BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG CHO THẺ SUCCESS CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐẠI BÀN ĐÀ NẴNG PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG CHO THẺ SUCCESS CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐẠI BÀN ĐÀ NẴNG PDF":

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

S n ph m Công ty ch y u đ c tiêu th t i th tr ng Vi t Nam vàả ẩ ủ ế ượ ụ ạ ị ườ ệ cũng xu t kh u sang các th tr ng n c ngoài nh Úc, Campuchia, Ir c,ấ ẩ ị ườ ướ ư ắ Philipines và M .ỹ1.2 L ch s hình thành và phát tri nị ử ểCác s ki n quan tr ng trong quá trình hình thành và phát tri n c aự ệ ọ ể ủ Công ty nh sau:ư1976 : Ti n thân là Công ty S a, Café Mi n Nam, tr c thu c T ngề ữ ề ự ộ ổ Công ty L ng Th c, v i 6 đ n v tr c thu c là Nhà máy s a Th ng Nh t,ươ ự ớ ơ ị ự ộ ữ ố ấ Nhà máy s a Tr ng Th , Nhà máy s a Dielac, Nhà máy Café Biên Hòa, Nhàữ ườ ọ ữ máy B t Bích Chi và Lubico.ộ1978 : Công ty đ c chuy n cho B Công Nghi p th c ph m qu n lýượ ể ộ ệ ự ẩ ả và Công ty đ c đ i tên thành Xí Nghi p Liên h p S a Café và Bánh K o I.ượ ổ ệ ợ ữ ẹ1988 : L n đ u tiên gi i thi u s n ph m s a b t và b t dinh d ng trầ ầ ớ ệ ả ẩ ữ ộ ộ ưỡ em t i Vi t Nam.ạ ệ1991 : L n đ u tiên gi i thi u s n ph m s a UHT và s a chua ăn t iầ ầ ớ ệ ả ẩ ữ ữ ạ th tr ng Vi t Nam.ị ườ ệ1992 : Xí Nghi p Liên h p S a Café và Bánh K o I đ c chính th cệ ợ ữ ẹ ượ ứ đ i tên thành Công ty S a Vi t Nam và thu c s qu n lý tr c ti p c a Bổ ữ ệ ộ ự ả ự ế ủ ộ Công Nhi p Nh . Công ty b t đ u t p trung vào s n xu t và gia công các s nệ ẹ ắ ầ ậ ả ấ ả ph m s a.ẩ ữ1994 : Nhà máy s a N i đ c xây d ng t i N i. Vi c xây d ngữ ộ ượ ự ạ ộ ệ ự nhà máy là n m trong chi n l c m r ng, phát tri n và đáp ng nhu c u thằ ế ượ ở ộ ể ứ ầ ị tr ng Mi n B c Vi t Nam.ườ ề ắ ệ1996 : Liên doanh v i Công ty C ph n Đông l nh Quy Nh n đ thànhớ ổ ầ ạ ơ ể l p Xí Nghi p Liên Doanh S a Bình Đ nh. Liên doanh này t o đi u ki n choậ ệ ữ ị ạ ề ệ Công ty thâm nh p thành công vào th tr ng Mi n Trung Vi t Nam.ậ ị ườ ề ệ2000 : Nhà máy s a C n Th đ c xây d ng t i Khu Công Nghi p Tràữ ầ ơ ượ ự ạ ệ Nóc, Thành ph C n Th , nh m m c đích đáp ng nhu c u t t h n c aố ầ ơ ằ ụ ứ ầ ố ơ ủ ng i tiêu dùng t i đ ng b ng sông C u Long. Cũng trong th i gian này,ườ ạ ồ ằ ử ờ Công ty cũng xây d ng Xí Nghi p Kho V n có đ a ch t a l c t i : 32 Đ ngự ệ ậ ị ỉ ọ ạ ạ ặ
Xem thêm

18 Đọc thêm

Biện pháp quản lý học sinh nội trú ở trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ hải phòng

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC SINH NỘI TRÚ Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ HẢI PHÒNG

t động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao trong k tc xá * Cách tin hành Xây dng phong trào th dc th chuyn, c thu hút c cán b, giáo viên và hc sinh cùng tham gia. T chc các giu th  nhân dp chào mng nhng ngày l ln. Phi kt hp vng ha bàn, t chcác cuc  ng hát hc sinh - sinh viên, thi c 3.2.5. Đu tƣ cơ sở vật chất k thuật phục vụ các hoạt đng của hc sinh * Cách tin hành - t,  . hí. -  Kquá trình  -  -  -      13 
Xem thêm

18 Đọc thêm

Tài liệu Chương trình nâng cao kỹ năng kinh doanh ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG KINH DOANH PPT

2 chuyến thăm Việt Nam điều tra hiệu quả khóa thực tập: Năm 2006 1. Ai có thể tham gia chương trình Thực tập Nâng cao Kỹ năng Kinh doanh (School of Excellence)? • T ất cả hội viên của Hiệp Hội Doanh nghi ệp Bỉ Luxembourg (BeluxCham) hoặc các cá nh ân, công ty Bỉ, Luxembourg muốn trở thành hội viên của BeluxCham và cam kết (sau khi đã đóng hội phí) trở thành hội viên trong suốt thời gian thực tập • Tất cả các hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam với điều kiện trở thành hội viên của BeluxCham - Hội viên Liên Kết Doanh nghiệp (Associate Corporate membership). 2. Cá nhân nào sẽ được tuyển chọn cho chương trình thực tập? Số lượng hồ sơ đăng ký không hạn chế, với điều kiệ n các ứng viê n phải thoả mã n những điều kiện sau: a. Qu ốc t ịch Vi ệt Nam, kh ông qu á 35 tu ổi Belgian Luxembourg Chamber of Commerce School of Excellence IFAPME Internship Rules and Regulations Internship Program 2005 Page : 2 of 3 b. Có bằng Đại học, ưu ti ên ngành kinh t ế, ngoại thương, quản l ý, … c. Biết tiếng Pháp (căn bản) d. Nhi ệt t ình, có thể tham dự khóa thực tậ p trong 6 tuầ n vào kỳ 2 nă m 2005 e. có khả nă ng phá t triể n nghề nghiệp trong công ty f. các ứng viên trong ngành liên kết (bán hàng, tiếp thị, tài chính, ….) có thể đăng ký tham gia
Xem thêm

3 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh tại công ty cptm cần thơ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM CẦN THƠ

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU. Ngày nay, với xu hướng thị trường ngày càng năng đ ộng các Công ty cũng như doanh nghiệp luôn cạnh tranh với nhau một cách gay gắt để tồn tại v à phát triển. Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức th ương mại thế giới (WTO), các Công ty Việt Nam lại phải đối mặt với những thách thức cũng nh ư cơ hội mới. Điều này đặt ra một câu hỏi l à các Công ty Vi ệt Nam cần phải l àm gì để đạt được hiệu quả kinh doanh. Một công ty có năng lực l à công ty có kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lợi nhuận cao, do đó việc phân tích hiệu quả quá trình hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không ch ỉ giúp cho doanh nghi ệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn là m ột trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tượng kinh tế khác liên quan đến Công ty và doanh nghi ệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và d ự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, ho ạt động kinh doanh không ch ỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trư ớc khi bắt đầu quá trình kinh doanh nh ằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghi ệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghi ệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Đi ều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ những cơ sở về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trên, em nh ận thấy việc phân tích hi ệu quả kinh doanh đối với Công ty Cổ phần thương mại Cần Thơ là một đề tài phù hợp. Nó góp ph ần giúp cho công ty hi ểu được khả năng hoạt động và hiệu quả của việc kinh doanh, từ đó có kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới.
Xem thêm

72 Đọc thêm

Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng đối với DNNVV421.4.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đếnchất lượng tín dụng ngân hàngđối với DNNVV441.4.3. Mối quan hệ giữa mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng tíndụng ngân hàngđối với DNNVV481.5. Bài học kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới vềmở rộng quymô và nâng cao chất lượngtín dụng ngân hàng đối với DNNVV49CHƯƠNG 2: QUY MÔ VÀ CHẤT LƯỢNGTÍN DỤNGĐỐI VỚIDNNVV TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔNVIỆT NAMTRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM552.1. Sơ lượctình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh552.2. Khái quát về hoạtđộng của DNNVV trên địa bàn TP.HCM562.2.1. Số lượng và cơ cấu ngành nghề của DNNVV572.2.2. Vốn cho hoạtđộng sản xuất kinh doanh592.2.3. Công nghệ và thiết bị602.2.4. Thị trường và sản phẩm602.2.5. Nguồn nhân lực602.2.6. Khả năng DNNVV tiếp cận vốn tín dụng và mức độ đáp ứng củangân hàng612.3. Giới thiệuNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thônViệt Namvà các chi nhánh trên địa bàn TP.HCM662.3.1. Hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam662.3.2. Hệ thống NHNo&PTNTViệt Namtrên địa bàn TP.HCM672.4. Kết quả hoạt động kinh doanhtín dụngtạicác chi nhánh Ngân hàngNông nghiệp và Phát triển Nông thônViệt Nam trênđịa bàn TP.HCM2.4.1. Kết quả hoạt động kinh doanhtín dụng2.4.2. Đánh giá tình hình hoạt độngkinh doanh tín dụng2.4.3. So sánh thị phần hoạt động kinh doanh giữa Agribank và cácNHTM khác trên địa bàn TP.HCM727273782.5. Thực trạnghoạt động tín dụng đối với DNNVV tại các chi nhánhNgânhàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thônViệt Namtrên địabàn TP.HCM802.5.1. Hoạt động huy động vốn802.5.2. Hoạt động cho vay DNNVV tại các chi nhánhNgân hàng Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trên địa bàn TP.HCM842.5.2.1. Quy trình cho vayđối với DNNVV842.5.2.2. Bảođảm tiền vay852.5.2.3. Lãi suất áp dụng862.5.2.4. Thực trạng hoạtđộngcho vay đối với DNNVV tại các chinhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thônViệt Namtrên địabàn TP.HCM872.6. Thực trạng quy mô và chất lượng tín dụng đối với DNNVV
Xem thêm

257 Đọc thêm

CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH NÔNG NGHI ỆP VIỆT NAM

CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH NÔNG NGHI ỆP VIỆT NAM

BÁO CÁOCÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH NÔNG NGHI ỆP VIỆT NAMNHÓM THỰC HIỆN: SEVEN - số thứ tự 7 (gồm 2 nhóm X-girls STT 7 và nhóm Sakưra STT 13)1-Nguyễn Phương Thảo Anh1-cđ22-Phạm Quỳnh Lê Anh 1-cđ23-Phùng Bích Thảo Anh 2-cđ24-Nguyễn Minh Trang Anh 2-cđ25-Ngô Phương Thúy Anh 3-cđ26-Tạ Thị Uyên Nhật-cđ27-Võ Minh Thu Nhật-cđ28-Tạ Tiểu Oanh Nhật-cđ29- Nguyễn Lan Hương Nhật-cđ210- Nguyễn Mai Phương Nhật-cđ211- Nguyễn Phương Dung Nhật-cđ2A/ MỤC ĐÍCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:Hiện nay Việt Nam có khoảng 8 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó có 6,8 triệu ha trồng lúa. Diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người là 0,1 ha và đang có xu hướng giảm dần, do tăng số dân và quá trình đô thị hoá cũng như do tình hình ô nhiễm môi trường làm cho đất có chiều hướng nghèo kiệt đi. Nguồn nhân lực trẻ, khoẻ ở nông thôn là nguồn tài nguyên quý để phát triển nông nghiệp, nhưng chưa được khai thác có hiệu quả. Theo số liệu thống kê, có khoảng 6 triệu thanh niên thiếu việc làm. Nguy cơ thiếu dinh dưỡng, thất học, thất nghiệp, tội phạm gia tăng trong nông thôn khá rõ. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao thu nhập của người nông dân, bảo đảm an ninh lương thực, sức khoẻ và môi trường là vấn đề bức bách, không thể giải quyết bằng các biện pháp thông thường, mà phải bằng con đường khoa học công nghệ. Phát triển công nghệ giúp ngành nông nghiệp phát triển cũng là giúp phát triển đời sống của người nông dân Việt Nam.Chính vì vậy , việc thực hiện chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp là một nhu cầu cấp thiết.
Xem thêm

16 Đọc thêm

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PPSX

_ NƠI CẤP NGÀY CẤP CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN : : : TRANG 2 M ẶT SAU: GHI T ÊN CÁC DOANH NGHI ỆP CÓ TRẠM GỐC LẮP ĐẶT C ÙNG V Ị TRÍ V À CÁC THÔNG S Ố K Ỹ THUẬT CƠ BẢN CỦA TỪNG TRẠM GỐC THÔNG SỐ KỸ TH[r]

2 Đọc thêm

Tài liệu Đề tài " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" doc

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" DOC

phá hoại, cản trở bước tiến của quần chúng đông đảo nước ta. Trước hết, nói về trách nhiệm cá nhân. Ý thức đạo đức, trách nhiệm đạo đức là cái thúc đẩy cá nhân cố gắng làm tròn nghĩa vụ người công dân của nước Việt Nam hiện đại, trở thành lực lượng nòng cốt cho sự phát triển kinh tế, văn hoá theo đúng định hướng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra và được hưởng thụ các phúc lợi vật chất, tinh thần do họ làm ra và đúng theo quy định của Nhà nước. Họ luôn cố gắng nâng cao trình độ văn hoá, kỹ thuật, trở thành những người có trình độ hiểu biết theo kịp yêu cầu của thời đại mới, biết ứng dụng những công nghệ tiên tiến vào sản xuất, việc làm của mình, tạo ra năng suất cao, thu nhập tốt và ổn định, cải thiện được mức sống của gia đình và bản thân, đẩy mạnh bước tiến của đất nước. Đồng thời, họ lại là lực lượng nòng cốt thúc đẩy việc xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước tiên tiến, có hiệu lực, có khả năng đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân, phục vụ cho sự phát triển tốt đẹp và lâu dài của nước Việt Nam hiện đại, đổi mới. Đồng thời, hoạt động có hiệu quả của người dân lại chịu ảnh hưởng trực tiếp của bộ máy nhà nước trong việc tạo cơ hội, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong lao động, sinh sống. Họ được khuyến khích phát minh, sáng kiến, mở rộng kinh doanh, sản xuất, phát triển các ngành nghề kinh tế, văn hoá và không bị cản trở bởi những ràng buộc pháp luật cứng nhắc, lỗi thời, hay bởi bộ máy các nhân viên nhà nước tham nhũng, ăn tiền hay lạc hậu, bảo thủ, thiếu sự hiểu biết theo kịp yêu cầu phát triển của thời đại, của đất nước. Trong quá trình phát triển, người dân không tránh khỏi có những lệch lạc, vi phạm pháp luật, còn về phía nhà nước, cũng còn tồn tại tình trạng không làm đúng trách nhiệm của mình. - Có những người dân chạy theo lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh và xâm phạm đến lợi ích của người khác, của cộng đồng, bỏ qua những điều quy định tối thiểu và cần thiết của Nhà nước, ví dụ: buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả, hàng nhái, lừa lọc, buôn bán ma tuý, héroine, v.v.. - Lại có người do thiếu sự hiểu biết về pháp luật mà có những hành động vi phạm pháp luật nhà nước, vi phạm lợi ích công cộng; ví dụ như bán thuốc dược phẩm không có hoá đơn thầy thuốc, tự ý tăng giá thuốc, không chờ sự điều chỉnh giá của Bộ Y tế, v.v.. - Có những người gặp khó khăn trong làm ăn, sinh sống, không được các cơ quan chính
Xem thêm

9 Đọc thêm

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " potx

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " POTX

Qua bàn tay khéo léo của những thợ nhà cặm cụi đạp máy may ghép thành những bộ đồ bé gái, quần áo bé trai. Cũng từ các cơ sở kinh tế gia đình này, vải đầu thừa đuôi thẹo to hay vừa mảnh được may ghép thành áo gối, khẩu trang, mạng che mặt, nón kết, khăn lau nhà bếp, vỏ chăn Sản phẩm được đem đi tiêu thụ dưới dạng ""hàng chợ"" rất rẻ tiền, phù hợp mức sống giới bình dân. Loại vải quá vụn cũng được tận dụng đan kết thành những tấm thảm lót sàn để chà chân, những tấm rễ lót nồi to nhỏ… II. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ VẢI VỤN CHO CÁC NGÀNH DỆT MAY Ở ĐÀ NẴNG VÀ VIỆT NAM Do năng lực công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường của ngành dệt may Việt Nam còn rất nhiều hạn chế, ngoài nguyên nhân do chi phí đầu tư các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường quá lớn, thì chi phí để vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cũng còn quá tốn kém so với tiềm lực tài chính của các doanh nghiệp dệt may, nhất là đối với phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân. Chính vì vậy, trước mắt cần ưu tiên sử dụng các giải pháp như quản lý nội vi, kiểm soát quá trình, thay đổi nguyên liệu, cải tiến thiết bị và áp dụng công nghệ sản xuất mới, đặc biệt là càng sớm càng tốt lựa chọn, sử dụng các thuốc nhuộm, hóa chất, chất trợ dung vừa tốt vừa thân thiện với môi trường. Vải vụn do có giá trị thấp, đòi hỏi một khối lượng lớn và quy trình tái chế phức tạp nên ít được vận dụng, chỉ một phần được sử dụng lại cho mục đích khác như làm giẻ lau nhà, xơ sợi phế phẩm được dùng để nhồi vào thú bông… Khả năng tái sử dụng ở ngành này nhìn chung là thấp do đa số các thành phần chất thải này bị đổ chung với rác thải sinh hoạt. Mặt khác, trên thực tế các ngành này không có xu hướng tái chế tại chỗ mà thường đổ bỏ hoặc bán với giá rẻ cả một số lượng lớn. Do chất thải loại này trên thị trường sử dụng không nhiều và giá thành sản phẩm tương đối rẻ nên có ít cơ sở tái sử dụng và chủ yếu chỉ làm bằng thủ công. Đứng trước tình hình trên, nhóm nghiên cứu xin đề xuất một số biện pháp để giảm thiểu lượng vải vụn này như sau: II.1. Hướng quản lý, xử lý vải vụn cho công ty cổ phần dệt may 29/3 Tp. Đà Nẵng - Thu gom vải vụn sau mỗi ca sản xuất, khi thu gom kết hợp phân loại vải vụn (vải coton, sợi tổng hợp, polymer. . .) thành những bao riêng để dễ xử lý.
Xem thêm

12 Đọc thêm

 TẠI SAO CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY LẠI THẤT BẠI

TẠI SAO CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY LẠI THẤT BẠI

trả 5 quan tiền. Người nào đáng được có gia nô phải xuất trình chúc thư ba đời. người nước ngoài thì không theo lệ này. Các đều thích vào trán để đánh dấu,…”Mục tiêu của “hạn ” cũng đồng nhất với “hạn điền” là đánh vào cả thế và lực của quý tộc phong kiến, như sử cũ ghi rõ: “Bấy giờ bọn sĩ đại phu tham phú quý, mong được lòng họ Hồ, đâng thư khuyên giết hại con cháu nhà Trần, giảm bớt số ruộng và để nén bớt thế lực của họ, như bọn Hoàng Hối Khanh, Nguyễn Hy Chu, Đồng Thức, còn lại thì nhiều vô kể”Đây không chỉ giảm ưu thế về kinh tế, mà còn làm giảm sức mạnh quân sự của quý tộc. Sức mạnh quân sự của gia nô, nô tì thời Trần đả được biểu lộ trong cuộc chiến thắng Nguyên Mông, nay quý tộc có thể dùng sức mạnh đó đánh vào “kẻ tiếm ngôi” là Hồ Quý Ly”, buộc họ Hồ phải đề phòng. Mặt khác cũng để hạn chế sự rối loạn xã hội bởi vì trong khủng hoảng, nhiều gia nô đã bỏ chủ đi theo nông dân khởi nghĩa,..Nhưng cũng như hạn điền, “hạn ” cũng là chính sách nửa vời.Đáng lẻ “hạn ” là để giải phóng sức sản xuất xã hội, thì đây lại đưa xung công và xung vào quân dịch để cũng cố chế độ phong kiến quan liêu. Như vậy là vẫn duy trì tàn dư của phương thức sản xuất châu Á về công hữu hóa sức lao động, hạn chế sự phát triển kinh tế hàng hóa- tiền tệ. Cũng có thể nói như ngôn ngữ ngày nay là “hạn ” đúng ở đầu vào nhưng sai ở đầu ra.IV. Cải cách văn hóa, giáo dục Hồ Quý Ly là vị vua Việt Nam đầu tiên quyết định dùng chữ Nôm để chấn hưng nền văn hóa dân tộc, cho dịch các kinh, thư, thi. Chính ông đã biên tập thiên "vô dật" để dạy cho con cái nhà quan và soạn ra 14 thiên Minh đạo dâng lên Trần Nghệ Tông khi trước. Về mặt xã hội, ông thiết lập sở "Quản tế" (như ty y tế ngày nay). ở các lộ, ông đều lập một kho lúa gọi là "Thường bình", lấy tiền công mua lúa trữ vào, phòng những năm mất mùa đem bán rẻ cho dân chúng. Khuyến khích sử dụng chữ Nôm, tự mình làm thơ chữ Nôm và giải
Xem thêm

9 Đọc thêm

Bài Tiểu Luận Môn Lịch Sử Việt Nam ppsx

BÀI TIỂU LUẬN MÔN LỊCH SỬ VIỆT NAM PPSX

đất bằng chính sách “hạn điền”Mục tiêu của hạn điền là hạn chế chiếm hữu lớn về đất đai của quý tộcphong kiến:Chiếm hữu lớn về ruộng đất của nhà Trần vừa là do phân phong, vừa là dochiếm dụng: “Trước kia các nhà tôn thất thường sai nô tỳ của mình đắp đêbồi ở bờ biển để ngăn nước mặn, sau hai, ba năm khai khẩn thành ruộng, chohọ lấy lẫn nhau và ở ngay đấy, lập ra nhiều đất tư trang”Năm 1397, tháng 6 (âm lịch) xuống chiếu hạn chế danh điền (tứcruộng có người đứng tên. Riêng đại vương và trưởng công chúa thì số ruộngkhông hạn chế. Đến thứ dân thì số ruộng đến 10 mẫu. Người nào có nhiềuthì tùy ý được lấy ruộng để chuộc tội. Bị biếm chức hay mất chức cũng đượclàm như vậy. số ruộng thừa phải hiến cho nhà nước”.“Hạn điền đánh vào nền tảng kinh tế của quyền uy chính trị của quýtộc phong kiến. Tuy vậy cải cách này cũng chỉ là nửa vời. Bởi vì trong khixã hội đang có yểu cầu tư hữu hóa ruộng đất để phát triển kinh tế hàng hóatiền tệ và giải quyết nạn thiếu đói, thì số ruộng đất ngoài 10 mẫu được lấy ralại bị xung công “hiến cho nhà nước” biến thành quan điền”Tuy việc đưa ruộng đất rút ra từ “hạn điền” vào sở hữu chung của nhànước phong kiến quan liêu như vậy là tiến bộ hơn sở hữu lớn của phong kiếnquý tộc, nhưng nó cũng chỉ có tác dụng củng cố quyền lực Nhà nước chứkhông phát triển được kinh tế, cải thiện được dân sinh, tăng cường đượckhối đoàn kết dân tộc chống ngoaị xâm.Phần náo đó là sự duy trì tính chất công hữu về ruộng đất của phươngthức sản xuất châu Á mà đến thế kỷ XV đã quá lỗi thời.III. Cải cách quan hệ sở hữu sức lao động bằng biện pháp “hạn ”Chính sách hạn được ban hành sau chính sách hạn điền 4 năm tức là vàonăm 1401.Chính sách hạn được tiến hành như sau:Năm 1401, Hán Thương lập phép hạn chế gia nô: “Chiếu theo phẩm cấpđược có số lượng khác nhau, còn thừa phải dâng lên nhà nước. Mổi tên được
Xem thêm

9 Đọc thêm

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? pptx

CRM CÓ CẦN THIẾT VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ HAY KHÔNG? PPTX

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? Càng hiểu biết về khách hàng, bạn càng tiếp thị được tốt hơn các sản phẩm và dịch vụ của mình, vì bạn biết chính xác những khách hàng mục tiêu của bạn cần gì và muốn gì. CRM là sự kết hợp của những chiến lược, phương pháp và thực tiễn nhằm thu thập thông tin khách hàng, rồi hệ thống những thông tin đó lại, sao cho bạn và nhân viên của bạn đều có thể dễ dàng truy nhập được. Như vậy bất kì doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều được hưởng lợi khi áp dụng CRM, nhưng các doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải mua những phần mềm CRM chuyên dụng, đắt tiền mới có thể áp dụng CRM vào hoạt động kinh doanh của mình. Trước đây, khi công nghệ thông tin chưa pháttriển, việc thu thập và hệ thống thông tin khách hàng rất khó thực hiện. Bạn phải viết và lưu tất cả ra giấy, bao gồm thông tin liên lạc khách hàng, đơn đặt hàng, hoá đơn, chứng từ v.v… Bạn có thể hình dung được mỗi khi cần, việc truy xuất thông tin khách hàng là rất phức tạp và mất nhiều thời gian. Giả sử bạn cần lập một danh sách những khách hàng tiềm năng có độ tuổi 30-35, đã có gia đình, có lẽ bạn sẽ chìm trong đống hồ sơ về khách hàng suốt một tuần cũng không xong. Còn với những tập đoàn lớn, công việc này hoàn toàn bất khả thi. Ngày nay, mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhờ có sự phát triển của công nghệ thông tin và những phần mềm chuyên dụng. Với một vài cú nhấp chuột, bạn có thể phân loại và thiết lập bất kì danh sách khách hàng nào bạn muốn, theo nhiều tiêu thức đa dạng như tuổi tác, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân v.v Những phần mềm như vậy được gọi là phần mềm CRM. Trở lại câu hỏi “CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không?” Câu trả lời rất rõ ràng: “Có”. Hơn bao giờ hết, ngày nay các doanh nghiệp nhỏ phải chấp nhận cạnh tranh
Xem thêm

4 Đọc thêm

 TẠI SAO CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY LẠI THẤT BẠI

TẠI SAO CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY LẠI THẤT BẠI

trả 5 quan tiền. Người nào đáng được có gia nô phải xuất trình chúc thư ba đời. người nước ngoài thì không theo lệ này. Các đều thích vào trán để đánh dấu,…”Mục tiêu của “hạn ” cũng đồng nhất với “hạn điền” là đánh vào cả thế và lực của quý tộc phong kiến, như sử cũ ghi rõ: “Bấy giờ bọn sĩ đại phu tham phú quý, mong được lòng họ Hồ, đâng thư khuyên giết hại con cháu nhà Trần, giảm bớt số ruộng và để nén bớt thế lực của họ, như bọn Hoàng Hối Khanh, Nguyễn Hy Chu, Đồng Thức, còn lại thì nhiều vô kể”Đây không chỉ giảm ưu thế về kinh tế, mà còn làm giảm sức mạnh quân sự của quý tộc. Sức mạnh quân sự của gia nô, nô tì thời Trần đả được biểu lộ trong cuộc chiến thắng Nguyên Mông, nay quý tộc có thể dùng sức mạnh đó đánh vào “kẻ tiếm ngôi” là Hồ Quý Ly”, buộc họ Hồ phải đề phòng. Mặt khác cũng để hạn chế sự rối loạn xã hội bởi vì trong khủng hoảng, nhiều gia nô đã bỏ chủ đi theo nông dân khởi nghĩa,..Nhưng cũng như hạn điền, “hạn ” cũng là chính sách nửa vời.Đáng lẻ “hạn ” là để giải phóng sức sản xuất xã hội, thì đây lại đưa xung công và xung vào quân dịch để cũng cố chế độ phong kiến quan liêu. Như vậy là vẫn duy trì tàn dư của phương thức sản xuất châu Á về công hữu hóa sức lao động, hạn chế sự phát triển kinh tế hàng hóa- tiền tệ. Cũng có thể nói như ngôn ngữ ngày nay là “hạn ” đúng ở đầu vào nhưng sai ở đầu ra.IV. Cải cách văn hóa, giáo dục Hồ Quý Ly là vị vua Việt Nam đầu tiên quyết định dùng chữ Nôm để chấn hưng nền văn hóa dân tộc, cho dịch các kinh, thư, thi. Chính ông đã biên tập thiên "vô dật" để dạy cho con cái nhà quan và soạn ra 14 thiên Minh đạo dâng lên Trần Nghệ Tông khi trước. Về mặt xã hội, ông thiết lập sở "Quản tế" (như ty y tế ngày nay). ở các lộ, ông đều lập một kho lúa gọi là "Thường bình", lấy tiền công mua lúa trữ vào, phòng những năm mất mùa đem bán rẻ cho dân chúng. Khuyến khích sử dụng chữ Nôm, tự mình làm thơ chữ Nôm và giải
Xem thêm

9 Đọc thêm

Việt Nam môi trường và cuộc sống - Phần 18 ppsx

VIỆT NAM MÔI TRƯỜNG VÀ CUỘC SỐNG - PHẦN 18 PPSX

TRANG 1 CÔNG NGHI ỆP HÓA VÀ MÔI TRƯỜNG Từ năm 1990 đến nay, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước và cơ chế quản lý trong sản xuất kinh doanh, ngành công nghiệp đã thực sự trở [r]

13 Đọc thêm

BÁO CÁO TUẦN 38 TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO TUẦN 38 TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

xin ý kiến Vụ KH-TC.- Dự án thành phần 6 thuộc Dự án Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương TNMT, khí tượng thuỷ văn biển Việt Nam; dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển, kiến nghị các giải pháp bảo vệ: Chỉnh sửa báo cáo, chuẩn bị Hội nghị tổng kết giai đoạn của Đề án 47.- Dự án “Xây dựng phòng kiểm chuẩn thiết bị quan trắc môi trường”: Thanh lý hợp đồng và quyết toán dự án.- Dự án Đầu tư xây dựng 02 trạm QTMT không khí tại Nha Trang và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh:+ Trạm Khánh Hòa: Đã nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.+ Trạm Lăng: Đang tiến hành nghiệm thu Trạm quan trắc môi trường không khí tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.•Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin môi trường quốc gia đầu mạng phục vụ mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia”: Hoàn tất cả thủ tục tiến hàn quyết toán Dự án.•Dự án VPEG: Tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện 03 dự thảo Thông tư quy định quy trình quan trắc nước thải công nghiệp, khí thải, CTR trong KCN theo ý kiến đóng góp của các chuyên gia.B. Nguồn sự nghiệp khoa học - công nghệ- Tiếp tục triển khai các nội dung trong kế hoạch đối với đề tài KHCN cấp Bộ chuyển tiếp (2010-2012) “Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải phục vụ công tác thống kê nguồn thải tại LVS ở Việt Nam”; Hoàn thiện phương pháp luận xây dựng hệ số phát thải cho các nguồn thải của Lưu vực sông; Đã hoàn thiện dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và dự toán nhiệm vụ năm 2012.- Đề tài KHCN mở mới:+ Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu, xây dựng một số quy trình phân tích kim loại nặng và thuốc BVTV họ Clo trong động vật hai mảnh vỏ nước ngọt”: theo dõi việc thẩm định, phê duyệt thuyết minh dự toán đề tài.+ Tổ chức thực hiện các nội dung theo tiến độ được duyệt đối với đề tài
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - CÂU KỂ pptx

TIẾNG VIỆT LỚP 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - CÂU KỂ PPTX

- Chiều chiều, trên bải thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi . - Cánh diều mềm mại như cánh bướm . - Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. - Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng . - Sáo đơn, rồi sáo kép , sáo bè … như gọi thấp xuống những vì sao sớm . Bài 2 - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung . - Yêu cầu HS tự làm bài. - Gọi HS trình bày, GV sửa lỗi dùng từ, diễn đạt, cho điểm những HS viết tốt. giấy nháp. - Nhận xét , bổ sung - Chữa bài - Kể sự việc . - Tả cánh diều. - Kể sự việc . - Tả tiếng sáo diều . - Nêu ý kiến nhận định . - 1 HS đọc thành tiếng . - Tự viết bài vào vở. - 4 HS trình bày. Ví dụ tham khảo a) Sau mỗi buổi học, em thường giúp mẹ nấu
Xem thêm

7 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM TÌNH TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM TÌNH TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Theo như báo cáo về vấn đề “Khác biệt giới trong nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam”, do Uỷ ban vì sự Tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và Tổ chức Nô[r]

13 Đọc thêm

Toán 5 cuối năm

TOÁN 5 CUỐI NĂM

Phỏng theo Tri thức bách khoa về nguồn gốc sự vậtTrả lời các câu hỏi sau:1.Giải -ben là giải thởng dành cho những ai? ( 0,5 điểm) 2.-ben là ai? ( 1 điểm) 3.Vì sao -ben hiến tặng số tiền 9 triệu đô la để làm giải thởng? (1 điểm) 4.Tổ chức nào đợc quyền trao giải -ben? (0,5 điểm) 5. Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng. a.Trong các câu sau, câu nào là câu ghép? (0,5 điểm) A. -ben sinh năm 1833, mất năm 1896 tại Stốc-khôm. B. Vì -ben là ngời Thuỵ Điển nên giải thởng do Hội đồng Giải thởng -ben củaThuỵ Điển trao.C. Nhiều nhà khoa học và nhà văn vĩ đại đã nhận giải -ben nh : An-be Anh-xtanh, Ma-ri Quy-ri, Hê-min-uây b.Các vế câu ghép vừa tìm đợc nối với nhau bằng cách nào? (0,5 điểm)A. Nối trực tiếp bằng dấu phẩy B. Nối bằng cặp quan hệ từC. Nối trực tiếp bằng dấu hai chấmc.Trong chuỗi câu: -ben sinh năm 1833, mất năm 1896 tại Stốc-khôm. Phát minh lớn nhất của đời ông là thuốc nổ. Câu sau liên kết với câu trớc bằng cách nào? (1 điểm)A. Dùng từ ngữ nối B. Lặp từ ngữ C. Thay thế từ ngữ B. Kiểm tra viết: I. Viết chính tả: (4,5 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết bài:
Xem thêm

4 Đọc thêm

QUY CHUAN QUY DINH CHI GIOI XAY DUNG ban cong - lo gia docx

QUY CHUAN QUY DINH CHI GIOI XAY DUNG BAN CONG - LO GIA DOCX

Sở Xây Dựng trả lời: (31/8/2005)Chào Ông Đức Phi, Sở Xây dựng trả lời như sau:Theo bảng 7.4.1 – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy định độ vươn ra tốI đa của ban công, mái đua, ô văngđốI vớI phần nhà được phép nhô quá đường đỏ, cho trường hợp chỉ giớI xây dựng trùng vớI đường đỏ (nhàđược phép xây sát chỉ giớI đường đỏ)quy định:Chiều rộng lộ giớI (m) ; Độ vươn ra tốI đa (m)DướI 6m; 0m6 đến 12m; 0,9m12 đến 16m; 1,2mTrên 16 ; 1,4mĐồng thờI theo điểm a, khoản 2 Điều 7.4, trong khoảng không từ độ cao 3,5m (so vớI mặt vỉa hè) trở lên: độ vươn ra (đo từ đường đỏ tớI mép ngoài cùng của phần nhô ra) phảI không được lớn hơn giớI hạn được phép, tuỳ theo chiều rộng lộ giớI, quy định tạI bảng 7.4.1, đồng thờI phảI nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1,0m.Trân trọng chào Ông
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÁO CÁO MÔN CƠ SỞ MẠNG THÔNG TIN pptx

BÁO CÁO MÔN CƠ SỞ MẠNG THÔNG TIN PPTX

TRANG 1 BÁO CÁO MÔN CƠ SỞ MẠNG THÔNG TIN TÍNH T ỐC ĐỘ CÁC LUỒNG DỮ LIỆU G ỬI QUA MẠNG ĐỂ CÁC LUỒNG CHIA SẼ BĂNG THÔNG KÊNH TRUY ỀN DỰA THEO NGUY ÊN LÝ CÔNG B ẰNG CỰC ĐẠI CỰC TIỂU MAX TRA[r]

12 Đọc thêm

Cùng chủ đề