ON TAP SINH THI DH THITHU2010

Tìm thấy 22 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ON TAP SINH THI DH thithu2010 ":

THI_THU_DH_LAN_2_(_TOAN)_SPHNI_thithu2010

THI THU DH LAN 2 TOAN SPHNI THITHU2010

Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị C mà tiếp tuyến này cắt các trục Ox , Oy lần lượt tại các điểm A và B thỏa mãn OA = 4OB.. Tính thể tích của khối tứ diện MA’BC’.[r]

1 Đọc thêm

thi-thu-dh-hoa-07(dapan_thithu2010

THI THU DH HOA 07 DAPAN THITHU2010

23.Lấy cùng số mol KMnO4 và MnO2 lần lượt cho tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thì chất nào phản ứng tạo ra lượng clo nhiều hơn.. Giấy tẩm dung dịch phenolphtalein?[r]

5 Đọc thêm

thi-thu-dh-hoa-10(dapan_thithu2010

THI THU DH HOA 10 DAPAN THITHU2010

24.Cho Fe tác dụng với các dung dịch nào sau đây thì đều thu được một muối của sắtA. HCl và Cl2.[r]

5 Đọc thêm

De_002_thithu2010

DE 002 THITHU2010

Trong số các hợp chất FeO, Fe3O4, Fe2O3 và FeCO3, thì chất chỉ thể hiện một tính hoặc tính khử, hoặc tính oxi hóa – chỉ xét vai trò của nguyên tố sắt trong phản ứng oxi hóa - khử là TRAN[r]

5 Đọc thêm

De_005_thithu2010

DE 005 THITHU2010

Cho 1,78 gam hỗn hợp fomanđehit và axetanđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư CuOH2 trong NaOH nóng, thu được 11,52 gam kết tủa.. X chứa một loại nhóm định chức, có công thức C8H14O4.[r]

5 Đọc thêm

thi-thu-dh-hoa-01(dapan_thithu2010

THI-THU-DH-HOA-01(DAPAN_THITHU2010

Thù hình là các đơn chất của cùng một nguyên tố nhưng có công thức cấu tạo khác nhau.. Thù hình là các nguyên tố có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân, khác nhau về số khối.[r]

5 Đọc thêm

De_013_thithu2010

DE 013 THITHU2010

Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa và nung trong chân không đến khối lượng không đổi thì được m gam chất rắnA. Phản ứng nào sau đây KHÔNG tạo ra HBr.[r]

4 Đọc thêm

thithu2010_ngvulan

THITHU2010_NGVULAN

Nung kết tủa trong khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu được chất rắn X.. D NaCl CÂU 54: Điện phân 500 ml dung dịch AgNO3 với dòng điện I = 20A bằng điện cực trơ cho đến khi catốt bắt[r]

5 Đọc thêm

De_thi_thu_DH_Hoa_01_thithu2010

DE_THI_THU_DH_HOA_01_THITHU2010

CHO DUNG DỊCH TRÊN tác dụng với nước brom dư thu được 3,59g hợp chất Y chứa 3 nguyên tử brom trong phân tử.. Công thức phân tử ứng với 2 este khi bị thuỷ phân cho ra hai chất hữu cơ đều [r]

5 Đọc thêm

de_thi_thu_so_2_thithu2010

DE_THI_THU_SO_2_THITHU2010

MÔI TRƯỜNG CÓ TÍNH ĐÀN HỒI CÀNG CAO THÌ TỐC ĐỘ LAN TRUYỀN CỦA SÓNG ĐIỆN TỪ CÀNG LỚN CÂU 55: VẬT SÁNG AB ĐẶT VUÔNG GÓC VỚI TRỤC CHÍNH CỦA MỘT HỆ HAI THẤU KÍNH ĐỒNG TRỤC, TRONG KHOẢNG GIỮA[r]

6 Đọc thêm

De__020_thithu2010

DE__020_THITHU2010

Chất nào trong số các hợp chất thơm sau vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với dung dịch NaOH.. Cặp chất nào sau đây đều thuộc loại đisaccarit : A?[r]

6 Đọc thêm

De_019_thithu2010

DE_019_THITHU2010

Cho dung dịch có 0,1 mol FeSO4 và 0,1 mol FeCl3 tác dụng với dung dịch BaOH2 dư, lọc lấy kết tủa, đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được ...chất rắn.. Cho một kim loạ[r]

5 Đọc thêm

De_017_thithu2010

DE_017_THITHU2010

Kết luận nào sau đây KHÔNG phù hợp với đặc điểm và tính chất hóa học cơ bản của kim loại kiềm?. Trong chu kì, kim loại kiềm có năng lượng ion hóa I1 nhỏ nhấtA[r]

4 Đọc thêm

De_008_thithu2010

DE_008_THITHU2010

Hợp chất A tác dụng với Na nhưng không phản ứng với NaOH, A là chất nào trong số các chất cho dưới đây.. Xitral trong tinh dầu xả có tên gọi hệ thống là 3,7-đimetylocta-2,6-đienal.[r]

5 Đọc thêm

De_007_thithu2010

DE_007_THITHU2010

Nếu hòa tan 5,5 gam hỗn hợp này trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thì lượng khí thu được đktc bằng : A.. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chứa 0,1 mol Fe và 0,1 mol FeS thấy tạo thành một sản[r]

5 Đọc thêm

De_006_thithu2010

DE 006 THITHU2010

Thổi khí CO2 vào dung dịch nước lọc, tách kết tủa, nung đến khối lượng không đổi, rồi đem điện phân nóng chảy chất rắn, thu được kim loại B.. Công thức cho dãy đồng đẳng nào dưới đây KHÔ[r]

5 Đọc thêm

THI_THU_DH_2010_MON_TOAN_(SPHNI)_thithu2010

THI_THU_DH_2010_MON_TOAN_(SPHNI)_THITHU2010

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có cực đại tại xCĐ, cực tiểu tại xCT thỏa mãn: x2CĐ= xCT.. Cho hình chóp S.ABCD có SA =x và tất cả các cạnh còn lại có độ dài bằng a.[r]

1 Đọc thêm