CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP " PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NHNN & PTNT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2002-2003 " PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP " PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NHNN & PTNT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2002-2003 " PDF":

Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh tại công ty cptm cần thơ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM CẦN THƠ

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU. Ngày nay, với xu hướng thị trường ngày càng năng đ ộng các Công ty cũng như doanh nghiệp luôn cạnh tranh với nhau một cách gay gắt để tồn tại v à phát triển. Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức th ương mại thế giới (WTO), các Công ty Việt Nam lại phải đối mặt với những thách thức cũng nh ư cơ hội mới. Điều này đặt ra một câu hỏi l à các Công ty Vi ệt Nam cần phải l àm gì để đạt được hiệu quả kinh doanh. Một công ty có năng lực l à công ty có kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lợi nhuận cao, do đó việc phân tích hiệu quả quá trình hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không ch ỉ giúp cho doanh nghi ệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn là m ột trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tượng kinh tế khác liên quan đến Công ty và doanh nghi ệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và d ự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, ho ạt động kinh doanh không ch ỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trư ớc khi bắt đầu quá trình kinh doanh nh ằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghi ệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghi ệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Đi ều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ những cơ sở về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trên, em nh ận thấy việc phân tích hi ệu quả kinh doanh đối với Công ty Cổ phần thương mại Cần Thơ là một đề tài phù hợp. Nó góp ph ần giúp cho công ty hi ểu được khả năng hoạt động và hiệu quả của việc kinh doanh, từ đó có kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới.
Xem thêm

72 Đọc thêm

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Bên cạnh những mặt tích cực của thời kỳ hội nhập kinh t ế quốc tế mang lại, mặt trái của nền kinh tế hiện nay ã có những ảnh hưởng tiêu cực ến các vấnề ạo ức, luân lý, ịnh hướng giá trị, thế giới quan, nhân sinh quan, l ối sống vàvăn hóa giao ti ếp... của nhiều tầng lớp trong x ã hội, trong ó có thế hệ trẻ - họcsinh các trường phổ thông. Khi nói ến học sinh trong các nhà trường phổ thông, tức là nói ến thế hệ trẻ ang nắm trong tay tri thức cùng với những hiểu biết tiếnbộ về xã hội nói chung v à sự phát triển của ất nước nói riêng. Họ chính là chủnhân tương lai của ất nước, là lực lượng tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội.Trong Ngh ị quy ết Trung ương II kh óa VIII kh ẳng ịnh: “ Muốn ti ến h ànhcông nghiệp hóa, hiện ại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và ào tạo,phát huy ngu ồn lực con ng ười, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh, b ền vững”.Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) ngày 04/11/2013 về ổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ào tạoã nêu: "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện ạihóa, xã h ội hóa, dân ch ủ hóa, h ội nh ập qu ốc t ế, thích ứng v ới n ền kinh t ế th ị trường ịnh hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo d ục g ắn v ới phát triển khoa h ọcvà công ngh ệ, t ập trung vào nâng cao ch ất l ượng, ặc bi ệt ch ất l ượng giáo d ụcạo ức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành ể một mặt á p ứng yêu cầu phát tri ển kinh t ế - xã h ội, ẩy m ạnh công nghi ệp hóa, hi ện ại hóa ất nước,ảm bảo an ninh qu ốc phòng; M ặt khác ph ải chú tr ọng th ỏa mãn nhu c ầu phát triển của mỗi người học, những người có năng khiếu ược phát triển tài năng".Vậy có thể nói, trong nền kinh tế toàn cầu như hiện nay và nhất là khi ViệtNam ã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với nhiều thời cơ và tháchthức, giáo dục và ào tạo nước nhà lại càng cần ổi mới mạnh mẽ cho phù hợp với thời ại. Đại h ội Đảng kho á X ã kh ẳng ịnh: “ Con ng ười l à v ốn qu ý nh ất”;Giáo dục và ào tạo, khoa học và công nghệ ược coi là “Quốc sách hàng ầu”. Mục tiêu giáo dục của nước ta ã ược ghi nhận tại Luật Giáo dục là: “Đào tạo con
Xem thêm

Đọc thêm

Tài liệu Chương trình nâng cao kỹ năng kinh doanh ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG KINH DOANH PPT

2 chuyến thăm Việt Nam điều tra hiệu quả khóa thực tập: Năm 2006 1. Ai có thể tham gia chương trình Thực tập Nâng cao Kỹ năng Kinh doanh (School of Excellence)? • T ất cả hội viên của Hiệp Hội Doanh nghi ệp Bỉ Luxembourg (BeluxCham) hoặc các cá nh ân, công ty Bỉ, Luxembourg muốn trở thành hội viên của BeluxCham và cam kết (sau khi đã đóng hội phí) trở thành hội viên trong suốt thời gian thực tập • Tất cả các hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam với điều kiện trở thành hội viên của BeluxCham - Hội viên Liên Kết Doanh nghiệp (Associate Corporate membership). 2. Cá nhân nào sẽ được tuyển chọn cho chương trình thực tập? Số lượng hồ sơ đăng ký không hạn chế, với điều kiệ n các ứng viê n phải thoả mã n những điều kiện sau: a. Qu ốc t ịch Vi ệt Nam, kh ông qu á 35 tu ổi Belgian Luxembourg Chamber of Commerce School of Excellence IFAPME Internship Rules and Regulations Internship Program 2005 Page : 2 of 3 b. Có bằng Đại học, ưu ti ên ngành kinh t ế, ngoại thương, quản l ý, … c. Biết tiếng Pháp (căn bản) d. Nhi ệt t ình, có thể tham dự khóa thực tậ p trong 6 tuầ n vào kỳ 2 nă m 2005 e. có khả nă ng phá t triể n nghề nghiệp trong công ty f. các ứng viên trong ngành liên kết (bán hàng, tiếp thị, tài chính, ….) có thể đăng ký tham gia
Xem thêm

3 Đọc thêm

Hạn chế rủi ro tín dụng tại SeABank

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SEABANK

Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH TMCP Đông Nam Á-Chi nhánh Đà NẵngLời mở đầuChương I. Ngân hàng thương mại và rủi ro tín dụng trong nền kinh tế thị trườngI. Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường1. Khái niệm về ngân hàng thương mại2. Các chức năng làm trung gian tín dụng2.1. Chức năng làm trung gian tín dụng2.2. Chức năng làm trung gian thanh toán2.3. Chức năng "tạo tiền"3. Các nghiệp vụ của NHTM3.1. Nghiệp vụ tài sản nợ (nghiệp vụ hình thành nguồn vốn của NHTM)3.2. Nghiệp vụ tài sản có (nghiệp vụ sử dụng vốn của NHTM)II. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của NHTM1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng2. Rủi ro tín dụng của NHTM3. Những nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro tín dụng3.1. Những thông tin không cân xứng, sự lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức3.2. Sự điều khiển của "Bàn tay vô hình" - cơ chế thị trường3.4. Nguyên nhân về phía Nhà nướcChương II. Thực trạng chất lượng tín dụng của NH TMCP Đông Nam Á-Chinhánh Đà Nẵng I. Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức1. Quá trình hình thành phát triển của SeABank2. Cơ cấu tổ chức của SeABankII. Thực trạng hoạt động tín dụng tại SeABank Đà Nẵng1. Tình ình huy động vốn2. Tình hình cho vay3. Thực trạng chất lượng tín dụng tại SeABank Đà Nẵng3.1. Thành tựu3.2. Rủi ro tín dụng ở ngân hàng SeABank Đà Nẵng
Xem thêm

3 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

* Đối với thị trường miền bắc: - Củng cố lại mạng lưới đại lý tại các tỉnh th nh phà phía phía bắc nhằm mở rộng thị trường tăng thị phần của công ty. - Duy trì v tà ăng cường mức độ đáp ứng nhu cầu tại thị trường truyền thống trong đó đặc biệt chú trọng tới thị trường H Nà ội. - Với các khu vực thị trường khác như: Thị trường H Nam, Bà ắc Ninh, Ho bình... Công ty cà ần tập trung mọi nỗ lực để khai thác tiềm năng, phát triển thị trường, tiếp tục xây dựng, ho n thià ện hệ thống kênh phân phối ở những khu vực n y.à* Đối với thị trường miền trung v mià ền nam: Cần phải nghiên cứu thật kỹ thị trường, các đối thủ cạnh tranh có mặt trên thị trường để thiết lập kênh phân phối, thiết lập giá... phù hợp hơn nữa nhằm xâm nhập v o thà ị trường n y mà ột cách rẽ r ngàII. Một số biện pháp cụ thể nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng của công ty Sông Đà 12 1. Hoàn thiện hoạt động Marketing. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, Marketing là cực kỳ quan trọng nhưng hiện tại ở công ty vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức. Có thể nói rằng công ty vẫn chạy theo quan điểm bán hàng tức là cho rằng cứ sản xuất ra sản phẩm và bằng lỗ lực của các nhân viên bán hàng, của các đại lý của công ty để tiêu thụ hết số hàng đã sản xuất ra. Do vậy, sản phẩm xi măng của công ty sản xuất ra tiêu thụ chậm, lượng tồn đọng nhiều. Công ty cần chuyển từ quan điểm bán hàng sang quan điểm Marketing tức là cần phải xuất phát từ thị trường, tập trung vào nhu cầu của khách hàng và thoả mãn nhu cầu này. Thông qua đó mới tiêu thụ được sản phẩm sản xuất ra và thu được lợi nhuận. Theo đó, công ty cần phải tiến hành tất cả những công việc từ nghiên cứu thị trường để có được các thông tin về khách hàng, về các đối thủ cạnh tranh, các thông tin về môi trường ngành, môi trường vi mô, vĩ mô...từ đó phát hiện ra các cơ hội của thị trường, lựa chọn cho mình những thị trường, khúc thị trường phù hợp, thiết kế các chiến lược Marketing, hoạch định các chương trình Marketing, tổ chức thực hiện và
Xem thêm

19 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NHNO & PTNTĐN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NHNO & PTNTĐN

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Tiến sĩ Nguyễn Văn LêMỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NHNO & PTNTĐNI. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NHNo&PTNT TP ĐN.1. Những Mặt Thuận Lợi :Với các chính sách khuyến khĩchuất khẩu, thành phố Đà Nẵng đã tạo các điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh xuất khẩu phát triển. Khi hoạt động xuất khẩu càng phát triển thì hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHNoĐN cũng sẽ phát triển mạnh hơn.Mặt khác, thành phố Đà Nẵng là thành phố có tiềm năng du lịch lớn, ngành du lịch của thành phố trong những năm qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút được nhiều khách quốc tế đến Đà Nẵng tạo điều kiện cho các hoạt động mua bán ngoại tệ của Chi nhánh được mở rộng.Bản thân NHNoĐN có một cơ sở vật chất kỹ thuật khang trang hiện đại, giao dịch với khách hàng rất thuận lợi, hệ thống thanh toán nhanh, tiện lợi, an toàn và chính xác, từ đó tạo được sự yên tâm cho khách hàng khi quan hệ với Chi nhánh. Bên cạnh đó, Chi nhánh còn có một đội ngũ nhân viên trẻ, có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình trong công việc, đồng thời là những người có khả năng tư vấn tốt cho khách hàng.Hiện tại, Chi nhánh đã có những khách hàng kinh doanh xuất khẩu mạnh. Ngoài ra, NHNoĐN luôn chú trọng đến lợi ích khách hàng, thu hút khách hàng đến với Chi nhánh 1 Trang: 1
Xem thêm

13 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNGI. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NHNo&PTNT TP ĐN.1. Những Mặt Thuận Lợi :Với các chính sách khuyến khĩchuất khẩu, thành phố Đà Nẵng đã tạo các điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh xuất khẩu phát triển. Khi hoạt động xuất khẩu càng phát triển thì hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHNoĐN cũng sẽ phát triển mạnh hơn.Mặt khác, thành phố Đà Nẵng là thành phố có tiềm năng du lịch lớn, ngành du lịch của thành phố trong những năm qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút được nhiều khách quốc tế đến Đà Nẵng tạo điều kiện cho các hoạt động mua bán ngoại tệ của Chi nhánh được mở rộng.Bản thân NHNoĐN có một cơ sở vật chất kỹ thuật khang trang hiện đại, giao dịch với khách hàng rất thuận lợi, hệ thống thanh toán nhanh, tiện lợi, an toàn và chính xác, từ đó tạo được sự yên tâm cho khách hàng khi quan hệ với Chi nhánh. Bên cạnh đó, Chi nhánh còn có một đội ngũ nhân viên trẻ, có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình trong công việc, đồng thời là những người có khả năng tư vấn tốt cho khách hàng.Hiện tại, Chi nhánh đã có những khách hàng kinh doanh xuất khẩu mạnh. Ngoài ra, NHNoĐN luôn chú trọng đến lợi ích khách hàng, thu hút khách hàng đến với Chi nhánh ngày càng nhiều. Uy tín cũng như thế mạnh của Chi nhánh đã tạo ra NHNoĐN một thế đứng vững chắc trong cạnh tranh trên một địa bàn có nhiều ngân hàng hoạt động như Đà Nẵng. Hiện tại Chi nhánh đang chiếm 31% thị phần tín dụng và 27% thị phần vốn.
Xem thêm

12 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NHNO PTNTĐN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NHNO PTNTĐN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NHNO PTNTĐNI. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NHNo&PTNT TP ĐN.1. Những Mặt Thuận Lợi :Với các chính sách khuyến khĩchuất khẩu, thành phố Đà Nẵng đã tạo các điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh xuất khẩu phát triển. Khi hoạt động xuất khẩu càng phát triển thì hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHNoĐN cũng sẽ phát triển mạnh hơn.Mặt khác, thành phố Đà Nẵng là thành phố có tiềm năng du lịch lớn, ngành du lịch của thành phố trong những năm qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút được nhiều khách quốc tế đến Đà Nẵng tạo điều kiện cho các hoạt động mua bán ngoại tệ của Chi nhánh được mở rộng.Bản thân NHNoĐN có một cơ sở vật chất kỹ thuật khang trang hiện đại, giao dịch với khách hàng rất thuận lợi, hệ thống thanh toán nhanh, tiện lợi, an toàn và chính xác, từ đó tạo được sự yên tâm cho khách hàng khi quan hệ với Chi nhánh. Bên cạnh đó, Chi nhánh còn có một đội ngũ nhân viên trẻ, có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình trong công việc, đồng thời là những người có khả năng tư vấn tốt cho khách hàng.Hiện tại, Chi nhánh đã có những khách hàng kinh doanh xuất khẩu mạnh. Ngoài ra, NHNoĐN luôn chú trọng đến lợi ích khách hàng, thu hút khách hàng đến với Chi nhánh ngày càng nhiều. Uy tín cũng như thế mạnh của Chi nhánh đã tạo ra NHNoĐN một thế đứng vững chắc trong cạnh tranh trên một địa bàn có nhiều ngân hàng hoạt động như Đà
Xem thêm

12 Đọc thêm

Công nhận lại nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm); mã số hồ sơ 019397 docx

CÔNG NHẬN LẠI NGUỒN GIỐNG (ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP VÀ CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM); MÃ SỐ HỒ SƠ 019397 DOCX

TRANG 1 CÔNG NH ẬN LẠI NGUỒN GIỐNG ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY CÔNG NGHI ỆP VÀ CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM ; MÃ S Ố HỒ SƠ 019397 A TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: + Trước khi Giấy chứng nhận nguồn giống hết hạn 03 thá[r]

5 Đọc thêm

báo cáo khoa học ' thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung'

BÁO CÁO KHOA HỌC ' THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG'

trong việc thu hút các doanh nghiệp lớn của khu vực hạ nguồn. Đây chính là các doanh nghiệp then chốt trong hệ sinh thái kinh doanh mà sự có mặt của họ sẽ có tác động tích cực đến việc xây dựng cộng đồng các doanh nghiệp hỗ trợ. Trong chính sách thu hút đầu tư, các địa phương trong Vùng cần trao đổi, nghiên cứu để qui hoạch mạng lưới công nghiệp hỗ trợ hợp lý, có tác động tương hỗ và tính liên kết cao. Trong Vùng sẽ xây dựng thành các cụm công nghiệp chính bao gồm các doanh nghiệp nhỏ xoay quanh một vài doanh nghiệp then chốt kèm theo các thiết chế hỗ trợ như các trường dạy nghề, trung tâm xúc tiến thương mại và công nghiệp, các đầu mối nguyên vật liệu cũng như các dịch vụ kinh doanh. Định hướng qui hoạch cụm công nghiệp trong Vùng: − Thành phố Đà Nẵng: Công nghiệp dệt may, da dày, dịch vụ logistics, dịch vụ thuê tài chính, thiết kế kiểu dáng công nghiệp và in ấn bao bì, thiết bị điện; − Tỉnh Quảng Nam: Công nghiệp cơ khí, lắp ráp, xử lý kim loại; TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(29).2008 90 − Tỉnh Quảng Ngãi: Công nghiệp hóa chất, nhựa; − Tỉnh Bình Định: Công nghiệp cơ khí, lắp ráp. Việc qui hoạch này có thể gia tăng khả năng liên kết hợp tác giữa các vùng, tận dụng được sức mạnh tổng hợp của cụm công nghiệp và đặc tính của hệ sinh thái kinh doanh với trung tâm công nghiệp hỗ trợ đặt tại Đà Nẵng. 3.4. Xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Đây cũng là một trong những giải pháp trọng tâm của chính sách xây dựng CNHT. Theo kinh nghiệm của các quốc gia trong phát triển CNHT thì các DNNVV chính là nguồn chính để hình thành các doanh nghiệp hỗ trợ và là khu vực hấp thụ các chuyển giao công nghệ một cách tốt nhất. Tuy nhiên, khu vực này lại rất khó để phát triển. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự yếu kém của công nghiệp hỗ trợ của VKTTĐMT là hệ thống các DNNVV còn yếu, cả về số lượng lẫn năng lực sản xuất. Những cản trở chính của các DNNVV chủ yếu tập trung vào các khó khăn về
Xem thêm

10 Đọc thêm

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PPSX

_ NƠI CẤP NGÀY CẤP CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN : : : TRANG 2 M ẶT SAU: GHI T ÊN CÁC DOANH NGHI ỆP CÓ TRẠM GỐC LẮP ĐẶT C ÙNG V Ị TRÍ V À CÁC THÔNG S Ố K Ỹ THUẬT CƠ BẢN CỦA TỪNG TRẠM GỐC THÔNG SỐ KỸ TH[r]

2 Đọc thêm

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y, trong trường hợp phải xử lý cấp cứu do bị thương, tai nạn, các bệnh lý (nội, ngoại khoa, chuyên khoa), hoặc thai sản, hoặc tiêm phòng dại do địa bàn đóng quân thuộc vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại kh

THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI CƠ SỞ DÂN Y, TRONG TRƯỜNG HỢP PHẢI XỬ LÝ CẤP CỨU DO BỊ THƯƠNG, TAI NẠN, CÁC BỆNH LÝ (NỘI, NGOẠI KHOA, CHUYÊN KHOA), HOẶC THAI SẢN, HOẶC TIÊM PHÒNG DẠI DO ĐỊA BÀN ĐÓNG QUÂN THUỘC VÙNG SÂU, VÙNG XA GIAO THÔNG ĐI LẠI KH

TRANG 1 THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM, CH ỮA BỆNH TẠI CƠ SỞ DÂN Y, TRONG TRƯỜNG H ỢP PHẢI XỬ LÝ CẤP CỨU DO BỊ THƯƠNG, TAI NẠN, CÁC BỆNH LÝ NỘI, NGO ẠI KHOA, CHUY ÊN KHOA, HO ẶC THAI SẢN, HOẶC [r]

4 Đọc thêm

Phương pháp hạch tóan Chi phí sản xuất tại Cty dược Đà Nẵng - 1 pot

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CTY DƯỢC ĐÀ NẴNG - 1 POT

B.PHÂN LO ẠI CHI PHÍ, KHOẢN MỤC CHI PHÍ: CÁCH PHÂN LO ẠI N ÀY D ỰA TR ÊN CÔNG D ỤNG CỦA CHI PHÍ TRONG QUÁ TRÍNH SẢN XUẤT SẢN PH ẨM, V À PH ƯƠ NG PHÁP T ẬP HỢP CHI PHÍ CÓ TÍCH CỰC CHO VIỆ[r]

7 Đọc thêm

NGÂN HÀNG DỮ LIỆU ĐỀ THI&QUOT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

NGÂN HÀNG DỮ LIỆU ĐỀ THI&QUOT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

DS-4.6 Trong thời kỳ lạm phát cao lương của người lao động được tăng lên nên đời sống củangười lao động sẽ bớt khó khăn hơn. (Đúng hay sai, giải thích)DS-4.7. Muốn đẩy lùi lạm phát Chính phủ nên hạ lói suất tớn dụng. (Đúng hay sai, giải thích)DS-4.8 Nghiệp vụ thị trường mở dễ dàng được NHNN Việt Nam thực hiện. (Đúng hay sai, giảithích)DS-4.9 Cỏc NHTM cũng tham gia vào quỏ trỡnh phỏt hành tiền. (Đúng hay sai, giải thích)9DS-4.10 Lạm phát xảy ra khi khối lượng tiền trong lưu thông lớn hơn mức cần thiết. (Đúng haysai, giải thích)DS-4.11 Khi suy thoái kinh tế xảy ra, Chính phủ không nên thực hiện một chính sách làm lạm pháttăng lên. (Đúng hay sai, giải thích)DS-4.12Chớnh sỏch tiền tệ của một quốc gia do Bộ tài chớnh thực hiện. (Đúng hay sai, giải thích)DS-4.13 Khi Ngân hàng trung ương thay đổi lãI suất chiết khấu sẽ gián tiếp làm thay đổi khốilượng cung tiền trong lưu thông. (Đúng hay sai, giải thích)DS-4.14 Lạm phát chi phí đẩy xảy ra khi có sự tăng đột biến trong giá thành sản phẩm. (Đúng haysai, giải thích)DS-4.15 Tổng lượng bút tệ tạo và tiền giấy trong lưu thông luôn bằng nhau. (Đúng hay sai, giảithích)DS-4.16 Một lượng tiền mặt nhất định khi đI qua hệ thống các Ngân hàng thương mại sẽ tạo ramột lượng tiền lớn hơn cho lưu thông. (Đúng hay sai, giải thích)DS-4.17 Tỷ lệ lạm phát càng thấp càng có lợi cho nền kinh tế. (Đúng hay sai, giải thích)DS-4.18 Cầu về tiền tệ phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư và tiêu ding của dân chúng. (Đúng hay sai,giải thích)DS-4.19 Thiểu phát có tác động xấu tới nền kinh tế. (Đúng hay sai, giải thích)DS-4.20 Giảm phỏt làm cho cỏc doanh nghiệp thu hẹp quy mụ sản xuất. (Đúng hay sai, giải thích)DS-4.21 NHTƯ là nơi hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ. (Đúng hay sai, giải thích)DS-4.22 ổn định tỷ giá hối đoáI là việc Ngân hàng trung ương phảI giữ cho tỷ giá thật thấp. (Đúnghay sai, giải thích)
Xem thêm

28 Đọc thêm

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn địa lý 2012_Đề 04 pot

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN ĐỊA LÝ 2012_ĐỀ 04 POT

ĐỀ THI ĐỊA LÝ (THAM KHẢO) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8 điểm) Câu I (3 điểm) Dựa vào Át-lát Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh sự khác nhau về địa hình giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc của nước ta. Câu II (2 điểm) Cho bảng số liệu dưới đây: SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1990-2005 Năm 1990 1995 2000 2005 Sản lượng điện (tỉ kwh) 8.8 14.7 26.7 52.1 1. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng điện của nước ta trong giai đoạn 1990-2005. 2. Qua biểu đồ nhận xét về sự tăng trưởng sản lượng điện của nước ta và giải thích nguyên nhân. Câu III (3 điểm) Dựa vào Át-lát Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày: 1. Những khó khăn mà Duyên hải Nam Trung Bộ gặp phải trong quá trình phát
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đề chuyên Hạ Long 2002-2003

ĐỀ CHUYÊN HẠ LONG 2002-2003

+ 5x + 4 - m = 0 vàx2 là một nghiệm của phương trình x2 - 5x + 4 + m = 0.Với những giá trị nào của tham số m thì 3x1 + x2 = 1.Bài 3: (1 điểm)Tìm tất cả các số thực x để biểu thức F = 2001 2003x x− + − nhậngiá trị nguyên.Bài 4: (3,5 điểm)Cho đường tròn (O;R) đường kính AB. Một điểm C thuộc đườngtròn (O) thỏa mãn BC = R2. Trên đoạn thẳng CO lấy các điểm M và Nsao cho CO = 2CM = 3NO. Các đường thẳng AM và AN lần lượt cắt CBtại I và K.UBND TỈNH QUẢNG NINHSỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠOTHI TUYỂN SINH LỚP 10TRƯỜNG TH CHUYÊN HẠ LONG NĂM HỌC 2002-2003a, Tính số đo góc CMK.b, Chứng minh các điểm M, N, K , I cùng thuộc một đường tròn.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ppt

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI PPT

3. Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; 4. Có tư cách đạo đức tốt. Các trường hợp không được nhận con nuôi 1. Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; 2. Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; 3. Đang chấp hành hình phạt tù; 4. Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em. Căn cứ pháp lý: - Luật nuôi con nuôi 2010; - Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi; - Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________ TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI PHẦN TỰ KHAI CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI 1. Ông: Họ và tên: Ngày sinh: Nơi sinh:
Xem thêm

8 Đọc thêm

Nghiên cứu và xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CANH TÁC ĐAY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Ở ĐỒNG THÁP MƯỜI

Kết quả nghiên cứu xây dựng Quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy không chỉ có giá trị về mặt khoa học mà còn có ý nghĩa về thực tiễn rất lớn (tác động đến môi trường, giới, xã hội, phát triển vùng nguyên liệu). Từ các kết quả khoa học và thực tiễn, kính đề nghị Hội đồng khoa học Viện KHKTNN miền Nam công nhận kết quả nghiên cứu là công trình khoa học, cho phép cũng như tạo điều kiện để Trung tâm hoàn chỉnh các thủ tục xin công nhận Quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy là tiến bộ kỹ thuật. 14Lời cám ơn Để hoàn thành đề tài nghiên cứu này, chúng tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, sự hợp tác và tham gia trong suốt thời gian triển khai. Chúng tôi xin trân trọng cám ơn: - Ban Giám đốc, Phòng QLKH & HTQT Viện; BGĐ Trung tâm đã chỉ đạo và tạo điều kiện để nhóm thực hiện hoàn thành tốt đề tài. - Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Thạnh Hóa cùng phối hợp chặt chẽ và cử cán bộ nghiên cứu cùng tham gia trong suốt quá trình thực hiện đề tài. - Lãnh đạo địa phương của 2 xã Thạnh Phú và Bình Hòa Đông đã quan tâm trong quá trình đề tài triển khai. - Đặc biệt. các hộ nông dân ở xã Thạnh Phú và Bình Hòa Đông đã nhiệt tình cộng tác, tạo những điều kiện tốt nhất về đất, con người để đề tài có những kết quả tốt đẹp.
Xem thêm

17 Đọc thêm

HAI VẬN ĐỘNG VIÊN pdf

HAI VẬN ĐỘNG VIÊN PDF

TRANG 1 HAI V ẬN ĐỘNG VI ÊN “NGO ẠI HẠNG” "Mọi người đều cho rằng tôi không thể làm được gì, nhưng cha mẹ tôi không nghĩ thế, họ tin ở tôi, và chúng tôi đã chứng minh cho mọi người thấy [r]

6 Đọc thêm

Kỹ thuật thi công II - Chương 6 doc

KỸ THUẬT THI CÔNG II - CHƯƠNG 6 DOC

CỐ ĐỊNH DẦM CỐ ĐỊNH TẠM THỜI: C Ố ĐỊNH TẠM THỜI DẦM V ÀO C ỘT B ẰNG CÁC CHI TIẾT LI ÊN K ẾT DẦM V ỚI VAI CỘT HOẶC BỤNG DẦM VỚI BẢN CÁNH CỘT THÔNG QUA CÁC BU LÔNG LI ÊN K ẾT ĐIỀU CHỈNH CH[r]

9 Đọc thêm

Cùng chủ đề