG MÁY TÍNH 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN MẠNG MÁY TÍNH 2

Đề cương ôn thi Học kỳ 2 Môn Mạng máy tính 2Nội dungChương 1: Khái quát lại cấu trúc Mạng máy tính1. Mô hình OSI và TCP/IP2. Layers, Protocols, Ports, Sockets3. Ứng dụng mạng4. Mô hình Client-Server với TCP/IPChương 2: Mở rộng việc hiện thực các Giao thức TCP/IP1. Thiết bị mạng2. Công nghệ hiện đại liên quan đến Datalink: xDSL, ATM, Ethernet II,..3. IPv6Chương 3: Kiến thức nâng cao của Switching và Routing1. Segmenting LANs2. LANs Switching3. Spanning Tree Solution4. Virtual LANs và 802.1QChương 4: Vấn đề định tuyến1. Network Routing on WAN2. WAN Routing Protocols: IGPs và EGPs3. IGPs: RIP, IGRP, OSPF4. EGPs: BGPChương 5: Mạng không dây1. Nguyên lý truyền tín hiệu radio, coding, modulation, multiplexing, propagating2. Các ứng dụng liên quan đến Mạng không dây3. Wireless LAN: cấu trúc, chức năng, nguyên lý hoạt động và dịch vụ4. Phân tích các Layers và Protocols của IEEE 802.11 (WLAN)5. An ninh mạng không dây WLANChương 6: Dữ liệu đa phương tiện và chất lượng dịch vụ1. Đặc điểm của Multimedia streamming2. Codec – hiệu quả – chất lượng 3. Multicast Routing PIM (Protocol Independent Multicast)
Xem thêm

1 Đọc thêm

ÔN TẬP TIẾT 2

ÔN TẬP TIẾT 2

N TP CUI KYè 2Tióỳt 3I Muỷc tióu :Kióứm tra õoỹc (lỏỳy õióứm ) yóu cỏửu nhổ tióỳt 1n luyóỷn vióỳt õoaỷn vn mióu taớ cỏy cọỳi ( taớ cỏy xổồng rọửng )ỷII ọử duỡng daỷy - hoỹc:Phióỳu ghi sụn caùc baỡi tỏỷp õoỹc vaỡ hoỹc thuọỹc loỡng nhuw tieets 1Giỏỳy khọứ to keớ sụn baớng nọỹi dung sau vaỡ buùt daỷ : Tón baỡi - Nọỹi dung chờnhIII Caùc hoaỷt õọỹng daỷy hoỹc Hoaỷt õọỹng daỷy Hoaỷt õọỹng hoỹc1 Giồùi thióỷu baỡi:1phNóu muỷc tióu cuớa tióỳt hoỹc 2 Kióứm tra tỏỷp õoỹc: 17 phGV tióỳn haỡnh kióứm tra HS õoỹc caùc baỡi tỏỷp õoỹc tổỡ tuỏửn 22 õóỳn tuỏửn 343 Hổồùng dỏựn vióỳt õoaỷn vn taớ cỏy xổồng rọửng :20phGoỹi HS õoỹc nọỹi dung baỡi tỏỷp , quan saùt tranh minh hoaỷ trong SGK cung cỏỳp vaỡ nhổợng quan saùt cuớa rióng mỗnh , mọựi em vióỳt mọỹt õoaỷn vn khaùc mióu taớ cỏy xổồng rọửng GV nhừc : õoaỷn vn trong saùch taớ rỏỳt tố mố vóử loaỷi cỏy xổồng rọửng ( thỏn , caỡnh , laù , hoa , quaớ , nhổỷa ..) , caùc em cỏửn õoỹc kyợ õóứ coù hióứu bióỳt vóử cỏy xổồng rọửng . Trón cồ sồớ õoù , mọựi em
Xem thêm

2 Đọc thêm

CHỮ LÓE SÁNG 2

CHỮ LÓE SÁNG 2

Chữ Lóe Sáng 2(Thứ Hai, 18/02/2008-3:10 PM)Mở một tài liệu mới với kích thước là 600x300. Nền trắng- Đổi mầu nền sau là đen và nhấn Ctrl-Backspace để tô hình nền với màu đen. Giữ nền trước là màu trắng- Chọn Type tool và gõ chữ gì bạn muốn. Font chữ nên chọn font đậm một chút.- Sau khi bạn gõ xong nhấp chuột phải vào layer chữ đó và chọn Rasterize Layer- Nhấn X để trả lại màu mặc định của nền trước và sau là Trắng và đen. Chọn Gradient (Fore to back).- Ctrl-Click vào layer chữ đó để chọn nó sau đó kéo từ trên xuống dưới. Bạn được hình dưới- Vẫn giữ vùng lựa chọn vào vào Select > Modify > Contract với giá trị là 1 Px.- Tạo một layer mới và tô nó với màu đen. Với vùng lựa chọn vẫn giữ bạn Contract như bước 7 thêm một Pixle nữa.- Tạo môt layer mới và đặt màu nền trước là trắng và màu nền sau là vàng đậm của tôi là # FF6702.- Sau đó dùng Gradient kéo một đường từ trên xuống. Bạn được hình sau- Bây giờ đến phần trang trí cho hình. Bạn chọn Soft brush với thông số như hình sau.- Tạo một layer mới và đặt chấm vài điểm vào hình- Bạn vào Window > Brush và sau đó thiết lập thông số như hình sau- Tạo một layer mới và chấm nó vào tâm của hình ở bước 12. Sau đó bạn lại quay lại cửa sổ brush và thay đổi giá trị Angel là 135. Để tạo hình lóe sáng.!
Xem thêm

2 Đọc thêm

VOCABULARY SO 2

VOCABULARY SO 2

VocabularyNhư các bạn đã biết, quảng cáo trực tuyến hiện nay rất phong phú về hình thức, nội dung cũng như kỹ thuật thực hiện. Chúng ta thường nhắc đến các hình thức như: banner, button (một số người gọi là logo), skyscraper, pop-up, … Chúng thường được thể hiện dưới dạng những hình ảnh động để thu hút sự chú ý của người xem, làm cho người xem quan tâm và click chuột vào quảng cáo đó. Trong chuyên mục từ vựng chuyên ngành số này, chúng tôi giới thiệu tới các bạn những từ có liên quan đến việc đo lường hiệu quả của một quảng cáo trực tuyến.1. Click-through rate (CTR): Số lần click chuột lên quảng cáo trung bình của 100 lần xuất hiện quảng cáo, thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm. 2. Conversion rate: Tỷ lệ phần trăm người truy cập website có thực hiện các hoạt động theo như mong muốn của chủ website.3. Cost-per-action (CPA): Hình thức thanh toán cho các quảng cáo trực tuyến dựa trên số lần mua hàng hoặc đăng ký của khách hàng.4. Cost-per-click (CPC): Chi phí cho mỗi lần click chuột lên quảng cáo 5. Cost per thousand impressions (CPM): chi phí cho 1000 lần xuất hiện của quảng cáo6. Customer acquisition cost - the cost associated with acquiring a new customer.7. Impression: đơn vị tính cho một lần xuất hiện của một quảng cáo trực tuyến. 8. Pay per click (PPC): Hình thức thanh toán cho các quảng cáo trực tuyến dựa trên số lần click chuột vào quảng cáo.9. Pay per lead (PPL): Hình thức thanh toán cho các quảng cáo trực tuyến dựa trên số lượng leads. (dịch thế nào nhỉ)10. Pay per sale (PPS): Hình thức thanh toán cho các quảng cáo trực tuyến dựa trên số lượng mua hàng.11. Site stickiness: Tổng thời gian dành cho một site trong một khoảng thời gian nhất định. 12. Unique visitors: Những người truy cập vào trang web (hoặc hệ thống mạng) ít nhất 1 lần trong 1 khoảng thời gian nhất định, thường là 30 ngày.
Xem thêm

1 Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 2 TUẦN 1 NĂM 2009

GIÁO ÁN LỚP 2 TUẦN 1 NĂM 2009

- Chểnh mảng,mau chán.-Mài thỏi sắt vào tảng đá ven đờng.-Làm chiếc kim khâu vá quần áo.- H trả lời : Không tin.Câu"Thỏi sắt to nh thế..." Tiết 2c- Luyện đọc các đoạn 3& 4- Đọc nối tiếp từng câu: GV ghi bảng: hiểu quay về, nó thành kim...- H/dẫn đọc từng đoạn ( G treo bảng phụ ghi câu cần luyện đọc)HS nối tiếp nhau đọc từng câuHS phát hiện từ khó đọc-Luyện đọc từ khó.2 Ngô Thị Hồng Thanh Trờng tiểu học Phú Lâm 2-Hớng dẫn đọc ngắt giọng câu khó:VD:Mỗi ngày mài /thỏi sắt nhỏ đi một tí,/sẽ có ngày nó thành kim.//- G cất bảng .d- Tìm hiểu các đoạn 3 & 4? Đến lúc này cậu bé có tin lời bà cụ không? Chi tiết nào chứng tỏ điều đó?? Chuyện này khuyên em điều gì?- G kết luận nội dung bài (SGV)e- Luyện đọc lại:- G tổ chức thi đọc phân vai- G cho điểm .- H khá giỏi thi đọc cả bài .3- Củng cố : Em thích ai trong câu chuyện
Xem thêm

18 Đọc thêm

ÔN TẬP TIẾT 2

ÔN TẬP TIẾT 2

TUẦN 28: TIẾNG VIỆT : ƠN TẬP CÚI HỌC KÌ 2 Tiết 2I. MỤC TIÊU :-Tiãúp tủc kiãøm tra láúy âiãøm táûp âc v HTL-Hãû thäúng hoạ , cng cäú väún tỉì v k nàng dng tỉì thüc 2 ch âiãøm Khạm phạ thãú giåïi v tçnh u cüc säúng II. ĐƠ DÙNG DẠY HỌC :--Ba tờ giấy khổ to để 3 HS làm bài tập 2 trên giấyIII. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINHA- Kiểm tra bài cũ : 1 phútGV nêu mục đích u cầu của tiết họcB- Bài mới :Hoạt động 1 : 15 phút: Kiãøm tra táûp âc v hc thüc lng : Thỉûc hiãûn nhỉ tiãút 1 -Hoảt âäüng 2 : 10ph : Láûp bng thäúng kã cạc tỉì â hc trong 2 tiãút MRVT åí 1 trong 2 ch âiãøm : Khạm phạ thãú giåïi v tçnh u cüc säúng GV giao cho 1/ 2 säú HS trong låïp thäúng kã cạc tỉì ngỉỵ â hc trong 2 tiãút MRVT thüc ch âiãøm Khạm phạ thãú giåïi ., säú cn lải thäúng kã 2 tiãút MRVT thüc ch âiãøm Tçnh u cüc säúng HS cạc nhọm thi âua lm bi Âải diãûn cạc nhọm trçnh by C låïp nháûn xẹt GV chäút åí SÏGV trang 290, 291 )
Xem thêm

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 2 TUẦN 31

GIÁO ÁN LỚP 2 TUẦN 31

Tn 31Thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2010 To¸nLUYỆN TẬPI . Mục tiêu : Giúp HS :-BiÕt c¸ch lµm tÝnh céng(kh«ng nhí) c¸c sè trong ph¹m vi 1000, céng cã nhí trong ph¹m vi 100.- BiÕt gi¶i bµi to¸n vỊ nhiỊu h¬n.- BiÕt tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c.II . Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS1 . Kiểm tra bài cũ : Bài 2 ,Bài 3 -GV nhận xét ghi điểm . 2 . HD luyện tập :Bài 1 :- GV yêu cầu. - GV nhận xét sửa sai . Bài 2 :(HSKG cét 2)- GV yêu cầu. - GV nhận xét sửa sai . Bài 3 : :(HSKG)- GV yêu cầu.+ Hình nào khoanh tròn vào 41 số con vật ? Tại sao em biết điều đó ?- GV Nhận xét – Ghi điểm.
Xem thêm

14 Đọc thêm

MÔ PHỎNG CUỘC CHẠY THI GIỮA 2 TÀU CHIẾN GỌI LÀ TÀU 1 & TÀU 2

MÔ PHỎNG CUỘC CHẠY THI GIỮA 2 TÀU CHIẾN GỌI LÀ TÀU 1 & TÀU 2

{int xt1=220,yt1=380;char*st1;read_value(&xt1,&yt1,st1);return atoi(st1);}int Nhap_kc_tau2(){int xt2=220,yt2=435;char*st2;read_value(&xt2,&yt2,st2);return atoi(st2);}double Nhap_hsss_tau1(){int xst1=470,yst1=380;char*sst1;read_value(&xst1,&yst1,sst1);return atof(sst1);}double Nhap_hsss_tau2(){int xst2=470,yst2=435;char*sst2;read_value(&xst2,&yst2,sst2);return atof(sst2);}void Data_in(void){char ch;

13 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN HỌC - LỚP 2 - BẢNG NHÂN 2

GIÁO ÁN TOÁN HỌC - LỚP 2 - BẢNG NHÂN 2

THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : ToánBài : BẢNG NHÂN 2.Tuần : 19Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Lập được bảng nhân 2 (2 nhân với 1, 2, 3, . . . 10)- Thực hành nhân 2, giải bài toán và đếm thêm 2.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Các tấm bìa mỗi tấm có 2 chấm tròn.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò15’ 1. Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS lập bảng nhân 2.Mục Tiêu : Lập và học thuộc bảng nhân 2.Cách tiến hành :- GV giới thiệu các tấm bìa, mỗi tấm có 2 chấm tròn rồi lấy 1 tấm gắn lên bảng và nêu mỗi tấm bìa đều có hai chấm tròn ta lấy 1 tấm bìa tức là lấy 2 chấm tròn được lấy 1 lần. GV viết lên bảng :2 x 1 = 2 (Đọc là: Hai nhân 1 bằng 2)- GV viết 2 x 1 = 2 vào chỗ đònh sẵn lên bảng. Tương tự GV gắn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tấm bìa Khi đầy đủ từ 2 x 1 đến 2 x 10. - GV giới thiệu bảng nhân 2 – Yêu cầu HS đọc thuộc bảng này.15’ 2. Hoạt động 2 : Thực hành.
Xem thêm

3 Đọc thêm

GIÁO ÁN HÀM SỐ BẬC 2

GIÁO ÁN HÀM SỐ BẬC 2

• Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự.II. Chuẩn bị.• Hsinh chuẩn bị thước kẻ, kiến thức về hàm số bậc nhất đã học ở lớp 9, thao tác vẽ đồ thị trên phần mềm toán học: AutoGraph...• Giáo án, phiếu học tập, các thiết bị hỗ trợ: MVT, projector,...III. Phương pháp.Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp, sử dụng phần mềm thông qua các hoạt động để điều khiển tư duy.IV. Tiến trình bài học và các hoạt động.HĐ1: Định nghĩa hàm số bậc hai. Quan sát các đồ thị hàm số thông qua phần mềm AutoGraphHoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng- Hs lấy VD y = x2 -2x+2, phát biệu Đ/N và T/C của hàm số bậc hai.- Hs dùng phần mềm AutoGraph để vẽ đồ thị và nhắc lại về đồ thị hàm số y = ax2(a ≠ 0) thông qua giải 2 ví dụ .- Gv cho Hs lấy ví dụ về HS bậc hai y = ax2 + bx + c (a ≠ 0). Từ đó cho học sinh ĐN về HS bậc hai và một số tính chất của nó.- Gv gọi Hs giải 2 VD trong sgk/tr55, từ đó nhắc lại đồ thị của
Xem thêm

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN HỌC - LỚP 2 - KIỂM TRA ĐỊNH KÌ TUẦN 18

GIÁO ÁN TOÁN HỌC - LỚP 2 - KIỂM TRA ĐỊNH KÌ TUẦN 18

TRANG 1 _Trường tiểu học Vĩnh Ngọc_ _GV: Trịnh Vũ Ngọc Loan_ THIẾT KẾ BAØI DẠY MÔN : TOÁN BÀI : KIỂM TRA ĐỊNH KÌ.[r]

1 Đọc thêm

AFTER EFFECTS MỘT SỐ PROJECT 2

AFTER EFFECTS MỘT SỐ PROJECT 2

• Bạn đặt tên tại Compsition Name • Ở thanh Resolution (độ phân giải) chọn half hay full…, thường chọn half cho nhẹ máy. • Duration (thời lượng đọan phim) bạn chọn đúng chiều dài đọan phim mà bạn chuẩn bị xử lý (giả sử đọan phim Quảng các 30s, bạn gõ vào số 30 thay thế vào số 05 này- giờ:phút:giây:frame) . http://www.mythuat.vn Tiếp tục bạn chọn ở menu Edit/Preferences/General… bạn bấm next đến thanh Import: Bạn chọn tại Sequence Footage 25 Frames Per Second nếu là hệ PAL video. Phần Still Footage (ảnh tĩnh) chọn Length of Composition. Nhấn next qua phần Video preview bạn chọn Output Device: Computer Monitor Only nếu bạn chỉ preview trên máy tính (không có card dựng phim) http://www.mythuat.vn Như vậy bạn đã chuẩn bị xong một project theo cấu hình yêu cầu. 2 - Importting: Bước kế tiếp là bạn lấy hình ảnh, movie, capture, âm thanh… vào chuẩn bị xử
Xem thêm

8 Đọc thêm

GIỚI THIỆU VỀ CHIP CORE™ 2 DUO E6X50 SERIES VÀ CORE™ 2 QUAD

GIỚI THIỆU VỀ CHIP CORE™ 2 DUO E6X50 SERIES VÀ CORE™ 2 QUAD

không phải ứng dụng nào cũng tận dụng được hết số nhân của CPU. Do đó, đôi khi các CPU với xung nhịp cao hơn sẽ chiến thắng các CPU có nhiều nhân hơn. Các kết quả thử nghiệm sẽ cho chúng ta biết ở thời điểm này, CPU nào sẽ cho hiệu năng cao hơn. Thử nghiệm thực tế, tôi dùng CPU Q6600, E6750 và Xeon 3060. Trong 3 CPU này, các bạn sẽ thắc mắc tại sao lại là Xeon, thực chất Xeon 3060 có thông số hoàn toàn giống với CPU Core™ 2 Duo E6600 (FSB1066MHz). Sử dụng bo mạch chủ ASUS P5K-WS trên nền chipset P35 của Intel cho khả năng tương thích cao nhất với cả 3 CPU. Cả 3 CPU đều được thử nghiệm ở tốc độ mặc định và không ép xung. Cấu hình thử nghiệm: Mainboard ASUS P5K WS RAM Mushkin Redline XP2-8000 VGA BFG GF8800GTS OC 640MB HDD Raptor WD740ADFD Raid 0 PSU SilverStone Zeus 850 Watts Cooling WC Gigabyte 3D Galaxy II Thông số kỹ thuật của 3 CPU: Thông số cơ bản Intel Core™2 Duo E6750 Intel Xeon 3060
Xem thêm

8 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG TOÁN CAO CẤP 2

ĐỀ CƯƠNG TOÁN CAO CẤP 2

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN1/ ĐỖ VĂN NHƠNThạc sĩ Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên.Tiến sĩ Toán học - Đại học Quốc gia TPHCM.Từ 1985 đến nay: Giảng viên Đại học Khoa học Tự nhiên.Từ 1990 đến nay: Giảng viên thỉnh giảng Đại học Mở Bán công TPHCM.- 2 -Lĩnh vực chuyên sâu: Toán.2/ NGUYễN VĂN ÂNCử nhân chuyên ngành Toán cao cấp Đại học Sư phạm Vinh và Đại học Sư phạm Hà Nội1961 – 1992 Cán bộ giảng dạy, tổ trưởng bộ môn Tổ Đại số, Đại học Sư phạm Vinh Nghệ An1992 – nay Cán bộ giảng dạy, Đại học Giao thông vận tải cơ sơ 2 Tp. HCM.Lĩnh vực chuyên sâu: Lý thuyết nhóm và nửa nhóm3/ LÊ VĂN HỢPTiến sĩ Toán Lý - Đại học Tổng hợp TPHCM.Từ 1983 đến nay: Giảng viên Đại học Khoa học Tự nhiên.Từ 1990 đến nay: Giảng viên thỉnh giảng Đại học Mở Bán công TPHCM.4/ NGUYỄN CHÍNH THẮNGThạc sĩ Tin học – Toán.Từ 1979 – 1992: Giảng viên Đại học Cần Thơ.Từ 1992 đến nay: Giảng viên Đại học Mở Bán công TPHCM.Lĩnh vực chuyên sâu: Tin học.5/ TRẦN NGỌC HỘITiến sĩ Toán học - Đại học Tổng hợp Leningrad – Liên Xô.Từ 1994 đến nay: Giảng viên thỉnh giảng Đại học Mở Bán công TPHCM.Lĩnh vực chuyên sâu: Toán.6/ NGUYỄN VĂN DU Thạc sĩ Khoa học - Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM.Từ 1977 đến nay: Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Long An.Lĩnh vực chuyên sâu: Toán cao cấp, Xác suất thống kê.
Xem thêm

3 Đọc thêm

algorit sáng chế- phần 2

ALGORIT SÁNG CHẾ- PHẦN 2

VÌ NHƯ TA ĐÃ NÓI, CÓ NHỮNG BÀI TOÁN BỀ NGOÀI CÓ THỀ KHÔNG GIỐNG nhau, nhưng thực chất lại chứa cùng một dạng mâu thuẫn kỹ thuật hoặc thậm chí cùng mâu thuẫn lý học, do đó cách giải quyết[r]

19 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN HỌC - LỚP 2 - BẢNG CHIA 2

GIÁO ÁN TOÁN HỌC - LỚP 2 - BẢNG CHIA 2

10’ 2. Hoạt động 2 : Lập bảng chia.Giáo viên hướng dẫn tương tự như trên 10’ 3. Hoạt động 3: Thực hành. Mục tiêu : Củng cố lại các kiến thức vừa học.Cách tiến hành : + Bài 1 : Tính nhẩm + Bài 2 : Yêu cầu HS đọc kỹ đề toán rồi giải vào vở.- HS viết phép nhân 2 x 4 = 8 Có 8 chấm tròn.- HS viết phép chia 8 : 2 = 4 rồi trả lời có 4 tấm bìa.- HS lập bảng chia 2 và học thuộc lòng.- HS nhẩm – nêu kết quả.- HS làm bài vào vở.+ Bài 3 : GV treo bảng phụ ghi sẵn bài tập yêu cầu HS đọc kỹ yêu cầu.5’ 4. Hoạt động 4: - Củng cố – Dặn dò.- GV nhận xét tiết học.- Về nhà học thuộc bảng chia 2.- HS đọc kỹ yêu cầu rồi lên bảng làm.IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề