BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: " THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN VÀ MỘT VÀI ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP PHÚ ĐIỀN " PPSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: " THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN VÀ MỘT VÀI ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP PHÚ ĐIỀN " PPSX":

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

S n ph m Công ty ch y u đ c tiêu th t i th tr ng Vi t Nam vàả ẩ ủ ế ượ ụ ườ ệ cũng xu t kh u sang các th tr ng n c ngoài nh Úc, Campuchia, Ir c,ấ ẩ ườ ướ ư ắ Philipines và M .ỹ1.2 L ch s hình thành và phát tri nị ử ểCác s ki n quan tr ng trong quá trình hình thành và phát tri n c aự ệ ọ ể ủ Công ty nh sau:ư1976 : Ti n thân là Công ty S a, Café Mi n Nam, tr c thu c T ngề ữ ề ự ộ ổ Công ty L ng Th c, v i 6 đ n v tr c thu c là Nhà máy s a Th ng Nh t,ươ ự ớ ơ ự ộ ữ ố ấ Nhà máy s a Tr ng Th , Nhà máy s a Dielac, Nhà máy Café Biên Hòa, Nhàữ ườ ọ ữ máy B t Bích Chi và Lubico.ộ1978 : Công ty đ c chuy n cho B Công Nghi p th c ph m qu n lýượ ể ộ ệ ự ẩ và Công ty đ c đ i tên thành Nghi p Liên h p S a Café và Bánh K o I.ượ ổ ệ ợ ữ ẹ1988 : L n đ u tiên gi i thi u s n ph m s a b t và b t dinh d ng trầ ầ ớ ệ ẩ ữ ộ ộ ưỡ ẻ em t i Vi t Nam. ệ1991 : L n đ u tiên gi i thi u s n ph m s a UHT và s a chua ăn t iầ ầ ớ ệ ẩ ữ ữ th tr ng Vi t Nam. ườ ệ1992 : Nghi p Liên h p S a Café và Bánh K o I đ c chính th cệ ợ ữ ẹ ượ ứ đ i tên thành Công ty S a Vi t Nam và thu c s qu n lý tr c ti p c a Bổ ữ ệ ộ ự ự ế ủ ộ Công Nhi p Nh . Công ty b t đ u t p trung vào s n xu t và gia công các s nệ ẹ ắ ầ ậ ph m s a.ẩ ữ1994 : Nhà máy s a Hà N i đ c xây d ng t i Hà N i. Vi c xây d ngữ ộ ượ ự ộ ệ ự nhà máy là n m trong chi n l c m r ng, phát tri n và đáp ng nhu c u thằ ế ượ ở ộ ể ứ ầ tr ng Mi n B c Vi t Nam.ườ ề ắ ệ1996 : Liên doanh v i Công ty C ph n Đông l nh Quy Nh n đ thànhớ ổ ầ ơ ể l p Nghi p Liên Doanh S a Bình Đ nh. Liên doanh này t o đi u ki n choậ ệ ữ ề ệ Công ty thâm nh p thành công vào th tr ng Mi n Trung Vi t Nam.ậ ườ ề ệ2000 : Nhà máy s a C n Th đ c xây d ng t i Khu Công Nghi p Tràữ ầ ơ ượ ự ệ Nóc, Thành ph C n Th , nh m m c đích đáp ng nhu c u t t h n c aố ầ ơ ằ ụ ứ ầ ố ơ ủ ng i tiêu dùng t i đ ng b ng sông C u Long. Cũng trong th i gian này,ườ ồ ằ ử ờ Công ty cũng xây d ng Nghi p Kho V n có đ a ch t a l c t i : 32 Đ ngự ệ ậ ỉ ọ
Xem thêm

18 Đọc thêm

Đề tài: Một số giải pháp tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK)

độ rủi ro, nguy cơ mất an toàn cao sẽ được áp dụng các biện pháp xử lý đặc biệt theo quy định của pháp luật. ♣Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” ngân hàn g có cổ phần chi phối của nhà nước (sau đây gọi chung là ngân hàng thương m ại nhà nư ớc) thực sự là lự c lư ợng chủ lực, chủ đạo của hệ thống các tổ chức t ín dụng, đồng thời có đủ năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế. h với các ngân hàng quốc tế. 1.4. Những khuynh hướng tác động đến tái cơ cấu của các NHTM Cơ cấu NHTM có thể t hay đổi do nhiều nhân tố gây ra. Nhữ ng t hay đổi ảnh hưởng đến cơ cấu ngân hàng như : Quá trình toàn cầu hoá về k inh tế và toàn cầu hóa ngân hàng. Quá trình tự do hoá, toàn cầu hoá nền kinh t ế thế giới đang p hát triển ngày càng mạnh m ẽ cả về quy mô và tốc độ. To àn cầu hoá k inh t ế cùng với sự p hát triển m ạnh m ẽ của công nghệ thông t in đã tạo ra sự liên kết thị trư ờng hàng hóa, d ịch vụ và t ài chính xuy ên biên giới. Song song đó sự bành trư ớng địa lý và hợp nhất các ngân hàng cũng đã vư ợt ra k hỏi ranh giới lãnh t hổ của một quốc gia và lan rộng ra với quy mô t oàn cầu. Các ngân hàng mạnh nhất trên th ế giới cạnh tranh với nhau trên t ất cả các lục địa. Mặt khác xu hướng hiện nay là h ội nhập, do vậy việc cho phép những ngân hàng ở nư ớc này sở hữu và quản lý chi nhánh ngân hàng ở nư ớc kia là h oàn toàn có t hể. Điều này đòi hỏi t ất yếu tất cả các ngân hàng đều phải sẵn sàng có sự chuẩn bị để “toàn cầu hoá ”. T hậm chí cần phải thay đổi toàn bộ cơ cấu thự c t ại nếu cần t hiết. Như vậy cơ cấu ngân hàn g chịu ảnh hư ởng cũng như y êu cầu của nền kinh t ế hội nhập rất lớn. Tác động của các quy định đối với hoạt động ngân hàng. N gân hàng thư ơng mại kinh doanh tiền tệ, một trong những lĩnh vực nhạy cảm và có tác động hầu hết đến các lĩnh vực trong nền kinh tế. Do vậy hoạt động của NHTM cũng bị luật pháp kiểm soát một cách chặt chẽ bởi những quy định riêng trong hoạt động của mình. Về tổng th ể, những quy định ràng buộc này tạo thuận lợi cho các NH TM trong việc hạn chế và p hòng chống nhữ ng rủi ro xẩy ra. Tuy nhiên, vì mục đích kinh doanh của NHTM là lợi nhuận, do vậy trong một số trường hợp thì nhữ ng quy định này lại chính là những rào cản trong việc tạo ra lợi nhuận đối với NH . Theo lý thuyết quản lý của nhà k inh tế học G eorge Stigler thì -13-20. Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” các công ty trong nhữ ng ngành chịu sự quản lý chặt chẽ thường tìm cách thoát khỏi hàng rào quy định, tạo ra lợi nhuận mang tính độc quyền bởi vì thự c tế là các q uy định thường ngăn cản sự gia n hập của các công ty khác vào những ngành đư ợc kiểm s oát. Như vậy việc thay đổi các quy định của luật pháp đối với ngành kinh doanh
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tài liệu Chương trình nâng cao kỹ năng kinh doanh ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG KINH DOANH PPT

2 chuyến thăm Việt Nam điều tra hiệu quả khóa thực tập: Năm 2006 1. Ai có thể tham gia chương trình Thực tập Nâng cao Kỹ năng Kinh doanh (School of Excellence)? • T ất cả hội viên của Hiệp Hội Doanh nghi ệp Bỉ Luxembourg (BeluxCham) hoặc các cá nh ân, công ty Bỉ, Luxembourg muốn trở thành hội viên của BeluxCham và cam kết (sau khi đã đóng hội phí) trở thành hội viên trong suốt thời gian thực tập • Tất cả các hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam với điều kiện trở thành hội viên của BeluxCham - Hội viên Liên Kết Doanh nghiệp (Associate Corporate membership). 2. Cá nhân nào sẽ được tuyển chọn cho chương trình thực tập? Số lượng hồ sơ đăng ký không hạn chế, với điều kiệ n các ứng viê n phải thoả mã n những điều kiện sau: a. Qu ốc t ịch Vi ệt Nam, kh ông qu á 35 tu ổi Belgian Luxembourg Chamber of Commerce School of Excellence IFAPME Internship Rules and Regulations Internship Program 2005 Page : 2 of 3 b. Có bằng Đại học, ưu ti ên ngành kinh t ế, ngoại thương, quản l ý, … c. Biết tiếng Pháp (căn bản) d. Nhi ệt t ình, có thể tham dự khóa thực tậ p trong 6 tuầ n vào kỳ 2 nă m 2005 e. có khả nă ng phá t triể n nghề nghiệp trong công ty f. các ứng viên trong ngành liên kết (bán hàng, tiếp thị, tài chính, ….) có thể đăng ký tham gia
Xem thêm

3 Đọc thêm

tìm hiểu và thực hành trên bộ data communication trainer – dct 03

TÌM HIỂU VÀ THỰC HÀNH TRÊN BỘ DATA COMMUNICATION TRAINER – DCT 03

BÁO CÁO THC TP TRUYN S LIU NGÀY 15/04/2014 NỘI DUNG : TÌM HIU VÀ THC HÀNH TRÊN B DATA COMMUNICATION TRAINER  DCT 03 NHÓM 2:  Thân Thái Thành  Ngô Ngng  Nguyn Tn Triu  PHN LÝ THUYT: I  GII THIU RS232: 1) Vai trò ca RS232: Ngày nay các thit b u khiu phi giao tip vi máy tính  quan sát thông s và ch  hong ca thit b  nào? Chun giao tip n và d t b c giao tip vi máy tính thông qua chun này. Bài vit này s nói v n chun giao tip RS232: Tng quan chung v  ghép ni, Giao din phn mm.
Xem thêm

18 Đọc thêm

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

khác nhau , tương ứng với nó l sà ự tiện nghi v phong cách là ịch sự khác nhau. Đó chính l sà ản phẩm mong muốn ) mức sản phẩm n y quyà ết định mức chất lượng dịch vụ m doanh nghià ệp sẽ cung cấp cho khách h ng .à - Sản phẩm tăng lên : Đó l tà ập hợp các sản phẩm dịch vụ phụ thêm cung cấp những lợi ích phụ thêm cho khách h ng à được doanh nghiệp cung ứng. Đây l mà ức quan trọng đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng thay đổi dịch vụ: (ví dụ: Khi mua máy điện thoại di động, khách h ng không chà ỉ được cung cấp dịch vụ liên lạc thông tin nhanh chóng, sang trọng, tiện lợi m còn à được cung cấp thêm những dịch vụ bổ sung đó l , các trò chà ơi trên máy, nối mạng liên lạc với các dịch vụ hỗ trợ khác…). Với mức sản phẩm n y chính là à mức góp phần l m cho sà ản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp khác sản phẩm dịch vụ của đối thủ cạnh tranh cùng loại v nó chính l yà à ếu tố để duy trì uy thế cạnh tranh của doanh nghiệp . - Sản phẩm tiềm năng: Đây chính l nhà ững sản phẩm dịch vụ phụ thêm sẽ có trong tương lai cung cấp những lợi ích mới cho khách h ng, sà ở dĩ doanh nghiệp chú ý tới mức sản phẩm tiềm năng vì các dịch vụ rất dễ bị đối thủ cạnh tranh bắt trước, hơn nữa nhu cầu về dịch vụ của khách h ng luônà thay đổi theo thời gian. Đây chính l bí quyà ết th nh công cà ủa doanh nghiệp , nhờ có sự cạnh tranh gay gắt m khái nià ệm các mức sản phẩm dịch vụ trên cũng được hiểu theo nghĩa động (luôn thay đổi).2. Điều kiện v quá trình phát trià ển thị trường sản phẩm dịch vụ phần mềm tin học của nước ta.Ngay từ thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Đảng v Nh nà à ước đã có chủ trương vận dụng CNTT trong một số lĩnh vực. Bước sang thời kỳ đổi mới,chủ trương ấy đã được nhấn mạnh v cà ụ thể hoá trong nhiều nghị quyết của Đảng v CP.àNghị quyết số 26- NQ/TW, ng y 30/3/1991 cà ủa Bộ Chính trị về khoa học v công nghà ệ trong sự nghiệp đổi mới đã nêu:” Tập trung sức phát triển một số ng nh khoa hà ọc công nghệ mũi nhọn như điện tử , tin học …”. Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy BCH TW (khoá VII) ng y 30/7/1997 xácà
Xem thêm

18 Đọc thêm

BAI GIANG VB4

BAI GIANG VB4

Design: NGuyễn Hiền Dutổ CHứC Và đIềU khiển tập tin 1 Các lệnh về tập tinCó sáu lệnh đợc thống kê trong b ng sau:Lệnh Chức n ngChDrive Thay đổi ổ đĩa ChDir Thay đổi th mục ngầm địnhMkDir Tạo một th mục mớiRmDir Gỡ bỏ một th mụcName Thay đổi tên tập tin hoặc di chuyển một tập tinKill Xoá tập tin Design: NGuyÔn HiÒn Du2 C¸c hµm ®iÒu khiÓn tËp tin• Hµm FileCopy Dïng ®Ó chÐp mét tÖp tõ ®êng dÉn nguån sang mét ®êng dÉn kh¸c. hµm nay kh«ng dïng ký tù ®¹i diÖnCó ph¸p:FileCopy source, destinationvÝ dô:Private Sub Command1_Click()VBA.MkDir "D:\vietnam"VBA.FileCopy "D:\vb3.ppt", "D:\vietnam\bai3.ppt"End Sub Design: NGuyễn Hiền Du Hàm FileDateTime Hàm này tr về ngày giờ đã tạo ra tập tin hoặc lần sửa
Xem thêm

13 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh tại công ty cptm cần thơ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM CẦN THƠ

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU. Ngày nay, với xu hướng thị trường ngày càng năng đ ộng các Công ty cũng như doanh nghiệp luôn cạnh tranh với nhau một cách gay gắt để tồn tại v à phát triển. Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức th ương mại thế giới (WTO), các Công ty Việt Nam lại phải đối mặt với những thách thức cũng nh ư cơ hội mới. Điều này đặt ra một câu hỏi l à các Công ty Vi ệt Nam cần phải l àm gì để đạt được hiệu quả kinh doanh. Một công ty có năng lực l à công ty có kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lợi nhuận cao, do đó việc phân tích hiệu quả quá trình hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không ch ỉ giúp cho doanh nghi ệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn là m ột trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tượng kinh tế khác liên quan đến Công ty và doanh nghi ệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và d ự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, ho ạt động kinh doanh không ch ỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trư ớc khi bắt đầu quá trình kinh doanh nh ằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghi ệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghi ệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Đi ều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ những cơ sở về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trên, em nh ận thấy việc phân tích hi ệu quả kinh doanh đối với Công ty Cổ phần thương mại Cần Thơ là một đề tài phù hợp. Nó góp ph ần giúp cho công ty hi ểu được khả năng hoạt động và hiệu quả của việc kinh doanh, từ đó có kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới.
Xem thêm

72 Đọc thêm

Tài liệu Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 9 pdf

TÀI LIỆU WEBSITE H TR GI NG D Y VÀ CHĂM SÓC TR EM WWW.KẾ HỌACH TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA NGHÀNH MẦM NON - PHẦN 9 PDF

bằng cách nấu bột chín sau đó cho dầu mỡ vào quấy và đun chín lại. - Đối với trẻ ăn cháo: củng giống như quấy bột, lượng mỡ trong mỗi bữa ăn là 10g - Đối với trẻ ăn cơm có thể dùng dầu, mỡ trong các món xào, rán, trộn trực tiếp vào cơm, dung lượng tư 5-25g/ ngày. 3. Nhóm thực phẩm giàu gluxit( chất ngọt) Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai + Vai trò của gluxit: - Là chất cung cấp năng lượng chủ yếu trong bữa ăn của trẻ, 1g gluxit cung cấp 4,4 kcal - Đối với trẻ em nhu cầu gluxit tương đối cao, trong khẩu phần ăn hằng ngày, tỉ lệ gluxit chiếm 50-60% năng lượng - Nếu thiếu gluxit có thể trẻ dễ sinh chúng hạ đường huyết, ảnh hưởng không tốt đến quá trình tiêu hóa + Nguồn thực phẩm giàu gluxit: Gluxit có trong mía, củ cải đường, mật, bành kẹo, các lọai ngũ cóc như: gạo, ngô, kê, bộ mì, các lọai khoai, sợi mì, miến… các lọai hoa quả tươi + Cách bổ sung gluxit: Trẻ càng lớn càng cần cho ăn nhiều, gạo cung cấp 80% năng lượng, ¾ chất protein, hầu hết các chất canxi, photpho, sắt, b1, b2, pp… nếu trẻ ăn no với lương thực là gạo, ngô, khoai…tức là trẻ đã đủ nhu cầu về gluxit 4. Nhóm thực phẩm giàu vitamin và khóang chất: + Vitamin: - Vai trò của vitamin: nhu cầu về vitain chỉ cần 1 lượng nhỏ, nhưng thiếu nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển bình thường của cơ thể, nhất là đối với trẻ em, thiếu vitamin sẻ gây đau ốm, chậm phát triển. Nhu cầu vitaminthay đổi theo độ tuổi. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
Xem thêm

17 Đọc thêm

Kiềm chế cảm xúc trong quan hệ giao tiếp docx

KIỀM CHẾ CẢM XÚC TRONG QUAN HỆ GIAO TIẾP DOCX

Kiềm chế cảm xúc trong quan hệ giao tiếp. Sự thông minh là điều quan trọng tạo nên thành đạt cho một con người, nhưng khả năng kiềm chế cảm xúc mới là điều quan trọng nhất. Bởi những hành vi bốc đồng, khả năng tập trung và cưỡng lại ham muốn nhất thời cũng như sự chấp nhặt, tức giận, bất ổn… trong quan hệ giao tiếp có tác động rất lớn đến mức thu nhập và địa vị xã hội. Khả năng thành công trong cuộc sống của mọi người đều tăng nếu chúng ta cải thiện mức độ tự kiềm chế của bản thân. (Hình: sciencedaily) 1. Cảm xúc trong quan hệ giao tiếp. Cảm xúc là "chất keo" kết nối mọi người với nhau, là nền tảng để bạn hiểu chính mình và liên quan đến khả năng giao tiếp với những người khác. Khi bạn nhận thức và kiểm soát được cảm xúc của bạn, bạn có thể suy nghĩ rõ ràng và sáng tạo, quản lý sự căng thẳng, tạo nên tự tin và dễ dàng giao tiếp tốt với người khác. Nhưng không kiềm chế được cảm xúc, bạn sẽ nhầm lẫn, cô lập và nghi ngờ. Bằng cách học để nhận biết, quản lý và đối phó với cảm xúc của bạn, bạn sẽ tận hưởng nhiều hạnh phúc hơn và có nhiều mối quan hệ tốt hơn. Cảm xúc của bạn giúp bạn: - Nhận biết bạn là ai: những gì bạn thích, những gì bạn không thích và những gì bạn cần. - Hiểu và cảm thông với người khác - Giao tiếp rõ ràng và hiệu quả, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và bổ ích - Quyết đoán hơn: Có được quyết định dựa trên những điều quan trọng nhất với bạn. - Có động cơ và hành động để đạt được mục tiêu Với những người có khả năng nhận thức cảm xúc tốt, họ nhận ra và hiểu cảm xúc của
Xem thêm

4 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN LA RESIDENCE

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN LA RESIDENCE

ườTrKhoá luận tốt nghiệpGVHD: Th.S. Hồ Khánh Ngọc BíchPHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong những năm vừa qua, ngành du lịch nước ta đã phát triển khá mạnh,không chỉ phục vụ du khách khắp mọi miền đất nước mà còn phục vụ du kháchquốc tế. Theo đó một loạt cơ sở lưu trú du lịch ra đời từ các khách sạn đạt chuẩncho đến các khách sạn có đẳng cấp từ một đến năm sao, các biệt thự, căn hộ, làngcKhọdu lịch, nhà nghỉ…xuất hiện ngày càng nhiều với đầy đủ tiện nghi và dịch vụ để đápứng mọi nhu cầu của du khách.Ngày nay, khi nền kinh tế đất nước đã có những bước chuyển mới, vớinhững thành quả đạt được cùng với những tiến bộ về trình độ văn hóa, nhận thức thìmức sống của người dân ngày càng được nâng cao. Khi mức sống được nâng caothì nhu cầu của con người cũng thay đổi. Nó không còn là nhu cầu “cơm no áo ấm”inhnữa mà thay vào đó là nhu cầu “ăn ngon mặc đẹp”. Chính vì vậy đòi hỏi của conngười về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nói chung và những ngành dịch vụ
Xem thêm

102 Đọc thêm

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PPSX

_ NƠI CẤP NGÀY CẤP CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN : : : TRANG 2 M ẶT SAU: GHI T ÊN CÁC DOANH NGHI ỆP CÓ TRẠM GỐC LẮP ĐẶT C ÙNG V Ị TRÍ V À CÁC THÔNG S Ố K Ỹ THUẬT CƠ BẢN CỦA TỪNG TRẠM GỐC THÔNG SỐ KỸ TH[r]

2 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu khái niệm về tiền tệ và cách quản lý phần 5 ppsx

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU KHÁI NIỆM VỀ TIỀN TỆ VÀ CÁCH QUẢN LÝ PHẦN 5 PPSX

2.3.2 Những vấn đề tồn tại trong qúa trình thực hiện các công cụ của CSTT những năm qua. Trong những năm qua, chúng ta cha quan tâm đúng mức đến việc kiểm soát và điều hành toàn bộ quá trình cung ứng tiền (phơng pháp dự đoán không phù hợp, phơng thức điều hành MS không linh hoạt cùng với các biến đổi kinh tế, mới chỉ quan tâm đến khối lợng tiền phát hành hàng năm cho 2 mục tiêu (cung ứng phơng tiện thanh toán cho nền kinh tế thông qua cho vay chiết khấu các NHTM và mua ngoại tệ, cha đánh giá đúng khả năng tạo tiền của các NHTM). Từ đó dẫn đến việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ nhằm điều tiết sự tăng, giảm khối lợng tiền trong nền kinh tế của NHNN thời gian qua cũng bị hạn chế ở nhiều mặt. Nhóm các công cụ trực tiếp: Đợc sử dụng chủ yếu trong việc điều tiết cung tiền thời gian qua, những công cụ này chỉ phù hợp với quá trình chuyển đổi kinh tế trong giai đoạn đầu nhng trong tơng lai sẽ không còn phù hợp nữa (rõ nhất là công cụ hạn mức tín dụng đã bị loại bỏ từ quý II/98). Lãi suất là công cụ đợc sử dụng thờng xuyên nhất trong điều hành CSTT ở Việt Nam vừa qua. Tuy nhiên, cũng nh tình trạng ở các nứơc đang phát triển khác, ở Việt Nam lãi suất không nhạy cảm lắm với đầu t. Điều này đợc thể hiện rõ rệt trong hai năm (1998, 1999) khi trần lãi suất cho vay giảm liên tục nhng đầu t vẫn cha tăng mạnh, giá cả và sản lợng không những không tăng mà còn tiếp tục giảm (tuy điều này còn liên quan đến các yếu tố thực của nền kinh tế chứ không hoàn toàn xuất phát từ yếu tố tiền tệ danh nghĩa). .Việc NHNN luôn tiếp điều chỉnh lãi suất trong một khoảng thời gian ngắn (từ 1/6/99-4/9/99) đã 3 lần giảm lãi suất cho vay )đã gây khó khăn cho các tổ chức tín dụng.Vì lãi suất cho vay đợc điều chỉnh giảm (liên tục) trong khi đó lãi suất nhận gửi ở thời kì trớc vẫn giữ nguyên từ đó xuất hiện khả năng tiềm tàng về rủi ro lãi suất bất khả kháng.Việc điều chỉnh theo xu hớng
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu GI ỚI THIỆU GIẢI PHÁP QUẢN LÍ CÔNG VĂN V À ĐIỀU H ÀNH TÁC NGHI ỆP pptx

TÀI LIỆU GI ỚI THIỆU GIẢI PHÁP QUẢN LÍ CÔNG VĂN V À ĐIỀU H ÀNH TÁC NGHI ỆP PPTX

- Dễ dàng quản lí các loại giấy tờ công văn. - Nhanh chóng khi lập các loại công văn trình hoặc xin ý kiến thủ trưởng. - Theo dõi, kiểm soát được tình trạng công văn mình gửi đi. - Lập các báo cáo thống kê chính xác. - … 3. Đối với người dùng - Nhận được các chỉ thị, công văn một cách nhanh chóng. - Phản hồi lại ý kiến của mính một cách thuận tiện. - Các tiện ích đi kèm như nhắc việc, danh bạ…giúp nâng cao hiệu quả công việc. Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ mitech Số 11 ngách 2 ngõ 12 Khu Trung – Đường Xuân Đỉnh – Huyện Từ Liêm – Hà Nội Tel: 0437501905 Fax: 0437501905 Website: www.mitechco.vn Email: info@mitechco.vn - … III. Các tính năng chính Hệ thống được xây dựng hoàn toàn mở các tính năng. Trong đó tập trung vào các tính năng sau: - Module quản lý, xử lí công văn. - Module chỉ thị điều hành tác nghiệp. - Module quản lí công việc. - Module tin tức. - Module quản lý chia sẻ hồ sơ tài liệu. - Module tin nhắn nội bộ. - Module quản lý tạo lịch công tác. - Module thư điện tử. - Module quản lý nhân sự.
Xem thêm

2 Đọc thêm

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU HỒI BỒI THƯỜNGHỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT TẠI DỰ ÁNKHU CÔNG NGHIỆP NGHI SƠN TĨNH GIA THANH HÓA

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU HỒI BỒI THƯỜNGHỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT TẠI DỰ ÁNKHU CÔNG NGHIỆP NGHI SƠN TĨNH GIA THANH HÓA

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TR ƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHI ỆP ---NGUY ỄN H ÙNG PHÚ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆNCÔNG TÁC THU HỒI, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI[r]

2 Đọc thêm

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí - 1 pdf

CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG NHÀ MÁY CƠ KHÍ - 1 PDF

TRANG 3 3 B ẢNG 1 - ĐỘ RỌI CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG CÁC NH À MÁY, XÍ NGHI ỆP CƠ KHÍ Độ rọi nhỏ nhất, Lx Chiếu sáng bằng đèn HQ Chiếu sáng bằng đèn NS Tên phân xưởng, gian phòng, Mặt làm[r]

6 Đọc thêm

code tiền việt nam

CODE TIỀN VIỆT NAM

TRANG 1 CODE TI ỀN.[r]

1 Đọc thêm

Tài liệu CHIẾN LƯỢC KINH DOANH_ CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH NỘI BỘ docx

TÀI LIỆU CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH NỘI BỘ DOCX

 Theo dõi và dự doán môi trường chưa?  Có sử dụng quản trị chiến lược không?  Kế hoạch đối phó với rủi ro không?  Phát triển tinh thần làm việc tập thể?  Phân phối nguồn lực dựa vào mục tiêu đã định?  Mục tiêu, chiến lược, chính sách rõ, liên hệ nhau không? 2. Tổ chức  Sơ đồ tổ chức rõ? Khả năng kiểm soát chúng lớn rộng?  Các hoạt động tương tự có xếp chung vào sơ đồ không?  Chức năng bố trí nhân viên có trong sơ đồ không?  Có thống nhất chỉ huy không?  Sử dụng bản mô tả công việc? Chi tiết?  Có ý nghĩa? Đòi hỏi phấn đấu? 3. Điều khiển và động viên  Tinh thần nhân viên?  Tinh thần quản trị?  Mức độ thoả mãn công việc của nhân viên?  Mô hình quản trị nhiều hay ít người?  Tinh thần sáng tạo như thế nào?  Tốc độ thay thế công nhân?  Cơ cấu, số lượng nhóm trong tổ chức? Chúng thuận lợi không?  Hệ thống trao đổi thông tin hai chiều?  Nhà quản trị là lãnh đạo tốt?  Hệ thống thưởng phạt như thế nào?  Tổ chức và nhân viên có thích nghi với sự thay đổi?  Nhân viên thoả mãn nhu cầu thông qua tổ chức? 4. Nhân sự  Dự phòng không?  Tuyển chọn cẩn thận hay đào tạo?  Phát triển quản trị và huấn luyện nhân viên?
Xem thêm

5 Đọc thêm

Luận văn:Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính theo mô hình công ty mẹ - công ty con tại tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam ppt

LUẬN VĂN:HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM PPT

- 19 - cho các ñơn vị trong tổ hợp; phải tạo dựng môi trường tài chính cạnh tranh lành mạnh, bình ñẳng cho các ñơn vị trong tổ hợp; phải tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát tài chính ñối với chủ sở hữu nhà nước, nội bộ công ty mẹ, và giữa công ty mẹ với các công ty thành viên; phải bảo ñảm sự thừa kế mặt tích cực của cơ chế tài chính hiện hành, bảo ñảm tính tiên tiến và hiện thực 3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM 3.2.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế huy ñộng vốn tại Tổng Công ty và các ñơn vị thành viên 3.2.1.1.Mở rộng thẩm quyền quyết ñịnh huy ñộng vốn tại Tổng Công ty, bãi bỏ quy ñịnh phân cấp huy ñộng vốn của Tổng Công ty ñối với công ty con - Mở rộng thẩm quyền quyết ñịnh huy ñộng vốn cho các cấp quản lý tại Tổng Công ty, các doanh nghiệp trực thuộc. - Bãi bỏ quy ñịnh phân cấp huy ñộng vốn của Tổng Công ty ñối với công ty con Quản lý tài chính phải hướng mở rộng ñến mức tối ña quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các công ty thành viên. 3.2.1.2. Tăng cường khai thác nguồn vốn nội bộ Tích cực hơn nữa trong việc sử dụng các biện pháp khuyến khích mới ñể khai thác nguồn vốn nội bộ, phát huy ñược nguồn lực của chính mình, giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài nhất là khi thị trường tài chính khó khăn như hiện nay. Nhằm khai thác tốt nguồn vốn nội bộ cần phải lập kế hoạch và ban hành các quy chế huy ñộng
Xem thêm

13 Đọc thêm

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký thống kê đất đai part 3 doc

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐĂNG KÝ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI PART 3 DOC

thừa kế. Việc cử người đại diện ghi tên vào GCNQSDĐ phải bằng văn bản thỏa thuận của những người được thừa kế quyền sử dụng đất đã xác định theo pháp luật có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn hoặc chứng nhận của công chứng nhà nước. Trên GCNQSDĐ ghi “Người đại diện là”, sau đó ghi họ, tên, năm sinh và số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi đăng ký thường trú của người đại diện, tiếp theo ghi “cùng với những người nhận thừa kế có tên trong danh sách kèm theo GCNQSDĐ này”; lập danh sách những người khác được nhận thừa kế quyền sử dụng theo pháp luật đã được xác định, cuối danh sách được ghi "và một số người thừa kế khác chưa được xác định”; danh sách những người được nhận thừa kế đã được xác định lập theo Mẫu số 01-GCN. Tại Mục VI (Những thay đổi sau khi cấp GCNQSDĐ) trên trang bổ sung của GCNQSDĐ ghi: “Chưa phân chia thừa kế quyền sử dụng đất, không được thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất". Khi đã phân chia xong thừa kế thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc tách thửa đất (nếu có), cấp GCNQSDĐ đối với những người được thừa kế, thu hồi GCNQSDĐ đã cấp khi chưa phân chia thừa kế. i) Trường hợp chủ sở hữu căn hộ của nhà chung cư thì ghi thông tin về chủ sở hữu căn hộ như quy định trên. 3.3. Các thông tin về Thửa đất được quyền sử dụng a) Thửa đất số: ghi số thứ tự thửa đất theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính. b) Tờ bản đồ số: ghi số thứ tự tờ bản đồ địa chính có thửa đất hoặc ghi “00” đối với trường hợp sử dụng bản trích đo địa chính (nơi chưa có bản đồ địa chính); ghi số hiệu của tờ bản đồ, sơ đồ đối với trường hợp sử dụng bản đồ, sơ đồ khác. c) Địa chỉ thửa đất: ghi rõ tên khu vực (xứ đồng, điểm dân cư, v.v.); tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có thửa đất. d) Diện tích: ghi diện tích của thửa đất theo đơn vị mét vuông (m2), diện tích thửa đất được làm tròn số đến một (01) chữ số thập phân. Hàng dưới tại mục Bằng chữ ghi diện tích thửa đất bằng chữ, kể cả trường hợp có diện tích đất ở đặt trong ngoặc đơn.
Xem thêm

19 Đọc thêm

Tài liệu Đề tài " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" doc

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" DOC

phá hoại, cản trở bước tiến của quần chúng đông đảo nước ta. Trước hết, nói về trách nhiệm cá nhân. Ý thức đạo đức, trách nhiệm đạo đức là cái thúc đẩy cá nhân cố gắng làm tròn nghĩa vụ người công dân của nước Việt Nam hiện đại, trở thành lực lượng nòng cốt cho sự phát triển kinh tế, văn hoá theo đúng định hướng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra và được hưởng thụ các phúc lợi vật chất, tinh thần do họ làm ra và đúng theo quy định của Nhà nước. Họ luôn cố gắng nâng cao trình độ văn hoá, kỹ thuật, trở thành những người có trình độ hiểu biết theo kịp yêu cầu của thời đại mới, biết ứng dụng những công nghệ tiên tiến vào sản xuất, việc làm của mình, tạo ra năng suất cao, thu nhập tốt và ổn định, cải thiện được mức sống của gia đình và bản thân, đẩy mạnh bước tiến của đất nước. Đồng thời, họ lại là lực lượng nòng cốt thúc đẩy việc xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước tiên tiến, có hiệu lực, có khả năng đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân, phục vụ cho sự phát triển tốt đẹp và lâu dài của nước Việt Nam hiện đại, đổi mới. Đồng thời, hoạt động có hiệu quả của người dân lại chịu ảnh hưởng trực tiếp của bộ máy nhà nước trong việc tạo cơ hội, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong lao động, sinh sống. Họ được khuyến khích phát minh, sáng kiến, mở rộng kinh doanh, sản xuất, phát triển các ngành nghề kinh tế, văn hoá và không bị cản trở bởi những ràng buộc pháp luật cứng nhắc, lỗi thời, hay bởi bộ máy các nhân viên nhà nước tham nhũng, ăn tiền hay lạc hậu, bảo thủ, thiếu sự hiểu biết theo kịp yêu cầu phát triển của thời đại, của đất nước. Trong quá trình phát triển, người dân không tránh khỏi có những lệch lạc, vi phạm pháp luật, còn về phía nhà nước, cũng còn tồn tại tình trạng không làm đúng trách nhiệm của mình. - Có những người dân chạy theo lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh và xâm phạm đến lợi ích của người khác, của cộng đồng, bỏ qua những điều quy định tối thiểu và cần thiết của Nhà nước, ví dụ: buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả, hàng nhái, lừa lọc, buôn bán ma tuý, héroine, v.v.. - Lại có người do thiếu sự hiểu biết về pháp luật mà có những hành động vi phạm pháp luật nhà nước, vi phạm lợi ích công cộng; ví dụ như bán thuốc dược phẩm không có hoá đơn thầy thuốc, tự ý tăng giá thuốc, không chờ sự điều chỉnh giá của Bộ Y tế, v.v.. - Có những người gặp khó khăn trong làm ăn, sinh sống, không được các cơ quan chính
Xem thêm

9 Đọc thêm

Cùng chủ đề