BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG PDF":

Đề tài: Một số giải pháp tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK)

động thị trư ờng. + Hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ phải có sự p hân biệt rõ ràng. Kiểm soát nội bộ là một công cụ của ban giám đốc nhằm đảm bảo việc tuân thủ nhữ ng chính sách và thủ tục, ngăn chặn các hành động lạm dụng và vi phạm quy chế cũng như tăng cường công tác quản lý rủi ro và điều hành trong toàn hệ thống. Kiểm t oán nội bộ là đảm bảo tính tr ung thự c và h ợp lý của các báo cáo tài chính do bộ phận kế toán lập để cung cấp cho Ban giám đốc theo định kỳ hoặc tiến hành nhữ ng cuộc kiểm tra cụ thể theo y êu cầu của Ban giám đốc. - Chiến lược kinh doanh càng cụ th ể, rõ ràng thì càng dễ dàng đư ợc nhận thức và cụ thể hoá bằng nhữ ng chính sách và giải pháp kinh doanh hiệu quả. Vì vậy cần có một bộ phận phân tích thị trư ờng và lập kế hoạch kinh doanh riêng rẽ - Mạng lưới chi nhánh và mô hình tổ chức: Tổ chức theo m ô hình hiện đại, hướng theo khối khách hàng và sản phẩm . M ô hình này cho phép các Ngân hàng có thể theo sát với nhu cầu của khách hàng, nhanh chóng nhận ra động thái của đối t hủ cạnh tranh để có thể đưa ra giải pháp đối phó kịp thời khi gặp rủi ro. 1.3.3. Q uan điểm và nguyên tắc cơ bản để tái cơ cấu ngân hàng thương mại Theo Quyết định số 254/QĐ-TT g ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính Phủ về “Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn năm 2011-2015” nêu rõ:  Nguy ên tắc cơ bản là sự phân tách giữa chức năng điều hành và chức năng giám sát để đảm b ảo sự k iểm tra t oàn diện và cân bằng về nguồn lực. Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” 19. Thứ năm, không để xảy ra đổ vở và m ất an toàn hoạt động ngân hàng ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước. quá trình chấn chỉnh, củng cố và cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng hạn chế tới mức th ấp nhất tổn hại và chi phí của ngân sách Nhà nư ớc cho sử lý những vấn đề của hệ thống các tổ chứ c tín dụng. Có t hể nói, việc phát triển hệ thống ngân hàng nhằm xây dựng một hệ thống ngân hàng an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế là một trong những nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tới. Mong rằng, với sự nỗ lực không ngừ ng, hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục đư ợc hoàn thiện và p hát triển ngày càng hiện đại, bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tran♣ Thứ tư, thực hiện cơ cấu lại toàn diện về t ài chính, hoạt động, quản trị của các tổ chức tín dụng theo các hình thức, biện pháp và lộ trình thích hợp. H ình thứ c và biện pháp cơ cấu lại tổ chứ c tín dụng đư ợc áp dụng phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng tổ chức tín dụng. ♣ Thứ ba, khuyến khích việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại các tổ chức tín dụng theo nguyên tắc tự nguyện, bảo đảm quyền lợi của ngư ời gửi tiền và các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, ổn định của hệ thống, một số tổ chức tín dụng có mức
Xem thêm

12 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh tại công ty cptm cần thơ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM CẦN THƠ

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU. Ngày nay, với xu hướng thị trường ngày càng năng đ ộng các Công ty cũng như doanh nghiệp luôn cạnh tranh với nhau một cách gay gắt để tồn tại v à phát triển. Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức th ương mại thế giới (WTO), các Công ty Việt Nam lại phải đối mặt với những thách thức cũng nh ư cơ hội mới. Điều này đặt ra một câu hỏi l à các Công ty Vi ệt Nam cần phải l àm gì để đạt được hiệu quả kinh doanh. Một công ty có năng lực l à công ty có kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lợi nhuận cao, do đó việc phân tích hiệu quả quá trình hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không ch ỉ giúp cho doanh nghi ệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn là m ột trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tượng kinh tế khác liên quan đến Công ty và doanh nghi ệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và d ự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, ho ạt động kinh doanh không ch ỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trư ớc khi bắt đầu quá trình kinh doanh nh ằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghi ệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghi ệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Đi ều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ những cơ sở về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trên, em nh ận thấy việc phân tích hi ệu quả kinh doanh đối với Công ty Cổ phần thương mại Cần Thơ là một đề tài phù hợp. Nó góp ph ần giúp cho công ty hi ểu được khả năng hoạt động và hiệu quả của việc kinh doanh, từ đó có kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới.
Xem thêm

72 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

chênh l ch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích áo cáo tài chính vàcác giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả cáckhoản chênh l ch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắcchắn trong tương lai sẽ c lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh l ch tạm thời được khấu trừnày.Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghi p hoãn lại được x m xét lại vào ngày kết thúckỳ kế toán và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn c đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợiích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thunhập doanh nghi p hoãn lại chưa được ghi nhận trư c đây được x m xét lại vào ngày kết thúc kỳkế toán và được ghi nhận khi chắc chắn c đủ lợi nhuận tính thuế để c thể sử dụng các tài sản thuếthu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định th o thuế suất dựtính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mứcthuế suất c hi u lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong áocáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủsở hữu khi đ thuế thu nhập doanh nghi p sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.15.Ghi nhận doanh thu và thu nhậpoanh thu cung c p d ch vụDoanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kểliên quan đến vi c thanh toán tiền hoặc chi phí kèm th o. Trường hợp dịch vụ được thực hi n trongnhiều kỳ kế toán thì doanh thu được ghi nhận căn cứ vào tỷ l dịch vụ hoàn thành tại ngày kết thúckỳ kế toán.oanh thu kinh doanh b t động sản Doanh thu cho thuê tầng đế thuộc “tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông”: được ghi nhận th ophương pháp đường thẳng trong suốt thời gian cho thuê. Doanh thu kinh doanh bất động sản thuộc dự án tại khu đô thị An Khánh gồm:Doanh thu chuyển quyền sử dụng đất được ghi nhận khi ký hợp đồng mua bán và ngườimua đã nộp phần l n tiền chuyển quyền sử dụng đất;
Xem thêm

40 Đọc thêm

Hạn chế rủi ro tín dụng tại SeABank

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SEABANK

Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH TMCP Đông Nam Á-Chi nhánh Đà NẵngLời mở đầuChương I. Ngân hàng thương mại và rủi ro tín dụng trong nền kinh tế thị trườngI. Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường1. Khái niệm về ngân hàng thương mại2. Các chức năng làm trung gian tín dụng2.1. Chức năng làm trung gian tín dụng2.2. Chức năng làm trung gian thanh toán2.3. Chức năng "tạo tiền"3. Các nghiệp vụ của NHTM3.1. Nghiệp vụ tài sản nợ (nghiệp vụ hình thành nguồn vốn của NHTM)3.2. Nghiệp vụ tài sản có (nghiệp vụ sử dụng vốn của NHTM)II. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của NHTM1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng2. Rủi ro tín dụng của NHTM3. Những nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro tín dụng3.1. Những thông tin không cân xứng, sự lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức3.2. Sự điều khiển của "Bàn tay vô hình" - cơ chế thị trường3.4. Nguyên nhân về phía Nhà nướcChương II. Thực trạng chất lượng tín dụng của NH TMCP Đông Nam Á-Chinhánh Đà Nẵng I. Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức1. Quá trình hình thành phát triển của SeABank2. Cơ cấu tổ chức của SeABankII. Thực trạng hoạt động tín dụng tại SeABank Đà Nẵng1. Tình ình huy động vốn2. Tình hình cho vay3. Thực trạng chất lượng tín dụng tại SeABank Đà Nẵng3.1. Thành tựu3.2. Rủi ro tín dụng ở ngân hàng SeABank Đà Nẵng
Xem thêm

3 Đọc thêm

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài chính1. Tài khoản dùng để:. hi nh n nh h nh i n đRngài ản đ ngL.B. hi nh n nh h nh i n đRng ài hính.C. hi nh n nh h nh i n đRng kinh .D. Tấ ả đều đ ng.2. V liệu hừ uối kỳ rướ ừ ản xuấ để lại phân xưởng ản xuấ kỳ này ửdụng để ản xuấ ản phẩm, k oán ghi:. Nợ TK 621, Có TK 152 ghi âmL.B. Nợ TK 621, Có TK 152 đ ngL.C. Nợ TK 152, Có TK 627.D. Nợ TK 152 , Có TK 154.3. V liệu hừuối kỳ ừ ản xuấ để lại xưởng k oán ghi :. Nợ TK 621, Có TK 152 ghi âmL đ ngL.B. Nợ TK 621 , Có TK 152.C. Nợ TK 152, Có TK 627.D. Nợ TK 152, Có TK 154.4. Tổng hi phí nguyên v liệu rự i p phá inh rong kỳ để ản xuấ h i loạiản phẩm và B là 120 r đượ phân ổ heo iêu hứ lượng SP. Bi rằngSP hoàn hành 1000SP, SPB hoàn hành 500SP. hi phí NVL rự i p phânổ ho SP là:. 40 r.B. 50 r.
Xem thêm

19 Đọc thêm

Bài trí không gian bếp bằng nĩa ăn docx

BÀI TRÍ KHÔNG GIAN BẾP BẰNG NĨA ĂN DOCX

TRANG 1 BÀI TRÍ KHÔNG GIAN BẾP BẰNG NĨA ĂN N ĨA ĂN KHÔNG CHỈ L À M ỘT VẬT DỤNG QUEN THUỘC TRONG NH À B ẾP MÀ NÓ CÒN CÓ TH Ể TRỞ THÀNH ĐỒ TRANG TRÍ ĐỘC ĐÁO BẰNG NHỮNG Ý T ƯỞNG SÁNG TẠO CỦ[r]

6 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

* Đối với thị trường miền bắc: - Củng cố lại mạng lưới đại lý tại các tỉnh th nh phà phía phía bắc nhằm mở rộng thị trường tăng thị phần của công ty. - Duy trì v tà ăng cường mức độ đáp ứng nhu cầu tại thị trường truyền thống trong đó đặc biệt chú trọng tới thị trường H Nà ội. - Với các khu vực thị trường khác như: Thị trường H Nam, Bà ắc Ninh, Ho bình... Công ty cà ần tập trung mọi nỗ lực để khai thác tiềm năng, phát triển thị trường, tiếp tục xây dựng, ho n thià ện hệ thống kênh phân phối ở những khu vực n y.à* Đối với thị trường miền trung v mià ền nam: Cần phải nghiên cứu thật kỹ thị trường, các đối thủ cạnh tranh có mặt trên thị trường để thiết lập kênh phân phối, thiết lập giá... phù hợp hơn nữa nhằm xâm nhập v o thà ị trường n y mà ột cách rẽ r ngàII. Một số biện pháp cụ thể nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng của công ty Sông Đà 12 1. Hoàn thiện hoạt động Marketing. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, Marketing là cực kỳ quan trọng nhưng hiện tại ở công ty vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức. Có thể nói rằng công ty vẫn chạy theo quan điểm bán hàng tức là cho rằng cứ sản xuất ra sản phẩm và bằng lỗ lực của các nhân viên bán hàng, của các đại lý của công ty để tiêu thụ hết số hàng đã sản xuất ra. Do vậy, sản phẩm xi măng của công ty sản xuất ra tiêu thụ chậm, lượng tồn đọng nhiều. Công ty cần chuyển từ quan điểm bán hàng sang quan điểm Marketing tức là cần phải xuất phát từ thị trường, tập trung vào nhu cầu của khách hàng và thoả mãn nhu cầu này. Thông qua đó mới tiêu thụ được sản phẩm sản xuất ra và thu được lợi nhuận. Theo đó, công ty cần phải tiến hành tất cả những công việc từ nghiên cứu thị trường để có được các thông tin về khách hàng, về các đối thủ cạnh tranh, các thông tin về môi trường ngành, môi trường vi mô, vĩ mô...từ đó phát hiện ra các cơ hội của thị trường, lựa chọn cho mình những thị trường, khúc thị trường phù hợp, thiết kế các chiến lược Marketing, hoạch định các chương trình Marketing, tổ chức thực hiện và
Xem thêm

19 Đọc thêm

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PPSX

_ NƠI CẤP NGÀY CẤP CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN : : : TRANG 2 M ẶT SAU: GHI T ÊN CÁC DOANH NGHI ỆP CÓ TRẠM GỐC LẮP ĐẶT C ÙNG V Ị TRÍ V À CÁC THÔNG S Ố K Ỹ THUẬT CƠ BẢN CỦA TỪNG TRẠM GỐC THÔNG SỐ KỸ TH[r]

2 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp pdf

TÀI LIỆU MẪU ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT/KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP PDF

CĂN CỨ V ÀO QUY CH Ế QUẢN LÝ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP; CĂN CỨ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT CỦA ĐƠN VỊ, CHÚNG TÔI LÀM ĐƠN NÀY ĐỀ NGHỊ SỞ NÔNG NGHI ỆP V À PTNT TH ẨM ĐỊ[r]

2 Đọc thêm

Tài liệu Tổng quan về kế toán_ Chương 8 pdf

TÀI LIỆU TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN_ CHƯƠNG 8 PDF

người thực hiện. Mổi người thực hiện một số phần hành nhất định dưới sự điều khiển chung của kế toán trưởng. Các phần hành kế toán có mối liên hệ với nhau nên việc phân công cần đảm bảo tính khoa học và có sự tác động qua lại để cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ kế toán của doanh nghiệp. Bộ máy kế toán trong doanh nghiệp thường tổ chức thành các phần hành sau: • Phần hành kế toán lao động - tiền lương. • Phần hành kế toán vật liệu - tài sản cố định. • Phần hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. • Phần hành kế toán thanh toán. • Phần hành kế toán tổng hợp (các phần hành kế toán còn lại và lập báo cáo kế toán). Xây dựng kế hoạch công tác là biện pháp quan trọng đảm bảo cho việc thực hiện các phần hành kế toán được trôi chảy một cách thuận lợi, qua đó sẽ kiểm tra được tiến độ thực hiện và điều chỉnh, phối hợp công việc một cách nhanh chóng để tăng cường được năng suất và hiệu quả hoạt động của bộ máy kế toán. Kế toán trưởng là chức danh nghề nghiệp được nhà nước qui định. Kế toán trưởng có trách nhiệm tổ chức, điều hành toàn bộ công tác hạch toán trong doanh nghiệp. Xuất phát từ vai trò kế toán trong công tác quản lý nên kế toán trưởng có vị trí quan trọng trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp. Kế toán trưởng không chỉ là người tham mưu mà còn là người kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp, trước hết là các hoạt động tài chính. Thực hiện tốt vai trò kế toán trưởng chính là làm cho bộ máy kế toán phát huy được hiệu quả hoạt động, thực hiện các chức năng vốn có của kế toán. Tổ chức trang bị các phương tiện thiết bị tính toán: Việc trang bị các phương tiện, thiết bị tính toán hiện đại giúp cho việc xử lý số liệu của kế toán trở nên nhanh chóng, tiết kiệm được nhiều công sức. Hiện nay việc tin học hóa công tác kế toán không chỉ giải quyết được vấn đề xử lý thông tin và cung cấp thông tin được nhanh chóng, thuận lợi, mà nó còn làm tăng năng suất lao động của bộ máy kế toán một cách đáng kể, tạo cơ sở để tiến hành tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động. Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829 Công Ty Cổ Phần VNUNI Tin học hóa công tác kế toán đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết về mặt chuyên môn: Thiết lập mẫu chứng
Xem thêm

13 Đọc thêm

QUẢN LÝ TÀI SẢN TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

QUẢN LÝ TÀI SẢN TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

quản lý công nợ của doanh nghiệp ngành xây dựng chưa phát triển.Hiện tại, cả nước có khoảng 7.000 luật sư [40], làm việc tại các Đoàn luật sư, Vănphòng luật sư, công ty luật… tập trung tại những thành phố lớn, chủ yếu tham gia tư vấnhoặc bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp tại tòa án khi có vấn đề phát sinh hơn là tư vấn xâydựng quy trình hoạt động để phòng tránh rủi ro (đặc biệt ở khâu soạn thảo quy chế, điều lệhay hợp đồng). Ngoài giới luật sư, tính đến hết năm 2010, cả nước có 207 trọng tài viên,làm việc tại 6 trung tâm trọng tài thương mại [40]. Từ năm 2004 đến 2009, các trung tâmnày giải quyết được 283 vụ việc nhưng không có vụ việc nào liên quan tới công nợ giữa nhàthầu xây dựng và chủ đầu tư [40]. Đồng thời, hoạt động tuyên truyền, quảng bá để thay đổinhận thức của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp chưa được chú trọng. Ngoài ra, đến năm2010, luật Trọng tài thương mại mới chính thức được ban hành, thay thế cho Pháp lệnhTrọng tài thương mại, góp phần nâng cao tính pháp lý của hoạt động này.Ngoài tư vấn pháp lý, để nhanh chóng thu hồi công nợ, các công ty cổ phần ngànhxây dựng niêm yết rất cần dịch vụ mua, bán nợ hay đòi nợ thuê. Nhưng đến nay, trên thịtrường Việt Nam chỉ có duy nhất Công ty mua bán nợ và tài sản tồn động của doanh nghiệp(trực thuộc bộ Tài chính) được thành lập từ năm 2003 với mục đích chính là thúc đẩy quátrình sắp xếp, cổ phần hóa, giao, bán, khoán và cho thuê doanh nghiệp nhà nước. Hơn nữa,17sản phẩm xây dựng có tính cá biệt cao, tại Việt Nam cũng chưa có tiền lệ nhà thầu bán nợcủa bên A cho công ty mua/bán nợ để thu hồi vốn đầu tư vào công trình.Hiện tại, chỉ có một số ít công ty đòi nợ thuê được cấp phép thành lập và hoạt độnghiệu quả như công ty thu nợ Dân An, công ty Song Bảo, công ty cổ phần thu nợ MinhTín…. hoặc các công ty luật (được cấp phép kinh doanh dịch vụ này) như công ty Phú vàluật sư, văn phòng luật Giải Phóng……. Với các khoản nợ có đầy đủ căn cứ pháp lý, con nợkhông bỏ trốn, mất tích, phá sản…, tỷ lệ đòi nợ thành công tới 85%. Tuy nhiên, mức phí cao(dao động từ 20 đến 50% giá trị khoản nợ đòi được) [44], sau khi thu nợ, các công ty cổphần ngành xây dựng niêm yết sẽ không còn lợi nhuận.Hoạt động đấu thầu và quy hoạch xây dựng còn nhiều bất cập về pháp lý và tổ
Xem thêm

25 Đọc thêm

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa 2013 - Phần 1 - Đề 7 ppt

TÀI LIỆU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI C ĐỊA 2013 - PHẦN 1 - ĐỀ 7 PPT

- Cơ sở hạ tầng du lịch đang được đầu tư b) Các trung tâm du lịch lớn nhất: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huê- Đà Nẳng c) Giải thích: Du lịch phát triển mạnh ở các trung tâm trên do: - Có tài nguyên du lịch phong phú - Cơ sơ hạ tầng du lịch phát triển - Nguyên nhân khác: trình độ kinh tế, mức sống… 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Tại sao trong việc khai thác rừng ở Tây Nguyên cần hết sức chú trọng khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ vốn rừng? 1,50 2 - Vì bảo vệ vốn rừng, ngoài giá trị kinh tế, còn có ý nghĩa bảo vệ cân bằng môi trường sinh thái của đất nước - Tây Nguyên có tài nguyên rừng rất phong phú - Đây lại là vùng rừng đầu nguồn của nhiều hệ thống sông đổ về duyên hải miền Trung - Trong những năm gần đây, nạn phá rừng gia tăng - Hậu quả: làm giảm sút nhanh lớp phủ thực vật rừng, mất dần các loại gỗ quý, đe dọa môi trường sống của động
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Tài liệu kế toán "Chương VIII: Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán" ppt

TÀI LIỆU TÀI LIỆU KẾ TOÁN "CHƯƠNG VIII: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN" PPT

• Kiểm tra trước được tiến hành trước khi thực hiện các nghiệp vụ kinh tế, tài chính và ghi chép kế toán, cụ thể là kiểm tra các chứng từ trước khi các chứng từ này ghi sổ. • Kiểm tra trong khi thực hiện là kiểm tra ngay trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ kinh tế, qua ghi sổ, lập biểu phân tích số liệu…. thông qua mối quan hệ đối soát giữa các nghiệp vụ với phần hành kế toán. • Kiểm tra sau khi thực hiện có hệ thống ở các phân hành về tình hình chấp hành các nguyên tắc, các chế độ, thể lệ, thủ tục kế toán dựa trên sổ sách báo cáo kế toán. Kiểm tra thường kỳ ít nhất 1 năm 1 lần của đơn vị cấp trên đối với các đơn vị trực thuộc là trách nhiệm của thủ trưởng và kế toán trưởng cấp trên. Kiểm tra thường kỳ của các cơ quan tài chính ít nhất mỗi năm 1 lần (ngoài công tác kiểm tra thường xuyên của bản thân đơn vị đó) là trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan tài chính, cơ quan được nhà nước giao trách nhiệm chỉ đạo công tác kế toán, vừa là cơ quan có chức năng giám đốc bằng đồng tiền. Tất cả các đơn vị cần tổ chức kiểm tra kế toán thường kỳ theo chế độ qui định, tạo điều kiện vững chắc cho việc nâng cao chất lượng của công tác kế toán, đảm bảo ngăn ngừa phát hiện và giải quyết kịp thời những sai sót, sơ hở trong quản lý kinh tế. Kiểm tra bất thường: Trong những trường hợp cần thiết, theo đề nghị của cơ quan tài chính đồng cấp, thủ trưởng các bộ, tổng cục, chủ tịch UBND tỉnh và thành phố có thể ra lệnh kiểm tra kế toán bất thường ở các đơn vị thuộc ngành mình hoặc địa phương mình quản lý. Nội dung kiểm tra kế toán: Nội dung kiểm tra kế toán bao gồm kiểm tra việc thực hiện các công việc kế toán chủ yếu và kiểm tra các nội dung chủ yếu của kế toán như kế toán TSCĐ, vật tư, hàng hóa, lao động tiền lương, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, phí lưu thông, thành phẩm và hàng hóa, thanh toán vốn bằng tiền… Sau đây là một số nội dung kiểm tra kế toán: Kiểm tra việc vận dụng các chế độ, thể lệ chung của kế toán vào tình hình cụ thể theo đặc điểm của ngành hoặc từng đơn vị. Số 17, Ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.2425829 Công Ty Cổ Phần VNUNI
Xem thêm

13 Đọc thêm

Bài giảng Kế toán bất động sản đầu tư

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

• Doanh nghiệp chuyển một bất động sản đầu tư sang hàng tồn kho chỉ khi có sự thay đổi về mục đích sử dụng, bằng chứng là sự bắt đầu của việc triển khai cho mục đích bán. • Khi một doanh nghiệp quyết định bán một bất động sản đầu tư mà không có giai đoạn nâng cấp thì doanh nghiệp đó phải tiếp tục coi bất động sản đó là một bất động sản đầu tư cho tới khi nó được bán 26 Bán/Thanh lý • Một bất động sản đầu tư không còn được trình bày trong Bảng cân đối kế toán: – sau khi đã bán – hoặc sau khi không còn được nắm giữ lâu dài và xét thấy không thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc thanh lý bất động sản đầu tư đó. • Số lãi hoặc lỗ từ việc thanh lý được ghi nhận là thu nhập hay chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ 27 MT3: Kế toán các trường hợp liên quan đến bất động sản đầu tư • Tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư • Tài khoản 2147 – Hao mòn lũy kế - bất động sản đầu tư • Tài khoản 5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
Xem thêm

9 Đọc thêm

Công nhận lại nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm); mã số hồ sơ 019397 docx

CÔNG NHẬN LẠI NGUỒN GIỐNG (ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP VÀ CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM); MÃ SỐ HỒ SƠ 019397 DOCX

Công nhận lại nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm); mã số hồ sơ 019397 a) Trình tự thực hiện: + Trước khi Giấy chứng nhận nguồn giống hết hạn 03 tháng, Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công nhận lại nguồn giống gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có nguồn giống. + Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra, đánh giá, nếu đủ điều kiện thì công nhận lại nguồn giống. b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở (hoặc qua bưu điện) Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị công nhận lại nguồn giống; bản sao chụp CMND có bản chính kèm theo để đối chiếu hoặc bản sao chụp có chứng thực. + Bản sao Quyết định lần công nhận gần nhất; + Sơ đồ nguồn giống; + Sơ đồ vườn cây, báo cáo tóm tắt về lịch sử nguồn giống; năng suất, chất lượng, khản năng chống chịu sâu bệnh, điều kiện ngoại cảnh bất thuận của nguồn giống; kết quả nghiên cứu hoặc hội thi trước đó. 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ d) Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cái nhân hoàn chỉnh hồ sơ. e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức. f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT 2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: ĐỊA LÝ ĐỀ 20 CÓ ĐÁP ÁN potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: ĐỊA LÝ ĐỀ 20 CÓ ĐÁP ÁN POTX

II 1 Điều kiện phát triển ngành du lịch nước ta. Các trung tâm du lịch lớn nhất. Vì sao du lịch phát triển mạnh ở các trung tâm đó. 1,50 a) Điều kiện phát triển du lịch: - Tài nguyên du lịch nước ta phong phú, đa dạng - Cơ sở hạ tầng du lịch đang được đầu tư b) Các trung tâm du lịch lớn nhất: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huê- Đà Nẳng 0,25 0,25 Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT c) Giải thích: Du lịch phát triển mạnh ở các trung tâm trên do: - Có tài nguyên du lịch phong phú - Cơ sơ hạ tầng du lịch phát triển - Nguyên nhân khác: trình độ kinh tế, mức sống… 0,25 0,25 0,25 0,25
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Không gian bếp sang trọng với nội thất Salvarani docx

TÀI LIỆU KHÔNG GIAN BẾP SANG TRỌNG VỚI NỘI THẤT SALVARANI DOCX

TRANG 1 KHÔNG GIAN B ẾP SANG TRỌNG VỚI NỘI TH ẤT SALVARANI V ỚI CÁC MẪU NỘI THẤT HIỆN ĐẠI CŨNG NHƯ Ý T ƯỞNG THIẾT KẾ ĐỘC ĐÁO, SÁNG TẠO, SALVARANI L À M ỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY THIẾT KẾ N [r]

9 Đọc thêm

Bài soạn giao trinh autucad

BÀI SOẠN GIAO TRINH AUTUCAD

BBÀI GIẢNG AUTOCAD 2004ÀI GIẢNG AUTOCAD 2004(Ti(Tiếp theo-2ếp theo-2))KHOA CNTT KHOA CNTT TRƯỜNG ĐHDL ĐÔNG ĐÔTRƯỜNG ĐHDL ĐÔNG ĐÔ CHƯƠNG 3: TRUY BẮT ĐIỂMCHƯƠNG 3: TRUY BẮT ĐIỂMPhương pháp truy bắt điểm tạm trúCác đặc điểm trên đối tượngPhương pháp truy bắt điểm thường trúPhương thức truy bắt điểm From PHƯƠNG PHÁP TRUY BẮT ĐIỂM TẠM PHƯƠNG PHÁP TRUY BẮT ĐIỂM TẠM TRÚTRÚ

17 Đọc thêm

Hạch Toán Tài Chính Doanh Nghiệp part 4 pot

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PART 4 POT

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn được lập để ghi nhận các khoản lỗ có thể phát sinh do sự giảm giá của các chứng khoán ngắn hạn doanh nghiệp đang nắm giữ có thể xảy ra. HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 1. Việc trích lập và hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn được thực hiện ở thời điểm khoá sổ kế toán để lập báo cáo tài chính năm. Đối với các doanh nghiệp có lập báo cáo tài chính giữa niên độ nếu có biến động lớn về lập dự phòng thì được điều chỉnh trích thêm hoặc hoàn nhập. 2. Mức lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn được xác định bằng chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hiện được (giá thị trường) và giá gốc ghi trên sổ kế toán. Nếu số dự phòng phải lập kỳ này cao hơn số dư dự phòng đã lập ở cuối kỳ kế toán trước thì số chênh lệch đó được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ. Nếu số dự phòng phải lập năm nay thấp hơn số dư dự phòng đã lập đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch đó được ghi giảm chi phí tài chính. 3. Điều kiện để trích lập các khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn là: - Chứng khoán của doanh nghiệp được doanh nghiệp đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; - Được tự do mua, bán trên thị trường mà tại thời điểm kiểm kê, lập báo cáo tài chính có giá thị trường giảm xuống so với giá gốc ghi trên sổ kế toán. (Chứng khoán không được mua bán tự do thì không được lập dự phòng).
Xem thêm

9 Đọc thêm

Cùng chủ đề